Procedūra : 2008/0198(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0149/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0149/2010

Debates :

PV 06/07/2010 - 17
CRE 06/07/2010 - 17

Balsojumi :

PV 07/07/2010 - 8.4
CRE 07/07/2010 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0268

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 432kWORD 625k
2010. gada 10. maija
PE 439.878v02-00 A7-0149/2010

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus

(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Caroline Lucas

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus

(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0644),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz priekšlikumu Parlamentam (C6-0373/2008),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu un 192. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(1),

–   ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

–   ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(3),

–   ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A7–0149/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju otrajā lasījumā;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Padomes nostāja

1.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(1a) Mežu vide ir kopīgs cilvēces mantojums, kas jāaizsargā, jāsaglabā un, ja iespējams, jāatjauno, par svarīgāko mērķi nosakot bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas funkcionēšanas saglabāšanu, klimata sistēmas aizsargāšanu un pamatiedzīvotāju un no mežu resursiem atkarīgo kopienu tiesību aizsardzību.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno EP pirmā lasījuma tekstu. Daudzpusējos nolīgumos vides jomā, piemēram, Konvencijā par bioloģisko daudzveidību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām bioloģiskā daudzveidība un klimats tiek dēvēti par cilvēces kopīgo mantojumu. Starptautiskajās tiesībās tas paredz īpašu atbildību nodrošināt to aizsardzību.

Grozījums Nr.  2

Padomes nostāja

1.b apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(1b) Daudziem cilvēkiem mežiem bagātās jaunattīstības valstīs mežsaimniecība bieži vien ir svarīgākais ienākumu avots. Tādēļ ir svarīgi šajās valstīs veicināt mežsaimniecības ilgtspējīgu attīstību.

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais EP grozījums Nr. 5.

Grozījums Nr.  3

Padomes nostāja

2. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(2) Ņemot vērā to, ka visā pasaulē aug pieprasījums pēc kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, un tas — līdz ar daudzu kokmateriālu ražotāju valstu mežsaimniecības nozares organizatoriskām un pārvaldes nepilnībām nelikumīga mežizstrāde un ar to saistītā tirdzniecība ir kļuvušas par aizvien problemātiskiem jautājumiem.

(2) Ņemot vērā daudzu kokmateriālu ražotāju valstu mežsaimniecības nozares organizatoriskās un pārvaldes nepilnības, nelikumīga mežizstrāde un ar to saistītā tirdzniecība ir kļuvušas par aizvien problemātiskākiem jautājumiem.

Pamatojums

Jau ir atzīts, ka pārvalde ir liela problēma saistībā ar nelikumīgu mežizstrādi.

Grozījums Nr.  4

Padomes nostāja

2.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(2a) Ar ilgtspējīgām metodēm iegūti kokmateriāli piesaista siltumnīcefekta gāzes, un tie ir viens no videi visdraudzīgākajiem materiāliem. Ņemot vērā pasaulē augošo pieprasījumu, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās būtu jāveicina ilgtspējīga kokmateriālu ražošana.

Grozījums Nr.  5

Padomes nostāja

3. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un tā rada nopietnas starptautiska mēroga problēmas. Tā būtiski apdraud mežus, jo veicina atmežošanu, un rada aptuveni 20 % CO2 emisiju, apdraud bioloģisko daudzveidību un kaitē mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī tādu nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību aktiem. Turklāt tā rada arī sociālas, politiskas un ekonomiskas sekas.

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un tā rada nopietnas starptautiska mēroga problēmas. Tā būtiski apdraud mežus, jo veicina atmežošanu un meža degradāciju, un rada aptuveni 20 % pasaules CO2 emisiju, apdraud bioloģisko daudzveidību un kaitē mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī tādu nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību aktiem. Tā rosina arī tuksnešu un stepju veidošanos, palielinot augsnes eroziju un radot ārkārtas laika apstākļus un plūdus. Turklāt tā rada arī sociālas, politiskas un ekonomiskas sekas, bieži kavējot labas pārvaldības mērķu sasniegšanu, un apdraud vietējās, no mežu resursiem atkarīgās kopienas un pamatiedzīvotāju tiesību ievērošanu. Tiek sagaidīts, ka efektīva nelikumīgas mežizstrādes problēmas atrisināšana, īstenojot šo regulu, sniegs ievērojamu un rentablu ieguldījumu ES klimata pārmaiņu seku mazināšanas stratēģiju īstenošanā, un tā būtu uzskatāma par papildinājumu ES darbībai un saistībām ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām kontekstā.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 7.

Grozījums Nr.  6

Padomes kopējā nostāja

3.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(3a) Nelikumīga mežizstrāde kaitē mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī tādu nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību aktiem. Turklāt tā rada tālejošas sociālas, politiskas un ekonomiskas sekas un tostarp ir saistīta ar bruņotajiem konfliktiem visā pasaulē. Tādēļ ir nepieciešams veicināt dalībvalstu un to attiecīgo valsts iestāžu, kā arī plašas sabiedrības izpratni par šo svarīgo jautājumu.

Pamatojums

Nelikumīga mežizstrāde kaitē godīgai konkurencei ES un visā pasaulē. Aptauju rezultāti liecina, ka pilsoņus uztrauc tirgū pieejamo kokmateriālu (koka izstrādājumu) likumība. Tirgus dalībnieku apziņas veicināšanai attiecībā uz nelikumīgā mežizstrādē iegūtu kokmateriālu akūto problēmu ir jābūt šīs regulas neatņemamai sastāvdaļai. Turklāt problēma ir plaši izplatīta un bieži vien ir saistīta ar bruņotiem konfliktiem. To ir īpaši svarīgi ņemt vērā, izdodot jaunu tiesību aktu un nodrošinot tā akceptēšanu.

Grozījums Nr.  7

Padomes nostāja

3.b apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(3b) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmumā Nr. 1600/2002/EK, ar kuru ieviesa Sesto vides rīcības programmu1, par prioritāti noteica izpētīt iespējas rīkot aktīvus pasākumus, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību un turpinātu Eiropas Savienības un dalībvalstu aktīvu dalību, īstenojot globālus un reģionālus lēmumus un nolīgumus jautājumos, kas saistīti ar mežiem.

 

_____________________

1 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.

Pamatojums

Parlamenta pirmā lasījuma grozījums Nr. 9.

Grozījums Nr.  8

Padomes nostāja

3.c apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(3c) Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) ir noteikts, ka, veidojot un īstenojot Eiropas Savienības politikas nostādnes un pasākumus, tai skaitā tos, kas attiecas uz tirdzniecību, un jo īpaši tos, kas saistīti ar ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, tajos ir jāiekļauj vides aizsardzības prasības.

Grozījums Nr.  9

Padomes nostāja

3.d apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(3d) Šīs regulas mērķis ir novērst nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecību Eiropas Savienībā, tādējādi palīdzot pārtraukt mežu izciršanu un mežu degradāciju, kā arī apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu, vienlaikus sekmējot ilgtspējīgu attīstību un pamatiedzīvotāju un vietējo iedzīvotāju tiesību ievērošanu.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 8.

Grozījums Nr.  10

Padomes nostāja

3.e apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(3e) Būtu jāaizliedz laist vai darīt pieejamus tirgū nelikumīgi iegūtas kokmateriālus un koka izstrādājumus. Lai veicinātu šā aizlieguma ievērošanu, tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi laiž tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus, būtu jāpieprasa ievērot pienācīgu rūpību, izmantojot pasākumu un procedūru sistēmu (likumības pārbaužu sistēmu), un pārējiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē būtu jāpieprasa sniegt pamatinformāciju.

Pamatojums

Kompromisa grozījumā Nr. 1 tiek apvienoti grozījumu Nr. 8, Nr. 91 un Nr. 114 elementi. Šo grozījumu apvienošanai vienā apsvērumā ir divi iemesli. Pirmkārt, vienuviet un loģiskā secībā tiek skaidri norādīts pienākums veikt likumības pārbaudes un aizliegums. Turklāt, likumības pārbaudes un aizliegums tiek apvienoti, izmantojot frāzi „lai veicinātu šā aizlieguma ievērošanu”, kas precīzi atveido šo divu savstarpēji papildinošo, bet atsevišķo regulas sastāvdaļu saistību.

Grozījums Nr.  11

Padomes nostāja

4. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(4) Komisijas 2003. gada 21. maija Paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei „Tiesību aktu ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība mežsaimniecības jomā (FLEGT): ES Rīcības plāna priekšlikums” ir ierosināts pasākumu kopums, atbalstot starptautiskus centienus cīņā pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistītu tirdzniecību.

(4) Komisijas 2003. gada 21. maija Paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei „Tiesību aktu ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība mežsaimniecības jomā (FLEGT): ES Rīcības plāna priekšlikums” ir ierosināts pasākumu kopums, atbalstot starptautiskus centienus cīņā pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistītu tirdzniecību, kā arī plašāka ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas mērķa sasniegšanā.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 10.

Grozījums Nr.  12

Padomes nostāja

7. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un steidzamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistītu tirdzniecību, jāpapildina un jāstiprina VPA iniciatīva un jāuzlabo tādu politikas jomu sinerģijas, kuras tiecas saglabāt mežus un nodrošināt labu vides aizsardzību, tostarp klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības zuduma apkarošanu.

(7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un steidzamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistītu tirdzniecību, jāpapildina un jāstiprina VPA iniciatīva, jārada visiem tirgus dalībniekiem līdzvērtīgi konkurences apstākļi un jāuzlabo tādu politikas jomu sinerģijas, kuras tiecas saglabāt mežus un nodrošināt labu vides aizsardzību, tostarp klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības zuduma apkarošanu.

Pamatojums

Nosakot šajā regulā skaidrus pienākumus un nodrošinot, ka visi tirgus dalībnieki tos ievēro, tiks novērsta iespēja tos apiet un tirgus dalībniekiem tiks liegta iespēja gūt labumu no nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecības.

Grozījums Nr.  13

Padomes nostāja

8.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(8a) Īstenojot FLEGT Rīcības plānu, Komisija ir guvusi nozīmīgu pieredzi, kas būtu jāņem vērā šīs regulas mērķu sasniegšanā. Šī pieredze būtu īpaši jāizmanto piemērojamo tiesību aktu definīcijas turpmākā precizēšanā, izmantojot par pamatu VPA struktūru.

Pamatojums

Pirmā lasījuma grozījums Nr. 16, kurā iekļauta arī Komisijas loma likumības noteikšanā.

Grozījums Nr.  14

Padomes nostāja

8.b apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(8b) Eiropas Savienībai būtu jācenšas radīt valstīm turpmākus stimulus noslēgt FLEGT VPA, ņemot vērā arī to, ka FLEGT VPA var būt īpaši nozīmīgi pasaules mēroga centienos risināt klimata pārmaiņu problēmu, samazinot atmežošanos un šajā sakarībā iesaistoties starptautiskās sarunās.

Pamatojums

Ir nepieciešams uzsvērt šīs regulas nozīmi, panākot, ka valstis noslēdz VPA. Ir arī jāuzsver VPA iespējamā loma kopējos centienos samazināt atmežošanos, lai ierobežotu emisiju apmēru.

Grozījums Nr.  15

Padomes nostāja

10. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(10) Ņemot vērā to, ka nelikumīgu mežizstrādi izraisa sarežģīti faktori, un arī tās sekas ir sarežģītas, būtu jāmazina nelikumīgu darbību stimuli, kontrolējot tirgus dalībnieku rīcību.

(10) Ņemot vērā to, ka nelikumīgu mežizstrādi izraisa sarežģīti faktori, un arī tās sekas ir sarežģītas, būtu jāmazina nelikumīgu darbību stimuli, kontrolējot tirgus dalībnieku rīcību. Efektīvākie risinājumi, kā novērst to, ka tirgus dalībnieki pērk no piegādātājiem nelikumīgi iegūtus kokmateriālus, ir pastiprināt prasības un pienākumus, kā arī uzlabot juridiskos līdzekļus, lai sauktu pie atbildības tirgus dalībniekus, kuri šos kokmateriālus un koka izstrādājumus dara pieejamus iekšējā tirgū.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 17.

Grozījums Nr.  16

Padomes nostāja

11. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(11) Ņemot vērā to, ka nelikumīga mežizstrāde nav starptautiski definēta, nelikumīgas mežizstrādes definīcijas pamatā vajadzētu būt tās valsts tiesību aktiem, kurā kokmateriāli ir iegūti.

(11) Ņemot vērā to, ka nelikumīga mežizstrāde nav starptautiski definēta, par nelikumīgas mežizstrādes definīcijas galveno pamatu vajadzētu izmantot tās valsts tiesību aktus, kurā kokmateriāli ir iegūti. Izstrādājot „likumīgi iegūtu kokmateriālu” definīciju, būtu jāgarantē ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, vietējo no mežu resursiem atkarīgo kopienu un pamatiedzīvotāju aizsardzība un šo kopienu un iedzīvotāju tiesību aizsardzība.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 16 un Nr. 18.

Grozījums Nr.  17

Padomes nostāja

12. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(12) Daudzus koka izstrādājumus vairākkārt dažādi apstrādā pirms un pēc pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu, šīs regulas prasības būtu jāpiemēro tikai tādiem tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi laiž iekšējā tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, nevis visiem tirgus dalībniekiem, kas ir iesaistīti piegādes ķēdē.

(12) Daudzus koka izstrādājumus vairākkārt dažādi apstrādā pirms un pēc pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu, šajā regulā noteiktās likumības pārbaužu prasības būtu jāpiemēro tikai tādiem tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi laiž iekšējā tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, nevis visiem tirgus dalībniekiem, kas ir iesaistīti piegādes ķēdē.

Pamatojums

Kompromisa grozījums Nr. 2 ir grozījumu Nr. 8, Nr. 91 un Nr. 92 pirmā daļa.

Grozījums Nr.  18

Padomes nostāja

14. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(14) Tirgus dalībniekiem, kas kokmateriālus un koka izstrādājumus iekšējā tirgū laiž pirmo reizi, būtu jāveic likumības pārbaudes, izmantojot pasākumu un procedūru sistēmu (likumības pārbaužu sistēmu), lai mazinātu iespējamību, ka iekšējā tirgū laiž nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus.

svītrots

Pamatojums

Kompromisa grozījumā Nr. 3 paredz svītrot Padomes kopējās nostājas (14) apsvērumu, kas ir kļuvis lieks saistībā ar to, ka tajā sniegtā informācija tagad ir iekļauta iepriekš minētajā kompromisa grozījumā Nr. 1.

Grozījums Nr.  19

Padomes nostāja

15. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(15) Likumības pārbaužu sistēmā ir trīs elementi, kas ir raksturīgi risku regulācijai — piekļuve informācijai, riska novērtējums un apzināto risku mazināšana. Likumības pārbaužu sistēmai būtu jānodrošina piekļuve informācijai par iekšējā tirgū pirmo reizi laistu kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes avotiem un piegādātājiem, kā arī attiecīgai informācijai par spēkā esošo tiesību aktu ievērošanu. Izmantojot minēto informāciju, tirgus dalībniekiem būtu jāveic iespējamo risku novērtējums. Kad riski ir apzināti, tirgus dalībniekiem tie būtu jāmazina samērīgi ar apzināto risku apjomu, lai novērstu to, ka tirgū laiž nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus.

(15) Likumības pārbaužu sistēmā ir trīs elementi, kas ir raksturīgi risku regulācijai — piekļuve informācijai, riska novērtējums un apzināto risku mazināšana. Likumības pārbaužu sistēmai būtu jānodrošina piekļuve informācijai par iekšējā tirgū pirmo reizi laistu kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes avotiem un piegādātājiem, kā arī attiecīgai informācijai par spēkā esošo tiesību aktu ievērošanu, ieguves valsti un, attiecīgā gadījumā, valsts reģionu, kurā kokmateriāli ir iegūti, kā arī izstrādes koncesiju, koku sugu nosaukumiem, izstrādes apjomiem un vērtību. Izmantojot minēto informāciju, tirgus dalībniekiem būtu jāveic iespējamo risku novērtējums. Kad riski ir apzināti, tirgus dalībniekiem tie būtu jāmazina samērīgi ar apzināto risku apjomu, lai novērstu to, ka tirgū laiž nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus.

Pamatojums

Ar šo grozījumu Padomes kopējā nostājā iekļautā apsvēruma jaunā redakcija tiek pielāgota regulas pantu grozījumiem.

Grozījums Nr.  20

Padomes nostāja

17. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(17) Lai konstatētu paraugpraksi mežsaimniecības nozarē, riska novērtēšanas procedūrā var izmantot sertifikāciju vai citus trešo personu pārbaudītus modeļus, pie kuriem pieder spēkā esošo tiesību aktu ievērošanas pārbaudes.

(17) Lai konstatētu paraugpraksi mežsaimniecības nozarē, riska novērtēšanas procedūrā var izmantot sertifikāciju vai citus trešo personu pārbaudītus modeļus, pie kuriem pieder spēkā esošo tiesību aktu ievērošanas pārbaudes, ja tie atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.  21

Padomes nostāja

18. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(18) Kokrūpniecības nozare ir ļoti nozīmīga Savienības ekonomikā. Tirgus dalībnieku organizācijas ir svarīgi nozares elementi, jo tās visnotaļ pārstāv tirgus dalībnieku intereses un sadarbojas ar plašu ieinteresēto personu loku. Šīm organizācijām ir arī vajadzīgā lietpratība un spēja analizēt attiecīgos tiesību aktus un veicināt, lai to biedri ievērotu noteikumus, tomēr tās nedrīkstētu izmanto šādas zināšanas, lai dominētu tirgū. Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un veicinātu paraugprakses attīstību, ir lietderīgi atzīt organizācijas, kas ir izstrādājušas likumības pārbaužu sistēmas, kuras atbilst šīs regulas prasībām. Šādu atzīto organizāciju saraksts būtu jāpublisko, lai tirgus dalībnieki varētu izmantot atzītās pārraudzības organizācijas.

(18) Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un veicinātu paraugprakses attīstību, ir lietderīgi atzīt organizācijas, kas ir izstrādājušas likumības pārbaužu sistēmas, kuras atbilst šīs regulas prasībām. Šādu atzīto organizāciju saraksts būtu jāpublisko, lai tirgus dalībnieki varētu izmantot atzītās pārraudzības organizācijas.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 23.

Grozījums Nr.  22

Padomes nostāja

19. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(19) Kompetentajām iestādēm būtu jāpārrauga tas, lai tirgus dalībnieki faktiski pildītu šīs regulas uzliktos pienākumus. Tādēļ kompetentajām iestādēm vajadzības gadījumā būtu jāveic oficiālas pārbaudes, kas var ietver arī pārbaudes tirgus dalībnieka telpās, un tām vajadzētu būt iespējai prasīt, lai tirgus dalībnieki veic attiecīgas korektīvas darbības.

(19) Kompetentajām iestādēm būtu jāpārrauga tas, lai tirgus dalībnieki faktiski pildītu šīs regulas uzliktos pienākumus. Tādēļ kompetentajām iestādēm saskaņā ar gada plānu būtu jāveic oficiāli kontroles pasākumi, kas var ietver arī muitas pārbaudes, pārbaudes tirgus dalībnieka telpās un revīzijas klātienē, un tām vajadzētu būt iespējai prasīt, lai tirgus dalībnieki veic attiecīgas korektīvas darbības.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 25.

Grozījums Nr.  23

Padomes nostāja

20. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(20) Kompetentajām iestādēm būtu jāglabā pārbaužu dati un jādara pieejama svarīgākā informācija visiem, kas iesniedz pieteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai1.

(20) Kompetentajām iestādēm būtu jāglabā kontroles pasākumu dati un jādara pieejama svarīgākā informācija sabiedrībai, tai skaitā, ievietojot to internetā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai1.

Grozījums Nr.  24

Padomes nostāja

21. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(21) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes un ar to saistītas tirdzniecības starptautisku izplatību, kompetentajām iestādēm būtu jāsadarbojas savā starpā un ar trešo valstu administratīvām iestādēm un Komisiju.

(21) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes un ar to saistītas tirdzniecības starptautisku izplatību, kompetentajām iestādēm būtu jāsadarbojas savā starpā, ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, nozares organizācijām, trešo valstu administratīvām iestādēm un Komisiju.

Grozījums Nr.  25

Padomes nostāja

21.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(21a) Lai veicinātu to, ka tirgus dalībnieki, kas laiž vai dara pieejamus tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus, spēj izpildīt šīs regulas prasības, ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu stāvokli, dalībvalstīm būtu jāsniedz tirgus dalībniekiem tehniska un cita veida palīdzība un jāveicina informācijas apmaiņa, jo īpaši attiecībā uz šo tirgus dalībnieku pienākumu veikt likumības pārbaudes.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek radīts pamats administratīvā sloga samazināšanai, ņemot vērā arī MVU stāvokli. Tas ir arī pamats jaunam pantam par tehniskās palīdzības sniegšanu tirgus dalībniekiem un informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr.  26

Padomes nostāja

23. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(23) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūrām, citiem attiecīgiem risku novērtēšanas kritērijiem, kas var būt vajadzīgi, lai papildinātu šajā regulā paredzētos kritērijus, un attiecībā uz kokmateriālu un koka izstrādājumu uzskaitījumu, uz kuriem attiecas šī regula. Īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas posmā konsultētos ar ekspertiem, ievērojot saistības, ko tā uzņēmusies 2009. gada 9. decembra paziņojumā par LESD 290. panta īstenošanu.

(23) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūrām, vispārējiem principiem un kritērijiem turpmākai piemērojamo tiesību aktu definīcijas precizēšanai, likumības pārbaužu sistēmas prasībām un attiecībā uz kokmateriālu un koka izstrādājumu uzskaitījumu, uz kuriem attiecas šī regula, kā arī attiecībā uz uzraudzības organizāciju pārbaudīšanu un tirgus dalībnieku kontroles pasākumiem. Īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī.

Pamatojums

Ar šo grozījumu apsvērums par deleģētajiem aktiem tiek pielāgots regulas pantu un B. de Brún ziņojuma par lolojumdzīvnieku pasēm teksta redakcijai.

Grozījums Nr.  27

Padomes nostāja

23.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(23a) Lai nodrošinātu koka izstrādājumu iekšējā tirgus nevainojamu darbību, Komisijai būtu nepārtraukti jāanalizē šīs regulas ietekme. Īpaša vērība būtu jāpiešķir šīs regulas ietekmei uz MVU. Tādēļ Komisijai būtu attiecīgi jāveic regulāra regulas darbības izpēte un ietekmes analīze īpaši attiecībā uz MVU un ilgtspējīgu mežsaimniecības praksi.

Pamatojums

Pirmā lasījuma grozījums Nr. 29. Šo apsvērumu izmanto kā pamatu 18. panta 3. punktam par ziņošanu attiecībā uz regulas īstenošanas sekām.

Grozījums Nr.  28

Padomes nostāja

24. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(24) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.

svītrots

Pamatojums

Atsauce nav nepieciešama, jo ieteikuma projektā nav paredzēti īstenošanas akti.

Grozījums Nr.  29

Padomes nostāja

1. pants

Padomes nostāja

Grozījums

Ar šo regulu attiecībā uz tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi iekšējā tirgū laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus, nosaka pasākumus, lai mazinātu iespējamību, ka tirgū laiž nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas izgatavoti no tādiem kokmateriāliem.

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž vai dara pieejamus iekšējā tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 31. Regula būtu jāpiemēro visiem tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti piegādes ķēdē, bet tajā noteiktās likumības pārbaužu prasības ir pilnībā jāpiemēro tikai tiem tirgus dalībniekiem, kas kokmateriālus laiž tirgū pirmoreiz.

Grozījums Nr.  30

Padomes nostāja

2. pants – a apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

a)„kokmateriāli un koka izstrādājumi” ir pielikumā minētie kokmateriāli un koka izstrādājumi, izņemot koka izstrādājumus, kas ir iegūti no tādiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kuri jau ir laisti tirgū, un koka izstrādājumus vai tādu izstrādājumu sastāvdaļas, kuras ir izgatavotas no kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kam kalpošanas laiks ir beidzies un ko citos apstākļos iznīcinātu kā atkritumus;

a)„kokmateriāli un koka izstrādājumi” ir pielikumā minētie kokmateriāli un koka izstrādājumi, izņemot koka izstrādājumus vai tādu izstrādājumu sastāvdaļas, kas ir iegūtas, pārstrādājot atkritumus, kā noteikts 3. panta 17. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem1;

 

1 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

Pamatojums

Kompromisa grozījumā Nr. 6 ir iekļauta atsauce uz Atkritumu pamatdirektīvā noteiktu definīciju.

Grozījums Nr.  31

Padomes nostāja

2. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

aa) „darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par samaksu vai par brīvu piegādāt kokmateriālus un koka izstrādājumus izplatīšanai vai izmantošanai iekšējā tirgū, tostarp piegādāt ar distanciālās saziņas līdzekļiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 20. maija Direktīvā 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem1;

 

OV L 144, 4.6.1997., 19. lpp.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 33. Lai atšķirtu tirgus dalībniekus, kuriem ir jāīsteno visa likumības pārbaužu sistēma, no pārējiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, ir nepieciešams definēt, ko nozīmē „laist tirgū” un ko — „darīt pieejamu tirgū”. Abi jēdzieni ir definēti atsevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumā Nr. 68/2008/EK par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu, tādēļ, ievērojot konsekvenci, šajā dokumentā tiek izmantots tāds pats formulējums.

Grozījums Nr.  32

Padomes nostāja

2. pants – b apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

b) „laišana tirgū” ir jebkāda kokmateriālu un koka izstrādājumu piegāde iekšējā tirgū, kas notiek pirmo reizi, lai tos par samaksu vai bez maksas izplatītu vai izmantotu komerciālās darbībās. Tā ietver arī piegādi ar distanciālās saziņas līdzekļiem, kā tie definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/7/EK (1997. gada 20. maijs) par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem;

b) „laist tirgū” ir pirmo reizi darīt kokmateriālus un koka izstrādājumus pieejamus iekšējā tirgū; turpmāka apstrāde un izplatīšana nav uzskatāma par „laišanu tirgū”;

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 34. Lai atšķirtu tirgus dalībniekus, kuriem ir jāīsteno visa likumības pārbaužu sistēma, no pārējiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, ir nepieciešams definēt, ko nozīmē „laist tirgū” un ko — „darīt pieejamu tirgū”. Abi jēdzieni ir definēti atsevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu, tādēļ, ievērojot konsekvenci, šajā dokumentā tiek izmantots tāds pats formulējums.

Grozījums Nr.  33

Padomes nostāja

2. pants – c apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

c) „tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas laiž tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus;

c) „tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas laiž vai dara pieejamus tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus;

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 35.

Grozījums Nr.  34

Padomes nostāja

2. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

fa) „risks” ir varbūtība, ka nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai koka izstrādājumus laiž vai dara pieejamus iekšējā tirgū, un šāda notikuma smagās sekas;

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 36.

Grozījums Nr.  35

Padomes nostāja

2. pants – fb apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

fb) „likumības pārbaude” ir pienākums izmantot visus nepieciešamos līdzekļus, lai pārliecinātos, ka tirgū netiek laisti vai darīti pieejami nelikumīgas izcelsmes kokmateriāli vai koka izstrādājumi;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts jēdziens un papildināts 4. pants.

Grozījums Nr.  36

Padomes nostāja

2. pants – g apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

g) „spēkā esoši tiesību akti” ir tiesību akti, kas ir spēkā kokmateriālu ieguves valstī un ar ko reglamentētas šādas jomas:

g) „spēkā esoši tiesību akti” ir valsts, reģiona vai starptautiski likumi un tiesību akti, kas ir spēkā kokmateriālu ieguves valstī un ar ko reglamentētas šādas jomas:

– tiesības iegūt kokmateriālus oficiāli publiskotās robežās;

– tiesības likumīgi iegūt kokmateriālus oficiāli publiskotās robežās;

– maksājumi par ieguves tiesībām un kokmateriāliem, tostarp nodevas, kas ir saistītas ar kokmateriālu ieguvi;

– maksājumi par ieguves tiesībām un kokmateriāliem, tostarp nodevas, kas ir saistītas ar kokmateriālu ieguvi;

– kokmateriālu ieguve, tostarp tieši saistīti tiesību akti vides un mežsaimniecības jomā;

prasības attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kokmateriālu ieguvi un mežu apsaimniekošanu, tostarp tieši saistīti tiesību akti vides un mežsaimniecības jomā;

– tādas trešo personu leģitīmas lietojuma tiesības un īpašumtiesības, kuras ietekmē kokmateriālu ieguve; un

– tādas trešo personu leģitīmas lietojuma tiesības un īpašumtiesības, kuras ietekmē kokmateriālu ieguve un

– tirdzniecības un muitas tiesību akti, ciktāl tas attiecas uz mežsaimniecības nozari.

– tirdzniecības un muitas tiesību akti, ciktāl tas attiecas uz mežsaimniecības nozari.

 

Lai turpinātu precizēt šo definīciju, Komisija ar deleģētiem aktiem ievieš vispārējus principus un kritērijus un, cik iespējams, apkopo un publisko rādītājus par katru kokmateriālu ražotājvalsti.

 

Šajā punktā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā minēto procedūru.

Pamatojums

Atkārtoti tiek ieviesta daļa no 2009. gada 22. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 38 pamatelementiem. Principi un kritēriji tiks detalizētāk izstrādāti deleģētajos aktos.

Grozījums Nr.  37

Padomes nostāja

2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

ga) „uzraudzības organizācija” ir juridiska persona vai uz dalības pamata veidota apvienība vai federācija, kurai ir tiesībspēja un rīcībspēja uzraudzīt un nodrošināt likumības pārbaužu sistēmu piemērošanu no to dalībnieku puses, kuri sertificēti kā šo sistēmu lietotāji.

Pamatojums

Definīcijā ir izmantots Komisijas sākotnējais priekšlikums.

Grozījums Nr.  38

Padomes nostāja

4. pants – -1. punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

-1. Ir aizliegts laist vai darīt pieejamus tirgū nelikumīgi iegūtas kokmateriālus un koka izstrādājumus.

 

Tirgus dalībnieki nelaiž un nedara pieejamus tirgū nelikumīgā mežizstrādē iegūtus kokmateriālus vai koka izstrādājumus.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 31 un Nr. 42. Būtu skaidri jānorāda, ka neviens tirgus dalībnieks piegādes ķēdē nedrīkst darīt pieejamus tirgū nelikumīgā mežizstrādē iegūtus kokmateriālus vai koka izstrādājumus. Pirmā lasījuma teksta redakcija ir nedaudz grozīta, lai precizētu, ka netiek paredzēta pieeja, kas būtu balstīta uz kravas pārvadāšanu un kas radītu tirgus dalībniekiem pienākumu pārbaudīt katra sūtījuma likumību. Ja tirgus dalībnieks tiek apsūdzēts aizlieguma pārkāpšanā, izmeklēšanas iestādei ir pienākums pierādīt viņa vainu. Aizliegums laist tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un koka izstrādājumus un pienākums veikt likumības pārbaudes ir divi savstarpēji papildinoši, bet tomēr atsevišķi elementi, un skaidrības labad tie tekstā būtu jāiekļauj divos atsevišķos punktos. To saistība ir norādīta kompromisa grozījumā Nr. 1 ((3c) apsvērums (jauns)).

Grozījums Nr.  39

Padomes nostāja

4. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Tirgus dalībnieki veic likumības pārbaudes, lai mazinātu iespējamību laist tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus. Lai to nodrošinātu, viņi izmanto procedūru un pasākumu sistēmu (turpmāk „likumības pārbaužu sistēma”), kā izklāstīts 5. pantā.

1. Tirgus dalībnieki, kuri pirmo reizi laiž tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus, veic likumības pārbaudes. Lai to nodrošinātu, viņi izmanto procedūru un pasākumu sistēmu (turpmāk „likumības pārbaužu sistēma”), kā izklāstīts 5. pantā. Šo likumības pārbaužu sistēmu izveido vai nu tirgus dalībnieks, vai arī pārraudzības organizācija, kā minēts 7. pantā.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 42. Detalizētākas likumības pārbaužu prasības jāpilda tiem tirgus dalībniekiem, kuri izstrādājumus laiž tirgū pirmo reizi, jo viņi visvairāk ietekmē to, kas nonāk ES tirgū, un tāpēc viņiem jāuzņemas vislielākā atbildība. Aizliegums laist tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un koka izstrādājumus un pienākums veikt likumības pārbaudes ir divi savstarpēji papildinoši, bet tomēr atsevišķi elementi, un skaidrības labad tie tekstā būtu jāiekļauj divos atsevišķos punktos. To saistība ir norādīta kompromisa grozījumā Nr. 1 ((3c) apsvērums (jauns)).

Grozījums Nr.  40

Padomes nostāja

4. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Visi tirgus dalībnieki uztur un regulāri izvērtē likumības pārbaužu sistēmu, ko viņi izmanto, ja vien tirgus dalībnieki neizmanto likumības pārbaužu sistēmu, ko ir izveidojusi kāda 7. pantā minētā pārraudzības organizācija.

2. Visi tirgus dalībnieki uztur un regulāri izvērtē likumības pārbaužu sistēmu, ko viņi izmanto, un nodrošina, ka trešās personas regulāri veic revīzijas, lai pārliecinātos par sistēmas kvalitāti un efektivitāti, ja vien tirgus dalībnieki neizmanto likumības pārbaužu sistēmu, ko ir izveidojusi kāda 7. pantā minētā pārraudzības organizācija. Pašreizējā dalībvalstu tiesību aktu uzraudzība un jebkurš brīvprātīgs uzraudzības mehānisms, kas atbilst šīs regulas prasībām, var tikt izmantots par pamatu likumības pārbaužu sistēmai.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 43.

Grozījums Nr.  41

Padomes nostāja

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

2.a Tirgus dalībnieki, kas dara pieejamus tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus visos piegādes ķēdes posmos spēj norādīt gan tirgus dalībnieku, kurš ir piegādājis kokmateriālus un koka izstrādājumus, gan tirgus dalībnieku, kuram šie kokmateriāli un koka izstrādājumi ir nogādāti tālāk;

 

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 42. Visiem tirgus dalībniekiem būtu jāpieprasa sniegt pamatinformāciju par izstrādājumiem, to iegūšanas vietu un tirgus dalībniekiem, kuriem šie izstrādājumi tiek piegādāti.

Grozījums Nr.  42

Padomes nostāja

5. pants – 1. punkts – a apakšpunks

Padomes nostāja

Grozījums

a) pasākumi un procedūras, kas dod pieeju šādai informācijai par tirgus dalībnieka tirgū laistiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem:

a) pasākumi un procedūras, kas dod pieeju šādai informācijai par tirgus dalībnieka tirgū laistiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem:

– koku sugas apraksts, arī pilns zinātnisks nosaukums vai ikdienā lietots nosaukums, tirdzniecības nosaukums un izstrādājuma tips;

– koku sugas apraksts, arī pilns zinātnisks nosaukums un ikdienā lietots nosaukums, tirdzniecības nosaukums un izstrādājuma tips;

– ieguves valsts un, vajadzības gadījumā, precīzs attiecīgās valsts reģions, kur kokmateriāli iegūti;

– ieguves valsts un, vajadzības gadījumā, precīzs attiecīgās valsts reģions, kur kokmateriāli iegūti, un izstrādes koncesija;

– daudzums (apjoms, svars vai vienību skaits);

– daudzums (apjoms, svars vai vienību skaits);

 

vērtība;

– tā piegādātāja nosaukums vai vārds un adrese, kurš ir piegādājis materiālus attiecīgam tirgus dalībniekam;

– tā piegādātāja nosaukums vai vārds un adrese, kurš ir piegādājis materiālus attiecīgam tirgus dalībniekam;

 

– tā tirgus dalībnieka nosaukums un adrese, kuram šie kokmateriāli un koka izstrādājumi ir piegādāti;

 

fiziska vai juridiska persona, kura ir atbildīga par mežizstrādi;

– dokumenti vai cita informācija, kas apliecina tādu kokmateriālu un koka izstrādājumu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem;

– dokumenti vai cita informācija, kas apliecina tādu kokmateriālu un koka izstrādājumu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem;

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 44.

Grozījums Nr.  43

Padomes nostāja

5. pants – 1. punkts – b apakšpunks

Padomes nostāja

Grozījums

b) risku novērtējumi, kas tirgus dalībniekiem ļauj analizēt un izvērtēt risku, ka tirgū tiek laisti nelegāli iegūti kokmateriāli vai no šādiem kokmateriāliem izgatavoti koka izstrādājumi.

b) sistemātiski risku novērtējumi, kas tirgus dalībniekiem ļauj analizēt un izvērtēt risku, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai no šādiem kokmateriāliem izgatavoti koka izstrādājumi.

Ekspertīzēs tiek ņemta vērā a) apakšpunktā minētā informācija, kā arī attiecīgi riska novērtēšanas kritēriji, tostarp:

Ekspertīzēs tiek ņemta vērā a) apakšpunktā minētā informācija, kā arī attiecīgi riska novērtēšanas kritēriji, tostarp:

– apliecinājums, ka ir ievēroti spēkā esošie tiesību akti, un tas var ietvert trešo personu veiktu sertifikāciju vai citus pārbaudītus modeļus, kas attiecas uz spēkā esošu tiesību aktu ievērošanu;

– apliecinājums, ka ir ievēroti spēkā esošie tiesību akti, un tas var ietvert trešo personu veiktu sertifikāciju vai citus pārbaudītus modeļus, kas attiecas uz spēkā esošu tiesību aktu ievērošanu;

 

tas, cik lielā mērā ir notikusi apspriešanās ar ieinteresētajām personām;

– tas, ka konkrētu sugu koki tiek iegūti galvenokārt nelegāli;

– tas, ka konkrētu sugu koki tiek iegūti galvenokārt nelikumīgi;

– tas, ka kokmateriālu ieguves valstī un/vai precīzā ieguves valsts reģionā ieguve vai prakse ir galvenokārt nelegāla;

– tas, ka kokmateriālu ieguves valstī un/vai precīzā ieguves valsts reģionā ieguve vai prakse ir galvenokārt nelikumīga, kā arī apsvērums par bruņotu konfliktu, mežu apsaimniekošanas dokumentētu kļūdu un augsta līmeņa korupcijas plašo izplatību;

 

ANO Drošības padomes vai Eiropas Savienības Padomes noteiktie spēkā esošie kokmateriālu importa un eksporta aizliegumi;

– koka izstrādājumu piegādes ķēdes sarežģītība;

– koka izstrādājumu piegādes ķēdes sarežģītība;

 

Komisija dara pieejamu reģistru, kurā norādītas valstis un/vai to reģioni, kuros mežizstrāde galvenokārt notiek nelikumīgi, koku sugas, no kurām kokmateriālu iegūst galvenokārt nelikumīgi, un tirgus dalībnieki, kas ir pārkāpuši šo regulu.

 

Komisija nosaka pārsūdzēšanas kārtību, saskaņā ar kuru reģistrā minētās valstis un tirgus dalībnieki var apstrīdēt to iekļaušanu reģistrā.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 46 un Nr. 47. Ar šo grozījumu tiek atkārtoti ieviests „augsta riska” reģistrs, kura pieejamība jānodrošina Komisijai, pievienojot precizējumu par kārtību, kādā tirgus dalībnieki vai valstis var apstrīdēt to, ka tās ir iekļautas šajā reģistrā. Konsultēšanās ar ieinteresētajām personām ir FLEGT Rīcības plāna galvenā iezīme un panākumu iemesls. Likumības pārbaužu sistēmas atvērtība ir faktors, kas var ievērojami palīdzēt efektīvi novērtēt riskus. Tiek iekļauts arī pirmā lasījuma grozījums Nr. 47 attiecībā uz konfliktu zonām. Riska novērtēšanas procedūrā noteikti būtu jāiekļauj apsvērums par bruņotiem konfliktiem. Procedūrā būtu jāņem vērā arī atbilstoši aizliegumi.

Grozījums Nr.  44

Padomes nostāja

5. pants – 1. punkts – c apakšpunks

Padomes nostāja

Grozījums

c) izņemot gadījumus, kad b) apakšpunktā minētajos risku novērtējumos apzinātie riski ir maznozīmīgi – risku mazināšanas procedūras, kuras ir piemērotu un samērīgu pasākumu un procedūru kopums, ar ko efektīvi mazina šos riskus, un kuras var prasīt arī papildu informāciju vai dokumentus un/vai trešo personu veiktas pārbaudes.

c) risku mazināšanas procedūras, kuras ir piemērotu un samērīgu pasākumu un procedūru kopums, ar ko efektīvi mazina šos riskus, un kuras var prasīt arī papildu informāciju vai dokumentus un/vai trešo personu veiktas pārbaudes.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek svītrots Padomes ieviestais izņēmums. Jaunais maznozīmīga riska jēdziens nav definēts, un to var interpretēt dažādi.

Grozījums Nr.  45

Padomes nostāja

5. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Sīki izklāstītus noteikumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 1. punkta vienādu īstenošanu, izņemot šā panta 1. punkta b) apakšpunkta otrajā daļā minētos citus attiecīgos risku novērtējumu kritērijus, pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Šos noteikumus pieņem līdz …*.

svītrots

*OV: Lūgums ievietot datumu — 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

 

Pamatojums

Regulas prasību papildināšanai atbilstošāk ir paredzēt iespēju pieņemt deleģētus aktus.

Grozījums Nr.  46

Padomes nostāja

5. pants – 3. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

3. Lai ņemtu vērā tirgus attīstību un šīs regulas īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši to, kas apzināta ar 18. panta 3. punktā minētajiem ziņojumiem, Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz citiem attiecīgiem risku novērtējumu kritērijiem, kas var būt vajadzīgi, lai papildinātu šā panta 1. punkta b) apakšpunkta otrajā daļā minētos kritērijus. Pieņemot tādus deleģētos aktus, Komisija rīkojas saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

3. Ņemot vērā tirgus attīstību un šīs regulas īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši to, kas apzināta ar 11.b pantā minēto pieredzes apmaiņu un 18. panta 3. punktā minētajiem ziņojumiem, Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā papildināt šā panta 1. punktu, lai palielinātu likumības pārbaužu sistēmu efektivitāti, novēršot to, ka iekšējā tirgū tiek laisti vai darīti pieejami nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi.

Šajā punktā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā izklāstītās procedūras.

Šajā punktā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā izklāstītās procedūras.

Pamatojums

Deleģētos aktus būtu jāpieņem, lai nodrošinātu likumības pārbaužu sistēmu efektivitāti, novēršot to, ka iekšējā tirgū tiek laisti vai darīti pieejami nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi.

Grozījums Nr.  47

Padomes nostāja

5. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

3.a Atsevišķām dalībvalstīm attiecībā uz piekļuvi kokmateriālu un koka izstrādājumu tirgum netiek radīti šķēršļi noteikt stingrākas mežizstrādes un kokmateriālu izcelsmes prasības nekā paredzēts šajā regulā, tostarp prasības par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu saglabāšanu, vietējo kopienu un to apdzīvoto vietu aizsardzību, no mežu resursiem atkarīgo kopienu aizsardzību, pamatiedzīvotāju tiesību un cilvēktiesību aizsardzību.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunots Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums, lai ļautu dalībvalstīm attiecīgā gadījumā pieņemt stingrākus valsts līmeņa noteikumus.

Grozījums Nr.  48

Padomes nostāja

6. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes nostāja

Grozījums

 

Šīm iestādēm nodrošina pietiekamu pilnvarojumu regulas īstenošanai, uzraugot tās piemērošanu, sadarbībā ar muitas iestādēm izmeklējot iespējamos pārkāpumus un savlaicīgi par tiem ziņojot iestādei, kas veic kriminālvajāšanu.

Pamatojums

Pirmā lasījuma grozījums Nr. 63.

Grozījums Nr.  49

Padomes nostāja

7. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Pārraudzības organizācija veic šādas funkcijas:

1. Pārraudzības organizācija:

a) uztur un regulāri izvērtē likumības pārbaužu sistēmu saskaņā ar 5. pantu un dod tirgus dalībniekiem tiesības to izmantot;

a) uztur un regulāri izvērtē likumības pārbaužu sistēmu saskaņā ar 5. pantu un dod tirgus dalībniekiem tiesības to izmantot;

b) pārbauda, vai tirgus dalībnieki pareizi izmanto likumības pārbaužu sistēmu;

b) ir ieviesusi uzraudzības mehānismu, lai nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki, kurus tā ir sertificējusi kā likumības pārbaužu sistēmas lietotājus, izmanto likumības pārbaužu sistēmu;

c) attiecīgi rīkojas, ja tirgus dalībnieks likumības pārbaudes sistēmu nelieto pareizi, kā arī informē kompetentās iestādes, ja tirgus dalībnieks pieļauj smagu vai atkārtotu pārkāpumu.

c) veic attiecīgas darbības, ja tirgus dalībnieks pareizi nelieto likumības pārbaudes sistēmu, un arī informē kompetentas iestādes, ja tirgus dalībnieks pieļauj pārkāpumu.

Grozījums Nr.  50

Padomes nostāja

7. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Organizācija var lūgt to atzīt par pārraudzības organizāciju, ja tā atbilst šādām prasībām:

2. Organizācija var lūgt to atzīt par pārraudzības organizāciju, ja tā atbilst šādām prasībām:

a) tā ir juridiska persona un ir juridiski izveidota Savienībā;

a) tā ir juridiska persona un ir juridiski izveidota Savienībā;

b) tai ir pietiekama spēja, lai veiktu 1. punktā minētās funkcijas;

b) tai ir atbilstoša pieredze un pietiekama spēja, lai veiktu 1. punktā minētās funkcijas un

c) tā veic savas funkcijas, izvairoties no interešu konflikta.

c) tā veic savas funkcijas, izvairoties no interešu konflikta, un ir juridiski neatkarīga no tirgus dalībniekiem, kurus tā sertificē.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 52.

Grozījums Nr.  51

Padomes nostāja

7. pants – 3. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

3. Pieteikuma iesniedzēju, kas atbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām, atzīst par pārraudzības organizāciju, izmantojot vienu no šādiem veidiem:

3. Komisija atzīst par pārraudzības organizāciju, pieteikuma iesniedzēju, kas atbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām.

a) dalībvalsts kompetentā iestāde atzīst pārraudzības organizāciju, kas paredz darboties tikai un vienīgi attiecīgā dalībvalstī, un par to tūlīt informē Komisiju;

Lēmumu atzīt pieteikuma iesniedzēju par pārraudzības organizāciju pieņem trīs mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Komisija paziņo par lēmumu atzīt pārraudzības organizāciju kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kuras jurisdikcijā šī organizācija atrodas.

b) Komisija, informējusi dalībvalstis, atzīst pārraudzības organizāciju, kas paredz darboties vairāk nekā vienā dalībvalstī vai visā Savienībā.

 

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 54. Lai nodrošinātu vienādu pārraudzības organizāciju atzīšanas procesu, ir atbilstošāk šo pienākumu uzticēt Komisijai. Tas nekavētu valstu kontaktpunktu izveidi, lai sekmētu potenciālo pārraudzības organizāciju pieteikšanos.

Grozījums Nr.  52

Padomes nostāja

7. pants – 4. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

4. Kompetentās iestādes regulāri pārbauda, vai pārraudzības organizācijas, kas darbojas kādu kompetento iestāžu jurisdikcijā, joprojām veic 1. punktā uzskaitītās funkcijas un atbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām.

4. Kompetentās iestādes regulāri vai pēc pamatotiem trešo personu pieprasījumiem pārbauda, vai pārraudzības organizācijas, kas darbojas kādu kompetento iestāžu jurisdikcijā, joprojām veic 1. punktā uzskaitītās funkcijas un atbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām. Pārbaužu ziņojumi ir publiski pieejami.

Pamatojums

EP first reading amendment 54.

Grozījums Nr.  53

Padomes nostāja

7. pants – 5. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

5. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka pārraudzības organizācija, ko Komisija ir atzinusi, vai nu vairs nepilda 1. punktā uzskaitītās funkcijas, vai arī vairs neatbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām, tā tūlīt informē Komisiju.

5. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka pārraudzības organizācija vai nu vairs nepilda 1. punktā uzskaitītās funkcijas, vai arī vairs neatbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām, tā tūlīt informē Komisiju.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina punkta atbilstību pārraudzības organizāciju centralizētas atzīšanas procesam.

Grozījums Nr.  54

Padomes nostāja

7. pants – 6. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

6. Kompetentās iestādes vai Komisija var atsaukt atzīšanu, ja kompetentā iestāde vai Komisija konstatē, ka pārraudzības organizācija vairs nepilda 1. punktā uzskaitītās funkcijas vai neatbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām. Kompetentā iestāde vai Komisija var atsaukt vienīgi tādu atzīšanu, ko tā pati ir izdevusi. Pirms Komisija atsauc atzīšanu, tā informē dalībvalstis. Dalībvalstis informē Komisiju par atzīšanas atsaukšanu.

6. Komisija atsauc atzīšanu, ja kompetentā iestāde vai Komisija konstatē, ka pārraudzības organizācija vairs nepilda 1. punktā uzskaitītās funkcijas vai neatbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām. Pirms Komisija atsauc atzīšanu, tā informē dalībvalstis.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 55. Ar šo grozījumu nodrošina to, ka atzīšanas atsaukšana atbilst pārraudzības organizāciju centralizētas atzīšanas procesam.

Grozījums Nr.  55

Padomes nostāja

7. pants – 7. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

7. Lai papildinātu procedūras noteikumus par to, kā atzīst pārraudzības organizācijas un kā atsauc to atzīšanu, kā arī lai tādus noteikumus grozītu, ja praksē tas izrādās vajadzīgs, Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu. Pieņemot šādus deleģētos aktus, Komisija rīkojas saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

7. Lai papildinātu procedūras noteikumus par to, kā atzīst pārraudzības organizācijas un kā atsauc to atzīšanu, Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai nodrošinātu, ka šo organizāciju atzīšana un atzīšanas atsaukšana notiek taisnīgi un pārredzami.

Šajā punktā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā noteiktās procedūras. Šos aktus pieņem līdz …*.

Šajā punktā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā noteiktās procedūras. Šos aktus pieņem līdz …*.

_____________

*OV: Lūgums ievietot datumu — 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

_________________

*OV: Lūgums ievietot datumu — 8 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Deleģētie akti, ar kuriem papildina regulā noteiktās prasības, būtu jāpieņem, lai nodrošinātu pārraudzības organizāciju taisnīgas un pārredzamas atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūras.

Grozījums Nr.  56

Padomes nostāja

7. pants – 8. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

8. Sīki izklāstītus noteikumus par 4. punktā minēto pārbaužu biežumu un būtību, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu minētā punkta vienādu īstenošanu, pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Šos noteikumus pieņem līdz …*.

8. Komisija, pieņemot deleģētus aktus, paredz sīki izklāstītus noteikumus par 4. punktā minēto pārbaužu biežumu un būtību, lai nodrošinātu pārraudzības organizāciju efektīvu uzraudzību. Šos noteikumus pieņem līdz …*.

 

Šajā punktā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā noteiktās procedūras.

_____________

*OV: Lūgums ievietot datumu — 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

_________________

*OV: Lūgums ievietot datumu — 8 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Deleģētos aktus būtu jāpieņem, lai nodrošinātu pārraudzības organizāciju efektīvu kontroli. Ar to saistītie termiņi tiek pielāgoti tam, ka regula stājas spēkā ātrāk.

Grozījums Nr.  57

Padomes nostāja

9. pants – virsraksts

Padomes nostāja

Grozījums

Tirgus dalībnieku pārbaudes

Tirgus dalībnieku kontrole

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 58, Nr. 59 un Nr. 60. Ir nepieciešams nodalīt pārraudzības organizāciju pārbaudes un tirgus dalībnieku kontroli.

Grozījums Nr.  58

Padomes nostāja

9. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai pārliecinātos par to, vai tirgus dalībnieki ievēro 4. un 5. pantā izklāstītās prasības.

1. Kompetentās iestādes veic kontroles pasākumus, lai pārliecinātos par to, vai tirgus dalībnieki ievēro 4. un 5. pantā izklāstītās prasības.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 58, Nr. 59 un Nr. 60. Ir nepieciešams nodalīt pārraudzības organizāciju pārbaudes un tirgus dalībnieku kontroli.

Grozījums Nr.  59

Padomes nostāja

9. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

1.a Kontroles pasākumus veic saskaņā ar gada plānu, pamatojoties uz trešo personu motivētiem pieprasījumiem, vai jebkurā gadījumā, ja dalībvalsts kompetentās iestādes rīcībā ir informācija, kas liek apšaubīt tirgus dalībnieka atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais EP grozījums Nr. 58.

Grozījums Nr.  60

Padomes nostāja

9. pants – 1.b punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

1.b Kontroles pasākumos tostarp var ietvert:

 

a) likumības pārbaužu sistēmas, tai skaitā riska novērtēšanas un riska mazināšanas procedūru pārbaudi;

 

b) tādu dokumentu un uzskaites pārbaudi, kuri apliecina sistēmas un procedūru pareizu darbību;

 

c) izlases veida pārbaudes, tai skaitā revīzijas klātienē.

 

Komisija uzrauga to, kā dalībvalstis pilda šos pienākumus.

Pamatojums

Ir nepieciešams, ka dalībvalstis sadarbojas un, ciktāl tas iespējams, saskaņo savas kontroles un uzraudzības darbības. Komisijai būtu jāpalīdz nodrošināt, ka šāda sadarbība notiek. Visbeidzot, šīs regulas īstenošanai jābūt elastīgai attiecībā uz piemērojamiem mehānismiem un atvērtai jaunu tehnoloģiju izmantošanai, kas nodrošinātu kontroles pasākumu pareizību nākotnē.

Grozījums Nr.  61

Padomes nostāja

9. pants – 1.c punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

1.c Komisija, pieņemot deleģētus aktus, var paredzēt detalizētus noteikumus attiecībā uz 1.b punktā minēto kontroles pasākumu biežumu un veidu, lai nodrošinātu tirgus dalībnieku efektīvu pārraudzību.

 

Šajā punktā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā noteiktās procedūras.

Pamatojums

Deleģētos aktus, kuros detalizēti nosaka kontroles pasākumu prasības, pieņem, lai nodrošinātu tirgus dalībnieku efektīvu uzraudzību iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 62

Padomes nostāja

9. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās pārbaudes.

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minēto kontroles pasākumu veikšanu, īpaši attiecībā uz piekļuvi telpām un iepazīstināšanu ar dokumentiem vai uzskaiti.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 58.

Grozījums Nr.  63

Padomes nostāja

9. pants – 3. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

3. Ja kompetentās iestādes 1. punktā minēto pārbaužu laikā konstatē trūkumus, tās var sniegt paziņojumu, ka attiecīgam tirgus dalībniekam ir jāveic korektīvas darbības. Ja attiecīgais tirgus dalībnieks neveic tādas darbības, viņam var piemērot sankcijas saskaņā ar 17. pantu.

3. Ja kompetentās iestādes 1. punktā minēto kontroles pasākumu laikā konstatē trūkumus, piemēram, nepilnīgas vai neefektīvas likumības pārbaužu sistēmas izmantošanu, lai mazinātu risku, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, tās, neskarot 17. panta noteikumus, var sniegt paziņojumu, ka attiecīgam tirgus dalībniekam ir jāveic korektīvas darbības.

 

Atkarībā no atklāto nepilnību nopietnības kompetentās iestādes var veikt tūlītējus pasākumus, kas tostarp ietver:

 

a) kokmateriālu un koka izstrādājumu konfiskāciju un

 

b) kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecības pagaidu aizliegumu.

 

Ja kompetentās iestādes ir atklājušas, ka tirgus dalībnieks nav ieviesis likumības pārbaužu sistēmu, tiek uzskatīts, ka atbildīgā uzraudzības iestāde nav izpildījusi šīs regulas 7. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktās funkcijas, un tā rezultātā saskaņā ar 7. panta 6. punktu var atsaukt tās atzīšanu.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 58. Ja kompetentā iestāde atklāj, ka tirgus dalībnieks nav uzturējis likumības pārbaužu sistēmu, ir jāuzskata, ka savus 7. panta a), b) un c) apakšpunktos paredzētos pienākumus nav izpildījusi arī atbildīgā uzraudzības iestāde.

Grozījums Nr.  64

Padomes nostāja

10. pants – virsraksts

Padomes nostāja

Grozījums

Pārbaužu dokumentēšana

Kontroles pasākumu dokumentēšana

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 59.

Grozījums Nr.  65

Padomes nostāja

10. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Kompetentās iestādes glabā dokumentāciju par 9. panta 1. punktā minētajām pārbaudēm līdz ar konkrētām norādēm par to būtību un rezultātiem, kā par visiem paziņojumiem attiecībā uz korektīvām darbībām, kas sniegti saskaņā ar 9. panta 3. punktu. Visu pārbaužu dokumentāciju glabā vismaz 5 gadus.

1. Kompetentās iestādes glabā dokumentāciju par 9. panta 1. punktā minētajiem kontroles pasākumiem līdz ar konkrētām norādēm par to būtību un rezultātiem, kā arī par visiem paziņojumiem attiecībā uz korektīvām darbībām, kas sniegti saskaņā ar 9. panta 3. punktu. Visu kontroles pasākumu dokumentāciju glabā vismaz 10 gadus.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 60.

Grozījums Nr.  66

Padomes nostāja

10. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju dara pieejamu visiem, kas to lūdz saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju dara publiski pieejamu, tai skaitā arī internetā, saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 61.

Grozījums Nr.  67

Padomes nostāja

11. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu, kompetentās iestādes sadarbojas savā starpā, ar trešo valstu administratīvajām iestādēm un ar Komisiju.

1. Lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu, kompetentās iestādes sadarbojas savā starpā, ar citām struktūrām valsts pārvaldē, ar trešo valstu administratīvajām iestādēm un ar Komisiju.

Pamatojums

Tā kā nelikumīgas mežizstrādes problēma ir daudzšķautņaina, ir nepieciešama dažādu valsts iestāžu sadarbība. Šis aspekts ir skaidri jānorāda regulā.

Grozījums Nr.  68

Padomes nostāja

11. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Kompetentās iestādes ar citu valstu kompetentajām iestādēm un ar Komisiju apmainās ar informāciju par nopietniem trūkumiem, kas konstatēti 7. panta 4. punktā un 9. panta 1. punktā minētajās pārbaudēs, un par saskaņā ar 17. pantu piemērotajām sankcijām.

2. Kompetentās iestādes ar citu valstu kompetentajām iestādēm un ar Komisiju apmainās ar informāciju par nopietniem trūkumiem, kas konstatēti 7. panta 4. punktā un 9. panta 1. punktā minētajās pārbaudēs un kontroles pasākumos, par pārkāpumiem un par saskaņā ar 17. pantu piemērotajām sankcijām.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 62. Ar šo grozījumu papildina Padomes nostājā iekļautos paplašinātos noteikumus par informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr.  69

Padomes nostāja

11.a pants (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

11.a pants

 

Padomdevēja grupa

 

1. Izveido padomdevēju grupu, kurā iekļauj ieinteresēto personu pārstāvjus, tostarp kokapstrādes un koka pārstrādes rūpniecības pārstāvjus, mežu īpašniekus, kokmateriālu tirdzniecības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas (NVO) un patērētāju grupas, un kuru vada Komisijas pārstāvis.

 

2. Padomdevējas grupas sanāksmēs var piedalīties dalībvalstu un Eiropas Parlamenta pārstāvji.

 

3. Pirms Komisija pieņem lēmumus saskaņā ar šo regulu, tā apspriežas ar padomdevēju grupu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt oficiālu pamatu konsultācijām, kas līdz šim notikušas divpusēji un neformāli.

Grozījums Nr.  70

Padomes nostāja

11.b pants (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

11.b pants

 

Tehniskā palīdzība, norādījumi un informācijas apmaiņa

 

1. Kompetentās iestādes, ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu stāvokli, ar Komisijas atbalstu sniedz tirgus dalībniekiem tehnisko un cita veida palīdzību un norādījumus, lai veicinātu šīs regulas prasību izpildi, jo īpaši attiecībā uz 5. pantā minēto likumības pārbaužu sistēmas īstenošanu.

 

2. Kompetentās iestādes ar Komisijas palīdzību veicina informācijas apmaiņu par paraugpraksi attiecībā uz šīs regulas īstenošanu un pēc pieprasījuma dara šo informāciju pieejamu tirgus dalībniekiem.

 

3. Kompetentās iestādes un Komisija izmanto un izplata informāciju par nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto tirdzniecību, lai palīdzētu tirgus dalībniekiem veikt sistemātisko risku novērtēšanu, kā noteikts 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

 

4. Izplatot šādu informāciju, dalībvalstis saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības tiesību aktiem nodrošina komerciālo interešu ievērošanu un garantē konfidencialitāti jebkādiem datiem, kas ir to rīcībā vai kas tām ir kļuvuši zināmi.

 

5. Palīdzību sniedz tā, lai izvairītos no kompromisiem kompetento iestāžu pienākumu pildīšanā un saglabātu to neatkarību šīs regulas izpildē.

Pamatojums

Ar šo pieeju, ņemot vērā mazo un vidējo tirgus dalībnieku stāvokli, tiek izveidots pamats administratīvā sloga samazināšanai, sniedzot tehnisko palīdzību un nodrošinot, ka tiek izplatīta informācija, tai skaitā, informācija par paraugpraksi.

Grozījums Nr.  71

Padomes nostāja

12. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

Lai ņemtu vērā šīs regulas īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši to, kas apzināta ar 18. panta 3. punktā minētajiem ziņojumiem, un izmaiņas attiecībā uz tehniskiem parametriem, kokmateriālu un koka izstrādājumu tiešiem lietotājiem un ražošanas procesiem, Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, izdarot grozījumus pielikumā ietvertajā kokmateriālu un koka izstrādājumu sarakstā un to papildinot. Šādi akti nerada nesamērīgu slogu tirgus dalībniekiem. Pieņemot šādus deleģētos aktus, Komisija rīkojas saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

Lai ņemtu vērā šīs regulas īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši to, kas apzināta ar 18. panta 3. punktā minētajiem ziņojumiem un 11.b pantā minēto informācijas apmaiņu, un izmaiņas attiecībā uz tehniskiem parametriem, kokmateriālu un koka izstrādājumu tiešiem lietotājiem un ražošanas procesiem, Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, papildinot pielikumā ietverto kokmateriālu un koka izstrādājumu sarakstu.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 68. EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 68, ņemot vērā jauno 11.a pantu.

Grozījums Nr.  72

Padomes nostāja

13. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Šīs regulas 5. panta 3. punktā, 7. panta 7. punktā un 12. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz septiņiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sniedz ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, vēlākais, trīs mēnešus pirms ir beidzies trīs gadu laikposms pēc šīs regulas piemērošanas dienas. Pilnvaru deleģēšanu automātiski pagarina uz tikpat ilgiem laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome to neatsauc saskaņā ar 14. pantu.

1. Šīs regulas 2. panta g) apakšpunktā, 5. panta 3. punktā, 7. panta 7. punktā, 7. panta 8. punktā, 9. panta 1.c punktā un 12. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz septiņiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sniedz ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, vēlākais, trīs mēnešus pirms ir beidzies trīs gadu laikposms pēc šīs regulas piemērošanas dienas.

Grozījums Nr.  73

Padomes nostāja

14. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 5. panta 3. punktā, 7. panta 7. punktā un 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu.

1. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta g) apakšpunktā, 5. panta 3. punktā, 7. panta 7. punktā, 7. panta 8. punktā, 9. panta 1.c punktā un 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu.

Grozījums Nr.  74

Padomes nostāja

14. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par pilnvaru atsaukšanu, par to informē otru likumdevēju un Komisiju, vēlākais, vienu mēnesi pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, uz kurām deleģētajām pilnvarām attiecas iespējamā atsaukšana, un atsaukšanas iemeslus.

2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par pilnvaru atsaukšanu, par to pirms galīgā lēmuma pieņemšanas cenšas savlaicīgi informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras var tikt atsauktas, un minot iespējamos atsaukšanas iemeslus.

Grozījums Nr.  75

Padomes nostāja

15. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus pret deleģētu aktu trīs mēnešos no tā paziņošanas dienas.

1. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.  76

Padomes nostāja

15. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Ja pēc minētā termiņa ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu vai ja pirms šīs dienas gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par to, ka ir pieņēmuši lēmumu neizteikt iebildumus, deleģētais akts stājas spēkā tā noteikumos paredzētajā dienā.

2. Ja pēc minētā termiņa ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas spēkā šajā izdevumā minētajā datumā.

 

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā pirms tā termiņa beigām, kura laikā Eiropas Parlaments un Padome ir informējuši Komisiju par to, ka ir nolēmuši neizteikt iebildumus.

Grozījums Nr.  77

Padomes nostāja

15. pants – 3. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome izsaka iebildumus pret pieņemto deleģēto aktu, akts nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

Grozījums Nr.  78

Padomes nostāja

16. pants

Padomes nostāja

Grozījums

16. pants

Komiteja

svītrots

1. Komisijai palīdz Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (Forest Law Enforcement Governance and Trade – FLEGT) komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2173/2005 11. pantu.

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

 

Pamatojums

Atsauce nav nepieciešama, jo ieteikuma projektā nav paredzēti īstenošanas akti.

Grozījums Nr.  79

Padomes nostāja

17. pants

Padomes nostāja

Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis minētos noteikumus dara zināmus Komisijai, un nekavējoties paziņo tai visus turpmākus grozījumus, kas tās ietekmē.

1. Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu.

 

2. Administratīvajām sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām, un tajās var ietvert arī:

 

a) sodanaudu, kas proporcionāli atbilst vides kaitējumam, attiecīgo kokmateriālu vai koka produktu vērtībai un pārkāpuma radītajiem nodokļu zaudējumiem un ekonomiskajam kaitējumam; soda apmēru aprēķina tā, lai nodrošinātu, ka, neskarot pārkāpumu izdarītāju leģitīmās tiesības strādāt šajā profesijā, viņi zaudē ekonomiskās priekšrocības, ko ieguvuši, izdarot nopietnus pārkāpumus; sodanaudas apmēri par atkārtoti izdarītiem nopietniem pārkāpumiem tiks pakāpeniski palielināti;

 

b) attiecīgo kokmateriālu un koka izstrādājumu arestu;

 

c) tirdzniecības atļaujas tūlītēju apturēšanu.

 

3. Dalībvalstis minētos noteikumus dara zināmus Komisijai, un nekavējoties paziņo tai visus turpmākus grozījumus, kas tās ietekmē.

Pamatojums

Nevienā jomā Eiropā nedrīkst būt vāju vietu. Regulā ir jāietver noteikumi par stingru, atturošu un konsekventu sankciju režīmu ES līdzīgi tiem, kas iekļauti Padomes Regulā (EK) Nr. 1005/2008 par nelegālu zveju, kuru pieņēma vienbalsīgi.

Grozījums Nr.  80

Padomes nostāja

17.a pants (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

17.a pants

 

Direktīvas 2008/99/EK grozījumi

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību1 no ...* groza šādi:

 

1) direktīvas 3. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„j) nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu darīšana par pieejamiem tirgū.”

 

2) A pielikumam pievieno šādu ievilkumu:

 

„– Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula (ES) Nr. .../2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.”.

 

____________

*OV: viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

 

____________

1 OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 71. Ļoti nopietnu regulas pārkāpumu gadījumos ir nepieciešams piemērot kriminālsankcijas, un tādēļ šī regula būtu jāiekļauj Direktīvas 2008/99/EK darbības jomā.

Grozījums Nr.  81

Padomes nostāja

18. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Pamatojoties uz minētajiem ziņojumiem, Komisija sagatavo ziņojumu, kas reizi divos gados ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Pamatojoties uz minētajiem ziņojumiem, Komisija sagatavo ziņojumu, kas reizi divos gados ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Gatavojot ziņojumu, Komisija ņem vērā to, cik daudz sasniegts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2173/2005 pieņemto FLEGT VPA noslēgšanā un darbībā, un to, cik lielā mērā tie ir palīdzējuši mazināt nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu nonākšanu iekšējā tirgū.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 70.

Grozījums Nr.  82

Padomes nostāja

18. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

2.a Komisija līdz 2012. gada 30. aprīlim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par Eiropas Savienības standarta ieviešanu visiem kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, lai izpildītu visaugstākās ilgtspējības prasības, vajadzības gadījumā to papildinot ar tiesību aktu priekšlikumiem.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 66. Likumdošanai jānodrošina ilgtermiņā ne tikai ES tirgū laisto un pieejamo kokmateriālu un koka izstrādājumu likumība, bet arī ilgtspēja.

Grozījums Nr.  83

Padomes nostāja

18. pants – 3. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

3. Līdz …* un pēc tam reizi sešos gados Komisija, pamatojoties uz ziņojumiem par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz administratīvām sekām, ko tā rada maziem un vidējiem uzņēmumiem, un attiecībā uz aptvertajiem izstrādājumiem. Vajadzības gadījumā ziņojumiem pievieno attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus.

3. Līdz …* un pēc tam reizi sešos gados Komisija, pamatojoties uz ziņojumiem par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka iekšējā tirgū tiek laisti vai darīti pieejami nelikumīgi iegūti kokmateriāli un koka izstrādājumi.īpaši izskata, kādas administratīvās sekas regula rada maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Vajadzības gadījumā ziņojumiem pievieno attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus.

_______________

*OV: Lūgums ievietot datumu — 36+30 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

_______________

*OV: Lūgums ievietot datumu — 36+12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.  84

Padomes nostāja

19. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

 

 

To piemēro no …*. Tomēr 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 7. panta 7. un 8. punktu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

To piemēro no …*. Tomēr 6. panta 1. punktu un 7. panta 7. un 8. punktu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

_____________

*OV: Lūgums ievietot datumu: 30 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

______________

*OV: Lūgums ievietot datumu: 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 73.

Grozījums Nr.  85

Padomes nostāja

Pielikums – 2.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

– 4404 Stīpu klūgas; šķeltas kārtis; pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti; rupji apstrādāti, bet neliekti un citādi neapdarināti koka spieķi pastaigu spieķu, lietussargu, instrumentu rokturu un tamlīdzīgu izstrādājumu izgatavošanai; koka skaidas un tamlīdzīgi materiāli;

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību nozarē.

Grozījums Nr.  86

Padomes nostāja

Pielikums – 2.b ievilkums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

– 4405 00 00 Koku vilna; koksnes milti;

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību nozarē.

Grozījums Nr.  87

Padomes nostāja

Pielikums – 13.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

– 4417 00 00 Koka darbarīki, to korpusi un rokturi, slotu un suku koka daļas un rokturi; koka kurpju liestes un izstiepēji;

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību nozarē.

Grozījums Nr.  88

Padomes nostāja

Pielikums – 14.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

– 4419 00 Galda un virtuves piederumi no koka;

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību nozarē.

Grozījums Nr.  89

Padomes nostāja

Pielikums – 14.b ievilkums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

– 4420 Koka intarsijas un inkrustācijas; lādītes un kārbiņas juvelierizstrādājumiem vai galda piederumiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem; koka statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi; koka mēbeļu izstrādājumi, kas nav minēti 94. nodaļā;

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību nozarē.

Grozījums Nr.  90

Padomes nostāja

Pielikums – 14.c ievilkums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

– 4421 Citi koka izstrādājumi (drēbju pakaramie u. c.);

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību nozarē.

Grozījums Nr.  91

Padomes nostāja

Pielikums – 15. ievilkums

Padomes nostāja

Grozījums

– kombinētās nomenklatūras 47. un 48. nodaļā minētā pulpa un papīrs, ko neražo un nepārstrādā no bambusa (atkritumiem un atlikumiem);

– kombinētās nomenklatūras 47., 48. un 49. nodaļā minētā pulpa un papīrs, ko neražo un nepārstrādā no bambusa (atkritumiem un atlikumiem);

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 74 un Nr. 75.

Grozījums Nr.  92

Padomes nostāja

Pielikums – 16. ievilkums

Padomes nostāja

Grozījums

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 un 9403 90 30 Koka mēbeles;

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 un 9403 90 30 Koka mēbeles;

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību nozarē.

Grozījums Nr.  93

Padomes nostāja

Pielikums – 17.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

– citi koka izstrādājumi, kas iekļauti kombinētās nomenklatūras 94. un 95. nodaļā, tai skaitā koka rotaļlietas un sporta piederumi.

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 74 un Nr. 75.

(1)

Pieņemtie teksti, 22.4.2009., P6_TA(2009)0225.

(2)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(3)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Mežu platības ik gadu samazinās aptuveni par 13 miljoniem hektāru. Šā procesa rezultātā veidojas gandrīz 20 % no visa pasaules oglekļa emisiju apjoma, un tas ir viens no galvenajiem bioloģiskās daudzveidības izzušanas iemesliem. Nelikumīga mežizstrāde rada arī nopietnas cilvēktiesību problēmas, jo mežiem daudzās valstīs ir liela kultūras un sociālā nozīme no meža resursiem atkarīgu tautu un pamatiedzīvotāju dzīvē.

Nelikumīga mežizstrāde ir nozīmīgs faktors, kas veicina atmežošanos, — tiek lēsts, ka nelikumīgas izcelsmes rūpniecisko kokmateriālu apjoms ir 350–650 miljoni m3 gadā, kas veido 20 %–40 % no pasaules rūpniecisko kokmateriālu ražošanas apjoma(1). Tās rezultātā samazinās kokmateriālu cenas, tiek noplicināti dabas resursi, samazinās nodokļu ieņēmumi un padziļinās no meža resursiem atkarīgo tautu nabadzība.

Eiropas Savienībai kā nozīmīgai kokmateriālu un koka izstrādājumu patērētājai ir pienākums veikt iedarbīgus pasākumus pret atmežošanos un nelikumīgu mežizstrādi, tostarp katrā ziņā jāpārtrauc nodrošināt tirgu nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem un koka izstrādājumiem. Nesen pieņemtā regula par nelegālu, nereglamentētu un nepieteiktu zveju ir ļāvusi veiksmīgi likvidēt ES tirgu citiem nelikumīgiem izstrādājumiem, un tagad ir pienācis laiks pieņemt iedarbīgus tiesību aktus, ar kuriem tiek novērsta nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecība. Tas dotu nozīmīgu signālu:

· patērētājiem — par to, ka kokmateriāli un koka izstrādājumi, ko viņi ir iegādājušies, nav iegūti nelikumīgi;

· atbildīgiem uzņēmumiem — par to, ka viņu darbības apstākļi netiks pasliktināti tādu uzņēmumu dēļ, kuri nodarbojas ar destruktīvu praksi un

· starptautiskajai sabiedrībai — par to, ka ES nopietni uztver savas saistības attiecībā uz klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un cilvēktiesībām.

Brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu (VPA) pieeja, kuru ES īsteno saskaņā ar 2003. gada Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT), viena pati ir nepietiekama, lai risinātu nelikumīgās mežizstrādes jautājumu visā pasaulē. Lai gan brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem ir potenciāls radīt ļoti pozitīvas pārmaiņas, pašlaik ir parakstīts tikai viens šāds nolīgums, un to brīvprātīgais raksturs rada lielas iespējas tos pārkāpt un legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Saskaņā ar secinājumiem, ko Komisija izdarījusi pēc apspriešanās par pasākumiem, kas papildinātu brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu modeli, ir nepieciešams stingrs tiesību akts, lai panāktu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu izslēgšanu no ES tirgus.

Padomes nostāja

Lai gan strukturālās izmaiņas, kas padara tekstu racionālāku, ir vērtējamas atzinīgi, referente pauž nožēlu par to, ka Padomes nostājai trūkst tālejošu mērķu. Padomes nostāja ir ievērojami vājāka nekā Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, kas tika pieņemta 2009. gada aprīlī.

Padomes nostājā cita starpā:

· nav iekļauts nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecības aizliegums, ko ieviesa Parlaments;

· nav paredzēti nekādi pienākumi tirgus dalībniekiem, izņemot tos, kuri pirmo reizi laiž kokmateriālus vai koka izstrādājumus iekšējā tirgū;

· ir sašaurināta Parlamenta dalība piemērojamo tiesību aktu noteikšanā;

· nav norādīti sodi vai paredzētas kriminālsankcijas nopietnu pārkāpumu gadījumā;

· ir ieviests pārraudzības organizāciju atzīšanas jaukts režīms, turpretī Parlaments ir pieņēmis ierosinājumu par centralizētas sistēmas izveidi;

· nav iekļauti nekādi turpmākās marķēšanas un ilgtspējības prasību izstrādes noteikumi;

· ir paredzēts, ka regulu būtu jāpiemēro tikai 30 mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas, bet Parlaments ir nobalsojis par 12 mēnešiem.

Lai stiprinātu regulas projektu un nodrošinātu to, ka tiek novērsta nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecība ES iekšējā tirgū, referente ir atkārtoti iesniegusi daudzus Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtos galvenos punktus. Turpmākajā tekstā tiks sniegts šo punktu detalizētāks izklāsts.

Aizliegums

Pašos pamatos regula, kā to paredzējusi Padome, faktiski neaizliedz importēt un pārdot nelikumīgas mežizstrādes rezultātā iegūtus kokmateriālus. Tādējādi ar to netiek atrisināta „vājo noteikumu” problēma, „lai novērstu nelikumīgi iegūtās koksnes tirdzniecību”(2), kas Komisijas priekšlikumā minēti kā galvenais iemesls, kāpēc nelikumīga mežizstrāde ir tik iesīkstējusi problēma. Pārskatītais ASV Leisija likums (Lacey Act), kurš tika pieņemts 2008. gada maijā, šādu aizliegumu paredz, tādējādi šai normai jau ir precedents. Nav nopietnu iemeslu, kas liegtu ES izmantot to par paraugu un ieviest pat stingrākas normas.

Tādēļ referente iesaka regulā iekļaut skaidri formulētu prasību par to, ka tirgus dalībnieki nedrīkst laist vai darīt pieejamus tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai koka izstrādājumus. Ja netiek pieņemts šis vispārējais aizliegums pārdot nelikumīgi iegūtus kokmateriālus, likumības pārbaužu sistēma rada tirgus dalībniekiem administratīvo slogu, negarantējot efektīvu vispārējā mērķa sasniegšanu.

Likumības pārbaužu un juridisko prasību darbības joma

Referente atkārtoti iekļauj regulas projektā nošķīrumu starp tādiem tirgus dalībniekiem, kuri kokmateriālus vai koka izstrādājumus „laiž tirgū” (proti, dara pieejamus tirgū pirmo reizi), un tādiem tirgus dalībniekiem, kuri tos „dara pieejamus tirgū” (tas attiecas uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem).

Prasība veikt likumības pārbaudes veicinās labo praksi, un ideālā gadījumā visi piegādes ķēdē iesaistītie tirgus dalībnieki savā darbībā izmantos pilnu likumības pārbaužu sistēmu. Tomēr referente atzīst, ka mazajiem tirgus dalībniekiem tas var būt neiespējami, tādēļ ierobežo pilno prasību, attiecinot to tikai uz tiem tirgus dalībniekiem, kuri izstrādājumus „laiž tirgū” un kuri arī neapšaubāmi vislielākajā mērā ietekmē to, kādi izstrādājumi tiek ievesti ES, un tādējādi ir arī vislielākajā mērā par to atbildīgi.

Tajā pašā laikā vispārējam aizliegumam darīt pieejamus tirgū nelikumīgas izcelsmes kokmateriālus vai koka izstrādājumus būtu jāattiecas uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, un viņiem būtu rūpīgi jāievēro šī prasība. Tiesiskās vajāšanas iespējamība nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecības gadījumā attiecībā uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem mudinās viņus dot priekšroku tādiem kokmateriālu piegādātājiem, kuri ir uzticami un kuriem ir laba reputācija, proti, tādiem, kuri visefektīvāk īsteno savus pienākumus veikt likumības pārbaudes. Šāda kārtība arī vienlīdzīgāk sadalīs atbildību starp tirgus dalībniekiem.

Lai veicinātu izsekojamību, referente arī uzskata, ka visiem tirgus dalībniekiem būtu jānorāda un jāsniedz pamatinformācija par izstrādājumiem, to izcelsmi un to, kam tie tiek piegādāti.

Piemērojamie tiesību akti

FLEGT Rīcības plānā minēts, ka „plašāks ES mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu”(3), un izteikts aicinājums Eiropas Savienībai kompleksi risināt nelikumīgas mežizstrādes jautājumu. Papildus nelikumīgas mežizstrādes jautājuma risināšanai no tiešā tirgus viedokļa šai regulai jāpalīdz sasniegt vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas palīdzētu cīnīties ar šīs parādības cēloņiem.

Šo mērķi noteikti ir vieglāk sasniegt, paplašinot to piemērojamo tiesību aktu loku, uz kuru pamata tiek definēta „likumība”. Tā kā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir noslēgušas daudzus starptautiskus un reģionālus nolīgumus, tās jau ir tiesiski un politiski uzņēmušās saistības veicināt dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, nabadzības mazināšanu un pamatiedzīvotāju un no mežiem atkarīgo kopienu tiesību aizsardzību. Šī regula var būt līdzeklis, kas palīdzēs īstenot šajos nolīgumus paredzētos noteikumus.

Tādēļ referente ir paplašinājusi 2. pantā iekļauto Padomes piedāvāto „piemērojamo tiesību aktu” definīciju un atkārtoti ievietojusi daļu no Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā teksta.

Sodi

Referente ir stingri pārliecināta, ka ir nepieciešams sniegt vadlīnijas par dalībvalstīm piemērojamiem sodiem, lai nodrošinātu konsekventu regulas piemērošanu. Lai gan, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, Parlamenta darbības joma ir paplašinājusies un tas var noteikt vēl konkrētākus soda līmeņus, referente izvēlējās atkārtoti ieviest Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto tekstu šajā jautājumā.

Izņēmums attiecībā uz atkārtoti izmantotiem kokmateriāliem un maznozīmīgu risku

Padome ir paredzējusi piemērot atbrīvojumu no regulas noteikumu piemērošanas koka izstrādājumos atkārtoti izmantotiem kokmateriāliem. Referente uzskata, ka definīcija nav pārāk skaidra un ka ar šādu teksta redakciju regulas projektā tiek radītas nepilnības, kas ļautu apiet regulas noteikumus. Tādēļ viņa šo izņēmumu ir svītrojusi.

Padome ir arī ieviesusi „maznozīmīga riska” jēdzienu, ko tirgus dalībnieki varētu izmantot kā pamatojumu, lai konkrētos gadījumos neveiktu riska mazināšanas pasākumus. Referente uzskata, ka, nesniedzot skaidru definīciju, šī jēdziena ieviešana varētu radīt plašas interpretācijas iespējas, kas varētu kaitēt likumības pārbaužu sistēmas efektivitātei. Tādēļ viņa ir svītrojusi atsauci uz „maznozīmīgu risku”.

Uzraudzības organizācijas un to akreditēšana

Lai visā Eiropas Savienībā panāktu saskaņotus standartus attiecībā uz tām organizācijām, kuras uzrauga likumības pārbaužu sistēmas, referente iesaka ES, nevis dalībvalsts līmenī pieņemt lēmumu par uzraudzības organizāciju atzīšanu. Centralizēta akreditācija un skaidru kritēriju noteikšana šajā regulā nodrošinātu viendabīgu un pārredzamu noteikumu piemērošanu un samazinātu administratīvo procedūru sarežģītību tām organizācijām, kuras darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. Tādēļ referente ir atjaunojusi Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto nostāju šajā jautājumā.

Deleģētie tiesību akti

Visbeidzot, referente uzskata, ka ir svarīgi pilnvarot Komisiju pieņemt deleģētus tiesību aktus, cita starpā, attiecībā uz likumības pārbaužu sistēmu detalizētiem aspektiem, kontroles pasākumiem un pārbaudēm un marķēšanu, bet vienlaikus ir svarīgi, ka Parlaments ievieš vadlīnijas attiecībā uz šādu tiesību aktu mērķiem. Referente ierosina izmantot praktisko noteikumu formulēšanai B. de Brún ziņojuma par lolojumdzīvnieku pasēm teksta redakciju.

(1)

UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review (Gada pārskats par meža produkcijas tirgu), 2006.–2007. g.

(2)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus (COM(2008) 644/3), 2. lpp.

(3)

ES Rīcības plāns FLEGT (COM(2003)251)


PROCEDŪRA

Virsraksts

Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus

Atsauces

05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

22.4.2009                     T6-0225/2009

Komisijas priekšlikums

COM(2008)0644 - C6-0373/2008

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

11.3.2010

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.3.2010

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Caroline Lucas

24.11.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

6.4.2010

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.5.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

6

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 2. februāraJuridisks paziņojums