Procedure : 2010/2045(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0158/2010

Indgivne tekster :

A7-0158/2010

Forhandlinger :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Afstemninger :

PV 19/05/2010 - 6.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0179

BETÆNKNING     
PDF 124kWORD 56k
14. maj 2010
PE 441.021v02-00 A7-0158/2010

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion I – Europa-Parlamentet

(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2045(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Vladimír Maňka

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion I – Europa-Parlamentet

(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2045(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig den flerårige finansielle ramme i del I, der er vedføjet som bilag I til aftalen,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret for 2010, endeligt vedtaget den 17. december 2009(4),

–   der henviser til forslaget til budgetoverslag, vedtaget af Parlamentet den 25. februar 2010(5),

–   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2010, forelagt af Kommissionen den 19. marts 2010 (KOM(2010)0107),

–   der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2010, vedtaget den 18. maj 2010 (00000/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7–0158/2010),

A.  der henviser, at det under 2010-budgetproceduren vedtoges, at udgifter navnlig i forbindelse med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om nødvendigt ville blive behandlet ved hjælp af eksisterende budgetinstrumenter, som f.eks. et ændringsbudget, efter vedtagelsen af det oprindelige 2010-budget,

B.  der henviser, at det blev understreget, at det i så fald bør undersøges til bunds, om der kan foretages en omfordeling af de nuværende midler, inden der stilles krav om yderligere midler,

C.  der henviser til, at det navnlig blev understreget, at det oprindeligt vedtagne niveau for dets budget udgjorde 19,87 % af de godkendte udgifter under udgiftsområde 5 (administrative bevillinger) i FFR og ikke omfattede nogen tilpasninger i lyset af Lissabontraktaten, navnlig på lovgivningsområdet,

D.  der henviser til, at det samtidig erkendtes, at det som følge af de begrænsede disponible margener vil være nødvendigt med yderligere besparelser og omfordelinger for at kunne imødekomme yderligere anmodninger,

1.  glæder sig over Kommissionens forslag til ændringsforslag nr. 1/2010, der er udarbejdet i fuld overensstemmelse med Parlamentets budgetoverslag af 25. februar 2010;

2.  noterer sig Rådets holdning af 18. maj 2010 med godkendelse af forslaget uden ændringer i fuld overensstemmelse med gentlemanaftalen;

3.  påpeger, at en omfattende politisk drøftelse og undersøgelse af de foreslåede foranstaltninger allerede fandt sted i forbindelse med budgetoverslaget i januar og februar 2010;

4.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2010 uændret og pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2010 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(4)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(5)

P7_TA_PROV(2010)0038.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

28.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Franziska Katharina Brantner, Maria Da Graça Carvalho, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný

Seneste opdatering: 17. maj 2010Juridisk meddelelse