Postup : 2009/0047(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0160/2010

Předložené texty :

A7-0160/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0213

ZPRÁVA     ***I
PDF 302kWORD 384k
17. května 2010
PE 428.325v02-00 A7-0160/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy

(KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Evžen Tošenovský

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy

(KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0139),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 156 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0103/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0160/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU*

k návrhu Komise

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. .../2010

▌ o zřízení Evropské agentury pro GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení

řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění se nařízení (ES) č. 863/2008

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)    Evropská družicová navigační strategie se v současné době provádí programy EGNOS a GALILEO.

(1a)  Nařízením Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy(4) ▌byla zřízena agentura Společenství s názvem Úřad pro dohled nad evropským GNSS (dále jen „úřad“).

(3)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)(5) vymezuje nový rámec pro veřejnou správu a financování programů Galileo a EGNOS. Stanoví zásadu přesného rozdělení pravomocí mezi Evropské společenství zastoupené Komisí, úřad a Evropskou kosmickou agenturu (dále jen „ESA“), přičemž Komisi svěřuje odpovědnost za řízení programů a pověřuje ji úkoly, kterými byl původně pověřen úřad. Stanoví rovněž, že úřad při vykonávání úkolů, které jsou mu svěřeny, zajistí, že je respektována úloha Komise jako správce programů a že úřad postupuje v souladu s pokyny vydanými Komisí.

(3a)  V nařízení (ES) č. 683/2008 Evropský parlament a Rada vyzvaly Komisi, aby předložila návrh, jehož cílem bude uvést řídící struktury programů EGNOS a Galileo stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 do souladu s novými úlohami Komise a úřadu, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 683/2008.

(5)    ▌Vzhledem k menší oblasti jeho činnosti, by již neměl být Úřad nazýván „Úřad pro dohled nad evropským GNSS, ale „Agentura pro evropský GNSS“ (dále jen „agentura“). V rámci agentury by však měla být zajištěna kontinuita činností úřadu, včetně kontinuity, pokud jde o práva a povinnosti, zaměstnance a platnost přijatých rozhodnutí.

(6)    Je rovněž nutné změnit účel a cíle nařízení (ES) č. 1321/2004, aby se zohlednila skutečnost, že agentura již není odpovědná za řízení veřejného zájmu ve vztahu k evropským programům globálního navigačního družicového systému regulaci těchto programů.

(6a)  Právní postavení agentury by mělo být takové, aby jí při plnění jejích úkolů umožňovalo vystupovat jako právnická osoba.

(7)    Dále je potřeba upravit úkoly agentury, a za tímto účelem zajistit, aby její úkoly byly vymezeny v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 683/2008, včetně zajištění možnosti, aby agentura dokončila další činnosti, které ji mohou být svěřeny Komisí, s cílem podpořit Komisi při provádění programů GNSS. V souladu s čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, mezi tyto činnosti patří:

       sledování vývoje koordinačních a konzultačních postupů v oblasti bezpečnosti;

       provádění veškerých výzkumných činností ve prospěch dalšího rozvoje a podpory evropských programů GNSS;

         –       poskytování podpory při vývoji a provádění pilotních projektů týkajících se veřejné regulované služby (pilotní projekt PRS).

(7a)  V oblasti své působnosti, cílů a plnění svých úkolů by měla agentura jednat v souladu zejména s předpisy použitelnými pro orgány Unie.

(7b)  Komise by se v rámci střednědobého přezkumu programu Galileo, který má být podle článku 22 nařízení (ES) č. 683/2008 proveden v roce 2010, měla zabývat také otázkou správy programu v provozní fázi a fázi využití a rovněž úlohou, již bude agentura v této souvislosti mít.

(8)    S cílem zohlednitnázev tohoto nařízení ▌a nový název agentury měla by být pozměněna všechna ustanovení nařízení (ES) č. 683/2008, v nichž se uvádí původní názvy.

(9a)  V zájmu účinného zajištění plnění úkolů agentury by měly být členské státy a Komise zastoupeny ve správní radě, jíž budou svěřeny potřebné pravomoci sestavovat rozpočet, ověřovat jeho plnění, přijímat vhodná finanční pravidla, zavádět průhledné pracovní postupy pro rozhodování agentury, schvalovat jeho pracovní program a jmenovat výkonného ředitele.

(9b)  Je rovněž vhodné dosadit do správní rady agentury jako nevolícího člena zástupce Evropského parlamentu, vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 683/2008 zdůrazňuje užitečnost úzké spolupráce Evropského parlamentu, Rady a Komise. ▌

(10)  Aby bylo zajištěno, že agentura vykonává své úkoly s ohledem na úlohu Komise jako správce programů a v souladu s pokyny vydanými Komisí, je rovněž potřeba výslovně stanovit, že agenturu by měl řídit její výkonný ředitel pod dohledem správní rady a v souladu s pokyny, které agentuře vydá Komise. Dále je třeba specifikovat, že Komise by měla mít ve správní radě agentury pět zástupců a že rozhodnutí týkající se omezeného počtu úkolů správní rady nemohou být přijata bez souhlasu zástupců Komise.

(10a) V zájmu bezproblémového fungování agentury je třeba, aby její výkonný ředitel byl jmenován na základě svých zásluh a prokazatelných administrativních a manažerských dovedností, jakož i relevantních schopností a zkušeností, a aby plnil své povinnosti zcela nezávisle a pružně vzhledem k uspořádání vnitřní organizace agentury. S výjimkou určitých činností a opatření, které se týkají bezpečnostní akreditace, by výkonný ředitel měl připravit a provést veškerá potřebná opatření k zajištění řádného plnění pracovního programu agentury, každoročně připravit návrh souhrnné zprávy k předání správní radě, vypracovat návrh výkazu odhadovaných příjmů a výdajů agentury a plnit rozpočet.

(10b) Správní rada agentury by měla mít pravomoc přijímat veškerá rozhodnutí umožňující zajistit, aby agentura mohla vykonávat své úkoly s výjimkou úkolů týkajících se akreditace, jež by měly být svěřeny Radě pro bezpečnostní akreditaci, a v souvislosti s nimiž bude správní rada vykonávat své povinnosti pouze, pokud jde o otázky zdrojů a rozpočtu. Řádná správa programů dále vyžaduje, aby byly úkoly správní rady v souladu s novými úkoly, jimiž je agentura pověřena na základě článku 16 nařízení (ES) č. 683/2008, zejména co se týče provozu bezpečnostního kontrolního střediska a pokynů podle společné akce 2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 o aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie(6).

(11a) Postupy jmenování do funkcí by měly být průhledné.

(12)  Vzhledem k rozsahu úkolů svěřených agentuře, mezi nimiž je i zajišťování bezpečnostní akreditace, je třeba zrušit výbor pro vědu a techniku ustavený při agentuře a výbor pro bezpečnost a zabezpečení systému nahradit akreditační radou pro bezpečnost evropských systémů GNSS, který je pověřen zajišťováním bezpečnostní akreditace a je složen ze zástupců členských států a Komise. Vysoký představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) a ESA mají v radě úlohu pozorovatele.

(13)  Akreditační činnosti by měly být vykonávány nezávisle na orgánech odpovědných za správu programů, zejména na Komisi, ostatních orgánech agentury,▌ESA a dalších subjektech odpovědných za provádění ustanovení souvisejících s bezpečností. S cílem zajistit tuto nezávislost by akreditační rada pro bezpečnost evropských systémů GNSS měla být zřízena jako orgán zajišťující bezpečnostní akreditaci systémů a přijímačů obsahujících technologii PRS. Měla by být v rámci agentury samostatným orgánem, který rozhoduje nezávisle a objektivně v zájmu občanů.

(14)  Vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením (ES) č. 683/2008 Komise řeší všechny aspekty související s bezpečností systému a ▌v zájmu zajištění účinné správy bezpečnostních otázek a zajištění souladu se zásadou přesného rozdělení pravomocí stanovenou uvedeným nařízením je prvořadé, aby směla akreditační rada pro bezpečnost vykonávat pouze činnosti týkající se výhradně bezpečnostní akreditace systémů a v žádném případě nezasahovala neoprávněně do úkolů svěřených Komisi podle článku 13 nařízení (ES) č. 683/2008.

(14a) Rozhodnutí, která Komise přijímá na základě postupů zahrnujících výbor pro evropské programy GNSS, nijak neovlivní stávající pravidla týkající se rozpočtových otázek nebo pravomoc členských států v bezpečnostních otázkách.

(14b) V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení č. 683/2008 se v případech, kdy může mít provoz Evropského družicového navigačního systému vliv na bezpečnost Unie nebo jejích členských států, použijí postupy stanovené společnou akcí 2004/552/SZBP. Zejména v případě ohrožení bezpečnosti Unie nebo členského státu vyplývajícího z provozu či využívání soustavy nebo v případě ohrožení provozu soustavy, zejména v důsledku mezinárodní krize, může Rada rozhodnout jednomyslně o nezbytných pokynech pro agenturu a Komisi. Kterýkoli člen Rady, vysoký představitel nebo Komise mohou požádat o projednání v Radě v zájmu dohody o těchto pokynech.

(14c)  Při uplatňování zásady subsidiarity by rozhodnutí o bezpečnostní akreditaci měla vycházet v souladu s procesem vymezeným ve strategii pro bezpečnostní akreditaci z rozhodnutí o bezpečnostní akreditaci přijatých na místní úrovni příslušnými vnitrostátními orgány členských států pověřenými bezpečnostní akreditací;

(14d) S cílem provádět všechny činnosti rychle a účinně by akreditační rada pro bezpečnost měla určit podřízené orgány, které budou jednat na základě jejich pokynů. Rada by měla v souladu s tímto zřídit „panel“, který bude radě nápomocen při přípravě jejich rozhodnutí a „orgán pro distribuci kryptografických materiálů “, který bude řídit a připravovat otázky týkající se kryptografického materiálu a jehož součástí bude „buňka pro letové kódy“, která se zaměří na správu operačních letových kódů před vypuštěním družic, a případně další orgány, které se budou zaměřovat na specifické otázky. Přitom by se měla věnovat zvláštní pozornost nezbytné kontinuitě činností v těchto orgánech.

(15)  Je rovněž důležité, aby akreditační činnost byla koordinována s postupem orgánů spravujících programy a ostatních subjektů odpovědných za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti. ▌

(16)  Vzhledem ke specifičnosti a komplexnosti systémů je zásadní, aby akreditační činnosti byly prováděny v kontextu kolektivní odpovědnosti za bezpečnost EU a jejích členských států, přičemž je třeba usilovat o dosažení konsenzu a zapojit všechny strany, kterých se bezpečnostní otázky týkají ▌, a aby se zavedl postup soustavného sledování rizik. Rovněž je nezbytné, aby byla technická stránka akreditačních činností svěřena odborníkům, kteří mají řádnou kvalifikaci v oblasti akreditace komplexních systémů a kteří prošli bezpečnostní prověrkou na odpovídající úrovni.

(17)  Aby byla akreditační rada pro bezpečnost schopna plnit své úkoly, měla by se stanovit povinnost, aby členské státy poskytovaly radě veškeré potřebné doklady, ▌zpřístupnily řádně pověřeným osobám utajované informace a všechny oblasti podléhající jejich soudní pravomoci a aby na místní úrovni odpovídaly za bezpečnostní akreditaci oblastí nacházejících se na jejich území.

(19)  Systémy vybudované v rámci evropských programů družicové navigace jsou infrastruktury, jejichž využití výrazně přesahuje hranice členských států a jež jsou zřízené jako transevropské sítě ve smyslu článku 172 Smlouvy. Služby poskytované prostřednictvím těchto systémů dále přispívají k rozvoji transevropských sítí v oblasti dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur.

(19a) Komise provede hodnocení dopadu financování agentury na příslušný kruh výdajů v rámci rozpočtu. Na základě těchto informací a aniž by byl dotčen příslušný legislativní postup obě složky rozpočtového orgánu budou muset v rámci rozpočtové spolupráce dosáhnout včasné dohody o financování agentury. Na příspěvek Unie ze souhrnného rozpočtu Evropské unie se vztahuje rozpočtový proces Evropské unie. Kromě toho provádí účetní audit Evropský účetní dvůr podle hlavy VIII nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(19b) Agentura by měla uplatňovat příslušné právní předpisy Unie o veřejném přístupu k dokumentům a ochraně jednotlivců při zpracovávání osobních údajů. Měla by také být v souladu s bezpečnostními zásadami platnými pro Radu a pro služby Komise.

(19c) Třetí země by měly mít možnost účastnit se činnosti agentury, pokud v tomto smyslu uzavřou s Unií předchozí dohodu, zejména pokud se tyto země účastnily předchozích fází programu prostřednictvím svého příspěvku do programu Galileo agentury ESA.

(19d) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení a zajištění fungování agentury, jež je zejména odpovědná za bezpečnostní akreditaci evropských systémů GNSS, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a dopadu činnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19e) Nařízení (ES) č. 863/2008 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(20)  Nařízení (ES) č. 1321/2004 bylo již dříve pozměněno ▌. S ohledem na pozměňovací návrhy, které se nyní předkládají, je vhodné pro zajištění jednoznačnosti zrušit stávající nařízení a nahradit jej novým nařízením.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola 1

Předmět, úkoly, orgány

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje agentura Unie s názvem Agentura pro evropský GNSS (dále jen „agentura“).

Článek 2

Úkoly

Úkoly agentury jsou úkoly stanovené v článku 16 nařízení (ES) č. 683/2008.

Článek 3

Orgány

Mezi orgány agentury patří správní rada, akreditační rada pro bezpečnost evropských systémů GNSS a výkonný ředitel. Tyto orgány vykonávají své úkoly v souladu s pokyny vydanými Komisí, jak je stanoveno v článku 16 nařízení (ES) č. 683/2008.

Článek 4

Právní postavení, místní pracoviště

1.      Agentura je institucí Unie. Je právnickou osobou.

2.      Agentura má v každém členském státě nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat nebo zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3.      Agentura se může rozhodnout zřídit místní pracoviště v členských státech, s výhradou jejich souhlasu, nebo v jiných zemích účastnících se programu podle článku 20.

4.      Agenturu zastupuje její výkonný ředitel s výhradou čl. 9b odst. 9.

Článek 5

Správní rada

1.      Zřizuje se správní rada k provádění úkolů uvedených v článku 6.

2.      Správní rada se skládá z jednoho zástupce jmenovaného každým členským státem, pěti zástupců jmenovaných Komisí a jednoho nevolícího zástupce jmenovaného Evropským parlamentem. Délka funkčního období členů správní rady činí pět let. Funkční období lze obnovit na dobu maximálně pěti let. Zástupce vysokého představitele a zástupce ESA budou vyzváni, aby se účastnili zasedání správní rady jako pozorovatelé.

3.      Účast zástupců třetích zemí a její podmínky budou případně určeny v ujednáních podle článku 20.

4.      Správní rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda automaticky nahrazuje předsedu, pokud předseda nemůže plnit své povinnosti. Funkční období předsedy a místopředsedy činí dva a půl roku a skončí v okamžiku, kdy přestanou být členy správní rady. Mohou být jmenováni jednou opětovně.

5.      Schůze správní rady svolává předseda.

         Výkonný ředitel agentury se za běžných okolností účastní jednání, pokud předseda nerozhodne jinak.

         Správní rada se pravidelně schází dvakrát do roka. Správní rada se navíc schází z podnětu předsedy nebo na žádost nejméně třetiny svých členů.

         Správní rada může přizvat jakoukoli osobu, jejíž stanovisko může být důležité, k účasti na svých schůzích jako pozorovatele. ▌Členům správní rady mohou být s výhradou jejího jednacího řádu nápomocni poradci nebo odborníci.

         Agentura zajišťuje sekretariát správní rady.

6.      Nestanoví-li toto nařízení jinak, přijímá správní rada rozhodnutí dvoutřetinovou většinou svých členů.

7.      Každý zástupce členského státu a Komise má jeden hlas. Rozhodnutí na základě čl. 6 písm. b) a e) se nepřijmou, pokud zástupce Komise nebude hlasovat pro. Výkonný ředitel agentury nehlasuje.

         Jednací řád stanoví podrobnější úpravu hlasování, zejména podmínky, za kterých může jeden z členů jednat v zastoupení jiného člena.

Článek 6

Úkoly správní rady

Správní rada zajišťuje, aby agentura plnila za podmínek stanovených tímto nařízením úkoly, které jsou jí svěřeny, a přijímá za tímto účelem veškerá nezbytná rozhodnutí. Pokud jde o úkoly a rozhodnutí týkající se bezpečnostní akreditace podle kapitoly II, správní rada odpovídá pouze za otázky zdrojů a rozpočtu. Správní rada rovněž:

a)      jmenuje výkonného ředitele podle čl. 7 odst. 2;

b)     přijímá každoročně nejpozději do 15. listopadu po obdržení stanoviska Komise pracovní program agentury na nadcházející rok ▌;

c)      vykonává své povinnosti vůči rozpočtu agentury podle článků 10 a 11;

d)     dohlíží na provoz bezpečnostního střediska Galileo (dále jen „bezpečnostní kontrolní středisko systému Galileo“), jak je uvedeno v čl. 16 písm. a) bodě ii) nařízení (ES) č. 683/2008;

e)      vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem;

f)      přijímá zvláštní předpisy potřebné pro zavedení práva na přístup k dokumentům agentury v souladu s článkem 18;

g)      přijímá výroční zprávu o činnostech a výhledech agentury a postupuje ji do 1. července členským státům, Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Účetnímu dvoru. Agentura předá rozpočtovému orgánu veškeré informace významné pro výsledky hodnotících postupů;

h)      přijme svůj jednací řád.

Článek 7

Výkonný ředitel

1.      Agenturu řídí její výkonný ředitel, který ▌vykonává své povinnosti pod dohledem správní rady.

2.      Výkonného ředitele jmenuje správní rada na základě zásluh a doložených správních a řídících dovedností, jakož i relevantních schopností a zkušeností, ze seznamu nejméně tří kandidátů navržených Komisí po otevřeném výběrovém řízení, které následovalo po výzvě k projevení zájmu zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie a jinde. Správní rada přijímá rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou svých členů.

         Správní rada může výkonného ředitele propustit stejným postupem.

         Funkční období výkonného ředitele činí pět let. Může být jmenován opětovně na jedno další období pěti let.

3.      Evropský parlament nebo Rada mohou vyzvat výkonného ředitele, aby podal zprávu o plnění svých povinností a vystoupil před nimi s prohlášením.

Článek 8

Úkoly výkonného ředitele

Výkonný ředitel:

a)      odpovídá za zastupování agentury, s výjimkou činností a rozhodnutí podle článků kapitol II a III, a je pověřen jejím řízením;

b)     připravuje práci správní rady. Účastní se činnosti správní rady bez hlasovacího práva;

c)      odpovídá za provádění ročního pracovního programu agentury pod dohledem správní rady;

d)     činí veškerá potřebná opatření, včetně přijímání vnitřních správních pokynů a vydávání oznámení, k zajištění fungování agentury v souladu s tímto nařízením;

e)      sestavuje odhady příjmů a výdajů agentury v souladu s článkem 11 a plní rozpočet v souladu s článkem 12;

f)      připravuje každoročně návrh obecné zprávy a předkládá jej správní radě;

fa)    zajišťuje, že je agentura jakožto provozovatel bezpečnostního kontrolního střediska systému Galileo schopna reagovat na pokyny vydávané na základě společné akce 2004/552/SZBP;

g)      určuje organizační strukturu agentury a předkládá ji ke schválení správní radě;

h)      vykonává vůči zaměstnancům pravomoci stanovené v článku 16;

i)       může po schválení správní rady přijmout potřebná opatření ke zřízení místních pracovišť v členských státech v souladu s článkem 4;

ia)    zajišťuje, že sekretariát a všechny potřebné zdroje jsou k dispozici pro fungování akreditační rady pro bezpečnost a orgánů zřízených v rámci jejích pravomocí uvedených v čl. 9b odst. 11.

Kapitola II

Otázky týkající se bezpečnosti Evropské unie nebo členských států

Článek 9

Společná akce

1.      V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení č. 683/2008 se v případě, kdy může mít provoz systémů vliv na bezpečnost Unie nebo jejích členských států, použijí postupy stanovené společnou akcí 2004/552/SZBP.

2.      Rozhodnutí o bezpečnostní akreditaci přijatá v souladu s kapitolou III sděluje Komise spolu se zbývajícími identifikovanými riziky pro informaci Radě.

Kapitola III

Bezpečnostní akreditace evropských systémů GNSS

Článek 9a

Obecné zásady

Činnosti v oblasti bezpečnostní akreditace uvedené v této kapitole jsou prováděny v souladu s těmito zásadami:

       činnosti a rozhodnutí v oblasti bezpečnostní akreditace jsou prováděny v kontextu kolektivní odpovědnosti za bezpečnost Unie a členských států;

       je třeba vyvinout úsilí, aby bylo rozhodnutí dosaženo na základě konsenzu a aby byly zapojeny všechny zúčastněné strany, kterých se bezpečnostní otázky týkají;

       úkoly jsou vykonávány s ohledem na příslušné bezpečnostní předpisy Rady a Komise(7);

       proces soustavného sledování zajistí, aby byla zjištěna bezpečnostní rizika, aby byla vymezena bezpečnostní opatření za účelem snížení těchto rizik na přijatelnou míru v souladu se základními principy a minimálními standardy, jak jsou stanoveny v bezpečnostních předpisech Rady a Komise, a aby byla tato opatření uplatňována na základě konceptu hloubkové ochrany. Účinnost těchto patření se průběžně vyhodnocuje;

       rozhodnutí o bezpečnostní akreditaci vycházejí v souladu s procesem vymezeným ve strategii pro bezpečnostní akreditaci z rozhodnutí o bezpečnostní akreditaci přijatých na místní úrovni příslušnými vnitrostátními orgány členských států pověřenými bezpečnostní akreditací;

       technická stránka činností bezpečnostní akreditace je svěřena odborníkům, kteří mají řádnou kvalifikaci v oblasti akreditace komplexních systémů a kteří prošli bezpečnostní prověrkou na odpovídající úrovni a jednají objektivně;

       rozhodnutí v oblasti akreditace jsou přijímána nezávisle na Komisi, aniž je dotčen článek 3, a na subjektech odpovědných za provádění programů. Orgán pro bezpečnostní akreditaci evropských systémů GNSS je tedy v rámci agentury samostatným orgánem, který rozhoduje nezávislým způsobem;

       činnosti bezpečnostní akreditace jsou prováděny tak, aby byl dodržen požadavek na nezávislost a aby byla zároveň zohledněna nezbytnost odpovídající koordinace mezi Komisí a orgány odpovědnými za provádění bezpečnostních předpisů.

Článek 9b

Akreditační rada pro bezpečnost

1.      Zřizuje se akreditační rada pro bezpečnost evropských systémů GNSS (dále jen „rada“) v rámci agentury. V souvislosti s evropskými systémy GNSS plní tento orgán úkoly orgánu pro bezpečnostní akreditaci, jak je uvedeno v příslušných bezpečnostních předpisech Rady a Komise.

2.      Rada vykonává úkoly, které byly svěřeny agentuře ohledně bezpečnostní akreditace podle čl. 16 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 683/2008 a za účelem přijímání „rozhodnutí o bezpečnostní akreditaci“, jak je stanoveno v tomto článku, zejména rozhodnutí týkajících se schválení strategie pro bezpečnostní akreditaci a schválení vypuštění družic, povolení k provozu systémů v jejich jednotlivých konfiguracích a pro různé útvary, povolení k provozu pozemních stanic a zejména snímacích stanic umístěných ve třetích státech, jakož i povolení k výrobě přijímačů obsahujících technologii PRS a jejich součástí.

3.      Bezpečnostní akreditace systémů, kterou rada provádí, spočívá v ověření souladu systémů s bezpečnostními požadavky uvedenými v článku 13 nařízení (ES) č. 683/2008 a na základě příslušných bezpečnostních pravidel a předpisů Rady a Komise.

4.      Na základě zpráv obsahujících vyhodnocení rizik, které jsou uvedeny v odstavci 11 tohoto článku, rada informuje Komisi o posouzení rizik, které provedla, a poskytne Komisi poradenství o možných přístupech ohledně zbytkových rizik v souvislosti s daným rozhodnutím o bezpečnostní akreditaci.

5.      Komise radu průběžně informuje o dopadu případných rozhodnutí rady na náležitý chod programů a provádění plánů týkajících se přístupů ohledně zbytkových rizik. Rada zohlední všechna tato stanoviska Komise.

6.      Rozhodnutí rady jsou adresována Komisi.

7.      Rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, jednoho zástupce Komise a jednoho zástupce vysokého představitele. Zástupce ESA se účastní zasedání rady jako pozorovatel.

8.      Rada vypracuje svůj jednací řád a jmenuje předsedu.

9.      Předseda rady odpovídá za zastupování agentury v záležitostech, za které v souladu s článkem 8 neodpovídá výkonný ředitel.

10.    Rada má přístup k veškerým lidským a materiálním zdrojům, které jsou nezbytné, aby byly zajištěny příslušné funkce správní podpory a aby rada mohla, společně s orgány uvedenými v odstavci 11 tohoto článku, vykonávat své úkoly nezávisle, zejména pokud zpracovává žádosti, iniciuje zahájení bezpečnostních postupů a sleduje jejich provádění a provádí bezpečnostní audity systémů, připravuje rozhodnutí a organizuje svá zasedání.

11.    Rada zřídí v rámci své pravomoci zvláštní orgány, které se budou zabývat specifickými problémy a budou jednat na základě pokynů rady. Zejména při zajišťování kontinuity své činnosti zřídí:

         –       panel, který provádí zejména přezkumy bezpečnostních analýz a testy za účelem vypracování příslušných zpráv obsahujících vyhodnocení rizik s cílem napomoci s přípravou rozhodnutí rady;

         –       orgán pro distribuci kryptografických materiálů, který je nápomocen výboru zejména v otázkách souvisejících s problematikou letových kódů.

12.    Pokud konsenzu v souladu s obecnými zásadami uvedenými v článku 9a nelze dosáhnout, rada přijímá rozhodnutí většinou hlasů, jak je stanoveno v článku 16 Smlouvy o Evropské unii a aniž je dotčen článek 9 tohoto nařízení. Zástupce Komise a zástupce vysokého představitele se hlasování neúčastní. Předseda rady podepisuje jménem rady rozhodnutí, která rada přijme.

13.    Komise neprodleně informuje Evropský parlament a Radu o dopadu přijatých rozhodnutí o akreditaci na řádné fungování programů. Pokud se Komise domnívá, že rozhodnutí přijatá radou mohou mít významný dopad na náležité provádění programů, například pokud jde o náklady a časový harmonogram, okamžitě informuje Evropský parlament a Radu.

14.    Komise může s ohledem na stanoviska Evropského parlamentu a Rady, která by měla být předložena ve lhůtě jednoho měsíce, přijmout vhodná opatření v souladu s nařízením (ES) č. 683/2008.

15.    Správní rada je o průběhu práce akreditační rady pro bezpečnost pravidelně informována.

14.    Časový harmonogram práce rady je v souladu s pracovním programem Komise v oblasti GNSS.

Článek 9c

Úloha členských států

Členské státy:

       předávají radě veškeré informace, které považují za důležité pro účely bezpečnostní akreditace;

       umožní řádně pověřeným osobám, jež byly jmenovány radou, přístup k veškerým utajovaným informacím a do veškerých oblastí či objektů, které souvisejí s bezpečností systémů a podléhají jejich soudní pravomoci, aniž by docházelo k diskriminaci na základě státní příslušnosti, a to mimo jiné pro účely bezpečnostních auditů a testů, o nichž rozhodla rada;

       jednotlivě odpovídají za navržení modelu pro kontrolu přístupu, jenž obsahuje přehled nebo seznam oblastí/míst, které mají být akreditovány, a němž se předem dohodnou členské státy a akreditační rada pro bezpečnost, aby se zajistilo, že všechny členské státy poskytují stejnou úroveň kontroly přístupu;

       odpovídají na místní úrovni za bezpečnostní akreditaci oblastí, které se nacházejí na jejich území a spadají do oblasti bezpečnostní akreditace evropských systémů GNSS, a podávají o tom zprávu radě;

Kapitola IV

Rozpočtová a finanční ustanovení

Článek 10

Rozpočet

1.      Aniž jsou dotčeny další dosud nevymezené zdroje a příspěvky, zahrnují příjmy agentury subvenci Unie, jež je zapsána do souhrnného rozpočtu Evropské unie, aby se zajistila rovnováha mezi příjmy a výdaji.

2.      Výdaje agentury zahrnují výdaje na zaměstnance, správní výdaje a výdaje na infrastrukturu, provozní náklady a náklady spojené s činností rady, včetně veškerých zvláštních útvarů, jež byly zřízeny, aby jí byly nápomocny, a se smlouvami a dohodami uzavřenými agenturou za účelem vykonávání úkolů, kterými je pověřena.

3.      Výkonný ředitel vypracuje návrh výkazu odhadovaných příjmů a výdajů agentury na následující rok a předloží jej správní radě spolu s návrhem plánu pracovních míst.

4.      Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.

5.      Každý rok sestaví správní rada na základě návrhu výkazu o příjmech a výdajích výkaz odhadovaných příjmů a výdajů pro agenturu na následující rozpočtový rok.

6.      Tento výkaz odhadů, obsahující návrh plánu pracovních míst, předá správní rada spolu s předběžným pracovním programem do 31. března Komisi a státům, se kterými Unie uzavřela dohody v souladu s článkem 20.

7.      Komise předloží výkaz odhadů Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

8.      Na základě výkazu odhadů Komise vloží do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které pokládá za potřebné pro plán pracovních míst, a částku subvence ze souhrnného rozpočtu, kterou předloží rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie.

9.      Rozpočtový orgán schvaluje položky subvencí pro agenturu a přijímá plán pracovních míst agentury.

10.    Rozpočet úřadu přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se upraví.

11.    Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

12.    Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.

Článek 11

Plnění rozpočtu a dohled nad ním

1.      Rozpočet agentury plní výkonný ředitel.

2.      Do 1. března následujícího rozpočtového roku předá účetní agentury účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účetní závěrky orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 nařízení (ES, EURATOM) č. 1605/2002.

3.      Do 31. března následujícího rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty agentury Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

4.      Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům agentury podle článku 129 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 vypracuje výkonný ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předá ji správní radě k vyjádření.

5.      Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury.

6.      Do 1. července následujícího rozpočtového roku předá výkonný ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7.      Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8.      Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.

9.      Výkonný ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za uvedený rozpočtový rok v souladu s čl. 146 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

10.    Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článek 12

Finanční ustanovení

Správní rada po konzultaci s Komisí přijme finanční předpisy použitelné pro agenturu. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(8), pouze, pokud je to zvlášť vyžadováno pro chod agentury a s předchozím souhlasem Komise.

Kapitola V

Různá ustanovení

Článek 13

Opatření v rámci boje proti podvodům

1.      Za účelem boje proti podvodům, korupci a jakékoli jiné nedovolené činnosti se bez omezení uplatňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

2.      Agentura přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(9) a neprodleně přijme vhodná opatření vztahující se na všechny zaměstnance agentury.

3.      Rozhodnutí o financování a prováděcí dohody a nástroje z nich vyplývající výslovně stanoví, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě nutnosti provádět místní šetření příjemců finančních prostředků poskytovaných agenturou a pracovníků zodpovědných za jejich přidělování.

Článek 14

Výsady a imunity

Na agenturu se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie.

Článek 15

Zaměstnanci

1.      Na zaměstnance agentury se vztahují služební řád úředníků Evropské unie, pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie a pravidla společně přijatá orgány Evropské unie za účelem uplatnění tohoto služebního a pracovního řádu. Správní rada po dohodě s Komisí přijme potřebná podrobná prováděcí pravidla.

2.      Aniž je dotčen článek 8, vykonává úřad ve vztahu ke svým zaměstnancům pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování služebním řádem a pracovním řádem.

3.      Pracovníci agentury sestávají ze zaměstnanců přijatých agenturou podle potřeby pro plnění jejích úkolů, ale mohou rovněž zahrnovat úředníky, kteří prošli řádnou prověrkou a byli dočasně přiděleni či přeloženi Komisí nebo členskými státy.

3a.    Ustanovení obsažená v odstavcích 1 a 3 tohoto článku se vztahují i na zaměstnance bezpečnostního kontrolního střediska systému Galileo.

Článek 16

Odpovědnost

1.      Smluvní odpovědnost agentury se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené agenturou.

2.      V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené jejími odděleními nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

3.      Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat jakýkoli spor týkající se náhrady škody uvedené v odstavci 2.

4.      Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči agentuře se řídí služebním řádem nebo pracovním řádem, který se na ně vztahuje.

Článek 17

Jazyky

1.      Na agenturu se vztahuje nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství(10).

2.      Překladatelské služby potřebné pro činnost agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

Článek 18

Přístup k dokumentům a ochrana údajů osobní povahy

1.      Na dokumenty v držení agentury se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise(11).

2.      Do šesti měsíců ode dne vstupu v platnost tohoto nařízení přijme správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.      Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie podle článků 228 a 263 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4.      Při zpracovávání údajů týkajících se fyzických osob se agentura řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů(12).

Článek 19

Bezpečnostní pravidla

Agentura uplatňuje zásady bezpečnosti obsažené v rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom. To se vztahuje mimo jiné na ustanovení o předávání utajovaných informací, nakládání s nimi a jejich archivaci.

Článek 20

Účast třetích zemí

1.      Agentura je otevřena účasti třetích zemí, které k tomuto účelu uzavřely dohody s Evropskou unií.

2.      V souladu s odpovídajícími ustanoveními těchto dohod se vypracují ujednání, jež určí zejména povahu, rozsah a způsob, kterým se budou tyto země podílet na práci agentury, včetně ustanovení o jejich účasti na iniciativách agentury, finančních příspěvcích a zaměstnancích.

Kapitola VI

Závěrečná ustanovení

Článek 20a

Pozměňovací návrh

V rámci celého nařízení (ES) č. 683/2008 se slova

„Evropský úřad pro dohled nad GNSS“ a „úřad pro dohled“ nahrazují slovy „Agentura pro evropský GNSS“ a „agentura“.

Článek 20b

Zrušení a platnost přijatých opatření

Nařízení č. 1321/2004 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení. Jakákoli opatření přijatá na základě nařízení 1321/2004 zůstávají v platnosti.

Článek 20c

Hodnocení

Komise provede nejpozději v roce 2012 hodnocení tohoto nařízení, zejména s ohledem na úkoly agentury uvedené v článku 2, a předloží případné návrhy.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne ...

Za Evropský parlament                                             Za Radu

předseda                                                                předseda

(1)

Úř. věst. C 317, 23.12.2009, s. 103.

(2)

.       Úř. věst. C 317, 23.12.2009, s.103.

(3)

.       Postoj Evropského parlamentu ze dne ... 2010.

(4)

.               Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.

(5)

.          Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.

(6)

         Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 30.

(7)

       Rozhodnutí Rady 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1), naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2007/438/ES (Úř. věst. L 164, 26.6.2007, s. 24). Tento text bude nahrazen „Rozhodnutím Rady o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU“ (dokument 13885/1/09 REV 1, Úř. věst. L, s. ). Bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, EURATOM (Úř. věst. L 317, 31.12.2001, s. 1), naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/548/ES (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

(8)

      Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

      Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(10)

     Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58.

(11)

     Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(12)

     Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo) vymezilo nový rámec pro veřejnou správu a financování těchto programů. Stanovilo zásadu přesného rozdělení odpovědnosti mezi Evropské společenství zastoupené Komisí, úřad a Evropskou kosmickou agenturu (dále jen „EKA“) a přitom pověřilo Komisi řízením programů. Bylo rovněž stanoveno, že úřad (dále označován v souladu s návrhem Komise jako „agentura“) při vykonávání úkolů, které jsou mu svěřeny, zajistí, že bude respektována úloha Komise jakožto správce programů a že úřad bude postupovat v souladu s pokyny vydanými Komisí.

V důsledku toho je třeba uvést nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008.

Aby bylo zajištěno, že agentura vykonává své úkoly s ohledem na úlohu Komise jakožto správce programů a v souladu s pokyny vydanými Komisí, je třeba výslovně stanovit , že agenturu řídí její výkonný ředitel pod dohledem správní rady a v souladu s pokyny, které agentuře vydá Komise, a zároveň, že zástupce, který zastupuje Komisi ve správní radě agentury, disponuje při rozhodování 30 % hlasů rady. Vzhledem k tomu, že správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou, toto hlasovací právo odpovídající jedné třetině hlasů umožňuje Komisi blokovat – za podpory alespoň jednoho členského státu – jakéhokoliv rozhodnutí správní rady, které by bylo v rozporu s pokyny Komise.

Nařízení (ES) č. 683/2008 zdůraznilo užitek úzké spolupráce Evropského parlamentu, Rady a Komise. S ohledem na význam této spolupráce je rovněž třeba umožnit, aby byl ve správní radě agentury zastoupen Evropský parlament, a to dvěma ze třiceti členů rady. Aby nedošlo k narušení výkonu legislativních a kontrolních funkcí Parlamentu, nesmí být členem správní rady žádný poslanec Evropského parlamentu.

Činnosti a rozhodnutí v oblasti bezpečnostní akreditace jsou prováděny v kontextu kolektivní odpovědnosti za bezpečnost Společenství a jeho členských států. Akreditační činnosti musí být prováděny nezávisle na orgánech spravujících programy, zejména na Komisi, členských státech a EKA, jakož i na ostatních subjektech odpovědných za uplatňování předpisů v oblasti bezpečnosti. Akreditační rada pro bezpečnost evropských systémů GNSS (označení „výbor“ je nahrazeno termínem „rada“, aby se zabránilo záměně s návrhy vycházejícími z projednání ve výborech) by proto měla být v rámci agentury samostatným subjektem, který rozhoduje o akreditaci nezávislým způsobem. Členové akreditační rady pro bezpečnost by měli jednat nezávisle a objektivně ve veřejném zájmu a neměli by žádat o politické pokyny ani se jimi řídit.

Akreditační rada pro bezpečnost by měla přijímat rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou zástupců členských států. Každý zástupce by měl mít jeden hlas, jelikož stanoviska k akreditaci by měla být odborná a neměla by se řídit politickými pokyny.

Pokud se Komise domnívá, že přijetí rozhodnutí o akreditaci může mít významný dopad na náležité provádění programů, například pokud jde o náklady a časový harmonogram, informuje akreditační radu pro bezpečnost. Akreditační rada pro bezpečnost každé takové upozornění Komise v maximální míře zohlední a ve svém rozhodnutí prokáže, jakým způsobem vzala připomínky Komise v potaz. Tento postup se vyhýbá jakékoliv fázi projednávání ve výborech, čímž zvyšuje účelnost a posiluje odpovědnost akreditační rady pro bezpečnost. Politická kontrola tohoto druhu rozhodnutí je rovněž zajištěna, jelikož Komise bude muset informovat Evropský parlament a Radu o dopadu přijatých rozhodnutí o akreditaci na bezproblémové fungování programů.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (4. 3. 2010)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy.

(KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

Navrhovatelka: Jutta Haug

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účel a úkoly Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (dále jen „úřad“), což je agentura Společenství odpovědná za řízení zaváděcí a prováděcí fáze programu Galileo, byly výrazným způsobem upraveny nařízením (ES) č. 683/2008, které stanoví nový rámec pro veřejnou správu a financování programů Galileo a EGNOS, který vstoupil v platnost 25. července 2008.

Toto nařízení stanoví zásady přesného rozdělení pravomocí mezi Evropské společenství zastoupené Komisí, úřad a Evropskou kosmickou agenturu, svěřuje Komisi odpovědnost za řízení programů. Nařízení omezuje úlohu úřadu, který bude odpovědný zejména za zajišťování bezpečnosti systému (především vydávání bezpečnostních akreditací) a přispívá k přípravě uvedení evropských systémů GNSS na trh. Stanoví rovněž, že úřad vykonává úkoly, které mu jsou svěřeny, s ohledem na úlohu Komise jako správce programů a v souladu s pokyny vydanými Komisí.

Má-li se zajistit slučitelnost s novým právním rámcem, je třeba upravit také nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy. Z tohoto důvodu Komise předkládá tento návrh.

Bude změněno jméno agentury, která se bude nazývat Agentura GNSS (dále jen „agentura“). Bude upravena její struktura (zejména tím, že bude zřízen akreditační výbor pro bezpečnost evropských systémů GNSS, správní rada a funkce výkonného ředitele).

Evropský parlament, který již zapsal do rezervy část prostředků a pracovních míst pro úřad v roce 2009, neboť očekává, že návrhy Komise zohlední změny týkající se účelu a úkolů úřadu, návrh Komise v zásadě vítá.

Přestože z rozpočtového hlediska není skutečně možné posoudit skutečný dopad změn v úloze agentury, pokud jde o její financování a personální zabezpečení, návrh Komise se jeví jako přiměřený, neboť předpokládá mírné snížení příspěvků Unie ve prospěch agentury a jejich zaměstnanců. Návrh je kromě toho v souladu s finančním plánem.

Změny, které navrhuje zpravodajka se tudíž týkají potřeby vést interinstitucionální dialog zaměřený na financování této dosti nové agentury v souladu s bodem 47 IID(1), mandátu výkonného ředitele (s pětiletým funkčním obdobím obnovitelným jednou) a nezbytnosti zajistit, aby bezpečnostní úřad měl sídlo ve stávajících prostorách v Bruselu .

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod 2 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

2a. zdůrazňuje, že ustanovení bodu 47 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 se bude vztahovat na nařízení (jež v současné době prochází procesem schvalování), kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy; upozorňuje na to, že pokud bude navrhované nařízení přijato, zahájí Parlament jednání s druhou složkou rozpočtového orgánu s cílem dosáhnout včasné dohody ohledně financování agentury GNSS v souladu s příslušnými ustanoveními interinstitucionální dohody;

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Je rovněž třeba umožnit, aby byl ve správní radě agentury jako pozorovatel zastoupen Evropský parlament, vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 683/2008 zdůrazňuje užitečnost úzké spolupráce Evropského parlamentu, Rady a Komise. V zájmu řádné správy programů je také třeba zkrátit funkční období výkonného ředitele z pěti let na čtyři roky.

(11) Je rovněž třeba umožnit, aby byl ve správní radě agentury jako pozorovatel zastoupen Evropský parlament, vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 683/2008 zdůrazňuje užitečnost úzké spolupráce Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1321/2004

Čl. 2 – písm. a – bod ii a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia) bezpečnostní středisko bude umístěno v Bruselu v již existujících infrastrukturách a prostorách, aby se omezily dopady spojené s přizpůsobením;

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 –- bod 9

Nařízení (ES) č. 1321/2004

Čl. 7 – odst. 2 – poslední pododstavec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Funkční období výkonného ředitele činí čtyři roky. Může být jmenován opětovně na jedno další období čtyř let.“

Funkční období výkonného ředitele činí pět let. Může být jmenován opětovně na jedno další období pěti let.“

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 –- bod -13 (nový)

Nařízení (ES) č. 1321/2004

Čl. 11 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-13) V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

.

1. Aniž jsou dotčeny další dosud nevymezené zdroje a příspěvky, zahrnují příjmy agentury subvenci Společenství, jež je zapsána do souhrnného rozpočtu Evropské unie, aby se zajistila rovnováha mezi příjmy a výdaji. Financování agentury je předmětem dohody s rozpočtovým orgánem, jak je stanoveno v bodě 47 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení. Na příspěvek Unie a každé další subvence ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Účetní audit by měl provádět Evropský účetní dvůr;

POSTUP

Název

Řídící struktury pro evropské družicové navigační programy.

Referenční údaje

KOM(2009)0139 – C6-0103/2009 – 2009/0047(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.10.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Jutta Haug

1.9.2009

 

 

Datum přijetí

4.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Giovanni Collino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Edit Herczog, Giovanni La Via, Riikka Manner, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elisabeth Jeggle, Hans-Peter Mayer, Vladko Todorov Panayotov, Marit Paulsen, Ivo Strejček

(1)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.


POSTUP

Název

Řídící struktury pro evropské družicové navigační programy.

Referenční údaje

KOM(2009)0139 – C6-0103/2009 – 2009/0047(COD)

Datum predložení EP

24.3.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

19.10.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.10.2009

CONT

19.10.2009

TRAN

19.10.2009

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

CONT

1.10.2009

TRAN

21.7.2009

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Evžen Tošenovský

17.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

28.9.2009

12.10.2009

2.12.2009

27.1.2010

 

4.2.2010

 

 

 

Datum přijetí

11.5.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Catherine Bearder

Poslední aktualizace: 3. června 2010Právní upozornění