Postup : 2009/0070(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0161/2010

Předložené texty :

A7-0161/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0214

ZPRÁVA     ***I
PDF 361kWORD 468k
17. května 2010
PE 430.283v02-00 A7-0161/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)

(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Norbert Glante

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdravíbezpečnost potravin
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)

(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0223),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0037/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 189 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2010,

–   s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 5. května 2010, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0161/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komise

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. .../2010

o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011-2013)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 189 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(3),

v souladu s řádným legislativním postupem(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)    Na svém zasedání ve dnech 15. a 16. června 2001 v Göteborgu se Evropská rada dohodla na strategii pro udržitelný rozvoj, která má vzájemně posílit ekonomickou, sociální a environmentální politiku, a přidala k lisabonskému procesu environmentální rozměr.

(2)    Ve svém usnesení o evropské politice v oblasti vesmíru(5) ze dne 21. 5. 2007 přijatém na čtvrtém společném a souběžném zasedání Rady Evropské unie a Rady Evropské kosmické agentury na úrovni ministrů („rady pro vesmír“ zřízené podle čl. 8 odst. 1 rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Evropskou kosmickou agenturou(6)) Rada uznala skutečné a možné přispění činností v oblasti vesmíru k Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost poskytováním technologií a služeb pro vznikající evropskou znalostní společnost a přispíváním k evropské soudržnosti, a zdůraznila, že vesmír představuje významný prvek evropské strategie pro udržitelný rozvoj.

(2a)  Usnesení nazvané „Dosažení pokrokuevropské politice pro oblast vesmíru“ ze dne 26. září 2008 přijaté na pátém společnémsouběžném zasedání Rady Evropské unieRady Evropské kosmické agentury na úrovni ministrů zdůraznilo, že je nutné rozvíjet vhodné unijní nástrojerežimy financování,přihlédnutím ke zvláštnostem odvětví vesmírného prostoru a k nutnosti posílit jeho celkovou konkurenceschopnostkonkurenceschopnost příslušného průmysluvytvořit vyváženou průmyslovou strukturu; dále je rovněž třeba umožnit vhodné dlouhodobé investice Unie do vesmírného výzkumuprovozování udržitelných vesmírných aplikací ve prospěch Uniejejích občanů, zejména posouzením všech dopadů politiky pro oblast vesmírurámci příštího finančního výhledu.

(2b)  V usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008evropské politice pro oblast vesmíru: jak přiblížit vesmír Zemi bylo zdůrazněno, že třeba nalézt pro evropskou vesmírnou politiku vhodné nástrojeprogramy financování na úrovni EU, které by doplnily prostředky ze 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvojdemonstrace (2007–2013),umožnit tak různým hospodářským subjektům střednědobédlouhodobé plánování jejich činnosti; dále bylousnesení poukázáno na to, že příští finanční rámec by měl zohlednit odpovídající nástrojeprogramy financování EU, aby se tak umožnily dlouhodobé investice Unie do vesmírného výzkumudo provozování udržitelných vesmírných aplikací ve prospěch Uniejejích občanů.

(3)    Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES) je iniciativa monitorování Země, která se pod vedením Evropské unie provádí na základě partnerství s členskými státy a Evropskou kosmickou agenturou. Jejím prvořadým cílem je ▌poskytovat pod kontrolou Evropské unie informační služby, které umožňují přístup k přesným údajům a informacím v oblasti životního prostředí a bezpečnosti ▌a jsou přizpůsobeny potřebám ▌uživatelů. Tím by měla podporovat lepší využití průmyslového potenciálu politik týkajících se inovací, výzkumutechnologického rozvojeoblasti pozorování Země. GMES by mimo jiné měl být klíčovým nástrojem na podporu biologické rozmanitosti, řízení ekosystémů, zmírňování změny klimatupřizpůsobení se jí.

(4)    Aby bylo tohoto cíle GMES dosaženo na udržitelném základě, je nutno koordinovat činnosti různých partnerů zapojených do iniciativy GMES a vyvinout, zřídit a provozovat pozorovací kapacitu, která splňuje požadavky uživatelů, aniž jsou dotčena příslušná vnitrostátníevropská bezpečnostní omezení.

(4a)  Výbor pro GMES by tedy měl být Komisi nápomocen při zajišťování koordinace příspěvků Evropské unie, členských státůmezivládních agentur do GMES, maximálně při tom využívat stávajících kapacitzjišťovat nedostatky, které je třeba řešit na úrovni Unie. Komisi by měl rovněž pomáhat sledovat, zda je program GMES soudržně prováděn. Měl by monitorovat, jak se politika vyvíjí,umožnit výměnu osvědčených postupůrámci GMES.

(4b)  GMES je program vycházejícíuživatelských potřeb, tudíž vyžaduje trvalé, účinné zapojení uživatelů, zejména pokud jdedefinovánívyhodnocování požadavků kladených na služby.zájmu zvýšení jeho hodnoty pro uživatele by měly být informace od nich aktivně získávány prostřednictvím konzultacíkoncovými uživateliveřejnéhosoukromého sektoru. Rovněž by měl být zřízen zvláštní orgán („fórum uživatelů“), jehož prostřednictvím by bylo možné zjišťovat požadavky uživatelů, ověřovat soulad služebzajistit koordinaci mezi programem GMESjeho veřejnými uživateli.

(4c)  Komise by měla odpovídat za provádění bezpečnostní politiky GMES,topřispěním Výboru pro GMES. Za tímto účelem by mělo být vytvořeno zvláštní uskupení Výboru pro GMES („Rada pro bezpečnost“).

(4d)  Má-li být vytvořen rámec zajišťující plnývolný přístupinformacím vytvořenýmrámci služeb GMES a k údajům shromážděným prostřednictvím infrastruktury GMESmá-li být současně zajištěna nezbytná míra ochrany informací vytvořenýchrámci služeb GMESúdajů shromážděných prostřednictvím zvláštní infrastruktury GMES, měla by mít Komise pravomoc přijímatsouladučlánkem 290 Smlouvyfungování Evropské unie aktypřenesené pravomoci, pokud jderegistračnílicenční podmínky pro uživatele GMES a o kritéria pro omezení přístupuúdajůminformacím GMES, přičemž by měla zohlednit politiky, kterými seoblasti informacíúdajů řídí poskytovatelé údajů potřebných pro GMES,aniž by byla dotčena vnitrostátní pravidlapostupy vztahující se na vesmírné infrastrukturyinfrastruktury in situ, které jsoupravomoci členských států. Je zejména důležité, aby Komise vedla během přípravné fáze náležité konzultace, včetně konzultacíodborníky.

(4e)  S cílem zajistit jednotné podmínky provádění tohoto nařízeníaktůpřenesené pravomoci přijatých na základě tohoto nařízení by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomocitomu, aby na základě podmínekkritérií stanovených aktypřenesené pravomoci přijala zvláštní opatření týkající se omezení přístupuinformacím vytvořenýmrámci služeb GMESúdajům shromážděným prostřednictvím zvláštní infrastruktury GMES, včetně jednotlivých opatření, která zohlední citlivost příslušných informacíúdajů. Komisi by rovněž měly být svěřeny prováděcí pravomoci za účelem koordinace dobrovolných příspěvků členských státůpotenciálních synergiípříslušnými vnitrostátními, unijnímimezinárodními iniciativami, stanovení maximální míry spolufinancovánípřípadě grantů, přijetí opatření stanovujících technické požadavkycílem zajistit kontroluintegritu systémurámci zvláštního programu vesmírné složky GMESregulovat přístuptechnologiím, které zvláštní program vesmírné složky GMES zabezpečují,zacházenínimi,za účelem přijetí ročního pracovního programu GMES.

         Podle článku 291 Smlouvyfungování Evropské unie se pravidlaobecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, stanoví předem formou nařízení přijatého řádným legislativním postupem. Do přijetí tohoto nového nařízení zůstáváplatnosti rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(7),výjimkou regulativního postupukontrolou, který se nepoužije.

(4f)   Vzhledemtomu, že GMES je založen na partnerství EU, Evropské vesmírné agentury (ESA)členských států, měla by Komise usilovatto, aby pokračoval dialog, který byl nedávno navázánESAčlenskými státy, které disponují významnými vesmírnými prostředky.

(5)    Služby GMES jsou nezbytné pro podporu trvalého využívání informačních zdrojů v soukromém sektoru, což usnadní inovace prováděné poskytovateli služeb vytvářejícími přidanou hodnotu, z nichž mnozí jsou malými nebo středními podniky (MSP).

(6)    Systém GMES zahrnuje jak vývojové, tak i provozní činnosti. Pokud jde o provozní činnosti, Rada pro vesmír ve svých třetích orientačních směrech přijatých na zasedání Rady dne 28. 11. 2005 podpořila postupný, na jasně stanovených prioritách založený přístup k provádění GMES, které bude zahájeno vývojem tří urychlených služeb v oblasti nouzové reakce, monitorování země a námořních služeb.

(7)    V souladu s čl. 49 odst. 6 písm. b) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(8) (dále jen „finanční nařízení“), byly první provozní služby v oblasti nouzové reakce a monitorování země financovány jako přípravné akce.

(8)    Kromě vývojových činností financovaných v rámci tematické oblasti „vesmír“ zahrnuté v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)(9) (dále jen „sedmý rámcový program“) je v období 2011–2013 nezbytná činnost Evropské unie, aby byla zajištěna návaznost na přípravné akce a byly zřízeny provozní služby na trvalejším základě v oblastech, které jsou dostatečně vyspělé a mají prokazatelný potenciál pro rozvoj navazujících služeb ▌.

(9)    Ve svém sdělení ze dne 12. listopadu 2008 nazvaném „Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES): dbáme o bezpečnější planetu“ Komise naznačila svůj přístup ke správě a financování GMES a uvedla svůj záměr pověřit technickým prováděním GMES specializované subjekty, včetně ESA pro vesmírnou složku GMES, jelikož má jedinečné postavení a zkušenosti.

(9a)  Koordinací technického provádění služeb GMES by Komise měla případně pověřit příslušné evropské nebo mezivládní instituce, jako je Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF).

(10)  Provozní služby v oblasti řízení nouzových situací a reakce na humanitární krize jsou nezbytné k tomu, aby bylo možno koordinovat stávající kapacitu Evropské uniejejích členských států a abychom byli lépe připraveni a lépe reagovali na přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem, které mají často rovněž negativní dopad na životní prostředí, a také lépe zajistili obnovu po těchto katastrofách. Změna klimatu by mohla vést ke zvýšení výskytu nouzových situací, a proto bude mít GMES zásadní význam pro podporu opatřeníoblasti přizpůsobení se změně klimatu. Služby GMES by proto měly poskytovat geoprostorové informace na podporu ▌v oblasti reakce na nouzové situace a humanitární krize.

(11)  Služby monitorování země jsou důležité pro monitorování biologické rozmanitosti a ekosystémů, podporu opatřeníoblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně klimatu a pro řízení široké škály zdrojů a politik, z nichž většina se týká přírodního prostředí: půdy, vody, zemědělství, lesů, energetiky a veřejných služeb, zastavěných oblastí, rekreačních zařízení, infrastruktury a dopravy. Provozní služby pro monitorování země jsou nezbytné na evropské i celosvětové úrovni a rozvíjejí se ve spolupráci s členskými státy, třetími zeměmi v Evropě, partnery mimo Evropu a s Organizací spojených národů.

(11a) Služby GMESoblasti mořského prostředí jsou důležité pro podporu integrované evropské kapacity pro předpovědi pro oceányjejich monitorováníbudoucí poskytování základních klimatických proměnných. Jsou zásadním prvkem monitorování změny klimatu, monitorování mořského prostředípro podporu dopravní politiky.

(11b) Službyoblasti monitorování atmosféry jsou důležité pro monitorování kvality ovzduší, chemických vlastností atmosféryjejího složení. Jsou zásadním prvkem monitorování změny klimatubudoucího poskytování základních klimatických proměnných. Informacestavu atmosféry je nezbytné poskytovat pravidelněna regionálnícelosvětové úrovni.

(11c) Významnou součástí iniciativy GMES jsou bezpečnostní služby. Evropa bude moci ke svému prospěchu využívat vesmírné prostředkyprostředky in situ, které budou sloužit zavádění služeb, jež se podílejí na řešení problémů, jimž Evropa čelíoblasti bezpečnosti, zejména při kontrole hranic,rámci dohledu nad mořským prostředímpři podpoře vnější činnosti EU.

(11d) Monitorování změny klimatu by mělo umožnit přizpůsobovat se jejím důsledkůmzmírňovat je. Zejména by mělo sloužit poskytování základních klimatických proměnných, klimatických analýzpředpovědíměřítku, které jehlediska přizpůsobování se změně klimatujejího zmírňování významné, a k poskytování příslušných služeb.

(12)  Poskytování provozních služeb financovaných podle tohoto nařízení závisí na přístupu k údajům shromažďovaným prostřednictvím vesmírné infrastruktury, zařízení ve vzduchu, v moři nebo na zemi („infrastruktura in situ“) a průzkumných programů. Proto je nutno, při plném dodržení zásad subsidiarityproporcionality, zajistit přístup k požadovaným údajům a také by mohlo být v případě potřeby podporováno shromažďování údajů in situ doplňující stávající činnosti Evropské unie a činnosti na vnitrostátní úrovni. ▌Je nutno zajistit i neustálou dostupnost základní in situ a vesmírné pozorovací infrastruktury, včetně vesmírné infrastruktury speciálně vyvinuté pro GMES v rámci programu vesmírné složky GMES agentury ESA (mise Sentinel). První Sentinely vstoupí do fáze počátečních provozních činností začátkem roku 2012.

(13)  Komise by měla zajistit, aby se vzájemně doplňovaly výzkumné a vývojové činnosti týkající se GMES v rámci sedmého rámcového programu, příspěvek EU k počátečním provozním činnostem GMES, činnostem partnerů GMES a stávajícím strukturám, jako jsou evropská datová centra.

(14)  Počáteční provozní činnosti GMES by měly být prováděny v souladu s dalšími příslušnými politikami, nástroji a činnostmi Evropské unie, zejména s politikami v oblasti životního prostředí, bezpečnosti, konkurenceschopnosti a inovací, soudržnosti, výzkumu, dopravy, hospodářské soutěžemezinárodní spolupráce, programem evropských globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a ochranou osobních údajů. Dále by měly údaje GMES zachovávat souladprostorovými referenčními údaji členských států a podporovat vývoj infrastruktury pro prostorové informace v Evropské unii zřízené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)(10). GMES by měl rovněž doplňovat Sdílený informační systém o životním prostředí (SEIS) a činnosti Evropské unie v oblasti nouzové reakce.

(14a) GMESjeho počáteční provozní činnosti by měly být chápány jako evropský příspěvekvybudování Globálního systému systémů pozorování Země (GEOSS) vyvíjenéhorámci skupiny pro pozorování Země (GEO).

(15)  Dohoda o evropském hospodářském prostoru a rámcové dohody s kandidátskými a potenciálními kandidátskými zeměmi stanoví možnost účasti těchto zemí v programech Evropské unie. Účast dalších zemí mimo EU a mezinárodních organizací by měla být umožněna uzavřením příslušných mezinárodních dohod.

(16)  Pro celou dobu trvání počátečních provozních činností GMES by mělo být stanoveno finanční krytí ve výši 107 milionů EUR, které je hlavní referenční hodnotou ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(11). Předpokládá se, že toto finanční krytí bude doplňovat částka 209 milionů EUR z tématu „vesmír“ sedmého rámcového programu pro výzkumné činnosti doprovázející počáteční provozní činnosti GMES, přičemž hospodařenítouto částkou by mělo probíhat podle platných pravidelrozhodovacích postupůrámci sedmého rámcového programu. Tyto dva finanční zdroje by měly být spravovány koordinovaněcílem zajistit soudržný pokrokprovádění programu GMES.

(16a) Toto finanční krytí jesouladu se stropem stanoveným pro polokruh 1a finančního rámce na období 2007–2013, avšak rozpětí zbývajícíokruhu 1a na období 2011–2013 je velmi malé. Zdůrazňuje, žeroční částce bude rozhodnutorámci ročního rozpočtového procesusouladubodem 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, RadouKomisírozpočtové kázniřádném finančním řízení(12) (IIA).

(16b) Finanční krytí by mělo být pokud možno dále navýšeno, aby mohly být prostředky na závazky přiděleny pro vesmírnou složku ještě ve stávajícím víceletém finančním rámci. Konkrétně se při tom jednáprovoz družic typu Sentinel série A, vypuštění série Bzadání zakázek na podstatné komponenty pro sérii C.

(16c) Komise by proto mělasouvislostipřezkumem stávajícího víceletého finančního rámcepolovině obdobípřed koncem roku 2010 prověřit možnost dodatečného financování pro GMEScelkového rozpočtu EUdobě platnosti víceletého finančního rámce 2007–2013.

(16d) Případné přidělení dodatečných finančních prostředků na toto nařízení nad rámec již vyčleněných 107 milionů EUR by mělo být posuzováno na pozadí debatybudoucnosti evropské vesmírné politiky, zejména pokud jdezadávání zakázeksprávu.

(16e) Komise by rovněž mělaprvním pololetí roku 2011 předložit dlouhodobou finanční strategii pro budoucí víceletý finanční rámec, aniž by tím byl dotčen výsledek jednánívíceletém finančním rámci na období 2014–2020.

(16f) Komise by při finančním plánování měla dbát na to, aby byla během období počátečních provozních činností GMES (2011–2013)také po jeho skončení zajištěna kontinuita údajůaby služby mohly být používány nepřetržitěbez omezení.

(17)  Podle finančního nařízení mají členské státy, země mimo EU a mezinárodní organizace možnost přispět na programy na základě příslušných dohod.

(18)  Informace GMES by měly být plně a volně přístupné, aniž by byla dotčena příslušná bezpečnostní omezenípolitikyoblasti údajů zastávané členskými státyjinými organizacemi, které do GMES dodávají údajeinformace. To je nezbytné k podpoře využívání a sdílení údajů pozorování Země v souladu se zásadami SEIS, INSPIRE a Globálního systému systémů pozorování Země (GEOSS). Plnývolný přístupúdajům by rovněž měl zohlednit stávající poskytování obchodních údajůměl by přispětposílení trhůoblasti pozorování ZeměEvropě, zejménanavazujících odvětvích,cílem zvýšit růstzaměstnanost.

(18a) Podle sdělení Komise ze dne 28. října 2009 nazvaného „Globální monitoring životního prostředíbezpečnosti (GMES): úkolydalší krokyoblasti vesmírné složky“ by mělapřípadě družic typu Sentinel existovat politika plnéhovolného přístupuúdajům zajištěného pomocí systému bezplatného udělování licencípřístupu online, který by podléhal bezpečnostním ohledům. Cílem tohoto přístupu je maximalizovat přínosnost údajů získaných pomocí družic typu Sentinel pro co největší škálu možností využitímotivovat koncové uživatelepoužívání informací vycházejícíchúdajů pozorování Země.

(19)  Činnosti financované v rámci tohoto nařízení by měly být sledovány a hodnoceny, aby bylo možné provádět úpravy.

(22)  Je třeba přijmout vhodná opatření k zamezení nesrovnalostí a podvodů a podniknout nezbytné kroky k získání prostředků, které byly ztraceny, chybně vyplaceny nebo nesprávně použity, v souladu s nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství(13) a (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem(14) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(15).

(23)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení programu GMES a jeho počátečních provozních činností, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, protože počáteční provozní činnosti GMES budou také zahrnovat celoevropskou kapacitu a budou záviset na koordinovaném poskytování služeb v členských státech, které je třeba koordinovat na úrovni Evropské unie, a lze jej z důvodu rozsahu činnosti lépe dosáhnout na úrovni Evropské unie, může Evropská unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů, zejména pokud jdeúlohu Komise jakožto koordinátora činnosti členských států,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje Evropský program monitorování Země (Globální monitoring životního prostředíbezpečnosti „program GMES“) a stanoví ▌provádění jeho počátečních provozních činností v období 2011–2013.

Článek 2

Program GMES

1.      Program GMES navazuje na výzkumné činnosti prováděné na základě rozhodnutí č. 1982/2006/ES (║„sedmý rámcový program“) a program Evropské kosmické agentury týkající se vesmírné složky GMES.

2.      Program GMES zahrnuje:

         a)      složku služeb zajišťující přístup k informacím s využitím pro tyto ▌oblasti (pořadí se neřídí prioritami):

                  ▌

                  –      monitorování atmosféry,

                        monitorování změny klimatu sloužící politikámoblasti přizpůsobení se                    změně klimatu a její zmírňování,

                  –      nouzové řízení,

                  –      monitorování země,

                  –      monitorování mořského prostředí,

                  –      bezpečnost,

         b)     vesmírnou složku zajišťující udržitelné pozorování z vesmíru pro ▌oblasti služeb uvedené v písmenu a),

         c)      složku in situ, která prostřednictvím instalací ve vzduchu, v moři a na zemi zajišťuje pozorování v ▌oblastech služeb uvedených v písmenu a).

Článek 3

Počáteční provozní činnosti GMES (2011–2013)

1.      Počáteční provozní činnosti GMES zahrnují období 2011–2013 a mohou obsahovat provozní akce v těchto oblastech:

         (1)     oblasti služeb uvedenéčl. 2 odst. 2 písm. a);

         ▌

         (3)    opatření na podporu využívání služeb uživateli;

         (4)    přístup k údajům ▌;

         (4a)  podpora shromažďování údajů in situ;

         (5)    vesmírná složka GMES.

2.      Cíle akcí uvedených v odstavci 1 jsou vymezeny v příloze.

         ▌

Článek 4

Organizační opatření

1.      Komise zajistí koordinaci programu GMES s činnostmi na vnitrostátní úrovni, na úrovni Evropské unie a mezinárodní úrovni, konkrétněpřípadě Globálního systému systémů pozorování Země (GEOSS). Zaváděníprovozování GMES má být založeno na partnerstvích mezi Evropskou unií (EU)členskými státysouladupříslušnými pravidlypostupy. Koordinace dobrovolných příspěvků členských státůpotenciálních synergiípříslušnými vnitrostátními, unijnímimezinárodními iniciativami se provádísouladuporadním postupem uvedenýmčl. 11 odst. 3a.

2.      Evropská komise spravuje finanční prostředky vyhrazené pro činnosti prováděné podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002 (║„finanční nařízení“) a s řídícím postupem podle čl. 11 odst. 3. Evropská komise zajistí doplňkovost a provázanost programu GMES s ostatními příslušnými politikami, nástroji a činnostmi Evropské unie, které se týkají zejména životního prostředí, bezpečnosti, konkurenceschopnosti a inovací, soudržnosti, výzkumu (zejména činnostírámci sedmého rámcového programu pro výzkumtechnologický rozvoj týkajících se GMES, aniž je dotčeno rozhodnutí č. 1982/2006/ES), dopravy a hospodářské soutěže, mezinárodní spolupráce, programů evropských globálních navigačních družicových systémů (GNSS), ochrany osobních údajůstávajících práv duševního vlastnictví, směrnice 2007/2/ES (INSPIRE), Sdíleného informačního systému o životním prostředí (SEIS) a činností Evropské unie v oblasti nouzové reakce.

2a.    Komise zajistí, aby specifikace služeb vzhledemtomu, že program GMES je iniciativa vycházejícíuživatelských potřeb, odpovídaly potřebám uživatelů. Za tímto účelem zavede transparentní mechanismus pro pravidelné zapojeníkonzultace uživatelů, který na evropskévnitrostátní úrovni umožní zjistit jejich požadavky. Komise zajistí koordinacipříslušnými uživateliveřejného sektoru členských států, třetích zemí a v rámci mezinárodních organizací. Požadavkysouvislostiúdajislužbách určí Komise nezávisle po konzultaci fóra uživatelů.

3a.    Technická koordinaceprovádění vesmírné složky GMES se přenese na Evropskou kosmickou agenturu, kterou v případě potřeby podpoří Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT).

3b.    Koordinací technického provádění služeb GMES Komise případně pověří příslušné evropské nebo mezivládní instituce.

Článek 4a

Poskytování služeb

1.      Komise přijme vhodná opatřenízajištění účinné soutěže při poskytování služeb GMES a k podpoře zapojení malýchstředních podniků. Komise usnadní využívání výstupů služeb GMEScílem rozvíjet navazující odvětví.

2.      Poskytování služeb GMES se případně decentralizuje tím, že se na evropské úrovni propojí se stávajícími inventářikapacitamioblasti vesmírných údajů, údajů in situreferenčních údajůčlenských státech, aby se zabránilo zdvojování. Pokud není využití existujících nebo zdokonalitelných souborů údajů technicky neproveditelné nebo není neefektivníhlediska nákladů, zamezí se získávání nových údajů, které zdvojují stávající zdroje.

3.      Komise můžepřihlédnutím ke stanovisku fóra uživatelů určit nebo uznat vhodné postupy certifikace tvorby údajůrámci programu GMES. Tyto postupy jsou transparentní, ověřitelnékontrolovatelné, aby byla pro uživatele zajištěna autentičnost, sledovatelnostintegrita údajů. Komiserámci svých smluvních ujednáníprovozovateli služeb GMES zajistí, aby byly tyto postupy zavedeny.

4.      Komise předkládá každý rok zprávyvýsledcích dosažených při provádění tohoto článku.

Článek 5

Formy financování z prostředků Evropské unie

1.      Financování z prostředků Evropské unie může mít ▌tyto právní formy:

         -1)    dohodypověření,

         1)     granty,

         2)     zadávání veřejných zakázek.

2.      Při poskytování finančních prostředků Evropské unie se zajistí skutečná soutěž, transparentnostrovné zacházení. Tam, kde je to odůvodněné, lze granty Evropské unie poskytovat v určitých formách, včetně rámcové dohody o partnerství nebo spolufinancování provozních či akčních grantů. Granty na provozní náklady udělené subjektům uskutečňujícím cíle obecného evropského zájmu nepodléhají ustanovením finančního nařízení o postupném snižování. U grantů se maximální výše spolufinancování stanoví postupem podle čl. 11 odst. 3.

2a.    Komise podává zprávypřidělení finančních prostředků Evropské unie na jednotlivé činnosti uvedenéčl. 3 odst. 1 a o procesu hodnocenívýsledcích, které přinesla výběrová řízenísmlouvy uzavřené na základě tohoto článku po přidělení zakázek.

Článek 6

Účast třetích zemí

Na činnostech uvedených v článku 2 se mohou podílet tyto země:

(1)    země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou smluvními stranami Dohody o EHP v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o EHP;

(2)    kandidátské země, jakož i kandidátské země zapojené do procesu stabilizace a přidružení v souladu s rámcovými dohodami nebo protokolem k dohodě o přidružení týkajícími se obecných zásad účasti těchto zemí v programech Evropské unie, které byly s těmito zeměmi uzavřeny;

(3)    Švýcarská konfederace, ostatní třetí země neuvedené v bodech 1) a 2) a mezinárodní organizace, v souladu s dohodami uzavřenými Evropskou unií s těmito třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi podle článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví podmínky a podrobná pravidla jejich účasti.

Článek 7

Financování

1.      Finanční krytí přidělené na provozní činnosti stanovenéčl. 3 odst. 1 tohoto nařízení činí 107 milionů EUR.

2.      Rozpočtové prostředky schvaluje každoročně rozpočtový orgán v mezích víceletého finančního rámce.

3.      Dodatečné financování programu GMES mohou poskytnout i třetí země nebo mezinárodní organizace.

         Dodatečné finanční prostředky uvedené v prvním pododstavci představují podle čl. 18 finančního nařízení účelově vázané příjmy.

Článek 8

Politika v oblasti údajů a informací GMES

1.      Politika v oblasti údajů a informací pro činnosti financované v rámci programu GMES má tyto cíle:

         a)      podporovat využívání a sdílení informací a údajů GMES;

         b)     úplný a volný přístup k informacím, které produkují služby GMES, a údajům shromažďovaným prostřednictvím infrastruktury GMES, s výhradou příslušných mezinárodních dohod, bezpečnostních omezení a licenčních podmínek, včetně registracepřijetí uživatelských licencí;

         c)      posílit trh v oblasti pozorování Země v Evropě, zejména navazující odvětví, s cílem umožnit růst a tvorbu pracovních příležitostí;

         d)     přispět k udržitelnosti a kontinuitě poskytování údajů a informací GMES;

         e)      podporovat evropské výzkumné, technologickéinovační komunity.

2.      Má-li být stanoven rámec pro dosažení cíle politikyoblasti informacíúdajů GMES uvedenéhoodst. 1 písm. b)současně zajištěna nezbytná míra ochrany informací vytvořenýchrámci služeb GMESúdajů shromážděných prostřednictvím zvláštní infrastruktury GMES, může Komise přijímat formou aktůpřenesené pravomocisouladučlánkem 8a a s výhradou podmínek stanovenýchčláncích 8b8c následující opatření, přičemž zohlední politiky, kterými seoblasti informacíúdajů řídí poskytovatelé údajů potřebných pro GMES,aniž jsou dotčena vnitrostátní pravidlapostupy vztahující se na vesmírné infrastrukturyinfrastruktury in situ, které jsoupravomoci členských států:

         a)     opatření stanovující registračnílicenční podmínky pro uživatele GMES;

         b)     opatření určující kritéria pro omezení přístupuinformacím vytvořenýmrámci služeb GMESúdajům shromážděným prostřednictvím zvláštní infrastruktury GMES.

Článek 8a

Výkon přenesení pravomoci

1.      Pravomoci přijímat aktypřenesené pravomoci uvedenéčl. 8 odst. 2 jsou do 31. prosince 2013 svěřeny Komisi .

2.      Jakmile Komise přijme aktpřenesené pravomoci, uvědomítéto skutečnosti současně Evropský parlamentRadu.

3.      Pravomoci přijímat aktypřenesené pravomoci jsou svěřeny Komisivýhradou podmínek stanovenýchčláncích 8b8c.

Článek 8b

Zrušení přenesení pravomoci

1.      Přenesení pravomoci podle čl. 8 odst. 2 může Evropský parlament nebo Rada kdykoli zrušit.

2.      Orgán, který zahájil interní postupcílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomípřiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgánKomisiuvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno,možné důvody tohoto zrušení.

3.      Rozhodnutízrušení ukončuje přenesení pravomocí vyjmenovanýchdaném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího dataněm uvedeného. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktůpřenesené pravomoci, které jsou jižplatnosti. Rozhodnutí se zveřejníÚředním věstníku Evropské unie.

Článek 8c

Námitkyaktůmpřenesené pravomoci

1.      Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktupřenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

         Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodloužídva měsíce.

2.      Pokud po uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Radaaktupřenesené pravomoci námitku, je aktpřenesené pravomoci zveřejněnÚředním věstníku Evropské unievstupujeplatnostden, který jeněm uveden.

         Aktpřenesené pravomoci může být zveřejněnÚředním věstníku Evropské unievstoupitplatnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlamentRada Komisi informovalysvém záměru nevyslovit námitky.

3.      Pokud Evropský parlament nebo Rada námitkuaktupřenesené pravomoci vznese, tento aktplatnost nevstoupí. Orgán, který vznese námitku, uvede pro vznesení námitkyaktupřenesené pravomoci důvody.

Článek 8

Prováděcí opatření týkající se politikyoblasti údajůinformacísprávy bezpečnosti složekinformací GMES

1.      Na základě kritérií uvedenýchčl. 8 odst. 2 písm. b) přijme Komise regulativním postupemkontrolou podle čl. 11 odst. 2 zvláštní opatření týkající se omezení přístupuinformacím vytvořenýmrámci služeb GMESúdajům shromážděným prostřednictvím zvláštní infrastruktury GMES.

2.      Komise zajistí celkovou koordinaciohledem na bezpečnost složekslužeb GMESzohlední přitom nutnost dohleduintegrace bezpečnostních požadavků všech prvků programu, aniž jsou dotčena vnitrostátní pravidlapostupy vztahující se na vesmírné infrastrukturyinfrastruktury in situ, které jsoupravomoci členských států. Zejména přijme Komise regulativním postupemkontrolou podle čl. 11 odst. 2 opatření, kterými stanoví technické požadavkycílem zajistit kontroluintegritu systémurámci zvláštního programu vesmírné složky GMESregulovat přístuptechnologiím, které zvláštní program vesmírné složky GMES zabezpečují,zacházenínimi.

Článek 9

Sledování a hodnocení

1.      Komise sleduje a hodnotí provádění činností uvedených v čl. 3 odst. 1.

2.      Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů do 31. prosince 2012 zprávu o prozatímním hodnocení a do 31. prosince 2015 zprávuhodnocení ex post.

Článek 10

Prováděcí opatření

1.      Komise přijme roční pracovní program podle článku 110 finančního nařízení a článků 90 a 166 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002(16) řídícím postupem podle čl. 11 odst. 3.

2.      Z finančních příspěvků programu GMES lze rovněž hradit výdaje související s činnostmi v rámci přípravy, monitorování, kontroly, auditu a hodnocení, které jsou přímo potřebné pro řízení programu GMES a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na studie, schůze, informační a publikační činnosti, jakož i veškeré ostatní výdaje na technickou a správní pomoc, které Komisi vzniknou při řízení programu GMES.

Článek 11

Výbor pro GMES

1.      Komisi je nápomocen výbor (║„Výbor pro GMES“).

1a.    Výbor pro GMES se může scházeturčitém složení za účelem projednání konkrétních otázek, zejména těch týkajících se bezpečnosti („rada pro bezpečnost“).

2.      Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se regulativní postupkontrolou podle článku 5článku 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

3.      Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se řídící postup podle článků 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

         Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3a.    Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se poradní postup podle článků 37 rozhodnutí 1999/468/ESohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

         Doba uvedenáčl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/EHS je dva měsíce.

Článek 11a

Fórum uživatelů

1.      Tímto se jako zvláštní orgán zřizuje fórum uživatelů. Poskytuje Komisi poradenství, pokud jdedefinovánívyhodnocování požadavků uživatelůkoordinaci mezi programem GMESjeho veřejnými uživateli.

2.      Fóru uživatelů předsedá Komise. Sestáváuživatelů GMESveřejného sektoru, které jmenují členské státy.

3.      Sekretariát fóra uživatelů zajišťuje Komise.

4.      Fórum uživatelů přijme svůj jednací řád.

5.      Výbor pro GMES jeúplnosti informovánporadenství poskytovaném Fórem uživatelů ve věci provádění programu GMES.

Článek 12

Ochrana finančních zájmů Evropské unie

1.      Komise zajistí, aby při provádění akcí financovaných na základě tohoto nařízení byly chráněny finanční zájmy Evropské unie uplatněním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným nedovoleným činnostem, a to pomocí účinných kontrol a vymáháním neoprávněně vyplacených částek, a v případě zjištění nesrovnalostí pomocí účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 2988/95, nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízením (ES) č. 1073/1999.

2.      Pokud jde o činnosti Evropské unie financované na základě tohoto nařízení, rozumí se „nesrovnalostí“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 jakékoli porušení ustanovení práva Evropské unie nebo jakékoli porušení smluvní povinnosti vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie, a to formou neoprávněného výdaje.

3.      Dohody vyplývající z tohoto nařízení, včetně dohod uzavřených se zúčastněnými třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, upravují především dohled a finanční kontrolu ze strany Komise nebo jí pověřeného zástupce a audity Účetního dvora, které jsou v případě potřeby prováděny na místě.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne ...

Za Evropský parlament                                                        Za Radu

předseda/předsedkyně                                                        předseda/předsedkyně

PŘÍLOHA

Cíle počátečních provozních činností GMES (2011–2013)

Akce uvedené v čl. 3 odst. 1 slouží těmto cílům:

1)     služby nouzové reakce založené na stávajících činnostech v Evropě zajistí, aby údaje pozorování Země a odvozené produkty byly zpřístupněny subjektům podílejícím se na mezinárodní, evropské, celostátní a regionální úrovni na reakci na různé druhy katastrof, včetně nebezpečí způsobených počasím (včetně bouří, požárů a povodní), geofyzikálních nebezpečí (včetně zemětřesení, tsunami, sopečných výbuchů a sesuvů půdy), úmyslných či neúmyslných katastrof způsobených člověkem a ostatních humanitárních katastrof. Jelikož by změna klimatu mohla vést ke zvýšení výskytu mimořádných událostí, bude mít nouzová reakce GMES zásadní význam pro podporu opatření pro přizpůsobení se změně klimatu v této oblasti v rámci v Evropě prováděných činností zaměřených na předcházení nouzových situací, reakci na ně a na obnovu po nich;

2)     služby monitorování země zajistí, aby údaje pozorování Země a odvozené produkty byly k dispozici evropským, celostátním, regionálním a mezinárodním orgánům odpovědným za environmentální monitorování biologické rozmanitosti, půdy, vody, lesů a přírodních zdrojů na celosvětovéna místní úrovni, jakož i obecně pro provádění politik v oblasti životního prostředí, shromažďování zeměpisných informací, zemědělství, energetiku, městské plánování, infrastrukturu a dopravu; služby monitorování země zahrnují monitorování proměnných veličin změny klimatu;

2a)   služby monitorování mořského prostředí poskytují informacestavu fyzických ekosystémů oceánůmoří pro oblast celosvětového oceánuevropské regionální oblasti. Oblasti využití námořních služeb GMES zahrnují námořní bezpečnost, mořské prostředípřímořské oblasti, mořské zdrojesezónní meteorologické předpovědimonitorování změny klimatu;

2b)   služby monitorování atmosféry zajistí monitorování kvality ovzdušíevropském měřítkuchemického složení atmosféryměřítku celosvětovém. Obzvláště poskytují informace systémům monitorování kvality ovzduší na místnívnitrostátní úrovniměly by přispívatmonitorování klimatických proměnnýchoblasti chemických vlastností atmosféry;

2c)    bezpečnostní služby poskytují užitečné informace pro řešení problémů, jimž Evropa čelíoblasti bezpečnosti, zejména při kontrole hranic,rámci dohledu nad mořským prostředímpři podpoře vnější činnosti EU;

2d)   monitorování změny klimatu umožní přizpůsobovat se jejím důsledkůmzmírňovat je. Zejména by mělo sloužit poskytování základních klimatických proměnných, klimatických analýzpředpovědíměřítku, které jehlediska přizpůsobování se změně klimatujejího zmírňování významné, a k poskytování příslušných služeb;

(3)    opatření na podporu využívání služeb uživateli zahrnují zavádění technických rozhraní přizpůsobených specifickému prostředí uživatele, odbornou přípravu, komunikaci a rozvoj navazujícího odvětví;

4)     přístup k údajům ▌zajistí, aby údaje pozorování Země z široké škály evropských misí a ostatních druhů pozorovací infrastruktury ▌byly shromažďovány a zpřístupňovány s cílem plnit cíle GMES ▌;

(4a)  složka in situ zajišťuje koordinaci shromažďování údajů in situpřístupuúdajům in situ pro služby GMES;

(5)    počáteční provozní činnosti GMES zajišťují provoz a rozvoj vesmírné složky GMES, která se skládá z vesmírné infrastruktury pro pozorování Země a jejímž cílem je zajistit pozorování subsystémů Země (včetně zemského povrchu, atmosféry a oceánů). Počáteční činnosti GMES využívají stávající nebo plánovanou vnitrostátní a evropské vesmírnou infrastrukturuvesmírnou infrastrukturu vyvíjenouprogramu vesmírné složky GMES.

(1)

*        Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(2)

       Stanovisko ze dne 20. ledna 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)

       Stanovisko ze dne… (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)..

(4)

       Postoj Evropského parlamentu ze dne ...

(5)

       Úř. věst. C 136, 20.6.2007, s. 1.

(6)

       Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 64.

(7)

              Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)

       Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

       Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 1.

(10)

       Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(11)

      Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(12)

     Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(13)

      Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(14)

      Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(15)

      Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(16)

      Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Iniciativa GMES zaměřená na pozorování Země představuje z hlediska budoucnosti Evropské unie významný projekt. Stejně jako je tomu v případě programu družicové radionavigace Galileo, i s GMES vzniká čistě unijní infrastruktura, která umožňuje lepší řízení životního prostředí a posílení bezpečnosti pro občany. Narozdíl od Galilea je GMES od začátku financováno z veřejných prostředků. Běžnou metodou financování musí být při budování GMES veřejné zakázky. Zpravodaj si je vědom toho, že pro příští finanční výhled na období od roku 2014 jsou s budováním GMES včetně počáteční fáze jeho provozu spojeny vysoké náklady, nicméně se domnívá, že je ospravedlňuje obrovský přínos tohoto projektu pro společnost.

Pro budování GMES, poskytování údajů a služeb a jejich využívání je nezbytná propracovaná koncepce financování. Je velmi důležité, aby během počátečních provozních činností i po ukončení této fáze byly v pravý čas vynaloženy dostatečné prostředky a zajistilo se tak, že budou údaje a nabízené služby spolehlivě a nepřetržitě k dispozici. Bylo by dobré, kdyby finanční prostředky vyčleněné v návrhu Komise na fázi počátečních provozních činností byly navýšeny, jelikož by tak prostředky na závazky již mohly pokrýt další oblasti vesmírné složky. Tak by bylo možné uzavírat dohody a zajistit finanční předvídatelnost. To má význam zejména pro vypuštění série B a zadávání zakázek na důležité komponenty pro sérii C družic typu Sentinel, jelikož by tak mohlo být zajištěno jednak vypuštění, jednak jednotná konstrukce těchto družic. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky, které je stejně nutné opatřit, nejedná se zde tolik o zvýšení nákladů, jako o efektivní vynakládání financí a o navázání těchto prostředků na bližší termín. Daňovým poplatníkům to v nadcházejícím rozpočtovém období ušetří vyšší náklady.

Přístup k údajům a službám, které jsou nabízeny s přispěním GMES, musí být pro všechny občany a podniky v EU bezplatný, aby došlo obzvláště v případě malých a středních podniků k rozvoji navazujícího trhu. Cílem GMES je kromě environmentálních a bezpečnostních aspektů také podpora pokroku a inovací. Volný přístup by mohl být zajištěn i pro podniky mimo EU pod podmínkou, že v rámci reciprocity bude i evropským jednotlivcům a podnikům umožněn přístup k neevropským údajům.

Evropská komise bude vystupovat jako správce a převezme všeobecnou koordinaci projektu. Za technické provedení odpovídá Evropská kosmická agentura (ESA), která disponuje odpovídajícím know-how. Technické provedení vesmírné složky by Evropské kosmické agentuře mělo být svěřeno v rámci dohody o pověření. Dohoda o pověření má pomoci jasněji přidělit odpovědnost a zajistit lepší transparentnost.

Cíle návrhu nařízení definované v příloze jsou nedílnou součástí nařízení. Zpravodaj se domnívá, že by měly být měněny pouze standardním legislativním postupem, a nikoli postupem projednávání ve výborech. Jelikož se jedná o oblast, která má značný dosah a dopad na rozpočet, neměl by se Parlament zříkat své úlohy kontrolního orgánu. Postup projednávání ve výborech musí být navíc upraven s ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost, k němuž dojde dne 1. prosince 2009. To může vést k časovým prodlevám, které nejsou projektu ku prospěchu.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (17. 3. 2010)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)

(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

Navrhovatel: Damien Abad

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, který vytváří nový právní základ pro oblast „vesmír“, a po předložení politických priorit nové Komise, které předseda Barroso přednesl před Evropským parlamentem, se politika v oblastí vesmíru stává jedním z klíčových odvětví v budoucnosti Evropské unie.

Z politického hlediska program GMES přináší Evropské unii trojí výhodu.

Za prvé by mohl sloužit jako vzor pro vůli zavést skutečnou evropskou průmyslovou strategii na základě konkrétních projektů. GMES totiž ukazuje přidanou hodnotu, již může EU přinést do řízení rozsáhlých projektů, které mají být světové a jejichž cílem je učinit z Unie jednoho z vedoucích subjektů v oblasti kosmického průmyslu.

Dále, vzhledem k tomu, že je symbolem proaktivní průmyslové politiky, může GMES přinášet hmatatelné výhody pro evropské občany, ať již v oblasti zaměstnanosti, odborných znalostí, bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí. Mimoto plně odpovídá strategii „EU 2020“ a vývoji po summitu v Kodani.

A konečně bude program znamenat potenciální součinnost ve prospěch dalších odvětví hospodářství, jako jsou například služby, neboť vytvoří značné možnosti pro vstup významného počtu malých a středních podniků na trh.

Otázka financování programu, která je klíčová pro zajištění jeho stability a kontinuity, musí být pojata na dvou úrovních:

1) Krátkodobé hledisko: zajistit zahájení provádění programu

Návrh nařízení stanoví vytvoření právního základu, který zajistí kontinuitu přípravných akcí uskutečňovaných z iniciativy Evropského parlamentu. Hlavní otázkou z krátkodobého hlediska je podle názoru navrhovatele zajištění minimálního financování pro zahájení fáze provádění programu.

Připomínáme, že program GMES, který běží již deset let, dosud probíhal v rámci 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj (PCRD) a je financován ve výši 1,2 miliardy EUR na období 2007–2013. Evropská kosmická agentura se na rozvoji programu podílí částkou 1,6 miliard EUR. Rozvojová fáze skončí v roce 2011 (u většiny složek programu), proto musí být nalezen jiný zdroj financování ze strany Společenství pro zajištění fáze provádění. Proto Komise navrhuje, aby bylo nalezeno dodatečné finanční krytí, mimo PCRD, ve výši 107 milionů EUR, s cílem financovat některé úkoly provádění programu (zejména financování služeb GMES řízených soukromými strukturami, části operací SENTINELS A a nákupu údajů nezbytných pro tyto služby).

Tato druhá fáze však nebyla předmětem finančního plánování ve víceletém finančním rámci na období 2007–2013 a zdroje tohoto financování budou muset být podrobně přezkoumány.

Komise ve svém návrhu konstatuje, že nařízení „vyžaduje změnu plánuúpravu příslušného okruhu finančního rámce“. Pokud se ukáže jako nezbytné přerozdělení finančních prostředků, zejména prostředků, které nebyly využity, musíme vytvořit podmínky pro další financování. Navíc, podle odhadů Komise, bude v uvedeném období rezerva okruhu 1a velmi omezená. Ačkoli se zdá, že rok 2011 nepřinese zvláštní problémy, situace je jiná, pokud jde o roky 2012 a 2013. Položky závazků by se totiž měly zvýšit o 41 milionů EUR, respektive o 56 milionů EUR, což pro již přetíženou kapitolu znamená významný nárůst.

Je také důležité jasně identifikovat nepokryté potřeby, zejména pokud jde o vesmírnou složku programu, které nejsou předmětem návrhů financování ze strany Komise a jejichž náklady by mohly narůstat, pokud by včas nedošlo k přijetí rozhodnutí. Jedná se zejména o zbývající část provádění operací SENTINEL A (již Evropská vesmírná agentura odhaduje na 30 milionů EUR), vypuštění družic SENTINEL B (165 milionů EUR) a předběžné zajištění pro SENTINEL C (140 milionů EUR).

2) Střednědobédlouhodobé hledisko: stanovit rozpočtovou strategii programu po roce 2013

Plnohodnotný program GMES (a tudíž vlastní rozpočtová položka) by měl být realizován v příštím víceletém finančním rámci. Všichni se shodují na tom, že potřeby financování programu přesahují finanční prostředky poskytované v současné době. Zdá se vhodnější přezkoumat nezbytné částky v rámci tří hlavních oblastí jednání v roce 2010, tj. strategie „EU 2020“; revize 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj v polovině období; přezkoumání finančního rámce v polovině období zahrnující zejména financování nových politik stanovených Lisabonskou smlouvou. Významné nástroje představuje také využití nástroje pružnosti a využití legislativní flexibility, jak je stanoveno v článku 37 interinstitucionální dohody.

Navrhovatel by rád zdůraznil, že krátkodobý a střednědobý až dlouhodobý charakter se vzájemně překrývají. Silná finanční strategie na období 2014–2020 totiž z velké části závisí na tom, co bude rozhodnuto na období 2011–2013. V tomto návrhu jsou zahrnuty všechny prvky nezbytné pro vytvoření programu Společenství: cíle, řízení, financování, účast třetích států.

Tato strategie by se měla týkat následujících otázek: vlastnictví infrastruktury a politika v oblasti správy údajů; politika nákupů pro vesmírnou infrastrukturu GMES; politika v oblasti mezinárodní spolupráce s třetími zeměmi; závazek členských států dále plnit úkoly.

Spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropskou vesmírnou agenturou ESA fungovala během výzkumné a rozvojové fáze, u fáze provádění se však zdá nezbytné rozšířit postup konzultace. V tomto smyslu vytvoření rady partnerů, jejíž pravomoci by doplňovaly pravomoci výboru GMES stanoveného v návrhu nařízení, představuje vhodné řešení, aby se jednak zajistila celková konzistentnost řízení programu a za druhé realizovala rozpočtová strategie sladěná na několika úrovních.

Závěrem se tudíž jeví jako nezbytné poskytnout další finanční prostředky prostřednictvím revize víceletého finančního rámce, aby byl potenciál programu GMES využit, což vyžaduje skutečný závazek Komise a členských států. Rozpočtový výbor vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na patřičné úrovni, a to v rámci ambiciózního přezkumu finančního rámce v polovině období, jak jej stanoví prohlášení č. 1 v příloze interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a )Domnívá se, že finanční krytí uvedenélegislativním návrhu jesouladu se stropem stanoveným pro podokruh 1a finančního rámce na období 2007–2013, avšak rozpětíokruhu 1a na období 2011–2013 je velmi malé; zdůrazňuje, žeroční částce bude rozhodnutorámci ročního rozpočtového procesusouladuustanoveními bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Zdůrazňuje, že je třeba nalézt vhodné financování nových pravomocí EU podle Lisabonské smlouvy, jako např. politikyoblasti vesmíru; měly by být zajištěny nezbytné finanční prostředky pro programy GMESzejména pro jejich vesmírnou složku;

Komise by měla pro GMES předložit střednědobou finanční strategiisouvislosti se střednědobým přezkoumáním současného víceletého finančního rámce včetně konkrétních návrhů na jeho úpravypřezkoumání do konce prvního pololetí,tovyužitím všech mechanismů dostupnýchinterinstitucionální dohodě ze dne 17. května 2006, zejménabodech 21 až 23. Komise by také měla do 31. prosince 2010 předložit strategii dlouhodobého financování pro budoucí víceletý finanční rámec.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Pro celou dobu trvání počátečních provozních činností GMES by mělo být stanoveno finanční krytí ve výši 107 milionů EUR, které je hlavní referenční hodnotou ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení. Předpokládá se, že toto finanční krytí bude doplňovat částka 43 milionů EUR z tématu „vesmír“ sedmého rámcového programu pro výzkumné činnosti doprovázející počáteční provozní činnosti GMES.

(16) Pro celou dobu trvání počátečních provozních činností GMES by mělo být stanoveno finanční krytí ve výši 107 milionů EUR, které je hlavní referenční hodnotou ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení. Předpokládá se, že toto finanční krytí bude doplňovat částka 209 000 000 EUR z tématu „vesmír“ sedmého rámcového programu pro výzkumné činnosti doprovázející počáteční provozní činnosti GMES. Tyto dva zdroje financování by měly být spravovány koordinovaně,cílem zajistitposkytování služeb GMES skutečný pokrok. Finanční prostředky ze Sedmého rámcového programu by měly být využity plněsouladucílikritérii stanovenýmiRámcovém programu.

Odůvodnění

Je důležité zmínit celkové finanční krytí, které je pro GMES k dispozici v 7. rámcovém programu pro výzkum a vývoj, tj. 43 milionů EUR spadajících pod téma „Vesmír“, které mají být přerozděleny, a také 166 milionů EUR, které jsou již k dispozici v položce GMES rámcového programu pro výzkum a vývoj. Zdá se, že je také nezbytné zdůraznit význam koordinovaného řízení těchto dvou druhů rozpočtového krytí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16a. Komise by při finančním plánování měla dbát na to, aby byla během období počátečních provozních činností GMES (2011–2013)také po jeho skončení zajištěna kontinuita údajůaby služby mohly být využívány nepřetržitěbez omezení.

Odůvodnění

Je třeba bezpodmínečně zabránit narušení kontinuity údajů, aby uživatelé mohli spolehlivě využívat služeb.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19a) Komise by měla předložit strategii střednědobéhodlouhodobého financování programu GMES, zejména jeho vesmírné složky, tj. zbývající části provádění operací Sentinel A, vypuštění družic Sentinel Bpředběžné zajištění pro Sentinel C. Strategie by měla přezkoumatzhodnotit všechny možnosti financování GMES. Je nezbytné, aby Komise konzultovalaradou partnerů, než předloží konečnou strategii.

Odůvodnění

Je nezbytné zhodnotit prostředky, které jsou k dispozici pro financování GMES v rámci a po vypršení finančního rámce na období 2007–2013, a po konzultaci s radou partnerů vytvořit dlouhodobou strategii. Je také důležité konkretizovat nepokryté potřeby, zejména pokud jde o vesmírnou složku, tak jak je uvádí KOM(2009)0589 „Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES): úkoly a další kroky v oblasti vesmírné složky“, které nejsou předmětem návrhu financování ze strany Komise.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komisi je nápomocna rada partnerů.

 

Rada partnerů je hlavním koordinačním subjektem mezi členskými státyKomisí. Doplňuje pravomoci výboru GMES uvedenéhočlánku 11zaručuje všeobecnou konzistentnost programu GMES.

 

Další příslušné subjekty mohou být přizvány jako pozorovatelé.

 

Rada partnerů má zejména tyto úkoly:

 

– stanovovat obecný rámec GMESzajišťovat jeho rozvoj,

 

– zaznamenávat příspěvky partnerů za účelem poskytování jejich údajů, produktů nebo infrastruktur,

 

– být nápomocna Komisi při stanovování strategie střednědobéhodlouhodobého financování programu GMES, jak je uvedenačl. 9 písm. a.

Rada partnerů přijme svůj jednací řád.

Odůvodnění

Úloha výboru GMES uvedenéhočlánku 11 návrhu nařízení je omezena na plnění rozpočtu GIO. Bylo by vhodné vytvořit trvalé koordinační fórum zejména, ovšem nikoli výhradně, mezi Evropskou komisíčlenskými státy,to na vysoké reprezentativní úrovni. Řádné fungování GMES závisí na jasném řízení, na dobře definované střednědobédlouhodobé strategiina dobré spolupráci všech zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh  6

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Granty Společenství lze poskytovat v určitých formách, včetně rámcové dohody o partnerství nebo spolufinancování provozních či akčních grantů. Granty na provozní náklady udělené subjektům uskutečňujícím cíle obecného evropského zájmu nepodléhají ustanovením finančního nařízení o postupném snižování. U grantů se maximální výše spolufinancování stanoví postupem podle čl. 11 odst. 3.

2. Upřednostňovaným finančním nástrojem pro provádění programu GMES by mělo být zadávání veřejných zakázek. Tam, kde je to odůvodněné, lze granty Společenství poskytovat v určitých formách, včetně rámcové dohody o partnerství nebo spolufinancování provozních či akčních grantů. Granty na provozní náklady udělené subjektům uskutečňujícím cíle obecného evropského zájmu nepodléhají ustanovením finančního nařízení o postupném snižování. U grantů se maximální výše spolufinancování stanoví postupem podle čl. 11 odst. 3.

Odůvodnění

Běžnou metodou financování by měly být veřejné zakázky. V oprávněných případech by mělo být financování zajištěno z dotací s použitím veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Komisesouvislosti se střednědobým přezkoumáním stávajícího víceletého finančního rámce a s jeho úpravourevizí předloží návrh budoucího financování programu GMES, zejména jeho vesmírné složky,to do konce prvního pololetí roku 2010.

 

Komise také po konzultaciradou partnerů do 31. prosince 2010 stanoví dlouhodobou finanční strategii pro program GMES pro příští víceletý finanční rámec.

POSTUP

Název

Evropský program sledování Země (GMES) (2011–2013)

Referenční údaje

KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Damien Abad

21.10.2009

 

 

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Herczog, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdravíbezpečnost potravin (24. 2. 2010)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)

(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

Navrhovatel: Vittorio Prodi

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nařízení o globálním monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech je nejnovějším prvkem ve víceleté strategii zaměřené na to, aby Evropa získala vlastní kapacitu pro pozorování Země, pokud jde o životní prostředí a bezpečnost. Význam tohoto návrhu je o to větší, že z nejnovějších poznatků vyplynula potřeba monitorovat dopady klimatických změn. Údaje, které byly shromážděny při dřívějším monitorování, nebyly ve skutečnosti dostatečně ucelené (co se týká parametrů) nebo nebyly poskytovány nepřetržitě.

Za tímto účelem sestává systém GMES ze tří klíčových složek.

1. Vesmírná složka

Tato složka zahrnuje infrastrukturu pro pozorování z vesmíru, která zajišťuje potřebné provozní údaje, a to především prostřednictvím zemských, atmosférických a oceánografických parametrů. Tato složka je zaměřena na vývoj a uskutečnění řady družicových misí známých jako Sentinely. Bude se opírat o koordinaci prováděnou Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

2. Složka in situ (včetně pozorování na zemi v rámci dálkového průzkumu)

Tato složka se opírá o velký počet zařízení, nástrojů a prostředků vlastněných a provozovaných na národní, regionální a mezivládní úrovni.

3. Složka služeb

Složka služeb zajistí přístup k informacím z rozmanitých tematických oblastí, od přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování až po bezpečnost a monitorování země, mořského prostředí a atmosféry.

Vzhledem k tomu, že globální oteplování má vážné dopady na životní prostředí, vítá zpravodaj návrh Komise jako významný nástroj, který reaguje na rostoucí potřeby v oblasti výzkumu a civilní ochrany. Toto nařízení představuje prvotní stádium v provozu programu GMES a poskytne nám prostředky ke shromažďování přesných údajů o změnách, k nimž dochází na zemi, v mořích a atmosféře. Některé příklady měřitelných ukazatelů obsahují prvky, jako je slanost oceánů nebo vlhkost biomasy a hladiny moří. Program je též přínosný v souvislosti s katastrofami velkého rozsahu, jako je únik ropy, lesní požáry, záplavy a sesuvy půdy, pokud jde o naši schopnost předcházet těmto katastrofám a zvládat je. GMES je také důležitým prvkem v řízení systému pro obchodování s emisemi a v kontrole emisí. Bylo nutné zvolit priority finanční strategie mezi třemi složkami programu s ohledem na to, že struktura financování umožňuje intervence vlád jednotlivých států a dalších veřejných a soukromých subjektů zejména pro složku in situ a složku služeb.

Další přínosný aspekt vyplývá z případného účinku, který by program mohl mít na růst malých a středních podniků v období hospodářské krize, a to zejména v oblasti výzkumu. Navíc je to právě evropský průmysl, který určuje normy pro GMES, což má zřetelné pozitivní dopady na jeho konkurenceschopnost na celosvětovém trhu.

Pokud jde o mezinárodní spolupráci, měl by být v nařízení jednoznačně zmíněn Globální systém systémů pozorování Země (GEOSS), neboť část finančních prostředků potřebných na provádění programu GMES směřuje jako příspěvek do tohoto světového monitorovacího systému, jehož je EU oficiálním členem.

Zpravodaj dále Komisi navrhuje, aby ve svém návrhu zdůraznila určité aspekty informačních technologií, neboť mají značný význam pro satelitní technologie a pro úlohu Evropské agentury pro životní prostředí, zejména pokud jde o její úlohu koordinovat potřeby uživatelů (veřejné orgány).

Závěrem je třeba říci, že vznikly vážné obavy ohledně struktury financování vesmírné složky: toto nařízení totiž pokrývá finanční potřeby pouze na období let 2011–2013. Agentura ESA se však zavázala, že vypustí satelity „Sentinel“, což jednak vyžaduje přesnou a včasnou přípravu a jednak si skutečné vypuštění plánované na období let 2014–2017 vyžádá obrovské náklady. Rozhodnutí o finančních perspektivách na toto období nebyla dosud přijata. V důsledku toho se projekt bude v přechodné fázi (leden až prosinec 2014) potýkat s nejistotou, neboť v tomto období nebudou přidělovány žádné finanční prostředky, i když služby dodané příslušnými dodavatelskými odvětvími průmyslu budou muset být v každém případě uhrazeny. Zpravodaj žádá Komisi a Radu, aby tento problém řešily a nalezly odpovídající řešení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) složku služeb zajišťující přístup k informacím zahrnujícím tyto tematické oblasti:

a) složku služeb zajišťující přístup k informacím zahrnujícím tyto tematické oblasti:

 

– přizpůsobení se změně klimatujejí zmírňování,

– monitorování země,

– monitorování země, mořského prostředíatmosféry,

– nouzové řízení,

– nouzové řízení,

– bezpečnost,

– bezpečnost,

– monitorování mořského prostředí,

 

– monitorování atmosféry,

 

– přizpůsobení se změně klimatujejí zmírňování,

 

Odůvodnění

Změnu klimatu a její dopady je třeba zdůraznit jako hlavní oblast, na niž se zaměřují činnosti programu GMES. Z toho důvodu se navrhuje odlišné znění a pořadí položek seznamu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zajistí koordinaci programu GMES s činnostmi na vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství a mezinárodní úrovni.

1. Komise zajistí koordinaci programu GMES s činnostmi na vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství a mezinárodní úrovni, jako napříkladGlobálním systémem systémů pozorování Země (GEOSS).

Odůvodnění

GEOSS je třeba jednoznačně uvést, neboť Evropa se na něm podílí prostřednictvím programu GMES.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděním vesmírné složky GMES se pověřuje Evropská kosmická agentura, kterou v případě potřeby podpoří Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT).

Prováděním vesmírné složky GMES se pověřuje Evropská kosmická agentura, kterou v případě potřeby podpoří Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT); úkolem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je koordinovat složku in situ, sjednocovat potřeby uživatelůpřispívatřízení služby.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit úlohu agentury EEA v provádění programu GMES.

POSTUP

Název

Evropský program sledování Země (GMES) (2011–2013)

Referenční údaje

KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.7.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Vittorio Prodi

9.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2009

 

 

 

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jutta Haug, Veronica Lope Fontagné, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska


POSTUP

Název

Evropský program sledování Země (GMES) (2011–2013)

Referenční údaje

KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD)

Datum předložení EP

20.5.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.7.2009

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.7.2009

ENVI

14.7.2009

LIBE

14.7.2009

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

LIBE

10.5.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Norbert Glante

16.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

28.9.2009

12.10.2009

2.12.2009

27.1.2010

 

18.3.2010

 

 

 

Datum přijetí

11.5.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Catherine Bearder

Poslední aktualizace: 1. června 2010Právní upozornění