Procedūra : 2009/0161(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0163/2010

Pateikti tekstai :

A7-0163/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/09/2010 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1341kWORD 2876k
2010 m. gegužės 18 d.
A7-0163/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų

(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Antolín Sánchez Presedo

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų

(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0576),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnį, 47 straipsnio 2 dalį ir 55 ir 95 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0251/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009) 0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 50 straipsnį, 53 straipsnio 1 dalį ir 62 ir 114 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0163/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu ir teikia finansų paslaugas verslo subjektams bei vartotojams. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Bendrijos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Valstybių narių sistemomis grindžiami priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Sąjungos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Dar gerokai prieš prasidedant finansų krizei Europos Parlamentas nuolat ragino Europos lygmeniu įtvirtinti tikrai vienodas sąlygas visiems suinteresuotiesiems subjektams, kartu pažymėdamas, kad Sąjungos patiriamos nesėkmės prižiūrint vis labiau integruotas finansų rinkas turi didelę reikšmę (2000 m. balandžio 13 d. rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: veiksmų planas1, 2002 m. lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl riziką ribojančių priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje2, 2007 m. liepos 11 d. rezoliucijoje dėl finansinių paslaugų politikos (2005-2010 m.): baltoji knyga, 2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų4, 2008 m. spalio 9 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios priežiūros struktūros5, 2009 m. balandžio 22 d. rezoliucijoje dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)6 ir 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų7).

________________________________

1 OL C 40, 2001 2 7, p. 453.

2 OL C 25 E, 2004 1 29, p. 394.

3 OL C 175 E, 2008 7 10, p. xx.

4 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 26.

5 OL C 9 E, 2010 1 15, p. 48.

6 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0251.

7 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0279.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Europos Vadovų Taryba 2009 m. birželio 19 d. išvadose rekomendavo sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kurią sudarytų trys naujos Europos priežiūros institucijos. Sistemos tikslas turėtų būti gerinti nacionalinės priežiūros kokybę ir nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu veikiančių grupių priežiūrą ir nustatyti bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris būtų taikomas visoms finansų įstaigoms vidaus rinkoje. Ji pabrėžė, kad Europos priežiūros institucijos taip pat turėtų turėti kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimus, ir pakvietė Komisiją parengti konkrečių pasiūlymų, kaip Europos finansų priežiūros institucijų sistema galėtų atlikti svarbų vaidmenį krizių atvejais.

(4) Europos Vadovų Taryba 2009 m. birželio 19 d. išvadose rekomendavo sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kurią sudarytų trys naujos Europos priežiūros institucijos. Sistemos tikslas turėtų būti gerinti nacionalinės priežiūros kokybę ir nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu veikiančių grupių priežiūrą, nustatyti bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris būtų taikomas visoms finansų įstaigoms vidaus rinkoje, ir užtikrinti, kad būtų tinkamai suderinti kriterijai ir metodai, kuriuos kompetentingos institucijos taikys vertindamos kredito įstaigų riziką. Ji pabrėžė, kad Europos priežiūros institucijos (EPI) taip pat turėtų turėti kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimus, ir pakvietė Komisiją parengti konkrečių pasiūlymų, kaip Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) galėtų atlikti svarbų vaidmenį krizių atvejais.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodą priežiūros institucijų peržiūrėjimo procesą ir bendrą rizikos įvertinimą, naudojant tinkamai suderintus kriterijus ir metodus, kuriuos taikys nacionalinės priežiūros institucijos vertindamos kredito įstaigų riziką, reikėtų pasiūlyti techninius standartus.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Siekiant, kad Europos finansų priežiūros institucijų sistema veiktų veiksmingai, šių trijų Institucijų veiklos srityje reikia pakeisti Bendrijos teisės aktus. Šie pakeitimai susiję su tam tikrų Europos priežiūros institucijų įgaliojimų taikymo srities apibrėžtimi, tam tikrų įgaliojimų įtraukimu į dabartinius atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatytus procesus ir daliniais pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, kad teisės aktai Europos finansų priežiūros institucijų sistemai būtų taikomi sklandžiai ir veiksmingai.

(6) Siekiant, kad EFPIS veiktų veiksmingai, šių trijų Institucijų veiklos srityje reikia pakeisti Sąjungos teisės aktus. Šie pakeitimai susiję su tam tikrų EPI įgaliojimų taikymo srities apibrėžtimi, tam tikrų Sąjungos teisės aktuose nustatytų įgaliojimų įtraukimu ir daliniais pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, kad teisės aktai EFPIS būtų taikomi sklandžiai ir veiksmingai.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Sukūrus tris Europos priežiūros institucijas (EPI) turėtų būti parengtas bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų užtikrinta, kad taisyklės būtų taikomos vienodai, taip sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau veikti. Reglamentuose, kuriais sukuriama EFPIS, numatyta, kad atitinkamuose teisės aktuose konkrečiai nustatytose srityse Europos priežiūros institucijos gali parengti techninių standartų projektus, kuriuos reglamentų arba sprendimų pavidalu reikia pateikti Komisijai tvirtinti. Atitinkamuose teisės aktuose turėtų būti apibrėžtos sritys, kuriose Europos priežiūros institucijos turi teisę rengti techninių standartų projektus.

(7) Sukūrus tris EPI turėtų būti, inter alia, parengtos bendros taisyklės, pagal kurias būtų užtikrintas nuoseklus derinimas ir vienodas taikymas, taip sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau veikti.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Reglamentuose, kuriais sukuriama EFPIS, numatyta, kad atitinkamuose teisės aktuose konkrečiai nustatytose srityse EPI gali parengti techninių standartų projektus, kuriuos reikia pateikti Komisijai tvirtinti deleguotaisiais teisės aktais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnius.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) Atitinkamuose teisės aktuose turėtų būti apibrėžtos sritys, kuriose EPI turi teisę rengti techninių standartų projektus, ir tai, kaip juos priimti. Deleguotųjų aktų atveju atitinkamuose teisės aktuose turėtų būti nustatyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje numatyti aspektai, sąlygos ir nuostatos, o įgyvendinimo aktų atveju turėtų būti iš anksto apibrėžtos su kontrolės mechanizmais susijusios taisyklės ir bendrieji principai, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnyje.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Nustačius techninių standartų sritis, turėtų būti sukurta derama bendro suderintų taisyklių sąvado rengimo pusiausvyra, be reikalo neapsunkinant reglamentavimo. Turėtų būti pasirinktos tik tos sritys, kuriose nuosekliomis techninėmis taisyklėmis bus iš esmės padidintas finansinis stabilumas, indėlininkų, draudėjų ir investuotojų apsauga, rinkos veiksmingumas ir vientisumas, pašalinti konkurencijos iškraipymai bei palankesnių reglamentavimo sąlygų ieškojimo rizika.

(8) Nustačius techninių standartų sritis, turėtų būti sukurta derama bendro suderintų taisyklių sąvado rengimo pusiausvyra, be reikalo neapsunkinant reglamentavimo ir vykdymo. Turėtų būti pasirinktos tik tos sritys, kuriose nuosekliomis techninėmis taisyklėmis bus iš esmės ir veiksmingai padidintos galimybės pasiekti atitinkamuose teisės aktuose numatytus tikslus, kartu užtikrinant tai, kad vadovaudamiesi įprastomis savo procedūromis politinius sprendimus priimtų Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Aspektai, kuriems bus taikomi techniniai standartai, turėtų būti tikrai techniniai, kuriems kurti reikia priežiūros ekspertų žinių. Pagal techninius standartus turėtų būti nustatytos į pagrindines Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintas priemones ir, taikytinais atvejais, į Komisijos priimtas įgyvendinimo priemones įtrauktų taisyklių taikymo sąlygos nekeičiant neesminių šių teisės aktų elementų, inter alia išbraukiant kai kuriuos iš šių elementų arba papildant teisės aktą naujais neesminiais elementais. Todėl techniniai standartai neturėtų apimti politiniais sprendimais priimamų priemonių. Kai techniniai standartai skirti Komisijos priimtos įgyvendinimo priemonės taikymo sąlygoms nustatyti, jie turėtų būti rengiami tik tada, kai patvirtinama Komisijos priimta įgyvendinimo priemonė. Tam tikrais atvejais, kai šiuo metu Komisija turi teisę priimti įgyvendinimo priemones taikydama komitetų procedūras, nurodytas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendime 1999/468/EB, nustatančiame Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, ir pagal tų įgyvendinimo priemonių turinį nustatomos tik į pagrindines priemones įtrauktų taisyklių, kurių papildyti nereikia, taikymo sąlygos, siekiant nuoseklumo derėtų įvesti techninių standartų tvirtinimo procedūrą, numatytą reglamentų (EB) Nr. …/…[EBI], Nr. …/… [EVPRI] ir Nr. …/… [EDPPI] 7 straipsnyje.

(9) Aspektai, kuriems bus taikomi techniniai standartai, turėtų būti tikrai techniniai, kuriems kurti reikia priežiūros ekspertų žinių. Pagal techninius standartus, priimtus deleguotaisiais aktais (2-ojo lygmens priemonės), turėtų būti toliau rengiamos, tikslinamos ir nustatomos į pagrindines Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintas priemones įtrauktų taisyklių nuoseklaus derinimo ir vienodo taikymo sąlygos, papildančios arba iš dalies pakeičiančios tam tikrus neesminius teisėkūros akto aspektus. Kita vertus, techniniais standartais, kurie priimti kaip įgyvendinimo teisės aktai, neturėtų būti keičiami jokie teisiškai privalomų Sąjungos aktų aspektai. Techniniai standartai neturėtų apimti politiniais sprendimais priimamų priemonių.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Deleguotųjų aktų atveju dėl nuoseklumo tikslinga nustatyti Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EDPPI] 7 straipsnyje numatytų techninių standartų projektų tvirtinimo procedūrą. Kai techniniai standartai skirti 2 lygmens priemonės taikymo sąlygoms nustatyti, jie turėtų būti rengiami tik tada, kai patvirtinama 2 lygmens priemonė.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) Priežiūros srityje remiantis atsargumo principu, privalomi techniniai standartai neturėtų valstybių narių kompetentingoms institucijoms trukdyti reikalauti papildomos informacijos arba nustatyti papildomų ar griežtesnių reikalavimų, negu nustatyti atitinkamuose jų parengtuose teisės aktuose, kai juose numatyta tokia rizikos ribojimo teisė spręsti savo nuožiūra.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Reglamentuose, kuriais sukuriama EFPIS, numatyta kompetentingų nacionalinių institucijų nesutarimų sprendimo tvarka. Jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal atitinkamus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Europos priežiūros institucijos vienos ar daugiau atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu gali padėti institucijoms pasiekti susitarimą per Europos priežiūros institucijos nustatytą laiką, kurį nustatant atsižvelgiama į atitinkamuose teisės aktuose numatytus atitinkamus laikotarpius ir nesutarimo sprendimo skubumą bei sudėtingumą. Jeigu ir toliau nesutariama, klausimą gali išspręsti Europos priežiūros institucijos.

(11) Reglamentuose, kuriais sukuriama EFPIS, numatyta kompetentingų nacionalinių institucijų nesutarimų sprendimo tvarka. Jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose pagal Reglamentą (EB) Nr. .../2010 [EBI], Reglamentą (EB) Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamentą (EB) Nr. .../2010 [EDPPI] Sąjungos teisės aktuose nustatytose srityse, kuriose pagal atitinkamus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, EPI vienos ar daugiau atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu turėtų galėti padėti institucijoms pasiekti susitarimą per EPI nustatytą laiką, kurį nustatant atsižvelgiama į atitinkamuose teisės aktuose numatytus atitinkamus laikotarpius ir nesutarimo sprendimo skubumą bei sudėtingumą. Jeigu ir toliau nesutariama, klausimą turėtų galėti išspręsti EPI.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Apskritai reglamentų, kuriais sukuriama EFPIS, nuostatoje, kurioje numatyta ginčų sprendimo galimybė, nereikalaujama analogiškai keisti atitinkamų teisės aktų. Vis dėlto srityse, kuriose atitinkamų teisės aktų jau nustatytas koks nors neprivalomas tarpininkavimas arba kuriose nustatyti laikotarpiai, per kuriuos viena arba daugiau priežiūros institucijų gali priimti bendrus sprendimus, reikia pakeitimų, kad būtų užtikrintas bendro sprendimo priėmimo proceso aiškumas ir kad šis procesas būtų kuo mažiau trikdomas, tačiau prireikus Europos priežiūros institucijos turi turėti galimybę spręsti nesutarimus.

(12) Apskritai Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EDPPI] 11 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta ginčų sprendimo galimybė, susijusi su reglamentais, kuriais sukuriama EFPIS, nereikalaujama analogiškai keisti atitinkamų teisės aktų. Vis dėlto srityse, kuriose atitinkamų teisės aktų jau nustatytas koks nors neprivalomas tarpininkavimas arba kuriose nustatyti laikotarpiai, per kuriuos viena arba daugiau priežiūros institucijų gali priimti bendrus sprendimus, reikia pakeitimų, kad būtų užtikrintas bendro sprendimo priėmimo proceso aiškumas ir kad šis procesas būtų kuo mažiau trikdomas, tačiau prireikus EPI turi turėti galimybę spręsti nesutarimus. Privaloma ginčų sprendimo tvarka skirta atvejams, kai kompetentingos priežiūros institucijos negali tarpusavyje išspręsti procedūrinių arba materialiosios teisės klausimų, susijusių su Sąjungos teisės aktų laikymusi.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Todėl šioje direktyvoje reikėtų numatyti atvejus, kai gali reikėti spręsti procedūrinį arba materialinį Europos Sąjungos teisės aktų laikymosi klausimą ir priežiūros institucijos gali neturėti galimybės išspręsti šio klausimo pačios. Tokiu atveju viena iš susijusių priežiūros institucijų turėtų turėti galimybę pateikti klausimą kompetentingai Europos priežiūros institucijai. Ši Europos priežiūros institucija turėtų imtis veiksmų šioje direktyvoje nustatyta tvarka. Ji turėtų turėti galimybę prašyti atitinkamų kompetentingų institucijų imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, siekdama išspręsti klausimą ir užtikrinti Sąjungos teisės aktų laikymąsi, o jos sprendimas turėtų būti privalomas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

 

Tais atvejais, kai atitinkamais Sąjungos teisės aktais valstybėms narėms paliekama laisvė spręsti savo nuožiūra, Europos priežiūros institucijos priimami sprendimai neturėtų pakeisti kompetentingų institucijų sprendimo savo nuožiūra, atitinkančio Sąjungos teisę.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atitiktį ETT praktikai (C-9/56 ir 10/56, Meroni prieš Vyriausiąją valdybą, [1958] Rink. 133 ir 157), svarbu, kad Europos priežiūros institucijų (EPI) priimami sprendimai nepakeistų nacionalinių priežiūros institucijų teisėtai priimamų sprendimų. Pagal sprendimą Meroni byloje, institucija negali perduoti įgaliojimų, kurių ji pati neturi.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo numatytas tarpininkavimas arba bendri sprendimai nustatant pagrindines patronuojamąsias įmones narystės priežiūros institucijų kolegijoje, modelio patvirtinimo ir grupės rizikos vertinimo tikslais. Visose šiose srityse patvirtintame pakeitime turėtų būti aiškiai nustatyta, kad nurodytu laikotarpiu kilus nesutarimui Europos bankininkystės institucija gali jį išspręsti taikydama Reglamente …/ [EBI] aprašytą procesą. Taikant šią tvarką tampa aišku, kad bus galima išspręsti nesutarimus ir stiprinti bendradarbiavimą prieš priimant ar institucijai paskelbiant galutinį sprendimą.

(13) 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo numatytas tarpininkavimas arba bendri sprendimai nustatant pagrindines patronuojamąsias įmones narystės priežiūros institucijų kolegijoje, modelio patvirtinimo ir grupės rizikos vertinimo tikslais. Visose šiose srityse patvirtintame pakeitime turėtų būti aiškiai nustatyta, kad nurodytu laikotarpiu kilus nesutarimui Europos bankininkystės institucija gali jį išspręsti taikydama Reglamente (EB) Nr. …/2010 [EBI] aprašytą procesą. Taikant šią tvarką tampa aišku, kad, nors Europos bankininkystės institucija neturėtų turėti galimybės pakeisti kompetentingų institucijų savo nuožiūra priimamų sprendimų, bus galima išspręsti nesutarimus ir stiprinti bendradarbiavimą prieš priimant ar institucijai paskelbiant galutinį sprendimą.

Pagrindimas

Kilus nacionalinių finansų priežiūros institucijų tarpusavio nesutarimams, Europos priežiūros institucijų (EPI) teisė padėti pasiekti susitarimą negali būti papildyta teise pakeisti nacionalinių priežiūros institucijų savo nuožiūra priimamus sprendimus, siekiant užtikrinti atitiktį ETT praktikai.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Komitologijos procedūrų suderinimą su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač su jos 290 ir 291 straipsniais, derėtų atlikti palaipsniui. Pagal šią direktyvą 20 konstatuojamoje dalyje nurodytų iš dalies keičiamų direktyvų nuostatos turėtų būti suderintos su 290 ir 291 straipsniais tik tiek, kiek jos susijusios su EPI ir techniniais standartais. Šis derinimas ir tolesnis kitų komitologijos nuostatų, numatytų iš dalies keičiamose direktyvose, derinimas neturėtų apsiriboti tik tomis priemonėmis, kurios svarstytos pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, bet turėtų būti taikomas visoms atitinkamoms bendrojo pobūdžio priemonėms, neatsižvelgiant į tai, kokios sprendimų priėmimo ar komitologijos procedūros joms taikytos prieš įsigaliojant Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, tolesnis 20 konstatuojamoje dalyje nurodytose iš dalies keičiamose direktyvose numatytų kitų komitologijos procedūrų derinimas su 290 ir 291 straipsniais turėtų būti atliekamas pagal šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) Konfidencialiai informacijai, kurią perduoda arba kuria keičiasi kompetentingos institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija arba Europos sisteminės rizikos valdyba, reikėtų taikyti profesinės paslapties prievolę, kurios turi laikytis asmenys, kurie dirba ar dirbo informaciją gaunančiose kompetentingose institucijose.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Tose srityse, kur Institucijos privalo rengti techninių standartų projektus, tie techninių standartų projektai turėtų būti pateikti Komisijai per trejus metus nuo institucijų įsteigimo.

(18) Tose srityse, kur EPI privalo rengti techninių standartų projektus, tie techninių standartų projektai turėtų būti pateikti Komisijai per trejus metus nuo EPI įsteigimo, jei atitinkamame reglamente nenustatytas kitas terminas.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šios direktyvos tikslų, būtent gerinti vidaus rinkos veikimą, užtikrinant aukštą, veiksmingą ir nuoseklų rizikos ribojimo reguliavimo ir priežiūros lygį, apsaugoti indėlininkus, investuotojus ir naudos gavėjus, o kartu ir verslo subjektus bei vartotojus, apsaugoti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, palaikyti finansų sistemos stabilumą ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą, ir dėl to, atsižvelgiant į veiksmų mastą, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(19) Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šios direktyvos tikslų, būtent gerinti vidaus rinkos veikimą, užtikrinant aukštą, veiksmingą ir nuoseklų rizikos ribojimo reguliavimo ir priežiūros lygį, apsaugoti indėlininkus, investuotojus ir naudos gavėjus, o kartu ir verslo subjektus bei vartotojus, apsaugoti finansų rinkų patikimumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, palaikyti finansų sistemos stabilumą ir tvarumą, apsaugoti realųjį ekonomikos sektorių, viešuosius finansus ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą, ir dėl to, atsižvelgiant į veiksmų mastą, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 1998/26/EB

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodyta valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu …/ įsteigtą Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir pastarajai perduoda visą informaciją, būtiną jos funkcijoms atlikti.

3. 2 dalyje nurodyta valstybė narė nedelsdama informuoja Europos centrinį banką, Europos sisteminės rizikos valdybą, kitas valstybes nares, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/2010 įsteigtą Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir pastarajai perduoda visą informaciją, būtiną jos funkcijoms atlikti.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 1998/26/EB

10 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) Po 10 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„10a straipsnis

 

Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Direktyva 1998/26/EB

10 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b) Po 10a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„10b straipsnis

 

Kompetentingos institucijos, siekdamos atlikti šioje direktyvoje numatytas pareigas, nedelsdamos suteikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms visą aktualią ir reikalingą informaciją.“

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

2 straipsnio 17 punkto a a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1). 2 straipsnio 17 punkte įterpiamas šis papunktis:

 

„aa) Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas (EPIJK);“

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto b papunktis

Direktyva 2002/87/EB

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jungtinis komitetas skelbia finansinio konglomerato statusą gavusių grupių sąrašą ir jį nuolat atnaujina.

3. EPIJK savo interneto svetainėje skelbia finansinio konglomerato statusą gavusių grupių sąrašą ir jį nuolat atnaujina. Nuoroda į šią informaciją pateikiama visų Europos priežiūros institucijų interneto svetainėse.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

9 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) 9 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ca) išsamios problemų sprendimo tvarkos, kuri būtų reguliariai atnaujinama ir persvarstoma mažiausiai kartą per metus ir apimtų struktūrizuotą ankstyvos intervencijos sistemą, skubius taisomuosius veiksmus ir specialųjį bankroto atveju taikytiną planą, parengimą.“

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

3 skirsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b) III skirsnio antraštė pakeičiama taip:

 

PRIEMONĖS, PADEDANČIOS VYKDYTI PAPILDOMĄ IR EUROPINĘ PRIEŽIŪRĄ

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

-10 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c) 3 skirsnyje prieš 10 straipsnį įterpiamas šis straipsnis:

 

„-10 straipsnis

 

1. 1. Finansiniams konglomeratams taikoma papildoma ir europinė EPIJK ir nacionalinių kompetentingų institucijų priežiūra.

 

2. Siekdamas užtikrinti nuoseklų tarpsektorinį ir tarpvalstybinį Europos Sąjungos teisės aktų laikymąsi, EPIJK vykdo europinę finansinių konglomeratų priežiūrą.

 

EPIJK paprastai veikia per koordinatorių, kurį papildomai priežiūrai atlikti skiria nacionalinės kompetentingos institucijos ir kuris taip pat veikia EPIJK pavedimu.

 

3. ES finansinių konglomeratų koordinatorių veiklą bendrai ir tarptautiniu lygmeniu koordinuoja EPIJK.“

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 d punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d) 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

1. Siekiant užtikrinti tinkamą kontroliuojamų finansinio konglomerato įmonių priežiūrą, viena iš atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų, įskaitant valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi mišrią veiklą vykdančios finansų holdingo bendrovės pagrindinė buveinė, kompetentingas institucijas, paskiriama koordinatoriumi, atsakingu už papildomos priežiūros vykdymą. Apie koordinatoriaus skyrimą skelbiama EPIJK interneto svetainėje.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 e punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e) 11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Siekiant sudaryti sąlygas papildomai priežiūrai ir ją plačiai juridiškai įtvirtinti, koordinatorius, pirmiau nurodytos kitos atitinkamos kompetentingos institucijos ir prireikus kitos susijusios kompetentingos institucijos priima derinimo susitarimus. Derinimo susitarimuose gali būti numatyta koordinatoriui patikėti papildomas užduotis ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms nustatyti sprendimų priėmimo proceso, kaip nurodyta šios direktyvos 3 ir 4 straipsniuose, 5 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnyje, 12 straipsnio 2 dalyje, 16 ir 18 straipsniuose, bei bendradarbiavimo su kitomis kompetentingomis institucijomis tvarką. EPIJK parengia derinimo susitarimų gaires.“

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 f punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1f) 12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

1. Kompetentingos institucijos, atsakingos už kontroliuojamų finansinio konglomerato įmonių priežiūrą, glaudžiai bendradarbiauja su minėto finansinio konglomerato koordinatoriumi paskirta kompetentinga institucija ir EPIJK. Nepažeidžiant minėtų institucijų atitinkamų pareigų, nustatytų atitinkamose sektoriaus taisyklėse, ir neatsižvelgiant į tai, ar šios institucijos veikia toje pačioje valstybėje narėje, jos teikia viena kitai informaciją, kuri yra būtina kitų institucijų vykdomoms priežiūros užduotims arba tiesiogiai su jomis susijusi, kaip nustatyta sektoriaus taisyklėse ir šioje direktyvoje. Atsižvelgiant į tai, kompetentingos institucijos, koordinatorius ir EPIJK pareikalavus pateikia visą aktualią informaciją ir savo iniciatyva perduoda visą būtiną informaciją.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 g punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

12 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1g) 12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

 

Informacija apie kontroliuojamas finansinio konglomerato įmones, kuri gali būti reikalinga pagal sektoriaus taisyklių nuostatas vykdyti atitinkamoms užduotims, kompetentingos institucijos gali keistis su toliau nurodytomis institucijomis: centriniais bankais, Europos centrinių bankų sistema, Europos centriniu banku ir Europos sisteminės rizikos valdyba.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 h punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

12 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1h) Po 12 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„12a straipsnis

 

Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EPIJK.“

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 i punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

12 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1i) Po 12a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„12b straipsnis

 

Kompetentingos institucijos, siekdamos atlikti šioje direktyvoje numatytas pareigas, nedelsdamos suteikia EPIJK ir kitoms kompetentingoms institucijoms visą aktualią ir reikalingą informaciją.“

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 j punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1j) 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijoje nebūtų jokių teisinių kliūčių, trukdančių fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems taikoma papildoma ir europinė priežiūra, neatsižvelgiant į tai, ar įmonės yra kontroliuojamos, keistis tarpusavyje ir su EPIJK bet kuria informacija, kuri galėtų būti aktuali, siekiant papildomos ir europinės priežiūros tikslų.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 k punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

16 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1k) 16 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Nepažeidžiant šios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies, EPIJK ir valstybės narės gali nustatyti priemones, kurias kompetentingos institucijos gali taikyti mišrią veiklą vykdančioms finansų holdingo bendrovėms.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 l punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

16 straipsnio 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1l) 16 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

 

Susijusios kompetentingos institucijos, įskaitant koordinatorių ir EPIJK, tam tikrais atvejais derina savo priežiūros veiksmus.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2002/87/EB

18 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant sektoriaus taisyklių, 5 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju kompetentingos institucijos tikrina, ar trečiosios šalies kompetentingos institucijos vykdoma kontroliuojamų įmonių, kurių patronuojančios įmonės pagrindinė buveinė yra ne Bendrijoje, priežiūra yra lygiavertė tai, kuri nustatyta šios direktyvos nuostatose dėl 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų kontroliuojamų įmonių papildomos priežiūros. Tikrinimą patronuojančios įmonės arba bet kurios iš leidimą Bendrijoje įsigijusių kontroliuojamų įmonių prašymu ar savo iniciatyva atlieka kompetentinga institucija, atitinkanti 10 straipsnio 2 dalyje koordinatoriui nustatytus kriterijus. Minėtoji kompetentinga institucija konsultuojasi su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir atsižvelgia į visus taikytinus nurodymus, kuriuos pagal 21a straipsnio 2 dalį parengia jungtinis komitetas. Dėl to, prieš priimdama sprendimą, kompetentinga institucija konsultuojasi su jungtiniu komitetu.

Nepažeidžiant sektoriaus taisyklių, 5 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju kompetentingos institucijos tikrina, ar trečiosios šalies kompetentingos institucijos vykdoma kontroliuojamų įmonių, kurių patronuojančios įmonės pagrindinė buveinė yra ne Sąjungoje, priežiūra yra lygiavertė tai, kuri nustatyta šios direktyvos nuostatose dėl 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų kontroliuojamų įmonių papildomos priežiūros. Tikrinimą patronuojančios įmonės arba bet kurios iš leidimą Sąjungoje įsigijusių kontroliuojamų įmonių prašymu ar savo iniciatyva atlieka kompetentinga institucija, atitinkanti 10 straipsnio 2 dalyje koordinatoriui nustatytus kriterijus. Minėtoji kompetentinga institucija konsultuojasi su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir vykdo visus taikytinus nurodymus, kuriuos pagal 21a straipsnio 2 dalį parengia EPIJK. Dėl to, prieš priimdama sprendimą, kompetentinga institucija konsultuojasi su EPIJK.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) 18 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a. Jei kompetentinga institucija, priešingai kitos atitinkamos kompetentingos institucijos nuomonei, nusprendžia, kad trečioji šalis taiko lygiavertę priežiūrą, EPIJK gali atšaukti sprendimą, jei atsakingos kompetentingos institucijos sprendimas buvo pagrįstas klaidingomis prielaidomis arba po sprendimo priėmimo priežiūros lygis trečiojoje šalyje sumažėjo.“

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

19 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b) 19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Nepažeisdama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 1 ir 2 dalių, Komisija, padedama EPIJK, Europos bankininkystės komiteto, Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto ir Finansinių konglomeratų komiteto, išnagrinėja šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sąlygų aptarimų rezultatus ir po jų susidariusią padėtį.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2002/87/EB

III skyriaus antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI IR KOMITETO DARBO TVARKA

PERDUOTI ĮGALIOJIMAI

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) 20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

1. Komisija deleguotaisiais aktais [...] toliau išvardytose srityse priima techninius šios direktyvos pakeitimus, t. y.:

 

a) tiksliau suformuluoja 2 straipsnyje pateiktus apibrėžimus, siekdama atsižvelgti į su šios direktyvos taikymu susijusius finansinių rinkų pokyčius;

 

b) tiksliau suformuluoja 2 straipsnyje pateiktus apibrėžimus, kad užtikrintų nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos visoje Sąjungoje taikymą;

 

c) suvienodina terminus ir suformuluoja šioje direktyvoje pateiktus apibrėžimus, atsižvelgdama į paskesnius Sąjungos teisės aktus dėl kontroliuojamų įmonių ir susijusių klausimų;

 

d) tiksliau apibrėžia I priede nustatytus skaičiavimo metodus, siekdama atsižvelgti į finansinių rinkų ir riziką ribojančių metodų pokyčius;

 

e) derina nuostatas, priimtas pagal II priedo 7 ir 8 straipsnius, skatindama nuoseklų jų derinimą ir vienodą [...] visoje Sąjungoje taikymą.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia EPIJK.“

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2002/87/EB

20 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) 20 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

Išbraukta.

„Šios priemonės neapima nuostatų, nurodytų 21a straipsnyje išvardytuose punktuose, taikymo sąlygų nustatymo.“

 

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

21 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a) 21 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

„2. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 20 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus.“

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 4 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b) 21 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart ir vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 4 c punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

21 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c) 21 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2b. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 21a ir 21b straipsniuose nustatytomis sąlygomis.“

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 4 d punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

21 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4d) 21 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 4 e punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

21 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4e) 21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

4. EPIJK [...] pateikia bendruosius nurodymus dėl galimybės trečiųjų šalių kompetentingų institucijų papildomos priežiūros susitarimais pasiekti šioje direktyvoje nustatytos papildomos priežiūros tikslų, susijusių su kontroliuojamomis įmonėmis, priklausančiomis finansiniam konglomeratui, kurio pagrindinė buveinė yra ne Sąjungoje. EPIJK [...] nuolat peržiūri visus tokius nurodymus ir atsižvelgia į visus minėtųjų kompetentingų institucijų vykdomos papildomos priežiūros pakeitimus.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

21 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) Po 21 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„21a straipsnis

 

Įgaliojimų atšaukimas

 

1. 20 straipsnio 1 dalyje nurodytus įgaliojimus gali atšaukti Europos Parlamentas arba Taryba.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą siekdama nuspręsti, ar atšaukti suteiktus įgaliojimus, imasi priemonių kitai institucijai ir Komisijai informuoti.

 

3. Sprendimu dėl atšaukimo panaikinami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja iškart arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/87/EB

21 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b) Po 21a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„21b straipsnis

 

Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba per keturis mėnesius nuo pranešimo dienos gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam aktui. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo deleguotajam aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.

 

3. Jei reikia, siekiant sparčiau priimti deleguotąjį aktą, Europos Parlamentas ir Taryba, gavę Komisijos prašymą, pagal ankstyvo neprieštaravimo procedūrą tinkamai pagrįstais atvejais gali nuspręsti sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą keturių mėnesių laikotarpį.“

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2002/87/EB

21a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, Europos priežiūros institucijos, remdamosi Reglamento .../... [EBI], Reglamento .../... [EDPPI] ir Reglamento .../... [EVPRI] 42 straipsnio nuostatomis, gali parengti techninių standartų projektus. Šie techniniai standartai skirti:

1. Siekdamos užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Europos priežiūros institucijos, remdamosi Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EVPRI] 42 straipsnio nuostatomis, parengia techninių standartų projektus. Šie techniniai standartai skirti:

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2002/87/EB

21a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas gali pateikti bendrų gairių dėl to, ar tikėtina, kad trečiųjų šalių priežiūros institucijoms taikant papildomos priežiūros tvarką bus pasiekti šioje direktyvoje numatyti finansinio konglomerato, kuriam vadovaujančios įmonės pagrindinė buveinė yra ne Bendrijoje, kontroliuojamų įmonių papildomos priežiūros tikslai.

2. EPIJK pateikia bendrų gairių dėl to, ar tikėtina, kad trečiųjų šalių priežiūros institucijoms taikant papildomos priežiūros tvarką bus pasiekti šioje direktyvoje numatyti finansinio konglomerato, kuriam vadovaujančios įmonės pagrindinė buveinė yra ne Sąjungoje, kontroliuojamų įmonių papildomos priežiūros tikslai.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

1 straipsnio 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) 1 straipsnio 5 punktas pakeičiamas taip:

 

5. „Priimta rinkos praktika“ — tai veiksmai, kurių pagrįstai tikimasi vienoje ar daugiau finansų rinkų ir kuriuos pripažįsta kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į Komisijos rekomendacijas, priimtas [...] taikant 17, 17a ir 17b straipsniuose nustatytą deleguotųjų aktų procedūrą.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

1 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) 1 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Siekiant atsižvelgti į įvykius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą Sąjungoje, Komisija deleguotaisiais aktais nustato su šio straipsnio 1, 2 ir 3 punktais susijusias priemones. Šios priemonės [...] tvirtinamos pagal 17, 17a ir 17b straipsniuose nurodytą deleguotųjų aktų procedūrą.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio -1 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

6 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b) 6 straipsnio 10 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Šios priemonės [...] tvirtinamos pagal 17, 17a ir 17b straipsniuose nurodytą deleguotųjų aktų procedūrą.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio -1 c punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1c) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

 

Šioje direktyvoje numatyti draudimai netaikomi prekybai nuosavomis akcijomis pagal „išperkamojo pirkimo“ programas arba finansinės priemonės stabilizavimui, jeigu tokia prekyba vykdoma remiantis deleguotaisiais aktais. Šios priemonės [...] tvirtinamos pagal 17, 17a ir 17b straipsniuose nurodytą deleguotųjų aktų procedūrą.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio -1 d punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

12 straipsnio 2 dalies h a–h d punktai (nauji)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1d) 12 straipsnio 2 dalis papildoma šiais punktais:

 

ha) uždrausti susijusią finansinę priemonę;

 

hb) apriboti įsipareigojimo pirkti ar parduoti tam tikrą finansinio turto dalį dydį;

 

hc) reikalauti turėti pagrindinį turtą, kaip būtiną sąlygą norint prekiauti, ir

 

hd) nustatyti kokybinius apribojimus.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio -1 e punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

14 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1e) 14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Laikydamasi 17, 17a ir 17b straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija informacijos reikmėms sudaro 1 dalyje minėtų administracinių priemonių ir sankcijų sąrašą. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia gaires, kad jomis remdamasi Komisija galėtų parengti sąrašą.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio -1 f punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

14 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1f) 14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

4. Valstybės narės nustato, kad kompetentinga institucija gali atskleisti visuomenei informaciją apie kiekvieną priemonę ar sankciją, kuri bus taikoma už priimtų direktyvos įgyvendinimo nuostatų pažeidimą, jeigu toks atskleidimas nesukels rimto pavojaus finansų rinkoms arba pernelyg nepakenks dalyvaujančioms šalims. Tuo pat metu kompetentingos institucijos praneša apie visas priemones ar sankcijas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija šią informaciją prideda prie atitinkamų duomenų įrašų atitinkamose Europos registruotų rinkos dalyvių duomenų bazėse.“

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio -1 g punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

16 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1g) 16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

1. Kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, kai tai yra būtina atliekant jų pareigas, pasinaudodamos šia direktyva ar nacionalinės teisės aktais suteiktais savo įgaliojimais. Kompetentingos institucijos padeda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Visų pirma jos keičiasi informacija ir bendradarbiauja tyrimo veikloje.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/6/EB

16 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant Sutarties 226 straipsnio, kompetentinga institucija, į kurios prašymą suteikti informaciją nebuvo atsakyta per pagrįstą laiką arba kurios prašymas suteikti informaciją yra atmestas, gali pranešti apie tokį nuostatų nesilaikymą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu .../... įsteigtai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, kuri gali imtis veiksmų pagal tuo Reglamentu jai suteiktus įgaliojimus.

Nepažeidžiant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnio, kompetentinga institucija, į kurios prašymą suteikti informaciją nebuvo atsakyta per pagrįstą laiką arba kurios prašymas suteikti informaciją yra atmestas, praneša apie tokį nuostatų nesilaikymą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. .../2010 įsteigtai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, kuri imasi veiksmų pagal tuo Reglamentu jai suteiktus įgaliojimus.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) 16 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. …/2010, gali savo iniciatyva prašyti bet kokios informacijos, reikalingos 1 dalyje nustatytu tikslu.“

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2003/6/EB

16 straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant Sutarties 226 straipsnio, kompetentinga institucija, į kurios prašymą pradėti tyrimą arba į kurios prašymą leisti jos pareigūnams dirbti kartu su kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnais nebuvo atsakyta per pagrįstą laiką arba kurios prašymas yra atmestas, gali pranešti apie tokį nuostatų nesilaikymą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, kuri gali imtis veiksmų pagal Reglamentu .../... [EVPRI] jai suteiktus įgaliojimus.

Nepažeidžiant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnio, kompetentinga institucija, į kurios prašymą pradėti tyrimą arba į kurios prašymą leisti jos pareigūnams dirbti kartu su kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnais nebuvo atsakyta per pagrįstą laiką arba kurios prašymas yra atmestas, praneša apie tokį nuostatų nesilaikymą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, kuri imasi veiksmų pagal Reglamentu (EB) Nr. .../2010 [EVPRI] jai suteiktus įgaliojimus.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 punkto 1 pastraipa

Direktyva 2003/6/EB

16 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą 2 ir 4 dalių nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos direktyvos taikymo prašymams keistis informacija ir atlikti tarptautinius patikrinimus sąlygos, projektus.

5. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 2 ir 4 dalių nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos direktyvos taikymo prašymams keistis informacija ir atlikti tarptautinius patikrinimus sąlygos, projektus.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

17 straipsnio 2a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) 17 straipsnio 2a dalis pakeičiama taip:

 

„2a. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 1 straipsnyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 straipsnyje, 14 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus.“

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

17 straipsnio 2a a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) 17 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2aa. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart ir vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 c punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

17 straipsnio 2a b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c) 17 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2ab. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 17a ir 17b straipsniuose nustatytomis sąlygomis.“

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 d punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

17 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d) 17 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 e punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

17 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3e) Po 17 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„17a straipsnis

 

Įgaliojimų atšaukimas

 

1. 1 straipsnyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 straipsnyje, 14 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 5 dalyje nurodytus įgaliojimus gali atšaukti Europos Parlamentas arba Taryba.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą siekdama nuspręsti, ar atšaukti suteiktus įgaliojimus, imasi priemonių kitai institucijai ir Komisijai informuoti.

 

3. Sprendimu dėl atšaukimo panaikinami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja iškart arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 f punktas (naujas)

Direktyva 2003/6/EB

17 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3f) Po 17a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„17b straipsnis

 

Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba per keturis mėnesius nuo pranešimo dienos gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam aktui. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo deleguotajam aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.

 

3. Jei reikia, siekiant sparčiau priimti deleguotąjį aktą, Europos Parlamentas ir Taryba, gavę Komisijos prašymą, pagal ankstyvo neprieštaravimo procedūrą tinkamai pagrįstais atvejais gali nuspręsti sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą keturių mėnesių laikotarpį.“

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

9 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) 9 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

 

a) kompetentinga priežiūros institucija įregistruoja įstaigą nacionaliniame registre arba išduoda jai leidimą; 20 straipsnyje nurodytos tarpvalstybinės veiklos atveju registre turėtų būti nurodytos valstybės narės, kuriose veikia įstaiga; ši informacija perduodama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai, kuri ją skelbia savo interneto svetainėje;“

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

9 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) 9 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

 

5. 20 straipsnyje nurodytos tarpvalstybinės veiklos atveju įstaigos veiklos sąlygoms būtinas išankstinis buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų leidimas. Suteikdamos šį leidimą, valstybės narės nedelsdamos informuoja Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją.“

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 1 punkto b papunktis

Direktyva 2003/41/EB

13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti vienodą direktyvos taikymą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu …/… įsteigta Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija parengia informacijos teikimo kompetentingoms institucijoms techninių standartų projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

2. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą direktyvos taikymą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu …/… įsteigta Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija parengia informacijos teikimo kompetentingoms institucijoms techninių standartų projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

14 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) 14 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Bet kuris sprendimas uždrausti įstaigos veiklą pagrindžiamas tiksliomis priežastimis ir apie jį pranešama šiai įstaigai. Apie jį taip pat pranešama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai.“

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

15 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b) 15 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

6. Siekiant toliau derinti techninių atidėjimų apskaičiavimo taisykles, kurios gali būti pagrįstos, visų pirma dėl palūkanų normų ir kitų prielaidų, turinčių įtakos techninių atidėjimų dydžiui, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija kas du metus arba gavusi Komisijos ar valstybės narės prašymą parengia ataskaitą apie tarpvalstybinės veiklos plėtros būklę.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c) 15 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„6a. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija parengia techninių atidėjimų skaičiavimo techninių standartų projektus. Šiuos techninių standartų projektus ir pranešimus Institucija iki 2011 m. birželio 1 d. pateikia Komisijai.

 

Komisija Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EDPPI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.“

Pagrindimas

Remiantis Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, direktyvos 15 straipsnio 6 dalimi, jau sutarta dėl tolesnio suderinimo tikslo, ypač techninių atidėjimų skaičiavimo srityje, siekiant geriau apsaugoti vartotojus. Kadangi pagal Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, direktyvą įvairios nacionalinės taisyklės suderinamos tik mažu mastu, bus itin svarbūs privalomi techniniai standartai.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 1 d punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

20 straipsnio 10 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d) 20 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„10a. Siekiant užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija parengia leidimų suteikimo ir pranešimo procedūrų techninių standartų projektus, techninių atidėjimų apskaičiavimo metodus, taip pat informavimo ir informacijos atskleidimo procedūras.

 

Komisija Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EDPPI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.“

Pagrindimas

Pensijų fondų direktyvos 15 straipsnio 6 dalyje jau aiškiai įtvirtintas tikslas toliau derinti techninių atidėjimų apskaičiavimo metodus, siekiant apsaugoti vartotojus nuo reguliavimo arbitražo tarpvalstybiniu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad Pensijų fondų direktyvoje kol kas numatytos tik minimaliai suderintos nuostatos, šiuo atveju itin svarbūs bendri techniniai standartai.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2003/41/EB

20 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija parengia techninių standartų, kuriuose kiekvienai valstybei narei pateikiamos rizikos ribojimo nuostatos, susijusios su profesinių pensijų sistemų sritimi ir neįvardytos 1 dalyje pateikiamoje nuorodoje į nacionalinius socialinius ir darbo teisės aktus, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

11. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija parengia techninių atidėjimų skaičiavimo metodų techninių standartų projektus, taip pat parengia pranešimus, kuriuose kiekvienai valstybei narei pateikiamos kitos rizikos ribojimo nuostatos, susijusios su profesinių pensijų sistemų sritimi ir neįvardytos 1 dalyje pateikiamoje nuorodoje į nacionalinius socialinius ir darbo teisės aktus. Institucija pateikia Komisijai šiuos techninių standartų projektus iki 2014 m. sausio 1 d., o šiuos pranešimus – iki 2011 m. birželio 1 d.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

21 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) 21 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

 

Valstybių narių, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Komisijos bendradarbiavimas

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

21 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b) 21 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, tinkamu būdu užtikrina nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą taikydamos bendrus leidimų suteikimo, pranešimo, techninių atidėjimų skaičiavimo taisyklių, informavimo ir informacijos atskleidimo procedūrų techninius standartus, pastoviai keisdamosi informacija ir patirtimi [...], glaudžiau bendradarbiaudamos ir tai darydamos siekia užkirsti kelią konkurencijos iškraipymams ir sukurti sąlygas, reikalingas neapsunkintai narystei abipus sienų.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

21 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c) 21 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir valstybių narių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad būtų lengviau prižiūrėti įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklą ir kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti.

 

Kompetentingos institucijos, siekdamos atlikti šioje direktyvoje numatytas pareigas, nedelsdamos suteikia Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms visą aktualią ir reikalingą informaciją.“

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

21 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d) 21 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

3. Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai apie visus svarbesnius sunkumus, kylančius taikant šią direktyvą.

 

Komisija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos tokius sunkumus išnagrinėja kaip įmanoma greičiau ir priima tinkamą sprendimą.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 2 e punktas (naujas)

Direktyva 2003/41/EB

22 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2e) 22 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) 1 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„3a. Siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, vadovaudamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones, susijusias su 1 straipsnio 2 dalies h ir j punktuose nurodytų ribų patikslinimu.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

2 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) 2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

4. Siekiant atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, nustato 1 straipsnyje minimas apibrėžtis, įskaitant koregavimą skaičių, naudojamų mažosioms ir vidutinėms įmonėms apibrėžti, atsižvelgdama į Sąjungos teisės aktus ir rekomendacijas bei ekonominius pokyčius.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b) 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekiant atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, nustato priemones dėl 1 dalies b punkto, 1 dalies c punkto, 2 dalies c punkto ir 2 dalies d punkto, ypač susijusias su lygiavertiškumo reikšme.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 c punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1c) 4 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„3a. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio direktyvos taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų projektus, pagal kuriuos nustatomos išimčių, susijusių su 1 dalies a, d ir e punktais ir 2 dalies a, b, e, f, g ir h punktais, taikymo sąlygos, visų pirma susijusios su lygiavertiškumo reikšme.

 

Komisija Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti šioje dalyje nurodytus techninių standartų projektus.“

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 d punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

5 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1d) 5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

 

5. Siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, nustato priemones dėl prospekto arba bazinio prospekto ir priedų formato.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 e punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1e) 5 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„5a. Siekdama šios direktyvos tikslų, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones, kuriomis nustatoma:

 

a) išsamus 2 ir 3 dalyse nurodyto pagrindinės informacijos dokumento turinys ir speciali forma;

 

b) išsamus pagrindinės informacijos dokumento turinys ir speciali forma, susiję su:

 

i) struktūrizuotais vertybiniais popieriais ir baziniais prospektais;

 

ii) akcijomis ir

 

iii) obligacijomis.

 

Šie deleguotieji aktai patvirtinami iki ...*.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

------------------------

* Pastaba OL. Įrašyti datą: 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 f punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1f) 6 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„2a. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos su prospektu susijusios atsakomybės taikymo sąlygos, projektus.

 

Komisija Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.“

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos taiko skirtingą praktiką. Taigi jos reikalautų, kad atsakomybė tektų emitentui ir siūlytojui arba, atsižvelgiant į emisijos tipą, vienam iš šių asmenų. Dėl to kyla neaiškumų, susijusių su atsakomybės dėl prospekto tvarka, ypač tuo atveju, kai prospektui suteikiamas leidimas. Šį klausimą reikia paaiškinti išsamiau.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 g punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1g) 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

1. Išsamūs deleguotieji aktai dėl konkrečios informacijos, kuri turi būti įtraukta į prospektą, vengiant informacijos pasikartojimo, jei prospektą sudaro atskiri dokumentai, Komisijos priimami remiantis 24, 24a ir 24b straipsniais. Pirmoji deleguotųjų aktų grupė priimama iki 2004 m. liepos 1 d.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 h punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1h) 7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

3. Straipsnio 1 dalyje nurodyti deleguotieji aktai grindžiami finansinės ir ne finansinės informacijos srities standartais, išdėstytais tarptautinių vertybinių popierių komisijos organizacijų, ypač IOSCO, ir orientaciniais šios direktyvos priedais.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio -1 i punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

8 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1i) 8 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

4. Siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones dėl straipsnio 2 dalies.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/71/EB

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą 2 dalies nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu …/… įsteigta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų pagal 4 dalį Komisijos patvirtintų įgyvendinimo priemonių taikymo sąlygoms nustatyti projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

5. Siekdama užtikrinti vienodą 2 dalies nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu …/… įsteigta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų pagal 4 dalį Komisijos patvirtintų deleguotųjų aktų taikymo sąlygoms nustatyti projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Komisija Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnyje numatytiems įgyvendinimo aktams nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

11 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) 11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones informacijai, kuri įtraukiama nuorodos būdu.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 2 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

13 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) 13 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

 

7. Siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones, susijusias su sąlygomis, kuriomis laikotarpiai gali būti koreguojami.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

1. Po patvirtinimo emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateikia prospektą buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir visuomenei kiek galėdamas greičiau ir bet kokiu atveju prieš atitinkamų vertybinių popierių pasiūlymo visuomenei arba jų įtraukimo į prekybos sąrašą pradžią arba bent jau kartu su ja. Be to, jei tai pirminis viešas pasiūlymas klasės akcijų, dar neįtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, kurios bus įtrauktos į prekybos sąrašą pirmą kartą, prospektas turi būti prieinamas mažiausiai šešias darbo dienas iki pasiūlymo pabaigos.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

14 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) 14 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

 

8. Siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalims. Pirma deleguotųjų aktų grupė priimama iki 2004 m. liepos 1 d.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

15 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) 15 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

 

7. Siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones, susijusias su platinimu reklamų, skelbiančių ketinimą siūlyti vertybinius popierius visuomenei arba įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ypač prieš pateikiant prospektą visuomenei arba prieš pasirašymo atidarymą, ir susijusias su straipsnio 4 dalimi. Pirma deleguotųjų aktų grupė priimama iki 2004 m. liepos 1 d.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/71/EB

16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, skirtų nustatyti, kokiomis sąlygomis dėl svarbaus naujo veiksnio, svarbios klaidos ar netikslumo, susijusių su prospekte nurodyta informacija, atsiranda pareiga patvirtinti prospekto priedą, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

3. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija apibrėžia, kas yra 1 dalyje nustatyti svarbus naujas veiksnys, svarbi klaida ar netikslumas, ir parengia techninių standartų, skirtų nustatyti, kokiomis sąlygomis atsiranda pareiga patvirtinti prospekto priedą, įskaitant taikytiną tvarką, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 5 punktas

Direktyva 2003/71/EB

17 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 23 straipsnio, jei pasiūlymas visuomenei arba įtraukimas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą yra numatomas vienoje ar keliose valstybėse narėse arba kitoje valstybėje narėje nei buveinės valstybė narė, buveinės valstybės narės patvirtintas prospektas ir bet kokie jo priedai galioja viešam pasiūlymui arba įtraukimui į prekybos sąrašą bet kokiame skaičiuje priimančiųjų valstybių narių, su sąlyga, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija bei kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija informuojama pagal 18 straipsnį. Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nepradeda jokių patvirtinimo ar administracinių procedūrų, susijusių su prospektais.

1. Nepažeidžiant 23 straipsnio, jei pasiūlymas visuomenei arba įtraukimas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą yra numatomas vienoje ar keliose valstybėse narėse arba kitoje valstybėje narėje nei buveinės valstybė narė, buveinės valstybės narės patvirtintas prospektas ir bet kokie jo priedai galioja viešam pasiūlymui arba įtraukimui į prekybos sąrašą bet kokiame skaičiuje priimančiųjų valstybių narių, su sąlyga, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija bei kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija informuojamos pagal 18 straipsnį. Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nepradeda jokių patvirtinimo ar administracinių procedūrų, susijusių su prospektais.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

17 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) 17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Jei yra svarbių naujų veiksnių, svarbių klaidų arba netikslumų kaip nurodyta 16 straipsnyje, atsiradusių po prospekto patvirtinimo, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja, kad būtų paskelbtas priedas, kuris patvirtinamas kaip numatyta 13 straipsnio 1 dalyje. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir priimančios valstybės narės kompetentinga institucija gali atkreipti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos dėmesį į bet kokios naujos informacijos poreikį.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2003/71/EB

18 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su patvirtinimo pažymos, prospekto kopijos, santraukos vertimo ir bet kokio prospekto priedo pateikimo tvarka, projektus.

4. Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su patvirtinimo pažymos, prospekto kopijos, santraukos vertimo ir bet kokio prospekto priedo pateikimo tvarka, projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Komisija Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnyje numatytiems įgyvendinimo aktams nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

20 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a) 20 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 24, 24a ir 24b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones, kuriomis parengiami bendrieji atitikties kriterijai, grindžiami 5 ir 7 straipsniuose išdėstytais reikalavimais.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.

 

Remdamasi šiais kriterijais, Komisija pagal 24, 24a ir 24b straipsnius gali paskelbti, kad trečioji šalis, vadovaudamasi savo nacionaline teise arba praktika ar procedūromis, kurie grindžiami tarptautinių organizacijų nustatomais tarptautiniais standartais, įskaitant Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (angl. IOSCO) nustatytus atskleidimo standartus, užtikrina, kad joje parengti vertybinių popierių prospektai atitiktų šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 6 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

21 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b) 21 straipsnyje po 1 dalies įterpiama ši dalis:

 

„1a. Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 6 c punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

21 straipsnio 1b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6c) 21 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1b. Kompetentingos institucijos, siekdamos atlikti šioje direktyvoje numatytas pareigas, nedelsdamos suteikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms visą aktualią ir reikalingą informaciją.“

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

21 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a) 21 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Patikrinimas vietoje pagal d punktą gali būti atliekamas bendradarbiaujant su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 punkto a papunktis

Direktyva 2003/71/EB

22 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalies nuostatos nekliudo kompetentingoms institucijoms keistis konfidencialia informacija arba ją perduoti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ar Europos sisteminės rizikos valdybai. Informacijai, kuria keičiasi kompetentingos institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija arba Europos sisteminės rizikos valdyba, taikoma profesinės paslapties prievolė, kurios turi laikytis asmenys, kurie dirba ar dirbo informaciją gaunančiose kompetentingose institucijose.

3. 1 dalies nuostatos nekliudo kompetentingoms institucijoms keistis konfidencialia informacija arba ją perduoti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ar Europos sisteminės rizikos valdybai, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su konkrečios įmonės informacija ir poveikiu trečiosioms šalims, kaip nustatyta atitinkamai Reglamente (EB) Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamente (EB) Nr. .../2010 [ESRV]. Informacijai, kuria keičiasi kompetentingos institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija arba Europos sisteminės rizikos valdyba, taikoma profesinės paslapties prievolė, kurios turi laikytis asmenys, kurie dirba ar dirbo informaciją gaunančiose kompetentingose institucijose.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 punkto b papunktis

Direktyva 2003/71/EB

22 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą 2 dalies nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sąlygos, projektus, įskaitant standartinių šio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija formų ar šablonų sukūrimą.

4. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 2 dalies nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sąlygos, projektus, įskaitant standartinių šio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija formų ar šablonų sukūrimą.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

23 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a) 23 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Jei, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba todėl, kad tokios priemonės buvo nepakankamos, emitentas arba už viešą pasiūlymą atsakinga finansinė institucija ir toliau pažeidžia atitinkamas teisines ar reguliavimo nuostatas, priimančios valstybės narės kompetentinga institucija, prieš tai pranešusi buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, imasi visų reikiamų priemonių investuotojams ginti. Apie tokias priemones kiek galima greičiau informuojama Komisija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

VII skyriaus antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b) VII skyriaus antraštė pakeičiama taip:

 

„PERDUOTI ĮGALIOJIMAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS“

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 c punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

24 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8c) 24 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

 

„Įgaliojimų perdavimas ir komiteto procedūra

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 d punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

24 straipsnio 2a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8d) 24 straipsnio 2a dalis pakeičiama taip:

 

„2a. Komisijai neribotam laikui suteikiami įgaliojimai priimti 1 straipsnio 3a dalyje, 2 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 5 ir 5a dalyse, 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 7 dalyje, 14 straipsnio 8 dalyje, 15 straipsnio 7 dalyje ir 20 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus.“

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 e punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

24 straipsnio 2a a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8e) 24 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2aa. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart ir vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 f punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

24 straipsnio 2a b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8f) 24 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2ab. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 24a ir 24b straipsniuose nustatytomis sąlygomis.“

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 g punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

24 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8g) 24 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 h punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

24a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8h) Po 24 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„24a straipsnis

 

Įgaliojimų atšaukimas

 

1. 1 straipsnio 3a dalyje, 2 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 5 ir 5a dalyse, 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 7 dalyje, 14 straipsnio 8 dalyje, 15 straipsnio 7 dalyje ir 20 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgaliojimus gali atšaukti Europos Parlamentas arba Taryba.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą siekdama nuspręsti, ar atšaukti suteiktus įgaliojimus, imasi priemonių kitai institucijai ir Komisijai informuoti.

 

3. Sprendimu dėl atšaukimo panaikinami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja iškart arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 8 i punktas (naujas)

Direktyva 2003/71/EB

24 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8i) Po 24a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„24b straipsnis

 

Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba per keturis mėnesius nuo pranešimo dienos gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam aktui. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo deleguotajam aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.

 

3. Jei reikia, siekiant sparčiau priimti deleguotąjį aktą, Europos Parlamentas ir Taryba, gavę Komisijos prašymą, pagal ankstyvo neprieštaravimo procedūrą tinkamai pagrįstais atvejais gali nuspręsti sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą keturių mėnesių laikotarpį.“

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

2 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) 2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama atsižvelgti į pasikeitimus finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, atsižvelgdama į c), i) ir k) punktuose nurodytas išimtis, deleguotaisiais aktais nustato kriterijus, apibrėžiančius, kada veikla laikoma pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos srities lygmeny ir kada veikla vykdoma atsitiktinai.

 

[...]

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

4 straipsnio 1 dalies 2 punkto 2 pastraipos įžanginė frazė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antros pastraipos įžanginė frazė pakeičiama taip:

 

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija nustato:“

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio -1 b punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Siekdama atsižvelgti į finansinių rinkų plėtrą ir užtikrinti nuoseklų derinimą bei vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų projektus, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąvokų įvairių aspektų, taip pat 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006, įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų1, 2 straipsnyje ir 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyvos 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai2, 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių įvairių aspektų taikymo sąlygos. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija tvirtina šiuos techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2004/39/EB

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės įsteigia visų investicinių įmonių registrą. Šis registras turi būti prieinamas viešai, o jame pateikta informacija apie investicinės įmonės paslaugas ir (ar) veiklą, kurioms buvo išduotas leidimas. Jis reguliariai atnaujinamas.

3. Valstybės narės registruoja visas investicines įmones, kurios teikia paslaugas arba vykdo veiklą tų valstybių narių įgaliojimų srityje. Šis registras turi būti prieinamas viešai, o jame pateikta informacija apie investicinės įmonės paslaugas ir (ar) veiklą, kurioms buvo išduotas leidimas. Jis reguliariai atnaujinamas. Apie kiekvieną leidimą pranešama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu …/… įsteigta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija sudaro visų Bendrijos investicinių įmonių sąrašą. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija tą sąrašą skelbia ir nuolat atnaujina.

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija sukuria visų Sąjungos investicinių įmonių registrą. Šiame registre pateikiama informacija apie investicinės įmonės paslaugas arba veiklą, kurioms išduotas leidimas, ir šis registras reguliariai atnaujinamas. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija yra atvira visuomenei, o registras skelbiamas jos interneto svetainėje.

 

Jei kompetentinga institucija atšaukia leidimą pagal 8 straipsnio b–d punktus, informacija apie atšaukimą registre skelbiama penkerius metus.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2004/39/EB

7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio, 7 straipsnio, 9 straipsnio 2–4 dalių, 10 straipsnio 1–2 dalių ir 12 straipsnio nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šiame straipsnyje, 7 straipsnyje, 9 straipsnio 2–4 dalyse, 10 straipsnio 1–2 dalyse ir 12 straipsnyje nustatytų reikalavimų šiam leidimui išduoti ir jo išdavimo tvarkos taikymo sąlygos, projektus.

4. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio, 5 straipsnio 4 dalies, 9 straipsnio 2–4 dalių, 10 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 12 straipsnio nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų projektus. Pagal šiuos standartus:

 

a) remiantis 5 straipsnio 4 dalimi, nustatomi reikalavimai pagrindinei buveinei;

 

b) remiantis 7 straipsnio 2 dalimi, nustatoma kompetentingoms institucijoms teiktina informacija;

 

c) nustatoma informacija ir parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytam pranešimui pateikti;

 

d) nurodomi 9 straipsnio 2–4 dalyse ir 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai ir kriterijai;

 

e) nurodomas pradinio kapitalo reikalavimas, nustatytas 12 straipsnyje.

 

Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) 8 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„Apie kiekvieną leidimo atšaukimo atvejį pranešama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.“

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2004/39/EB

10a straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su informacija, kurios reikia 1 dalyje nurodyto įsigijimo vertinimui atlikti, ir su 10 straipsnio 4 dalyje nurodyto atitinkamų kompetentingų institucijų konsultavimosi proceso variantais, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

8. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su informacija, kurios reikia 1 dalyje nurodyto įsigijimo vertinimui atlikti, su 4 dalyje nurodytais prieštaravimo dėl įsigijimo kriterijais ir su 10 straipsnio 4 dalyje nurodyto atitinkamų kompetentingų institucijų konsultavimosi proceso variantais, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

10b straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) 10b straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Siekdama atsižvelgti į [...] pokyčius finansų rinkose, užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, deleguotaisiais aktais patvirtina priemones, kuriose būtų patikslinti šios dalies pirmoje pastraipoje nustatyti kriterijai.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

13 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) 13 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

 

10. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą bei vienodą šios direktyvos nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 2–8 dalių, šios Direktyvos 18 straipsnio 1 ir 2 dalių, taip pat Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 7 ir 8 straipsnių ir Komisijos direktyvos 2006/73/EB 16–20 ir 51 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 c punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

15 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c) 15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

1. Valstybės narės informuoja Komisiją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie visus bendro pobūdžio sunkumus, su kuriais susiduria jų investicinės įmonės, įsisteigdamos trečiojoje šalyje arba teikdamos joje investicines paslaugas ir (ar) vykdydamos investicinę veiklą.

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 d punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

15 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d) 15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Jeigu Komisija, remdamasi pagal straipsnio 1 dalį pateiktą informaciją mano, kad trečioji šalis Sąjungos investicinei įmonei nesudaro tinkamų sąlygų veiksmingai patekti į rinką, kokias Sąjunga sudaro tos trečiosios šalies investicinėms įmonėms, Komisija, vadovaudamasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos gairėmis, pateikia Tarybai pasiūlymą suteikti Komisijai įgaliojimus derėtis dėl to, kad Sąjungos investicinėms įmonėms būtų sudarytos panašios galimybės konkuruoti. Taryba sprendimą priima kvalifikuota balsų dauguma.

 

Pasiūlymai nedelsiant perduodami Europos Parlamentui susipažinti.“

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 e punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3e) 15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Susidarius pirmoje pastraipoje nurodytoms aplinkybėms, bet kuriuo metu Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, deleguotaisiais aktais gali nuspręsti ne tik pradėti derybas, bet ir nustatyti, kad valstybių narių kompetentingos institucijos privalo apriboti arba suspenduoti savo sprendimus dėl tuo metu nagrinėjamų arba būsimų prašymų suteikti leidimus ir įsigyti akcijų, kuriuos pateikia tiesiogiai ar netiesiogiai dukterinę įmonę patronuojančios įmonės, kurių veiklą reglamentuoja atitinkamos trečiosios šalies įstatymai. Tokie apribojimai ar suspendavimai negali būti taikomi tinkamai Sąjungoje įgaliotų investicinių įmonių ar jų dukterinių įmonių steigiamoms dukterinėms įmonėms arba tokių įmonių ar dukterinių įmonių įsigyjamam Sąjungos investicinės įmonės akcijų paketui. Tokios priemonės negali būti taikomos ilgiau kaip tris mėnesius.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 f punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

15 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3f) 15 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

 

Prieš pasibaigiant antroje pastraipoje nurodytam trijų mėnesių laikotarpiui ir atsižvelgdama į derybų rezultatus, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, gali deleguotaisiais aktais nuspręsti dėl tokių priemonių taikymo pratęsimo.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 g punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

16 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3g) 16 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

 

 

 

„Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia šiame straipsnyje nurodytų priežiūros metodų taikymo gaires.“

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 h punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3h) 18 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansinėse rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą straipsnio 1 ir 2 dalių taikymą, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, deleguotaisiais aktais:

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 i punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

18 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3i) 18 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 j punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

19 straipsnio 6 dalies 1 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3j) 19 straipsnio 6 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:

 

− pirmiau paminėtos paslaugos yra susijusios su akcijomis, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje, pinigų rinkos priemonėmis, obligacijomis ar kitų formų investiciniais įsipareigojimais (išskyrus tas obligacijas ar investicinius įsipareigojimus, kurios apima išvestines priemones), KIPVPS ir kitomis nekompleksinėmis finansinėmis priemonėmis. Trečiosios šalies rinka laikoma lygiaverte reguliuojamai rinkai, jeigu ji atitinka reikalavimus, lygiaverčius numatytiems III antraštinėje dalyje. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija savo interneto svetainėje paskelbia rinkų, kurias galima laikyti lygiavertėmis, sąrašą. Šis sąrašas periodiškai atnaujinamas,

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 k punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

19 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3k) 19 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

10. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose, taip pat užtikrinti investuotojų apsaugą, nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1–8 dalių ir Komisijos direktyvos 2006/73/EB 35–39 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 l punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

21 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3l) 21 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

6. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti investuotojams būtiną apsaugą, sąžiningą ir organizuotą rinkų veikimą, nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1–5 dalių ir Komisijos direktyvos 2006/73/EB 44–46 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 m punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3m) 22 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama užtikrinti, kad taikant investuotojų apsaugos priemones ir siekiant sąžiningo bei organizuoto rinkų veikimo būtų atsižvelgta į techninę pažangą finansų rinkose, taip pat užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1 ir 2 dalių ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 31 straipsnio taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 n punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3n) 23 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

Valstybės narės, nusprendusios leisti investicinėms įmonėms paskirti draudimo agentus, siunčia sistemingai atnaujinamą visų draudimo agentų sąrašą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Europos institucija parengia visų Sąjungos draudimo agentų viešą registrą, kuris nuolat atnaujinamas ir skelbiamas internete, siekiant nemokamai suteikti informaciją.“

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 o punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

23 straipsnio 3 dalies 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3o) 23 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:

 

Registras reguliariai atnaujinamas. Jis skelbiamas internete ir juo galima naudotis viešai, siekiant gauti informacijos.

 

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia visų Sąjungos investicinių įmonių paskirtų draudimo agentų sąrašą. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija tą sąrašą skelbia savo interneto svetainėje ir nuolat jį atnaujina.“

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 p punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

24 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3p) 24 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

5. Atsižvelgdama į rinkos praktikos pokyčius, siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą straipsnio 2, 3 ir 4 dalių taikymą bei palengvinti vienos bendros rinkos veiksmingą veikimą, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, deleguotaisiais aktais apibrėžia:

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 q punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

24 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3q) 24 straipsnio 5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 r punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

25 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3r) 25 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

1. Nepažeisdamos atsakomybės paskirstymo pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir valstybės narės patvirtina atitinkamas priemones, leidžiančias kompetentingai institucijai vykdyti investicinių įmonių veiklos priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad veikdamos garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, jos skatintų rinkos patikimumą.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 s punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

25 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3s) 25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Valstybės narės reikalauja, kad investicinės įmonės mažiausiai penkerius metus saugotų duomenis apie visus sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, kuriuos jos vykdė savo sąskaita arba klientų naudai, ir prireikus pateiktų juos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir kompetentingai institucijai. Jeigu sandoriai buvo vykdyti klientų naudai, apskaitos dokumentuose turi būti visi duomenys ir informacija apie kliento tapatybę, įskaitant informaciją, nurodytą 1991 m. birželio 10 d. Tarybos direktyvoje 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos naudojimo pinigų plovimui.

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 t punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

25 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3u) 25 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

 

7. Siekdama užtikrinti, kad rinkos patikimumo apsaugos priemonės būtų pakeistos atsižvelgiant į techninę pažangą finansų rinkose, bei užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą straipsnio 1-5 dalių taikymą, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, deleguotaisiais aktais apibrėžia ataskaitų apie finansinius sandorius pateikimo metodus ir sistemą, šių ataskaitų formą ir turinį bei atitinkamos rinkos nustatymo kriterijus laikantis straipsnio 3 dalies.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 u punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

27 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3v) 27 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Likvidumo prasme labiausiai susijusios rinkos kompetentinga institucija, kaip nustatyta 25 straipsnyje, ne rečiau kaip kartą į metus, atsižvelgdama į tų akcijų rinkoje įvykdytų pavedimų aritmetinį vertės vidurkį, nustato, kurioms akcijų rūšims priklauso akcija. Ši informacija viešai skelbiama visiems rinkos dalyviams ir perduodama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje.“

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 v punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

27 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3w) 27 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

7. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą bei vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1–6 dalių ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 21–26 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 w punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

28 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3x) 28 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose, taip pat užtikrinti skaidrų ir sklandų rinkų veikimą nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1 ir 2 dalių ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 27–30 ir 32–34 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 x punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

29 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3y) 29 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą bei vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos 1 ir 2 dalių ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 17–20, 29 ir 30 ir 32–34 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 y punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

30 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3z) 30 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą bei vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1 ir 2 dalių ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 27–30 ir 32–34 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 z punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

31 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3aa) 31 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Tuomet, kai investicinė įmonė ketina naudoti draudimo agentus, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu per protingą laiką investicinės įmonės buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša apie draudimo agento, kurį investicinė įmonė ketina naudoti toje valstybėje narėje, tapatybę. Priimančioji valstybė narė gali viešai paskelbti tokią informaciją ir šią informaciją perduoda Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.“

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2004/39/EB

31 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti vienodą pranešimo tvarką, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su pareiga pateikti 2 ir 4 dalyse nurodytą informaciją ir su šios informacijos persiuntimo pagal 3 ir 6 dalių nuostatas procesu, projektus, įskaitant standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

7. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti vienodą pranešimo tvarką, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su pareiga pateikti 2 ir 4 dalyse nurodytą informaciją ir su šios informacijos persiuntimo pagal 3 ir 6 dalių nuostatas procesu, projektus, įskaitant standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 punktas

Direktyva 2004/39/EB

32 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti vienodą pranešimo tvarką, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su pareiga pateikti 2 ir 4 dalyse nurodytą informaciją ir su šios informacijos persiuntimo pagal 3 dalies nuostatas procesu, projektus, įskaitant standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

10. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti vienodą pranešimo tvarką, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su pareiga pateikti 2 ir 4 dalyse nurodytą informaciją ir su šios informacijos persiuntimo pagal 3 dalies nuostatas procesu, projektus, įskaitant standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

36 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) 36 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„5a. Apie kiekvieną leidimo atšaukimo atvejį pranešama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.“

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 b punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b) 39 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„1a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą bei vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos d punkto taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.“

Pagrindimas

EVPRI parengus techninių standartų projektus, turėtų būti lengviau vienodai taikyti Finansinių priemonių rinkų direktyvą siekiant sudaryti vienodas veiklos sąlygas.

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 c punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

40 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c) 40 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

6. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą straipsnio 1–5 dalių taikymą, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, deleguotaisiais aktais:

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 d punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

40 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d) 40 straipsnio 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 e punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

41 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5e) 41 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Kompetentinga institucija, reikalaujanti sustabdyti prekybą finansine priemone arba pašalinti ją iš vienos arba daugiau reguliuojamų rinkų, nedelsdama savo sprendimą paskelbia viešai ir praneša apie tai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Kitų valstybių narių kompetentingos institucijos reikalauja, kad prekyba ta finansine priemone būtų sustabdyta arba ji būtų pašalinta iš jų kompetencijai priklausančių reguliuojamų rinkų ir DPS, nebent tai padarytų didelės žalos investuotojo interesams ar veiksmingam rinkos veikimui.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 f punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

42 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5f) 42 straipsnio 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai reguliuojama rinka praneša apie valstybę narę, kurioje ji ketina imtis tokių priemonių. Per vieną mėnesį buveinės valstybės narės kompetentinga institucija perduoda šią informaciją valstybei narei, kurioje reguliuojama rinka ketina imtis tokių priemonių.

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 g punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

42 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5g) 42 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„7a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą bei vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos 1 dalies taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.“

Pagrindimas

EVPRI parengus techninių standartų projektus, turėtų būti lengviau vienodai taikyti Finansinių priemonių rinkų direktyvą siekiant sudaryti vienodas veiklos sąlygas.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 h punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5h) 44 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą bei vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos 1 ir 2 dalių ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 17–20, 29 ir 30 ir 32–34 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 5 i punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

45 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5i) 45 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

3. Siekdama užtikrinti skaidrų ir sklandų finansų rinkų veikimą, atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose, taip pat užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1 ir 2 dalių ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 27–30 ir 32–34 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

 

Komisija gali tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal 64, 64a, 64b straipsnius.“

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a) 51 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a. Valstybės narės praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai apie administracines priemones ar sankcijas, nustatytas pagal 1 ir 2 dalis.“

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

54 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a) 54 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„5a. Šis straipsnis nekliudo kompetentingoms institucijoms keistis konfidencialia informacija arba ją perduoti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ar Europos sisteminės rizikos valdybai. Informacijai, kuria keičiasi kompetentingos institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija arba Europos sisteminės rizikos valdyba, taikoma profesinio slaptumo prievolė, kurios turi laikytis asmenys, kurie dirba ar dirbo informaciją gaunančiose kompetentingose institucijose.“

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 8 b punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

56 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b) 56 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

1. Skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos viena su kita ir su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija bendradarbiauja, jeigu to reikia vykdant šioje direktyvoje nustatytas pareigas ir šioje direktyvoje ar nacionalinėje teisėje nustatytus įgaliojimus.

 

Kompetentingos institucijos teikia pagalbą kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Visų pirma, jos keičiasi informacija ir bendradarbiauja vykdydamos tyrimus ir priežiūrą.

 

Siekdamos supaprastinti ir paspartinti bendradarbiavimą ir ypač keitimąsi informacija bei vadovaudamosi šia direktyva, valstybės narės paskiria kontaktiniu punktu vieną kompetentingą instituciją. Valstybės narės praneša Komisijai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir kitoms valstybėms narėms institucijų, įgaliotų pagal šią dalį gauti prašymus dėl informacijos keitimosi ir bendradarbiavimo, pavadinimus.

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 8 c punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

56 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8c) 56 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

Jeigu kompetentinga institucija pagrįstai įtaria, kad kitos valstybės narės teritorijoje į jos priežiūros sferą nepatenkantys subjektai vykdo ar įvykdė šios direktyvos nuostatoms prieštaraujančius veiksmus, apie tai, kiek galima tiksliau, ji praneša tos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Pastaroji institucija imasi atitinkamų veiksmų. Ji informuoja pranešusiąją kompetentingą instituciją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie tokių veiksmų rezultatus ir, kiek įmanoma plačiau, apie reikšmingus tarpinius rezultatus. Ši straipsnio dalis nepažeidžia informaciją perdavusių kompetentingų institucijų įgaliojimų.

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 8 d punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

56 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8d) 56 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

 

5. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 1 ir 2 dalių taikymą, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato kompetentingų institucijų bendradarbiavimo sąlygas ir kriterijus, leidžiančius spręsti, ar reguliuojamos rinkos veikla priimančioje valstybėje narėje gali būti laikoma ypač reikšminga vertybinių popierių rinkos veikimui ir investuotojų apsaugai toje priimančiojoje valstybėje narėje [...].

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 8 e punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

56 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8e) 56 straipsnio 5 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2004/39/EB

56 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą 1 ir 2 dalių nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su 1 ir 2 dalyse nurodyta kompetentingų institucijų pareiga bendradarbiauti ir pagal 2 dalį sudaromų bendradarbiavimo susitarimų turiniu, projektus, įskaitant standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

6. Siekdama užtikrinti vienodą 1 ir 2 dalių nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su 1 ir 2 dalyse nurodyta kompetentingų institucijų pareiga bendradarbiauti ir pagal 2 dalį sudaromų bendradarbiavimo susitarimų turiniu, projektus, įskaitant standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Komisija Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnyje numatytiems įgyvendinimo aktams nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 10 punkto a papunktis

Direktyva 2004/39/EB

57 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Esamam tekstui suteikiamas 1 dalies numeris.

a) 57 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

„Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija arba vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali kreiptis į kitos valstybės narės instituciją dėl bendradarbiavimo vykdant priežiūrą, atliekant patikrą vietoje ar tyrimą. Jeigu investicinės įmonės yra nutolusios reguliuojamos rinkos narės, reguliuojamos rinkos kompetentinga institucija gali nuspręsti į jas kreiptis tiesiogiai, apie tai atitinkamai informuodama tolimos narės buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją.

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 10 punkto b papunktis

Direktyva 2004/39/EB

57 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos kompetentingų institucijų pareigos bendradarbiauti atliekant priežiūrą, vykdant patikras vietoje ir tyrimus taikymo sąlygos, projektus.

2. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 1 dalies nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos kompetentingų institucijų pareigos bendradarbiauti atliekant priežiūrą, vykdant patikras vietoje ir tyrimus taikymo sąlygos, projektus.

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 11 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

58 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a) 58 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a. Kompetentingos institucijos, siekdamos atlikti šioje direktyvoje numatytas pareigas, nedelsdamos suteikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms visą aktualią ir reikalingą informaciją.“

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 11 punkto a papunktis

Direktyva 2004/39/EB

58 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą 1 ir 2 dalių nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos pareigos keistis informacija taikymo sąlygos, projektus, įskaitant standartinių formų ar šablonų sukūrimą.

4. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 1 ir 2 dalių nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos bendros keitimosi informacija procedūros, projektus, įskaitant standartinių formų ar šablonų sukūrimą.

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

59 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11a) 59 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Tokio atsisakymo atveju kompetentinga institucija atitinkamai praneša prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, pateikdama, kiek galima, išsamesnę informaciją.

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2004/39/EB

60 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos pareigos prieš suteikiant leidimą pasitarti su kitomis kompetentingomis institucijomis taikymo sąlygos, projektus, įskaitant standartinių formų ar šablonų sukūrimą.

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos pareigos prieš suteikiant leidimą pasitarti su kitomis kompetentingomis institucijomis taikymo sąlygos, projektus, įskaitant standartinių formų ar šablonų sukūrimą.

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 14 a punkto (naujas) įžanginė frazė ir a papunktis

Direktyva 2004/39/EB

64 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a) 64 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

 

„2. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 2, 4 straipsniuose, 10b straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 10 dalyje, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 straipsniuose ir 56 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus.“

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 14 a punkto (naujas) b papunktis

Direktyva 2004/39/EB

64 straipsnio 2 a ir 2 b dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Įterpiamos šios dalys:

 

„2a. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart ir vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

 

2b. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 64a ir 64b straipsniuose nustatytomis sąlygomis.“

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 14 a punkto (naujas) c papunktis

Direktyva 2004/39/EB

64 straipsnio 2 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) 2a dalis pakeičiama taip:

 

„2c. Nė vienu priimtu deleguotuoju aktu negali būti keičiamos esminės šios direktyvos nuostatos.

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 14 a punkto (naujas) d papunktis

Direktyva 2004/39/EB

64 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) 4 dalis išbraukiama.

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 14 b punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

64 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14b) Po 64 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„64a straipsnis

 

Įgaliojimų atšaukimas

 

1. 2, 4 straipsniuose, 10b straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 10 dalyje, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 straipsniuose ir 56 straipsnio 2 dalyje nurodytus suteiktus įgaliojimus gali atšaukti Europos Parlamentas arba Taryba.

 

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą siekdama nuspręsti, ar atšaukti suteiktus įgaliojimus, imasi priemonių kitai institucijai ir Komisijai informuoti.

 

 

3. Sprendimu dėl atšaukimo panaikinami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja iškart arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 14 c punktas (naujas)

Direktyva 2004/39/EB

64 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14c) Po 64a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„64b straipsnis

 

Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba per keturis mėnesius nuo pranešimo dienos gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam aktui. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo deleguotajam aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.

 

3. Jei reikia, siekiant sparčiau priimti deleguotąjį aktą, Europos Parlamentas ir Taryba, gavę Komisijos prašymą, pagal ankstyvo neprieštaravimo procedūrą tinkamai pagrįstais atvejais gali nuspręsti sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą keturių mėnesių laikotarpį.“

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) 2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

3. Siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio 1 dalies taikymą, Komisija 27 straipsnio 2 ir 2a dalyse nurodyta tvarka priima deleguotuosius aktus ir įgyvendinimo priemones, susijusias su 1 dalyje nustatytomis apibrėžtimis.

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

2 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) 2 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

 

 

Antros pastraipos a ir b punktuose nurodytos priemonės nustatomos deleguotaisiais aktais pagal 27, 27a ir 27b straipsnius.

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 b punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

2 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b) 2 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

 

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 c punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

4 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1c) 4 straipsnio 2 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„aa) kiekvienos valstybės atskiras finansinių ataskaitų rinkinio atskleidimas;“

Pakeitimas  185

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 d punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

4 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1d) 4 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

 

6. Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą 1 dalies reikalavimų taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų projektus. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija visų pirma turi itin tiksliai nurodyti technines sąlygas, pagal kurias paskelbta metinė finansinė atskaitomybė, įskaitant audito ataskaitą, liktų viešai prieinama. Prireikus Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taip pat gali peržiūrėti 1 dalyje nurodytą penkerių metų laikotarpį.

 

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.“

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 e punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

5 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1e) 5 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

6. Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą šio straipsnio 1–5 dalių reikalavimų taikymą, Komisija turi 27 straipsnio 2 ir 2a dalyse nustatyta tvarka priimti deleguotuosius aktus ir įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas  187

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 f punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

5 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1f) 5 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

 

Priemonės, nurodytos a punkte, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Punktuose b ir c nurodytos priemonės [...] nustatomos deleguotaisiais aktais pagal 27, 27a ir 27b straipsnius.

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 g punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

5 straipsnio 6 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1g) 5 straipsnio 6 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

 

Jei reikia, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, taip pat gali deleguotuoju aktu patikslinti 1 dalyje nurodytą penkerių metų laikotarpį.

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 h punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

5 straipsnio 6 dalies 4 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1h) 5 straipsnio 6 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 i punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

9 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1i) 9 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

7. Siekiant atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą bei vieningą šio straipsnio 2, 4 ir 5 dalių reikalavimų taikymą, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27, 27a ir 27b straipsnius deleguotaisiais aktais nustatyti priemones.

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 j punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

9 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1j) 9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Be to, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato ilgiausią 4 dalyje numatyto „trumpo atsiskaitymų ciklo“ trukmę, taip pat tinkamus kontrolės mechanizmus buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio -1 k punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

9 straipsnio 7 dalies 4 pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1k) 9 straipsnio 7 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 1 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

12 straipsnio 8 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a) 8 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

 

 

8. Siekiant atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą šio straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 6 dalių reikalavimų taikymą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, turi deleguotaisiais aktais priimti įgyvendinimo priemones, skirtas:

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

12 straipsnio 8 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

aa) 8 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  195

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 1 punkto b papunktis

Direktyva 2004/109/EB

12 straipsnio 8 a dalies (nauja) 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu …/… įsteigta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos sukuriama suderinta standartinė forma, skirta naudoti pranešant emitentui reikalingą informaciją pagal šio straipsnio 1 dalį arba pateikiant informaciją pagal 19 straipsnio 3 dalį, projektus.

9. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu …/… įsteigta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos sukuriama standartinė forma, skirta naudoti pranešant emitentui reikalingą informaciją pagal šio straipsnio 1 dalį arba pateikiant informaciją pagal 19 straipsnio 3 dalį, projektus.

Pakeitimas  196

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a) 13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

2. Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą šio straipsnio 1 dalies taikymą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones. Visų pirma ji turi apibrėžti:

Pakeitimas  197

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) 13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

Pakeitimas  198

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 punkto a b papunktis (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

13 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) 13 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  199

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 punkto b papunkčio 1 dalis

Direktyva 2004/109/EB

13 straipsnio 2 a dalies (nauja) 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos sukuriama suderinta standartinė forma, skirta naudoti pranešant emitentui reikalingą informaciją pagal 1 dalį arba pateikiant informaciją pagal 19 straipsnio 3 dalį, projektus.

3. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 1 dalies nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos sukuriama suderinta standartinė forma, skirta naudoti pranešant emitentui reikalingą informaciją pagal 1 dalį arba pateikiant informaciją pagal 19 straipsnio 3 dalį, projektus.

Pakeitimas  200

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

14 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a) 14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą 1 dalies taikymą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones.

 

[...]

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  201

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

17 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b) 17 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

4. Siekiant atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, informacijos bei ryšių technologijų pažangą ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą 1, 2 ir 3 dalių taikymą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones. Visų pirma ji turi apibrėžti finansinių institucijų, per kuriuos akcininkai gali pasinaudoti savo finansinėmis teisėmis, nurodytomis 2 dalies c punkte, tipus.

 

[...]

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  202

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

18 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c) 18 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

 

5. Siekiant atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, informacijos bei ryšių technologijų pažangą ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą 1–4 dalių reikalavimų taikymą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones. Visų pirma ji turi apibrėžti finansų institucijų, per kurias vertybinių popierių savininkai gali pasinaudoti 2 dalies c punkte numatytomis finansinėmis teisėmis, tipus.

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  203

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

19 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2d) 19 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4. Siekiant užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą 1, 2 ir 3 dalių reikalavimų taikymą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones.

 

Komisija visų pirma turi nustatyti tvarką, pagal kurią emitentas, akcijų ar kitų finansinių priemonių savininkas arba asmuo ar įmonė, nurodyti 10 straipsnyje, turi pateikti informaciją buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai atitinkamai pagal 1 arba 3 dalies reikalavimus, kad:

 

(a) sudarytų galimybę teikti informaciją elektroniniu būdu buveinės valstybėje narėje;

 

(b) suderintų metinės finansinės atskaitomybės, apibrėžtos šios direktyvos 4 straipsnyje, pateikimą su metinės finansinės atskaitomybės, apibrėžtos Direktyvos 2003/71/EB 10 straipsnyje, pateikimu.

 

[...]

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  204

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 e punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

21 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2e) 21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4. Siekiant atsižvelgti į techninę, informacijos bei ryšių technologijų pažangą finansų rinkose ir užtikrinti vieningą šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių reikalavimų taikymą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones.

 

Visų pirma Komisija turi nustatyti:

 

(a) minimalius reglamentuojamos informacijos skelbimo standartus, kaip nurodyta 1 dalyje;

 

(b) minimalius centralizuoto saugojimo mechanizmo standartus, kaip nurodyta 2 dalyje.

 

Komisija taip pat gali nustatyti ir atnaujinti žiniasklaidos priemonių, skirtų viešai skelbti informaciją, sąrašą.

 

[...]

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  205

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 f punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2f) 22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

1. Siekdamos dar labiau palengvinti viešą prieigą prie informacijos, kuri turi būti atskleista pagal Direktyvą 2003/6/EB, Direktyvą 2003/71/EB ir šią direktyvą, valstybių narių kompetentingos institucijos turi parengti atitinkamas rekomendacijas ir laikytis EVPRI gairių.

Pakeitimas  206

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 g punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

22 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2g) 22 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Komisija turi reguliariai peržiūrėti rezultatus ir, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, gali deleguotaisiais aktais priimti priemones, padedančias lengviau laikytis 19 ir 21 straipsnių.

Pakeitimas  207

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 h punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2h) 23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

1. Kai registruota emitento buveinė yra trečiojoje šalyje, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, vadovaudamasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos gairėmis, gali atleisti emitentą nuo 4 – 7 straipsnių, 12 straipsnio 6 dalies, 14, 15 ir 16 – 18 straipsnių reikalavimų laikymosi, su sąlyga, kad tos trečiosios šalies teisės aktuose nustatyti lygiaverčiai reikalavimai arba emitentas laikosi trečiosios šalies teisės aktų reikalavimų, kuriuos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija laiko lygiaverčiais.

 

Tada kompetentinga institucija apie suteiktą išimtį informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją.“

Pakeitimas  208

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 i punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

23 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2i) 23 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4. Siekiant užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą 1 dalies taikymą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, patvirtina priemones

 

(i) nustatydama mechanizmą, kuriuo užtikrinamas pagal šią direktyvą reikalaujamos informacijos, įskaitant finansines ataskaitas ir informaciją, kurios reikalaujama pagal trečiosios šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, lygiavertiškumas,

 

(ii) nustatydama, kad dėl jos nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų arba dėl praktikos ir procedūrų, pagrįstų tarptautinių organizacijų nustatytų tarptautinių standartų reikalavimais, trečioji šalis, kurioje emitentas yra įregistruotas, užtikrina šioje direktyvoje nustatytų informacijos reikalavimų lygiavertiškumą.

 

Atsižvelgdama į pirmos pastraipos ii punktą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotaisiais aktais nustato priemones, susijusias su daugiau nei vienos šalies emitentams taikomų standartų įvertinimu.

 

[...]

 

Komisija turi 27, 27a ir 27b straipsniuose nurodyta tvarka priimti reikiamus sprendimus dėl apskaitos standartų, kurių laikosi trečiosios šalies emitentai pagal sąlygas, nustatytas 30 straipsnio 3 dalyje, lygiavertiškumo ne vėliau kaip penktaisiais metais nuo 31 straipsnyje nurodytos datos. Jeigu Komisija nusprendžia, kad trečiosios šalies apskaitos standartai nėra lygiaverčiai, ji gali leisti atitinkamiems emitentams pereinamuoju laikotarpiu toliau laikytis tokių apskaitos standartų.

 

Atsižvelgdama į trečią pastraipą ir remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, Komisija deleguotaisiais aktais taip pat nustato priemones, kurias taikant siekiama nustatyti bendruosius atitikties kriterijus, susijusius su daugiau nei vienos šalies emitentams taikomais apskaitos standartais.

 

[...]

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  209

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 j punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

23 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2j) 23 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5. Siekiant užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą 2 dalies taikymą, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, gali deleguotaisiais aktais patvirtinti priemones, nustatančias trečiosios šalies atskleistos informacijos, kuri yra svarbi Sąjungos visuomenei, tipą.

 

[...]

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  210

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 k punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

23 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2k) 23 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

7. Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą šio straipsnio 6 dalies taikymą, Komisija turi 27, 27a ir 27b straipsniuose nustatyta tvarka priimti įgyvendinimo priemones, nurodydama, kad trečioji šalis nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis turi užtikrinti nepriklausomumo reikalavimų lygiavertiškumą numatytiems šioje direktyvoje ir pagal šią direktyvą priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

 

Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotaisiais aktais taip pat nustato priemones, kurias taikant siekiama nustatyti bendruosius atitikties kriterijus, susijusius su pirmoje pastraipoje numatytais tikslais.

 

[...]

 

Deleguotųjų aktų projektus parengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

Pakeitimas  211

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 l punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2l) 24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

1. Kiekviena valstybė narė paskiria centrinę valdžios instituciją, Direktyvos 2003/71/EB 21 straipsnio 1 dalyje nurodytą kaip centrinę kompetentingą administracinės valdžios instituciją, kuri atsakinga už šios direktyvos įsipareigojimų vykdymą ir užtikrina pagal šią direktyvą priimtų nuostatų taikymą. Valstybės narės atitinkamai informuoja Komisiją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją.

Pagrindimas

Pakeitimas  212

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 m punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

24 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2m) 24 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3. Valstybės narės informuoja Komisiją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie bet kuriuos susitarimus, priimtus atsižvelgiant į deleguotas užduotis, įskaitant tikslias sąlygas, skirtas reglamentuoti užduočių delegavimą.

Pakeitimas  213

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 n punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2n) 25 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a. Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.

 

Kompetentingos institucijos, siekdamos atlikti šioje direktyvoje numatytas pareigas savo iniciatyva arba paprašius Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, jai ir kitoms kompetentingoms institucijoms nedelsiant suteikia visą aktualią ir reikalingą informaciją.“

Pakeitimas  214

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

25 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a) 25 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4. Valstybės narės ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, kuriuose numatytas apsikeitimas informacija su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis arba įstaigomis, kurios atitinkamų savo šalies įstatymų įgaliotos vykdyti užduotis, kurios šia direktyva priskirtos kompetentingoms institucijoms pagal 24 straipsnį. Kai valstybės narės sudaro bendradarbiavimo susitarimus, jos apie tai praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Pasikeičiant tokia informacija suteikiamos profesinės paslapties išlaikymo garantijos, kurios turi būti bent jau lygiavertės kitoms šiame straipsnyje nurodomoms garantijoms. Toks apsikeitimas informacija numatomas, kai minėtos valdžios institucijos ir įstaigos atlieka priežiūros funkciją. Kai informacijos šaltinis yra kita valstybė narė, informacija negali būti atskleista be kompetentingos institucijos, kuri ją atskleidė, aiškaus sutikimo ir atitinkamais atvejais gali būti atskleista tik tais tikslais, dėl kurių šios institucijos davė savo sutikimą.

Pakeitimas  215

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

26 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3b) 26 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Jeigu, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba jeigu šios priemonės pasirodė esančios neadekvačios, emitentas arba vertybinių popierių savininkas ir toliau pažeidinėja atitinkamas teisines ar administracines nuostatas, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, prieš tai informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, pagal 3 straipsnio 2 dalį imasi visų tinkamų priemonių, kad apsaugotų investuotojus. Apie tokias priemones Komisija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turi būti informuojamos kuo anksčiau.

Pakeitimas  216

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 3 c punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

VI skyriaus (po 26 straipsnio) antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c) VI skyriaus antraštė pakeičiama taip:

 

„DELEGUOTIEJI AKTAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Pakeitimas  217

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 3 d punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

27 straipsnio 2 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3d) 27 straipsnio 2a dalis pakeičiama taip:

„2a. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 6 dalyje, 9 straipsnio 7 dalyje, 12 straipsnio 8 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 18 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 21 straipsnio 4 dalyje ir 23 straipsnio 4, 5 ir 7 dalyse nurodytus deleguotuosius aktus.“

Pakeitimas  218

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 3 e punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

27 straipsnio 2a a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3e) 27 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2aa. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart ir vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Pakeitimas  219

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 3 f punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

27 straipsnio 2a b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3f) 27 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2ab. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 27a ir 27b straipsniuose nustatytomis sąlygomis.“

Pakeitimas  220

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 3 g punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

27 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3g) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„27a straipsnis

 

Įgaliojimų atšaukimas

 

1. 2 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 6 dalyje, 9 straipsnio 7 dalyje, 12 straipsnio 8 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 18 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 21 straipsnio 4 dalyje ir 23 straipsnio 4, 5 ir 7 dalyse nurodytus įgaliojimus gali atšaukti Europos Parlamentas arba Taryba.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą siekdama nuspręsti, ar atšaukti suteiktus įgaliojimus, imasi priemonių kitai institucijai ir Komisijai informuoti, nurodydama, kokie įgaliojimai gali būti atšaukti.

 

Sprendimu dėl atšaukimo panaikinami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja iškart arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Pakeitimas  221

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 3 h punktas (naujas)

Direktyva 2004/109/EB

27 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3h) Po 27a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„27b straipsnis

 

Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba per keturis mėnesius nuo pranešimo dienos gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam aktui. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo deleguotajam aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.

 

3. Jei reikia, siekiant sparčiau priimti deleguotąjį aktą, Europos Parlamentas ir Taryba, gavę Komisijos prašymą, pagal ankstyvo neprieštaravimo procedūrą tinkamai pagrįstais atvejais gali nuspręsti sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą keturių mėnesių laikotarpį.“

Pakeitimas  222

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

11 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1a) 11 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

4. Valstybės narės informuoja viena kitą, EPI ir Komisiją apie atvejus, kai jos mano, jog trečioji valstybė atitinka 1 ar 2 dalyse nustatytas sąlygas, arba kitus atvejus, kuriais tenkinami techniniai kriterijai, nustatyti pagal 40 straipsnio 1 dalies b punktą.

Pakeitimas  223

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio -1 b punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

16 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b) 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Valstybės narės informuoja viena kitą, EPI ir Komisiją apie atvejus, kai jos mano, jog trečioji valstybė atitinka 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas. EPI skelbia lygiaverčius reikalavimus taikančių šalių sąrašą savo interneto svetainėse.“

Pakeitimas  224

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio -1 c punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

28 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1c) 28 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

 

7. Valstybės narės informuoja viena kitą, EPI ir Komisiją apie atvejus, kuriuose, jų manymu, trečioji valstybė tenkina 3, 4 arba 5 dalyse nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas  225

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio -1 d punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

31 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1d) 31 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Valstybės narės, EPI ir Komisija informuoja viena kitą apie atvejus, kai trečiosios valstybės teisės aktai neleidžia taikyti 1 dalies pirmoje pastraipoje reikalaujamų priemonių, o sprendimui rasti galima imtis suderintų veiksmų.

Pakeitimas  226

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2005/60/EB

31 straipsnio 3a dalies (nauja) 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Siekdamos užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu tendencijas, Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento …/…, Reglamento .../... ir Reglamento .../... 42 straipsnio, gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomas 31 straipsnio 3 dalyje nurodytų papildomų priemonių tipas ir būtinieji veiksmai, kurių turi imtis kredito ir finansų institucijos, kai trečiosios šalies teisės aktais neleidžiama taikyti 1 dalies pirmoje pastraipoje reikalaujamų priemonių, projektus.

 

4. Siekdamos užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu tendencijas, Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, pasikonsultavusios su 41 straipsnyje numatytu Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetu ir laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento …/…, Reglamento .../... ir Reglamento .../... 42 straipsnio, parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomas 31 straipsnio 3 dalyje nurodytų papildomų priemonių tipas ir būtinieji veiksmai, kurių turi imtis kredito ir finansų institucijos, kai trečiosios šalies teisės aktais neleidžiama taikyti 1 dalies pirmoje pastraipoje reikalaujamų priemonių, projektus.

Pakeitimas  227

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio -2 a punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

37 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a) Pridedamas šis straipsnis:

 

„37a straipsnis

 

Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EPI.

 

Kompetentingos institucijos, siekdamos atlikti šioje direktyvoje numatytas pareigas, nedelsdamos suteikia EPI ir kitoms kompetentingoms institucijoms visą aktualią ir reikalingą informaciją.“

Pakeitimas  228

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

VI skyriaus antraštė (prieš 40 straipsnį)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b) VI skyriaus antraštė pakeičiama taip:

 

„DELEGUOTIEJI AKTAI“

Pakeitimas  229

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

40 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c) 40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

1. Kad būtų atsižvelgta į technikos pažangą kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu srityje ir užtikrintas nuoseklus derinimas ir vienodas šios direktyvos taikymas, Komisija imasi [...] tokių [...] priemonių:

Pakeitimas  230

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

40 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2d) 40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Remiantis 41, 41a ir 41b straipsniais, [...] priemonės tvirtinamos deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas  231

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 e punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

40 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2e) 40 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia EPI, vadovaujamos EPIJK.“

Pakeitimas  232

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 f punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

40 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2f) 40 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Remiantis 41, 41a ir 41b straipsniais, [...] priemonės tvirtinamos deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas  233

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 g punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

40 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2g) 40 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia EPI, vadovaujamos EPIJK.“

Pakeitimas  234

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 h punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

40 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2h) 40 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

Jei Komisija nustato, kad trečioji valstybė neatitinka sąlygų, numatytų 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 28 straipsnio 3, 4 ar 5 dalyse, arba sąlygų, numatytų priemonėse, įdiegtose pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą, ar 16 straipsnio 1 dalies b punkte, arba kad tokios trečiosios valstybės teisės aktai neleidžia taikyti priemonių, kurių reikalaujama pagal 31 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, ji, remdamasi 41, 41a ir 41b straipsniais, deleguotaisiais aktais priima tai nurodantį sprendimą.

Pakeitimas  235

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 i punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

40 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2i) 40 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Deleguotųjų aktų projektus parengia EPI, vadovaujamos EPIJK.“

Pakeitimas  236

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 j punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

41 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2j) 41 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

2. Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, yra taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas ir su sąlyga, kad pagal šią procedūrą priimtos [...] priemonės nepakeis esminių šios direktyvos nuostatų.

Pakeitimas  237

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 k punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

41 straipsnio 2 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2k) 41 straipsnio 2a dalis pakeičiama taip:

 

„2a. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 40 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus.“

Pakeitimas  238

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 l punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

41 straipsnio 2 b ir 2 c dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2l) 41 straipsnyje įterpiamos šios dalys:

 

„2b. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart ir vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

2c. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 41a ir 41b straipsniuose nustatytomis sąlygomis.“

Pakeitimas  239

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 m punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

41 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2m) 41 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas  240

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 n punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

41 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2n) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„41a straipsnis

 

Įgaliojimų atšaukimas

 

1. 40 straipsnyje nurodytus įgaliojimus gali atšaukti Europos Parlamentas arba Taryba.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą siekdama nuspręsti, ar atšaukti suteiktus įgaliojimus, imasi priemonių kitai institucijai ir Komisijai informuoti, nurodydama, kokie įgaliojimai gali būti atšaukti.

 

Sprendimu dėl atšaukimo panaikinami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja iškart arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Pakeitimas  241

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 o punktas (naujas)

Direktyva 2005/60/EB

41 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2o) Po 41a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„41b straipsnis

 

Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba per keturis mėnesius nuo pranešimo dienos gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam aktui. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo deleguotajam aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.

 

3. Jei reikia, siekiant sparčiau priimti deleguotąjį aktą, Europos Parlamentas ir Taryba, gavę Komisijos prašymą, pagal ankstyvo neprieštaravimo procedūrą tinkamai pagrįstais atvejais gali nuspręsti sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą keturių mėnesių laikotarpį.“

Pakeitimas  242

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

6 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1) 6 straipsnis pakeičiamas taip:

 

Valstybės narės reikalauja, kad kredito įstaigos prieš pradėdamos savo veiklą gautų leidimus veiklai. Nepažeidžiant 7–12 straipsnių, valstybės narės nustato reikalavimus tokiems leidimams gauti ir praneša apie juos EBI.

Pakeitimas  243

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu .../... įsteigta Europos bankininkystės institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos 7, 8, 10, 11 ir 12 straipsniuose išdėstytų reikalavimų šiam leidimui išduoti ir jo išdavimo tvarkos taikymo sąlygos, išskyrus 11 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje nustatytas sąlygas, projektus.

Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu .../... įsteigta Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos 7, 8, 10, 11 ir 12 straipsniuose išdėstytų reikalavimų šiam leidimui išduoti ir jo išdavimo tvarkos taikymo sąlygos, išskyrus 11 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje nustatytas sąlygas, projektus.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Pakeitimas  244

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2006/48/EB

14 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienos kredito įstaigos, kuriai buvo išduotas leidimas veiklai, pavadinimas įtraukiamas į sąrašą. Europos bankininkystės institucija šį sąrašą skelbia ir nuolat atnaujina.

Kiekvienos kredito įstaigos, kuriai buvo išduotas leidimas veiklai, pavadinimas įtraukiamas į sąrašą. Europos bankininkystės institucija šį sąrašą skelbia savo interneto svetainėje ir nuolat atnaujina.

Pakeitimas  245

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

17 straipsnio e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) 17 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ea) padarė rimtą ir sistemingą Europos Sąjungos ar nacionalinės teisės pažeidimą EBI ir kompetentingų institucijų atžvilgiu.“

Pakeitimas  246

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

17 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b) 17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Jei leidimas veiklai yra panaikinamas, nurodoma tokio sprendimo priežastis ir apie tai informuojami suinteresuoti asmenys. Apie leidimo veiklai panaikinimą pranešama EBI.

Pakeitimas  247

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2006/48/EB

19 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos sudaromas 1 dalyje nurodyto įsigijimo vertinimui atlikti reikalingos informacijos sąrašas ir vyksta 19b straipsnio 1 dalyje nurodytos atitinkamų kompetentingų institucijų konsultacijos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

9. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos sudaromas 1 dalyje nurodyto įsigijimo vertinimui atlikti reikalingos informacijos sąrašas ir vyksta 19b straipsnio 1 dalyje nurodytos atitinkamų kompetentingų institucijų konsultacijos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  248

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/48/EB

26 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą 25 straipsnio ir šio straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti vienodą pranešimo elektroninėmis priemonėmis tvarką, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos 25 straipsnyje ir šiame straipsnyje nurodytos informacijos ir jos perdavimo proceso taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

5. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 25 straipsnio ir šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos sukuriama vienoda pranešimo procedūra, taip pat nurodoma informacija, kurią reikia perduoti pagal 25 straipsnį ir šį straipsnį, ir jos perdavimo elektroninėmis priemonėmis procesas, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  249

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 5 punktas

Direktyva 2006/48/EB

28 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti vienodą pranešimo elektroninėmis priemonėmis tvarką, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šiame straipsnyje nurodytos informacijos ir jos perdavimo proceso taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

4. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos sukuriama vienoda pranešimo procedūra, taip pat nurodoma informacija, kurią reikia perduoti pagal šį straipsnį, ir jos perdavimo saugiomis elektroninėmis priemonėmis procesas, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  250

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

36 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6a) 36 straipsnis pakeičiamas taip:

 

36 straipsnis

 

Valstybės narės informuoja Komisiją ir EBI, kiek ir kokios rūšies būta atvejų, kuomet buvo atsakyta vadovaujantis 25 straipsniu ir 26 straipsnio 1–3 dalimis arba imtasi priemonių pagal 30 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas  251

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 6 b punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

38 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6b) 38 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Kompetentingos institucijos praneša Komisijai, EBI ir Europos bankininkystės komitetui apie visus leidimus, išduotus tų kredito įstaigų, kurių pagrindinės buveinės yra ne Sąjungoje, filialams.

Pakeitimas  252

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 6 c punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

39 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6c) 39 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ba) EBI galėtų iš trečiųjų šalių nacionalinių institucijų gauti tokio lygio informaciją, kokią ji gauna iš valstybių narių kompetentingų institucijų, ir kad trečiųjų šalių nacionalinės institucijos užtikrintų bendradarbiavimą su EBI, lygiavertį valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimui.“

Pakeitimas  253

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 6 d punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

39 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6d) 39 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

3. Nepažeisdamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 1 ir 2 dalių, Komisija ir EBI, padedamos Europos bankininkystės komiteto, išnagrinėja 1 dalyje nurodytų derybų rezultatus ir susidariusią situaciją.

Pakeitimas  254

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 7 punktas

Direktyva 2006/48/EB

42 straipsnio 1 a dalies (nauja) 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos reikalavimų keistis informacija, veikiausiai padėsiančia prižiūrėti kredito įstaigas, įgyvendinimo procedūros, metodai ir sąlygos, pagal kurias šie reikalavimai taikomi, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos reikalavimų keistis informacija, veikiausiai padėsiančia prižiūrėti kredito įstaigas, procedūros, metodai ir forma, taip pat nurodoma pati taip teikiama informacija, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  255

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2006/48/EB

42a straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui kompetentinga institucija klausimą perdavė Europos bankininkystės institucijai, kaip numatyta Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros institucija laukia, kol Europos bankininkystės institucija, remdamasi to reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo sprendimu. Dviejų mėnesių laikotarpis laikomas tame reglamente numatytu taikinimo terminu. Europos bankininkystės institucija sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas Institucijai neperduodamas.

Jeigu pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui gavus prašymą pagal pirmą pastraipą kuri nors suinteresuota kompetentinga institucija klausimą perdavė Europos bankininkystės institucijai, kaip numatyta Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos laukia, kol Europos bankininkystės institucija, remdamasi to reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims sprendimą, kuriuo šis klausimas būtų išspręstas užtikrinant atitiktį Sąjungos teisei, ir priima galutinį sprendimą, atitinkantį Institucijos sprendimą. Institucijos sprendimu nepakeičiamas valstybės narės kompetentingų institucijų atliekamas rizikos ribojimo vertinimas. Dviejų mėnesių laikotarpis laikomas tame reglamente numatytu taikinimo terminu. Europos bankininkystės institucija sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus tam dviejų mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas Institucijai neperduodamas.

Pakeitimas  256

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 10 punktas

Direktyva 2006/48/EB

44 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalies nuostatomis netrukdoma įvairių valstybių narių kompetentingoms institucijoms keistis informacija arba perduoti informaciją Europos bankininkystės institucijai, kaip numatyta šioje direktyvoje ir kitose kredito įstaigoms taikomose direktyvose. Šiai informacijai taikomos 1 dalyje numatytos profesinės paslapties sąlygos.

2. 1 dalies nuostatomis netrukdoma įvairių valstybių narių kompetentingoms institucijoms keistis informacija arba perduoti informaciją Europos bankininkystės institucijai, kaip numatyta šioje direktyvoje ir kitose kredito įstaigoms taikomose direktyvose, taip pat Reglamente .../...[EBI]. Šiai informacijai taikomos 1 dalyje numatytos profesinės paslapties sąlygos.

Pakeitimas  257

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 11 punktas

Direktyva 2006/48/EB

46 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ir Europos bankininkystės institucija gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis, kuriomis būtų numatytas keitimasis informacija su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, su trečiųjų šalių institucijomis ar organais, kaip numatyta 47 straipsnyje ir 48 straipsnio 1 dalyje, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos ne mažesnės už numatytas 44 straipsnio 1 dalyje.

Valstybės narės ir Europos bankininkystės institucija, remdamosi Reglamento .../...[EBI] 18 straipsniu, gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis, kuriomis būtų numatytas keitimasis informacija su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, su trečiųjų šalių institucijomis ar organais, kaip numatyta 47 straipsnyje ir 48 straipsnio 1 dalyje, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos ne mažesnės už numatytas 44 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas  258

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

46 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a) 46 straipsnio 2 pastraipa pakeičiama taip:

 

Informacija, kuria keičiamasi pagal pirmą dalį, neatskleidžiama be tiesioginio ją perdavusių kompetentingų institucijų sutikimo ir tai daroma tik institucijų sutikime nurodytais tikslais.

Pakeitimas  259

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 12 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

49 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

aa) Antra pastraipa pakeičiama taip:

 

Šis skirsnis netrukdo tokioms institucijoms ar organams perduoti kompetentingoms institucijoms ir EBI informacijos, kurios šioms gali prireikti pagal 45 straipsnį.

Pakeitimas  260

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 12 punkto b papunktis

Direktyva 2006/48/EB

49 straipsnio 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės 130 straipsnio 1 dalyje nurodytoje kritinėje situacijoje leidžia kompetentingoms institucijoms perduoti informaciją Europos centrinių bankų sistemos centriniams bankams, kai ši informacija yra svarbi jų atitinkamų teisės aktais nustatytų užduočių, įskaitant pinigų politikos vykdymą ir su ja susijusį likvidumo užtikrinimą, mokėjimo, tarpuskaitos ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansų sistemos stabilumo užtikrinimą, vykdymui, taip pat Europos sisteminės rizikos valdybai, kai ši informacija reikšminga teisės aktuose nustatytoms jos funkcijoms atlikti.

Valstybės narės leidžia kompetentingoms institucijoms perduoti informaciją Europos centrinių bankų sistemos centriniams bankams, kai ši informacija yra svarbi jų atitinkamų teisės aktais nustatytų užduočių, įskaitant pinigų politikos vykdymą ir su ja susijusį likvidumo užtikrinimą, mokėjimo, tarpuskaitos ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansų sistemos stabilumo užtikrinimą, vykdymui, taip pat, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2010 [ESRV] – Europos sisteminės rizikos valdybai, kai ši informacija reikšminga teisės aktuose nustatytoms jos funkcijoms atlikti. Valstybės narės sudaro galimybę kompetentingoms institucijoms 130 straipsnio 1 dalyje nurodytoje kritinėje situacijoje tokią informaciją perduoti automatiškai.

Pakeitimas  261

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 13 punkto b papunktis

Direktyva 2006/48/EB

63a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą ir priežiūros praktikos konvergenciją, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių reglamentavimo nuostatų taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

6. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą ir priežiūros praktikos konvergenciją, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių reglamentavimo nuostatos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Europos bankininkystės institucija taip pat skelbia 57 straipsnio pirmosios pastraipos a punkte nurodytų priemonių taikymo gaires.

 

Europos bankininkystės institucija stebi pirmoje pastraipoje nurodytų techninių standartų taikymą.

Europos bankininkystės institucija stebi pirmoje pastraipoje nurodytų techninių standartų taikymą.

 

Iki 2014 m. sausio 1 d. Europos bankininkystės institucija parengia priežiūros praktikos, susijusios su šio straipsnio 1 dalyje ir 57 straipsnio a punkte nurodytomis priemonėmis, konvergencijos gaires ir stebi jų taikymą.

 

Komisija Reglamento .../... [EBI] 8 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus gairių projektus.“

Pakeitimas  262

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 14 punktas

Direktyva 2006/48/EB

74 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiems kredito įstaigų apskaičiavimams pateikti kompetentingos institucijos nuo 2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas informacijos teikimo formas, dažnumą, kalbą ir datas. Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos iki 2012 m. sausio 1 d. Bendrijoje nustatomos vienodos informacijos teikimo formos, dažnumas, kalba ir datos, projektus. Informacijos teikimo formos atitinka kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Šiems kredito įstaigų apskaičiavimams pateikti kompetentingos institucijos nuo 2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas informacijos teikimo formas ir dažnumą, vieną IT kalbą ir vienodas informacijos teikimo datas. Informaciją turi būti galima pateikti bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos iki 2012 m. sausio 1 d. Sąjungoje nustatomos vienodos informacijos teikimo formos ir dažnumas, viena IT kalba ir vienodos informacijos teikimo datos, projektus. Informacijos teikimo formos atitinka kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Pakeitimas  263

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 15 punktas

Direktyva 2006/48/EB

81 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija, pasitarusi su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos kredito rizikos vertinimo metodikos taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija, pasitarusi su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlo techninių standartų, pagal kuriuos nurodoma kredito rizikos vertinimo metodika, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  264

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 16 punktas

Direktyva 2006/48/EB

84 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šios dalies nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatoma, kaip praktiškai ir procedūrų požiūriu taikomos sąlygos, kuriomis kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigoms taikyti IRB metodą, projektus.

Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios dalies nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatoma, kaip praktiškai taikomos sąlygos, kuriomis kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigoms taikyti IRB metodą, projektus.

Pakeitimas  265

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 17 punktas

Direktyva 2006/48/EB

97 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija, konsultuodamasi su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos kredito rizikos vertinimo metodikos taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija, konsultuodamasi su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlo techninių standartų, pagal kuriuos nurodoma kredito rizikos vertinimo metodika, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  266

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 18 punktas

Direktyva 2006/48/EB

105 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatoma, kaip praktiškai ir procedūrų požiūriu taikomos sąlygos, kuriomis kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigoms taikyti pažangųjį vertinimo metodą, projektus.

Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatoma, kaip praktiškai ir procedūrų požiūriu taikomos sąlygos, kuriomis kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigoms taikyti pažangųjį vertinimo metodą, projektus.

Pakeitimas  267

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 19 punktas

Direktyva 2006/48/EB

106 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šios dalies nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos c ir d punktuose nurodytų išimčių taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios dalies nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, kuriuose nurodomos c ir d punktuose nustatytos išimtys, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisija šiuos techninių standartų projektus gali patvirtinti Reglamento .../... [EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

Komisija šiuos techninių standartų projektus gali patvirtinti Reglamento .../... [EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pakeitimas  268

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 20 punktas

Direktyva 2006/48/EB

110 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės numato, kad informacija teikiama bent du kartus per metus. Kompetentingos institucijos nuo 2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas informacijos teikimo formas, dažnumą, kalbą ir datas. Siekdama užtikrinti vienodą direktyvos taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos iki 2012 m. sausio 1 d. Bendrijoje nustatomos vienodos informacijos teikimo formos, dažnumas, kalba ir datos, projektus. Informacijos teikimo formos atitinka kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

2. Valstybės narės numato, kad informacija teikiama bent du kartus per metus. Kompetentingos institucijos nuo 2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas informacijos teikimo formas ir dažnumą, vieną IT kalbą ir vienodas informacijos teikimo datas. Informaciją turi būti galima pateikti bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą direktyvos taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos iki 2012 m. sausio 1 d. Sąjungoje nustatomos vienodos informacijos teikimo formos ir dažnumas, viena IT kalba ir vienodos informacijos teikimo datos, projektus. Informacijos teikimo formos atitinka kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Pakeitimas  269

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 20 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

111 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20a) 111 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

Valstybės narės gali nustatyti mažesnę ribą negu 150 mln. EUR ir informuoja EBI ir Komisiją.

Pakeitimas  270

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 20 b punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

113 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20a) 113 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

 

Kad būtų užkirstas kelias konkurencijos iškraipymams, valstybės narės informuoja EBI ir Komisiją apie visus s punkte numatomus netaikymo atvejus.

Pakeitimas  271

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 21 punktas

Direktyva 2006/48/EB

122a straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos, įskaitant priemones, kurių imamasi neįvykdžius išsamaus patikrinimo ir rizikos valdymo įsipareigojimų, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos užtikrinama su šiuo straipsniu susijusios priežiūros praktikos konvergencija, įskaitant priemones, kurių imamasi neįvykdžius išsamaus patikrinimo ir rizikos valdymo įsipareigojimų, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  272

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 22 punktas

Direktyva 2006/48/EB

124 straipsnio 5 a dalies (nauja) 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos ir bendra rizikos vertinimo tvarka, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

6. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos ir bendra rizikos vertinimo tvarka ir metodika, projektus. Šie standartai turi būti skirtingi kiekvienos rizikos grupės atveju. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Pakeitimas  273

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 22 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

126 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22a) 126 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

4. Kompetentingos institucijos praneša EBI ir Komisijai apie bet kokius susitarimus, kuriems taikoma 3 dalis.

Pakeitimas  274

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 22 b punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

129 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22b) 129 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

c) priežiūros veiklos planavimas ir koordinavimas bendradarbiaujant su priežiūroje dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis ir EBI ir prireikus su centriniais bankais bei ESRV, rengiantis kritinėms situacijoms ir joms susidarius, įskaitant neigiamus pokyčius kreditų įstaigose arba finansų rinkose, pasinaudojant, kai įmanoma, esamais nustatytais informavimo kanalais siekiant sudaryti palankesnes sąlygas krizių valdymui.

Pakeitimas  275

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 22 c punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

129 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22c) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

„Jeigu kuri nors kompetentinga institucija perdavė pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodytą klausimą Europos bankininkystės institucijai, kaip numatyta Reglamento .../...[EBI] 11 straipsnyje, ta kompetentinga institucija laukia Europos bankininkystės institucijos sprendimo ir pagal jį priima savo sprendimą.“

Pagrindimas

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Pakeitimas  276

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 22 d punktas (naujas)

Direktyva 2006/48/EB

129 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22d) 129 straipsnio 1 dalyje po 1a pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

„Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos bankininkystės institucija patvirtina techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos su 22, 123 ir 124 straipsnių taikymu susijusio derinimo ir bendradarbiavimo proceso sąlygos, projektus.“

Pagrindimas

Siekdama pateikti priežiūros institucijoms gaires, kaip užtikrinti bendradarbiavimą ir derinimą srityse, kurioms taikomi 22, 123 ir 124 straipsniai, Europos bankininkystės institucija parengia techninius standartus. Tokie standartai sudarys geresnes sąlygas priežiūros institucijų bendradarbiavimui ir derinimui.

Pakeitimas  277

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 23 punkto 2 pastraipa

Direktyva 2006/48/EB

129 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui kompetentinga institucija klausimą perdavė Europos bankininkystės institucijai, kaip numatyta Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros institucija laukia, kol Europos bankininkystės institucija, remdamasi to reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo sprendimu. Šešių mėnesių laikotarpis laikomas tame reglamente numatytu taikinimo terminu. Europos bankininkystės institucija sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas Institucijai neperduodamas.

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui kuri nors suinteresuota kompetentinga institucija klausimą perdavė Europos bankininkystės institucijai, kaip numatyta Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros institucija atideda sprendimo priėmimą ir laukia, kol Europos bankininkystės institucija, remdamasi to reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims sprendimą siekdama išspręsti klausimą laikantis Sąjungos teisės, ir tada konsoliduotos priežiūros institucija priima galutinį sprendimą, atitinkantį Institucijos sprendimą. Šešių mėnesių laikotarpis laikomas tame reglamente numatytu taikinimo terminu. Europos bankininkystės institucija sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas Institucijai neperduodamas.

Pakeitimas  278

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 24 punkto b papunktis

Direktyva 2006/48/EB

129 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas