Förfarande : 2009/0161(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0163/2010

Ingivna texter :

A7-0163/2010

Debatter :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Omröstningar :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 22/09/2010 - 5.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1303kWORD 2345k
18 maj 2010
PE 439.086v04-00 A7-0163/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

(KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Antolín Sánchez Presedo

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

(KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till parlamentet och rådet (KOM(2009)0576),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 44, 47.2, 55 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0251/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3, 50, 53.1, 62 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0163/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall och när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationella tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna och erbjuder finansiella tjänster till företag och konsumenter. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av EG-lagstiftningen och ömsesidigt förtroende mellan de nationella tillsynsorganen.

(1) Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall och när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av unionslagstiftningen och ömsesidigt förtroende mellan de nationella tillsynsorganen.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Redan långt innan den finansiella krisen uppstod hade parlamentet regelbundet lyft fram behovet av att skapa lika villkor för alla berörda parter på unionsnivå samtidigt som man erinrade om de stora bristerna när det gäller EU:s tillsyn av alltmer integrerade finansiella marknader (se parlamentets resolutioner av den 13 april 2000 om kommissionens meddelande om att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan1, av den 25 november 2002 om tillsynsregler i Europeiska unionen2, av den 11 juli 2007 om politiken på området finansiella tjänster (20052010) – vitbok3, av den 23 september 2008 med rekommendationer till kommissionen om hedgefonder och private equity4, av den 9 oktober 2008 med rekommendationer till kommissionen om Lamfalussy-uppföljning: Framtida övervakningsstruktur5, av den 22 april 2009 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)6 och av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut7).

 

______________________________

1 EGT C 40, 7.2.2001, s. 453.

2 EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 394.

3 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. xx.

4 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

5 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

6 Antagna texter, P6_TA(2009)0251.

7 Antagna texter, P6_TA(2009)0279.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I sina slutsatser av den 19 juni 2009 rekommenderade Europeiska rådet att det skulle inrättas ett europeiskt system för finansiell tillsyn, bestående av tre nya europeiska tillsynsmyndigheter. Systemet borde syfta till att förbättra kvalitet och enhetlighet i den nationella tillsynen, stärka kontrollen av gränsöverskridande företagsgrupper och införa ett enhetligt europeiskt regelverk som ska tillämpas på alla finansiella institut på den inre marknaden. Europeiska rådet framhöll vidare att de europeiska tillsynsmyndigheterna också borde ha tillsynsbefogenheter när det gäller kreditvärderingsinstitut och uppmanade kommissionen att lämna konkreta förslag till hur det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska kunna agera kraftfullt i krissituationer.

(4) I sina slutsatser av den 19 juni 2009 rekommenderade Europeiska rådet att det skulle inrättas ett europeiskt system för finansiell tillsyn, bestående av tre nya europeiska tillsynsmyndigheter. Systemet borde syfta till att förbättra kvalitet och enhetlighet i den nationella tillsynen, stärka kontrollen av gränsöverskridande företagsgrupper och införa ett enhetligt europeiskt regelverk som ska tillämpas på alla finansiella institut på den inre marknaden samt säkerställa en adekvat harmonisering av kriterier och metoder som ska användas av de behöriga myndigheterna för att bedöma risken för kreditinstituten. Europeiska rådet framhöll vidare att de europeiska tillsynsmyndigheterna också borde ha tillsynsbefogenheter när det gäller kreditvärderingsinstitut och uppmanade kommissionen att lämna konkreta förslag till hur det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska kunna agera kraftfullt i krissituationer.

Motivering

Tekniska standarder bör föreslås för att garantera en enhetlig tillämpning av tillsynsmyndigheternas granskning och en gemensam riskbedömning genom en adekvat harmonisering av kriterier och metoder som de nationella tillsynsmyndigheterna ska tillämpa för att bedöma riskerna för kreditinstituten.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska fungera effektivt krävs det ändringar av gemenskapslagstiftningen när det gäller de tre myndigheternas verksamhetsområde. Dessa förändringar består i att fastställa räckvidden när det gäller vissa befogenheter för de europeiska tillsynsmyndigheterna samt införa vissa befogenheter i befintliga processer som föreskrivs i relevant gemenskapslagstiftning respektive ändringar för att säkerställa en smidig och effektiv funktion inom ramen för det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

(6) För att det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska fungera effektivt krävs det ändringar av unionslagstiftningen när det gäller de tre myndigheternas verksamhetsområde. Dessa förändringar består i att fastställa räckvidden när det gäller vissa befogenheter för de europeiska tillsynsmyndigheterna samt införa vissa befogenheter som föreskrivs i unionslagstiftningen respektive ändringar för att säkerställa en smidig och effektiv funktion inom ramen för det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Inrättandet av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna ska åtföljas av upprättandet av en enda uppsättning harmoniserade bestämmelser för att säkerställa en enhetlig tillämpning och därigenom bidra till att den inre marknaden fungerar mer effektivt. Enligt förordningarna om inrättande av ESFS får dessa myndigheter utarbeta förslag till tekniska standarder inom de områden som särskilt anges i den tillämpliga lagstiftningen, vilka ska läggas fram för kommissionen för antagande i form av förordningar eller beslut. I den tillämpliga lagstiftningen ska det fastställas inom vilka områden som de europeiska tillsynsmyndigheterna har befogenhet att utarbeta tekniska standarder.

(7) Inrättandet av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna ska bland annat åtföljas av upprättandet av en enda regelbok för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning och därigenom bidra till att den inre marknaden fungerar mer effektivt.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Enligt förordningarna om inrättande av det europeiska systemet för finansiell tillsyn får de europeiska tillsynsmyndigheterna utarbeta förslag till tekniska standarder, inom de områden som särskilt anges i den tillämpliga lagstiftningen, vilka ska läggas fram för kommissionen för antagande i enlighet med artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i form av delegerade akter eller genomförandeakter.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) I den tillämpliga lagstiftningen ska det fastställas inom vilka områden som de europeiska tillsynsmyndigheterna har befogenhet att utarbeta tekniska standarder och hur de ska antas. När det gäller delegerade akter bör det i den relevanta lagstiftningen fastställas delar, villkor och specifikationer, i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, medan det i fallet med genomförandeakter i förväg bör fastställas allmänna regler och principer för kontroll, i enlighet med artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Vilka områden som ska omfattas av tekniska standarder ska fastställas genom att det görs en lämplig avvägning så att det införs en enda uppsättning harmoniserade regler utan att regelverket kompliceras i onödan. Här ska endast sådana områden väljas ut där enhetliga tekniska regler på ett väsentligt sätt kan bidra till förbättringar när det gäller att skydda den finansiella stabiliteten, insättare, försäkringstagare och investerare, marknadens effektivitet och integritet samt förebygga konkurrenssnedvridningar eller risker för regelarbitrage.

(8) Vilka områden som ska omfattas av tekniska standarder ska fastställas genom att det görs en lämplig avvägning så att det införs en enda uppsättning harmoniserade regler utan att regelverket och tillämpningen kompliceras i onödan. Här ska endast sådana områden väljas ut där enhetliga tekniska regler på ett väsentligt och effektivt sätt kan bidra till att syftet med den relevanta lagstiftningen uppnås, samtidigt som det säkerställs att de politiska ställningstagandena görs av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med de gängse förfarandena.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) De frågor som behandlas i tekniska standarder ska vara av genuint teknisk karaktär och behöver utarbetas med stöd av tillsynsexperters sakkunskaper. Genom de tekniska standarder ska det fastställas tillämpningsvillkor för reglerna i de grundläggande rättsakter som har antagits av Europaparlamentet och rådet samt, i tillämpliga fall, i kommissionens genomförandeåtgärder, utan att bestämmelserna i dessa rättsakter ändras när de kompletteras. Tekniska standarder ska därför inte inbegripa politiska ställningstaganden. Om de tekniska standarderna utarbetas för att fastställa tillämpningsvillkoren för en genomförandeåtgärd från kommissionen, ska de utarbetas först när kommissionens genomförandeåtgärd har antagits. I vissa fall, där kommissionen för närvarande har befogenhet att anta genomförande­åtgärder i enlighet med de kommittéförfaranden som fastställs i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförande­befogenheter, och innehållet i dessa genomförande­åtgärder begränsas till att fastställa tillämpningsvillkoren för regler i de grundläggande rättsakterna som inte behöver kompletteras ytterligare, är det för enhetlighetens skull lämpligt att ändra dessa grundläggande rättsakter och ersätta kommittéförfarandena med det förfarande för att anta tekniska standarder som föreskrivs i artikel 7 i förordningarna (EG) nr …/…[EBA], nr …/… [ESMA] och nr …/… [EIOPA].

(9) De frågor som behandlas i tekniska standarder ska vara av genuint teknisk karaktär och behöver utarbetas med stöd av tillsynsexperters sakkunskaper. Genom de tekniska standarder som antagits som delegerade akter (nivå 2-åtgärder) ska det ytterligare utvecklas, specificeras och fastställas villkor för konsekvent harmonisering och enhetlig tillämpning av reglerna i de grundläggande rättsakter som har antagits av Europaparlamentet och rådet för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten. Å andra sidan ska tekniska standarder som antagits som genomförandeakter inte ändra någon del i en rättsligt bindande unionsakt. Tekniska standarder ska inte inbegripa politiska ställningstaganden.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) I fallet med delegerade akter är det för enhetlighetens skull lämpligt att införa det förfarande för att anta tekniska standarder som föreskrivs i artikel 7 i förordning (EG) nr …/2010 [EBA], förordning (EG) nr …/2010 [ESMA] och förordning (EG) nr …/2010 [EIOPA]. I de fall då de tekniska standarderna utarbetas för att fastställa tillämpningsvillkoren för en nivå 2-åtgärd, bör de utarbetas först när nivå 2-åtgärden har antagits.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) I enlighet med försiktighetsprincipen för tillsyn bör inte bindande tekniska standarder förhindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att kräva ytterligare information eller införa ytterligare och striktare krav än dem som specificerats i de relevanta lagstiftningsakter som de utvecklar, när dessa tillåter denna handlingsfrihet avseende tillsynen.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I förordningarna om inrättande av ESFS föreskrivs en mekanism för att lösa tvister mellan behöriga nationella myndigheter. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av behöriga myndigheter från mer än en medlemsstat, får de europeiska tillsynsmyndigheterna på begäran av en av de berörda behöriga myndigheterna bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse inom den tidsfrist som fastställs av den europeiska tillsynsmyndigheten, med beaktande av eventuella relevanta tidsfrister i den tillämpliga lagstiftningen och av hur komplex och brådskande tvisten är. Om en sådan tvist kvarstår, får de europeiska tillsynsmyndigheterna avgöra tvisten.

(11) I förordningarna om inrättande av ESFS föreskrivs en mekanism för att lösa tvister mellan behöriga nationella myndigheter. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område som specificeras i unionslagstiftningen i enlighet med förordning (EG) nr …/2010 [EBA], förordning (EG) nr …/2010 [ESMA] och förordning (EG) nr …/2010 [EIOPA], där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av behöriga myndigheter från mer än en medlemsstat, bör de europeiska tillsynsmyndigheterna på begäran av en av de berörda behöriga myndigheterna kunna bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse inom den tidsfrist som fastställs av den europeiska tillsynsmyndigheten, med beaktande av eventuella relevanta tidsfrister i den tillämpliga lagstiftningen och av hur komplex och brådskande tvisten är. Om en sådan tvist kvarstår, bör de europeiska tillsynsmyndigheterna kunna avgöra tvisten.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Enligt bestämmelsen som ger möjlighet att lösa tvister i förordningarna om inrättande av ESFS krävs det generellt sett inga följdändringar av den tillämpliga lagstiftningen. Men inom områden där det redan finns någon form av icke-bindande medling i den tillämpliga lagstiftningen eller där det förekommer tidsfrister för gemensamma beslut som ska fattas av en eller flera behöriga nationella myndigheter, krävs det ändringar för att säkerställa klarhet och minsta möjliga avbrott i processen för att nå ett gemensamt beslut, men också för att säkerställa att de europeiska tillsynsmyndigheterna är redo att lösa tvister i tillämpliga fall.

(12) Enligt artikel 11.1 i förordning (EG) nr …/2010 [EBA], förordning (EG) nr …/2010 [ESMA] och förordning (EG) nr …/2010 [EIOPA] som ger möjlighet att lösa tvister i förordningarna om inrättande av ESFS krävs det generellt sett inga följdändringar av den tillämpliga lagstiftningen. Men inom områden där det redan finns någon form av icke-bindande medling i den tillämpliga lagstiftningen eller där det förekommer tidsfrister för gemensamma beslut som ska fattas av en eller flera behöriga nationella myndigheter, krävs det ändringar för att säkerställa klarhet och minsta möjliga avbrott i processen för att nå ett gemensamt beslut, men också för att säkerställa att de europeiska tillsynsmyndigheterna är redo att lösa tvister i tillämpliga fall. Det bindande förfarandet för att lösa tvister är avsett att klara ut situationer där behöriga tillsynsmyndigheter inte själva mellan sig kan lösa förfarandefrågor eller väsentliga problem när det gäller att följa unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Detta direktiv bör därför omfatta de situationer där man kan behöva lösa förfarandefrågor eller väsentliga problem när det gäller att följa unionslagstiftningen och där tillsynsmyndigheterna kanske inte kan lösa problemet på egen hand. I sådana fall bör en av de involverade tillsynsmyndigheterna hänföra frågan till den behöriga europeiska tillsynsmyndigheten. Denna europeiska tillsynsmyndighet bör handla i enlighet med det förfarande som fastställs i direktivet. Den bör med bindande verkan för de aktuella behöriga myndigheterna kunna begära att de aktuella behöriga myndigheterna vidtar särskilda åtgärder eller avstår från åtgärder för att lösa problemet och för att säkerställa förenligheten med unionslagstiftningen.

 

I sådana fall där den relevanta unionslagstiftningen ger medlemsstaterna beslutsfattande behörighet, bör den europeiska tillsynsmyndighetens beslut inte ersätta de behöriga myndigheternas rätt att fatta egna beslut i enlighet med unionslagstiftningen.

Motivering

För att den europeiska tillsynsmyndighetens beslut ska vara förenliga med EU-domstolens rättspraxis (C -9/56 och 10/56, Meroni mot Höga myndigheten, REG 1958, s. 133 och s. 157), är det viktigt att besluten inte ersätter de nationella tillsynsmyndigheternas lagliga rätt att fatta egna beslut. Enligt målet Meroni får en institution inte delegera sådana befogenheter som den själv saknar.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut föreskrivs medling eller gemensamma beslut för att fastställa betydande filialer till ledamöter i tillsynskollegiet, modellvalidering och riskvärdering av grupper. Inom samtliga dessa områden ska det i en ändring klart anges att om det uppstår en tvist under den föreskrivna tidsperioden kan Europeiska bankmyndigheten lösa denna tvist med den process som föreskrivs i förordning …/… [EBA]. På så sätt blir det tydligt att tvister kan lösas och samarbete stärkas innan ett slutligt beslut fattas eller utfärdas till en institution.

(13) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut föreskrivs medling eller gemensamma beslut för att fastställa betydande filialer till ledamöter i tillsynskollegiet, modellvalidering och riskvärdering av grupper. Inom samtliga dessa områden ska det i en ändring klart anges att om det uppstår en tvist under den föreskrivna tidsperioden kan Europeiska bankmyndigheten lösa denna tvist med den process som föreskrivs i förordning (EG) nr…/2010 [EBA]. På så sätt blir det tydligt, även om Europeiska bankmyndigheten inte bör kunna ersätta behöriga myndigheters diskretionära bedömningar, att tvister kan lösas och samarbete stärkas innan ett slutligt beslut fattas eller utfärdas till en institution.

Motivering

På områden där det finns meningsskiljaktigheter mellan nationella finansiella tillsynsmyndigheter bör de europeiska tillsynsmyndigheternas möjlighet att bistå för att uppnå en överenskommelse inte utsträckas till att kunna ersätta nationella tillsynsmyndigheters diskretionära bedömning, och detta i enlighet med EG-domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Anpassningen av kommittéförfarandet till i synnerhet artikel 290 respektive 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör göras stegvis. Detta direktiv bör till artiklarna 290 och 291 anpassa relevanta bestämmelser i de ändrade direktiv som anges i skäl 20 endast om de nya europeiska myndigheterna är berörda och endast i den mån bestämmelserna hänför sig till tekniska standarder. Denna anpassning samt ytterligare anpassningar av andra kommittéförfaranden i de ändrade direktiven bör inte begränsas till de åtgärder som tidigare behandlats enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll, utan bör omfatta alla lämpliga åtgärder av allmän räckvidd, oberoende av vilket beslutsförfarande inom kommittéförfarandet som var tillämpligt innan fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft. För att säkerställa samstämdhet bör ytterligare anpassningar till artiklarna 290 och 291 av andra kommittéförfaranden i de ändrade direktiv som anges i skäl 20 genomföras i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Konfidentiell information som överlämnas till eller utväxlas mellan behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska systemrisknämnden bör omfattas av den sekretess som gäller för anställda och tidigare anställda hos den behöriga myndighet som erhåller informationen.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Inom områden där myndigheterna är skyldiga att utarbeta förslag till tekniska standarder ska dessa förslag lämnas till kommissionen inom tre år efter det att myndigheterna har inrättats.

(18) Inom områden där de europeiska tillsynsmyndigheterna är skyldiga att utarbeta förslag till tekniska standarder ska dessa förslag lämnas till kommissionen inom tre år efter det att de europeiska tillsynsmyndigheterna har inrättats, såvida inte andra tidsfrister upprättats i den relevanta förordningen.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra den inre marknadens funktion genom att säkerställa en hög, effektiv och enhetlig nivå på reglering och tillsyn, skydda insättare, investerare och förmånstagare och därigenom företag och konsumenter, skydda de finansiella marknadernas integritet, effektivitet och korrekta funktion, upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet och stärka den internationella samordningen av tillsynen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför på grund av åtgärdens räckvidd bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets­principen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra den inre marknadens funktion genom att säkerställa en hög, effektiv och enhetlig nivå på reglering och tillsyn, skydda insättare, investerare och förmånstagare och därigenom företag och konsumenter, skydda de finansiella marknadernas integritet, effektivitet och korrekta funktion, upprätthålla stabiliteten och hållbarheten i det finansiella systemet, skydda realekonomin, säkra de offentliga finanserna och stärka den internationella samordningen av tillsynen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför på grund av åtgärdens räckvidd bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets­principen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 1998/26/EG

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Den medlemsstat som avses i punkt 2 ska omedelbart underrätta övriga medlemsstater och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning …/…, om detta och förmedla all information som är avgörande till denna myndighet för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter.”

”3. Den medlemsstat som avses i punkt 2 ska omedelbart underrätta Europeiska centralbanken, Europeiska systemrisknämnden, övriga medlemsstater och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2010, om detta och förmedla all information som är avgörande till denna myndighet för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter.”

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 1998/26/EG

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Följande artikel ska införas efter artikel 10:

 

Artikel 10a

 

De behöriga myndigheterna ska inom ramen för detta direktiv vid behov samarbeta med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Direktiv 1998/26/EG

Artikel 10b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Följande artikel ska införas efter artikel 10a:

 

Artikel 10b

 

De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål förse Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och andra behöriga myndigheter med all relevant information som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led -1 (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 2 – led 17 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) I artikel 2.17 ska följande led läggas till:

 

aa) den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna,

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1 – led b

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Den gemensamma kommittén ska offentliggöra förteckningen över identifierade finansiella konglomerat och fortlöpande uppdatera förteckningen.”

”3. Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska på sin webbplats offentliggöra förteckningen över identifierade finansiella konglomerat och fortlöpande uppdatera förteckningen.” Denna information ska vara tillgänglig via länk på var och en av de europeiska tillsynsmyndigheternas webbplatser.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 9 – punkt 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 9.2 ska följande led läggas till:

 

ca) Utvecklande av ett detaljerat system för problemlösning som regelbundet ska uppdateras och ses över åtminstone årligen, och som består av en strukturerad mekanism för tidiga ingripanden, omedelbara korrigerade åtgärder och en beredskapsplan vid konkurser.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Avsnitt 3 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Rubriken på avsnitt III ska ersättas med följande:

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA EXTRA OCH EUROPEISK TILLSYN

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel -10 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) Följande artikel ska införas i avsnitt 3 före artikel 10:

 

Artikel -10

 

1. Finansiella konglomerat ska bli föremål för extra och europeisk tillsyn av den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och de nationella behöriga myndigheterna.

 

2. Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska utöva den europeiska tillsynen över finansiella konglomerat, i syfte att garantera samstämmig sektorsövergripande och gränsöverskridande överensstämmelse med bindande akter i enlighet med EU-lagstiftningen.

 

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska agera genom den samordnare som utsetts av de nationella behöriga myndigheterna för den extra tillsynen och som också ska agera för den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

 

3. Alla samordnare för finansiella konglomerat inom EU ska samordnas av den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1d (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d) Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

 

1. För att säkerställa korrekt extra tillsyn över de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat ska en enda samordnare med ansvar för samordning och utövande av den extra tillsynen utses bland de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter, inbegripet dem som finns i den medlemsstat i vilken det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor. Utnämningen av samordnare ska offentliggöras på webbplatsen för den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1e (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1e) I artikel 11.1 ska andra stycket ersättas med följande:

 

För att den extra och europeiska tillsynen ska kunna underlättas och få en bred rättslig grund, ska samordnaren, de andra relevanta behöriga myndigheterna och vid behov andra berörda behöriga myndigheter införa samordningsåtgärder. Genom dessa kan samordnaren anförtros ytterligare uppgifter och förfaranden specificeras för de relevanta behöriga myndigheternas beslutsprocesser enligt artiklarna 3 och 4, artikel 5.4, artikel 6, artikel 12.2 samt artiklarna 16 och 18, samt för samarbetet med andra behöriga myndigheter. Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska utarbeta riktlinjer för samordningsarrangemangen.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1f (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1f) I artikel 12.1 ska första stycket ersättas med följande:

 

1. De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat, [...] den behöriga myndighet som utses till samordnare för detta och den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska ha ett nära samarbete med varandra. Utan att det påverkar dessa myndigheters respektive ansvar enligt de relevanta särreglerna ska de, oavsett om de är inrättade i samma medlemsstat, till varandra överlämna alla uppgifter som är väsentliga eller relevanta för de övriga behöriga myndigheternas utövande av tillsynsuppgifter enligt särreglerna och detta direktiv. Härvid ska de behöriga myndigheterna, [...] samordnaren och den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna på begäran överlämna alla relevanta uppgifter och på eget initiativ överlämna alla väsentliga uppgifter.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1g (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1g) I artikel 12.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

När det är nödvändigt för utförandet av deras respektive uppgifter, kan de behöriga myndigheterna också utbyta uppgifter om reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat med följande myndigheter i enlighet med bestämmelserna i särreglerna: centralbanker, Europeiska centralbankssystemet, Europeiska centralbanken och Europeiska systemrisknämnden.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1h (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1h) Följande artikel ska införas efter artikel 12:

 

Artikel 12a

 

Behöriga myndigheter ska inom ramen för detta direktiv vid behov samarbeta med den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1i (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 12b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1i) Följande artikel ska införas efter artikel 12a:

 

Artikel 12b

 

Behöriga myndigheter ska utan dröjsmål förse den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter med all relevant information som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1j (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1j) Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder inom deras jurisdiktion för att de fysiska och juridiska personer, vare sig dessa är reglerade enheter eller ej, som omfattas av extra och europeisk tillsyn inbördes och med den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna utbyter uppgifter som kan vara relevanta för den extra och europeiska tillsynen.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1k (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 16 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1k) I artikel 16 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 får den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och medlemsstaterna bestämma vilka åtgärder som de behöriga myndigheterna får vidta när det gäller blandade finansiella holdingföretag.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1l (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 16 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1l) I artikel 16 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

Då så krävs ska de berörda behöriga myndigheterna, inklusive samordnaren och den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna, samordna sina tillsynsåtgärder.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 2

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 18 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Utan att detta påverkar särreglerna ska de behöriga myndigheterna i det fall som avses i artikel 5.3 kontrollera huruvida reglerade enheter, vilkas moderföretag har huvudkontor utanför gemenskapen, är föremål för sådan tillsyn som utövas av en behörig myndighet i tredje land som är likvärdig med den extra tillsyn som föreskrivs i detta direktiv beträffande sådana reglerade enheter som avses i artikel 5.2. Kontrollen ska utföras av den behöriga myndighet som skulle vara samordnare om kriterierna i artikel 10.2 hade varit tillämpliga, på begäran av moderföretaget eller av någon av de reglerade enheter som auktoriserats i gemenskapen eller på egen begäran. Den behöriga myndigheten ska samråda med de andra relevanta behöriga myndigheterna och beakta varje tillämplig vägledning som den gemensamma kommittén har utarbetat enligt artikel 21a.2. Den behöriga myndigheten ska med anledning därav rådfråga den gemensamma kommittén innan beslut fattas.”

”1. Utan att detta påverkar särreglerna ska de behöriga myndigheterna i det fall som avses i artikel 5.3 kontrollera huruvida reglerade enheter, vilkas moderföretag har huvudkontor utanför unionen, är föremål för sådan tillsyn som utövas av en behörig myndighet i tredje land som är likvärdig med den extra tillsyn som föreskrivs i detta direktiv beträffande sådana reglerade enheter som avses i artikel 5.2. Kontrollen ska utföras av den behöriga myndighet som skulle vara samordnare om kriterierna i artikel 10.2 hade varit tillämpliga, på begäran av moderföretaget eller av någon av de reglerade enheter som auktoriserats i unionen eller på egen begäran. Den behöriga myndigheten ska samråda med de andra relevanta behöriga myndigheterna och följa varje tillämplig vägledning som den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna har utarbetat enligt artikel 21a.2. Den behöriga myndigheten ska med anledning därav rådfråga den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna innan beslut fattas.”

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

 

1a. Om en behörig myndighet beslutar att ett tredjeland har likvärdig tillsyn, i strid med en annan relevant behörig myndighets åsikt, får den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna upphäva detta beslut om den behöriga myndighetens beslut grundades på falska premisser eller om standarden på tillsynen i tredjelandet sjunkit sedan beslutet fattades.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 19 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Artikel 19.2 ska ersättas med följande:

 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 218.1 och 218.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen med biträde av den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna, Europeiska bankkommittén, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén och Kommittén för finansiella konglomerat granska resultatet av de förhandlingar som avses i punkt 1 och den därigenom uppkomna situationen.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 3

Direktiv 2002/87/EG

Kapitel III – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

TILLDELADE BEFOGENHETER OCH KOMMITTÉFÖRFARANDEN

DELEGERADE BEFOGENHETER”

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 3a (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) I artikel 20.1 ska första stycket ersättas med följande:

 

1. Kommissionen ska genom delegerade akter anta [...] ändringar av detta direktiv på följande områden:

 

a) En mer precis formulering av definitionerna i artikel 2 i syfte att beakta utvecklingen på finansmarknaderna vid tillämpningen av detta direktiv.

 

b) En mer precis formulering av definitionerna i artikel 2 i syfte att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv i unionen.

 

c) Harmonisering av terminologin och ramarna för definitionerna i direktivet i överensstämmelse med framtida unionsrättsakter om reglerade enheter och närliggande frågor.

 

d) En mer precis definition av beräkningsmetoderna i bilaga I för att beakta utvecklingen på finansmarknaderna och av tillsynsmetoderna.

 

e) Samordning av bestämmelserna enligt artiklarna 7 och 8 och bilaga II, så att konsekvent harmonisering och enhetlig tillämpning inom unionen uppmuntras.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 4

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 20 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I artikel 20.1 ska följande mening läggas till:

utgår

Dessa åtgärder ska inte omfatta fastställandet av tillämpningsvillkor för de bestämmelser som behandlas i de poster som anges i artikel 21a.

 

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 21 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Artikel 21.2 ska ersättas med följande:

 

2. De befogenheter att anta delegerade akter som avses i artikel 20.1 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 4b (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

 

2a. När kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 4c (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 21 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

 

2b. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som fastställs i artiklarna 21a och 21b.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 4d (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 21 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d) Artikel 21.3 ska utgå.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 4e (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 21 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e) Artikel 21.4 ska ersättas med följande:

 

4. Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna [...] ska [...] ge allmän vägledning om huruvida det är sannolikt att de system för extra tillsyn som tillämpas av behöriga myndigheter i tredje land kommer att uppfylla det mål för den extra tillsynen som ställs upp i detta direktiv, när det gäller reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat vars ledande enhet har sitt huvudkontor utanför unionen. Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna [...] ska fortlöpande se över all sådan vägledning och beakta varje förändring i den extra tillsyn som utförs av sådana behöriga myndigheter.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 21a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Följande artikel ska införas efter artikel 21:

 

Artikel 21a

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 20.1 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 5b (nytt)

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 21b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Följande artikel ska införas efter artikel 21a:

 

Artikel 21b

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på fyra månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten, ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i den. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten, ska den inte träda i kraft.

 

3. För att i tillämpliga fall underlätta antagandet av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet, i enlighet med ett förfarande med tidig tidsfrist för att göra invändningar i vederbörligen motiverade fall, besluta att förkorta den period på fyra månader som avses i första stycket, efter en begäran från kommissionen.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 6

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 21a – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv får de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 42 i förordning …/… [EBA], förordning …/… [EIOPA] och förordning…/… [ESMA] utarbeta förslag till tekniska standarder med avseende på

1. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr …/2010 [EBA], förordning (EG) nr …/2010 [EIOPA] och förordning (EG) nr …/2010 [ESMA] utarbeta förslag till tekniska standarder med avseende på

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 6

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 21a – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den gemensamma kommittén får ge allmän vägledning om huruvida det är sannolikt att de system för extra tillsyn som tillämpas av behöriga myndigheter i tredje land kommer att uppfylla det mål för den extra tillsynen som ställs upp i detta direktiv, när det gäller reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat vars ledande enhet har sitt huvudkontor utanför gemenskapen.

2. Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska ge allmän vägledning om huruvida det är sannolikt att de system för extra tillsyn som tillämpas av behöriga myndigheter i tredje land kommer att uppfylla det mål för den extra tillsynen som ställs upp i detta direktiv, när det gäller reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat vars ledande enhet har sitt huvudkontor utanför unionen.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led -1 (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 1 – led 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) I artikel 1 ska led 5 ersättas med följande:

 

5. godtagen marknadspraxis: praxis som rimligen kan förväntas på en eller flera finansmarknader och som godtagits av den behöriga myndigheten enligt de riktlinjer som kommissionen antagit i enlighet med förfarandet för delegerade akter [...] i artiklarna 17, 17a och 17b.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led -1a (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) I artikel 1 ska andra stycket ersättas med följande:

 

För att kunna ta hänsyn till tekniska förändringar på de finansiella marknaderna och säkerställa konsekvent harmonisering och enhetlig tillämpning av detta direktiv i unionen, ska kommissionen genom delegerade akter fastställa åtgärder avseende punkterna 1, 2 och 3 i den här artikeln. Dessa åtgärder[...] ska antas i enlighet med förfarandet för delegerade akter som avses i artiklarna 17, 17a och 17b.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led -1b (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 6 – punkt 10 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b) I artikel 6.10 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Dessa åtgärder [...] ska antas i enlighet med förfarandet för delegerade akter som avses i artiklarna 17, 17a och 17b.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led -1c (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1c) Artikel 8 ska ersättas med följande:

 

Förbuden i detta direktiv är inte tillämpliga på handel med egna aktier i återköpsprogram eller på stabilisering av ett finansiellt instrument, förutsatt att handeln utförs i enlighet med delegerade akter. Dessa åtgärder[...] ska antas i enlighet med förfarandet för delegerade akter som avses i artiklarna 17, 17a och 17b.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led -1d (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 12 – punkt 2 – leden ha–hd (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1d) I artikel 12.2 ska följande led läggas till:

 

ha) förbjuda det berörda finansiella instrumentet,

 

hb) begränsa storleken på ett åtagande att köpa eller sälja en viss mängd av en finansiell tillgång,

 

hc) begära att underliggande tillgångar innehas som en förutsättning för handel, samt

 

hd) sätta kvalitativa gränser.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led -1e (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 14 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1e) Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

 

2. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artiklarna 17, 17a och 17b upprätta en informativ lista över de administrativa åtgärder och påföljder som anges i punkt 1. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska utarbeta riktlinjer som gör det möjligt för kommissionen att upprätta en lista.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led -1f (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 14 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1f) Artikel 14.4 ska ersättas med följande:

 

4. Medlemsstaterna skall föreskriva att den behöriga myndigheten offentliggör varje åtgärd eller sanktion till följd av överträdelser av de bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, om inte offentliggörandet äventyrar finansmarknaderna eller åsamkar de berörda parterna oproportionerlig skada. De behöriga myndigheterna ska vid samma tidpunkt rapportera alla åtgärder och sanktioner till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska lägga denna information i motsvarande datafil i de relevanta europeiska databaserna över registrerade marknadsaktörer.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led -1g (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 16 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1g) Artikel 16.1 ska ersättas med följande:

 

1. De behöriga myndigheterna ska samarbeta med varandra och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten när så krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter enligt detta direktiv eller enligt nationell lagstiftning. De behöriga myndigheterna ska bistå varandra och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. I synnerhet ska de utbyta information och samarbeta i utredningsarbetet.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 1

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 226 i fördraget får en behörig myndighet vars begäran om information inte ger resultat inom rimlig tid eller avslås, anmäla detta till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning …/…, som får agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats genom den förordningen.”

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska en behörig myndighet vars begäran om information inte ger resultat inom rimlig tid eller avslås, anmäla detta till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2010, som ska agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats genom den förordningen.”

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 1a (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 16 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 16 ska följande punkt läggas till:

 

2a. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2010, får på eget initiativ begära all information som krävs enligt punkt 1.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 16 – punkt 4 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 226 i fördraget får en behörig myndighet, vars begäran om att inleda en undersökning eller om tillstånd för de egna tjänstemännen att följa med den utländska behöriga myndighetens tjänstemän inte ges något svar inom rimlig tid eller avslås, anmäla detta till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, som får agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats genom förordning .../... [ESMA].”

”Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska en behörig myndighet, vars begäran om att inleda en undersökning eller om tillstånd för de egna tjänstemännen att följa med den utländska behöriga myndighetens tjänstemän inte ges något svar inom rimlig tid eller avslås, anmäla detta till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, som ska agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats genom förordning (EG) nr .../2010 [ESMA].”

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 3 – stycke 1

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 16 – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkterna 2 och 4 får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för genomförandet av förfrågningar om utbyte av information och inspektioner över nationsgränserna.

”5. ”För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 2 och 4 ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för genomförandet av förfrågningar om utbyte av information och inspektioner över nationsgränserna.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 3a (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Artikel 17.2a ska ersättas av följande:

 

2a. De befogenheter att anta de delegerade akter som avses i artikel 1, artikel 6.10, artikel 8, artikel 14.2 och artikel 16.5 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 3b (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 17 – punkt 2aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) I artikel 17 ska följande punkt läggas till:

 

2aa. När kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 3c (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 17 – punkt 2ab (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) I artikel 17 ska följande punkt läggas till:

 

2ab. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som fastställs i artiklarna 17a och 17b.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 3d (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 17 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d) Artikel 17.3 ska utgå.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 3e (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 17a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3e) Följande artikel ska införas efter artikel 17:

 

Artikel 17a

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 1, artikel 6.10, artikel 8, artikel 14.2 och artikel 16.5 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 3f (nytt)

Direktiv 2003/6/EG

Artikel 17 b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3f) Följande artikel ska införas efter artikel 17a:

 

Artikel 17b

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på fyra månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten, ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i den. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten, ska den inte träda i kraft.

 

3. För att i tillämpliga fall underlätta antagandet av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet, i enlighet med ett förfarande med tidig tidsfrist för att göra invändningar i vederbörligen motiverade fall, besluta att förkorta den period på fyra månader som avses i första stycket, efter en begäran från kommissionen.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led -1 (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 9 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) I artikel 9.1 ska led a ersättas med följande:

 

a) institutet registreras i ett nationellt register av den behöriga tillsynsmyndigheten eller är auktoriserat; vid sådan verksamhet över gränserna som avses i artikel 20 ska även de medlemsstater där institutet är verksamt framgå av registret; denna information ska meddelas Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, som ska offentliggöra den på sin webbplats,

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led -1a (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 9 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) Artikel 9.5 ska ersättas med följande:

 

5. När det gäller sådan verksamhet över gränserna som avses i artikel 20, ska villkoren för att få bedriva sådan verksamhet godkännas i förväg från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland. När medlemsstaterna ger ett sådant godkännande, ska de omedelbart informera Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 1 – led b

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet ska Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning…/… utarbeta förslag till tekniska standarder gällande information som ska lämnas till de behöriga myndigheterna. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”2. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av direktivet ska Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning…/… utarbeta förslag till tekniska standarder gällande information som ska lämnas till de behöriga myndigheterna. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 1a (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 14 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 14.4 andra stycket ska ersättas med följande:

 

Varje beslut om att förbjuda ett institut att utöva sin verksamhet ska grundas på klart angivna skäl och delges institutet. Det ska också anmälas till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 1b (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 15 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) I artikel 15.6 ska första stycket ersättas med följande:

 

6. För att kunna åstadkomma den ytterligare harmonisering av reglerna för beräkningen av tekniska avsättningar som kan vara motiverad - i synnerhet vad gäller räntesatserna och andra antaganden som påverkar de tekniska avsättningarna - ska Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten vartannat år eller på begäran av kommissionen eller en medlemsstat lägga fram en rapport om situationen när det gäller utvecklingen av verksamhet över gränserna.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 1c (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 15 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) I artikel 15 ska följande punkt läggas till:

 

6a. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för beräkning av tekniska avsättningar. Myndigheten ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder och rapporter till kommissionen före den 1 juni 2011.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning (EG) nr .../2010 [EIOPA].

Motivering

Enligt artikel 15.6 i tjänstepensionsdirektivet råder det redan enighet om målet att uppnå ytterligare harmonisering, särskilt när det gäller beräkningen av tekniska avsättningar, i syfte att förbättra konsumentskyddet. Eftersom tjänstepensionsdirektivet endast harmoniserar de olika nationella reglerna på en låg nivå kommer bindande tekniska standarder att bli särskilt viktiga.

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 1d (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 20 – punkt 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d) I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

 

10a. För att garantera en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för förfaranden för godkännande och anmälan, metoder för att beräkna tekniska avsättningar samt förfaranden för information och offentliggörande.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning (EG) nr .../2010 [EIOPA].

Motivering

I artikel 15.6 i tjänstepensionsdirektivet uttalar man explicit målet om en ytterligare harmonisering av metoderna för att beräkna de tekniska avsättningarna, så att konsumenterna kan skyddas från följderna av gränsöverskridande regelarbitrage. Med tanke på att tjänstepensionsdirektivet hittills bara innehållit minimalt harmoniserade bestämmelser är här gemensamma tekniska standarder särskilt viktiga.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 2

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 20 – punkt 11 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”11. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet ska Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder som för varje enskild medlemsstat anger vilka bestämmelser av tillsynskaraktär som är relevanta när det gäller tjänstepensionsplaner och som inte omfattas genom hänvisningen till nationell social- och arbetsmarknadslagstiftning under punkt 1. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”11. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av direktivet ska Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för metoderna för beräkningen av tekniska avsättningar och sammanställa rapporter som för varje enskild medlemsstat anger vilka andra bestämmelser av tillsynskaraktär som är relevanta när det gäller tjänstepensionsplaner och som inte omfattas genom hänvisningen till nationell social- och arbetsmarknadslagstiftning under punkt 1. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder senast den 1 januari 2014 och sina rapporter senast den 1 juni 2011 till kommissionen.”

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 2a (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 21 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Rubriken till artikel 21 ska ersättas med följande:

 

Samarbete mellan medlemsstaterna, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och kommissionen

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 2b (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 21 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Artikel 21.1 ska ersättas med följande:

 

Medlemsstaterna skall i samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten på lämpligt sätt säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv genom tillämpning av gemensamma tekniska standarder avseende godkännande, anmälan, regler avseende beräkningen av tekniska avsättningar, informations- och offentliggörandeförfaranden, regelbundet utbyte av information och erfarenheter [...] och ett närmare samarbete för att på så sätt förhindra snedvridning av konkurrensen och skapa de nödvändiga förutsättningarna för oproblematiskt medlemskap över gränserna och flytträtt för pensionsrättigheter.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 2c (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 21 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c) Artikel 21.2 ska ersättas med följande:

 

2. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ha ett nära samarbete för att underlätta tillsynen över tjänstepensionsinstitutens verksamhet och vid behov inom ramen för detta direktiv.

 

Behöriga myndigheter ska utan dröjsmål förse Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och andra behöriga myndigheter med all relevant information som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 2d (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 21 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d) Artikel 21.3 ska ersättas med följande:

 

3. Varje medlemsstat ska informera kommissionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om allvarligare problem som tillämpningen av detta direktiv ger upphov till.

 

Kommissionen, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska så snart som möjligt behandla sådana svårigheter i syfte att finna lämpliga lösningar.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 4 – led 2e (nytt)

Direktiv 2003/41/EG

Artikel 22 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2e) Artikel 22.2 ska ersättas med följande:

 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1 (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. I artikel 1 ska följande punkt läggas till:

 

3a. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa föreskrifter för justering av de gränser som avses i artikel 1.2 h och 1.2 j.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 2 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a. Artikel 2.4 ska ersättas med följande:

 

4. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa definitionerna i punkt 1, inklusive justeringar av beloppen i definitionen av små och medelstora företag, med beaktande av unionslagstiftningen och rekommendationer samt den ekonomiska utvecklingen.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1b (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b. Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

 

3. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om punkterna 1 b, 1 c, 2 c och 2 d, främst om innebörden av likvärdighet.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1c (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1c. I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

3a. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av direktivet får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för undantagen avseende punkterna 1 a, 1 d, 1 e, 2 a, 2 b, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h, främst om innebörden av likvärdighet.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i denna punkt i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning (EG) nr .../2010 [ESMA].

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1d (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 5 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1d. Artikel 5.5 ska ersättas med följande:

 

5. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om utformningen av prospekt eller grundprospekt samt tillägg.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1e (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 5 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1e. I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

 

5a. För att uppfylla målen i detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b även fastställa föreskrifter för att bestämma

 

a) det närmare innehållet och den specifika formen för det viktiga informationsdokument som avses i punkterna 2 och 3,

 

b) det närmare innehållet och den specifika formen för det viktiga informationsdokumentet vad avser

 

i) strukturerade värdepapper och grundprospekt,

 

ii) aktier och

 

iii) obligationer.

 

Dessa delegerade akter ska antas senast …*.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

 

______

* EUT: Vänligen för in datumet: 18 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1f (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1f. I artikel 6 ska följande punkt läggas till:

 

2a. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för ansvar i samband med prospekt.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning (EG) nr .../2010 [ESMA].

Motivering

De behöriga myndigheterna har olika praxis och skulle kräva att emittenten och erbjudaren bär ansvaret, eller beroende på typen av emission, en av dessa personer. Detta skapar osäkerhet i ansvarssystemet för prospektet, särskilt när det sker med ”europass”. Ytterligare specifikationer krävs för denna emission.

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1g (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1g. Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

 

1. Detaljerade delegerade akter avseende vilka specifika uppgifter som måste ingå i prospekten och för undvikande av dubblering av information när ett prospekt består av separata dokument ska antas av kommissionen i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b. Den första uppsättningen delegerade akter ska antas senast den 1 juli 2004.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1h (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1h. Artikel 7.3 ska ersättas med följande:

 

3. De delegerade akter som avses i punkt 1 ska bygga på de standarder för finansiell och icke-finansiell information som fastställts av internationella organisationer för tillsyn av värdepappersmarknaden, särskilt IOSCO och på de icke uttömmande bilagorna till detta direktiv.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led -1i (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1i. Artikel 8.4 ska ersättas med följande:

 

4. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om punkt 2.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 1

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 8 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 2 och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning…/…, utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de genomförandeåtgärder som antas av kommissionen enligt punkt 4. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”5. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 2 och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning…/…, utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de delegerade akter som antas av kommissionen enligt punkt 4. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].”

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet för genomförandeakter i artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 1a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) Artikel 11.3 ska ersättas med följande:

 

3. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om den information som ska införlivas genom hänvisning.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 13 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Artikel 13.7 ska ersättas med följande:

 

7. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om villkoren för justering av tidsfristerna.

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 2a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

 

1. När prospektet har godkänts skall det registreras av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och göras tillgängligt för allmänheten av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel så snart det är praktiskt möjligt, och under alla omständigheter i skälig tid före och senast vid, den tidpunkt då erbjudandet till allmänheten börjar gälla eller de berörda värdepapperen tas upp till handel. Dessutom skall prospektet, i det fall det rör sig om det första erbjudandet till allmänheten av en kategori av aktier som ännu inte upptagits till handel på en reglerad marknad och som skall tas upp till handel för första gången, vara tillgängligt minst sex arbetsdagar innan erbjudandet löper ut.

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 3a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 14 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Artikel 14.8 ska ersättas med följande:

 

8. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om punkterna 1, 2, 3 och 4. Den första uppsättningen delegerade akter ska antas senast den 1 juli 2004.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 3b (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 15 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Artikel 15.7 ska ersättas med följande:

 

7. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om spridning av annonser som gäller planerade erbjudanden av värdepapper till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad, framför allt innan prospekten har gjorts tillgängliga för allmänheten eller innan teckningstiden inletts samt i fråga om punkt 4. Den första uppsättningen delegerade akter ska antas av kommissionen senast den 1 juli 2004.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 4

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i fråga om skyldigheten att tillhandahålla ett tillägg till prospektet om det föreligger en ny omständighet av betydelse, sakfel eller förbiseende i samband med informationen i prospektet. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”3. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avgöra vad som utgör en ny omständighet av betydelse, sakfel eller förbiseende enligt punkt 1 och utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren och även de förfaranden som ska följas i fråga om skyldigheten att tillhandahålla ett tillägg till prospektet. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 5

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 17 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. När ett erbjudande till allmänheten eller ett upptagande till handel på en reglerad marknad planeras i en eller flera medlemsstater eller i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska det prospekt som godkänts i hemmedlemsstaten, liksom eventuella tillägg till detta, vara giltigt för erbjudanden till allmänheten eller upptaganden till handel i varje värdmedlemsstat, förutsatt att anmälan görs till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och den behöriga myndigheten i varje värdmedlemsstat i enlighet med artikel 18; detta ska dock inte påverka tillämpningen av artikel 23. Värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska inte företa något godkännande eller annat administrativt förfarande i fråga om prospektet.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 5a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 17 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Artikel 17.2 ska ersättas med följande:

 

2. Om det uppträder sådana nya omständigheter, sakfel eller förbiseenden av betydelse som avses i artikel 16 efter godkännandet av prospektet, ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kräva att ett tillägg offentliggörs och godkänns på det sätt som anges i artikel 13.1. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten kan göra den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten uppmärksam på behovet av ny information.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 6

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 18 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för anmälningsförfarandena för intyget om godkännande, kopian av prospektet, översättning av sammanfattningen och eventuella tillägg till prospektet.

4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för anmälningsförfarandena för intyget om godkännande, kopian av prospektet, översättning av sammanfattningen och eventuella tillägg till prospektet.

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet för genomförandeakter i artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 6a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 20 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Artikel 20.3 ska ersättas med följande:

 

3. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder för att införa allmänna ekvivalenskriterier på grundval av de krav som fastställs i artiklarna 5 och 7.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

 

På grundval av sådana kriterier får kommissionen i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b förklara att ett tredje land säkerställer att prospekt upprättade i det landet står i överensstämmelse med detta direktiv, antingen genom landets nationella lagstiftning eller för att praxis och förfaranden i landet följer internationella standarder utarbetade av internationella organisationer, såsom IOSCO:s informationsstandarder.

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 6b (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 21 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b. I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

 

1a. De behöriga myndigheterna ska inom ramen för detta direktiv vid behov samarbeta med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 6c (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 21 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c. I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

 

1b. De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål förse Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och andra behöriga myndigheter med all relevant information som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 7a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. I artikel 21.4 ska följande stycke läggas till:

 

Inspektioner på plats enligt led d kan utföras i samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8 – led a

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 22 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Punkt 1 ovan ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiell information eller från att överlämna konfidentiell information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska systemrisknämnden. Information som utväxlas mellan behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska systemrisknämnden ska omfattas av den sekretess som gäller för anställda och tidigare anställda hos den behöriga myndighet som erhåller informationen.”

3. Punkt 1 ovan ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiell information eller från att överlämna konfidentiell information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska systemrisknämnden, med förbehåll för begränsningar avseende företagsspecifik information och effekter på tredjeländer enligt förordning (EG) nr .../2010 [ESMA] respektive förordning (EG) nr .../2010 [ESRB]. Information som utväxlas mellan behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska systemrisknämnden ska omfattas av den sekretess som gäller för anställda och tidigare anställda hos den behöriga myndighet som erhåller informationen.”

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8 – led b

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 2 och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att specificera villkoren för samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär eller mallar för sådant samarbete och informationsutbyte.

”4. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 2 och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att specificera villkoren för samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär eller mallar för sådant samarbete och informationsutbyte.

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 23 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. Artikel 23.2 ska ersättas med följande:

 

2. Om emittenten eller det finansiella institut som ansvarar för erbjudandet till allmänheten fortsätter att överträda gällande lagar och andra författningar, trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller därför att dessa visat sig otillräckliga, ska den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda investerarna. Kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska informeras om sådana åtgärder snarast möjligt.

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8b (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Kapitel VII – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8b. Rubriken på kapitel VII ska ersättas med följande:

 

DELEGERADE BEFOGENHETER OCH GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8 c (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8c. Rubriken till artikel 24 ska ersättas med följande:

 

Delegering av befogenheter och kommittéförfarande

Ändringsförslag  112

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8d (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8d. Artikel 24.2a ska ersättas av följande:

 

2a. De befogenheter att anta delegerade akter som avses i artikel 1.3a, artikel 2.4, artikel 4.3, artikel 5.5, artikel 5.5a, artikel 7.1, artikel 7.3, artikel 8.4, artikel 11.3, artikel 13.7, artikel 14.8, artikel 15.7 och artikel 20.3 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8e (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24 – punkt 2aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8e. I artikel 24 ska följande punkt läggas till:

 

2aa. När kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8f (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24 – punkt 2ab (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8f. I artikel 24 ska följande punkt läggas till:

 

2ab. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som fastställs i artiklarna 24a och 24b.

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8g (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8g. Artikel 24.3 ska utgå.

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8h (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8h. Följande artikel ska införas:

 

Artikel 24a

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 1.3a, artikel 2.4, artikel 4.3, artikel 5.5, artikel 5.5a, artikel 7.1, artikel 7.3, artikel 8.4, artikel 11.3, artikel 13.7, artikel 14.8, artikel 15.7 och artikel 20.3 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  117

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 5 – led 8i (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8i. Följande artikel ska införas:

 

Artikel 24b

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på fyra månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten, ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i den. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten, ska den inte träda i kraft.

 

3. För att i tillämpliga fall underlätta antagandet av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet, i enlighet med ett förfarande med tidig tidsfrist för att göra invändningar i vederbörligen motiverade fall, besluta att förkorta den period på fyra månader som avses i första stycket, efter en begäran från kommissionen.

Ändringsförslag  118

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led -1 (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 2 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

 

3. För att beakta utvecklingen på finansmarknaderna och sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b, vad gäller undantagen i led c, i, och k, fastställa kriterierna för att avgöra om en verksamhet ska betraktas som en kompletterande verksamhet vid sidan av den huvudsakliga verksamheten, om man ser på företagsgruppen som helhet, och om en verksamhet bedrivs tillfälligt.

 

[...]

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  119

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led -1a (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 4 – punkt 1 – led 2 – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) I artikel 4.1 ska inledningen till andra stycket i led 2 ersättas av följande:

 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska fastställa

Ändringsförslag  120

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led -1b (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b) Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

 

2. För att kunna beakta utvecklingen på de finansiella marknaderna och sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de olika komponenterna i definitionerna i punkt 1 i denna artikel samt de olika komponenterna i definitionerna i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet1 och artikel 2 i kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet2. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen ska anta dessa förslag till tekniska standarder genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

 

__________

1 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1.

2EUT L 241, 2.9.2006, s. 26.

Ändringsförslag  121

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 1

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Varje medlemsstat ska upprätta ett register över samtliga värdepappersföretag. Detta register ska vara tillgängligt för allmänheten och innehålla information om vilka tjänster eller verksamheter värdepappersföretagen är auktoriserade för. Det ska uppdateras regelbundet.

”3. Varje medlemsstat ska registrera samtliga värdepappersföretag som erbjuder tjänster eller bedriver verksamhet inom dess myndighetssfär. Detta register ska vara tillgängligt för allmänheten och innehålla information om vilka tjänster eller verksamheter värdepappersföretagen är auktoriserade för. Det ska uppdateras regelbundet. Varje auktorisation ska anmälas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning …/…, ska upprätta en förteckning över samtliga värdepappersföretag i gemenskapen. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska offentliggöra denna förteckning och fortlöpande uppdatera den.”

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska upprätta ett register över samtliga värdepappersföretag i unionen. Detta register ska innehålla information om vilka tjänster eller verksamheter värdepappersföretagen är auktoriserade för och det ska uppdateras regelbundet. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska vara tillgänglig för allmänheten och registret ska offentliggöras på dess webbplats.

 

När en behörig myndighet har återkallat en auktorisation i enlighet med artikel 8b–d ska denna återkallelse synas i registret under en period på minst fem år.

Ändringsförslag  122

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 2

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel och artiklarna 7, 9.2–9.4, 10.1–10.2 och 12 får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren när det gäller kraven och förfarandena för auktorisation enligt denna artikel samt artiklarna 7, 9.2–9.4, 10.1–10.2 och 12.

”4. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel och artikel 5.4, artikel 9.2–9.4, artikel 10.1 och 10.2 samt artikel 12 ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att

 

a) specificera kraven avseende huvudkontoret enligt artikel 5.4,

 

b) fastställa den information som ska lämnas till de behöriga myndigheterna enligt artikel 7.2,

 

c) fastställa information och utarbeta standardformulär, mallar och förfaranden för den underrättelse som avses i artikel 9.2,

 

d) ) specificera kraven och kriterierna enligt artikel 9.2–9.4 och artikel 10.1–10.2, samt

 

e) specificera startkapitalkraven enligt artikel 12.

 

Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

Ändringsförslag  123

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 2a (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) I artikel 8 ska följande stycke läggas till:

 

Varje återkallelse av auktorisation ska anmälas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  124

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”8. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för den förteckning över information som krävs för bedömningen av ett förvärv enligt punkt 1 samt villkoren för samrådsprocessen mellan de relevanta behöriga myndigheterna enligt artikel 10.4. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

8. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för den förteckning över information som krävs för bedömningen av ett förvärv enligt punkt 1, kriterierna för att motsätta sig förvärv enligt punkt 4 samt villkoren för samrådsprocessen mellan de relevanta behöriga myndigheterna enligt artikel 10.4. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Ändringsförslag  125

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3a (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 10b – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) I artikel 10b.1 ska andra stycket ersättas med följande:

 

För att beakta [...] utvecklingen på de finansiella marknaderna och sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av det här direktivet ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b, anta föreskrifter som justerar kriterierna i första stycket i denna punkt.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  126

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3b (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 13 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Artikel 13.10 ska ersättas med följande:

 

10. För att beakta [...] utvecklingen på de finansiella marknaderna och sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 28 i denna artikel och artikel 18.1 och 18.2 i detta direktiv och artiklarna 78 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 och artiklarna 1620 och 51 i kommissionens direktiv 2006/73/EG. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  127

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3c (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 15 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) Artikel 15.1 ska ersättas med följande:

 

1. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla svårigheter av allmän natur som deras värdepappersföretag möter vid etablering eller tillhandahållande av investeringstjänster eller utförande av investeringsverksamhet i tredje land.

Ändringsförslag  128

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3d (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 15 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d) Artikel 15.2 ska ersättas med följande:

 

2. När det genom de rapporter som avses i punkt 1 kommer till kommissionens kännedom att ett tredje land inte erbjuder värdepappersföretag hemmahörande i unionen effektivt marknadstillträde jämförbart med det som unionen erbjuder värdepappersföretag från ifrågavarande tredje land, ska kommissionen, enligt riktlinjer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, lämna förslag till rådet om lämpligt förhandlingsmandat i syfte att uppnå jämförbara konkurrensmöjligheter för värdepappersföretag hemmahörande i unionen. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

 

Förslagen ska omedelbart översändas till Europaparlamentet för kännedom.

Ändringsförslag  129

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3e (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3e) I artikel 15.3 ska andra stycket ersättas med följande:

 

I de fall som avses i första stycket får kommissionen förutom att inleda förhandlingar, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b, när som helst besluta att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska begränsa eller uppskjuta prövningen av ej behandlade eller kommande ansökningar om auktorisation och förvärv av innehav som gjorts av direkta eller indirekta moderföretag som omfattas av detta tredje lands lagstiftning. Sådana begränsningar eller uppskjutanden får inte tillämpas då värdepappersföretag som är vederbörligen auktoriserade inom unionen eller deras dotterföretag avser att upprätta dotterföretag eller då sådana företag eller dotterföretag avser att förvärva innehav i värdepappersföretag hemmahörande i unionen. De får inte heller gälla under längre tid än tre månader.

Ändringsförslag  130

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3f (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3f) I artikel 15.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

Före utgången av den tremånadersperiod som avses i andra stycket får kommissionen med beaktande av resultatet av förhandlingarna, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b, besluta att förlänga åtgärderna.

Ändringsförslag  131

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3g (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3g) I artikel 16.2 ska följande stycke läggas till:

 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska utarbeta riktlinjer för de metoder för övervakning som avses i denna artikel.

Ändringsförslag  132

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3h (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3h) I punkt 18.3 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

3. För att beakta [...] utvecklingen på de finansiella marknaderna och sörja för konsekvent harmonisering och enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 2 ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b, se till att den

Ändringsförslag  133

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3i (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3i) I artikel 18.3 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  134

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3j (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 19 – punkt 6 – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3j) I artikel 19.6 ska första strecksatsen ersättas med följande:

 

– Ovan nämnda tjänster avser aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad eller på en likvärdig marknad i tredje land, penningmarknadsinstrument, obligationer eller andra former av skuldförbindelser (exklusive obligationer eller skuldförbindelser som omfattar derivat), fondandelar och andra okomplicerade finansiella instrument. En marknad i tredje land ska anses vara likvärdig med en reglerad marknad om den uppfyller krav som är likvärdiga med dem som fastställs i avdelning III. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de marknader som ska anses vara likvärdiga. Denna förteckning ska regelbundet uppdateras.

Ändringsförslag  135

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3k (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 19 – punkt 10 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3k) I artikel 19.10 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

10. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa ett nödvändigt investerarskydd samt en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 1-8 i denna artikel och artiklarna 35-39 i kommissionens direktiv 2006/73/EG. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  136

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3l (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 21 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3l) I artikel 21.6 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

6. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna och sörja för att investerarna får det skydd de behöver och att marknaderna fungerar på ett rättvist och välordnat sätt samt för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 1-5 i denna artikel och artiklarna 4446 i kommissionens direktiv 2006/73/EG. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  137

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3m (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3m) I artikel 22.3 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

3. För att sörja för att de åtgärder som avser att skydda investerare och få marknaderna att fungera på ett välordnat sätt tar hänsyn till den tekniska utvecklingen på de finansiella marknaderna och för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 1 och 2 i denna artikel och artikel 31 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  138

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3n (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3n) I artikel 23.3 ska första stycket ersättas med följande:

 

Medlemsstater som beslutar att tillåta att värdepappersföretag utser anknutna ombud skall översända en systematiskt uppdaterad förteckning över alla anknutna ombud till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Europeiska tillsynsmyndigheten ska upprätta ett offentligt register över alla anknutna ombud i hela unionen som ska hållas uppdaterat och som ska offentliggöras på Internet för kostnadsfri konsultation.

Ändringsförslag  139

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3o (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 23 – punkt 3 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3o) I artikel 23.3 ska femte stycket ersättas med följande:

 

Registret ska uppdateras regelbundet. Det ska vara offentligt och kunna konsulteras på Internet.

 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska upprätta en förteckning över alla utsedda anknutna ombud som värdepappersföretag använder inom unionen. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska på sin webbplats offentliggöra denna förteckning och fortlöpande uppdatera den.

Ändringsförslag  140

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3p (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 24 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3p) I artikel 24.5 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

5. För att sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 2, 3 och 4 mot bakgrund av föränderlig marknadspraxis, och för att underlätta effektiva transaktioner på den inre marknaden, ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b, fastställa

Ändringsförslag  141

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3q (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 24 – punkt 5 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3q) I artikel 24.5 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  142

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3r (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 25 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3r) Artikel 25.1 ska ersättas med följande:

 

1. Utan att det påverkar ansvarsfördelningen för genomförandet av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och medlemsstaterna se till att det finns lämpliga åtgärder så att den behöriga myndigheten har möjlighet att övervaka verksamheten i värdepappersföretagen för att se till att dessa handlar hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt så att marknadernas integritet främjas.

Ändringsförslag  143

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3s (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 25 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3s) Artikel 25.2 ska ersättas med följande:

 

2. Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretagen under minst fem års tid håller relevanta uppgifter om samtliga transaktioner med finansiella instrument som de har utfört, såväl för egen räkning som för kunds räkning, tillgängliga för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och den behöriga myndigheten. När det gäller transaktioner som utförts för kunders räkning ska uppgifterna innefatta alla upplysningar och identitetsuppgifter om kunden samt den information som krävs enligt rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar.

Ändringsförslag  144

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3t (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 25 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3t) Artikel 25.7 ska ersättas med följande:

 

7. För att sörja för att åtgärderna till skydd för marknadernas integritet anpassas med hänsyn till den tekniska utvecklingen på de finansiella marknaderna, och för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 1-5, ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b, fastställa metoder och särskilda åtgärder för rapportering av finansiella transaktioner, uppgifternas innehåll och form samt kriterierna för fastställande av relevant marknad i enlighet med punkt 3.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  145

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3u (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 27 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3u) Artikel 27.2 ska ersättas med följande:

 

2. Den behöriga myndigheten för den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden, såsom den definieras i artikel 25, för varje aktie ska avgöra minst en gång per år, på grundval av det aritmetiska medelvärdet av de order som utförts på marknaden för aktien i fråga, vilken kategori av aktier som den tillhör. Denna information ska offentliggöras för alla marknadsdeltagare och vidarebefordras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska offentliggöra denna information på sin webbplats.

Ändringsförslag  146

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3v (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 27 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3v) I artikel 27.7 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

7. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna och sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 1-6 i denna artikel och artiklarna 2126 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  147

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3w (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 28 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3w) I artikel 28.3 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

3. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna och sörja för att marknaderna fungerar korrekt och genomlyst samt för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 12 i denna artikel och artiklarna 2730 och 3224 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  148

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3x (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3x) I artikel 29.3 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

3. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna och sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 12 i denna artikel och artiklarna 1720, 2930 och 32–34 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  149

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3y (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3y) I artikel 30.3 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

3. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna och sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 12 i denna artikel och artiklarna 2730 och 3234 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  150

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 3z (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3z) I artikel 31.2 ska andra stycket ersättas med följande:

 

I det fall ett värdepappersföretag avser att använda sig av anknutna ombud, ska den behöriga myndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat på begäran av den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och inom rimlig tid meddela vilka anknutna ombud som värdepappersföretaget tänker använda sig av i den medlemsstaten. Värdmedlemsstaten får offentliggöra sådana uppgifter och ska vidarebefordra dessa uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  151

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 4

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 31 – punkt 7 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”7. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel och skapa ett enhetligt anmälningsförfarande får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i fråga om skyldigheten att anmäla information enligt punkterna 2 och 4 samt processen för att lämna denna information enligt punkterna 3 och 6, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

”7. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel och skapa ett enhetligt anmälningsförfarande ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i fråga om skyldigheten att anmäla information enligt punkterna 2 och 4 samt processen för att lämna denna information enligt punkterna 3 och 6, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

Ändringsförslag  152

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 32 – punkt 10 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel och skapa ett enhetligt anmälningsförfarande får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i fråga om skyldigheten att anmäla information enligt punkterna 2 och 4 samt processen för att lämna denna information enligt punkt 3, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

”10. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel och skapa ett enhetligt anmälningsförfarande ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i fråga om skyldigheten att anmäla information enligt punkterna 2 och 4 samt processen för att lämna denna information enligt punkt 3, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

Ändringsförslag  153

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5a (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 36 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) I artikel 36 ska följande punkt läggas till:

 

5a. Varje återkallelse av auktorisation ska anmälas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  154

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5b (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 39 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) I artikel 39 ska följande punkt läggas till:

 

1a. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för led d. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning (EG) nr .../2010 [ESMA].

Motivering

En enhetlig tillämpning av Mifid för att skapa lika villkor bör underlättas genom att ESMA utarbetar tekniska standarder.

Ändringsförslag  155

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5c (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 40 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) I artikel 40.6 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

6. För att sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 1–5 ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b, se till att den

Ändringsförslag  156

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5d (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 40 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5d) I artikel 40.6 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  157

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5e (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 41 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5e) Artikel 41.2 ska ersättas med följande:

 

2. En behörig myndighet som begär att handeln med ett instrument ska stoppas tillfälligt eller avföras från handel på en eller flera reglerade marknader ska omedelbart offentliggöra sitt beslut och informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater. De behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna ska begära att handeln med detta finansiella instrument tillfälligt stoppas eller att instrumentet avförs från handel på de reglerade marknader och MTF-plattformar som är i verksamhet under deras respektive myndighet, såvida inte en sådan åtgärd allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt.

Ändringsförslag  158

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5f (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 42 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5f) I artikel 42.6 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Den reglerade marknaden ska delge den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i vilken medlemsstat den avser att vidta sådana åtgärder. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska inom en månad vidarebefordra dessa upplysningar till den medlemsstat där den reglerade marknaden avser att vidta sådana åtgärder.

Ändringsförslag  159

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5g (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 42 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5f) I artikel 42 ska följande punkt läggas till:

 

7a. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkt 1. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning .../… [ESMA].

Motivering

En enhetlig tillämpning av Mifid för att skapa lika villkor bör underlättas genom att ESMA utarbetar tekniska standarder.

Ändringsförslag  160

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5h (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5h) I artikel 44.3 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

3. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna och sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 12 i denna artikel och artiklarna 1720, 2930 och 32–34 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  161

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 5i (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 45 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5i) I artikel 45.3 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

3. För att se till att finansmarknaderna fungerar effektivt och korrekt och ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna samt för att säkerställa en konsekvent harmonisering och enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för punkterna 12 i denna artikel och artiklarna 2730 och 3234 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen före den 1 januari 2015.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b.

Ändringsförslag  162

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 7a (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 51 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) I artikel 51 ska följande punkt läggas till:

 

2a. Medlemsstaterna ska informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de administrativa åtgärder eller sanktioner som beslutats i enlighet med punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag  163

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 8a (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 54 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) I artikel 54 ska följande punkt läggas till:

 

5a. Denna artikel ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiell information eller från att överlämna konfidentiell information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska systemrisknämnden. Information som utväxlas mellan behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska systemrisknämnden ska omfattas av den sekretess som gäller för anställda och tidigare anställda hos den behöriga myndighet som erhåller informationen.

Ändringsförslag  164

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 8b (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 56 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Artikel 56.1 ska ersättas med följande:

 

1. Behöriga myndigheter från skilda medlemsstater ska samarbeta med varandra och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten då det är nödvändigt för att de under utövandet av sina befogenheter enligt detta direktiv eller nationell lagstiftning ska kunna utföra sina uppdrag enligt detta direktiv.

 

De behöriga myndigheterna ska bistå behöriga myndigheter i de andra medlemsstaterna och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. De ska särskilt utbyta information och samarbeta i utrednings- eller tillsynsverksamhet.

 

För att underlätta och påskynda samarbetet, särskilt informationsutbytet, ska medlemsstaterna utse en enda behörig myndighet som kontaktpunkt vad gäller detta direktiv. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de andra medlemsstaterna namnen på de myndigheter som har utsetts att motta förfrågningar om utbyte av information eller om samarbete enligt denna punkt.

Ändringsförslag  165

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 8c (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 56 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c) Artikel 56.4 ska ersättas med följande:

 

Om en behörig myndighet har goda skäl att misstänka att enheter som inte står under dess överinseende har utfört handlingar i en annan medlemsstat som strider mot detta direktiv ska den anmäla detta på ett så tydligt sätt som möjligt till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Den senare myndigheten ska vidta lämpliga åtgärder. Den ska underrätta den myndighet som lämnat anmälan och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om resultatet av åtgärden och, i den mån det är möjligt, om hur ärendet utvecklas i stort. Denna punkt ska inte innebära att de befogenheter som tilldelats den behöriga myndighet som har översänt informationen åsidosätts.

Ändringsförslag  166

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 8d (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 56 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8d) Artikel 56.5 ska ersättas med följande:

 

5. För att sörja för en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 2 ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b, fastställa former för samarbete mellan de behöriga myndigheterna och upprätta kriterier enligt vilka en reglerad marknads verksamhet i en värdmedlemsstat kan anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i den värdmedlemsstaten. [...]

Ändringsförslag  167

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 8e (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 56 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8e) I artikel 56.5 ska följande stycke läggas till:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  168

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 9

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 56 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 2 får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de behöriga myndigheternas skyldighet att samarbeta enligt punkt 1 och samarbetsavtalens innehåll enligt punkt 2, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

”6. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 2 ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de behöriga myndigheternas skyldighet att samarbeta enligt punkt 1 och samarbetsavtalens innehåll enligt punkt 2, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].”

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet för genomförandeakter i artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

Ändringsförslag  169

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 10 – led a

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 57 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Den befintliga texten ska bli punkt 1.

a) I artikel 57 ska första stycket ersättas med följande:

 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller den behöriga myndigheten i en medlemsstat kan begära att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat samarbetar beträffande tillsynsverksamhet, eller i samband med en kontroll på plats eller en utredning. När det rör sig om värdepappersföretag som är fjärrmedlemmar på reglerad marknad får den behöriga myndigheten för den reglerade marknaden välja att vända sig direkt till dessa, varvid den vederbörligen ska informera den i hemmedlemsstaten behöriga myndigheten för denna fjärrmedlem.

Ändringsförslag  170

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 10 – led b

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 1 får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de behöriga myndigheternas skyldighet att samarbeta avseende tillsynsverksamhet, kontroller på plats och vid utredningar.

”2. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 1 ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de behöriga myndigheternas skyldighet att samarbeta avseende tillsynsverksamhet, kontroller på plats och vid utredningar.

Ändringsförslag  171

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 11 – led -a (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 58 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) I artikel 58 ska följande punkt läggas till:

 

1a. Behöriga myndigheter ska utan dröjsmål förse Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och andra behöriga myndigheter med all relevant information som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  172

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 11 – led a

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 58 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 2 får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för skyldigheten i fråga om informations­utbyte, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

”4. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 2 ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för att upprätta gemensamma förfaranden för informationsutbytet, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

Ändringsförslag  173

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 11a (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 59 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) I artikel 59 ska andra stycket ersättas med följande:

 

När den behöriga myndigheten har för avsikt att inte tillmötesgå en sådan begäran ska denna underrätta den behöriga myndighet som lämnat begäran om detta och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och lämna så fullständig information som möjligt.

Ändringsförslag  174

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 12

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 60 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i fråga om skyldigheten att samråda med andra behöriga myndigheter före beviljande av auktorisation, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

”4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i fråga om skyldigheten att samråda med andra behöriga myndigheter före beviljande av auktorisation, vilket också inbegriper att utarbeta standardformulär och mallar.

Ändringsförslag  175

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 14a (nytt) – inledningen och led a

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 64 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Artikel 64 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

 

2. De befogenheter att anta delegerade akter som avses i artikel 2, artikel 4, artikel 10b.1, artikel 13.10, artikel 15, artikel 18, artikel 19, artikel 21, artikel 22, artikel 24, artikel 25, artikel 27, artikel 28, artikel 29, artikel 30, artikel 40, artikel 44, artikel 45 och artikel 56.2 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

Ändringsförslag  176

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 14a (nytt) – led b

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 64 – punkterna 2a och 2b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Följande punkter ska läggas till:

 

2a. När kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

 

2b. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som fastställs i artiklarna 64a och 64b.

Ändringsförslag  177

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 14a (nytt) – led c

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 64 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Punkt 2a ska ersättas med följande:

 

2a. Ingen av de antagna delegerade akterna får ändra de grundläggande bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  178

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 14a (nytt) – led d

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 64 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Punkt 4 ska utgå.

Ändringsförslag  179

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 14b (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 64a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14b) Följande artikel ska införas efter artikel 64:

 

Artikel 64a

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2, artikel 4, artikel 10b.1, artikel 13.10, artikel 15, artikel 18, artikel 19, artikel 21, artikel 22, artikel 24, artikel 25, artikel 27, artikel 28, artikel 29, artikel 30, artikel 40, artikel 44, artikel 45 och artikel 56.2 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  180

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 6 – led 14c (nytt)

Direktiv 2004/39/EG

Artikel 64b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14c) Följande artikel ska införas efter artikel 64a:

 

Artikel 64b

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på fyra månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten, ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i den. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten, ska den inte träda i kraft.

 

3. För att i tillämpliga fall underlätta antagandet av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet, i enlighet med ett förfarande med tidig tidsfrist för att göra invändningar i vederbörligen motiverade fall, besluta att förkorta den period på fyra månader som avses i första stycket, efter en begäran från kommissionen.

Ändringsförslag  181

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1 (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) I artikel 2.3 ska första stycket ersättas med följande:

3. I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att kunna garantera en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 1 ska kommissionen, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2 och 27.2a, anta delegerade akter och genomförandeåtgärder rörande definitionerna i punkt 1.

Ändringsförslag  182

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1a (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) I artikel 2.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

Åtgärderna i andra stycket punkt a och b ska fastställas genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b.

Ändringsförslag  183

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1b (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b) I artikel 2.3 ska följande stycke läggas till:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  184

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1c (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 4 – punkt 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1c) I artikel 4.2 ska följande led läggas till:

 

(aa) årliga räkenskaper per land,

Ändringsförslag  185

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1d (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 4 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1d) Artikel 4.6 ska ersättas med följande:

 

6. [...] I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 1, ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska särskilt specificera de tekniska villkor som gäller för att en offentliggjord årlig redovisning, inklusive revisionsberättelsen, ska vara fortsatt tillgänglig för allmänheten. I förekommande fall får Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten även anpassa den femårsperiod som avses i punkt 1.

 

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning .../… [ESMA].

Ändringsförslag  186

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1e (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1e) I artikel 5.6 ska första stycket ersättas med följande:

6. Kommissionen ska, i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 27.2 och 27.2a, anta delegerade akter och genomförandeåtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 1–5 i den här artikeln.

Ändringsförslag  187

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1f (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1f) I artikel 5.6 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

De åtgärder som avses i punkt a ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2. Åtgärderna i led b och c […] ska fastställas genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b.

Ändringsförslag  188

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1g (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1g) I artikel 5.6 ska fjärde stycket ersättas med följande:

 

Där så är lämpligt får kommissionen också anpassa den femårsperiod som avses i punkt 1 genom en delegerad akt i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b.

Ändringsförslag  189

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1h (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1h) I artikel 5.6 ska följande stycke läggas till:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  190

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1i (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 9 – punkt 7 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1i) I artikel 9.7 ska första stycket ersättas med följande:

7. Kommissionen ska ges befogenheter att genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 2, 4 och 5.

Ändringsförslag  191

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1j (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1j) I artikel 9.7 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Kommissionen ska även specificera den maximala längden på den korta avvecklingstid som avses i punkt 4 i denna artikel och lämpliga kontrollmekanismer för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b.

Ändringsförslag  192

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led -1k (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 9 – punkt 7 – stycke 4 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1k) I artikel 9.7 ska följande stycke läggas till:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  193

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 1 – led -a (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 12 – punkt 8 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) I punkt 8 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

8. I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa följande åtgärder:

Ändringsförslag  194

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 1 – led aa (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 12 – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

aa) I punkt 8 ska följande stycke läggas till:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  195

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 1 – led b

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 12 – punkt 9 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”9. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 1 i denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning …/…, utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att ta fram ett enhetligt standardformulär som ska användas när emittenten underrättas enligt punkt 1 i denna artikel eller när information enligt artikel 19.3 registreras.

”9. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 1 i denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning …/…, utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att ta fram ett standardformulär som ska användas när emittenten underrättas enligt punkt 1 i denna artikel eller när information enligt artikel 19.3 registreras.

Ändringsförslag  196

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2 – led -a (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) I artikel 13.2 ska första stycket ersättas med följande:

 

2. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att kunna garantera en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 1. Den ska i synnerhet fastställa

Ändringsförslag  197

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2 – led aa (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) I artikel 13.2 ska andra stycket utgå.

Ändringsförslag  198

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2 – led ab (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) I artikel 13.2 ska följande stycke läggas till:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  199

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2 – led b – stycke 1

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 1 och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att ta fram ett enhetligt standardformulär som ska användas när emittenten underrättas enligt punkt 1 eller när information enligt artikel 19.3 registreras.

”3. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 1 och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att ta fram ett enhetligt standardformulär som ska användas när emittenten underrättas enligt punkt 1 eller när information enligt artikel 19.3 registreras.

Ändringsförslag  200

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2a (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 14 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a) Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

 

2. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att kunna garantera en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 1.

 

[...]

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  201

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2b (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 17 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2b) Artikel 17.4 ska ersättas med följande:

 

4. I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken, samt för att kunna säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 13, ska kommissionen fastställa åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b. Kommissionen ska särskilt precisera genom vilka kategorier av finansiella institut en aktieägare får utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c.

 

[...]

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  202

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2c (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 18 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2c) Artikel 18.5 ska ersättas med följande:

 

5. I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken, samt för att kunna säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 14, ska kommissionen fastställa åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b. Kommissionen ska särskilt precisera genom vilka kategorier av finansiella institut en skuldebrevsinnehavare får utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c.

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  203

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2d (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 19 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2d) Artikel 19.4 ska ersättas med följande:

 

4. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder i syfte att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkterna 1–3 [...].

 

Kommissionen ska i synnerhet fastställa enligt vilket förfarande emittenten, en aktieägare, en innehavare av andra finansiella instrument eller en person som avses i artikel 10, ska ge in information till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten enligt punkt 1 respektive 3, i syfte att

 

a) göra det möjligt att utföra registreringen med elektroniska hjälpmedel i hemmedlemsstaten,

 

b) samordna registreringen av de årliga redovisningar som avses i artikel 4 i detta direktiv med den årliga registreringen av uppgifter enligt artikel 10 i direktiv 2003/71/EG.

 

[...]

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  204

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2e (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 21 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2e) Artikel 21.4 ska ersättas med följande:

 

4. Kommissionen ska fastställa åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknader och utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 1, 2 och 3.

 

Kommissionen ska i synnerhet fastställa

 

a) miniminormer för spridning av obligatorisk information enligt punkt 1,

 

b) miniminormer för den mekanism för centrallagring som avses i punkt 2.

 

Kommissionen får också upprätta och uppdatera en förteckning över medier som kan användas för att sprida informationen till allmänheten.

 

[...]

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  205

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2f (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2f) I artikel 22.1 ska första stycket ersättas med följande:

1. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska sammanställa lämpliga riktlinjer och följa Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer för en ytterligare förbättrad tillgång för allmänheten till den information som ska offentliggöras enligt direktiv 2003/6/EG, direktiv 2003/71/EG och det här direktivet.

Ändringsförslag  206

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2g (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 22 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2g) Artikel 22.2 ska ersättas med följande:

2. Kommissionen ska regelbundet göra en bedömning av de resultat som uppnåtts och får fastställa åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b i syfte att underlätta att artiklarna 19 och 21 efterföljs.

Ändringsförslag  207

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2h (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2h) I artikel 23.1 ska första stycket ersättas med följande:

 

1. Om en emittent har sitt säte i tredjeland får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer, undanta emittenten från kraven i artiklarna 4–7 och 12.6, 14, 15 och 16–18, förutsatt att det berörda tredjelandets lagstiftning innehåller motsvarande krav eller att emittenten uppfyller de krav som fastställs i det tredjelandets lagstiftning och som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten anser vara likvärdiga.

 

Den behöriga myndigheten ska därefter informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om det undantag som beviljats.

Ändringsförslag  208

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2i (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 23 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2i) Artikel 23.4 ska ersättas med följande:

 

4. För att kunna garantera en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 1 i denna artikel ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder

 

i) genom vilka en mekanism införs som garanterar likvärdigheten mellan de krav på information som fastställs i detta direktiv inbegripet finansiell redovisning och information, inbegripet finansiell redovisning, som krävs enligt lag eller administrativa bestämmelser i tredjeland,

 

ii) där det anges att det tredjeland där emittenten är registrerad garanterar att informationskrav likvärdiga dem som fastställs i detta direktiv ska tillämpas enligt dess lagar och andra författningar eller enligt praxis och rutiner som är grundade på de internationella standarder som fastställts av internationella organisationer.

 

I det sammanhang som omfattas av första stycket led ii ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder för bedömningen av standarder som är relevanta för emittenter i mer än ett land.

 

[...]

 

Kommissionen ska i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fatta de beslut som krävs, enligt de villkor som fastställs i artikel 30.3, om huruvida de redovisningsstandarder som används av emittenter i tredjeland motsvarar gemenskapsbestämmelserna, senast fem år efter det datum som anges i artikel 31. Om kommissionen beslutar att redovisningsstandarderna i tredjeland inte motsvarar gemenskapsbestämmelserna kan den tillåta att de berörda emittenterna fortsätter att använda sådana redovisningsstandarder under en lämplig övergångsperiod.

 

I det sammanhang som omfattas av tredje stycket ska kommissionen också genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder som syftar till att upprätta allmänna likvärdighetskriterier avseende redovisningsstandarder som är relevanta för emittenter i mer än ett land.

 

[...]

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  209

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2j (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 23 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2j) Artikel 23.5 ska ersättas med följande:

5. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 2 kan kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder där det fastställs vilken typ av information som offentliggjorts i ett tredjeland och som är viktig för allmänheten i unionen.

 

[...]

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  210

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2k (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 23 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2k) Artikel 23.7 ska ersättas med följande:

7. I syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 6 ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artiklarna 27, 27a och 27b anta genomförandeåtgärder som anger att ett tredjeland enligt dess lagar och andra författningar ska garantera motsvarande krav på oberoende som enligt detta direktiv och delegerade akter som antagits i enlighet med detta direktiv.

 

Kommissionen ska också genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder som syftar till att upprätta allmänna likvärdighetskriterier för första stycket.

 

[...]

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Ändringsförslag  211

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2l (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2l) I artikel 24.1 ska första stycket ersättas med följande:

1. Varje medlemsstat ska utse den centrala myndighet som avses i artikel 21.1 i direktiv 2003/71/EG till central behörig myndighet med ansvar för att kraven i detta direktiv och de ytterligare bestämmelser som antas till följd av direktivet uppfylls. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om detta.

Ändringsförslag  212

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2m (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2m) Artikel 24.3 ska ersättas med följande:

3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater om alla eventuella överenskommelser om delegering av uppgifter, inklusive de exakta villkoren för delegeringen.

Ändringsförslag  213

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 2n (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 25 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2n) I artikel 25 ska följande punkt läggas till:

 

2a. Behöriga myndigheter ska inom ramen för detta direktiv vid behov samarbeta med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

 

Behöriga myndigheter ska, på eget initiativ eller på begäran från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, utan dröjsmål förse Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och andra behöriga myndigheter med all relevant information som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  214

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 3a (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 25 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3a) Artikel 25.4 ska ersättas med följande:

4. Medlemsstaterna och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten får ingå samarbetsavtal som föreskriver informationsutbyte med behöriga myndigheter eller organ i tredjeland som enligt sin respektive lagstiftning får utföra någon av de uppgifter som enligt detta direktiv tilldelas de behöriga myndigheterna enligt artikel 24. Medlemsstaterna ska informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten när de ingår samarbetsavtal. Detta informationsutbyte ska omfattas av garantier om sekretess som minst motsvarar dem som krävs i den artikeln. Detta informationsutbyte ska vara avsett för fullgörande av de behöriga myndigheternas eller organens tillsynsuppgifter. Om uppgifterna ursprungligen kommer från en annan medlemsstat, får de endast överlämnas om uttryckligt medgivande ges från de behöriga myndigheter som har överlämnat dem, och i förekommande fall endast för de syften som avsågs när dessa myndigheter gav sitt medgivande.

Ändringsförslag  215

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 3b (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3b) Artikel 26.2 ska ersättas med följande:

2. Om emittenten eller värdepappersinnehavaren inte heller fortsättningsvis uppfyller sina skyldigheter enligt gällande lag eller andra bestämmelser, trots de åtgärder som vidtagits av hemmedlemsstaten, eller därför att dessa åtgärder varit otillräckliga, ska den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten – efter att ha underrättat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten – i enlighet med artikel 3.2 vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda investerarna. Kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska så snart som möjligt underrättas om dessa åtgärder.

Ändringsförslag  216

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 3c (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Kapitel VI (efter artikel 26) – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) Rubriken på kapitel VI ska ersättas med följande:

 

DELEGARDE AKTER OCH GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER

Ändringsförslag  217

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 3d (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3d) Artikel 27.2a ska ersättas av följande:

2a. De befogenheter att anta delegerade akter som avses i artikel 2.3, artikel 5.6, artikel 9.7, artikel 12.8, artikel 13.2, artikel 14.2, artikel 17.4, artikel 18.5, artikel 19.4, artikel 21.4, artikel 23.4, artikel 23.5 och artikel 23.7 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

Ändringsförslag  218

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 3e (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27 – punkt 2aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3e) I artikel 27 ska följande punkt läggas till:

 

2aa. När kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  219

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 3f (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27 – punkt 2ab (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3f) I artikel 27 ska följande punkt läggas till:

 

2ab. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som fastställs i artiklarna 27a och 27b.

Ändringsförslag  220

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 3g (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3g) Följande artikel ska införas:

 

Artikel 27a

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2.3, artikel 5.6, artikel 9.7, artikel 12.8, artikel 13.2, artikel 14.2, artikel 17.4, artikel 18.5, artikel 19.4, artikel 21.4, artikel 23.4, artikel 23.5 och artikel 23.7 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen samt ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas.

 

Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  221

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 7 – led 3h (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3h) Följande artikel ska införas efter artikel 27a:

 

Artikel 27b

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på fyra månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten, ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i den. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten, ska den inte träda i kraft.

 

3. För att i tillämpliga fall underlätta antagandet av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet, i enlighet med ett förfarande med tidig tidsfrist för att göra invändningar i vederbörligen motiverade fall, besluta att förkorta den period på fyra månader som avses i första stycket, efter en begäran från kommissionen.

Ändringsförslag  222

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led -1a (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 11 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1a) Artikel 11.4 ska ersättas med följande:

 

4. Medlemsstaterna ska underrätta varandra, de europeiska tillsynsmyndigheterna och kommissionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyller de villkor som anges i punkterna 1 eller 2 eller i andra situationer som uppfyller de tekniska kriterier som fastställs i enlighet med artikel 40.1 b.

Ändringsförslag  223

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led -1b (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1b) Artikel 16.2 ska ersättas med följande:

 

2. Medlemsstaterna skall underrätta varandra, de europeiska tillsynsmyndigheterna och kommissionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyller villkoren i punkt 1 b. De europeiska tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra förteckningen över likvärdiga länder på sina webbplatser.

Ändringsförslag  224

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led -1c (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 28 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1c) Artikel 28.7 ska ersättas med följande:

 

7. Medlemsstaterna ska underrätta varandra, de europeiska tillsynsmyndigheterna och kommissionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyller villkoren enligt punkterna 3, 4 eller 5.

Ändringsförslag  225

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led -1d (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 31 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1d) Artikel 31.2 ska ersättas med följande:

 

2. Medlemsstaterna, de europeiska tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska underrätta varandra om fall där lagstiftningen i ett tredjeland inte tillåter tillämpning av de åtgärder som krävs enligt punkt 1 första stycket, och samordnade åtgärder kan vidtas för att finna en lösning.

Ändringsförslag  226

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 1

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 31 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen i kampen mot penningtvätt eller finansiering av terrorism får Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordningar .../..., .../... och .../... utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa vilken typ av ytterligare åtgärder som avses i artikel 31.3 samt den minsta insats som bör göras av kreditinstituten och de finansiella instituten då tredjelandets lagstiftning inte tillåter tillämpning av de åtgärder som krävs enligt första stycket i punkt 1.

”4. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen i kampen mot penningtvätt eller finansiering av terrorism ska Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, efter samråd med den kommitté för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism som föreskrivs i artikel 41, i enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordningar .../..., .../... och .../... utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa vilken typ av ytterligare åtgärder som avses i artikel 31.3 samt den minsta insats som bör göras av kreditinstituten och de finansiella instituten då tredjelandets lagstiftning inte tillåter tillämpning av de åtgärder som krävs enligt första stycket i punkt 1.

Ändringsförslag  227

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2a (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 37a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a) Följande artikel ska läggas till:

 

Artikel 37a

 

Behöriga myndigheter ska inom ramen för detta direktiv vid behov samarbeta med de europeiska tillsynsmyndigheterna.

 

Behöriga myndigheter ska utan dröjsmål förse de europeiska tillsynsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter med all relevant information som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  228

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2b (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Kapitel VI – rubriken (före artikel 40)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2b) Rubriken på kapitel VI ska ersättas med följande:

 

DELEGERADE AKTER

Ändringsförslag  229

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2c (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2b) I artikel 40.1 ska första stycket ersättas med följande:

 

1. För att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism och garantera en konsekvent harmonisering och ett enhetligt genomförande av detta direktiv ska kommissionen anta följande åtgärder:

Ändringsförslag  230

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2d (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2d) I artikel 40.1 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Åtgärderna [...] ska antas genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 41, 41a och 41b.

Ändringsförslag  231

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2e (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2e) I artikel 40.1 ska följande stycke läggas till:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av de europeiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  232

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2f (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2f) I artikel 40.3 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Åtgärderna [...] ska antas genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 41, 41a och 41b.

Ändringsförslag  233

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2g (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2g) I artikel 40.3 ska följande stycke läggas till:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av de europeiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  234

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2h (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 40 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2h) Artikel 40.4 ska ersättas med följande:

 

4. Om kommissionen finner att ett tredjeland inte uppfyller villkoren i artikel 11.1 eller 11.2, artikel 28.3, 28.4 eller 28.5 eller i de åtgärder som fastställts i enlighet med punkt 1 b i denna artikel eller artikel 16.1 b, eller att lagstiftningen i tredjelandet inte tillåter tillämpning av de åtgärder som krävs enligt artikel 31.1 första stycket, ska den anta ett beslut där detta anges genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 41, 41a och 41b.

Ändringsförslag  235

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2i (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 40 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2i) I artikel 40.4 ska följande stycke läggas till:

 

Förslagen till delegerade akter ska utarbetas av de europeiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  236

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2j (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 41 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2j) I artikel 41.2 ska första stycket ersättas med följande:

 

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet, förutsatt att de åtgärder som antas i enlighet med detta förfarande inte ändrar de väsentliga bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  237

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2k (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 41 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2k) Artikel 41.2a ska ersättas av följande:

 

2a. Befogenheterna att anta sådana delegerade akter som avses i artikel 40 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

Ändringsförslag  238

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2l (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 41 – punkterna 2b och 2c (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2l) I artikel 41 ska följande punkter läggas till:

 

2b. När kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

 

2c. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som fastställs i artiklarna 41a och 41b.

Ändringsförslag  239

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2m (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 41 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2m) Artikel 41.3 ska utgå.

Ändringsförslag  240

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2n (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 41a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2n) Följande artikel ska införas:

 

Artikel 41a

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 40 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen samt ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas.

 

Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  241

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 8 – led 2o (nytt)

Direktiv 2005/60/EG

Artikel 41b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2o) Följande artikel ska införas efter artikel 41a:

 

Artikel 41b

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på fyra månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten, ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i den. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten, ska den inte träda i kraft.

 

3. För att i tillämpliga fall underlätta antagandet av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet, i enlighet med ett förfarande med tidig tidsfrist för att göra invändningar i vederbörligen motiverade fall, besluta att förkorta den period på fyra månader som avses i första stycket, efter en begäran från kommissionen.

Ändringsförslag  242

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led -1 (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1) Artikel 6 ska ersättas med följande:

 

Medlemsstaterna ska föreskriva att kreditinstitut ska ha erhållit auktorisation innan de inleder sin verksamhet. Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7–12, fastställa de villkor som ska gälla för auktorisationen och anmäla dem till Europeiska bankmyndigheten.

Ändringsförslag  243

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 1

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 6 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Europeiska bankmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning …/…, utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren när det gäller kraven och förfarandena för auktorisation enligt artiklarna 7, 8, 10, 11 och 12, med undantag för de villkor som fastställs i andra meningen i artikel 11.1.

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning …/…, utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren när det gäller kraven och förfarandena för auktorisation enligt artiklarna 7, 8, 10, 11 och 12, med undantag för de villkor som fastställs i andra meningen i artikel 11.1.

Ändringsförslag  244

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 2

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 14 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Namnen på varje enskilt kreditinstitut som har beviljats auktorisation ska uppföras på en förteckning. Europeiska bankmyndigheten ska offentliggöra denna förteckning och fortlöpande uppdatera den.”

Namnen på varje enskilt kreditinstitut som har beviljats auktorisation ska uppföras på en förteckning. Europeiska bankmyndigheten ska offentliggöra denna förteckning på sin webbplats och fortlöpande uppdatera den.”

Ändringsförslag  245

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 2a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 17 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a) I artikel 17 ska följande led ea läggas till:

 

ea) har gjort sig skyldig till allvarlig och systematisk överträdelse av unionens eller nationell lagstiftning vad avser Europeiska bankmyndigheten och de behöriga myndigheterna,

Ändringsförslag  246

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 2b (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 17 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2b) Artikel 17.2 ska ersättas med följande:

 

2. En återkallelse av en auktorisation ska motiveras och skälen ges dem till känna som berörs av beslutet. Sådana återkallelser ska anmälas till Europeiska bankmyndigheten.

Ändringsförslag  247

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 3

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 19 – punkt 9 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”9. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för den förteckning över information som krävs för bedömningen av ett förvärv enligt punkt 1 samt villkoren för samrådsprocessen mellan de relevanta behöriga myndigheterna enligt artikel 19b.1. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”9. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för den förteckning över information som krävs för bedömningen av ett förvärv enligt punkt 1 samt villkoren för samrådsprocessen mellan de relevanta behöriga myndigheterna enligt artikel 19b.1. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Ändringsförslag  248

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 4

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av artikel 25 och denna artikel och skapa ett enhetligt anmälningsförfarande på elektronisk väg ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för informationen enligt artikel 25 och denna artikel samt förfarandet för överföring av denna information. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”5. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av artikel 25 och denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att skapa ett enhetligt anmälningsförfarande och ange vilken information som ska anmälas i enlighet med artikel 25 och denna artikel samt förfarandet för överföring av denna information på elektronisk väg. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Ändringsförslag  249

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 5

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel och skapa ett enhetligt anmälningsförfarande på elektronisk väg ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för informationen enligt denna artikel samt förfarandet för överföring av denna information. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

4. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att skapa ett enhetligt anmälningsförfarande och ange vilken information som ska anmälas i enlighet med denna artikel samt förfarandet för överföring av denna information via säkra elektroniska vägar. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Ändringsförslag  250

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 6a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6a) Artikel 36 ska ersättas med följande:

 

Artikel 36

 

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och Europeiska bankmyndigheten om antalet och arten av de fall i vilka underrättelse vägrats enligt artikel 25 och artikel 26.1–3 och i vilka fall åtgärder har vidtagits med stöd av artikel 30.3.

Ändringsförslag  251

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 6b (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 38 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6b) Artikel 38.2 ska ersättas med följande:

 

2. De behöriga myndigheterna ska göra anmälan till kommissionen, till Europeiska bankmyndigheten och till Europeiska bankkommittén om alla auktorisationer för filialer som beviljats kreditinstitut med huvudkontor utanför unionen.

Ändringsförslag  252

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 6c (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 39 – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6c) I artikel 39.2 ska följande led ba läggas till:

 

ba) att Europeiska bankmyndigheten kan uppnå en likvärdig informations- och samarbetsnivå med nationella myndigheter i tredjeländer som med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  253

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 6d (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 39 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6d) Artikel 39.3 ska ersättas med följande:

 

3. Utan att det påverkar artikel 218.1–2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten med bistånd av Europeiska bankkommittén granska resultatet av de i punkt 1 nämnda förhandlingarna och de förhållanden som uppkommer till följd därav.

Ändringsförslag  254

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 7

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 42 – punkt 1a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa förfaranden, metoder och villkor för tillämpning av kraven på informationsutbyte när det gäller utbyte av sådan information som kan förväntas underlätta övervakningen av kreditinstituten. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa förfaranden, metoder och format för kraven på informationsutbyte som kan förväntas underlätta övervakningen av kreditinstituten samt ange vilken information som ska ingå i detta. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Ändringsförslag  255

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 8

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 42a – punkt 1 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en behörig myndighet har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] när tvåmånadersperioden har löpt ut, ska den samordnande tillsynsmyndigheten invänta eventuella beslut som Europeiska bankmyndigheten kan fatta enligt artikel 11.3 i den förordningen och agera i enlighet med det beslutet. Denna tvåmånadersperiod ska anses utgöra förlikningsperioden i den mening som avses i den förordningen. Europeiska bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom en månad. Ärendet får inte hänskjutas till myndigheten efter det att tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

Om någon av de berörda behöriga myndigheterna har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] när den ursprungliga tvåmånadersperioden efter mottagande av en framställan enligt första stycket löpt ut, ska de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan fatta enligt artikel 11.3 i den förordningen för att avgöra ärendet så att unionslagstiftningen följs och fatta sitt slutgiltiga beslut i enlighet med myndighetens beslut. Myndighetens beslut ska inte ersätta den tillsynsbedömning som görs av medlemsstatens behöriga myndigheter. Denna tvåmånadersperiod ska anses utgöra förlikningsperioden i den mening som avses i den förordningen. Europeiska bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom en månad. Ärendet får inte hänskjutas till myndigheten efter det att tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

Ändringsförslag  256

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 10

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 44 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att utbyta eller förmedla information till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med såväl detta direktiv som andra direktiv som gäller för kreditinstitut. För sådan information ska tystnadsplikt gälla enligt punkt 1.”

”2. Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att utbyta eller förmedla information till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med såväl detta direktiv som andra direktiv som gäller för kreditinstitut samt med förordning …/...[EBA]. För sådan information ska tystnadsplikt gälla enligt punkt 1.”

Ändringsförslag  257

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 11

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 46 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Medlemsstaterna och Europeiska bankmyndigheten får ingå samarbetsavtal om utbyte av information med behöriga myndigheter i tredje land samt med myndigheter eller organ i tredje land enligt definitionen i artiklarna 47 och 48.1 endast om den lämnade informationen är föremål för garantier om tystnadsplikt som minst är likvärdiga med dem som avses i artikel 44.1.”

”Medlemsstaterna och Europeiska bankmyndigheten får i enlighet med artikel 18 i förordning …/... [EBA] ingå samarbetsavtal om utbyte av information med behöriga myndigheter i tredje land samt med myndigheter eller organ i tredje land enligt definitionen i artiklarna 47 och 48.1 endast om den lämnade informationen är föremål för garantier om tystnadsplikt som minst är likvärdiga med dem som avses i artikel 44.1.”

Ändringsförslag  258

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 11a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 46 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) I artikel 46 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Information som utbytts enligt första stycket får inte röjas utan uttryckligt samtycke av de behöriga myndigheter som har lämnat ut den och endast i de syften till vilka dessa myndigheter lämnat sitt samtycke.

Ändringsförslag  259

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 12 – led aa (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 49 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

aa) I artikel 49 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte utgöra hinder för dessa myndigheter eller organ att till de behöriga myndigheterna och Europeiska bankmyndigheten vidarebefordra sådan information som är nödvändig för att uppfylla de syften som framgår av artikel 45.

Ändringsförslag  260

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 12 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 49 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I en kritisk situation enligt artikel 130.1 ska medlemsstaterna medge att de behöriga myndigheterna skickar information till centralbankerna inom Europeiska centralbanks­systemet om den informationen är relevant för att utöva deras respektive uppgifter föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik och tillhandahållande av likviditet i detta sammanhang, övervakning av systemen för betalningar, clearing och värdepappersavveckling, och för att värna stabiliteten i det finansiella systemet, samt till Europeiska systemrisknämnden om den informationen är relevant för att utöva dess uppgifter föreskrivna i lag.”

”Medlemsstaterna ska medge att de behöriga myndigheterna skickar information till centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet om den informationen är relevant för att utöva deras respektive uppgifter föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik och relaterade åtgärder för att tillföra likviditet, övervakning av systemen för betalningar, clearing och värdepappersavveckling, och för att värna stabiliteten i det finansiella systemet, samt till Europeiska systemrisknämnden, i enlighet med förordning (EG) nr …/2010 [ESRB], om den informationen är relevant för att utöva dess uppgifter föreskrivna i lag. Medlemsstaterna ska tillåta de behöriga myndigheterna att automatiskt överlämna den här typen av information om en kritisk situation uppstår i enlighet med artikel 130.1.

Ändringsförslag  261

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 13 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 63a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 1 i denna artikel och konvergens i tillsynspraxis ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för bestämmelserna som gäller för de instrument som avses i punkt 1 i denna artikel. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”6. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av punkt 1 i denna artikel och konvergens i tillsynspraxis ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa de bestämmelser som gäller för de instrument som avses i punkt 1 i denna artikel. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.”

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning .../.... [EBA].

Kommissionen får anta de förslag till tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 7 i förordning .../.... [EBA].

Europeiska bankmyndigheten ska även utfärda riktlinjer för de instrument som avses i artikel 57.1 a.

 

Europeiska bankmyndigheten ska övervaka tillämpningen av de tekniska standarder som avses i första stycket.”

Europeiska bankmyndigheten ska övervaka tillämpningen av de tekniska standarder som avses i första stycket.

 

Före den 1 januari 2014 ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta riktlinjer för konvergensen i tillsynspraxis med avseende på de instrument som avses i punkt 1 i denna artikel och i artikel 57 a och ska övervaka deras tillämpning.

 

Kommissionen får anta de förslag till riktlinjer som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 8 i förordning .../… [EBA].

Ändringsförslag  262

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 14

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 74 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska från och med den 31 december 2012 tillämpa enhetlig utformning, frekvens, språk och datum för rapportering när kreditinstituten ska meddela dessa beräkningar. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att införa enhetlig utformning, frekvens, språk och datum för rapportering inom gemenskapen före den 1 januari 2012. Rapporteringsformaten ska stå i proportion till arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamheter och till dessas komplexitetsgrad.

De behöriga myndigheterna ska från och med den 31 december 2012 tillämpa enhetlig utformning, frekvens, IT-språk och datum för rapportering när kreditinstituten ska meddela dessa beräkningar. Rapporteringen måste kunna ske på vart och ett av Europeiska unionens officiella språk. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av direktivet ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att införa enhetlig utformning, frekvens, IT-språk och datum för rapportering inom unionen före den 1 januari 2012. Rapporteringsformaten ska stå i proportion till arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamheter och till dessas komplexitetsgrad.

Ändringsförslag  263

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 15

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 81– punkt 2 – stycke 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten i samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren när det gäller värderingsmetoder för kreditvärderingar. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten i samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lägga fram förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa värderingsmetoder för kreditvärderingar. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.”

Ändringsförslag  264

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 16

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna punkt får Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa den praktiska och förfarandemässiga tillämpningen av villkoren för när de behöriga myndigheterna får tillåta kreditinstitut att använda internmetoden.

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna punkt ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa den praktiska tillämpningen av villkoren för när de behöriga myndigheterna får tillåta kreditinstitut att använda internmetoden.”

Ändringsförslag  265

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 17

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 97 – punkt 2 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten i samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren när det gäller värderingsmetoder för kreditvärderingar. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten i samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lägga fram förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa värderingsmetoder för kreditvärderingar. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.”

Ändringsförslag  266

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 18

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 105 – punkt 1 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa den praktiska och förfarandemässiga tillämpningen av villkoren för när de behöriga myndigheterna får tillåta kreditinstitut att använda internmätningsmetoder.

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa den praktiska och förfarandemässiga tillämpningen av villkoren för när de behöriga myndigheterna får tillåta kreditinstitut att använda internmätningsmetoder.”

Ändringsförslag  267

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 19

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 106 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna punkt ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för undantagen i led c och d. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna punkt ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa undantagen i led c och d. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.”

Ändringsförslag  268

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 20

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 110 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att rapporteringen ska ske minst två gånger om året. De behöriga myndigheterna ska från och med den 31 december 2012 tillämpa enhetlig utformning, frekvens, språk och datum för rapportering. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att införa enhetlig utformning, frekvens, språk och datum för rapportering inom gemenskapen före den 1 januari 2012. Rapporteringsformaten ska stå i proportion till arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamheter och till dessas komplexitetsgrad.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att rapporteringen ska ske minst två gånger om året. De behöriga myndigheterna ska från och med den 31 december 2012 tillämpa enhetlig utformning, frekvens, IT-språk och datum för rapportering. Rapporteringen måste kunna ske på vart och ett av Europeiska unionens officiella språk. För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av direktivet ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att införa enhetlig utformning, frekvens, IT-språk och datum för rapportering inom unionen före den 1 januari 2012. Rapporteringsformaten ska stå i proportion till arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamheter och till dessas komplexitetsgrad.

Ändringsförslag  269

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 20 a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 111 – punkt 1 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20a) I artikel 111.1 ska följande stycke läggas till:

 

Medlemsstaterna får fastställa ett lägre tröskelvärde än 150 miljoner EUR och ska informera Europeiska bankmyndigheten och kommissionen om detta.

Ändringsförslag  270

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 20 b (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 113 – punkt 3 – sista stycket

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20a) I artikel 113.3 ska det sista stycket ersättas med följande:

 

Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska bankmyndigheten och kommissionen om alla undantag som beviljas enligt led s för att säkerställa att de inte leder till snedvridning av konkurrensen.

Ändringsförslag  271

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 21

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 10 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för denna artikel, inklusive vilka åtgärder som ska vidtas vid bristande uppfyllelse av erforderlig noggrannhet och skyldigheter i fråga om riskhantering. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.”

För att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Europeiska bankmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för konvergens i tillsynspraxis med avseende på denna artikel, inklusive vilka åtgärder som ska vidtas vid bristande uppfyllelse av erforderlig noggrannhet och skyldigheter i fråga om riskhantering. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.”

Ändringsförslag  272

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 9 – led 22

<