Postup : 2009/0169(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0164/2010

Předložené texty :

A7-0164/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 17
CRE 15/06/2010 - 17

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0212

ZPRÁVA     ***I
PDF 370kWORD 482k
19. května 2010
PE 438.278v02-00 A7-0164/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství ve  společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) prováděném několika členskými státy

(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Lena Ek

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdravíbezpečnost potravin
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) prováděném několika členskými státy

(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0610),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 169 a čl. 172 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0263/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 185 a čl. 188 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0164/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU*

k návrhu Komise

ROZHODNUTÍ 2010/.../EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o účasti Unie ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS) prováděném několika členskými státy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 185 a  čl. 188 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)    Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)(4) („sedmý rámcový program“) umožňuje účast Unie na výzkumných a rozvojových programech prováděných několika členskými státy, včetně účasti ve strukturách vytvořených k uskutečnění těchto programů, ve smyslu článku 185 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2)    Rozhodnutí Rady č. 971/2006/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Spolupráce, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)(5), podporuje přístup přesahující hranice jednotlivých výzkumných témat, která se týkají jednoho či více témat sedmého rámcového programu, a v této souvislosti určil iniciativu podle článku 169 Smlouvy o ES v oblasti společného výzkumu Baltského moře jako jednu z oblastí, které jsou vhodné pro účast Unie v národních výzkumných programech prováděných společně.

(3)    Ekosystém Baltského moře, které je polozavřeným evropským vnitrozemským mořem, je jednou z největších světových poloslaných vodních ploch a byl vážně postižen mnohými nepříznivými vlivy, které jsou buď přírodního původu, nebo jsou vyvolané lidmi, jako je znečištění způsobené odloženými chemickými zbraněmi, např. bojovými plyny pocházejícímidruhé světové války,sloučeninami těžkých kovů, organickými látkami, radioaktivním materiálem, topnými oleji a ropnými skvrnami. Rozvoj zemědělstvípovodí Baltského moře měl rovněž za následek nadměrný přísun hnojiv a organických látek vedoucích ke zvýšené eutrofizaci a zavlečení neendemických cizích organismů do životního prostředí. Neudržitelné využívání rybích populací a změna klimatu způsobují úbytek původní biologické rozmanitosti. Tyto faktory, jakožneustálá lidská činnost, včetně projektů souvisejícíchinfrastrukturou prováděných přímo na pobřeží nebojeho těsné blízkosti a v povodí Baltského moře,ekologicky neudržitelná turistika poškozují přírodní prostředí. To vše značně snižuje schopnost Baltského moře udržitelným způsobem poskytovat zboží a služby, na nichž lidstvo přímo a nepřímo závisí z hlediska sociálních, kulturních a ekonomických zájmů.

(4)    Evropská rada na zasedání dne 14. prosince 2007 zdůraznila své obavy ohledně stavu životního prostředí v Baltském moři, jak vyplývá ze sdělení Komise týkajícího se strategie Evropské unie pro region Baltského moře. Rada navíc vyzvala Komisi, aby předložila návrh na iniciativu pro region Baltského moře podle článku 169 Smlouvy o ES.

(5)    Věda musí přispět k plnění těchto úkolů a k vyřešení naléhavých environmentálních problémů Baltského moře. Závažnost současné situace si však vyžaduje kvalitativní a kvantitativní posílení současného výzkumu v pobaltském regionu rozvojem a prováděním plně integrovaného přístupu umožňujícího zjednodušit příslušné výzkumné programy všech států ležících na pobřeží Baltského moře a zaměřit je na koordinované, účinné a efektivní řešení složitých a naléhavých problémů.

(6)    Řada výzkumných a rozvojových programů nebo činností prováděných jednotlivými členskými státy na vnitrostátní úrovni za účelem podpory výzkumu a vývoje v regionu Baltského moře není v současné době dostatečně koordinována na evropské úrovni, aby se dosáhlo kritického množství vyžadovaného ve strategických oblastech výzkumu a vývoje.

(7)    Stávající výzkumné struktury specifické pro jednotlivá odvětví, které se vyvíjely během dlouhé historie vnitrostátních politik, jsou navíc hluboce zakořeněné ve vnitrostátních systémech řízení a brání rozvoji a financování víceoborového, mezioborového a interdisciplinárního environmentálního výzkumu nezbytného k řešení úkolů v regionu Baltského moře.

(8)    Ačkoli existuje dlouhá tradice spolupráce ve výzkumu Baltského moře jak se zeměmi, které spadají do regionu Baltského moře, tak i se zeměmi mimo něj, nebyly na úsilí o spolupráci z důvodu rozdílné hospodářské a rozvojové situace jednotlivých zemí, jakož i z důvodu velmi odlišných vnitrostátních plánů výzkumu, výzkumných témat a priorit dosud vyčleněny přiměřené finanční zdroje umožňující optimální využití výzkumného potenciálu. ▌

(9)    Komise ve svém pracovním programu na období 2007–2008 ze dne 11. června 2007 pro provádění zvláštního programu „Spolupráce“ poskytla v oblasti environmentálního výzkumu Baltského moře finanční podporu programům BONUS ERA-NET a ERA-NET PLUS za účelem posílení spolupráce mezi agenturami pro financování environmentálního výzkumu v pobaltském regionu a usnadnění přechodu na společný výzkumný a rozvojový program v regionu Baltského moře, který se má provádět na základě článku 169 Smlouvy o ES.

(9a)  Programy BONUS ERA-NETERA-NET PLUSpodstatě fungovaly dobře,je tedy důležité zajistit kontinuitu výzkumného úsilícílem vyřešit naléhavé environmentální úkoly.

(10)  V souladu s koncepcí sedmého rámcového programu, a jak vyplývá z konzultací se zúčastněnými subjekty uskutečněných během programu BONUS ERA-NET, je v pobaltském regionu zapotřebí politicky podporovaných výzkumných programů.

(11)  Dánsko, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Finsko a Švédsko („zúčastněné státy“) se dohodly, že budou společně provádět společný výzkumný a rozvojový program v regionu Baltského moře BONUS („BONUS“). Program BONUS má za cíl podporovat vědecký rozvoj a inovace poskytováním nezbytného právního a organizačního rámce pro nadnárodní spolupráci mezi pobaltskými státy v environmentálním výzkumu v regionu Baltského moře.

(12)  Ačkoli program BONUS je ve velké míře zaměřen na environmentální výzkum, zasahuje do řady souvisejících výzkumných programů Unie pro okruh lidských činností, které mají zvýšené dopady na ekosystém, jako jsou rybolov, akvakultura, zemědělství, infrastruktura (včetněenergetické oblasti), doprava, odborná příprava a mobilita výzkumných pracovníků, a také do řady socio-ekonomických otázek. Iniciativa má značný význam pro celou řadu politik a směrnic Unie, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)(6), strategie EU pro region Baltského moře, společné rybářské politiky, společné zemědělské politiky, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky(7), a mezinárodních závazků EU jako akční plán pro Baltské moře HELCOM. V důsledku toho přinese program BONUS prospěch mnohým dalším oblastem politiky Unie.

(13)  Zúčastněné státy se v zájmu posílení dopadu programu BONUS dohodly, že se ho zúčastní Unie.

(14)  Program BONUS by měl zahrnovat strategickou fázi, po níž bude následovat fáze provádění, aby se poskytla příležitost uskutečnit rozsáhlé konzultace se zúčastněnými subjekty o strategickém plánu výzkumu schopném zvládnout také vznikající výzkumné potřeby. Během strategické fáze této iniciativy by se měly vyvíjet snahy o zapojení dalších, odvětvově zaměřených agentur pro financování s cílem dále posílit integraci výzkumu, který řeší meziodvětvové potřeby konečných uživatelů, a zajistit účinné využití a převzetí výsledků pro opatření k řízení politik a zdrojů napříč celou řadou ekonomických odvětví.

(15)  Komise by na konci této strategické fáze měla ověřit existenci strategického plánu výzkumu, platformy pro konzultace se zúčastněnými subjektypodmínek provádění, které umožní, aby iniciativa vstoupila do fáze provádění. Komise můžepřípadě potřeby učinit doporučení za účelem zlepšení strategického plánu výzkumu. Přechod do fáze provádění by měl být hladkýměl by proběhnout neprodleně.

(16)  Zúčastněné státy se dohodly, že na program BONUS přispějí částkou 50 milionů EUR. Měly by se umožnit i jiné než peněžní příspěvky ve formě přístupu k infrastruktuře a jejího využívání za předpokladu, že netvoří podstatnou část celého příspěvku. Měly by podléhat posouzení jejich materiální a užitné hodnoty z hlediska uskutečňování projektů programu BONUS.

(17)  Účast Unie v programu BONUS by měla dosáhnout až 50 milionů EUR pro celou dobu jeho trvání a v rámci tohoto limitu by měla odpovídat příspěvkům zúčastněných států, aby se zvýšil jejich zájem o společné provádění programu. Většina příspěvku Unie by měla být přidělena pro fázi provádění. Pro každou fázi by se měl stanovit strop. Strop pro fázi provádění by se měl zvýšit o jakoukoli částku zbývající po provedení strategické fáze.

(18)  Společné provádění programu BONUS vyžaduje specializovanou prováděcí strukturu stanovenou v rozhodnutí č. 971/2006/ES. Pro uskutečňování programu BONUS se zúčastněné státy dohodly na vytvoření této specializované prováděcí struktury (Síť pobaltských organizací pro financování vědy BONUS EHZS („BONUS EHZS“)). BONUS EHZS by mělo být příjemcem příspěvku Unie. Zúčastněným státům se připomíná význam zásady skutečného společného fondu, přičemž každý zúčastněný státrámci společných pravidelpostupů financování programu rozhodne, zda bude spravovat svůj vlastní příspěvek nebo zda bude jeho příspěvek spravován prostřednictvím BONUS EHZS ▌.BONUS EHZS by mělo také zajistit, aby uskutečňování programu BONUS bylo v souladu s řádným finančním řízením.

(19)  Příspěvek Unie by měl být podmíněn formálními závazky příslušných vnitrostátních orgánů zúčastněných států a zaplacením jejich finančních příspěvků.

(20)  V zájmu usnadnění a zjednodušení řízení příspěvku Unie pro strategickou fázi by jeho vyplacení mělo být podmíněno uzavřením dohody o grantech mezi Komisí jménem Unie a BONUS EHZS, která by se měla řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013)(8).

(21)  Vyplacení příspěvku Unie pro prováděcí fázi by mělo být podmíněno uzavřením dohody o provádění mezi Komisí jménem Unie a BONUS EHZS, která by obsahovala podrobná ujednání o využití příspěvku Unie. Tato část příspěvku Unie by měla být spravována v rámci nepřímého centralizovaného řízení podle čl. 54 odst. 2 písm. c) a článku 56 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(9) („finanční nařízení“), a článku 35, čl. 38 odst. 2 a článku 41 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení(10).

(22)  Všechny úroky získané z příspěvků zaplacených pro BONUS EHZS by se měly považovat za příjem tohoto sdružení a měly by být přiděleny pro provádění programu BONUS.

(23)  V zájmu ochrany svých finančních zájmů by Unie měla mít právo snížit, neposkytnout nebo ukončit svůj finanční příspěvek v případě nepřiměřeného, částečného nebo opožděného provádění programu BONUS, nebo pokud zúčastněné státy své příspěvky na financování programu BONUS neposkytnou, nebo je poskytnou částečně nebo opožděně, za podmínek stanovených v dohodách, které mají být uzavřeny mezi Unií a BONUS EHZS.

(24)  V zájmu účinného provádění programu BONUS během fáze provádění by finanční podpora měla být poskytnuta účastníkům projektů programu BONUS, za jejichž výběr na ústřední úrovni na základě výzev k předkládání návrhů odpovídá BONUS EHZS. Poskytovánívyplácení této finanční podpory účastníkům programu BONUS by mělo probíhat transparentnímnebyrokratickým způsobem podle společných pravidel, která jsousouladu se sedmým rámcovým programem. Hodnocení návrhů by mělo být prováděno na ústřední úrovni nezávislými odborníkydobrou znalostí místních podmínek na základě transparentníchspolečných kritériífinanční prostředky by měly být přiděloványsouladupořadníkem schváleným na ústřední úrovni.

(25)  Společné výzkumné středisko je sice útvarem Komise, avšak jeho ústavy mají výzkumné kapacity, které mají význam pro program BONUS, a mohly by přispívat k jeho provádění. Je proto vhodné vymezit úlohu Společného výzkumného střediska z hlediska jeho způsobilosti pro financování.

(26)  V zájmu zajištění rovného zacházení by hodnocení mělo dodržovat stejné zásady, které se používají pro návrhy předkládané v rámci sedmého rámcového programu. Hodnocení návrhů by proto mělo být prováděno na ústřední úrovni nezávislými odborníky, za něž odpovídá BONUS EHZS. Řazení a pořadí priorit by mělo schválit BONUS EHZS, přičemž by se mělo přesně řídit výsledky nezávislého hodnocení, které by mělo být závazné.

(27)  K programu BONUS se může připojit kterýkoli členský stát a kterákoli země přidružená k sedmému rámcovému programu.

(28)  V souladu s cíli sedmého rámcového programu by měla být umožněna účast na programu BONUS jakékoli jiné země, zejména země ležící na pobřeží Baltského moře nebojeho povodí, za předpokladu, že tuto účast upravuje příslušná mezinárodní dohoda a že s ní souhlasí Komise i zúčastněné členské státy. V souladu se sedmým rámcovým programem by Unie měla mít právo sjednat v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí podmínky pro svůj finanční příspěvek na program BONUSohledem na účast jiných zemí.

(29)  Měla by být přijata vhodná opatření k předcházení nesrovnalostem a podvodům a měly by být učiněny nezbytné kroky k vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství(11), nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem(12) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(13) .

(30)  ▌Výzkumné činnosti prováděné v rámci programu BONUS by podle obecných zásad sedmého rámcového programu měly být v souladu ▌s etickými zásadami a řídit se zásadami zohledňování rovnosti žen a mužů, rovnosti pohlaví a udržitelného rozvoje.

(31)  Na základě průběžného hodnocení prováděného Komisí za účasti nezávislých odborníkůdobrou znalostí místních podmínek by Komise měla posoudit kvalitu a účinnost provádění programu BONUS a pokrok dosažený při plnění stanovených cílů a provést závěrečné hodnocení.

(32)  Účastníci programu BONUS by měli ▌sdělovat a v široké míře šířit výsledky své práce, zejména tak, aby je mohly využít jiné podobné regionální projektyoblasti mořského výzkumu, a zpřístupňovat je veřejnosti.

(32a) Úspěšná realizace projektů prováděnýchrámci programů BONUS ERA-NETBONUS ERA-NET PLUS odhalila katastrofální stav Baltského moře; je proto nutnénadále provádětsouvislosti se stavem prostředí Baltského moře další výzkum,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příspěvek Unie

1.      Finanční příspěvek Unie na společný výzkumný a rozvojový program v regionu Baltského moře BONUS („BONUS“), prováděný společně Dánskem, Německem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Finskem a Švédskem („zúčastněné státy“), se poskytuje za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.

2.      Unie poskytne finanční příspěvek až do výše 50 milionů EUR pro celou dobu trvání programu BONUS v souladu s nařízením (ES) č. 1906/2006 během strategické fázea

v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) finančního nařízení během fáze provádění. V rámci tohoto stropu příspěvek Unie odpovídá příspěvku zúčastněných států.

3.      Finanční příspěvek Unie se hradí společně z rozpočtových prostředků vyčleněných na veškerá příslušná témata zvláštního programu „Spolupráce“.

Článek 2

Provádění programu BONUS

1.      Program BONUS provádí síť pobaltských organizací pro financování vědy BONUS EHZS („BONUS EHZS“).

2.      Program BONUS se v souladu s přílohou I provádí ve dvou fázích: strategická fáze, po níž následuje fáze provádění.

3.      Strategická fáze programu potrvá nejdéle 18 měsíců. Jejím účelem je připravit fázi provádění. Během strategické fáze plní BONUS EHZS tyto úkoly:

         a)      příprava strategického plánu výzkumu stanovením části věnované vědeckému obsahu programu se zaměřením na výzvy k předkládání návrhů v souladu s cíli sedmého rámcového programu;

         b)     vytvoření platforem pro konzultace se zúčastněnými subjekty s cílem zvýšit a institucionalizovat zapojení zúčastněných subjektů ze všech příslušných odvětví;

         c)      příprava podmínek provádění, včetně právních a finančních pravidel a postupů, ustanovení upravujících práva duševního vlastnictví vyplývající z činností programu BONUS, lidských zdrojů a komunikačních aspektů.

4.      Fáze provádění potrvá nejméně pět let. Během fáze provádění se zveřejní výzvy k předkládání návrhů za účelem financování projektů, které se zaměřují na cíle programu BONUS. Tyto výzvy se zaměří na nadnárodní projekty s více partnery, které podporují přiměřenou účast malýchstředních podniků a zahrnují činnosti v oblasti výzkumu, technologického rozvoje, odborného vzdělávání a šíření výsledků. Projekty se vybírají v souladu se zásadami rovného zacházení, transparentnosti, nezávislého hodnocení, spolufinancování, neziskovosti, zákazu kumulace finanční podpory s jinými zdroji Unie a také se zásadou zákazu retroaktivity. Poskytovánívyplácení finanční podpory účastníkům programu BONUS probíhá podle společných pravidel, která jsousouladu se sedmým rámcovým programem.

Článek 3

Podmínky pro poskytování finančního příspěvku Unie

1.      Finanční příspěvek Unie pro strategickou fázi dosáhne částky 1,25 milionu EUR a v rámci tohoto limitu odpovídá příspěvku zúčastněných států. Závazek Unie poskytnout příspěvek pro strategickou fázi je podmíněn stejným závazkem zúčastněných států.

2.      Finanční příspěvek Unie pro fázi provádění dosáhne částky 48,75 milionu EUR a v rámci tohoto limitu odpovídá příspěvku zúčastněných států. Tento strop lze zvýšit o jakoukoli částku zbývající po provedení strategické fáze. Během fáze provádění může být maximálně 25 % příspěvku od zúčastněných států poskytnuto formou umožnění přístupu k výzkumným infrastrukturám („věcný příspěvek ve formě infrastruktury“).

3.      Finanční příspěvek Unie pro fázi provádění závisí na:

         a)      stanovení strategického plánu výzkumu, vytvoření platformy pro konzultace se zúčastněnými subjektystanovení podmínek provádění podle čl. 2 odst. 3 ze strany zúčastněných členských států, jakožna pokroku dosaženém při plnění cílů a na konečných výsledcích uvedených v přílozeoddíle 2; Komise můžepřípadě potřeby učinit doporučení za účelem zlepšení strategického plánu výzkumu;

         b)     prokázání schopnosti BONUS EHZS realizovat program BONUS včetně přijetí, přidělení a monitorování finančního příspěvku Unie v rámci nepřímého centralizovaného řízení v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) a článkem 56 finančního nařízení a článkem 35, čl. 38 odst. 2 a článkem 41 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 a v souladu s řádným finančním řízením;

         c)      udržování a uplatňování vhodného a účinného modelu řízení pro program BONUS v souladu s přílohou II;

         d)     efektivním provádění činností týkajících se fáze provádění programu BONUSstanovených v příloze I ze strany BONUS EHZS, což zahrnuje zveřejňování výzev k předkládání návrhů na udělování grantů;

         e)      závazku každého zúčastněného státu podílet se na financování programu BONUS a skutečném uhrazení finančního příspěvku, především na financování účastníků projektů BONUS vybraných na základě výzevpředkládání návrhů;

         f)      souladu s pravidly Unie pro poskytování státní podpory, především s pravidly stanovenými v rámci Společenství pro státní podporu pro výzkum, vývoj a inovace(14);

         g)      zajištění vysoké úrovně vědecké excelence, dodržování etických zásad v souladu s obecnými zásadami sedmého rámcového programu a dodržování zásad rovnosti žen a mužů a rovnosti pohlaví a zásady udržitelného rozvoje.

Článek 4

Účast Společného výzkumného střediska

1.      Společné výzkumné středisko je způsobilé pro financování ze strany programu BONUS za stejných podmínek, jako jsou podmínky pro způsobilé subjekty zúčastněných států.

2.      Vlastní zdroje Společného výzkumného střediska, na něž se nevztahuje financování z programu BONUS, se nepovažují za součást příspěvku Unie ve smyslu článku 1.

Článek 5

Dohody mezi Unií a BONUS EHZS

1.      Podrobná opatření týkající se řízení a kontroly finančních prostředků a ochrany finančních zájmů Unie během strategické fáze se stanoví v dohodě o grantu uzavřené mezi Komisí jménem Unie a BONUS EHZS v souladu s pravidly stanovenými v tomto rozhodnutí a v nařízení (ES) č. 1906/2006.

2.      Podrobná opatření týkající se řízení a kontroly finančních prostředků a ochrany finančních zájmů Unie během fáze provádění se stanoví v dohodě o provádění a ročních finančních dohodách uzavřených mezi Komisí jménem Unie a BONUS EHZS.

         Dohoda o provádění musí obsahovat zejména tato ustanovení:

         a)      vymezení svěřených úkolů;

         b)     ustanovení na ochranu finančních prostředků Unie;

         c)      podmínky a podrobná opatření pro plnění úkolů, včetně pravidel financování a horních limitů financování použitelných u projektů programu BONUSpříslušná ustanovení pro vymezení odpovědnosti a provádění kontrol;

         d)     pravidla pro podávání zpráv o plnění úkolů Komisí;

         e)      podmínky pro ukončení plnění úkolů;

         f)      podrobná pravidla pro kontroly prováděné Komisí;

         g)      podmínky pro použití odděleného bankovního účtu a nakládání se získanými úroky;

         h)      ustanovení zajišťující viditelnost opatření Unie ve vztahu k ostatním činnostem BONUS EHZS;

         i)       závazek neprovádět žádnou činnost, která by mohla vést ke střetu zájmů ve smyslu čl. 52 odst. 2 finančního nařízení;

         j)      ustanovení upravující práva duševního vlastnictví vyplývající z provádění programu BONUS podle článku 2;

         k)     kritéria pro průběžná a závěrečná hodnocení, včetně kritérií uvedených v článku 13.

3.      Komise uskuteční hodnocení BONUS EHZS předem (ex-ante), aby získala důkaz o existenci a řádném fungování postupů a systémů uvedených v článku 56 finančního nařízení.

Článek 6

Úrok získaný z příspěvků

Úrok získaný z finančních příspěvků přidělených programu BONUS se považuje za příjem BONUS EHZS a přidělí se programu BONUS.

Článek 7

Snížení, neposkytnutí nebo ukončení finančního příspěvku Unie

Pokud není program BONUS prováděn, nebo je-li prováděn nepřiměřeně, částečně či opožděně, může Unie snížit, neposkytnout nebo ukončit svůj finanční příspěvek s přihlédnutím k pokroku v provádění programu BONUS.

Nepřispívají-li zúčastněné státy na financování programu BONUS, nebo přispívají-li pouze částečně či opožděně, může Unie snížit svůj finanční příspěvek s přihlédnutím k výši veřejných finančních prostředků přidělených zúčastněnými státy za podmínek stanovených v dohodě o grantu uvedené v čl. 5 odst. 1.

Článek 8

Ochrana finančních zájmů Unie zúčastněnými státy

Při provádění programu BONUS přijmou zúčastněné státy právní a správní předpisy nebo jiná opatření nezbytná na ochranu finančních zájmů Unie. Zúčastněné státy zejména přijmou nezbytná opatření, jež zajistí úplné zpětné získání veškerých částek, které náleží Unii v souladu s finančním nařízením a nařízením (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Článek 9

Kontrola prováděná Komisí a Účetním dvorem

Komise a Účetní dvůr mohou provádět veškeré kontroly a inspekce potřebné k zajištění řádné správy finančních prostředků Unie a k ochraně finančních zájmů Unie před podvody nebo nesrovnalostmi. Za tím účelem zúčastněné státy a BONUS EHZS poskytnou Komisi a Účetnímu dvoru veškeré příslušné doklady.

Článek 10

Vzájemné informování

Komise sděluje veškeré významné údaje Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. Zúčastněné státy se vyzývají, aby poskytly Komisi prostřednictvím BONUS EHZS veškeré další informace, které si Evropský parlament, Rada a Účetní dvůr vyžádají ohledně finančního řízení BONUS EHZS,tosouladucelkovými požadavky na podávání zpráv stanovenýmičlánku13.

Článek 11

Účast dalších členských států a přidružených zemí

K programu BONUS se může připojit jakýkoli členský stát a jakákoli země přidružená k sedmému rámcovému programu v souladu s kritérii stanovenými v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 3 písm. e) a f). Pro účely tohoto rozhodnutí se členské státy a země, které se připojily k programu BONUS, považují za zúčastněné státy.

Článek 12

Účast jiných zemí

Zúčastněné státy a Komise mohou schválit účast jakékoli další země s výhradou kritérií stanovených v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 3 písm. e) a f) za předpokladu, že je tato účast upravena v příslušné mezinárodní dohodě.

Zúčastněné státy a Komise stanoví podmínky, za kterých jsou právnické osoby usazené nebo se sídlem v této zemi způsobilé pro financování v rámci programu BONUS.

Článek 13

Podávání výročních zpráv a hodnocení

Komise zahrne zprávu o činnostech programu BONUS do výroční zprávy o sedmém rámcovém programu, která se předkládá Evropskému parlamentu a Radě podle článku 190 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Komise provede nejpozději do 31. prosince 2014 průběžné hodnocení programu BONUS. Toto hodnocení se týká pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených v článku 2 a příloze I a musí obsahovat doporučení programu BONUS ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího zlepšení integrace a zvýšení kvality a účinnosti provádění, včetně vědecké integrace, integrace řízení a financování, a dále posouzení toho, zda je výše finančních příspěvků zúčastněných států přiměřená vzhledem k možným potřebám vědeckých obcí v jednotlivých státech. Komise oznámí závěry tohoto hodnocení společně s vlastními připomínkami Evropskému parlamentu a Radě.

Po skončení účasti Unie na programu BONUS, ale nejpozději do 31. prosince 2017, provede Komise závěrečné hodnocení programu BONUS. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V … dne …

Za Evropský parlament                                                        Za Radu

předseda                                                                           předseda

PŘÍLOHA I

CÍLEPROVÁDĚNÍ PROGRAMU BONUS

1.          CÍLE PROGRAMU BONUS

V zájmu podpory zpracování a uplatňování nařízení, politik a postupů řízení „vhodných pro tento účel“ posílí program BONUS výzkumné kapacity regionu Baltského moře s cílem účinně reagovat na hlavní environmentální a klíčové společenské úkoly, před kterými region stojí a bude stát v příštích letech, a zlepšit účinnost a efektivnost plánování roztříštěného environmentálního výzkumu v regionu Baltského moře a přístupu spojením výzkumných činností v systému Baltského moře do trvalého, kooperativního, interdisciplinárně dobře propojeného a zaměřeného nadnárodního programu.

Tato iniciativa přispěje také k vytvoření a strukturování ERA v oblasti Baltského moře.

V zájmu dosažení těchto cílů je nutné zvýšit účinnost a efektivnost plánování roztříštěného environmentálního výzkumu v regionu Baltského moře začleněním výzkumných činností do trvalého, kooperativního, interdisciplinárně dobře propojeného a zaměřeného nadnárodního programu na podporu udržitelného rozvoje tohoto regionu. Iniciativa BONUS za tímto účelem:

             a)      vytvoří politicky prosazovaný strategický plán výzkumu;

             b)     zlepší koordinaci a integraci udržitelného mezinárodního a meziodvětvového veřejného výzkumného programu;

             c)      zvýší úroveň výzkumných kapacit nových pobaltských států EU;

             d)     vytvoří vhodné platformy pro konzultace se zúčastněnými subjekty, včetně zastoupení ze všech příslušných odvětví;

             e)      zmobilizuje další finanční zdroje v důsledku zvýšené spolupráce v meziodvětvovém výzkumu systému Baltského moře;

             f)      vytvoří vhodné podmínky provádění umožňující efektivní plnění programu prostřednictvím právnické osoby pro společné řízení a struktury řízení;

             g)      zveřejní ▌společné výzvy k předkládání návrhů, které přesahují hranice jednotlivých témat, jsou strategicky zaměřené a je do nich zapojeno více partnerů.

2.          STRATEGICKÁ FÁZE

2.1.       Cíl

             Strategická fáze připraví fázi provádění. Jejím úkolem je strategický rozvoj programu s cílem zajistit, aby bylo možné dosáhnout optimální integrace výzkumu v regionu Baltského moře. Usiluje o větší zapojení zúčastněných subjektů a skupin uživatelů, aby se zajistil soulad mezi výzkumem a politikou a řízením, aby stanovení priorit výzkumných témat vycházelo z politických potřeb a aby se vyvíjelo aktivní úsilí o plné zapojení vědeckých pracovníků a jejich příslušných výzkumných ústavů, jakož i širších společenství zúčastněných subjektů.

2.2.       Výstupy

             BONUS EHZS zašle Komisi výsledky dosažené při plnění úkolů uvedených   v následujících bodech nejpozději do 15 měsíců ode dne zahájení strategické fáze.

             Na žádost BONUS EHZS poskytne Komise poradenství a pomoc při vypracování těchto úkolů. Na žádost Komise předloží BONUS EHZS zprávu o pokroku.

2.2.1.    Strategický plán výzkumu

             Strategický plán výzkumu se vypracuje a dohodne v rámci konzultací mezi zúčastněnými státy, širokým okruhem zúčastněných subjektů a Komisí. Představuje základ pro politicky prosazovaný program. Výzkum se kromě mořského ekosystému zaměří také na povodí, což umožní řešit klíčové otázky ovlivňující jakost a produktivitu ekosystémů v regionu Baltského moře.

Zahrne popis výchozího stavu a aktuální situace výzkumu Baltského moře, poskytne jasnou strategickou vizi a plán, jak dosáhnout stanovených cílů, a stanoví orientační témata politicky podporovaných výzev, jejich rozpočty, časový plán zveřejnění a předpokládané trvání projektů. Navíc zahrne opatření umožňující řešení vznikajících potřeb výzkumu a prohloubení integrace výzkumu v celém Pobaltí a společný plán pro sdílené využívání a případné plánování budoucích investic do regionálních kapacit infrastruktury.

2.2.2     Platformy pro konzultace se zúčastněnými subjekty

Na základě komplexní analýzy příslušných zúčastněných subjektů programu BONUS na místní, vnitrostátní, regionální a evropské úrovni se vytvoří platformy a mechanismy pro konzultace se zúčastněnými subjekty zaměřené na posílení a institucionalizaci zapojení zúčastněných subjektů ze všech příslušných odvětví v zájmu identifikace závažných nedostatků, určení prioritních výzkumných témat a zlepšení využívání výsledků výzkumu. Zahrnuje to účast vědeckých pracovníků, včetně vědeckých pracovníků z jiných příslušných přírodních věd než mořských a ze společenských a ekonomických vědních oborů, s cílem zajistit nezbytný víceoborový přístup při rozvoji strategického plánu výzkumu, jeho strategické vize a výzkumných priorit.

Jako stálý orgán na podporu programu se zřídí fórum pro oborový výzkum (orgán zástupců z ministerstev a jiných subjektů zabývajících se výzkumem a řízením systému Baltského moře) odpovědné za projednání plánování programu, výsledků a nových potřeb výzkumu z hlediska procesu rozhodování. Fórum usnadní a podpoří integraci výzkumu v celém Pobaltí, včetně společného využívání a plánování kapacit infrastruktury, pomůže zdůraznit výzkumné potřeby, podpoří využívání výsledků výzkumu a usnadní integraci jeho financování.

2.2.3     Podmínky provádění

             Podmínky provádění zahrnují všechny aspekty zajišťující úspěšné plnění strategického plánu výzkumu. V případě potřeby se řídí pravidly sedmého rámcového programu. Kromě jiného zahrnují:

             a)      přijímání opatření (vypracování návrhů dokumentů, vytvoření postupů, najímání a odborná příprava zaměstnanců) vyžadovaných finančním nařízením pro nepřímé centralizované řízení;

             b)     získání formálních závazků zúčastněných států ve výši nejméně 48,75 milionu EUR, z čehož maximálně 25 % jako věcný příspěvek ve formě infrastruktury;

             c)      zajištění reálného a na důkazech založeného odhadu hodnoty věcného příspěvku zúčastněných států ve formě infrastruktury, který spočívá ve využívání jejich infrastruktury příjemci podpory v rámci programu BONUS;

             d)     sestavení vyčerpávajícího seznamu všech infrastruktur, včetně kontaktů na jejich vlastníky, provozovatele nebo jiné odpovědné orgány a jejich zveřejnění a aktualizace podle potřeby;

             e)      zajištění, aby v rámci programu BONUS byly dohodnuty a zavedeny společné podmínky provádění dohod o grantu, které má BONUS EHZS uzavřít na ústřední úrovni, včetně společných a dohodnutých pravidel účasti, vzorové dohody o grantu, pokynů pro žadatele, účastníky a nezávislé hodnotitele a podmínek pro audit příjemců podpory, včetně možnosti, aby tyto audity vykonávaly Komise a Účetní dvůr;

             f)      vytvoření vhodné řídící struktury pro řízení programu ve všech fázích existence projektu;

             g)      zajištění poskytnutí přiměřeného financování na posílení BONUS EHZS, pokud jde o lidské zdroje a víceoborové odborné znalosti, s cílem umožnit podporu strategických aspektů a efektivní plnění programu;

             h)      rozvíjení finanční struktury pro financování projektů BONUS;

             i)       rozvíjení strategie komunikace a šíření poznatků, která pokud možno zajistí, aby výsledky a údaje byly v souladu s normami Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat.

             Pokud jde o věcné příspěvky ve formě infrastruktury, dojde během strategické fáze k vytvoření zvláštního přístupu a pravidel, podle nichž se zúčastněné státy zaváží, že příjemcům podpory v rámci programu BONUS umožní bezplatný přístup k infrastruktuře a její bezplatné využívání (zejména k výzkumným plavidlům). Náklady na využívání této infrastruktury nejsou způsobilými náklady v rámci projektu. V této souvislosti uzavře BONUS EHZS příslušné dohody se zúčastněnými státy nebo vlastníky infrastruktury, které:

             a)      stanoví metodiku pro hodnocení věcných příspěvků ve formě infrastruktury;

             b)     zajistí, aby BONUS EHZS, Komise a Účetní dvůr mohly provádět audit přístupu k infrastruktuře a jejího využívání a s tím souvisejících nákladů;

             c)      určí, že smluvní strany podají každoročně zprávu o nákladech vzniklých z poskytování přístupu k infrastruktuře pro příjemce podpory v rámci programu BONUS nebo z jejího využívání těmito příjemci.

2.2.4     Financování strategické fáze ze strany Unie

             Způsobilé náklady, což jsou skutečné náklady vynaložené BONUS EHZS a vykázané v jeho účetnictví, které jsou nutné pro plnění cíle uvedeného v bodě 1, se uhradí až do výše 50 %. Náklady mohou být způsobilé od dne 1. ledna 2010 a v dohodě o grantu pro strategickou fázi se dále upřesní.

3.          FÁZE PROVÁDĚNÍ

             Jsou-li splněny podmínky uvedenéčl. 3 odst. 3 písm. a) a za předpokladu, že výsledky předběžného auditu BONUS EHZS jsou pozitivní, uzavře Komise s BONUS EHZS dohodu o provádění.

3.1.       Cíle

             Během fáze provádění ▌se zveřejní a uplatní společné výzvy k předkládání návrhů určených na financování strategicky zaměřených projektů programu BONUS, které odpovídají cílům této iniciativy. Témata vycházejí ze strategického plánu výzkumu programu BONUS a v co největší míře dodržují stanovený plán a zaměřují se na výzkum, technologický rozvoj a odbornou přípravu nebo šíření informací.

3.2.       Provádění projektů programu BONUS

             Výzvy v rámci programu BONUS se provádějí prostřednictvím nadnárodních projektů s účastí více partnerů, které zahrnují nejméně tři nezávislé způsobilé právnické osoby ze třech různých členských států nebo přidružených zemí, z nichž nejméně dvě jsou ze států podílejících se na programu BONUS.

             Právnické osoby z členských států a přidružených zemí mohou obdržet financování v rámci programu BONUS. Každé konsorcium, které předloží návrh na projekt programu BONUS, může zahrnovat účastníky z nečlenského státu, pokud je tento stát schopen reálně zaručit, že disponuje zdroji potřebnými pro plné pokrytí nákladů na svou účast. ▌

V každé výzvě k předkládání návrhů musí být jasně uvedena vědecká témata. Tato témata určí BONUS EHZS v konzultaci s Komisí. Při určování témat musí vzít v úvahu vznikající potřeby, výsledky a výstupy dříve provedených výzev a rozsáhlé konzultace se zúčastněnými subjekty uskutečněné během strategické fáze a celého programu.

BONUS EHZS zveřejní výzvu k předkládání návrhů v co nejširším rozsahu, přičemž využije zvláštní informační prostředky, zejména internetové stránky týkající se sedmého rámcového programu, a osloví všechny příslušné zúčastněné subjekty prostřednictvím specializovaného tisku a brožur. Výzva probíhá po dobu nejméně tří měsíců. Uchazeči předkládají navrhované projekty na ústřední úrovni BONUS EHZS jako odpověď na výzvy a v rámci jednostupňového hodnotícího postupu.

             Navržené projekty se hodnotí a vybírají na ústřední úrovni na základě nezávislého přezkumu podle vymezené způsobilosti a kritérií pro výběr a poskytnutí finanční podpory. Hlavními hodnotícími kritérii jsou vynikající vědecká úroveň, kvalita provádění a očekávaný dopad projektu. Hlavní hodnotící kritéria jsou upřesněna ve výzvě k předkládání návrhů. Dodatečná kritéria lze zavést pod podmínkou, že jsou zveřejněna ve výzvě k předkládání návrhů, nejsou diskriminační a nepřevažují nad hlavními hodnotícími kritérii.

             BONUS EHZS zajistí, aby každý obdržený návrh byl vyhodnocen za pomoci nejméně tří nezávislých odborníků, které jmenuje na základě kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 1906/2006. Každý návrh projektu se ohodnotí. Nezávislí odborníci posoudí projekty podle hodnotících kritérií a za každé kritérium jim podle pravidel pro předkládání návrhů a podle souvisejícího hodnocení a postupů pro výběr a poskytnutí finanční podpory sedmého rámcového programu přidělí body v rozmezí od 0 do 5.

             BONUS EHZS sestaví seznam financování přísně v souladu s výsledky nezávislého hodnocení. Pořadník vypracovaný nezávislými odborníky se pro přidělení finančních prostředků v rámci programů BONUS považuje za závazný.

             Správa a řízení grantů přidělených vybraným projektům BONUS se zajišťuje na ústřední úrovni a odpovídá za ni BONUS EHZS.

3.3        Další činnosti

             Kromě řízení programu BONUS uvedeného v bodech 3.1 a 3.2 se BONUS EHZS zapojí také do těchto činností:

             a)      pravidelná aktualizace strategického plánu výzkumu a určení priorit pro výzkumná témata s přihlédnutím ke vznikajícím potřebám a výsledkům a výstupům dříve provedených výzev a na základě postupů pro rozsáhlou konzultaci se zúčastněnými subjekty podle bodu 2.2.2;

             b)     usnadňování přístupu nadnárodních a víceoborových výzkumných týmů projektů financovaných v rámci programu BONUS ke specifickým výzkumným infrastrukturám a zařízením;

             c)      podpora účinného propojení mezi vědou a politikou k zajištění optimálního využití výsledků výzkumu;

             d)     zabezpečení financování ze strany zúčastněných států, které by zajistilo udržitelnost iniciativy bez financování ze strany Unie v době po ukončení programu BONUS;

             e)      zvýšená spolupráce mezi regionálními výzkumnými programy v oblasti životního prostředí a příslušnými vědeckými obcemi v ostatních evropských mořských povodích;

             f)      komunikace a šíření informací;

             g)      BONUS EHZS aktivně podporuje sdílení osvědčených postupů s ostatními evropskými mořskými povodími a dobrou návaznost na celoevropské úrovni s cílem zajistit harmonizaci a racionalizaci.

3.4.       Příspěvky během fáze provádění

             Fázi provádění programu BONUS spolufinancují zúčastněné státy a Unie po dobu nejméně pěti let až do uzavření celého cyklu všech projektů financovaných v rámci programu BONUS za předpokladu, že ke splnění závazků Unie dojde do roku 2013 a že všechny povinnosti související s podáváním zpráv Komisi budou splněny. Příspěvek Unie během fáze provádění odpovídá příspěvkům v hotovosti a věcným příspěvkům ve formě infrastruktury poskytovaným ze strany států zúčastněných na projektech programu BONUS prostřednictvím BONUS EHZS a také běžným nákladům, které BONUS EHZS ve fázi provádění vzniknou. Tyto běžné náklady nesmí překročit částku 5 milionů EUR.

             ▌BONUS EHZS je příjemcemsprávcem příspěvku Unie. Zúčastněný stát může rozhodnout, že bude spravovat své vlastní vnitrostátní finanční příspěvkyže svůj příspěvekhotovosti věnuje výhradně na vnitrostátní výzkum vybraný na ústřední úrovni, nebo že jeho příspěvekhotovosti má být spravován na ústřední úrovnirámci BONUS EHZS.

             Za podmínek dohodnutých v ročních finančních dohodách uvedených v čl. 5 odst. 2 se finanční příspěvek Unie vyplatí na základě dokladu o zaplacení příspěvku v hotovosti zúčastněnými státy příjemcům v rámci programu BONUS nebo BONUS EHZS a o poskytnutí věcných příspěvků ve formě infrastruktury projektům programu BONUS.

             Za řádné využívání finančních prostředků v rámci programu BONUS ze strany příjemců podpory odpovídá BONUS EHZS a prokazuje se nezávislým finančním auditem projektů, který provede nebo nechá provést BONUS EHZS.

3.5        Financování projektů programu BONUS

             S výhradou čl. 3 odst. 3 písm. f) pokryje financování projektů programu BONUS až 100 % způsobilých nákladů vypočítaných podle společných pravidel financování a společné míry financování, které BONUS EHZS stanoví v podmínkách provádění a které Komise dohodne v dohodě o provádění.

PŘÍLOHA II

ŘÍZENÍ PROGRAMU BONUS

1.      BONUS EHZS řídí program BONUS prostřednictvím svého sekretariátu. Pro účely programu BONUS vytvořilo sdružení BONUS EHZS následující struktury: řídicí výbor, sekretariát, poradní výbor, fórum pro oborový výzkum a fórum koordinátorů projektů.

2.      Řídicí výbor je nejvyšším orgánem BONUS EHZS s rozhodovacími pravomocemi a radou pro řízení sekretariátu. Řídicí výbor se skládá z vyšších úředníků z institucí pro financování a řízení výzkumu, které jmenují členové BONUS EHZS. Řídí ho předseda, což je funkce obsazovaná na základě roční rotace mezi členy BONUS EHZS. Předchozí, současní a budoucí předsedové tvoří výkonný výbor, který napomáhá sekretariátu v otázkách strategického významu. Řídící výbor s přihlédnutímnávrhům sekretariátu rozhoduje o strategickém zaměření programu BONUS, včetně rozhodnutí o vymezení a aktualizaci tohoto programu, o plánování výzvy k předkládání návrhů, charakteristice rozpočtu, kritériích způsobilosti a výběru, skupině hodnotitelů, schválení pořadníku projektů programu BONUS, které mají být financovány, o sledování pokroku financovaných projektů programu BONUS a o dohledu na přiměřené a řádné fungování sekretariátu, pokud jde o program BONUS.

3.      V čele sekretariátu je výkonný ředitel, který plní rozhodnutí řídicího výboru a jedná jako hlavní zástupce programu BONUS ve vztahu ke Komisi a různým vnitrostátním agenturám pro financování. Sekretariát odpovídá za celkovou koordinaci a sledování činností v rámci programu BONUS, zveřejňování, hodnocení a provádění výzev a sledování financovaných projektů jak ze smluvního, tak i z vědeckého hlediska, a za podávání zpráv o pokroku řídicímu výboru. Je odpovědný také za plánování a organizaci konzultací se zúčastněnými subjekty a poradním výborem a za jejich následné začlenění a racionalizaci v rámci strategického plánu výzkumu a podporu účinného propojení mezi vědou a politikou.

4.      Poradní výbor pomáhá řídicímu výboru a sekretariátu. Skládá se z vědeckých pracovníků s vynikající mezinárodní pověstí, zástupců příslušných zúčastněných subjektů, včetně například odvětví cestovního ruchu, energie z obnovitelných zdrojů, rybolovu a akvakultury, poskytovatelů námořní dopravy, biotechnologie a technologie a včetně průmyslových organizací a organizací občanské společnosti se zájmem v těchto odvětvích a dalších integrovaných výzkumných programů v oblasti Baltského moře a jiných evropských regionálních moří. Poskytuje nezávislé poradenství, informace a doporučení týkající se vědeckých otázek a otázek programu BONUS souvisejících s politikou. Zahrnuje to poradenství o cílech, prioritách a zaměření programu BONUS, způsoby zvýšení výkonnosti programu BONUS a předávání výsledků výzkumu a jejich kvalitu, vytváření kapacit, vytváření sítí a význam této činnosti pro dosažení cílů programu BONUS. Pomůže také při využívání a šíření výsledků programu BONUS.

5.      Fórum pro oborový výzkum se skládá ze zástupců ministerstev a jiných subjektů zabývajících se výzkumem a řízením systému Baltského moře. Schází se jednou ročně na konzultačním zasedání, na němž se projednávají výsledky programu BONUSvznikající potřeby výzkumu z hlediska procesu rozhodování. Slouží jako fórum pro posílení integrace výzkumu v celém pobaltském regionu, včetně odpovídajícího výzkumu financovaného podle jednotlivých odvětví a využívání a plánování společných infrastruktur.

6.      Fórum koordinátorů se skládá z koordinátorů projektů financovaných v rámci programu BONUS. Napomáhá sekretariátu v otázkách zabývajících se vědeckou koordinací programu BONUS a sjednocením a shrnutím výsledků výzkumu.

(1)

             Stanovisko ze dne 29. dubna 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)

       Stanovisko ze dne 29. dubna 2010 ( dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)

          Postoj Evropského parlamentu ze dne xx. xx. 2010.

(4)

          Úř. věst. L 412, 30. 12. 2006, s. 1.

(5)

          Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86.

(6)

          Úř. věst. L 164, 25. 6. 2008, s. 19.

(7)

          Úř. věst L 327, 22.12.2000, s.1.

(8)

          Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.

(9)

          Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)

        Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(11)

      Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(12)

      Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)

        Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(14)

        Úř. věst. C 323, 30.12.2006, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Baltské moře je už několik let „vnitrozemním mořem“ Evropské unie, a jako takové vyžaduje společná opatření na úrovni Společenství, která problémy, jež jsou společnými problémy EU, vyřeší a podpoří udržitelný rozvoj pobaltských regionů. I když v oblasti Baltského moře probíhají mnohé výzkumné činnosti, zůstávají z velké části nekoordinované, roztříštěné a příliš závislé na omezených výzkumných možnostech dostupných na vnitrostátní, regionální či místní úrovni. Je tedy zcela zjevné, že pro tuto oblast je třeba sjednat jednotný akční plán.

Ačkoli je Baltské moře jednou z vědecky nejprobádávanějších mořských oblastí světa a vědecká obec pro environmentální výzkum v oblasti Baltského moře má přístup k celé řadě programů z rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, je zřejmé, že v současné době neprobíhá dostatek přeshraničních výzkumných projektů, konzultací, plánovacích, koordinačních ani koordinovaných akcí a chybí společně zaváděný plán, který by byl konkrétně uzpůsobený pro řešení environmentálních problémů vyskytujících se v samotné oblasti Baltského moře.

V zájmu zajištění trvalé koordinace a spolupráce mezi vědeckými obcemi pobaltských členských států zahájilo na základě článku 185 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve článku 169 Smlouvy o ES) osm pobaltských členských států EU (Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Polsko a Švédsko, dále jenom „zúčastněné státy“) společný program výzkumu v oblasti Baltského moře (BONUS) za účasti Společenství. BONUS spojí vnitrostátní výzkumné programy a činnosti zúčastněných států do jednoho společného výzkumného programu a podpoří zejména plnění výzkumných a environmentálních cílů strategie pro oblast Baltského moře, mořské a námořní strategie a rámcové směrnice o vodě.

Jedním z hlavních cílů této iniciativy je přispět ke zřízení a budování evropského výzkumného prostoru (ERA) v oblasti Baltského moře. BONUS naváže na předchozí programy BONUS ERA-NET (2004–2006) a ERA-NET PLUS (2007–2011) s větším důrazem na integraci a odstraňování překážek mezi výzkumnými systémy zúčastněných států financovaných z vnitrostátních zdrojů. Očekává se, že BONUS výrazně přispěje k realizaci výše zmíněných strategií a politik pro oblast Baltského moře.

Cíle programu BONUS jsou v souladu s hlavním cílem specifického programu „Spolupráce“, který je součástí sedmého rámcového programu a který se týká podpory udržitelného rozvoje, jakož i s konkrétními cíli výzkumu v oblasti životního prostředí, mimo jiné pokud jde o prevenci environmentálních rizik, řízení mořských ekosystémů, ochranu a udržitelné řízení přírodních a člověkem vytvořených zdrojů a biologickou rozmanitost.

Zúčastněné státy se dohodly, že specializovanou prováděcí strukturou programu BONUS bude Evropské hospodářské zájmové sdružení, konkrétně síť pobaltských organizací pro financování vědy (BONUS EHZS) zřízená ve finských Helsinkách.

Zpravodajka vítá návrh Komise přispět na dobu trvání celého programu BONUS (7 let) finanční částkou ve výši 50 milionů EUR. Zdůrazňuje, že provádění programu BONUS by mělo být co možná nejjednodušší, nejrychlejší a nejúčinnější, bez zbytečných obstrukcí a administrativní zátěže.

Vyzdvihuje rovněž význam zapojení vědců z Ruské federace. Území Ruské federace zabírá rozsáhlou část Pobaltí, což má na ekosystém Baltského moře značný přímý dopad. Ruští výzkumní pracovníci se již aktivně podíleli na předchozích projektech ERA-NET týkajících se Baltského moře. Tato spolupráce by se měla podpořit, jelikož spolupráce v oblasti životního prostředí a výzkumu je jedním z pilířů dohody o partnerství mezi EU a Ruskem.

Návrh Komise týkající se účasti Společenství na programu BONUS je také v souladu s přáním Parlamentu zlepšit v rozsahu sedmého rámcového programu koordinaci výzkumných činností mezi jednotlivými členskými státy i na úrovni Společenství a zamezit fragmentaci a překrývání kompetencí. Program BONUS si zaslouží zvláštní pozornost jakožto projekt zaměřený na budoucnost, který může být cenný vzorem pro další formy regionální spolupráce na základě společných evropských hodnot, např. v Podunají, v oblasti Středozemního moře, Severního moře atd.

Zpravodajka s Komisí plně souhlasí v tom, že program BONUS a jeho administrativní struktura by měly být v naprostém souladu se zásadami sedmého rámcového programu. Mimo jiné také podotýká, že sedmý rámcový program podporuje takové režimy financování, které nabízejí větší flexibilitu a svobodu, díky čemuž se mohou rozvíjet různé jiné činnosti, a že účastníkům by měla být přiznána vyšší míra autonomie v řízení(1). Dále zdůrazňuje, že rozsah a formu spolufinancování bude nutné upravit případ od případu(2). Je tedy zřejmé, že pro současné problémy je třeba najít v souvislosti se sedmým rámcovým programem specifické řešení, přičemž možností, jak řídit společné výzkumné projekty, je několik. Zpravodajka zastává názor, že flexibilní a specifický přístup vyžadují dva prvky programu BONUS – dvoufázový systém a využívání společného fondu.

Strategická/prováděcí fáze

Podle návrhu Komise by se měl program BONUS uskutečňovat ve dvou různých fázích („dvoufázový systém“): počáteční strategická fáze trvající dva roky, během níž se vytvoří příslušné platformy konzultací pro aktivní zapojení zúčastněných subjektů, připraví se strategický plán výzkumu a dále se rozpracují přesné podmínky provádění; po strategické fázi bude následovat prováděcí fáze v délce nejméně 5 let, během níž budou zveřejněny minimálně tři společné výzvy týkající se financování strategicky zaměřených projektů BONUS, které se budou zabývat konkrétním plněním cílů této iniciativy.

Zpravodajka zdůrazňuje, že význam strategické fáze by se neměl v žádném případě podceňovat, neboť jejím smyslem je napomoci vytvoření nejvhodnější struktury, která bude co možná nejlépe vyhovovat potřebám daného projektu, a získat cenné informace pro účely fáze prováděcí. Dodržování dvoufázové struktury však nesmí způsobit mezi první a druhou etapou programu náhlé přerušení, které by mělo negativní dopad na samotný výzkum.

Využití dvoufázové struktury je novinkou, která se v programech upravovaných článkem 169 (nově článkem 185) dosud nikdy neobjevila. Zpravodajka sdílí názor Komise a zúčastněných států a tento nový, specificky zaměřený přístup schvaluje. Oceňuje rovněž úspěch předchozích programů BONUS ERA-NET a ERA-NET PLUS, které dosáhly skvělých výsledků a výborného hodnocení. Poznamenává, že v této souvislosti lze odůvodněně předpokládat, že strategickou fázi bude možné ukončit do dvou let. Tato skutečnost má zásadní význam, jelikož strategická fáze v délce dvou let nemusí současnému programu přesně odpovídat. Všechny probíhající projekty BONUS skončí na konci roku 2011. Mezi ukončením ERA-NET PLUS a zahájením nového programu BONUS tedy vzniká hluché období. Tato situace se může negativně projevit na práci a potenciálu výzkumných skupin (v současnosti existuje 16 skupin zahrnujících více než 400 výzkumných pracovníků).

Zpravodajka proto navrhuje plynulý přechod ze strategické na prováděcí fázi doprovázený posouzením kvality strategické fáze a případnými návrhy na zlepšení. Dále navrhuje strategickou fázi zkrátit, a umožnit tak, aby se prováděcí fáze zahájila na začátku roku 2012 a aby se snížilo riziko úbytku vědeckých kapacit, který by zpožděné zahájení mohlo způsobit.

Skutečný/virtuální společný fond

Komise navrhuje, aby všechny zúčastněné státy měly povinnost přispívat do skutečného společného fondu, z něhož budou výzkumné činnosti financovány. Komise se domnívá, že využívání skutečného společného fondu je jediným možným způsobem, jak společné projekty provádět a zajistit opravdovou finanční integraci s „evropským přínosem“.

Z hlediska Společenství je společný fond skutečně výhodnějším řešením, ovšem v některých zúčastněných státech mohou existovat určité právní či ústavní překážky, které by převodu prostředků na výzkum do zahraničí mohly bránit.

Podle zpravodajky lze tuto situaci řešit tím, že se finanční příspěvek Společenství a hotovostní příspěvek zúčastněných států do programu BONUS umístí do jednoho fondu, který bude centrálně spravovat BONUS EHZS. Pokud však na základě právních či ústavní požadavků nebude moci zúčastněný stát svůj hotovostní příspěvek do společného fondu převést, bude možné použít tento příspěvek pouze na účely domácího výzkumu. Dosavadní zkušenosti, i nezávislá šetření provedená v rámci společného programu výzkumu v oblasti Baltského moře (v současnosti financovaného z 32 % z prostředků EU) ukazují, že se lze oprávněně domnívat, že paralelní využívání skutečného a virtuálního fondu by nemělo ohrozit hlavní zásadu programu, kterou je zajištění nejvyšší vědecké úrovně.

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1), bod odůvodnění 24.

(2)

Tamtéž, příloha III.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdravíbezpečnost potravin (17. 3. 2010)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) prováděném několika členskými státy

(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

Navrhovatelka: Anna Rosbach

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1.  Program BONUS-169 má za cíl posílit kapacity členských států EU, Evropské unie a zúčastněných zemí, pokud jde o mořský výzkum v oblasti Baltského moře.

     Je třeba, abychom se lépe seznámili s důvody, proč je Baltské moře tak znečištěné. Spojit síly může být samozřejmě v případě nových studií výhodné, ovšem navrhovatelka by také ráda upozornila na to, že již existuje velké množství poznatků pramenících z výsledků výzkumu prováděného po dlouhá léta jednotlivými členskými státy. Program by se měl mimo jiné zaměřovat na shromažďování výsledků tohoto výzkumu, aby se předešlo zbytečnému zdvojování a překrývání probíhajících výzkumných projektů, a na lokalizaci nových oblastí vhodných pro společný výzkum v rámci programu BONUS.

     Má-li se objem poznatků o této záležitosti rozšířit, bylo by rozumné zapojit do programu nějakým způsobem i Rusko, které patří mezi největší znečišťovatele Baltského moře.

2.  Tvůrci politik by uvítali přístup k vědecky podloženým odhadům současných i potenciálních hospodářských, ekologických a sociálních ztrát, které s sebou poškození ekosystému a ztráta biologické rozmanitosti v Baltském moři nesou.

     Jednou ze skupin, ale nikoli jedinou, které se tato problematika týká v první řadě, jsou profesionální rybáři. Dopady změn v Baltském moři je třeba vnímat v širokém rozsahu.

3.  Otevřený přístup je třeba si zachovat i při zapojování těch odvětví, která nejsou v textu vysloveně zmíněna. Mezi další související odvětví patří mimo jiné námořní doprava, zemědělství, průmysl a správa přístavů.

4.  Zvláštní pozornost je třeba věnovat problému balastové vody z lodí, která obsahuje invazní druhy, jež mohou ohrozit přirozenou ekologickou rovnováhu Baltského moře. Pokud jde o lodě, další záležitostí, které je třeba věnovat velkou pozornost, je prevence ropných skvrn.

5.  V souvislosti s projekty, jako je plynovod North Stream v Baltském moři, se rovněž objevují otázky ohledně případného krátkodobého a dlouhodobého dopadu výstavby těchto plynovodů na Baltské moře jako celek nebo na jeho části. Zdůrazňuje se tím význam posouzení dopadu, které je třeba na základě zadání zúčastněných stran nejen řádně provést, ale také doplnit o výsledky nezávislého výzkumu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o účasti Společenství ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) prováděném několika členskými státy

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o účasti Společenství ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS) prováděném několika členskými státy

 

(Tato změna platí pro celý text.)

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Věda může přispět ke splnění těchto úkolů a k nalezení řešení environmentálních problému Baltského moře. Závažnost současné situace si však vyžaduje kvalitativní a kvantitativní zvýšení současného výzkumu v pobaltské oblasti rozvojem a zavedením plně integrovaného přístupu, čímž lze zjednodušit a zaměřit příslušné výzkumné programy všech sousedících států s cílem koordinovaně, účinně a efektivně řešit složité a naléhavé problémy.

(5) Věda musí přispívat ke splnění těchto úkolů a k nalezení řešení palčivých environmentálních problémů Baltského moře. Závažnost současné situace si však vyžaduje kvalitativní a kvantitativní zvýšení současného výzkumu v pobaltské oblasti rozvojem a zavedením plně integrovaného přístupu, čímž lze zjednodušit a zaměřit příslušné výzkumné programy všech sousedících států s cílem koordinovaně, účinně a efektivně řešit složité a naléhavé problémy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Iniciativy BONUS ERA-NETERA-NET PLUS fungovaly vcelku dobře, a z hlediska řešení naléhavých úkolůoblasti životního prostředí je proto důležité zajistit kontinuitu výzkumné činnosti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Ačkoli iniciativa BONUS-169 je ve velké míře zaměřená na environmentální výzkum, zasahuje do řady souvisejících výzkumných programů Společenství pro okruh lidských činností, které mají zvýšené dopady na ekosystémy jako rybolov, akvakultura, zemědělství, infrastruktura, doprava, výcvik a mobilita výzkumných pracovníků a také sociálně ekonomické otázky. Iniciativa má značný význam pro celou řadu politik a směrnic Společenství, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí), strategie EU pro oblast Baltského moře, společné rybářské politiky, společné zemědělské politiky, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a mezinárodních závazků EU jako akční plán pro Baltské moře HELCOM. V důsledku toho z iniciativy BONUS-169 budou mít prospěch mnohé další oblasti politiky Společenství.

(12) Ačkoli iniciativa BONUS je ve velké míře zaměřena na environmentální výzkum, zasahuje do řady souvisejících výzkumných programů Společenství pro okruh lidských činností, které mají zvýšené dopady na ekosystémy jako rybolov, akvakultura, zemědělství, infrastruktura (zejménaoblasti energetiky), doprava, výcvik a mobilita výzkumných pracovníků a také sociálně ekonomické otázky. Iniciativa má značný význam pro celou řadu politik a směrnic Společenství, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí), strategie EU pro oblast Baltského moře, společné rybářské politiky, společné zemědělské politiky, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a mezinárodních závazků EU jako akční plán pro Baltské moře HELCOM. V důsledku toho z iniciativy BONUS budou mít prospěch mnohé další oblasti politiky Společenství.

Odůvodnění

Jelikož největší vliv na prostředí Baltského moře budou mít možná v budoucnosti plánované projekty energetické infrastruktury, je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Na konci strategické fáze by Komise za pomoci nezávislého odborníka měla vyhodnotit vyzrálost a připravenost iniciativy zahájit prováděcí fázi.

(15) Na konci strategické fáze by Komise za pomoci nezávislých odborníků měla ověřitposoudit kvalitupřipravenost strategické fázepřípadně navrhnout zlepšení. Přechod na prováděcí fázi by měl být plynulýměl by proběhnout bez zbytečných odkladů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) V zájmu účinného provádění BONUS-169 během prováděcí fáze by finanční podpora měla být účastníkům projektů BONUS-169 vybraných na ústřední úrovni poskytnuta v rámci odpovědnosti BONUS EEIG na základě výzev k předkládání návrhů.

(24) V zájmu účinného provádění programu BONUS během prováděcí fáze by finanční podpora měla být účastníkům projektů BONUS vybraných na ústřední úrovni poskytnuta v rámci odpovědnosti BONUS EEIG na základě výzev k předkládání návrhů. Poskytovánívyplácení této finanční podpory účastníkům projektů BONUS by mělo být transparentnínebyrokratickémělo by probíhat na základě společných pravidelsouladu se sedmým rámcovým programem.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Je nezbytné, aby výzkumné činnosti prováděné v rámci BONUS-169 bylysouladu se základními etickými zásadami, včetně těch, kterými se zabývá článek 6 SmlouvyEvropské uniiListina základních práv Evropské unie,aby se řídily zásadami zohledňování rovnosti mužů a žen a rovnosti pohlaví.

(30) Je nezbytné, aby výzkumné činnosti prováděné v rámci programu BONUS bylysouladuetickými zásadami, které odpovídají obecným zásadám stanovenýmsedmém rámcovém programu, a aby se řídily zásadami zohledňování rovnosti mužů a žen, rovnosti pohlavíudržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) BONUS EEIG by měl účastníky vybraných projektů BONUS-169 vyzvat, aby sdělovali výsledky své práce, šířili je a zpřístupnili je veřejnosti,

(32) BONUS EEIG by měl účastníky vybraných projektů BONUS zavazovattomu, aby sdělovali výsledky své práce, šířili je a zpřístupnili je veřejnosti,

Odůvodnění

Výsledky provedeného výzkumu musí být sdíleny v nejširší možné míře.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a) Úspěšná realizace projektů, které jsou prováděnyrámci programu BONUS, poukázala na katastrofální stav Baltského moře, zejménamístech, kde jsou plánovány rozsáhlé projekty energetické infrastruktury. Proto je stav prostředí Baltského moře nadále nutné aktivně sledovat.

Odůvodnění

Tímto je zdůrazněn význam úspěšné realizace projektů prováděných v rámci programu BONUS.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32b) Je nutné přestat uplatňovat závadné postupy odhalenéprůběhu realizace projektůrámci programu BONUS; kromě toho by se při sestavování seznamu projektů vybranýchfinancování neměly nevhodným způsobem upřednostňovat projekty předložené výzkumnými středisky některých členských států, jelikož by se jednalodiskriminaci ostatních členských státůoblasti Baltského moře.

Odůvodnění

V praxi se ukazuje, že při výběru projektů, kterým se dostane finanční pomoci, jsou nevhodným způsobem upřednostňovány projekty předložené výzkumnými středisky některých členských států, zatímco výzkumná střediska jiných členských států jsou opomíjena. Při vypracovávání pořadníku těchto projektů je nutné se této diskriminaci vyhnout.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Článek – 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -1

 

Předmět

 

Účelem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím koordinace výzkumné činnostitomto regionu podporovat environmentálně udržitelný rozvoj oblasti Baltského moře se společným cílem spravovat tuto oblastzávislosti na potřebách jejího ekosystému.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) příprava strategického plánu výzkumu – vymezení účasti na vědeckém obsahu programu se zaměřením na výzvy k předkládání návrhů v souladu s cíli vytyčenými v sedmém rámcovém programu;

a) příprava strategického plánu výzkumu – vymezení účasti na vědeckém obsahu programu se zaměřením na výzvy k předkládání návrhů v souladu se společným cílem spravovat tuto oblastzávislosti na potřebách jejího ekosystému a s cíli vytyčenými v sedmém rámcovém programu;

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Prováděcí fáze potrvá nejméně pět let. Během prováděcí fáze budou zveřejněny nejméně tři výzvy k předkládání návrhů se zřetelem na financování projektů, které řeší cíle BONUS-169. Tyto výzvy se zaměří na více partnerů a na nadnárodní projekty a zahrnou činnosti výzkumu, technologického rozvoje, výcviku a šíření výsledků. Budou vybrány projekty v souladu se zásadami stejného zacházení, transparentnosti, nezávislého hodnocení, spolufinancování, neziskovosti, financování nespojovaného s jinými zdroji Společenství a také se zásadou zákazu retroaktivity.

4. Prováděcí fáze potrvá nejméně pět let. Během prováděcí fáze budou zveřejněny výzvy k předkládání návrhů se zřetelem na financování projektů, které řeší cíle programu BONUS. Tyto výzvy se zaměří na více partnerů a na nadnárodní projekty a zahrnou činnosti výzkumu, technologického rozvoje, výcviku a šíření výsledků. Budou vybrány projekty v souladu se zásadami stejného zacházení, transparentnosti, nezávislého hodnocení, spolufinancování, neziskovosti, financování nespojovaného s jinými zdroji Společenství a také se zásadou retroaktivity. Poskytovánívyplácení finanční podpory účastníkům programu BONUS bude probíhat na základě společných pravidelsouladu se sedmým rámcovým programem.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek Společenství pro prováděcí fázi bude poskytnut za těchto podmínek:

3. Komise před koncem strategické fáze posoudí:

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) kladné hodnocení strategické fáze, které uskuteční Komise za pomoci nezávislých odborníků; toto hodnocení bude zahrnovat pokrok dosaženýplnění cílůkonečné výsledky stanovené v čl. 2 odst. 3 a v příloze I;

a) výsledky strategické fáze uvedené v čl. 2 odst. 3 a dále pokrok dosaženýplnění cílůkonečné výsledky stanovené v příloze I oddíle 2;

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) prokázání schopnosti BONUS EEIG realizovat BONUS-169, včetně obdržení, přidělení a sledování finančního příspěvku Společenství za nepřímého centralizovaného řízení v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) a článkem 56 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jenom „Finanční nařízení“) a článkem 35, čl. 38 odst. 2 a článkem 41 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 a v souladu se zdravým finančním řízením.

b) prokázání schopnosti sítě BONUS EEIG realizovat program BONUS, včetně dosažení cílů environmentálně udržitelného rozvoje oblasti Baltského moře, obdržení, přidělení a sledování finančního příspěvku Společenství za nepřímého centralizovaného řízení v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) a článkem 56 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jenom „Finanční nařízení“) a článkem 35, čl. 38 odst. 2 a článkem 41 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 a v souladu se zdravým finančním řízením;

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) závazek každého zúčastněného státu přispět svým podílem financování na BONUS-169 a závazek platbyhotovostiefektivního poskytnutí věcného příspěvku na infrastrukturu, vyžaduje-li se; tyto závazky se zahrnou do finančního plánu dohodnutého příslušnými vnitrostátními orgány za účelem přispět ke společnému vykonávání prováděcí fáze BONUS-169;

e) závazek každého zúčastněného státu přispět svým podílem financování na program BONUS a závazek skutečně tento svůj finanční příspěvek zaplatit, zejména pokud jdefinanční prostředky pro účastníky projektů BONUS vybrané na základě výzevpředkládání návrhů;

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Příloha I – oddíl 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) zveřejní nejméně tři společné výzvy k předkládání návrhů, které přesahují hranice jednotlivých témat, jsou strategicky zaměřené a do nichž je zapojeno více partnerů

g) zveřejní společné výzvy k předkládání návrhů, které přesahují hranice jednotlivých témat, jsou strategicky zaměřené a do nichž je zapojeno více partnerů.

Pozměňovací návrh   19

Návrh rozhodnutí

Příloha I – oddíl 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) aktivně vyzve všechny třetí země, které ležíBaltského moře nebo jejichž řeky se do něj vlévají, aby se do programu zapojily jako zúčastněné státy

Odůvodnění

Přidání zemí, jejichž řeky se vlévají do Baltského moře, k 2. pozměňovacími návrhu navrhovatele.

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Příloha I – oddíl 2.2.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Strategický plán výzkumu bude zpracován a dohodnut v konzultacích mezi zúčastněnými státy, širokým okruhem zúčastněných subjektů a Komisí. Bude základnou pro politicky určovaný program. Rozšíří zaměření výzkumu s cílem začlenit kromě mořského ekosystému také koncepci povodí, která řeší klíčové otázky ovlivňující jakost a produktivitu ekosystémů v oblasti Baltského moře.

Strategický plán výzkumu bude zpracován a dohodnut v konzultacích mezi zúčastněnými státy, širokým okruhem zúčastněných subjektů a Komisí. Bude základnou pro politicky určovaný program. Rozšíří zaměření výzkumu s cílem začlenit kromě mořského ekosystému také koncepci povodí, která řeší klíčové otázky ovlivňující jakost a produktivitu ekosystémů v oblasti Baltského moře. Jeho součástí bude odhad ekonomických nákladů spojenýchekologickými škodamise ztrátou biologické rozmanitostiregionu.

Odůvodnění

Ke ztrátě biologické rozmanitosti ve 3. pozměňovacím návrhu navrhovatele se přidává odhad ekonomických nákladů v souvislosti s ekologickými škodami obecně (např. eutrofizace).

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Příloha I – oddíl 2.2.3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) rozvoj finančních struktur pro financování projektu BONUS-169 založených na společných finančních prostředcích pozůstávajícíchpříspěvků zúčastněných státůSpolečenstvíhotovosti;

h) rozvoj finančních struktur pro financování projektů BONUS;

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Příloha I – oddíl 2.2.3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia) zajištění toho, aby výsledky výzkumu byly poskytnuty pro účely obdobných regionálních projektů mořského výzkumu;

Odůvodnění

Smyslem tohoto nového bodu je co možná nejlépe předejít tomu, aby se výzkumné snahy překrývaly nebo zdvojovaly.

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Příloha I – oddíl 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud výsledky hodnoceníauditu BONUS EEIG předem (ex-ante) budou pozitivní, Komise a BONUS EEIG uzavřou prováděcí dohodu.

3. Pokud budou vytvořeny podmínky uvedenéčl. 3 odst. 3. písm. a)pokud bude audit sítě BONUS EEIG provedený předem (ex-ante) pozitivní, KomiseBONUS EEIG uzavřou prováděcí dohodu.

Pozměňovací návrh   24

Návrh rozhodnutí

Příloha I – oddíl 3.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Během prováděcí fáze budou zveřejněny a uplatněny nejméně tři společné výzvy k předkládání návrhů se zřetelem na financování strategicky zaměřených projektů BONUS-169, které se zabývají cíli této iniciativy. Témata budou pocházet ze strategického plánu výzkumu BONUS-169 a budou v co největší míře dodržovat stanovený plán a zahrnovat výzkum, technologický rozvoj a výcvik a/nebo osvětové činnosti.

Během prováděcí fáze budou zveřejněny a uplatněny společné výzvy k předkládání návrhů se zřetelem na financování strategicky zaměřených projektů BONUS, které se zabývají cíli této iniciativy. Témata budou pocházet ze strategického plánu výzkumu BONUS a budou v co největší míře dodržovat stanovený plán a zahrnovat výzkum, technologický rozvoj a výcvik a/nebo osvětové činnosti.

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Příloha I – oddíl 3.4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek Společenství a příspěvek zúčastněných států do BONUS-169 v hotovosti shromažďuje a ústředně spravuje BONUS EEIG.

Finanční příspěvek Společenství a příspěvek zúčastněných států do BONUS v hotovosti shromažďuje a ústředně spravuje BONUS EEIG s tím, že je možné, aby zúčastněné státy věnovaly svůj hotovostní příspěvek výhradně na domácí výzkum („virtuální společný fond“).

Odůvodnění

Možnost vytvoření „virtuálního společného fondu“ je nezbytná pro zúčastněné státy s omezenou možností převádět finanční prostředky do společného fondu a státy s omezenými výzkumnými kapacitami. Možnost věnovat hotovostní příspěvek výhradně na domácí výzkum by jim pomohla tyto nedostatky částečně vyřešit.

Pozměňovací návrh   26

Návrh rozhodnutí

Příloha II – oddíl 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. BONUS-169 bude řízen sítí BONUS EEIG prostřednictvím jejího sekretariátu. BONUS EEIG vytvoří následující struktury pro účely BONUS-169: řídící výbor, sekretariát, poradní výbor, fórum pro oborový výzkum a fórum koordinátorů projektů.

1. Program BONUS bude řízen sítí BONUS EEIG prostřednictvím jejího sekretariátu. BONUS EEIG vytvořila následující struktury pro účely programu BONUS: řídící výbor, sekretariát, poradní výbor, fórum pro oborový výzkum a fórum koordinátorů projektů.

POSTUP

Název

Společný program výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169)

Referenční údaje

KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

12.11.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Anna Rosbach

25.1.2010

 

 

Projednání ve výboru

23.2.2010

 

 

 

Datum přijetí

16.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

54

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Judith A. Merkies, Alojz Peterle, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper


POSTUP

Název

Společný program výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169)

Referenční údaje

KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD)

Datum predložení EP

29.10.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

12.11.2009

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

12.11.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Lena Ek

15.12.2009

 

 

Projednání ve výboru

27.1.2010

23.2.2010

7.4.2010

 

Datum přijetí

11.5.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Catherine Bearder

Poslední aktualizace: 4. června 2010Právní upozornění