Procedūra : 2009/0142(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0166/2010

Pateikti tekstai :

A7-0166/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.5
PV 07/07/2010 - 8.8
CRE 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/09/2010 - 5.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0272
P7_TA(2010)0337

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1004kWORD 1973k
2010 m. birželis 3 d.
PE 438.408v02-00 A7-0166/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija

(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: José Manuel García-Margallo y Marfil

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija

(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra, pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0501),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0169/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto, Biudžeto komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7-0166/2010),

1.  patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodyta orientacinė suma suderinama su 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos (DMF) 1a išlaidų pakategorės riba, bet 2011–2013 m. laikotarpiu pagal 1a išlaidų kategoriją yra labai maža marža ir naujų veiksmų finansavimas turi nekelti grėsmės kitų prioritetų, numatytų pagal 1a išlaidų pakategorę, finansavimui; taigi pakartoja savo raginimą persvarstyti DFP ir pateikti konkrečių pasiūlymų tam, kad naudojantis visomis turimomis priemonėmis, numatytomis 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime (TIS), ypač jo 21–23 punktuose, ji būtų pritaikyta ir pataisyta iki 2010 m. pirmojo pusmečio pabaigos siekiant užtikrinti Europos bankininkystės institucijos (toliau – Institucija) finansavimą nekeliant grėsmės kitų prioritetų, numatytų pagal 1a pakategorę, finansavimui ir siekiant užtikrinti pakankamą maržą;

3.  pabrėžia, kad steigiant Instituciją turėtų būti taikomos TIS 47 punkto nuostatos; pabrėžia, jog teisėkūros institucijai nusprendus pritarti šios Institucijos steigimui, Parlamentas, siekdamas, kad būtų laiku susitarta dėl minėtosios Institucijos finansavimo pagal atitinkamas Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas, pradės derybas su kita biudžeto valdymo institucija;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (bankininkystė)

 

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Bendrijos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai tapo netinkami finansų globalizacijos ir integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu, sąlygomis. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Sąjungos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Kur kas anksčiau, negu prasidėjo finansų krizė, Europos Parlamentas nuolat ragino visiems veikėjams Europos Sąjungos lygmeniu sudaryti iš tiesų vienodas sąlygas ir kartu atkreipė dėmesį į Sąjungos patiriamas didelės nesėkmes vykdant vis labiau integruotų finansų rinkų priežiūrą (2000 m. balandžio 13 d. rezoliucija dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: veiksmų planas1, 2002 m. lapkričio 25 d. rezoliucija dėl riziką ribojančių priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje2, 2007 m. liepos 11 d. rezoliucija dėl finansinių paslaugų politikos (2005–2010 m.): baltoji knyga3, 2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų4, 2008 m. spalio 9 d. rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios priežiūros struktūros5, 2009 m. balandžio 22 d. rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)6 ir 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų7).

 

________________________________

1 OL C 40, 2001 2 7., p. 453.

2 OL C 25 E, 2004 1 29, p. 394.

3 OL C 175 E, 2008 7 10, p. xx.

4 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 26.

5 OL C 9 E, 2010 1 15, p. 48.

6 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0251.

7 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0279.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Komisijos prašymu 2009 m. vasario 25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje padaryta išvada, kad būtina sustiprinti priežiūros sistemą, siekiant sumažinti būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes. Joje rekomenduojama įgyvendinti radikalias Bendrijos finansų sektoriaus priežiūros struktūros reformas. Ta ekspertų grupė taip pat padarė išvadą, kad reikėtų sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kuri apimtų tris Europos priežiūros institucijas – vieną bankininkystės sektoriui, vieną vertybinių popierių sektoriui ir vieną draudimo ir profesinių pensijų sektoriui, ir sukurti Europos sisteminės rizikos tarybą.

(2) Komisijos prašymu 2009 m. vasario 25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje (Larosière ataskaita) padaryta išvada, kad būtina sustiprinti priežiūros sistemą, siekiant sumažinti būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes. Joje rekomenduojama įgyvendinti Sąjungos finansų sektoriaus priežiūros struktūros reformas. Ta ekspertų grupė taip pat padarė išvadą, kad reikėtų sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kuri apimtų tris Europos priežiūros institucijas – vieną bankininkystės sektoriui, vieną vertybinių popierių sektoriui ir vieną draudimo ir profesinių pensijų sektoriui, ir sukurti Europos sisteminės rizikos tarybą. Ataskaitoje pateikiamose rekomendacijose nurodomi mažiausi pakeitimai, kurie, ekspertų nuomone, reikalingi siekiant išvengti panašios krizės ateityje.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2009 m. kovo 4 d. pranešime „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Komisija pasiūlė parengti teisės akto, kuriuo būtų sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema ir Europos sisteminės rizikos valdyba, projektą, o 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ pateikė išsamesnės informacijos apie galimą tokios naujos priežiūros sistemos struktūrą.

(3) 2009 m. kovo 4 d. pranešime „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Komisija pasiūlė parengti teisės akto, kuriuo būtų sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema ir Europos sisteminės rizikos valdyba, projektą, o 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ pateikė išsamesnės informacijos apie galimą tokios naujos priežiūros sistemos struktūrą, tačiau neįtraukė visų Larosière ataskaitoje pateiktų rekomendacijų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) 2009 m. balandžio 2 d. susitikime Didžiojo dvidešimtuko (G 20) vadovai savo pareiškime „Visuotinis ekonomikos atkūrimo ir reformų planas“ nurodė, kad ketina imtis „veiksmų sukurti stipresnę, visuotiniu požiūriu nuoseklesnę finansų sektoriaus priežiūros ir reguliavimo sistemą, kuri suteiktų galimybę remti tvarų visuotinį augimą ir tenkintų verslo ir piliečių interesus“. 2009 m. Pitsburgo aukščiausiojo lygio susitikimo metu Didžiojo dvidešimtuko (G-20) vadovai paprašė Tarptautinį valiutos fondą (TVF) parengti ataskaitą, kurioje nurodytų, kaip finansų sektorius galėtų sąžiningai ir iš esmės prisidėti prie to, kad būtų padengti bet kokie nuostoliai, susiję su vyriausybės intervencijomis siekiant stabilizuoti bankų sistemą; Tarpinėje 2010 m. balandžio 16 d. ataskaitoje „Teisingas ir svarus finansų sektoriaus įnašas“, kuri buvo parengta atsižvelgiant į minėtą reikalavimą, be kita ko, nurodoma, kad reikėtų neleisti didėti tiesioginėms sąnaudoms, atsirandančioms dėl fiskalinių finansų sektoriaus nesėkmių, ir jas padengti taikant finansų stabilumo įnašų priemonę, susijusią su patikima ir veiksminga problemos sprendimo sistema. Taikant finansų stabilumo įnašų priemonę, būtų užtikrinama, kad pramonė padės padengti bet kokių galimų problemų sprendimo išlaidas ir sumažins sisteminę riziką. Tinkamai nustatytos problemų sprendimo priemonės ateityje vyriausybėms padės išvengti priverstinio subsidijų teikimo pernelyg svarbioms, pernelyg didelėms arba pernelyg tarpusavyje susijusioms įstaigoms, kurioms negalima leisti žlugti.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) Komisijos 2010 m. kovo 3 d. komunikate „2020 m. Europa“ nurodoma, kad visų svarbiausia per trumpą laiką parengti politiką, kurią įgyvendinant būtų siekiama ambicingų tikslų, būtų suteikiama galimybė ateityje išvengti ir, prireikus, valdyti galimas finansų krizes, ir, atsižvelgiant į ypatingą finansų sektoriaus atsakomybę šios krizės metu, taip pat būtų numatytas atitinkamas finansų sektoriaus indėlis. Europos Vadovų Taryba 2010 m. kovo 25–26 d. susitikime sutarė, kad pažanga itin reikalinga sprendžiant tokius klausimus, kaip: sisteminės įstaigos, finansinės krizių valdymo priemonės; skaidrumo didinimas išvestinėse rinkose ir konkrečių priemonių, susijusių su valstybių kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandoriais svarstymas.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Dėl finansų ir ekonomikos krizės kilo reali ir rimta rizika vidaus rinkos stabilumui. Atkurti ir išlaikyti stabilią bei patikimą finansų sistemą – būtina sąlyga siekiant išsaugoti pasitikėjimą ir darną vidaus rinkoje ir kartu užtikrinti bei pagerinti sąlygas sukurti visiškai integruotą ir veikiančią finansinių paslaugų vidaus rinką. Be to, geriau integruotos finansų rinkos suteikia geresnių finansavimo ir rizikos išskaidymo galimybių ir taip padeda didinti ekonomikos gebėjimą atlaikyti sukrėtimus.

(5) Dėl finansų ir ekonomikos krizės kilo reali ir rimta grėsmė finansų sistemos stabilumui ir vidaus rinkos veikimui. Atkurti ir išlaikyti stabilią bei patikimą finansų sistemą – būtina sąlyga siekiant išsaugoti pasitikėjimą ir darną vidaus rinkoje ir kartu užtikrinti bei pagerinti sąlygas sukurti visiškai integruotą ir veikiančią finansinių paslaugų vidaus rinką. Be to, geriau integruotos finansų rinkos suteikia geresnių finansavimo ir rizikos išskaidymo galimybių ir taip padeda didinti ekonomikos gebėjimą atlaikyti sukrėtimus.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Bendrija jau padarė viską, kas įmanoma, turėdama dabartinio statuso Europos priežiūros institucijų komitetus, kurie tėra Komisijos patariamosios įstaigos. Negalima taikstytis su tokia padėtimi, kai Bendrijoje nėra jokio mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad nacionalinės priežiūros institucijos priimtų geriausius galimus priežiūros sprendimus dėl tarpvalstybinių įstaigų, kai nacionalinės priežiūros institucijos nepakankamai bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kai bendriems nacionalinių institucijų veiksmams tenka taikyti sudėtingą tvarką, kad būtų atsižvelgta į nenuoseklius reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, kai sprendžiant Europos problemas nacionaliniai sprendimai dažniausiai yra vienintelė įmanoma galimybė, kai tas pats teisės akto tekstas aiškinamas nevienodai. Europos priežiūros institucijų sistema turėtų būti siekiama pašalinti šiuos trūkumus ir sukurti sistemą, atitinkančią stabilios ir bendros Bendrijos finansinių paslaugų rinkos tikslą, sujungiant nacionalines priežiūros institucijas į tvirtą Bendrijos tinklą.

(6) Sąjunga jau padarė viską, kas įmanoma, turėdama dabartinio statuso Europos priežiūros institucijų komitetus. Negalima taikstytis su tokia padėtimi, kai Sąjungoje nėra jokio mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad nacionalinės priežiūros institucijos priimtų geriausius galimus priežiūros sprendimus dėl tarpvalstybinių įstaigų, nacionalinės priežiūros institucijos nepakankamai bendradarbiauja ir keičiasi informacija; kai nacionalinėms institucijoms imantis bendrų veiksmų tenka atsižvelgti į nenuoseklius reguliavimo ir priežiūros reikalavimus; kai sprendžiant Europos problemas nacionaliniai sprendimai dažniausiai yra vienintelė įmanoma galimybė, kai tas pats teisės akto tekstas aiškinamas nevienodai. Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) turėtų būti skirta šiems trūkumams pašalinti ir sistemai, atitinkančiai stabilios ir bendros Europos Sąjungos finansinių paslaugų rinkos tikslą, sukurti sujungiant nacionalines priežiūros institucijas į tvirtą Sąjungos tinklą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Europos finansų priežiūros institucijų sistema turėtų būti nacionalinių ir Bendrijos priežiūros institucijų tinklas, kuriame kasdienė finansų įstaigų priežiūra būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu, o pagrindinis tarpvalstybinių grupių priežiūros vaidmuo būtų patikėtas priežiūros institucijų kolegijoms. Taip pat turėtų būti užtikrintas didesnis finansų įstaigoms ir rinkoms visoje Bendrijoje skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų taikymas. Reikėtų įsteigti Europos bankininkystės instituciją, taip pat Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją bei Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (Europos priežiūros institucijas).

(7) EFPIS turėtų būti nacionalinių ir Sąjungos priežiūros institucijų tinklas, kuriame kasdienė finansų įstaigų priežiūra būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu. Priežiūros institucijų kolegijos turėtų prižiūrėti finansų įstaigas. Europos priežiūros institucija (bankininkystė) (toliau – Institucija) turėtų perimti finansų įstaigų, kurių sisteminės rizikos kriterijai yra tokio lygio, kad galėtų sukelti pavojų Sąjungos finansų sistemos stabilumui, priežiūrą, kai nacionalinė institucija nesugeba naudotis savo įgaliojimais. Taip pat turėtų būti užtikrintas didesnis finansų įstaigoms ir rinkoms visoje Sąjungoje skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų taikymas. Kartu su Institucija, taip pat reikėtų įsteigti Europos priežiūros instituciją (draudimas ir profesinės pensijos) ir Europos priežiūros instituciją (vertybiniai popieriai ir rinkos) bei Europos priežiūros instituciją (Jungtinis komitetas). Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų sudaryti dalį Europos finansų priežiūros institucijų sistemos.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Europos priežiūros institucijos turėtų pakeisti Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2009/78/EB, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2009/79/EB, ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2009/77/EB, ir turėtų perimti visas tų komitetų užduotis ir kompetenciją. Kiekvienos institucijos veiksmų mastas turėtų būti aiškiai apibrėžtas. Jeigu būtina atsižvelgiant į institucines priežastis ir Sutartyje nustatytas pareigas, Komisija taip pat turėtų būti priežiūros veiklos tinklo dalis.

(8) Europos priežiūros institucija turėtų pakeisti Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2009/78/EB, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2009/79/EB, ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2009/77/EB, ir turėtų perimti visas tų komitetų užduotis ir kompetenciją. Kiekvienos institucijos veiksmų mastas turėtų būti aiškiai apibrėžtas. Jeigu būtina atsižvelgiant į institucines priežastis ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytas pareigas, Komisija taip pat turėtų būti priežiūros veiklos tinklo dalis.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Europos bankininkystės institucija (toliau – Institucija) turėtų siekti gerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma užtikrindama aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, atsižvelgiant į įvairius visų valstybių narių interesus, apsaugoti indėlininkus ir investuotojus, užtikrinti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą visos ekonomikos, įskaitant finansų įstaigas ir kitas suinteresuotąsias šalis, vartotojus ir darbuotojus, naudai. Būtina ir tinkama, kad Institucija būtų Bendrijos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją, kad ji galėtų pasiekti savo tikslus.

(9) Institucija turėtų siekti gerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma užtikrindama aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, atsižvelgiant į įvairius visų valstybių narių interesus ir į skirtingą finansų įstaigų pobūdį. Institucija turėtų apsaugoti viešąsias vertybes, kaip antai finansų sistemos stabilumas, finansų įstaigų mokumas ir likvidumas, rinkų ir finansinių produktų skaidrumas ir indėlininkų ir investuotojų apsauga. Be to, Institucija turėtų vengti reguliuojamojo arbitražo ir užtikrinti visiems vienodas sąlygas, ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą visos ekonomikos, įskaitant finansų įstaigas ir kitas suinteresuotąsias šalis, vartotojus ir darbuotojus, naudai, kartu atsižvelgdama į būtinybę skatinti konkurenciją ir naujoves rinkoje ir užtikrinti konkurencingumą pasauliniu mastu. Be to, jos užduotis turėtų būti skatinti priežiūros konvergenciją ir konsultuoti ES institucijas bankininkystės, mokėjimų, elektroninių pinigų reguliavimo ir priežiūros srityse, taip pat susijusiais įmonių valdymo, audito ir finansinės atskaitomybės klausimais.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Kad Institucija galėtų pasiekti savo tikslus, būtina ir tinkama, kad ji būtų ES įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją. Kaip siūlė Bazelio bankų priežiūros komitetas, Institucijai reikėtų suteikti „teisę spręsti, kaip laikomasi įstatymų ir saugios bei patikimos veiklos principų“, ypač susijusių su sistemine ir tarpvalstybine rizika.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) 2009 m. spalio 28 d. Finansinio stabilumo taryba, Tarptautinių atsiskaitymų bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir Didysis dvidešimtukas (G 20) sisteminę riziką apibrėžė kaip finansinių paslaugų sutrikimo, kurį i) sukelia visos finansų sistemos ar jos dalių darbo trūkumai, ii) kuris gali turėti sunkių neigiamų padarinių realiai ekonomikai ir kuriam sisteminiu požiūriu tam tikros reikšmės gali turėti bet kokie finansiniai tarpininkai, rinkos ir įstaigos, riziką.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c) Tarpvalstybinė rizika, kaip apibrėžė minėtos institucijos, tai rizika kylanti dėl ekonominės pusiausvyros nebuvimo arba finansinių trūkumų visoje Sąjungoje arba jos dalyse, kurie gali turėti didelių neigiamų pasekmių ekonominių subjektų iš dviejų ar daugiau valstybių narių sandoriams, vidaus rinkos veikimui, Sąjungos arba bet kurios jos valstybės narės viešiesiems finansams.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) 2006 m. gegužės 2 d. sprendime byloje C-217/04 (Jungtinė Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Tarybą) Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pripažino, kad Sutarties 95 straipsnis, susijęs su galimybe nustatyti priemones, skirtas teisės aktams dėl vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo suderinti, yra tinkamas teisinis pagrindas įsteigti „Bendrijos agentūrą, padedančią įgyvendinti suderinimą“, kai tokiai įstaigai patikėtos užduotys glaudžiai susijusios su teisės aktų, kuriais suderinami nacionalinės teisės aktai, dalyku. Institucijos paskirtis ir užduotys – padėti kompetentingoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nuosekliai aiškinti ir taikyti Bendrijos taisykles ir prisidėti užtikrinant finansinei integracijai būtiną finansinį stabilumą – glaudžiai susijusios su Bendrijos acquis tikslais dėl finansinių paslaugų vidaus rinkos. Taigi Institucija turėtų būti įsteigta remiantis Sutarties 95 straipsniu.

(10) 2006 m. gegužės 2 d. sprendime byloje C-217/04 (Jungtinė Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Tarybą) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nustatė, kad: „EB sutarties 95 straipsnio [dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis] formuluotė neleidžia prieiti prie išvados, kad šios nuostatos pagrindu Bendrijos teisės aktų leidėjo priimtos priemonės turi būti skirtos vien tik valstybėms narėms. Teisės aktų leidėjui gali atrodyti, kad būtina įsteigti Bendrijos agentūrą, padedančią įgyvendinti suderinimą tada, kai neprivalomų papildomų priemonių ir gairių priėmimas atrodo esąs tinkamas siekiant palengvinti šia nuostata paremtų aktų vienodą įgyvendinimą ir taikymą“1 ir kai tokiai įstaigai patikėtos užduotys glaudžiai susijusios su teisės aktų, kuriais suderinami nacionalinės teisės aktai, dalyku. Institucijos paskirtis ir užduotys – padėti kompetentingoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nuosekliai aiškinti ir taikyti Sąjungos taisykles ir prisidėti užtikrinant finansinei integracijai būtiną finansinį stabilumą – glaudžiai susijusios su Sąjungos acquis tikslais dėl finansinių paslaugų vidaus rinkos. Taigi Institucija turėtų būti įsteigta remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Teisės aktai, kuriuose nustatomos valstybių narių kompetentingų institucijų užduotys, įskaitant užduotį bendradarbiauti viena su kita ir su Komisija, yra šie: 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo, 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo ir 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų. Galiojantys Bendrijos teisės aktai, kuriais reglamentuojama šio reglamento apimama sritis, taip pat yra šie:

(11) Teisės aktai, kuriuose nustatomos valstybių narių kompetentingų institucijų užduotys, įskaitant užduotį bendradarbiauti viena su kita ir su Komisija, yra šie: 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo, 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo ir 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų. Galiojantys Bendrijos teisės aktai, kuriais reglamentuojama šio reglamento apimama sritis, taip pat yra šie: Šio reglamento taikymas Direktyvai 94/19/EB neturėtų trukdyti vykdomam minėtosios direktyvos persvarstymui ir neturėtų užkirsti kelią įgaliojimams, kurie gali būti suteikti Institucijai atlikus minėtąjį persvarstymą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Galiojantys Bendrijos teisės aktai, kuriais reglamentuojama šio reglamento apimama sritis, taip pat yra šie: 2002 m. gruodžio 16 d. Direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB, 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ir 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis

(12) Galiojantys Sąjungos teisės aktai, kuriais reglamentuojama šio reglamento apimama sritis, taip pat yra šie: 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. lapkričio 15 d. Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros2 ir susijusios 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui dalys, taip pat ir 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis.

 

1 OL L 345, 2006 12 8, p. 1.

2 OL L 267, 2009 10 10, p. 7.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Pageidautina, kad Institucija remtų nuoseklų požiūrį indėlių garantijų srityje, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir nešališkas požiūris į indėlininkus visoje Bendrijoje. Indėlių garantijų sistemoms taikoma priežiūra jų valstybėse narėse, o ne reguliavimo priežiūra, tad būtų tinkama, kad Institucija galėtų naudotis savo įgaliojimais pagal šį reglamentą pačios indėlių garantijų sistemos ir jos operatoriaus atžvilgiu.

(13) Pageidautina, kad Institucija remtų nuoseklų požiūrį indėlių garantijų srityje, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir nešališkas požiūris į indėlininkus visoje Sąjungoje. Indėlių garantijų sistemoms taikoma priežiūra jų valstybėse narėse, o ne reguliavimo priežiūra, tad būtų tinkama, kad Institucija galėtų naudotis savo įgaliojimais pagal šį reglamentą pačios indėlių garantijų sistemos ir jos operatoriaus atžvilgiu. Įsteigus Europos indėlių garantijų fondą, turėtų būti persvarstytas Institucijos vaidmuo.

Pagrindimas

Institucijos vaidmuo indėlių garantijų srityje turi būti apsvarstas iš naujo po to, kai bus įsteigtas Europos indėlių garantijų fondas.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Europoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių techninių standartų projektus Bendrijos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Šiuos techninių standartų projektus pagal Bendrijos teisę turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Techninių standartų projektus turi priimti Komisija. Juos reikėtų iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui, techninių standartų projektai būtų nesuderinami su Bendrijos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems Bendrijos finansinių paslaugų acquis. Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas konkretus terminas.

(14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus finansinių paslaugų srities reguliavimo standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Europoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių reguliavimo standartų projektus Sąjungos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje numatytą procedūrą turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl finansinių paslaugų srities reguliavimo standartų.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Šiame reglamente nustatytas techninių standartų rengimo procesas nepažeidžia Komisijos įgaliojimų savo iniciatyva priimti įgyvendinimo priemones pagal komitologijos procedūras Lamfalussy struktūros 2-uoju lygmeniu, kaip nustatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose. Klausimai, su kuriais susiję techniniai standartai, nesusiję su politikos sprendimais, o jų turinį riboja 1-uoju lygmeniu priimti Bendrijos teisės aktai. Rengdama standartų projektus, Institucija užsitikrina galimybę maksimaliai pasinaudoti specializuota nacionalinių priežiūros institucijų patirtimi.

(15) Šiuos reguliavimo standartų projektus turėtų tvirtinti Komisija, kad jie taptų teisiškai privalomi. Šiuos standartus reikėtų iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui, jie nesuderinami su Sąjungos teise, juose neatsižvelgiama į proporcingumo principą arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems pagal Sąjungos finansinių paslaugų teisę. Siekiant užtikrinti sklandų ir spartų minėtų standartų priėmimą, Komisija sprendimą dėl patvirtinimo turėtų priimti iki nustato termino.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti neprivalomas gaires ir rekomendacijas dėl Bendrijos teisės aktų taikymo techninių standartų neapimamose srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir rekomendacijų, nacionalinės institucijos turėtų būti įpareigotos nurodyti priežastis, kodėl jos nesilaiko tų gairių ir rekomendacijų.

(16) Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti gaires ir rekomendacijas dėl Sąjungos teisės aktų taikymo reguliavimo standartų neapimamose srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir rekomendacijų, nacionalinės institucijos turėtų būti įpareigotos, siekiant užtikrinti skaidrumą rinkos dalyvių atžvilgiu, viešai nurodyti priežastis, kodėl jos nesilaiko tų gairių ir rekomendacijų. Institucija turėtų nustatyti ir skleisti pažangiąją patirtį srityse, kurios nereglamentuojamos reguliavimo standartais.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Tinkamo ir išsamaus Bendrijos teisės aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų rinkų vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo, finansų sistemos stabilumo ir neutralių finansų įstaigų konkurencijos Bendrijoje sąlygų. Todėl reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Institucija nagrinėtų neteisingo ar nepakankamo Bendrijos teisės aktų taikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tose srityse, kuriose Bendrijos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški įpareigojimai.

(17) Tinkamo ir išsamaus Sąjungos teisės aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų rinkų vientisumo, skaidrumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo, finansų sistemos stabilumo ir neutralių finansų įstaigų konkurencijos Sąjungoje sąlygų. Todėl reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Institucija nagrinėtų neteisingo ar nepakankamo Sąjungos teisės aktų taikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tose srityse, kuriose Sąjungos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški įpareigojimai.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Jeigu nacionalinė institucija nesilaiko rekomendacijos, Komisija turėtų būti įgaliota priimti atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai skirtą sprendimą Bendrijos teisės laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 226 straipsnį.

(19) Jeigu nacionalinė institucija per Institucijos nustatytą terminą nesilaiko rekomendacijos, Institucija turėtų nedelsiant priimti atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai skirtą sprendimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės, suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.

(21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Sąjungos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Sąjungos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų nustatyti, kada padėtis yra kritinė. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir proporcingai atsižvelgti į atskirų valstybių narių kompetentingų institucijų pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų kompetentingų institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų būti numatytas taikinimo etapas, per kurį kompetentingos institucijos galėtų susitarti. Institucijos kompetencija turėtų apimti nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų bendradarbiavimo procese, taip pat dėl Bendrijos teisės aiškinimo ir taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų esamų taikinimo mechanizmų. Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse.

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir proporcingai atsižvelgti į atskirų valstybių narių kompetentingų institucijų pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų kompetentingų institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų būti numatytas taikinimo etapas, per kurį kompetentingos institucijos galėtų susitarti. Institucijos kompetencija turėtų apimti nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų bendradarbiavimo procese, taip pat dėl Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų esamų taikinimo mechanizmų. Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų srityse. Ši nuostata taikoma ir nesutarimų priežiūros institucijų kolegijoje atveju.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) Krizė atskleidė daug svarbių klaidų dabartiniuose tarpvalstybinių finansų įstaigų, visų pirma, didžiausių ir sudėtingiausių įstaigų, kurių bankrotas gali sukelti sisteminę žalą, priežiūros veiksmuose. Šios klaidos susijusios su įvairiomis finansų įstaigų ir priežiūros institucijų veiklos sritimis. Pirmosios veikia rinkoje be sienų, o antrosios kiekvieną dieną tikrina, ar jų jurisdikcija neperžengia nacionalinių sienų.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b) Akivaizdu, kad nepakanka bendradarbiavimo mechanizmo, naudoto šiai asimetriškumo problemai spręsti. Kaip teigiama 2009 m. kovo mėn. paskelbtoje A. Turnerio ataskaitoje, dabartinė tvarka, pagal kurią numatoma teisė steigti filialus, buveinės šalies institucijų vykdoma priežiūra ir vien tik nacionalinis indėlių draudimas, yra netinkamas pagrindas ateityje numatomiems Europos tarpvalstybinės mažmeninės bankininkystės reglamentavimui ir priežiūrai1.

 

_____________

1 p. 101.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22c) Yra du galimi šios asimetrijos problemos sprendimai: suteikti daugiau galių priimančios valstybės priežiūros institucijoms (nacionalinis sprendimas) arba įsteigti tikrąją alternatyvią Europos instituciją (Sąjungos sprendimas). Turnerio ataskaitoje teigiama: „veiksmingesnės procedūros įmanomos padidinus nacionalinius įgaliojimus, o tai reikštų uždaresnę bendrąją rinką, arba užtikrinus didesnę Europos integraciją“.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

22 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22d) Pasirinkus nacionalinį sprendimą, priimančioji valstybė galėtų atsisakyti suteikti vietiniams filialams veiklos teisę, galėtų įpareigoti užsienio institucijas veikti tik per pavaldžiąsias įmones, o ne per filialus, ir prižiūrėti jų šalyje veikiančių bankų kapitalą ir likvidumą, bet dėl to padaugėtų protekcionizmo.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

22 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22e) Pasirinkus Sąjungos sprendimą, turėtų būti stiprinamos priežiūros institucijų kolegijos, vykdančios tarpvalstybinių finansų įstaigų priežiūrą, ir turėtų būti Sąjungos institucijai palaipsniui perduodami įgaliojimai vykdyti įstaigų, kurios atitinka sisteminės rizikos kriterijus, priežiūrą. Tokia priežiūros sistema turėtų apimti tarpvalstybiniu arba nacionaliniu mastu veikiančias finansų įstaigas, kurių bankrotas galėtų paveikti Sąjungos bendros finansų rinkos stabilumą.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

22 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22f) Priežiūros institucijų kolegijos turėtų turėti įgaliojimą nustatyti priežiūros taisykles siekiant skatinti nuoseklų Sąjungos teisės taikymą. Siekiant optimizuoti keitimosi informacija procesą ir skatinti Sąjungos teisės aktų taikymo konvergenciją ir nuoseklumą visose kolegijose, Institucija turėtų visateisiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje. Institucija turėtų veikti kaip tarpvalstybinių finansų įstaigų, veikiančių Sąjungoje, priežiūros vadovė. Be to, Institucija turėtų atlikti teisiškai įpareigojantį tarpininkės vaidmenį sprendžiant nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimus.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

22 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22g) Priežiūros institucijų kolegijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią tarpvalstybinių finansų įstaigų, kurios nepriklauso Institucijos kompetencijai, priežiūrą, tais atvejais, kai vis dar esama nacionalinių standartų ir taikomos praktikos skirtumų. Nepakanka suvienodinti pagrindinius finansų reglamentus, jei priežiūros praktika lieka fragmentuota. Kaip nurodoma J. de Larosière‘o ataskaitoje, būtina vengti konkurencijos iškraipymų ir reguliuojamojo arbitražo, kurio priežastis skirtingos priežiūros praktikos, kadangi jie galėtų pakenkti finansų stabilumui, be kita ko, dėl to, kad skatina finansinę veiklą perkelti į šalis, kuriose vykdoma mažiau griežta priežiūra. Priežiūros sistema turi būti suvokiama kaip teisinga ir subalansuota sistema.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Užtikrinant veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią tarpvalstybiniu mastu veikiančių finansų įstaigų priežiūrą svarbų vaidmenį atlieka priežiūros institucijų kolegijos. Institucija turėtų visateisiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje, siekiant optimizuoti kolegijų veikimą ir keitimosi informacija procesą bei skatinti Bendrijos teisės aktų taikymo konvergenciją ir nuoseklumą visose kolegijose.

Išbraukta.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) Finansų įstaigų, kurios atitinka sisteminės rizikos kriterijus, riziką ribojančią priežiūrą reikėtų patikėti Institucijai, kai nacionalinės priežiūros institucijos nesugeba laiku ir tinkamai naudotis savo įgaliojimais. Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų laikytis Institucijos instrukcijų, pagal kurias nustatoma, ar institucija atitinka sisteminės rizikos kriterijus. Institucija turėtų veikti per nacionalines priežiūros institucijas.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b) Taigi reikėtų parengti naują finansų krizės valdymo sistemą, kadangi šiuo metu galiojanti finansų sistemos stabilumą užtikrinanti sistema neveikia. Pagrindiniai krizės valdymo elementai – bendras taisyklių rinkinys ir finansinės sprendimo priemonės (vykdomosios ir finansavimo priemonės, skirtos valdyti krizes, kurias patiria didelės, tarpvalstybinės ir (arba) tarpusavyje susijusios įstaigos).

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23c) Sisteminė rizika turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į tarptautinius standartus, ypač į nustatytus Finansinio stabilumo tarybos, Tarptautinio valiutos fondo, Tarptautinės draudimo priežiūros sąjungos ir Didžiojo dvidešimtuko (G 20). Nustatant sisteminę riziką dažniausiai naudojami kriterijai – tarpusavio sąveika, pakeičiamumas ir sutartiniai veiksmai. Atsižvelgiant į tai, kiek finansų įstaigos atitinka sisteminės rizikos kriterijus, jos turėtų patekti į Institucijos jurisdikciją ir turėtų būti įpareigotos mokėti įnašus į Europos indėlių garantijų fondą ir Europos bankininkystės stabilumo fondą.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

23 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23d) Siekiant užtikrinti bendrą tarpvalstybinių finansų įstaigų atsakomybę, apsaugoti Sąjungos indėlininkų interesus ir sumažinti mokesčių mokėtojų išlaidas, susijusias su sistemine finansų krize, reikėtų įsteigti Europos indėlių garantijų fondą, skirtą tinkamam veiklos nutraukimo organizavimui ir reabilitacinei intervencijai blogoje padėtyje atsidūrusiose tarpvalstybinėse finansų įstaigose, kurios galėtų paveikti Sąjungos bendros finansų rinkos stabilumą, finansuoti. Fondas turėtų būti finansuojamas lėšomis, kurias sudaro tų įstaigų įnašai, Fondo vertybinių popierių emisijos būdu gautos lėšos arba, išskirtinėmis aplinkybėmis, nukentėjusių valstybių narių įnašai, mokėti pagal iš anksto sutartus kriterijus, dėl kurių sutarta persvarstytame Susitarimo memorandume. Šie įnašai į Fondą pakeistų įnašus, mokėtus į nacionalines indėlių garantijų sistemas.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

23 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23e) Europos bankininkystės stabilumo fondo lėšomis turėtų būti finansuojamas tinkamas veiklos nutraukimo organizavimas arba finansų įstaigų, kurios patiria sunkumų, gelbėjimo intervencijos, jei dėl šių įstaigų padėties galėtų kilti grėsmė Sąjungos bendros finansų rinkos stabilumui. Fondas turėtų būti finansuojamas iš atitinkamų finansų sektoriaus įnašų. Šie įnašai pakeistų įnašus, mokėtus į panašaus pobūdžio nacionalinius fondus.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali būti naudinga priemonė priežiūros institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti bendradarbiavimą ir taip optimizuoti priežiūros procesą bei mažinti finansų įstaigoms tenkančią naštą. Taigi reglamente turėtų būti nustatytas aiškus teisinis tokio perdavimo pagrindas. Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis vietoj atsakingos institucijos atlieka kita priežiūros institucija, o už priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis perduodanti institucija. Kai perduodamos pareigos, viena nacionalinė priežiūros institucija – institucija, kuriai perduodamos pareigos, – turi galėti savo vardu priimti sprendimą tam tikru priežiūros klausimu vietoj kitos nacionalinės priežiūros institucijos. Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti vadovaujamasi principu, pagal kurį priežiūros kompetencija suteikiama priežiūros institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros darnos ir norint optimaliai pasinaudoti nacionalinių priežiūros institucijų technine kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal susitarimą principai gali būti papildomai patikslinti atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose. Institucija turėtų visomis tinkamomis priemonėmis padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai prieinama informacija apie susitarimus būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti visos susijusios šalys.

(24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali būti naudinga priemonė priežiūros institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti bendradarbiavimą ir taip optimizuoti priežiūros procesą bei mažinti finansų įstaigoms, ypač toms finansų įstaigoms, kurios veikia ne Europos lygmeniu, tenkančią naštą. Taigi reglamente turėtų būti nustatytas aiškus teisinis tokio perdavimo pagrindas. Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis vietoj atsakingos institucijos atlieka kita priežiūros institucija, o už priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis perduodanti institucija. Kai perduodamos pareigos, viena nacionalinė priežiūros institucija – institucija, kuriai perduodamos pareigos, – turėtų galėti savo vardu priimti sprendimą tam tikru priežiūros klausimu vietoj Institucijos arba vietoj kitos nacionalinės priežiūros institucijos. Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti vadovaujamasi principu, pagal kurį priežiūros kompetencija suteikiama priežiūros institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros darnos ir norint optimaliai pasinaudoti nacionalinių priežiūros institucijų technine kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal susitarimą principai gali būti papildomai patikslinti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Institucija turėtų visomis tinkamomis priemonėmis padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms lengviau sudaryti perdavimo susitarimus ir stebėti, kaip jų laikomasi. Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai prieinama informacija apie susitarimus būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti visos susijusios šalys. Ji turėtų nustatyti ir skleisti pažangiąją patirtį, susijusią su įgaliojimų perdavimu ir perdavimo susitarimais.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) Institucija turėtų aktyviai skatinti koordinuotą Bendrijos priežiūros institucijų atsaką, visų pirma tais atvejais, kai nepageidaujami pokyčiai galėtų kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Bendrijos finansų sistemos stabilumui. Todėl, be įgaliojimų veikti kritiniais atvejais, jai turėtų būti patikėta bendroji veiklos koordinavimo Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje funkcija. Institucija ypatingą dėmesį turėtų skirti sklandžiam visos svarbios informacijos tarp kompetentingų institucijų srautui.

(27) Institucija turėtų aktyviai skatinti koordinuotą Sąjungos priežiūros institucijų atsaką, visų pirma siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą ir vientisumą arba Sąjungos finansų sistemos stabilumą. Todėl, be įgaliojimų veikti kritiniais atvejais, jai turėtų būti patikėta bendroji veiklos koordinavimo EFPIS funkcija. Institucija ypatingą dėmesį turėtų skirti sklandžiam visos svarbios informacijos tarp kompetentingų institucijų srautui.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, būtina ankstyvuoju etapu nustatyti tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą, atsirandančius tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir vertinti tokius pokyčius pagal savo kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, kitoms Europos priežiūros institucijoms ir Europos sisteminės rizikos valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje Bendrijoje koordinuoti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų finansų įstaigų atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika.

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, būtina ankstyvuoju etapu nustatyti tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą, atsirandančius tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir vertinti tokius pokyčius pagal savo kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, kitoms Europos priežiūros institucijoms ir Europos sisteminės rizikos valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje Sąjungoje pradėti ir koordinuoti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų finansų įstaigų atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika. Institucija, siekdama informuoti apie savo pareigų vykdymą, turėtų atlikti ekonominę rinkų ir galimų rinkos pokyčių poveikio analizę.

Pagrindimas

Ekonominė analizė leis EPI priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl jos veiklos poveikio platesnei rinkai ir dėl platesnės rinkos pokyčių poveikio jos veiklai. Tai atitinka pažangiąją patirtį valstybių narių lygmeniu.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su ne Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji visapusiškai atsižvelgia į Europos institucijų vaidmenį ir kompetenciją palaikant santykius su ne Bendrijos institucijomis ir tarptautiniuose forumuose.

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų atstovauti Sąjungai palaikant dialogą ir bendradarbiaujant su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Siekiant užtikrinti, kad Europos sisteminės rizikos valdybos veikla būtų visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba glaudžiai bendradarbiautų. Institucija turėtų dalytis su Europos sisteminės rizikos valdyba visa svarbia informacija. Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą prašymą. Gavusi įspėjimų ar rekomendacijų, kurias Europos sisteminės rizikos valdyba skiria Institucijai arba kuriai nors nacionalinei priežiūros institucijai, Institucija turėtų pasirūpinti, kad būtų imtasi atitinkamų tolesnių veiksmų.

(32) Siekiant užtikrinti, kad Europos sisteminės rizikos valdybos veikla būtų visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba glaudžiai bendradarbiautų. Institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų dalytis su Europos sisteminės rizikos valdyba visa svarbia informacija. Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą prašymą. Gavusi įspėjimų ar rekomendacijų, kurias Europos sisteminės rizikos valdyba skiria Institucijai arba kuriai nors nacionalinei priežiūros institucijai, Institucija turėtų pasirūpinti, kad būtų imtasi atitinkamų tolesnių veiksmų.

Pagrindimas

Geresnis teksto išaiškinimas.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33) Institucija turėtų konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis reguliavimo standartų, gairių ir rekomendacijų klausimais ir suteikti joms pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų priemonių. Prieš priimdama reguliavimo standartų projektus, gaires ir rekomendacijas Institucija turėtų atlikti poveikio tyrimą. Siekiant veiksmingumo, turėtų būti suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje proporcingomis dalimis būtų atstovaujamos Sąjungos kredito ir investicinės įstaigos (kurios atstovauja įvairių modelių ir dydžio finansų įstaigoms ir verslo įmonėms, įskaitant atitinkamus institucinius investuotojus ir kitas finansų įstaigas, kurios pačios naudojasi finansinėmis paslaugomis), profesinės sąjungos, mokslininkai, vartotojai ir kiti mažmeninių bankininkystės paslaugų naudotojai, įskaitant MVĮ. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis Komisijos ar Sąjungos teisės aktuose nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) Ne pelno organizacijos, palyginti su gerai finansuojamais ir gerus ryšius turinčiais pramonės atstovais, atlieka menką vaidmenį diskusijose dėl finansinių paslaugų ateities, taip pat ir priimant atitinkamus sprendimus. Ši nepalanki padėtis turėtų būti ištaisyta tinkamai finansuojant jų atstovus, priklausančius bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupei.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą atliekant krizių valdymą, visų pirma siekiant stabilizuoti atskiras finansiškai silpnas finansų įstaigas ir išspręsti jų problemas, pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Priemonės, kurių Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, kurie turi įtakos finansų įstaigos stabilumui, neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone ir galiausiai perduoti klausimą nagrinėti Tarybai, kad ji priimtų sprendimą. Sprendžiant šį klausimą tikslinga suteikti tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į ypatingas valstybių narių pareigas šiuo atžvilgiu.

(34) Siekiant užtikrinti koordinuotą krizių valdymą ir išsaugoti finansinį stabilumą krizių atvejais, visų pirma siekiant stabilizuoti atskiras finansiškai silpnas finansų įstaigas ir išspręsti jų problemas, pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Jų veiksmai turėtų būti glaudžiai koordinuodami atsižvelgiant į EPS sistemą ir principus. Priemonės, kurių Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, kurie turi įtakos finansų įstaigos stabilumui, neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone ir galiausiai perduoti klausimą nagrinėti Tarybai, kad ji priimtų sprendimą. Sprendžiant šį klausimą tikslinga suteikti tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į ypatingas valstybių narių pareigas šiuo atžvilgiu.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a) Per trejus metus nuo reglamento, kuriuo nustatoma tokia priemonė, įsigaliojimo datos Komisija, atsižvelgdama į sukauptą patirtį, pateikia aiškias ir pagrįstas gaires, kada valstybės narės gali ir kada negali naudotis apsaugos sąlyga. Pagal tas gaires turėtų būti vertinama valstybių narių galimybė naudotis apsaugos sąlyga.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenurodoma, kada sprendimas turėtų neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turi būti užtikrintas sąvokos „fiskalinė atsakomybė“ teisinis tikrumas tam, kad visoje ES būtų užtikrintos vienodos sąlygos nacionalinės valdžios institucijoms ir finansų rinkos dalyviams. Turi būti bendrai apibrėžtos ir priimtos aiškios gairės, kuriose nurodoma, kada galima būti skundžiamasi dėl neigiamos įtakos fiskalinei atsakomybei.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34b) Jei, nepažeidžiant ypatingos valstybių narių atsakomybės krizių atvejais, valstybė narė nusprendžia naudotis apsaugos priemone, ji turėtų informuoti Europos Parlamentą tuo pačiu metu, kaip Instituciją, Tarybą ir Komisiją. Be to, valstybė narė turėtų paaiškinti apsaugos priemonės naudojimo priežastis. Institucija, bendradarbiaudama su Komisija, turėtų nustatyti priemones, kurių reikia imtis toliau.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) Pagrindinis Institucijos sprendimų priėmimo organas turėtų būti stebėtojų taryba, kurią turėtų sudaryti atitinkamos kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje vadovai ir kuriai turėtų pirmininkauti Institucijos pirmininkas. Komisijos, Europos sisteminės rizikos valdybos, Europos centrinio banko ir kitų dviejų Europos priežiūros institucijų atstovai turėtų dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Stebėtojų tarybos nariai turėtų veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi tik Bendrijos interesais. Priimant bendro pobūdžio aktus, įskaitant susijusius su techninių standartų, gairių ir rekomendacijų priėmimu, taip pat su biudžeto klausimais, tikslinga taikyti kvalifikuotosios balsų daugumos taisykles, kaip nustatyta Sutartyje, o visiems kitiems sprendimams turėtų būti taikoma paprastoji narių balsų dauguma. Atvejus, susijusius su nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimų sprendimu, turėtų nagrinėti ribotų įgaliojimų grupė.

(36) Pagrindinis Institucijos sprendimų priėmimo organas turėtų būti stebėtojų taryba, kurią turėtų sudaryti atitinkamos kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje vadovai ir kuriai turėtų pirmininkauti Institucijos pirmininkas. Komisijos, Europos sisteminės rizikos valdybos, Europos centrinio banko, Europos priežiūros institucijos (draudimas ir pensijos) ir Europos priežiūros institucijos (vertybiniai popieriai ir rinkos) atstovai turėtų dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Stebėtojų tarybos nariai turėtų veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais. Priimant bendro pobūdžio aktus, įskaitant susijusius su reguliavimo standartų, gairių ir rekomendacijų priėmimu, taip pat su biudžeto klausimais, tikslinga taikyti kvalifikuotosios balsų daugumos taisykles, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje, o visiems kitiems sprendimams turėtų būti taikoma paprastoji narių balsų dauguma. Atvejus, susijusius su nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimų sprendimu, turėtų nagrinėti ribotų įgaliojimų grupė.

 

(Institucijų pavadinimus reikėtų atitinkamai pakeisti visame tekste.)

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo dieną dirbantis pirmininkas, kurį atviro konkurso tvarka išrenka stebėtojų taryba. Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo dieną dirbantis pirmininkas, kurį iš trumpo sąrašo, sudaryto po Komisijos surengto atviro konkurso, pasirenka Europos Parlamentas. Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, tų institucijų veiklą turėtų kruopščiai koordinuoti Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, ir jos, jei tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl bendros pozicijos. Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas turėtų perimti visas Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto funkcijas. Kai tinka, aktus, taip pat patenkančius į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ar Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios Europos priežiūros institucijos.

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, tos institucijos turėtų kruopščiai koordinuoti veiklą per Europos priežiūros institucijas (Jungtinis komitetas) (toliau – Jungtinis komitetas), ir, prireikus, turėtų stengtis susitarti dėl bendros pozicijos. Jungtinis komitetas turėtų koordinuoti trijų Europos priežiūros institucijų veiklą, susijusią su finansiniais konglomeratais. Prireikus, aktus, patenkančius taip pat į vienos Europos priežiūros institucijos (Europos draudimas ir profesinės pensijos) ar į kitos Europos priežiūros institucijos (vertybiniai popieriai ir rinkos) kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios Europos priežiūros institucijos. Jungtiniam komitetui rotacijos principu po 12 mėnesių turėtų pirmininkauti trijų Europos priežiūros institucijų pirmininkai. Jungtinio komiteto pirmininkas turėtų būti Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko pavaduotojas. Siekiant, kad visos trys Europos priežiūros institucijos neformaliai keistųsi informacija ir formuotų bendrą kultūrinį požiūrį, Jungtinis komitetas turėtų turėti nuolatinį sekretoriatą, kurį sudarytų trijų Europos priežiūros institucijų deleguoti darbuotojai.

Pagrindimas

Siekiama sustiprinti Jungtinio komiteto vaidmenį institucijų veiklos koordinavimo srityje, kaip nurodyta P. Skinnerio pranešime.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Kiek tai susiję su Bendrijos įnašu, turėtų būti taikoma Bendrijos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Sąjungos finansavimas, skiriamas Institucijai, priklauso nuo biudžeto valdymo institucijos susitarimo, kaip nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 (TIS) 47 punkte. Turėtų būti taikoma Europos Sąjungos biudžeto procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai. Visam biudžetui taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

 

1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Pagrindimas

Institucija įsteigiama kaip decentralizuota Europos Sąjungos agentūra ir bus finansuojama atsižvelgiant į Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas. Tai turėtų būti atspindėta šiame teisiniame pagrinde.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) Svarbu apsaugoti verslo paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją. Taip pat turėtų būti apsaugotas informacijos, kuria keičiamasi tinkle, konfidencialumas.

(44) Svarbu apsaugoti verslo paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją. Informacijos, kuri prieinama Institucijai ir kuria keičiamasi tinkle, konfidencialumui turėtų būti taikomos griežtos ir veiksmingos konfidencialumo taisyklės.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad duomenys, kurie susiję su konkrečiomis įmonėmis, yra svarbūs rinkos požiūriu, būtina reikalauti, kad EPI nustatytų šių duomenų rinkimo, saugojimo ir perdavimo apsaugos priemones. Akivaizdu, kad siekiant geriau suprasti sisteminę riziką reikia gerinti keitimąsi informacija. Vis dėlto svarbu, jog kilus grėsmei, kad gali būti atskleisti svarbūs ir konfidencialūs duomenys, kurie galėtų sutrikdyti sklandų finansų rinkų darbą, nebūtų pakenkta tvarkingam rinkos veikimui.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos bankininkystės institucija (toliau – Institucija).

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos priežiūros institucija (bankininkystė) (toliau – Institucija).

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija veikia Direktyvos 2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB ir Direktyvos 94/19/EB, įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

2. Institucija veikia šio reglamento, Direktyvos 2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB ir Direktyvos 94/19/EB, įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Sąjungos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

 

Institucija, siekdama užtikrinti nuoseklų 1 dalyje nurodytų teisės aktų taikymą, taip pat vykdo veiklą kredito įstaigų, finansinių konglomeratų, investicinių įmonių, mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų įstaigų veiklos srityse, įskaitant įmonių valdymą, auditą ir finansinės atskaitomybės klausimus.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šio reglamento nuostatos nepažeidžia Komisijos įgaliojimų, visų pirma suteiktų pagal Sutarties 226 straipsnį, užtikrinti atitiktį Bendrijos teisei.

3. Šio reglamento nuostatos nepažeidžia Komisijos įgaliojimų, visų pirma suteiktų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės aktų taikymą, skatindama priežiūros konvergenciją ir teikdama nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti apsaugoti viešąsias vertybes, kaip antai trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansų sistemos stabilumas, finansų įstaigų mokumas ir likvidumas, rinkų ir finansinių produktų skaidrumas ir indėlininkų ir investuotojų apsauga. Institucija padės: i) gerinti vidaus rinkos veikimą ir jos konkurencingumą, įskaitant visų pirma aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) didinti konkurenciją ir naujovių diegimą vidaus rinkoje ir skatinti konkurencingumą pasaulyje, iia) skatinti finansinę įtrauktį, iii)užtikrinti finansų rinkų vientisumą, skaidrumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, iv) stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą, v) remti naują Sąjungos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, vi) vengti reguliuojamojo arbitražo ir užtikrinti visiems vienodas sąlygas, vii) neleisti ES finansų įstaigose vėl susidaryti vadinamajam kreditų burbului ir viii) kurti bendrą produktų savybių ir paskirstymo proceso poveikio įstaigų finansinei būklei ir vartotojų apsaugai vertinimo metodiką. Šiems tikslams pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų Sąjungos teisės aktų taikymą, skatindama priežiūros konvergenciją ir teikdama nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir atlikdama ekonominę rinkų analizę tam, kad būtų skatinama siekti Institucijos tikslų.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Institucija, atlikdama pagal šį reglamentą pavestas užduotis, itin daug dėmesio skiria sisteminiu požiūriu svarbioms įstaigoms, kurių nesėkmė ar netinkama veikla galėtų pakenkti finansų sistemos veiklai arba realiai ekonomikos padėčiai.

 

Institucija, atlikdama savo užduotis, veikia nepriklausomai ir objektyviai, paisydama vien tik Sąjungos interesų.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Institucija yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS), kuri veikia kaip priežiūros institucijų tinklas, kaip toliau nurodyta 39 straipsnyje, dalis.

Išbraukta.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Europos bankininkystės institucija bendradarbiauja su Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV), kaip nustatyta šio reglamento 21 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Europos finansų priežiūros institucijų sistema

 

1. Institucija sudaro dalį Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS). Pagrindinis Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) tikslas – užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, užtikrinti pasitikėjimą visa finansų sistema ir pakankamą finansinių paslaugų gavėjų apsaugą.

 

2. EFPIS sudaro:

 

a) Europos sisteminės rizikos valdyba;

 

b) Institucija;

 

c) Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 (EVPRI).

 

d) Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 (EDPPI);

 

e) Europos priežiūros institucija (Jungtinis komitetas), nurodyta pagal 40 straipsnį (toliau – Jungtinis komitetas);

 

f) institucijos valstybėse narėse, nurodytos Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamente (ES) Nr. …/2010 [EDPPI] ir Reglamente (ES) Nr. …/2010 [EBI];

 

g) Komisija – 7 ir 9 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti;

 

2a. Institucijos, kurios sudaro dalį EFPIS, įskaitant valstybių narių kompetentingas institucijas, turi atsiskaityti Europos Parlamentui, nepažeidžiant valstybių narių kompetentingų institucijų atskaitomybės nacionaliniams parlamentams.

 

3. Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos sisteminės rizikos valdyba, Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos) ir Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos) per Jungtinį komitetą, užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir formuoja bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais visus sektorius apimančiais klausimais.

 

4. Vadovaujantis nuoširdaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, EFPIS priklausančios šalys bendradarbiauja pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad tarpusavyje būtų keičiamasi tinkama ir patikima informacija.

 

5. Tik tos priežiūros institucijos, kurios priklauso Europos finansų priežiūros institucijų sistemai, turi teisę vykdyti Sąjungoje veikiančių finansų įstaigų priežiūrą.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) finansų įstaigos – kredito įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, investicinės įmonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/49/EB, ir finansiniai konglomeratai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/87/EB;

1) finansų įstaigos – kredito įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, investicinės įmonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/49/EB, ir finansiniai konglomeratai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/87/EB, taip pat bet kokios Sąjungoje panašią verslo veiklą vykdančios įmonės, netgi tiesiogiai neteikiančios paslaugų visuomenei, įskaitant valstybinius bankus ir plėtros bankus; Vis dėlto taikant Direktyvą 2005/60/EB „finansų įstaigos“ – tai tik kredito ir finansų įstaigos, kaip apibrėžta toje direktyvoje.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) kompetentingos institucijos – kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta direktyvose 2006/48/EB ir 2006/49/EB, o kai tai susiję su indėlių garantijų sistemomis, įstaigos, administruojančios indėlių garantijų sistemas pagal Direktyvą 94/19/EB.

2) kompetentingos institucijos – kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta direktyvose 2006/48/EB ir 2006/49/EB, o kai tai susiję su indėlių garantijų sistemomis, įstaigos, administruojančios indėlių garantijų sistemas pagal Direktyvą 94/19/EB, arba, kai indėlių garantijų sistemos veikimą administruoja privati įmonė, valdžios institucijos, atliekančios šios sistemos priežiūrą pagal Direktyvą 94/19/EB.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija yra juridinio asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga.

1. Institucija yra juridinio asmens statusą turinti Sąjungos įstaiga.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos būstinė yra Londone.

Institucijos būstinė yra Frankfurte.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) prisidėti rengiant aukštos kokybės bendruosius reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma teikiant nuomones Bendrijos institucijoms ir rengiant gaires, rekomendacijas ir techninių standartų projektus, kurie turi būti pagrįsti 1 straipsnio 2 dalyje minėtais teisės aktais;

a) prisidėti rengiant kokybiškus bendruosius reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma teikiant nuomones Sąjungos institucijoms ir rengiant gaires, rekomendacijas ir reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektus, kurie turi būti pagrįsti 1 straipsnio 2 dalyje minėtais teisės aktais;

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) padėti nuosekliai taikyti Bendrijos teisės aktus, visų pirma padedant kurti bendrus priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, skatinant darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir imantis priemonių kritiniais atvejais;

b) padėti nuosekliai taikyti Sąjungos teisės aktus, visų pirma padedant kurti bendrus priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią ES lygmeniu veikiančių finansų įstaigų priežiūrą ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir, be kita ko, imantis priemonių kritiniais atvejais;

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) padėti kompetentingoms institucijoms perduoti viena kitai užduotis ir pareigas;

c) skatinti kompetentingas institucijas perduoti viena kitai užduotis ir pareigas ir joms padėti;

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimo analizę, kad priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

e) organizuoti ir atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimo analizę, kad priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) visų pirma vertinti kreditų namų ūkiams ir įmonėms, ypač MVĮ, prieinamumą, pasiūlą ir sąnaudas;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb) atlikti ekonomines rinkų analizes siekiant pateikti informaciją apie Institucijos pareigų vykdymą;

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc) stiprinti investuotojų ir investuotojų apsaugą;

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fd) veikti kaip kompetentinga institucija, siekianti valdyti tarpvalstybinių įstaigų krizę, galinčią sukelti 12b straipsnyje nurodytą sisteminę riziką, kuriai kilus galėtų būti nuspręsta tokioms įstaigoms per Bankininkystės problemų sprendimo grupę, kaip nustatyta 12 straipsnio c dalyje, taikyti ankstyvą intervenciją, problemų sprendimą ar nemokumo procedūras;

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) atlikti visas kitas konkrečias užduotis, nustatytas šiame reglamente arba 1 straipsnio 2 dalyje minėtuose Bendrijos teisės aktuose.

g) atlikti visas kitas konkrečias užduotis, nustatytas šiame reglamente arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos teisės aktuose;

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) atlikti priežiūrą tų finansų įstaigų, kurių priežiūros neatlieka kompetentingos institucijos;

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb) užtikrinti registruotų finansų įstaigų duomenų bazę savo kompetencijos srityje ir, jei numatyta 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose, centriniu lygmeniu.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) rengti techninių standartų projektus 7 straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais;

a) rengti reguliavimo standartų projektus 7 straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais;

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) rengti įgyvendinimo standartų projektus 7e straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais;

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) priimti atskirus kompetentingoms institucijoms skirtus sprendimus 10 ir 11 straipsniuose nurodytais konkrečiais atvejais;

d) priimti atskirus kompetentingoms institucijoms skirtus sprendimus 10 ir 11 straipsniuose nurodytais konkrečiais atvejais;

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) tiesiogiai rinkti būtiną informaciją, susijusią su finansų įstaigomis;

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb) laikinai uždrausti arba apriboti tam tikrų tipų sandorius, kurie kelia pavojų tinkamam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui; Institucija reguliariai nustatytais laiko tarpais persvarsto šį sprendimą.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Institucija reguliariais laiko tarpais persvarsto sprendimą, priimtą pagal fb punktą.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Institucija naudojasi visais 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės aktais jai patikėtais subjektų, vykdančių veiklą Bendrijos mastu, ar Bendrijos mastu plėtojamos ūkinės veiklos priežiūros įgaliojimais.

3. Institucija naudojasi visais 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės aktais jai patikėtais subjektų, vykdančių veiklą Sąjungos mastu, ar Sąjungos mastu plėtojamos ūkinės veiklos priežiūros įgaliojimais.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, taip pat galimybę nustatyti mokesčius.

4. Institucija, kad galėtų naudotis pagal 3 dalį suteikiamais išimtiniais priežiūros įgaliojimais, turi atitinkamus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, taip pat galimybę nustatyti mokesčius Institucija, vykdydama savo užduotis, glaudžiai bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis ir naudojasi jų patirtimi, turimomis priemonėmis ir įgaliojimais.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius standartus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose specialiai nustatytose srityse. Savo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai.

1. Institucija gali rengti reguliavimo standartus, skirtus papildyti, atnaujinti ir iš dalies pataisyti aspektus, kurie nėra esminiai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose. Reguliavimo standartuose nepateikiami strateginiai sprendimai ir jų reglamentavimas apsiriboja teisės aktais, kuriais vadovaujantis jie rengiami.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių standartų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą.

2. Prieš priimdama reguliavimo standartų projektą, Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl reguliavimo standartų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Institucija taip pat prašo 22 straipsnyje nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. Savo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai ir tuo pačiu metu – Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar juos patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali patvirtinti standartų projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia siekiant Bendrijos interesų.

5. Gavusi reguliavimo standartų projektą, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar reguliavimo standartų projektą patvirtinti, atmesti ar iš dalies pakeisti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo sprendimą ir jį pagrindžia.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6. Komisija gali iš dalies pakeisti reguliavimo standartų projektą, jei, pavyzdžiui, standartai nesuderinami su Sąjungos teise, juose neatsižvelgiama į proporcingumo principą arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems pagal Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis.

Išbraukta.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija priima standartus reglamentais ar sprendimais ir skelbia juos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Išbraukta.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Naudojimasis deleguotais įgaliojimais

 

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnyje nurodytus reguliavimo standartus.

 

2. Komisija priima reguliavimo standartų projektą reglamentų ar sprendimų forma.

 

3. Priėmusi reguliavimo standartą, Komisija tuo pačiu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

4. Įgaliojimai priimti reguliavimo standartus Komisijai suteikiami laikantis 7b–7d straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

5. 35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje pirmininko ataskaitoje Institucijos pirmininkas informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie reguliavimo standartus, kurie buvo priimti, ir nurodo visas kompetentingas institucijas, kurios jų nesilaikė.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b straipsnis

 

Prieštaravimai dėl reguliavimo standartų

 

1. Per keturis mėnesius nuo pranešimo datos Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl reguliavimo standarto. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais.

 

2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl reguliavimo standarto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

3. Prieš pasibaigiant minėtajam laikotarpiui ir išimtiniais bei tinkamai pagrįstais atvejais Europos Parlamentas ir Taryba gali pranešti Komisijai, kad neketina pareikšti prieštaravimų dėl reguliavimo standarto. Tokiais atvejais reguliavimo standartas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

4. Jei Europos Parlamentas arba Taryba prieštarauja reguliavimo standartui, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija pateikia priežastis, dėl kurių prieštarauja reguliavimo standartui.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c straipsnis

 

Nepritarimas reguliavimo standartų projektui arba dalinis jų keitimas

 

1. Tais atvejais, kai Komisija nepritaria reguliavimo standartų projektui arba iš dalies juos keičia, ji apie tai praneša Institucijai, Europos Parlamentui ir Tarybai ir pateikia savo priežastis.

 

2. Per vieną mėnesį Europos Parlamentas arba Taryba gali pakviesti atsakingą Komisijos narį ir Institucijos pirmininką į Europos Parlamento atsakingo komiteto arba Tarybos posėdį šiuo konkrečiu klausimu (ad hoc), kuriame jie turi pristatyti ir paaiškinti nuomonių skirtumus.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

straipsnis

 

Delegavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali atšaukti 7 straipsnyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.

 

2. Sprendime dėl atšaukimo pateikiamos atšaukimo priežastys ir šiuo sprendimu nutraukiamas įgaliojimų delegavimas.

 

3. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą tam, kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoja kitą instituciją ir Komisiją apie tai, kokie reguliavimo standartų įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir apie galimas atšaukimo priežastis.

 

 

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

7 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7e straipsnis

 

Įgyvendinimo standartai

 

1. Institucija gali parengti standartų, skirtų teisiškai įpareigojantiems Sąjungos teisės aktams konkrečiose srityse, nurodytose šiame reglamente ir 1 straipsnio 2 dalyje paminėtuose teisės aktuose, įgyvendinti, projektą.

 

2. Prieš priimdama įgyvendinimo standartų projektą, Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl įgyvendinimo standartų ir nagrinėja galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą. Institucija taip pat prašo 22 straipsnyje nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo.

 

3. Institucija savo įgyvendinimo standartų projektą teikia tvirtinti Komisijai ir, atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį, tuo pačiu metu – Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

4. Komisija, gavusi įgyvendinimo standartų projektą, per tris mėnesius nusprendžia, ar įgyvendinimo standartų projektą patvirtinti, atmesti ar iš dalies pakeisti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija apie savo sprendimą informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą ir nurodo jo priežastis.

 

5. Komisija gali iš dalies pakeisti įgyvendinimo standartų projektą, jei, pavyzdžiui, standartai nesuderinami su Sąjungos teise, juose neatsižvelgiama į proporcingumo principą arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams.

 

6. Tais atvejais, kai Komisija nepritaria įgyvendinimo standartų projektui arba iš dalies juos keičia, ji apie tai praneša Institucijai, Europos Parlamentui ir Tarybai ir nurodo savo priežastis.

 

7. Atlikus atitinkamą procedūrą, standartai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija skelbia kompetentingoms institucijoms ar finansų įstaigoms skirtas gaires ir rekomendacijas.

1. Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės aktų taikymą, Institucija skelbia kompetentingoms institucijoms ar finansų įstaigoms skirtas gaires ir rekomendacijas.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Institucija taip pat prašo 22 straipsnyje nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo. Minėtos konsultacijos, analizė ir nuomonės ar patarimai turi būti proporcingi tų gairių ar rekomendacijų mastui, pobūdžiui ir poveikiui.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos deda visas pastangas, siekdamos laikytis tų gairių ir rekomendacijų.

2. Per du mėnesius po to, kai paskelbiama gairė ar rekomendacija, kiekviena kompetentinga institucija nusprendžia, ar ketina laikytis tos gairės ar rekomendacijos. Kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos deda visas pastangas, siekdamos laikytis tų gairių ir rekomendacijų. Jei kompetentinga institucija neketina laikytis gairės ar rekomendacijos, ji apie tai praneša Institucijai ir nurodo priežastis. Institucija paskelbia šias priežastis.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kartą per metus finansų įstaigos aiškiai ir išsamiai praneša, ar jos laikosi minėtųjų gairių ir rekomendacijų.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. 35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucijos pirmininkas informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją apie parengtas gaires ir rekomendacijas, nurodydamas, kuri kompetentinga institucija jų nesilaikė, ir pateikdamas informaciją apie tai, kaip Institucija ketina užtikrinti, kad kompetentinga institucija ateityje laikytųsi jos rekomendacijų ir gairių.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų gairių ar rekomendacijų, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis.

Išbraukta.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu kompetentinga institucija neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, visų pirma neužtikrina, kad finansų įstaiga atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

1. Jeigu kompetentinga institucija neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, įskaitant pagal 7 ir 7e straipsnius nustatytus reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, visų pirma neužtikrina, kad finansų įstaiga atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą neteisingą Bendrijos teisės taikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ar Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą neteisingą Sąjungos teisės taikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama 20 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Institucijai visą informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra būtina tyrimui atlikti.

3. Nepažeisdama 20 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Institucijai visą informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra būtina tyrimui atlikti.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tyrimo pradžios Institucija gali pateikti susijusiai kompetentingai institucijai rekomendaciją ir joje nurodyti veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis Bendrijos teisės.

4. Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tyrimo pradžios Institucija gali pateikti susijusiai kompetentingai institucijai rekomendaciją ir joje nurodyti veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis Sąjungos teisės. Institucija užtikrina, kad sprendimo adresatams būtų suteikiama teisė būti išklausytiems.

Pakeitimas                108

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi rekomendaciją, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų Bendrijos teisės laikymąsi.

5. Gavusi rekomendaciją, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų Sąjungos teisės laikymąsi.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, kompetentinga institucija per vieną mėnesį neužtikrino Bendrijos teisės laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos pranešimą arba savo iniciatyva gali priimti sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės.

6. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų, kaip numatyta 3 dalyje, neužtikrino Sąjungos teisės laikymosi, Institucija priima sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai nurodoma imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu.

Tokį sprendimą Institucija priima ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo rekomendacijos priėmimo datos.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Komisijos sprendimui įgyvendinti.

7. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Institucijos sprendimui įgyvendinti.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms, gali priimti atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal Bendrijos teisę.

8. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, vadovaudamasi 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės aktais, priima atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal Sąjungos teisę. Institucijos sprendimas atitinka pagal 4 dalį priimtą sprendimą. Komisija padengia visas teisines ar teismines išlaidas, kurių dėl šio straipsnio taikymo turėjo Institucija.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Pagal 6 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

9. Pagal 8 dalį priimti sprendimai taikomi visoms atitinkamoms finansų įstaigoms, veikiančioms sprendimo nevykdančios institucijos jurisdikcijoje, ir yra viršesni už bet kokį kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą. Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 5 arba 8 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

 

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a. 35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje pirmininkas nurodo, kurios kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos nevykdė 4 ir 6 dalyse nurodytų sprendimų.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Bendrijos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV prašymą gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, ESRV savo iniciatyva arba Institucijos, Tarybos, Europos Parlamento ar Komisijos prašymu gali paskelbti įspėjimą, nurodydama, kad susidarė kritinė padėtis, ir siekdama sudaryti galimybę Institucijai be papildomų reikalavimų priimti 3 dalyje nurodytus atskirus sprendimus.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Paskelbusi įspėjimą, ESRV iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Institucijai. Dėl ESRV parengtos išvados, kuri įsigalioja kuo greičiau, ESRV pirmininkas, Europos Parlamentas ir atsakingas Komisijos narys keičiasi ex post nuomonėmis.

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Kai paskelbiamas įspėjimas, Institucija aktyviai padeda atitinkamos kompetentingos institucijos imtis veiksmų ir prireikus jų veiksmus koordinuoja.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 1 dalį, Institucija gali priimti atskirus sprendimus, kuriais reikalaujama, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad išspręstų problemas, susijusias su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų įstaigų ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2. Jeigu ESRV priėmė sprendimą pagal 1 dalį, Institucija priima atskirus sprendimus siekdama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus tam, kad išspręstų problemas, susijusias su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų įstaigų ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms, gali priimti atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu nacionalinė priežiūros institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, laikydamasi atitinkamų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimų, priima atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Kai sprendimo adresatas atsisako laikytis Sąjungos teisės arba konkretaus Institucijos priimto sprendimo, Institucija gali pradėti procesą valstybių narių teismuose, įskaitant prašymus taikyti laikinąsias interesų gynimo teisme priemones.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a. ESRV savo iniciatyva arba Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ar Institucijos prašymu persvarsto 1 dalyje nurodytą sprendimą ir, prireikus, atšaukia kritinę padėtį.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. 35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucijos pirmininkas pateikia atskirus kompetentingoms institucijoms ir finansų įstaigoms skirtus sprendimus pagal 3 ir 4 dalis.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Institucija vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu gali padėti institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Institucija savo iniciatyva ar vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu imasi vadovaujančio vaidmens, kad padėtų institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytus svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą bei skubumą.

2. Institucija nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytus svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą bei skubumą. Šiuo etapu Institucija veikia kaip tarpininkė.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui susijusios kompetentingos institucijos nesusitaria, Institucija gali priimti sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad jos imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų nuo veiksmų klausimui išspręsti pagal Bendrijos teisę.

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui susijusios kompetentingos institucijos nesusitaria, Institucija, laikydamasi 29 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytos tvarkos, priima sprendimą, kuriuo remiantis būtų galima išspręsti nesutarimą ir pareikalauti, kad atitinkamos kompetentingos institucijos imtųsi konkrečių pagal Sąjungos teisę joms privalomų veiksmų.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga laikytųsi reikalavimų, kurie jai tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija gali priimti finansų įstaigai skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę.

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu nacionalinė priežiūros institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga laikytųsi reikalavimų, kurie jai tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija priima finansų įstaigai skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalauja imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi įsipareigojimų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Pagal 4 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

 

Bet kokie veiksmai, kurių imasi kompetentingos institucijos atsižvelgdamos į faktus, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 3 arba 4 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. 35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucijos pirmininkas nurodo klausimą, dėl kurio kompetentingos institucijos nesutarė, pasiektus susitarimus ir sprendimus, priimtus siekiant išspręsti minėtus nesutarimus.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Įvairių sektorių kompetentingų institucijų nesutarimų sprendimas

 

Jungtinis komitetas 11 straipsnyje nustatyta tvarka sprendžia kompetentingų institucijų nesutarimus, kurių gali kilti, kai jos imasi veiksmų pagal 42 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija padeda skatinti veiksmingą ir nuoseklų Direktyvoje 2006/48/EB nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir Bendrijos teisės aktų taikymo kolegijose darną.

1. Institucija padeda skatinti ir stebėti veiksmingą, paveikų ir nuoseklų Direktyvoje 2006/48/EB nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir Sąjungos teisės taikymo kolegijose darną. Institucijos darbuotojai gali dalyvauti bet kokioje veikloje, įskaitant tikrinimą vietoje, atliekamą bendrai dviejų ar daugiau kompetentingų institucijų.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija stebėtojo teisėmis dalyvauja priežiūros institucijų kolegijų veikloje, jeigu mano, kad tai tinkama. Tokio dalyvavimo tikslais ji laikoma „kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose, ir, paprašiusi, gauna visą svarbią informaciją, kuria dalijamasi su bet kuriuo kolegijos nariu.

2. Institucija vadovauja priežiūros institucijų kolegijų veiklai taip, kaip mano esant tinkama. Šiuo tikslu ji laikoma „kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose. Ji bent jau:

 

a) renka visą svarbią informaciją, kai susidaro susirūpinimą keliančios ir kritinės aplinkybės, ir ja dalijasi, siekdama palengvinti priežiūros kolegijų darbą, parengia ir tvarko centrinę sistemą tam, kad tokia informacija būtų prieinama priežiūros institucijų kolegijose veikiančioms kompetentingoms institucijoms;

 

b) visoje Sąjungoje pradeda ir koordinuoja testavimą nepalankiausiomis sąlygomis tam, kad įvertintų finansų įstaigų, ypač nurodytų 12b straipsnyje, atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika;

 

c) planuoja priežiūros veiklą aplinkybėmis, kurios kelia susirūpinimą, ir kritinėmis aplinkybėmis ir jai vadovauja, taip pat vertina riziką, kurią patiria ar gali patirti finansų įstaigos; bei

 

d) prižiūri kompetentingų institucijų atliekamas užduotis.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Institucija, siekdama suderinti vykdomą priežiūrą ir priežiūros institucijų kolegijų patvirtintą geriausią praktiką, gali paskelbti reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, gaires ir rekomendacijas, priimtas pagal 7, 7e ir 8 straipsnius. Institucijos patvirtina raštiškus susitarimus dėl kiekvienos kolegijos veiklos, kuriais siekiama užtikrinti darnią jų veiklą.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Institucija, atlikdama teisiškai įpareigojantį tarpininkės vaidmenį, turėtų turėti galimybę išspręsti kompetentingų priežiūros institucijų nesutarimus 11 straipsnyje nustatyta tvarka. Jei atitinkama priežiūros institucijų kolegija negali pasiekti susitarimo, Institucijai gali priimti sprendimus dėl priežiūros, kurie taikomi tiesiogiai atitinkamai įstaigai.

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Institucija skiria ypatingą dėmesį sisteminei finansinių paslaugų sutrikimo rizikai ir siekia išvengti šios rizikos, kurią i) sukelia visos finansų sistemos ar jos dalių veiklos trūkumai, ii) kuri gali turėti sunkių neigiamų padarinių vidaus rinkai ir realiai ekonomikai (sisteminė rizika). Bet kokie finansiniai tarpininkai, rinkos ir infrastruktūra gali turėti tam tikros reikšmės sisteminiu požiūriu.

 

2. Institucija, bendradarbiaudama su Europos sisteminės rizikos valdyba, parengia bendruosius kiekybinius ir kokybinius rodiklius (rizikos valdymo sistema), kuriais remiantis tarpvalstybinėms institucijoms, nurodytoms 12b straipsnyje, suteikiami priežiūros reitingai. Minėti reitingai turi būti reguliariai persvarstomi siekiant atsižvelgti į esminius institucijos rizikos pobūdžio pokyčius. Priežiūros reitingai turi būti svarbiausias elementas priimant sprendimą vykdyti tiesioginę silpnų įstaigų priežiūrą ar sprendimą įsikišti.

 

3. Nepažeisdama 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų, Institucija prireikus siūlo papildomą reguliavimo projektą ir įgyvendinimo standartus, taip pat gaires ir rekomendacijas įstaigoms, nurodytoms 12b straipsnyje.

 

4. Institucija vykdo tarpvalstybinių įstaigų, kurios gali kelti sisteminę riziką, kaip nustatyta 12b straipsnyje, priežiūrą. Tais atvejais Institucija veikia per kompetentingas institucijas.

 

5. Institucija įsteigia Bankininkystės problemų sprendimo grupę, kuriai suteikiami įgaliojimai praktiškai taikyti aiškiai apibrėžtą valdymą ir veiklos metodą, skirtus krizei valdyti nuo intervencijos ankstyvu etapu iki jos sprendimo priemonių ar nemokumo procedūrų ir vadovavimo taikant tokias procedūras.

 

6. Visos finansų įstaigos, nurodytos 12b straipsnyje, privalo dalyvauti Europos indėlių garantijų sistemoje, taip pat Europos bankininkystės stabilumo fonde, kaip nurodyta 12d ir 12e straipsniuose. Finansų įstaigos, veikiančios vienoje valstybėje narėje, turi galimybę tapti Europos indėlių garantijų sistemos ir Europos bankininkystės stabilumo fondo narėmis. Įnašai, mokami į Europos fondus, pakeičia įnašus, mokamus į panašaus pobūdžio nacionalinius fondus.

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12b straipsnis

 

Tarpvalstybinių įstaigų, kurios gali sukelti sisteminę riziką, nustatymas

 

1. Stebėtojų taryba, pasikonsultavusi su ESRV ir laikydamasi 29 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros, gali nustatyti tarpvalstybines įstaigas, kurių priežiūrą dėl jų keliamos sisteminės rizikos galbūt turėtų tiesiogiai vykdyti Institucija arba 12c straipsnyje nurodytas Bankininkystės problemų sprendimo skyrius.

 

2. Minėtųjų institucijų nustatymo kriterijai turi atitikti Finansinio stabilumo tarybos (FST), Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) nustatytus kriterijus.

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

12 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12c straipsnis

 

Bankininkystės problemų sprendimo grupė

 

1. Bankininkystės problemų sprendimo grupė siekia išsaugoti finansinį stabilumą, mažinti plintantį blogą poveikį visai sistemai ir visai ekonomikai, kurį daro sunkumų patiriančios įstaigos, nurodytos 12b straipsnyje, ir, atsižvelgdama į proporcionalumo principą, kreditorių hierarchiją ir užtikrindama vienodą tarpvalstybinį požiūrį, siekia riboti su sistemine finansų krize susijusias mokesčių mokėtojų išlaidas.

 

2. Bankininkystės problemų sprendimo grupei suteikiami įgaliojimai atlikti 1 dalyje nurodytas užduotis tam, kad galėtų reabilituoti sunkumus patiriančias įstaigas arba nuspręsti nutraukti neperspektyvių įstaigų veiklą (kai tai būtina siekiant apriboti moralinę riziką). Be kitų veiksmų, ši grupė galėtų reikalauti koreguoti kapitalą ar likvidumą, veiklos derinius, gerinti procesus, skirti ar keisti vadovus, rekomenduoti garantijas, paskolas ir likvidumo priemones, visišką ar dalinį pardavimą, taikyti vadinamąjį gero banko ir blogo banko modelį arba steigti laikinus bankus (angl. bridge bank), keisti skolas į nuosavą kapitalą (taikant atitinkamus apribojimus) arba laikinai perimti įstaigą valstybės nuosavybėn.

 

3. Bankininkystės problemų sprendimo grupė apjungia Institucijos stebėtojų tarybos paskirtus ekspertus ir finansų įstaigų restruktūrizavimo, apyvartumo ir likvidavimo sričių žinias ir patirtį.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

12 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12d straipsnis

 

Europos indėlių garantijų fondas

 

1. Europos indėlių garantijų fondas (toliau – Fondas) įsteigiamas siekiant užtikrinti bendrą finansų įstaigų atsakomybę už Europos indėlininkų interesų apsaugą ir siekiant sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančias išlaidas.

 

2. Fondas finansuojamas lėšomis, kurias sudaro visų 12b straipsnio 1 dalyje nurodytų įstaigų įnašai. Įnašų į fondą dydis nustatomas atsižvelgiant, be kita ko, į finansų įstaigos indėlių lygį ir rizikos tikimybę.

 

3. Fondą valdo Institucijos ir Europos priežiūros institucijos (draudimas ir profesinės pensijos) penkeriems metams paskirta valdyba. Valdybos nariai renkami iš nacionalinių institucijų, atsakingų už nacionalinių garantijų sistemas, personalo. Be to, Fondas įsteigia konsultacinę valdybą, kuriai priklauso finansų įstaigų, kurios yra Fondo narės, atstovai.

 

4. Jei lėšų, sukauptų iš bankų arba draudėjų sumokėtų įnašų, nepakanka Europos indėlininkų ar draudėjų interesams apsaugoti, Fondas gali padidinti savo išteklius pasinaudodamas skolos vertybinių popierių emisija ar kitomis finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

12 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Article 12e

 

Europos bankininkystės stabilumo fondas

 

1. Europos bankininkystės stabilumo fondas įsteigiamas siekiant finansų sistemos sąnaudas įtraukti į vidaus sąnaudas ir silpnoms tarpvalstybinėms finansų įstaigoms padėti išspręsti su krize susijusius sunkumus. Finansų įstaigos, veikiančios tik vienoje valstybėje narėje, turi galimybę tapti fondo narėmis. Europos bankininkystės stabilumo fondas priima atitinkamas priemones tam, kad galimybė gauti pagalbą nesukeltų moralinės rizikos.

 

2. Europos bankininkystės stabilumo fondas finansuojamas lėšomis, kurias sudaro visų 12b straipsnio 1 dalyje nurodytų įstaigų įnašai. Šie įnašai proporcingi rizikos lygiui, rizikos daliai, kuria visos įstaigos prisideda prie sisteminės rizikos, ir bendros rizikos kitimui per laiką, kaip nustatyta taikant jų rizikos valdymo sistemą. Reikiamas įnašų dydis nustatomas atsižvelgiant į bendresnes ekonomines sąlygas ir į finansų įstaigų poreikį išlaikyti kapitalą dėl kitų reikalavimų, susijusių su reguliavimu ir verslu.

 

3. Europos bankininkystės stabilumo fondą valdo Institucijos penkeriems metams paskirta valdyba. Valdybos nariai renkami iš nacionalinių institucijų pasiūlytų darbuotojų. Be to, Fondas įsteigia konsultacinę valdybą, kurioje dalyvauja balsavimo teisės neturintys finansų įstaigų, kurios yra Fondo narės, atstovai. Fondo valdyba gali pasiūlyti, kad Institucija perduotų savo likvidumo valdymą gerą reputaciją turinčioms institucijoms (pvz. EIB). Lėšos, kurias valdo Europos bankininkystės stabilumo fondas, investuojamos į saugias ir likvidžias priemones.

 

4. Jei lėšų, sukauptų iš bankų sumokėtų įnašų, nepakanka sunkumams įveikti, Europos stabilumo fondas gali padidinti savo išteklius pasinaudodamas skolos vertybinių popierių emisija ar kitomis finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali dvišaliu susitarimu perduoti užduotis ir pareigas kitoms kompetentingoms priežiūros institucijoms.

1. Kompetentingos institucijos gali dvišaliu susitarimu perduoti užduotis ir pareigas Institucijai ar kompetentingoms priežiūros institucijoms.

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija palengvina užduočių ir pareigų perdavimą tarp kompetentingų institucijų, nustatydama užduotis ir pareigas, kurios gali būti perduotos arba vykdomos bendrai, ir skatindama vadovautis gerąja patirtimi.

2. Institucija skatina ir palengvina užduočių ir pareigų perdavimą tarp kompetentingų institucijų, nustatydama užduotis ir pareigas, kurios gali būti perduotos arba vykdomos bendrai, ir skatindama vadovautis gerąja patirtimi.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kai perduodamos pareigos, perskirstomos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos kompetencijos sritys. Institucijos, kuriai perduodamos pareigos, valstybės teisė reglamentuoja procedūrą, vykdymo užtikrinimą ir administracinę bei teisminę peržiūrą, susijusią su perduodamomis pareigomis.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Nesudaromi jokie dvišaliai susitarimai dėl institucijų, nurodytų 12b straipsnio 1 dalyje, pareigų perdavimo.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija aktyviai dalyvauja kuriant bendrus Europos priežiūros principus ir nuoseklią priežiūros praktiką ir užtikrinant vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų taikymą visoje Bendrijoje ir vykdo šią būtiniausią veiklą:

1. Institucija aktyviai dalyvauja kuriant bendrus Europos priežiūros principus ir nuoseklią priežiūros praktiką ir užtikrinant vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų taikymą visoje Sąjungoje ir vykdo šią būtiniausią veiklą:

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) padeda plėtoti aukštos kokybės ir vienodus priežiūros standartus, įskaitant ataskaitų teikimo standartus;

c) padeda plėtoti aukštos kokybės ir vienodus priežiūros standartus, įskaitant pasaulinius apskaitos ir ataskaitų teikimo standartus;

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija periodiškai atlieka tam tikros arba visos kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio vertinimo analizę, kad dar labiau padidintų priežiūros rezultatų nuoseklumą. Tam Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas institucijas.

1. Institucija periodiškai organizuoja ir atlieka tam tikros arba visos kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio vertinimo analizę, kad dar labiau padidintų priežiūros rezultatų nuoseklumą. Tam Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas institucijas.

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kompetentingos institucijos institucinių susitarimų, išteklių skyrimo ir darbuotojų kompetencijos tinkamumas, skiriant ypatingą dėmesį veiksmingam 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;

a) kompetentingos institucijos institucinių susitarimų, išteklių skyrimo ir darbuotojų kompetencijos tinkamumas, skiriant ypatingą dėmesį veiksmingam reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, nurodytų 7 ir 7e straipsniuose ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Bendrijos teisės taikymo ir priežiūros praktikos (įskaitant pagal 7 ir 8 straipsnius priimtų techninių standartų, gairių ir rekomendacijų taikymą) konvergencijos laipsnis ir mastas, kuriuo priežiūros praktika pasiekiama Bendrijos teisėje nustatytų tikslų;

b) Sąjungos teisės taikymo ir priežiūros praktikos (įskaitant pagal 7 ir 8 straipsnius priimtų reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, gairių ir rekomendacijų taikymą) konvergencijos laipsnis ir mastas, kuriuo priežiūros praktika pasiekiama Sąjungos teisėje nustatytų tikslų;

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, Institucija gali paskelbti rekomendacijas susijusioms kompetentingoms institucijoms.

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, Institucija gali priimti reguliavimo arba įgyvendinimo standartų projektą pagal 7–7e straipsnius, paskelbti gaires ir rekomendacijas pagal 8 straipsnį arba priimti sprendimą, skirtą kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Institucija viešai skelbia tarpusavio vertinimų rezultatus ir šiuose tarpusavio vertinimuose nurodytus gerosios patirties pavyzdžius.

Pagrindimas

Siekiant skatinti skaidrumą, reikėtų viešai skelbti tarpusavio vertinimų rezultatus ir pažangiausią patirtį, kuri gali būti nustatyta iš tarpusavio vertinimų.

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija remia koordinuotą Bendrijos atsaką, inter alia, šiomis priemonėmis:

Institucija remia koordinuotą ir bendrą Sąjungos atsaką, be kita ko, šiomis priemonėmis:

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a) imdamasi visų tinkamų priemonių tam, kad užtikrintų kompetentingų institucijų koordinavimą tais atvejais, kai gali kilti grėsmė sklandžiam finansų rinkų veikimui.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b) veikdama kaip pagrindinė daugiau nei vienoje valstybėje narėje veikiančių institucijų reguliavimo ataskaitų gavėja. Gavusi ataskaitą, Institucija dalijasi informacija su kompetentingomis institucijomis.

Pagrindimas

Daugeliu atvejų EBI nustatys techninius standartus, skirtus įgyvendinti kapitalo ir kitas taisykles (žr. Omnibus direktyvą). Siekiant užtikrinti, kad visų reguliuojančių institucijų veikla būtų pagrįsta tais pačiais duomenimis ir kad koordinavimas krizės metu būtų kur kas vientisesnis, EBI turėtų tapti pagrindine reguliavimo ataskaitų gavėja, nes taip būtų išvengta dabartinio ataskaitų dubliavimosi valstybių narių lygmeniu.

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija stebi ir vertina rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje ir, jeigu būtina, praneša Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, ESRV ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie atitinkamas mikrolygio rizikos ribojimo tendencijas, galimą riziką ir silpnąsias vietas.

1. Institucija stebi ir vertina rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje ir, jeigu būtina, praneša Europos priežiūros institucijai (draudimo ir profesinių pensijų), Europos priežiūros institucijai (vertybinių popierių ir rinkų), ESRV ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie atitinkamas mikrolygio rizikos ribojimo tendencijas, galimą riziką ir silpnąsias vietas. Institucija į savo vertinimus įtraukia finansų įstaigų rinkų ekonominę analizę ir galimų rinkos pokyčių poveikį joms.

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) bendras tam tikrų produktų ar paskirstymo procesų poveikio įstaigų finansinei padėtis ir indėlininkų, investuotojų ir vartotojų informacijai vertinimo metodikas.

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Institucija užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir silpnąsias vietas visuose sektoriuose.

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos priežiūros institucija (draudimo ir profesinių pensijų) ir Europos priežiūros institucija (vertybinių popierių ir rinkų) per Jungtinį komitetą, Institucija užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir silpnąsias vietas visuose sektoriuose.

Pagrindimas

Svarbu nustatyti, kad Jungtiniam komitetui tenka svarbus vaidmuo vykdant vidinį EPI koordinavimą.

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Nepažeisdama Sąjungos institucijų ir kompetentingų institucijų teisių, Institucija atstovauja Sąjungai visuose tarptautiniuose forumuose, kuriuose aptariami įstaigų, kurioms taikomi 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti teisės aktai, reguliavimo ir priežiūros klausimai.

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama Bendrijos institucijų kompetencijos, Institucija gali plėtoti ryšius su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis. Ji gali sudaryti administracinius susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis.

Institucija plėtoja ryšius su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis Ji gali sudaryti administracinius susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis. Tais susitarimais neužkertamas kelias valstybėms narėms ir jų kompetentingoms institucijoms sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių priežiūros tvarka susijusius sprendimus dėl lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus.

2. Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių priežiūros tvarka susijusius sprendimus dėl lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus. Komisija pagal 7a–7d straipsnius priima reguliavimo aktus tam, kad būtų galima atlikti šiame straipsnyje minėtą lygiavertiškumo vertinimą.

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. 35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucijos pirmininkas pateikia administracinius susitarimus ir atitinkamus sprendimus, dėl kurių sutarta su tarptautinėmis organizacijomis ar trečiųjų šalių administracijomis.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4. Remdamasi bendrosiomis gairėmis, Institucija gali pakeisti kontrolės procedūrą, numatytą pagal Direktyvą 2007/44/EB. Institucija, gavusi pranešimą, koordinuoja savo veiksmus su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.

Pagrindimas

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national authorities concerned (“one stop model”).

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucijai paprašius, kompetentingos institucijos ir kitos valstybių narių valdžios institucijos teikia Institucijai visą šiuo reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti būtiną informaciją.

1. Institucijai paprašius, kompetentingos institucijos ir kitos valstybių narių valdžios institucijos teikia Institucijai visą šiuo reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti būtiną informaciją, jei informacijos teikėjas turi teisėtą priėjimą prie atitinkamų duomenų ir jei prašymas pateikti informaciją proporcingas šios pareigos pobūdžiui.

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją reguliariais intervalais.

1a. Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją reguliariais intervalais. Šie prašymai turi atitikti bendrą ataskaitų formatą, prireikus, konsoliduotu lygmeniu.

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Jei kompetentingos institucijos neįpareigotos rinkti reikalaujamą informaciją, Institucija gali iš dalies pakeisti reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, susijusius su pranešimo reikalavimais.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu Institucija gali pateikti visą informaciją, kurios reikia, kad ši kompetentinga institucija galėtų vykdyti savo pareigas, jeigu minėtoji kompetentinga institucija taiko atitinkamas konfidencialumo priemones.

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. Siekdama išvengti įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, Institucija visų pirma atsižvelgia į turimus statistinius duomenis, kuriuos surenka, išplatina ir apdoroja Europos statistikos sistema ir Europos centrinių bankų sistema.

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos bankininkystės institucija bendradarbiauja su ESRV.

1. Institucija glaudžiai ir reguliariai bendradarbiauja su ESRV.

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią valdybos užduotims atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus motyvuotą prašymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami visi jos užduotims atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti santraukos ar suvestinės forma.

2. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią valdybos užduotims atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus motyvuotą prašymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. …/2010 [ESRV] [15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami visi jos užduotims atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti santraukos ar suvestinės forma. Institucija parengia atitinkamą protokolą dėl konfidencialios informacijos, susijusios su atskiromis finansų įstaigomis, atskleidimo.

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Atlikdama šiame reglamente nustatytas užduotis, Institucija kiek tik įmanoma atsižvelgia į ESRV įspėjimus ir rekomendacijas.

6. Atlikdama šiame reglamente nustatytas užduotis, Institucija atsižvelgia į ESRV įspėjimus ir rekomendacijas.

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis Institucijos užduotims svarbiose srityse, įsteigiama Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Siekiant palengvinti konsultavimąsi su suinteresuotosiomis šalimis Institucijos užduotims svarbiose srityse, įsteigiama Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė. Su Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupe konsultuojamasi dėl visų atitinkamų Institucijos sprendimų ir veiksmų. Jei būtina skubiai imtis veiksmų ir konsultacijos tampa neįmanomos, kiek įmanoma greičiau informuojama Bankininkystės suinteresuotų šalių grupė.

 

Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė susitinka bent keturis kartus per metus.

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito įstaigų ir investicinių įmonių, jų darbuotojų, taip pat vartotojų ir bankininkystės paslaugų naudotojų atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 30 narių, kurie užtikrina proporcingą atstovavimą Sąjungos kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, jų darbuotojams, taip pat vartotojams, bankininkystės paslaugų naudotojams ir MVĮ atstovams. Ne mažiau kaip 5 nariai yra nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai. Dešimt jos narių atstovauja finansų įstaigoms, iš kurių trys atstovauja kooperaciniams ir taupomiesiems bankams, o ne mažiau kaip trys atstovauja institucijoms, nurodytoms 12b straipsnio 1 dalyje. Ne mažiau kaip dešimt jos narių išrenka MVĮ organizacijos.

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė susitinka bent du kartus per metus.

Išbraukta.

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės narius skiria Institucijos stebėtojų taryba, atsižvelgdama į susijusių suinteresuotųjų šalių pasiūlymus.

3. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės narius skiria Institucijos stebėtojų taryba, atsižvelgdama į susijusių suinteresuotųjų šalių pasiūlymus. Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą geografinę ir lyčių pusiausvyrą ir atstovavimą suinteresuotosioms šalims iš visos Sąjungos.

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą geografinę pusiausvyrą ir atstovavimą suinteresuotosioms šalims iš visos Bendrijos.

 

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Institucija užtikrina visą būtiną informaciją ir Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupei reikalingas tinkamas sekretoriato paslaugas. Nustatomos tinkamos kompensacijos suinteresuotųjų šalių grupės nariams, atstovaujantiems pelno nesiekiančias organizacijas. Grupė gali sudaryti darbo grupes techniniams klausimams spręsti, į kurias gali būti skiriama ir daugiau ekspertų, siekiant užtikrinti būtiną techninę patirtį. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės nariai eina savo pareigas penkerius metus, o šiam laikotarpiui pasibaigus rengiama nauja atrankos procedūra.

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti Institucijai nuomones ir patarimus bet kokiu su 7 ir 8 straipsnyje nurodytomis Institucijos užduotimis susijusiu klausimu.

5. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė teikia Institucijai nuomones ir patarimus bet kokiu su Institucijos užduotimis susijusiu klausimu, ypatingą dėmesį skirdama 7–7e, 8, 10, 14, 15 ir 17 straipsnyje nurodytoms užduotims.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

6. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė, remdamasi dviejų trečdalių narių pritarimu, priima savo darbo tvarkos taisykles.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Suinteresuotųjų šalių grupėje gali būti labai skirtingų nuomonių, labai svarbu nuo pat pradžių parengti labai tvirtas procedūrų taisykles. Tai geriausiai galima pasiekti, kai toms taisyklėms pritaria bent du trečdaliai narių. Tokiu būdu taip pat užkertama galimybė vienos suinteresuotosios šalies grupės atstovams dominuoti priimant sprendimus.

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

Išbraukta.

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 straipsnį priimtas sprendimas daro neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai pranešti Institucijai ir Komisijai, kad kompetentinga institucija sprendimo neįgyvendins.

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 straipsnio 2 dalį arba pagal 11 straipsnį priimtas sprendimas daro tiesioginę ir labai didelę neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, ji per dešimt darbo dienų nuo pranešimo kompetentingai institucijai apie Institucijos sprendimą dienos praneša Institucijai ir Komisijai ir Europos Parlamentui, kad kompetentinga institucija sprendimo neįgyvendins. Savo pranešime valstybė narė pagrindžia savo sprendimą ir pateikia poveikio vertinimą, nurodydama, kokiu mastu sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Išbraukta.

Pagrindimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiu atveju Institucijos sprendimas laikinai sustabdomas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Jei siekiama, kad 23 straipsnis atitiktų kai kurių valstybių narių specifines sąlygas, jis turėtų būti taikomas tik kritinės padėties atvejais priimtiems sprendimams, kaip apibrėžta 10 straipsnyje, t. y. kai tikėtina, kad valstybės narės imsis veiksmų galbūt naudodamos viešąsias lėšas. 11 straipsnio nereikėtų įtraukti, nes tarpininkavimas būtų taikomas tik įprastu metu, vykdant einamąją priežiūrą.

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du mėnesius nusprendžia, ar Institucijos sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas.

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, Taryba priima sprendimą, ar Institucijos sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas. Sprendimas patvirtinti Institucijos sprendimą priimamas paprastąja narių balsų dauguma. Sprendimas panaikinti Institucijos sprendimą priimamas kvalifikuota narių balsų dauguma. Nė vienu iš šių atvejų neatsižvelgiama į susijusių narių balsus. Kvalifikuotoji balsų dauguma apibrėžiama kaip daugumą, kurią sudaro ne mažiau kaip 55 proc. Tarybos narių, neįskaitant susijusios valstybės narės atstovo, tai yra ne mažiau kaip 65 proc. Europos Sąjungos gyventojų, neįskaitant susijusios valstybės narės gyventojų.

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti Institucijos sprendimą arba nepriima sprendimo per du mėnesius, to sprendimo laikinas sustabdymas nedelsiant nutraukiamas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Jei siekiama, kad 23 straipsnis atitiktų kai kurių valstybių narių specifines sąlygas, jis turėtų būti taikomas tik kritinės padėties atvejais priimtiems sprendimams, kaip apibrėžta 10 straipsnyje, t. y. kai tikėtina, kad valstybės narės imsis veiksmų galbūt naudodamos viešąsias lėšas. 11 straipsnio nereikėtų įtraukti, nes tarpininkavimas būtų taikomas tik įprastu metu, vykdant einamąją priežiūrą.

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali per tris darbo dienas nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai pranešti Institucijai, Komisijai ir Tarybai, kad kompetentinga institucija sprendimo neįgyvendins.

Išbraukta.

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Išbraukta.

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per dešimt darbo dienų nusprendžia, ar patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį panaikinti.

Išbraukta.

Pakeitimas  185

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei pagal 10 straipsnį priėmus sprendimą naudojamos pagal 12d arba 12e straipsnius įsteigtų fondų lėšos, valstybės narės neprašo Tarybos priimti arba panaikinti Institucijos priimtą sprendimą.

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prieš priimdama 9 straipsnio 6 dalyje, 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 11 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytus sprendimus, Institucija praneša adresatui apie ketinimą priimti sprendimą ir nustato terminą, per kurį adresatas gali pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą.

1. Prieš priimdama šiame reglamente numatytus sprendimus, Institucija praneša adresatui apie ketinimą priimti sprendimą ir nustato terminą, per kurį adresatas gali pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasėkmes.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.

Pakeitimas  187

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Sprendimai, kuriuos Institucija priima pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami viešai ir juose nurodoma susijusios kompetentingos institucijos ar finansų įstaigos tapatybė bei pagrindinis sprendimo turinys, atsižvelgiant į teisėtą finansų įstaigų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis.

5. Sprendimai, kuriuos Institucija priima pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami viešai ir juose nurodoma susijusios kompetentingos institucijos ar finansų įstaigos tapatybė bei pagrindinis sprendimo turinys, nebent toks skelbimas prieštarauja teisėtiems finansinių įstaigų interesams, susijusiems su jų verslo paslapčių saugojimu, arba gali sukelti didelę grėsmę tvarkingam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos ar dalies Europos Sąjungos finansų sistemos stabilumui.

Pagrindimas

Nedera atskleisti pavienių įstaigų tapatybę, kai jos atskleidimas gali prieštarauti teisėtiems verslo interesams ar kelti grėsmę finansų rinkoms.

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nacionalinės valdžios institucijos, kompetentingos prižiūrėti kredito įstaigas kiekvienoje valstybėje narėje, vadovas;

b) nacionalinės valdžios institucijos, kompetentingos prižiūrėti kredito įstaigas kiekvienoje valstybėje narėje, vadovas; Kai valstybėje narėje už Sąjungos teisės taikymą atsakinga daugiau nei viena kompetentinga institucija, jos pačios nusprendžia dėl bendro atstovavimo, įskaitant bet kokį balsavimą pagal 29 straipsnį, kai pasidalijami balsai;

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) du Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės atstovai, kurių nedalyvauja balsavime.

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu 1 dalies b punkte nurodyta institucija nėra centrinis bankas, 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį gali lydėti tos valstybės narės centrinio banko atstovas, kuris nebalsuoja.

Išbraukta.

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kad būtų galima veikti pagal Direktyvą 94/19/EB, 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį, jei tinkama, gali lydėti indėlių garantijų sistemas kiekvienoje valstybėje narėje administruojančios atitinkamos įstaigos atstovas, kuris nebalsuoja.

Išbraukta.

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Stebėtojų taryba gali nuspręsti leisti posėdžiuose dalyvauti stebėtojams.

Išbraukta.

Vykdomasis direktorius gali dalyvauti stebėtojų tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

 

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų taryba suformuoja grupę nesutarimų sprendimui palengvinti, kurią sudaro pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai.

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų taryba suformuoja nepriklausomą grupę nešališkam nesutarimų sprendimui palengvinti, kurią sudaro pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai ir jų interesai nėra susiję su konfliktu.

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atlikdami šiuo reglamentu jiems skirtas užduotis, stebėtojų tarybos pirmininkas ir balsuojantys nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai Bendrijos interesais, neprašo Bendrijos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Atlikdami šiuo reglamentu jiems skirtas užduotis, stebėtojų tarybos pirmininkas ir balsuojantys nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Pakeitimas  195

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir bet kokia kita viešoji ar privačioji įstaiga nesiekia daryti poveikio stebėtojų tarybos nariams jiems vykdant užduotis, susijusias su Institucija.

Pakeitimas  196

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Valdyba, atsižvelgdama į stebėtojų tarybos pasiūlymą, priima metinę Institucijos veiklos ataskaitą, remdamasi 38 straipsnio 7 dalyje nurodytos ataskaitos projektu, ir kasmet iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita paskelbiama viešai.

Pakeitimas  197

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose nurodytų aktų ir visų priemonių bei sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje.

1. Stebėtojų taryba sprendžia paprasta savo narių balsų dauguma. Kiekvienas Stebėtojų tarybos narys turi vieną balsą.

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprastąja narių balsų dauguma.

Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose nurodytų aktų ir visų priemonių bei sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnyje.

Pagrindimas

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not necessary linked with the size of the Member State.

Pakeitimas  198

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valdybą sudaro pirmininkas, Komisijos atstovas ir stebėtojų tarybos iš savo narių išrinkti keturi nariai.

1. Valdybą sudaro pirmininkas ir keturi nariai, kuriuos stebėtojų taryba išrenka iš savo balsavimo teisę turinčių narių.

Pakeitimas  199

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienas narys, išskyrus pirmininką, turi pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti valdybos narį, jei tas asmuo negalėtų dalyvauti posėdyje.

Išbraukta.

Pakeitimas  200

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Stebėtojų tarybos išrinktų narių kadencija trunka pustrečių metų. Ji gali būti pratęsta vieną kartą.

Išbraukta.

Pakeitimas  201

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valdybos sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

Išbraukta.

Pakeitimas  202

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdomasis direktorius dalyvauja valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

Vykdomasis direktorius ir Komisijos atstovas dalyvauja valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

Pakeitimas  203

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Stebėtojų tarybos išrinktų narių kadencija trunka pustrečių metų. Ji gali būti pratęsta vieną kartą.

Pakeitimas  204

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas viešai paskelbia.

Valdyba susirenka bent jau prieš kiekvieną stebėtojų tarybos posėdį ir taip dažnai, kaip būtina.

Pakeitimas  205

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai Bendrijos interesais, neprašo jokių Bendrijos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai tik visos Sąjungos interesais, neprašo jokių Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Pakeitimas  206

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, priima metinę Institucijos veiklos ataskaitą, remdamasi 38 straipsnio 7 dalyje nurodytos ataskaitos projektu, ir iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita paskelbiama viešai.

6. Valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, priima kas ketvirtį rengiamas ataskaitas, kurias Institucijos pirmininkas pateikia Europos Parlamentui pagal 35 straipsnio 2 dalį.

 

6a. Valdyba taip pat priima metinę ataskaitą ir Institucijos pirmininkas pateikia ją Europos Parlamentui.

Pakeitimas  207

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią rengia ir kuriai vadovauja Komisija.

Pakeitimas  208

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija pateikia Europos Parlamentui trumpąjį trijų kandidatų sąrašą. Surengęs šių kandidatų klausymus, Europos Parlamentas išrenka vieną iš šių kandidatų. Tokiu būdu atrinktą kandidatą skiria stebėtojų taryba.

Pakeitimas  209

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą kandidatą turi patvirtinti Europos Parlamentas.

Išbraukta.

Pakeitimas  210

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų pirmininko pareigas jam nesant.

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų pirmininko pareigas jam nesant. Šis pakaitinis pirmininkas negali būti valdybos narys.

Pakeitimas  211

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir bet kokia kita viešoji ar privačioji įstaiga nesiekia daryti poveikio pirmininkui jam vykdant savo pareigas.

Pakeitimas  212

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas gali pakviesti pirmininką ar jo (jos) pakaitinį narį, visiškai paisydamas jo (jos) nepriklausomumo, reguliariai daryti pareiškimą kompetentingame jo komitete ir atsakyti į to komiteto narių pateiktus klausimus

1. Pirmininkas bent vieną kartą per ketvirtį daro pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus.

Pakeitimas  213

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal 54 straipsnyje nurodytus Tarnybos nuostatus baigusiam tarnybą pirmininkui, toliau taikoma pareiga sąžiningai ir apdairiai elgtis duodant sutikimą eiti tam tikras pareigas ar gaunant išmokas.

Pakeitimas  214

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europos Parlamentas taip pat gali pareikalauti, kad pirmininkas pateiktų ataskaitą apie savo pareigų atlikimą.

2. Paprašius ir ne vėliau kaip 15 dienų prieš darydamas 1 dalyje nurodytą pareiškimą, pirmininkas pateikia Europos Parlamentui ataskaitą apie Institucijos veiklą.

Pakeitimas  215

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Be 7a–7e, 8, 9, 10, 11a ir 18 straipsniuose nurodytos informacijos, ataskaitoje visų pirma pateikiama informacija apie banko kreditų namų ūkiams ir MVĮ pasiūlą, sumą ir sąnaudas, ir apie valstybės skolinių įsipareigojimų, kuriuos valdo kredito įstaigos, kiekį ir su jais susijusius pokyčius, taip pat atsakymus, pateiktus gavus Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės nuomonę. Be to, į ją įtraukiama visa svarbi informacija, kurios Europos Parlamentas prašė šiuo konkrečiu klausimu (ad hoc).

Pakeitimas  216

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Be to, Pirmininkas pateikia Europos Parlamentui metinę ataskaitą apie savo pareigų atlikimą.

Pakeitimas  217

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią rengia ir kuriai vadovauja Komisija, ir po to, kai ją patvirtina Europos Parlamentas.

Pakeitimas  218

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir bet kokia kita viešoji ar privačioji įstaiga nesiekia daryti poveikio vykdomajam direktoriui jam vykdant savo pareigas.

Pakeitimas  219

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Vykdomasis direktorius kiekvienais metais parengia metinės ataskaitos projektą, kuriame yra skirsnis apie Institucijos reguliavimo ir priežiūros veiklą ir skirsnis apie finansinius ir administracinius reikalus.

7. Vykdomasis direktorius kiekvienais metais parengia ataskaitos projektą, kuriame yra skirsnis apie Institucijos reguliavimo ir priežiūros veiklą ir skirsnis apie finansinius ir administracinius reikalus.

Pakeitimas  220

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39 straipsnis

Išbraukta.

Sudėtis

 

1. Institucija yra EFPIS, kuri veikia kaip priežiūros institucijų tinklas, dalis.

 

2. EFPIS sudaro:

 

(a) institucijos valstybėse narėse, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (EB) Nr. …/… [EDPPI] 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. …/… [EVPRI] 1 straipsnio 2 dalyje;

 

(b) Institucija;

 

(c) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, įsteigta pagal Reglamento (EB) Nr. …/…[EDPPI] 1 straipsnį;

 

(d) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, įsteigta pagal Reglamento (EB) Nr. …/… [EVPRI] 1 straipsnį;

 

(e) Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, nurodytas 40 straipsnyje;

 

(f) Komisija – 7, 9 ir 10 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti.

 

3. Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą, įsteigiamą pagal 40 straipsnį, užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir formuoja bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais visus sektorius apimančiais klausimais.

 

Pakeitimas  221

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus 2 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ JUNGTINIS KOMITETAS

 

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA (JUNGTINIS KOMITETAS)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.

Pakeitimas  222

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas.

1. Įsteigiama Europos priežiūros institucija (Jungtinis komitetas), būstinė bus Frankfurte.

Pakeitimas  223

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose.

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su kitomis EPI, visų pirma šiais klausimais:

 

– finansiniai konglomeratai;

 

– apskaita ir auditas;

 

– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos, atsirandančios dėl pokyčių įvairiuose sektoriuose, rizikos veiksnių ir pažeidžiamumo, ribojimo analizės;

 

– mažmeniniai investiciniai produktai;

 

– kovos su pinigų plovimu priemonės bei

 

– informacijos mainai su Europos sisteminės rizikos valdyba ir Europos sisteminės rizikos valdybos bei Europos priežiūros institucijų ryšių plėtojimas.

Pagrindimas

Jungtinis komitetas plečia bendrus veiksmus į naujas sritis. Taigi reglamentuose siūloma nurodyti kelias bendradarbiavimo sritis. Galutinius sprendimus priims steigiamieji komitetai, remdamiesi parengiamąja Jungtinio komiteto veikla.

Pakeitimas  224

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Institucija skiria pakankamai išteklių Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto administracinei paramai. Tai apima personalo, administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidas.

3. Jungtinis komitetas turi nuolatinį sekretoriatą, kurio darbuotojai yra deleguotieji trijų Europos priežiūros institucijų atstovai. Institucija skiria pakankamai išteklių administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidoms padengti.

Pagrindimas

Turėdamas nuolatinį sekretoriatą, JK galės veiksmingiau vykdyti jam paskirtas užduotis ir ilgainiui jo vaidmuo galės didėti. Be to, jis turėtų nustatyti įvairių sektorių mokymo ir bendros priežiūros principus sekretoriatuose, kuriuose dirba deleguoti trijų EPI atstovai.

Pakeitimas  225

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

40a straipsnis

 

Priežiūra

 

Tuo atveju, kai 12b straipsnio 1 dalyje nurodyta įstaiga veikia įvairiuose sektoriuose, Jungtinis komitetas nusprendžia, kuri Europos priežiūros institucija veikia kaip pagrindinė kompetentinga institucija, ir (arba) priima privalomus sprendimus, kad būtų išspręstos Europos priežiūros institucijų tarpusavio problemos.

Pakeitimas  226

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jungtinį komitetą sudaro Institucijos pirmininkas ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmininkai ir, kai taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto pakomitečio pirmininkas.

1. Jungtinis komitetas turi valdybą, kurią sudaro Europos priežiūros institucijų pirmininkai ir, prireikus, pagal 43 straipsnį įsteigto pakomitečio pirmininkas.

Pakeitimas  227

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vykdomasis direktorius, Komisija ir ESRV kviečiami į Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto, taip pat 43 straipsnyje minėtų pakomitečių posėdžius kaip stebėtojai.

2. Vykdomasis direktorius, Komisijos atstovas ir ESRV kviečiami į Jungtinio komiteto valdybos, taip pat 43 straipsnyje minėtų pakomitečių posėdžius kaip stebėtojai.

Pakeitimas  228

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto pirmininkas skiriamas iš Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmininkų metinės rotacijos principu.

3. Jungtinio komiteto pirmininkas skiriamas iš Europos priežiūros institucijos (bankininkystė), Europos priežiūros institucijos (draudimas ir profesinės pensijos) ir Europos priežiūros institucijos (vertybiniai popieriai ir rinkos) pirmininkų, taikant metinės rotacijos principą. Jungtinio komiteto pirmininkas yra Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko pavaduotojas.

Pagrindimas

Svarbu, kad EPI mikrolygio patirtis Europos sisteminės rizikos valdyboje (ESRV) būtų tinkamai vertinama. Be to, svarbu, kad ESRV veikla nebūtų pernelyg sutelkta į bankininkystę, kad bankininkystei, draudimui, vertybiniams popieriams ir rinkoms tinkamai atstovautų JK pirmininkas, kuris gali atstovauti visiems trims sektoriams.

Pakeitimas  229

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas susitinka bent kartą per du mėnesius.

Jungtinio komiteto taryba susitinka bent kartą per du mėnesius

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.

Pakeitimas  230

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Apeliacinė taryba – jungtinė Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įstaiga.

1. Apeliacinė taryba – jungtinė trijų Europos priežiūros institucijų įstaiga.

Pakeitimas  231

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti atitinkamų žinių ir patirties, tačiau tai negali būti dabartiniai kompetentingų institucijų ar kitų Institucijos veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar Bendrijos įstaigų darbuotojai.

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, turintys pakankamai teisės srities žinių, kad galėtų teikti profesionalią teisinę konsultaciją apie institucijos naudojimąsi savo įgaliojimais.

Pakeitimas  232

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apeliacinės tarybos sprendimai priimami bent keturių iš šešių jos narių balsų dauguma.

Išbraukta.

Pakeitimas  233

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apeliacinę tarybą prireikus sušaukia jos pirmininkas.

Išbraukta.

Pakeitimas  234

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, skiria Institucijos valdyba, prieš tai pasitarusi su stebėtojų taryba.

3. Apeliacinės tarybos narius ir pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, skiria Europos Parlamentas, prieš tai pasitaręs su stebėtojų taryba.

Pakeitimas  235

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą (EB) Nr. …/… [EDPPI] ir Reglamentą (EB) Nr. …/… [EVPRI].

Išbraukta.

Pakeitimas  236

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Apeliacinės tarybos sprendimai priimami bent keturių iš šešių jos narių balsų dauguma.

Pakeitimas  237

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Apeliacinės tarybos narių kadencija trunka penkerius metus. Ji gali būti pratęsta vieną kartą.

Išbraukta.

Pakeitimas  238

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Institucijos valdybos paskirtas apeliacinės tarybos narys negali būti pašalintas iš pareigų savo kadencijos laikotarpiu, nebent jis pripažintas kaltu dėl rimto nusižengimo ir valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, priima atitinkamą sprendimą.

Išbraukta.

Pakeitimas  239

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Apeliacinę tarybą prireikus sukviečia jos pirmininkas.

Pakeitimas  240

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija užtikrina tinkamą apeliacinės tarybos veiklos paramą ir sekretoriato paslaugas.

6. Institucija, Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos) ir Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos) per Jungtinį komitetą užtikrina tinkamą apeliacinės tarybos veiklos paramą ir sekretoriato paslaugas.

Pagrindimas

Kadangi apeliacinė taryba bus Jungtiniame komitete, JK turėtų tarybai sudaryti sąlygas kreiptis į savo sekretoriatą paramos.

Pakeitimas  241

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio nuostatas apeliacinė taryba gali naudotis visais įgaliojimais, kurie priklauso Institucijos kompetencijai, arba ji gali perduoti bylą kompetentingam Institucijos padaliniui. Pastarajam apeliacinės tarybos sprendimas yra privalomas.

5. Apeliacinė taryba gali patvirtinti kompetentingo Institucijos padalinio priimtą sprendimą arba perduoti bylą kompetentingam Institucijos padaliniui. Pastarajam apeliacinės tarybos sprendimas yra privalomas, ir jis priima iš dalies pakeistą sprendimą dėl tos bylos.

Pagrindimas

Apeliacinė taryba turėtų patvirtinti arba atmesti sprendimą, bet ji neprivalo jo performuluoti – tai priklauso institucijos kompetencijai.

Pakeitimas  242

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ieškinių pateikimas Pirmosios instancijos teismui ir Teisingumo Teismui

Ieškinių pateikimas Bendrajam Teismui ir Teisingumo Teismui.

 

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)

Pakeitimas  243

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal Sutarties 230 straipsnį Pirmosios instancijos teismui arba Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys, kuriame ginčijamas apeliacinės tarybos priimtas sprendimas arba, tais atvejais, kai apeliacinė taryba tokios teisės neturi, Institucijos priimtas sprendimas.

1. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį Pirmosios instancijos teismui arba Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys, kuriame ginčijamas apeliacinės tarybos priimtas sprendimas arba, tais atvejais, kai apeliacinė taryba tokios teisės neturi, Institucijos priimtas sprendimas.

Pakeitimas  244

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį valstybės narės ir Sąjungos institucijos, taip pat bet koks fizinis arba juridinis asmuo gali tiesiogiai Teisingumo Teismui pateikti skundą dėl Institucijos sprendimų.

Pakeitimas  245

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu Institucija įpareigota veikti, bet nepriima jokio sprendimo, pagal Sutarties 232 straipsnį Pirmosios instancijos teismui arba Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys dėl neveikimo.

2. Jeigu Institucija įpareigota veikti, bet nepriima jokio sprendimo, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 265 straipsnį Pirmosios instancijos teismui arba Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys dėl neveikimo.

Pakeitimas  246

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) privalomi nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti finansų įstaigas, įnašai;

Išbraukta.

Pakeitimas  247

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis);

b) Sąjungos subsidija, nurodyta atskiroje Europos Sąjungos bendrojo biudžeto [XII] skirsnio eilutėje;

Pagrindimas

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Pakeitimas  248

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucijos išlaidas sudaro bent personalo, darbo užmokesčio, administracinės, infrastruktūros ir veiklos išlaidos.

2. Institucijos išlaidas sudaro bent personalo, darbo užmokesčio, administracinės, infrastruktūros, profesinio mokymo ir veiklos išlaidos.

Pakeitimas  249

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Remdamasi šia sąmata, Komisija įtraukia į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą išlaidas, kurios, jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, ir subsidijos, kuri bus mokama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties 272 straipsnį, sumą.

3. Remdamasi šia sąmata, Komisija įtraukia į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą išlaidas, kurios, jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, ir subsidijos, kuri bus mokama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties 313 ir 314 straipsnius, sumą.

Pakeitimas  250

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Institucija n finansinių metų biudžetą įvykdė.

9. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Institucija n finansinių metų biudžetą, kurį sudaro iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir kompetentingų institucijų gaunamos pajamos, įvykdė.

Pakeitimas  251

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucijos darbuotojams, įskaitant jos vykdomąjį direktorių, taikomi Tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Europos bendrijos institucijų bendrai priimtos taisyklės šiems nuostatams ir sąlygoms taikyti.

1. Institucijos darbuotojams, išskyrus jos pirmininką, taikomi Tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Sąjungos institucijų bendrai priimtos taisyklės šiems nuostatams ir sąlygoms taikyti.

Pagrindimas

Pirmininkui neturėtų būti taikomi ES tarnybos nuostatai. Pirmininko įdarbinimo nuostatas ir sąlygas turėtų nustatyti stebėtojų taryba, kaip ir skiriant Europos centrinio banko vykdomosios valdybos pirmininką. Atsižvelgiant į tai, kad pirmininkai bus ESRV ir jos iniciatyvinio komiteto nariai, reikėtų taikyti nuoseklų ECB atžvilgiu požiūrį.

Pakeitimas  252

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones. Siekiant užtikrinti veiksmingiausią Institucijai nustatytų uždavinių įgyvendinimą, įgyvendinimo priemonėse numatomos pagrįstos nukrypti leidžiančios nuostatos.

Pakeitimas  253

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisės aktams būdingus bendruosius principus atlygina žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisės aktams būdingus bendruosius principus atlygina nepateisinamą žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

Pagrindimas

EPI, vykdydama savo veiklą ir siekdama geresnių rezultatų, gali padaryti nuostolių pavienėms finansų įstaigoms. Tokie nuostoliai būtų pateisinami turint mintyje pastangas užtikrinti sistemos stabilumą, todėl EPI neturėtų būti laikoma už juos atsakinga.

Pakeitimas  254

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, vykdomajam direktoriui ir Institucijos darbuotojams, įskaitant valstybių narių laikinai komandiruotus pareigūnus, taikomi profesinės paslapties reikalavimai pagal Sutarties 287 straipsnį ir atitinkamos atitinkamų Bendrijos teisės aktų nuostatos, net ir jiems baigus eiti pareigas.

1. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, vykdomajam direktoriui ir Institucijos darbuotojams, įskaitant valstybių narių laikinai komandiruotus pareigūnus ir visus kitus asmenis, vykdančius institucijos užduotis pagal sutartis, taikomi profesinės paslapties reikalavimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnį ir atitinkamos atitinkamų Sąjungos teisės aktų nuostatos, net ir jiems baigus eiti pareigas.

Pakeitimas  255

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Per pirmuosius 18 mėnesių po to, kai jie pasitraukia iš savo pareigų, jie neturėtų įsidarbinti finansų įstaigose, kurių priežiūrą anksčiau vykdė Europos finansų priežiūros institucijų sistema.

Pakeitimas  256

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Trečiosios šalys, taikančios teisės aktus, kurie pripažįstami lygiaverčiais Institucijos kompetencijos srityje, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje, taip pat gali dalyvauti tiesiogiai su jomis susijusioje Institucijos veikloje, jei jos su Europos Sąjunga yra sudariusios susitarimus.

Pakeitimas  257

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis dalyvavimas turėtų pasireikšti skatinant veiksmingą dvišalį ir daugiašalį kompetentingų institucijų keitimąsi informacija, visiškai laikantis atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose nustatytų taikomų konfidencialumo ir duomenų apsaugos nuostatų.

Pakeitimas  258

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Laikotarpiu po šio reglamento įsigaliojimo datos ir prieš įsteigiant instituciją, 3 lygio komitetas glaudžiai bendradarbiauja su Komisija siekdamas parengti 3 lygio komiteto pakeitimą institucija. 3-iojo lygio komitetai gali imtis visų naudingų parengiamųjų veiksmų, dėl kurių galutinį sprendimą priima atitinkami institucijos padaliniai.

Pakeitimas  259

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Laikotarpiu nuo šio reglamento įsigaliojimo iki pirmininko, valdybos narių ir vykdomojo direktoriaus paskyrimo datos, Institucijai laikinai pirmininkauja esamo 3-iojo lygio komiteto pirmininkas ir valdo jo generalinis sekretorius.

Pagrindimas

Siūloma aiškiau išdėstyti nuostatas dėl parengiamųjų veiksmų, kurių galima imtis prieš įsteigiant EPI. Siekiant efektyvumo, būtina, kad po reglamento įsigaliojimo datos 3 lygio komitetai galėtų imtis visų naudingų paruošiamųjų EPI įsteigimo veiksmų, kuriuos turi patvirtinti atitinkamos šios paruošiamosios veiklos EPI institucijos. Toks veiklos metodas padės kiek įmanoma labiau sutrumpinti laikotarpį, per kurį EPI negalės dirbti visu pajėgumu dėl nepatvirtintų jų pirmininko ir vykdomojo direktoriaus kandidatūrų.

Pakeitimas  260

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Visiems pagal 1 dalyje nurodytas sutartis dirbantiems personalo nariams pasiūloma galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų sutartis, remiantis Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktu, įvairiais Institucijos etatų plane numatytais lygiais.

2. Siekiant užtikrinti sklandų jau įdarbintų darbuotojų perėjimą į Instituciją, visiems pagal 1 dalyje nurodytas sutartis (įskaitant komandiruotų darbuotojų sutartis) dirbantiems personalo nariams pasiūloma galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų sutartis, numatančias lygiavertes arba panašias ekonomines ir teisines sąlygas pagal atitinkamą teisinį pagrindą.

Pagrindimas

Siūloma nustatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, susijusias su esamais 3 lygio komitetų darbuotojais.

Pakeitimas  261

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant patikrinti galimų kandidatų gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, sudaryti sutartis įgaliota tarnyba įsigaliojus šiam reglamentui taiko visiems darbuotojams, turintiems sutartis su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu ar jo sekretoriatu, vidaus atrankos procedūrą.

Siekiant patikrinti galimų kandidatų gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, sudaryti sutartis įgaliota tarnyba įsigaliojus šiam reglamentui taiko visiems darbuotojams, turintiems sutartis su 3 lygio komitetu ar jo sekretoriatu, vidaus atrankos procedūrą. Vykdant vidaus atrankos procedūrą, reikėtų visapusiškai atsižvelgti į gebėjimus ir patirtį, kuriuos darbuotojas įgijo vykdydamas savo pareigas prieš perėjimą.

Pagrindimas

Siūloma nustatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, susijusias su esamais 3 lygio komitetų darbuotojais.

Pakeitimas  262

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Iki ...* Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus, kurie būtini siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie 12b straipsnyje nustatytų įstaigų priežiūros, kurią vykdys Institucija, ir naują finansų krizės valdymo sistemą.

 

* OL (įrašyti datą): šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  263

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir taikant šiame reglamente nustatytas procedūras, per trejus metus nuo 67 straipsnio antroje pastraipoje nustatytos datos ir paskui kas treji metai.

1. Iki ...* ir vėliau kas treji metai Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir taikant šiame reglamente nustatytas procedūras. Ataskaitoje, be kita ko, vertinama:

 

a) nacionalinių institucijų pasiekta įprastos priežiūros veiklos konvergencija;

 

b) priežiūros institucijų kolegijų veikimas;

 

c) Institucijos vaidmuo vykdant sisteminių įstaigų priežiūrą; bei

 

d) 23 straipsnyje nurodytos apsaugos sąlygos taikymas.

 

___________________

*OL (įrašyti datą): treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios datos.

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama įpareigoti Komisiją teikti pasiūlymus, kuriais būtų paaiškinta valstybių narių fiskalinės atsakomybės samprata ir atnaujintas šis reglamentas, kad jis atitiktų bet kokią galimą pažangą, įgyvendinant Bendrijos krizių valdymo bankininkystės sektoriuje sistemą, dėl kurios Komisija neseniai pradėjo konsultacijas.

Pakeitimas  264

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga siekiant reguliavimo ir priežiūros konvergencijos Bendrijos krizių valdymo ir sprendimo srityse. Vertinimas grindžiamas išsamiomis konsultacijomis, įskaitant konsultacijas su Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupe.

1a. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje taip pat nagrinėjama, ar:

 

a) tikslinga toliau vykdyti atskirą bankininkystės, draudimo, profesinių pensijų, vertybinių popierių ir finansų rinkų priežiūrą, ar reikėtų vykdyti bendrą jų priežiūrą;

 

b) tikslinga, kad rizikos ribojimo priežiūra ir komercinės veiklos priežiūra vykdoma atskirai, ar ją turėtų vykdyti ta pati priežiūros institucija;

 

c) tikslinga supaprastinti ir sustiprinti EFPIS struktūrą siekiant padidinti Europos priežiūros institucijų (EPI) makrolygio ir mikrolygio atitiktį;

 

d) tikslinga padidinti EPI reguliavimo įgaliojimus;

 

e) EFPIS raida atitinka pasaulinę raidą;

 

f) EFPIS užtenka įvairovės ir kompetencijos;

 

g) atskaitomybė ir skaidrumas, susiję su paskelbimo reikalavimais, yra tinkamo lygio.

(1)

             2010 m. sausio 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl dabartinės finansų krizės buvo atkreiptas dėmesys į tai, ką prieš daug metų Parlamentas kritikavo: į tinkamo finansų reglamentavimo nebuvimą ir silpnus rinkos priežiūros mechanizmus. Kai buvo aptariamas Finansinių paslaugų veiklos planas (FPVP) (žr. J. M. Garcíos-Margallo pranešimą dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: Veiksmų planas (1999)(1)), Parlamentas įspėjo, kad siekiant išvengti sistemos krizės svarbu vienodai siekti visų trijų plane numatytų tikslų: rinkų liberalizavimo, kontrolės mechanizmų stiprinimo ir santaupų apmokestinimo derinimo. Vėlesniuose pranešimuose (I. Van den Burgo pranešimas dėl rizikos ribojimo priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje (2002 m.)(2), I. Van den Burgo pranešimas dėl finansinių paslaugų politikos (2005–2010 m.): baltoji knyga (2007 m.)(3) ir I. Van den Burgo bei D. Daianu pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo: būsimosios priežiūros struktūros (2008 m.)(4)) pabrėžiama, kad nacionalinių priežiūros institucijų, kurių jurisdikcija neperžengia jų šalių sienų, koordinavimo nepakaktų siekiant kontroliuoti finansų įstaigas, kurių požiūriu vidaus rinka yra iš tiesų valstybių sienomis neribojamas regionas. Be to, pagal kai kurias taisykles jau nustatyti pagrindiniai Europos priežiūros struktūros principai ir pateikta bendra jos raidos idėja (D. Skinderio 2009 m. pranešimas „Mokumas II“); Gauzèso pranešimas dėl KRA reglamento (2009 m.).

· Siekiant užpildyti reglamentavimo spragas ir ištaisyti priežiūros sistemos trūkumus, Komisija užsakė, kad ekspertų grupė, kuriai pirmininkauja Jacques de Larosière, parengtų pranešimą, kuriame būtų atsižvelgiama į krizės sąlygomis sukauptą patirtį, ir pateiktų rekomendacijas, būtinas siekiant stengtis sustabdyti kitos panašios krizės atsiradimą. Komisijos pasiūlyme visų pirma rekomenduojama įsteigti nacionalinių priežiūros institucijų tinklą, kuris dirbtų kartu su nauja Europos priežiūros institucija (EPI), sudaryta iš trijų ramsčių: pirmas ramstis yra Europos bankininkystės institucija (EBI), kitas – Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) ir trečias – Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI). Siūloma, jog Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas užtikrintų, kad taisyklės teisingai konsoliduotos ir kad prižiūrėtų Europos finansų rinkas. Antra, Komisijos pasiūlyme rekomenduojama įsteigti Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV), kurios užduotis – stebėti ir vertinti galimą grėsmę finansiniam stabilumui, kylančią dėl makroekonominių pokyčių. Parlamentas pritaria šiam požiūriui, tačiau pateikia du svarbius reikalavimus: ESRV reikia integruoti į Europos priežiūros institucijas (EPI) ir naujoms institucijoms reikia suteikti daugiau galių siekiant, kad jos įgautų iš tiesų europinį aspektą.

Trečia, Komisija pabrėžia, kad būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą Europos Sąjungoje. Techniniai standartai yra veiksminga priemonė siekiant šio derinimo, todėl Komisija juos svarsto ypač atidžiai. Parlamentas pritaria šiam požiūriui, tačiau pateikia du svarbius reikalavimus: rengiant šiuos techninius standartus Parlamentas turi atlikti tam tikrą vaidmenį (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnis) ir turi būti pabrėžtas Europos bankininkystės institucijos pagrindinis vaidmuo rengiant šiuos standartus. Taigi visais tais atvejais, kai Komisija ne visiškai patvirtins Institucijos pasiūlymus arba patvirtins juos iš dalies, Komisijos Pirmininkas ir atsakingas Komisijos narys turės paaiškinti tokio sprendimo priežastis Parlamentui ir Tarybai.

Institucija gali skelbti gaires ir rekomendacijas dėl ES teisės aktų taikymo techninių standartų neapimamose srityse. Parlamentas pageidautų, kad Institucijos patvirtintos gairės ir rekomendacijos kuo platesniu mastu būtų privalomos nacionalinėms priežiūros institucijoms. Todėl Parlamentas prašo, kad Institucijos pirmininkas galėtų nurodyti nacionalines priežiūros institucijas, kurios nesilaiko gairių ir rekomendacijų, ir pateikti priemones, kurias Institucija ketina priimti siekdama, kad gairių ir rekomendacijų laikymasis būtų privalomas. Viešas skelbimas apie atvejus, kai nacionalinės institucijos nesilaiko Institucijos gairių ir rekomendacijų, yra veiksminga paskata jų laikytis.

Komisijos ir privačių įstaigų santykiai yra ypač subtilus klausimas. Komisijos pasiūlyme Institucijai leidžiama reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos laikytųsi ES teisės; jame taip pat Institucijai suteikiama teisė pateikti oficialų įspėjimą, kad nacionalinės priežiūros institucijos kritiniais atvejais turi priimti būtinas priemones. Jei nacionalinė priežiūros institucija nesilaiko šių sprendimų, nacionalinė institucija galės kreiptis į finansų įstaigas tose srityse, kuriose ES teisė taikoma tiesiogiai, siekiant atkurti pasitikėjimą rinka. Teisė kreiptis į privačias finansų įstaigas, pranešėjo nuomone, yra vienintelė galima priemonė siekiant užtikrinti, kad Institucijos priimtų sprendimų būtų laikomasi.

Pagrindinės šiame pranešime aptariamos naujovės susijusios su finansų įstaigų, visų pirma tarpvalstybiniu mastu veikiančių įstaigų, priežiūra. Ypatingą dėmesį reikia skirti didžiulėms finansų įstaigoms (tai pernely didelės įstaigos, kad joms būtų galima leisti žlugti), kurių bankrotas galėtų sukelti visos finansų sistemos griūtį. Šiuo atveju galima rinktis tik iš dviejų variantų: išplėsti nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimus arba imtis daugiau veiksmų Europos lygmeniu (A. Turnerio apžvalga), taigi daugiau protekcionizmo arba daugiau vidaus rinkos. Nėra prasmės toliau taikyti priemones, kurios per krizę pasirodė esančios neveiksmingos.

Jei būtų pasirinktas vadinamasis nacionalinis variantas, reikštų, kad priimančiosios valstybės priežiūros institucijos galėtų priversti bankus veikti per pavaldžiąsias įmones, o ne per filialus, ir kad priežiūros institucijoms būtų suteikiama teisė daugiau tiesiogiai kontroliuoti bankų kapitalą ir likvidumą.

Vadinamasis europinis variantas reikštų, kad priežiūros institucijų kolegijoms būtų suteikiama teisė nustatyti taisykles, kurių būtų privaloma laikytis, jei nacionalinės priežiūros institucijos negalėtų susitarti. Europinis variantas taip pat reikštų, kad Institucija būtų atsakinga už finansų įstaigų, dėl kurių bankroto galėtų kilti rimtas pavojus sistemos stabilumui, priežiūrą. Institucija visada veiktų per nacionalines institucijas, kurios tokiu atveju funkcionuotų kaip Institucijai pavaldžios ir pagal jos nurodymus. Nustatant ES lygmens įstaigas būtų atsižvelgiama į nacionalinius standartus (FST, TVF, TAB). Ankstesnio modelio keitimas nauju galėtų vykti palaipsniui ir būtų pradedama nuo įstaigų, kurių veikla susijusi su didžiausia rizika, ir per pagrįstą laikotarpį būtų pereinama prie likusių įstaigų.

Parlamento pranešime taip pat siūloma įsteigti iš finansų įstaigų įnašų finansuojamą Europos fondą, kad būtų galima apsaugoti indėlininkus ir išgelbėti sunkumų turinčias įstaigas, kurių bankrotas galėtų sužlugdyti visą sistemą. Tuo atveju, jei Fondo lėšų nepakaktų, Fondas galėtų išleisti viešus skolos vertybinius popierius. Jei ir to nepakaktų ir siekiant, kad sistema nesužlugtų, būtinai reikėtų pasinaudoti valstybės lėšomis, valstybės narės turėtų imtis veiksmų. Naštą, susijusią su tokiais vyriausybių veiksmais, susijusios valstybės narės pasidalytų pagal Susitarimo memorandumą, dėl kurio susitarta iš anksto.

Komisijos pasiūlymas parengtas remiantis beveik vien tik bankų požiūriu ir neatsižvelgiama į siekiančių paskolas gauti šalių nuomonę. Dėl šios priežasties siūloma ypatingą vaidmenį suteikti mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes jos kur kas labiau priklauso nuo bankų teikiamo finansavimo, negu didelės įmonės, kadangi pastarosios įpratusios tenkinti savo poreikius pasitelkdamos rinkas. MVĮ organizacijų atstovai įeitų į suinteresuotųjų šalių grupės sudėtį ir rinktų du stebėtojų tarybos narius.

Apibendrinus, Parlamento pranešime siekiama pakeisti Komisijos pasiūlymą ir vėl pateikti pasiūlymus, kuriuos Parlamentas teikė prieš daugelį metų. J. de Larosière ataskaita buvo gerai parengta, tačiau ji nepadėjo pasiekti tokių rezultatų, kokių tikėjosi jos rengėjai. Komisijos pasiūlymas silpnesnis, galbūt todėl, kad būtų galima lengviau pasiekti susitarimą su Taryba. Pagal 2009 m. gruodžio mėn. Tarybos susitarimą šio ir taip silpno Komisijos pasiūlymo reikšmė dar labiau sumenkėjo. Taigi Parlamento frakcijos (PPE, PSE, ALDE ir Žalieji) viešame pareiškime pranešė, kad norėtų didesnių pokyčių, negu kitos dvi institucijos.

Rengiant šį Parlamento pranešimą buvo galima taikyti dvi skirtingas strategijas. Siekiant greitai susitarti, stengtis numatyti Tarybos pageidavimus, arba nagrinėti šį klausimą vien tik Europos mastu. Buvo nuspręsta pasinaudoti šia galimybe padėti Europos integracijos procesui pasistūmėti pirmyn. Pasirinkta įgyvendinti antrąją strategiją ir dėl šios priežasties pranešime siekiama įsteigti tikrą Europos instituciją.

Tikimasi, kad atsižvelgus į šį pranešimą bus išnagrinėta galimybė įsteigti tikrą aiškius įgaliojimus turinčią Europos instituciją ir galimybė tuo pačiu metu nustatyti sistemą būsimoms krizėms spręsti, kurią taikant sumažėtų tikimybė, kad Europos mokesčių mokėtojai susidurs su nepageidaujamais finansų sistemos nuosmukio rezultatais. Dabar savo nuomonę turi pareikšti Europos Parlamento nariai.

(1)

OL C 40, 2001 2 7, p. 453.

(2)

OL C 25 E, 2004 1 29, p. 394.

(3)

Neskelbta Oficialiajame leidinyje.

(4)

OL C 9E, 2010 1 15, p. 48.


Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (12.4.2010)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija

(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Nuomonės referentas: Íñigo Méndez de Vigo

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europą ištikusi 2008 m. ekonomikos ir finansų krizė, kurios pasekmės vis dar juntamos, akivaizdžiai parodė, kad trūksta tinkamo finansų reglamentavimo Europos lygmeniu ir kad silpni rinkos priežiūros mechanizmai. Komisija, remdamasi Jacques‘o de Larosière‘o pirmininkaujamos ekspertų grupės ataskaita, parengė keturis pasiūlymus, už kurių svarstymą Parlamente atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Konstitucinių reikalų komitetas savo nuomonėje siekia išsamiai išanalizuoti, kaip geriausiai į institucinę sistemą įtraukti naująją Europos priežiūros instituciją ir Europos sisteminės rizikos valdybą, įsteigtas pagal minėtuosius pasiūlymus. Be to, skiriama daug dėmesio tam, kad būtų parengti suderinti finansinių paslaugų techniniai standartai siekiant užtikrinti, pirma, nuoseklius veiksmus ir, antra, tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą Europos Sąjungoje. Šioje nuomonėje itin atidžiai nagrinėjami santykiai su privataus sektoriaus institucijomis, taip pat ir Europos priežiūros institucijos ir nacionalinių priežiūros institucijų santykiai. Galiausiai atkreipiamas dėmesys į problemas, susijusias su tarpvalstybinių institucijų priežiūra.

Atsižvelgiant į 2008 m. finansų krizę, Europos problemas reikia spręsti Europos lygmeniu: Parlamentas, įgavęs naujų galių pagal Lisabonos sutartį, privalo imtis lemiamo vaidmens sprendžiant šiuos klausimus.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (bankininkystė)

 

(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Bendrijos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Sąjungos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

 

(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) Europos finansų priežiūros institucijų sistema turėtų būti nacionalinių ir Bendrijos priežiūros institucijų tinklas, kuriame kasdienė finansų įstaigų priežiūra būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu, o pagrindinis tarpvalstybinių grupių priežiūros vaidmuo būtų patikėtas priežiūros institucijų kolegijoms. Taip pat turėtų būti užtikrintas didesnis finansų įstaigoms ir rinkoms visoje Bendrijoje skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų taikymas. Reikėtų įsteigti Europos bankininkystės instituciją, taip pat Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją bei Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (Europos priežiūros institucijas).

7) Europos finansų priežiūros institucijų sistema turėtų būti nacionalinių ir Sąjungos priežiūros institucijų tinklas, kuriame kasdienė finansų įstaigų, nevykdančių veiklos Sąjungos lygmeniu, priežiūra būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu. Priežiūros institucijų kolegijos turėtų vykdyti tarpvalstybinių institucijų, nevykdančių veiklos Sąjungos lygmeniu, priežiūrą. Europos priežiūros institucija (bankininkystė) (toliau – Institucija) turėtų palaipsniui perimti tarpvalstybinių institucijų, vykdančių veiklą Sąjungos lygmeniu, priežiūrą. Taip pat turėtų būti užtikrintas didesnis finansų įstaigoms ir rinkoms visoje Sąjungoje skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų taikymas. Kartu su Institucija, taip pat reikėtų įsteigti Europos priežiūros instituciją (draudimas ir profesinės pensijos) ir Europos priežiūros instituciją (vertybiniai popieriai ir rinkos) bei Europos priežiūros instituciją (Jungtinis komitetas) (toliau – Jungtinis komitetas). Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų sudaryti Europos finansų priežiūros institucijų sistemos dalį.

 

(Institucijų pavadinimus reikėtų atitinkamai pakeisti visame tekste.)

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a) Teisingumo Teismas byloje C-217/04 (Jungtinė Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą) nusprendė, kad: „EB sutarties 95 straipsnio formuluotė neleidžia prieiti prie išvados, kad šios nuostatos pagrindu Bendrijos teisės aktų leidėjo priimtos priemonės turi būti skirtos vien tik valstybėms narėms. Teisės aktų leidėjui gali atrodyti, kad būtina įsteigti Bendrijos agentūrą, padedančią įgyvendinti suderinimą tada, kai neprivalomų papildomų priemonių ir gairių priėmimas atrodo esąs tinkamas siekiant palengvinti šia nuostata paremtų aktų vienodą įgyvendinimą ir taikymą1.“ Pagal EB sutarties 95 straipsnį (dabar, po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis) patvirtintos priemonės gali būti priimtos kaip direktyvos ar reglamentai. Pavyzdžiui, Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra buvo įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 460/20042; taip pat ir Institucija bus įsteigta pagal reglamentą.

 

12006 m. gegužės 2 d. sprendimo 2006 m. rinkinio 44 punktas (p. I-3771).

 

2 OL L 77, 2004 3 13, p. 1.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Europoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių techninių standartų projektus Bendrijos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Šiuos techninių standartų projektus pagal Bendrijos teisę turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Techninių standartų projektus turi priimti Komisija. Juos reikėtų iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui, techninių standartų projektai būtų nesuderinami su Bendrijos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems Bendrijos finansinių paslaugų acquis. Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas konkretus terminas.

14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Sąjungoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių techninių standartų projektus Sąjungos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje numatytą procedūrą turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl finansinių paslaugų srities techninių standartų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15) Šiame reglamente nustatytas techninių standartų rengimo procesas nepažeidžia Komisijos įgaliojimų savo iniciatyva priimti įgyvendinimo priemones pagal komitologijos procedūras Lamfalussy struktūros 2-uoju lygmeniu, kaip nustatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose. Klausimai, su kuriais susiję techniniai standartai, nesusiję su politikos sprendimais, o jų turinį riboja 1-uoju lygmeniu priimti Bendrijos teisės aktai. Rengdama standartų projektus, Institucija užsitikrina galimybę maksimaliai pasinaudoti specializuota nacionalinių priežiūros institucijų patirtimi.

15) Šiuos techninių standartų projektus turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Juos reikės iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui, techninių standartų projektai nesuderinami su Sąjungos teise, juose neatsižvelgiama į proporcingumo principą arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems Sąjungos finansinių paslaugų teisyne. Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas konkretus terminas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16) Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti neprivalomas gaires ir rekomendacijas dėl Bendrijos teisės aktų taikymo techninių standartų neapimamose srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir rekomendacijų, nacionalinės institucijos turėtų būti įpareigotos nurodyti priežastis, kodėl jos nesilaiko tų gairių ir rekomendacijų.

16) Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti gaires ir rekomendacijas dėl Sąjungos teisės aktų taikymo techninių standartų neapimamose srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir rekomendacijų, nacionalinės institucijos turėtų būti įpareigotos viešai, siekiant skaidrumo rinkos dalyvių atžvilgiu, nurodyti priežastis, kodėl jos nesilaiko tų gairių ir rekomendacijų. Techninių standartų nereglamentuojamose srityse Institucija turėtų numatyti ir skleisti pažangiąją patirtį.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17) Tinkamo ir išsamaus Bendrijos teisės aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų rinkų vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo, finansų sistemos stabilumo ir neutralių finansų įstaigų konkurencijos Bendrijoje sąlygų. Todėl reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Institucija nagrinėtų neteisingo ar nepakankamo Bendrijos teisės aktų taikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tose srityse, kuriose Bendrijos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški įpareigojimai.

17) Tinkamo ir išsamaus Sąjungos teisės aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų rinkų vientisumo, skaidrumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo, finansų sistemos stabilumo ir neutralių finansų įstaigų konkurencijos Sąjungoje sąlygų. Todėl reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Institucija nagrinėtų neteisingo ar nepakankamo Sąjungos teisės aktų taikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tose srityse, kuriose Sąjungos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški įpareigojimai.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19) Jeigu nacionalinė institucija nesilaiko rekomendacijos, Komisija turėtų būti įgaliota priimti atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai skirtą sprendimą Bendrijos teisės laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 226 straipsnį.

19) Jeigu nacionalinė institucija per Institucijos nustatytą terminą nesilaiko rekomendacijos, Institucija turėtų nedelsiant priimti atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai skirtą sprendimą Sąjungos teisės laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 258 straipsnį.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.

21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Sąjungos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Sąjungos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų nustatyti, kada padėtis yra kritinė. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir proporcingai atsižvelgti į atskirų valstybių narių kompetentingų institucijų pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų kompetentingų institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų būti numatytas taikinimo etapas, per kurį kompetentingos institucijos galėtų susitarti. Institucijos kompetencija turėtų apimti nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų bendradarbiavimo procese, taip pat dėl Bendrijos teisės aiškinimo ir taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų esamų taikinimo mechanizmų. Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse.

22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir proporcingai atsižvelgti į atskirų valstybių narių kompetentingų institucijų pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų kompetentingų institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų būti numatytas taikinimo etapas, per kurį kompetentingos institucijos galėtų susitarti. Institucijos kompetencija turėtų apimti nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų bendradarbiavimo procese, taip pat dėl Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų esamų taikinimo mechanizmų. Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų srityse. Ši nuostata taikoma ir nesutarimų priežiūros institucijų kolegijoje atveju.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22a) Krizė atskleidė tai, kad dabartiniuose tarpvalstybinių finansų įstaigų, visų pirma, didžiausių ir sudėtingiausių įstaigų, kurių bankrotas gali sukelti sisteminių nuostolių, priežiūros veiksmuose esama daug reikšmingų klaidų. Šios klaidos susijusios su įvairiomis finansų įstaigų ir priežiūros institucijų veiklos sritimis. Pirmosios veikia rinkoje be sienų, o antrosios kiekvieną dieną tikrina, ar jų jurisdikcija neperžengia nacionalinių sienų.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22b) Akivaizdu, kad bendradarbiavimo mechanizmo, naudoto šiai asimetriškumo problemai spręsti, nepakanka. Kaip teigiama 2009 m. kovo mėn. paskelbtoje Turnerio ataskaitoje, „dabartinė tvarka, apimanti teises steigti filialus, kilmės šalies vykdoma priežiūra ir vien tik nacionalinis indėlių draudimas nėra tinkamas būsimo Europos tarpvalstybinės mažmeninės bankininkystės reglamentavimo ir priežiūros pagrindas1“.

 

_____________

1 101 psl.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22c) Yra tik du galimi šios problemos sprendimai: suteikti daugiau galių priimančios valstybės priežiūros institucijoms arba įsteigti tikrąją alternatyvią Europos instituciją. Turnerio ataskaitoje taip pat teigiama: „veiksmingesnės procedūros įmanomos padidinus nacionalinius įgaliojimus, o tai reikštų uždaresnę bendrąją rinką, arba užtikrinus didesnę Europos integraciją“.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

22 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22d) Pagal nacionalinius sprendimus, priimančioji valstybė galėtų nesuteikti vietiniams filialams veiklos teisės, įpareigoti užsienio institucijas veikti tik per pavaldžiąsias įmones, o ne per filialus, ir prižiūrėti jų šalyje veikiančių bankų kapitalą ir likvidumą, ir dėl to padaugėtų protekcionizmo.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22e) Priimant sprendimą Europos mastu, reikia stiprinti priežiūros institucijų kolegijų vykdomą tarpvalstybinių finansų įstaigų priežiūros veiklą ir Europos institucijai laipsniškai perduoti įgaliojimus vykdyti Sąjungos lygmeniu veikiančių institucijų priežiūrą. Sąjungos lygmeniu veikiančios finansų įstaigos apima tas institucijas, kurios veikia keliose valstybėse, taip pat tas, kurios veikia nacionalinėje teritorijoje, tačiau jų bankrotas galėtų paveikti Sąjungos vieningos finansų rinkos stabilumą.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

22 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22f) Priežiūros institucijų kolegijos turėtų turėti įgaliojimą nustatyti priežiūros taisykles siekiant skatinti nuoseklų Sąjungos teisės taikymą. Siekiant optimizuoti keitimosi informacija procesą ir skatinti Sąjungos teisės aktų taikymo konvergenciją ir nuoseklumą visose kolegijose, Institucija turėtų visateisiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje. Institucija turėtų veikti kaip tarpvalstybinių finansų įstaigų, veikiančių Sąjungoje, priežiūros vadovė. Be to, Institucija turėtų atlikti teisiškai įpareigojantį tarpininkės vaidmenį sprendžiant nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimus.

 

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

22 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22g) Priežiūros institucijų kolegijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią tarpvalstybinių finansų įstaigų, nevykdančių veiklos Sąjungos lygmeniu, priežiūrą, tačiau daugeliu atvejų išlieka nacionalinių standartų ir praktikos skirtumai. Netikslinga vienodinti pagrindinius finansų reglamentus, jei priežiūros praktika lieka fragmentuota. Kaip nurodoma J. de Larosière ataskaitoje, būtina vengti konkurencijos iškraipymų ir reguliuojamojo arbitražo, kurio priežastis skirtingos priežiūros praktikos, kadangi jie galėtų pakenkti finansų stabilumui, be kita ko, dėl to, kad skatina finansinę veiklą perkelti į šalis, kuriose vykdoma mažiau griežta priežiūra. Priežiūros sistema turi būti suvokiama kaip teisinga ir subalansuota sistema.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23a) Sąjungos lygmeniu veikiančių finansų įstaigų rizikos ribojimo priežiūra turėtų būti patikėta Institucijai. Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų veikti kaip Institucijos atstovai ir, kai vykdo Sąjungos lygmeniu veikiančių tarpvalstybinių finansų įstaigų priežiūrą, turėtų laikytis Institucijos nurodymų.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23b) Reikėtų nustatyti finansų įstaigas, veikiančias Sąjungos lygmeniu, atsižvelgiant į tarptautinius standartus.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali būti naudinga priemonė priežiūros institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti bendradarbiavimą ir taip optimizuoti priežiūros procesą bei mažinti finansų įstaigoms tenkančią naštą. Taigi reglamente turėtų būti nustatytas aiškus teisinis tokio perdavimo pagrindas. Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis vietoj atsakingos institucijos atlieka kita priežiūros institucija, o už priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis perduodanti institucija. Kai perduodamos pareigos, viena nacionalinė priežiūros institucija – institucija, kuriai perduodamos pareigos, – turi galėti savo vardu priimti sprendimą tam tikru priežiūros klausimu vietoj kitos nacionalinės priežiūros institucijos. Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti vadovaujamasi principu, pagal kurį priežiūros kompetencija suteikiama priežiūros institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros darnos ir norint optimaliai pasinaudoti nacionalinių priežiūros institucijų technine kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal susitarimą principai gali būti papildomai patikslinti atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose. Institucija turėtų visomis tinkamomis priemonėmis padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai prieinama informacija apie susitarimus būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti visos susijusios šalys.

24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali būti naudinga priemonė priežiūros institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti bendradarbiavimą ir taip optimizuoti priežiūros procesą bei mažinti finansų įstaigoms tenkančią naštą. Taigi reglamente turėtų būti nustatytas aiškus teisinis tokio perdavimo pagrindas. Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis vietoj atsakingos institucijos atlieka kita priežiūros institucija, o už priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis perduodanti institucija. Kai perduodamos pareigos, viena nacionalinė priežiūros institucija – institucija, kuriai perduodamos pareigos, – turi galėti savo vardu priimti sprendimą tam tikru priežiūros klausimu vietoj Institucijos arba kitos nacionalinės priežiūros institucijos. Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti vadovaujamasi principu, pagal kurį priežiūros kompetencija suteikiama priežiūros institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros darnos ir norint optimaliai pasinaudoti nacionalinių priežiūros institucijų technine kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal susitarimą principai gali būti papildomai patikslinti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Institucija turėtų visomis tinkamomis priemonėmis padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms lengviau sudaryti perdavimo susitarimus ir juos stebėti. Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai prieinama informacija apie susitarimus būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti visos susijusios šalys. Ji turėtų nustatyti ir skleisti pažangiąją patirtį, susijusią su įgaliojimų perdavimu ir perdavimo susitarimais.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26) Tarpusavio vertinimai yra veiksminga ir efektyvi priemonė nuoseklumui finansų priežiūros institucijų tinkle skatinti. Todėl Institucija turėtų parengti tokių vertinimų metodinę sistemą ir reguliariai juos atlikti. Vertinant dėmesys turėtų būti sutelkiamas ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, bet taip pat ir į priežiūros institucijų gebėjimą pasiekti aukštos kokybės priežiūros rezultatų, taip pat į kompetentingų institucijų nepriklausomumą.

26) Tarpusavio vertinimai yra veiksminga ir efektyvi priemonė nuoseklumui finansų priežiūros institucijų tinkle skatinti. Todėl Institucija turėtų parengti tokių vertinimų metodinę sistemą ir reguliariai juos atlikti. Vertinant dėmesys turėtų būti sutelkiamas ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, bet taip pat ir į priežiūros institucijų gebėjimą pasiekti aukštos kokybės priežiūros rezultatų, taip pat į kompetentingų institucijų nepriklausomumą. Tarpusavio vertinimų rezultatai turėtų būti skelbiami viešai, pažangiausia patirtis turėtų būti nustatyta ir skelbiama viešai.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su ne Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji visapusiškai atsižvelgia į Europos institucijų vaidmenį ir kompetenciją palaikant santykius su ne Bendrijos institucijomis ir tarptautiniuose forumuose.

29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų atstovauti Sąjungai palaikant dialogą ir bendradarbiaujant su ne Sąjungos priežiūros institucijomis

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

33) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis techninių standartų, gairių ir rekomendacijų klausimais ir suteikti joms pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų priemonių. Siekiant veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje proporcingomis dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant atitinkamai institucinius investuotojus ir kitas finansų įstaigas, kurios pačios naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių bankininkystės paslaugų naudotojai, įskaitant MVĮ. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės aktuose nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

 

33) Institucija turėtų konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis techninių standartų, gairių ir rekomendacijų klausimais ir suteikti joms pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų priemonių. Prieš priimdama tokius techninių standartų projektus, gaires ir rekomendacijas Institucija turėtų atlikti poveikio vertinimą. Siekiant veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje proporcingomis dalimis būtų atstovaujamos Sąjungos kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant atitinkamai institucinius investuotojus ir kitas finansų įstaigas, kurios pačios naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų darbuotojai, akademinė bendruomenė, vartotojai ir kiti mažmeninių bankininkystės paslaugų naudotojai, įskaitant MVĮ. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis Komisijos ar Sąjungos teisės aktuose nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34a) Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti apsaugos priemone, akivaizdu, kad Europos Parlamentas turėtų būti informuotas tuo pačiu metu kaip ir Institucija, Taryba ir Komisija, nepažeidžiant ypatingos valstybių narių atsakomybės krizių atvejais. Be to, valstybė narė turėtų paaiškinti apsaugos priemonės naudojimo priežastis. Bendradarbiaudama su Komisija Institucija turėtų nustatyti priemones, kurių reikia imtis toliau.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo dieną dirbantis pirmininkas, kurį atviro konkurso tvarka išrenka stebėtojų taryba. Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo dieną dirbantis pirmininkas, kurį, Komisijai surengus atvirą konkursą ir po to sudarius kandidatų sąrašą, išrenka Europos Parlamentas. Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, tų institucijų veiklą turėtų kruopščiai koordinuoti Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, ir jos, jei tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl bendros pozicijos. Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas turėtų perimti visas Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto funkcijas. Kai tinka, aktus, taip pat patenkančius į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ar Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios Europos priežiūros institucijos.

39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, šios institucijos turėtų kruopščiai koordinuoti savo veiklą pasitelkdamos Jungtinį komitetą, ir, jei tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl bendros pozicijos. Jungtinis komitetas turėtų koordinuoti visų trijų Europos priežiūros institucijų veiklą, susijusią su finansiniais konglomeratais. Kai tinka, aktus, taip pat patenkančius į vienos Europos priežiūros institucijos (Europos draudimas ir profesinės pensijos) ar kitos Europos priežiūros institucijos (vertybiniai popieriai ir rinkos) kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios Europos priežiūros institucijos. Jungtiniam komitetui dvylikos mėnesių kadencijos laikotarpiu rotacijos principu turėtų pirmininkauti trijų Europos priežiūros institucijų pirmininkai. Jungtinio komiteto pirmininkas turėtų būti Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko pavaduotojas. Jungtinis komitetas turėtų turėti nuolatinį sekretoriatą, kurį sudarytų trijų Europos priežiūros institucijų paskirti darbuotojai siekiant, kad visos trys Europos priežiūros institucijos neformaliai keistųsi informacija ir formuotų bendrą kultūrinį požiūrį.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija veikia Direktyvos 2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB ir Direktyvos 94/19/EB, įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

2. Institucija veikia šio reglamento, Direktyvos 2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB ir Direktyvos 94/19/EB, įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Sąjungos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

 

Institucija taip pat veikia kredito įstaigų, finansinių konglomeratų, investicinių įmonių, mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų įstaigų veiklos srityje, įskaitant įmonių valdymo, audito ir finansinės atskaitomybės klausimais, jei tokie Institucijos veiksmai yra reikalingi šioje dalyje nurodytų teisės aktų veiksmingam ir nuosekliam taikymui užtikrinti.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Institucija yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS), kuri veikia kaip priežiūros institucijų tinklas, kaip toliau nurodyta 39 straipsnyje, dalis.

Išbraukta.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Europos bankininkystės institucija bendradarbiauja su Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV), kaip nustatyta šio reglamento 21 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Europos finansų priežiūros institucijų sistema

 

1. Institucija yra Europos finansų priežiūros sistemos (toliau – EFPIS), kuri veikia kaip bendras priežiūros institucijų tinklas, kuris vienija visas valstybių narių ir Sąjungos institucijas, kurioms suteikta finansų priežiūros srities kompetencija, kaip nurodoma šiame reglamente ir kituose susijusiuose Sąjungos reglamentuose, dalis. Pagrindinis EFPIS tikslas – garantuoti griežtą ir nuoseklią finansų įstaigų Sąjungos lygmens priežiūrą, kad būtų galima užtikrinti pasitikėjimą finansų sistema, paskatinti tvarų Sąjungos ekonominį augimą ir patenkinti įmonių ir piliečių poreikius.

 

2. EFPIS sudaro:

 

a) Europos sisteminės rizikos valdyba, įsteigta pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... [ESRV];

 

b) Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos), įkurta Reglamentu (ES) Nr. .../... [EVPRI];

 

c) Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... [EDPPI];

 

d) Institucija;

 

e) Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas (EPIJK), nurodytas 40 straipsnyje;

 

f) valstybių narių valdžios institucijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. .../... [EVPRI], Reglamento (ES) Nr. .../2009 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../... [EBI] 1 straipsnio 2 dalyje;

 

g) Komisija – 7 ir 9 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti;

 

3. Visos EFPIS priklausančios šalys glaudžiai bendradarbiauja viena su kita, rodydamos pasitikėjimą ir visapusišką savitarpio pagarbą, vadovaudamosi nuoširdaus bendradarbiavimo principu, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje.

 

4. Visoms finansų įstaigoms taikomi teisiškai privalomi aktai pagal Sąjungos teisę, o jų priežiūrą atlieka EFPIS priklausančios kompetentingos institucijos.

 

5. EFPIS netrukdo kompetentingoms institucijoms vykdyti nacionalinių priežiūros įgaliojimų pagal Sąjungos teisiškai įpareigojančius aktus ir tarptautinius bankų priežiūrai skirtus rizikos ribojimo principus.

 

6. Tik tos priežiūros institucijos, kurios priklauso Europos finansų priežiūros sistemai, turi teisę vykdyti Sąjungoje veikiančių finansų įstaigų priežiūrą.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) padėti nuosekliai taikyti Bendrijos teisės aktus, visų pirma padedant kurti bendrus priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, skatinant darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir imantis priemonių kritiniais atvejais;

b) padėti nuosekliai taikyti standartus ir teisės aktus, visų pirma padedant kurti bendrus priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų ir šio reglamento taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią ES lygmeniu veikiančių finansų įstaigų priežiūrą ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir imantis priemonių, inter alia, kritiniais atvejais;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius standartus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose specialiai nustatytose srityse. Savo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai.

1. Institucija gali rengti techninius standartus, kad papildytų, atnaujintų ir pakeistų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų neesmines nuostatas. Šie techniniai standartai nėra strateginiai sprendimai ir jų turinys apsiriboja teisės aktais, kurie yra jų pagrindas.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių standartų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą.

Prieš priimdama techninių standartų projektą Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių standartų projekto ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Institucija prašo Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Savo techninių standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai ir tuo pačiu metu juos siunčia Europos Parlamentui bei Tarybai.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar juos patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali patvirtinti standartų projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia siekiant Bendrijos interesų.

Gavusi techninių standartų projektus, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar juos patvirtinti, atmesti ar pakeisti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo sprendimą ir jį pagrindžia.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis.

Išbraukta.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija priima standartus reglamentais ar sprendimais ir skelbia juos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija priima techninius standartus kaip reglamentus ar sprendimus pagal 7a–7d straipsnių nuostatas.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Techninių standartų tvirtinimo įgaliojimų perdavimas

 

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnyje nurodytus techninius standartus deleguotųjų teisės aktų forma.

 

2. Priėmusi techninius standartus, Komisija tuo pačiu metu praneša apie juos Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Įgaliojimai priimti techninius standartus Komisijai suteikiami laikantis 7b–7d straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

4. 35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje pirmininko ataskaitoje Institucija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie techninius standartus, kurie buvo patvirtinti, ir apie tai, kurios nacionalinės institucijos jais nesivadovavo.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b straipsnis

 

Techninių standartų tvirtinimo įgaliojimų perdavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali atšaukti 7 straipsnyje nurodytų įgaliojimų tvirtinti techninius standartus perdavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų perdavimą, stengiasi prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoti kitą instituciją ir Komisiją apie tai, kokie techniniai standartai galėtų būti atšaukti, ir apie galimas atšaukimo priežastis.

 

3. Sprendime dėl atšaukimo pateikiamos jo priežastys ir atšaukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų perdavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi įtakos jau galiojančių techninių standartų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c straipsnis

 

Prieštaravimai dėl techninių standartų

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl techninio standarto per keturis mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl techninio standarto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Prieš pasibaigiant minėtajam laikotarpiui ir išimtiniais bei tinkamai pagrįstais atvejais Europos Parlamentas ir Taryba gali pranešti Komisijai, kad neketina pareikšti prieštaravimų dėl techninio standarto. Tokiais atvejais techninis standartas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba prieštarauja techniniam standartui, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo techniniam standartui priežastis.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7d straipsnis

 

Nepritarimas techniniams standartams arba dalinis jų keitimas

 

1. Tais atvejais, kai Komisija nepritaria techniniam standartui arba iš dalies jį keičia, ji apie tai praneša Institucijai, Europos Parlamentui ir Tarybai ir pateikia savo priežastis.

 

2. Europos Parlamentas arba Taryba gali per vieną mėnesį pakviesti atsakingą Komisijos narį ir Institucijos pirmininką į ad hoc posėdį, kuriame jie pristatytų nuomonių skirtumus.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Institucija vykdo atviras viešąsias konsultacijas dėl gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Institucija taip pat prašo Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos deda visas pastangas, siekdamos laikytis tų gairių ir rekomendacijų.

Per du mėnesius po to, kai paskelbiama gairė ar rekomendacija, kiekviena kompetentinga institucija nusprendžia, ar ketina laikytis tos gairės ar rekomendacijos. Jei kompetentinga institucija ketina nesivadovauti gaire ar rekomendacija, ji praneša apie tai Institucijai ir pateikia priežastis. Institucija skelbia šias priežastis.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

32 straipsnio 6 dalyje nurodytoje veiklos ataskaitoje Institucija informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją apie jos parengtas gaires ir rekomendacijas nurodydama, kuri nacionalinė institucija jų nesilaikė, ir pateikdama informaciją apie tai, kaip Institucija ketina užtikrinti, kad nacionalinės institucijos ateityje laikytųsi jos rekomendacijų ir gairių.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų gairių ar rekomendacijų, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis.

Išbraukta.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu kompetentinga institucija neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, visų pirma neužtikrina, kad finansų įstaiga atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

1. Jeigu kompetentinga institucija netaiko privalomų teisės aktų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų arba taiko juos pažeisdama Sąjungos teisę, įskaitant pagal 7 straipsnį nustatytus techninius standartus, visų pirma neužtikrina, kad finansų įstaiga atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą neteisingą Bendrijos teisės taikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ar Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą Sąjungos teisės pažeidimą ar netaikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, kompetentinga institucija per vieną mėnesį neužtikrino Bendrijos teisės laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos pranešimą arba savo iniciatyva gali priimti sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės.

4. Jeigu kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų, kaip numatyta 3 dalies antrojoje pastraipoje, neužtikrino Sąjungos teisės laikymosi, Institucija priima sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu.

Tokį sprendimą Institucija priima ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo rekomendacijos priėmimo dienos.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma sprendimo adresatų teisės būti išklausytiems.

Institucija užtikrina, kad būtų paisoma sprendimo adresatų teisės būti išklausytiems.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija ir kompetentingos institucijos pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

Kompetentingos institucijos pateikia Institucijai visą būtiną informaciją.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Komisijos sprendimui įgyvendinti.

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Institucijos sprendimui įgyvendinti.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms, gali priimti atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal Bendrijos teisę.

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, remdamasi 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės aktais, priima atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriame reikalaujama imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Institucijos sprendimas atitinka pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. 32 straipsnio 6 dalyje minimoje ataskaitoje Institucija nurodo, kurios nacionalinės institucijos ir finansų įstaigos nevykdė 4 ir 6 dalyse minėtų sprendimų.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Bendrijos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV prašymą gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, ESRV savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymą gali paskelbti įspėjimą, kuriame nurodytų, jog susidarė kritinė padėtis, kad Institucija galėtų priimti 3 dalyje minėtus atskirus sprendimus be papildomų reikalavimų.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Paskelbusi įspėjimą, ESRV iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Institucijai.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 1 dalį, Institucija gali priimti atskirus sprendimus, kuriais reikalaujama, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad išspręstų problemas, susijusias su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų įstaigų ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2. Jeigu pagal 1 dalį paskelbiama, kad susidarė kritinė padėtis, Institucija priima atskirus sprendimus, kurių reikia norint užtikrinti, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad išspręstų problemas, susijusias su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų įstaigų ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms, gali priimti atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, remdamasi atitinkamais 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimais, priima atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriame reikalaujama imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. ESRV peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą savo iniciatyva arba Institucijos, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. 32 straipsnio 6 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija pateikia atskirus nacionalinėms institucijoms ir finansų įstaigoms skirtus sprendimus pagal 3 ir 4 dalių nuostatas.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Institucija vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu gali padėti institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Institucija savo iniciatyva ar vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu imasi vadovaujančio vaidmens padėdama institucijoms pasiekti susitarimą 24 dalyse nustatyta tvarka.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytus svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą bei skubumą.

2. Institucija nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytus svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą bei skubumą. Šiuo etapu Institucija veikia kaip tarpininkė.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui susijusios kompetentingos institucijos nesusitaria, Institucija gali priimti sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad jos imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų nuo veiksmų klausimui išspręsti pagal Bendrijos teisę.

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui susijusios kompetentingos institucijos nesusitaria, Institucija 29 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta tvarka priima sprendimą, kuriuo remiantis būtų galima išspręsti nesutarimą bei pareikalauta, kad atitinkamos kompetentingos institucijos imtųsi konkrečių joms privalomų veiksmų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga laikytųsi reikalavimų, kurie jai tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija gali priimti finansų įstaigai skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę.

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga laikytųsi reikalavimų, kurie jai tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija priima finansų įstaigai skirtą atskirą sprendimą, kuriame reikalaujama imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi įsipareigojimų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Pagal 4 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį nacionalinių priežiūros institucijų tuo pačiu klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

 

Bet kokie veiksmai, kurių nacionalinės priežiūros institucijos imasi dėl faktų, kuriems vykdyti turi būti priimtas sprendimas pagal 3 arba 4 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. 32 straipsnio 6 dalyje minimoje ataskaitoje Institucija nurodo klausimą, dėl kurio kompetentingos institucijos nesutarė, pasiektus susitarimus ir priimtus sprendimus siekiant išspręsti tokius nesutarimus.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Įvairių sektorių kompetentingų institucijų nesutarimų sprendimas

 

Jungtinis komitetas 11 straipsnyje nustatyta tvarka sprendžia kompetentingų institucijų nesutarimus, kurie gali atsirasti joms imantis veiksmų pagal 42 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija padeda skatinti veiksmingą ir nuoseklų Direktyvoje 2006/48/EB nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir Bendrijos teisės aktų taikymo kolegijose darną.

1. Institucija padeda skatinti ir stebėti veiksmingą, paveikų ir nuoseklų Direktyvoje 2006/48/EB nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir Sąjungos teisės aktų taikymo kolegijose darną.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija stebėtojo teisėmis dalyvauja priežiūros institucijų kolegijų veikloje, jeigu mano, kad tai tinkama. Tokio dalyvavimo tikslais ji laikoma „kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose, ir, paprašiusi, gauna visą svarbią informaciją, kuria dalijamasi su bet kuriuo kolegijos nariu.

2. Institucija dalyvauja priežiūros institucijų kolegijų veikloje, jeigu mano, kad tai tinkama. Tokio dalyvavimo tikslais ji laikoma „kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose, ir, paprašiusi, gauna visą svarbią informaciją, kuria dalijamasi su bet kuriuo kolegijos nariu.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Institucija gali paskelbti techninius standartus, gaires ir rekomendacijas pagal 7–8 straipsnių nuostatas siekdama suderinti vykdomą priežiūrą ir priežiūros institucijų kolegijų patvirtintą geriausią praktiką.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Naujos institucijos, atlikdamos teisiškai įpareigojantį tarpininkės vaidmenį, turėtų galėti išspręsti nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimus 11 straipsnyje nustatyta tvarka. Jei tarpvalstybiniu mastu veikiančios įstaigos priežiūros institucijos negali pasiekti susitarimo, Institucijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas priimti sprendimus dėl priežiūros, kurie tiesiogiai būtų taikomi atitinkamai įstaigai.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Sąjungos lygmeniu veikiančių finansų įstaigų priežiūra

 

1. Nacionalinės institucijos vykdo Sąjungos lygmeniu veikiančių finansų įstaigų riziką ribojančią priežiūrą veikdamos kaip Institucijos atstovės ir vadovaudamosi jos duotais nurodymais, kad būtų galima užtikrinti, kad tos pačios priežiūros taisyklės būtų taikomos visoje Sąjungoje.

 

2. Institucija pateikia priežiūros taisyklių projektą Komisijai ir vienu metu Europos Parlamentui bei Tarybai. Komisija patvirtina priežiūros taisyklių projektą 7 ar 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

3. Stebėtojų tarybos sprendime, kuris priimamas 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, nurodomos Sąjungos lygmeniu svarbios finansų įstaigos. Taikant minėtųjų institucijų nustatymo kriterijus atsižvelgiama į Finansinio stabilumo tarybos, Tarptautinio valiutos fondo ir Tarptautinių atsiskaitymų banko nustatytus kriterijus.

 

4. Institucija, bendradarbiaudama su Europos sisteminės rizikos valdyba, parengia svarbioms įstaigoms skirtą informacinį šabloną, kad būtų galima užtikrinti patikimą jų sisteminės rizikos valdymą.

 

 

5. Siekiant užtikrinti Sąjungos lygmeniu veikiančių finansų įstaigų bendrą atsakomybę, apsaugoti Sąjungos indėlininkų interesus ir sumažinti mokesčių mokėtojų su sistemine finansų krize susijusias išlaidas, įsteigiamas Europos finansų apsaugos fondas (toliau – Fondas). Fondas padės Sąjungos įstaigoms, susiduriančioms su sunkumais, dėl kurių gali kilti pavojus Europos bendrosios finansų rinkos finansiniam stabilumui. Fondas finansuojamas iš šių finansų įstaigų įnašų. Kiekvienos finansų įstaigos įnašas nustatomas pagal atlyginimo už gerą valdymą kriterijus. Šie įnašai pakeičia įnašus, įmokėtus į panašaus tipo nacionalinius fondus.

 

6. Jei lėšų, sukauptų iš bankų sumokėtų įnašų, nepakanka krizei įveikti, Fondas gali padidinti savo išteklius išleisdamas skolos vertybinius popierius. Išskirtinių aplinkybių atveju, valstybės narės gali padėti Fondui išleisti skolos vertybinius popierius suteikdamos garantijas ir imdamos mokestį, kuris deramai atspindėtų prisiimtą riziką. Valstybės narės pasidalija minėtąsias garantijas vadovaudamosi 7 dalyje nustatytais kriterijais.

 

7. Kai, ypatingų ir išskirtinių aplinkybių atveju ir susidarius sisteminei krizei, viena ar kelios įstaigos nesugeba tinkamai veikti ir turimų lėšų nepakanka, valstybės narės, kuriose susidarė minėtoji padėtis, sprendžia šią naštos problemą vadovaudamosi principais, nustatytais dabartiniame atitinkamai iš dalies pakeistame Susitarimo memorandume. Naštos pasidalijimo susitarimai gali apimti ir vieną iš šių veiksnių ar jų derinį: įstaigos indėlius; apskaitinės vertės, rinkos vertės ar atsižvelgiant į riziką nustatytos vertės įstaigos turtą, įstaigos pajamų srautus ar įstaigos dalį mokėjimo sistemos srautuose.

 

8. Jei Sąjungos įstaigos yra Fondo narės, tai ši narystė pakeičia dalyvavimą esamose nacionalinėse indėlių garantijų sistemose. Fondą valdo Institucijos penkeriems metams paskirta valdyba. Valdybos nariai renkami iš nacionalinių institucijų personalo. Taip pat įkuriama konsultacinė valdyba, kuriai priklausytų Fondo narėmis esančios finansų įstaigos.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Institucija perduoda valstybių narių institucijoms užduotis ir pareigas vykdyti 12a straipsnyje nurodytų Sąjungos lygmeniu veikiančių finansų įstaigų rizikos ribojimo priežiūros priežiūrą.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Institucija atstovauja Europos Sąjungai visuose tarptautiniuose forumuose įstaigų, kurioms taikomi 1 straipsnio 2 dalyje minėti teisės aktai, reguliavimo ir priežiūros klausimais.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama Bendrijos institucijų kompetencijos, Institucija gali plėtoti ryšius su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis. Ji gali sudaryti administracinius susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis.

Nepažeisdama Sąjungos institucijų ir valstybių narių kompetencijos, Institucija gali plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su priežiūros institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią valdybos užduotims atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus motyvuotą prašymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami visi jos užduotims atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti santraukos ar suvestinės forma.

2. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią valdybos užduotims atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus motyvuotą prašymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami visi jos užduotims atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti santraukos ar suvestinės forma. Institucija parengia atitinkamą protokolą dėl slaptos informacijos, susijusios su atskiromis finansų įstaigomis, atskleidimo.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas tiesiogiai nedarytų didelės neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir pateikia poveikio vertinimą nurodydama, kiek sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią rengia ir kuriai vadovauja Komisija.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija pateikia Europos Parlamentui trijų kandidatų sąrašą. Surengęs klausymus, Europos Parlamentas išrenka vieną iš šių kandidatų. Tokiu būdu atrinktą kandidatą skiria stebėtojų taryba.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai Europos Parlamentas mano, kad į sąrašą įrašyti kandidatai nepakankamai atitinka pirmoje pastraipoje nurodytus reikalavimus, atviros atrankos procedūra pradedama iš naujo.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą kandidatą turi patvirtinti Europos Parlamentas.

Išbraukta.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas gali pakviesti pirmininką ar jo (jos) pakaitinį narį, visiškai paisydamas jo (jos) nepriklausomumo, reguliariai daryti pareiškimą kompetentingame jo komitete ir atsakyti į to komiteto narių pateiktus klausimus

1. Pirmininkas bent vieną kartą per ketvirtį daro pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europos Parlamentas taip pat gali pareikalauti, kad pirmininkas pateiktų ataskaitą apie savo pareigų atlikimą.

2. Pirmininkas (-ė), paprašius ir likus ne mažiau kaip 15 dienų iki 1 dalyje minimo pareiškimo, pateikia Europos Parlamentui ataskaitą apie savo pareigų atlikimą.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią rengia ir kuriai vadovauja Komisija, ir po to, kai ją patvirtina Europos Parlamentas.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39 straipsnis

Išbraukta.

Sudėtis

 

1. Institucija yra EFPIS, kuri veikia kaip priežiūros institucijų tinklas, dalis.

 

2. EFPIS sudaro:

 

a) institucijos valstybėse narėse, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (EB) Nr. …/… [EDPPI] 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. …/… [EVPRI] 1 straipsnio 2 dalyje;

 

b) Institucija;

 

c) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, įsteigta pagal Reglamento (EB) Nr. …/…[EDPPI] 1 straipsnį;

 

d) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, įsteigta pagal Reglamento (EB) Nr. …/… [EVPRI] 1 straipsnį;

 

e) Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, nurodytas 40 straipsnyje;

 

f) Komisija – 7, 9 ir 10 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti.

 

3. Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą, įsteigiamą pagal 40 straipsnį, užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir formuoja bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais visus sektorius apimančiais klausimais.

 

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus 2 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas

Jungtinis komitetas

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose.

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir užtikrina darbo nuoseklumą ir mokymąsi įvairiuose sektoriuose, ypač susijusiuose su:

 

– finansiniais konglomeratais;

 

– apskaita ir auditu;

 

– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos ribojimo analizėmis;

 

– mažmeniniais investiciniais produktais;

 

– kovos su pinigų plovimu priemonėmis ir

 

– keitimusi informacija su Europos sisteminės rizikos valdyba bei Europos sisteminės rizikos valdybos ir Europos priežiūros institucijų sąveikos kūrimu.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Institucija skiria pakankamai išteklių Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto administracinei paramai. Tai apima personalo, administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidas.

3. Jungtinis komitetas turi nuolatinį sekretoriatą, kurio personalą sudaro paskirti trijų Europos priežiūros institucijų darbuotojai. Institucija skiria pakankamai išteklių administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidoms.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Tik tos priežiūros institucijos, kurios priklauso Europos finansų priežiūros institucijų sistemai, turi teisę vykdyti Sąjungoje veikiančių finansų įstaigų priežiūrą.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

40a straipsnis

 

Priežiūra

 

Tuo atveju, kai svarbi tarpvalstybinio masto finansų įstaiga veikia daugelyje įvairių sektorių, Jungtinis komitetas nusprendžia, kuri Europos priežiūros institucija veikia kaip pagrindinė kompetentinga institucija, ir (arba) priima privalomus sprendimus, kad būtų išspręstos Europos priežiūros institucijų problemos.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisės aktams būdingus bendruosius principus atlygina žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisės aktams būdingus bendruosius principus atlygina nepateisinamą žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisijos ataskaitoje, inter alia, vertinama: nacionalinių institucijų pasiektas standartinės priežiūros praktikos konvergencijos laipsnis; priežiūros institucijų kolegijų veikla; tarpvalstybinių įstaigų, ypač Sąjungos lygmens įstaigų, priežiūros mechanizmas; 23 straipsnio taikymas kalbant apie apsaugos priemones ir reguliavimą; priežiūros konvergencija Europos Sąjungos krizių valdymo ir sprendimo srityse, taip pat aptariamas klausimas, ar rizikos ribojimo priežiūra ir komercinė veikla turėtų būti vykdoma kartu, ar atskirai. Joje pateikiama pasiūlymų, kaip toliau didinti Institucijos ir EFPIS vaidmenį, siekiant sukurti integruotą Europos priežiūros sistemą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bankininkystės priežiūros institucija

Nuorodos

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Svarstymas komitete

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Priėmimo data

7.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Emma McClarkin


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (29.4.2010)

pateiktas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija

(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Nuomonės referentė: Jutta Haug

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Siekdama šalinti Europos finansų priežiūros trūkumus, kuriuos parodė neseniai kilusi finansų krizė, Komisija pateikė pasiūlymų, pagal kuriuos Europos Sąjungoje sukuriama veiksmingesnė, labiau integruota ir tvaresnė finansų priežiūros sistema, rinkinį. Bus sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS), kurią sudarys nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbsiančių kartu su naujomis Europos priežiūros institucijomis (EPI), sukurtomis pertvarkius veikiančius Europos priežiūros komitetus(1) į tikrąsias Europos priežiūros institucijas (EPI), tinklas. Šiuo tikslu Komisija siūlo įsteigti tris naujas decentralizuotas Europos agentūras:

· Europos bankininkystės instituciją (EBI);

· Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją (EDPPI);

· Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI).

2. Norint pertvarkyti veikiančius Europos priežiūros komitetus į tikras veiksmingas Europos priežiūros institucijas (t. y. į Europos agentūras), reikės daugiau žmogiškųjų ir biudžeto išteklių. Minėtųjų trijų agentūrų steigimo poveikis ES biudžetui sudarys apytikriai 59,699 mln. eurų ir pasiskirstys taip:

Agentūra

2011

2012

2013

Iš viso

EBI

5, 206

7, 355

8, 965

21, 527

EDPPI

4, 235

5, 950

6, 799

16, 984

EVPRI

5, 465

7, 202

8, 491

21, 158

Mln. eurų

3. Šios lėšos bus skiriamos pagal 1a išlaidų kategoriją, tačiau joje likęs labai mažas rezervas. Paskutiniame (2010 m. sausio mėn.) Komisijos pateiktame finansiniame plane, kuriame (be kitų pakeitimų) atsižvelgta į trims agentūros numatytas sumas, atkreipiamas dėmesys į labai mažą rezervą, likusį iki dabartinės Daugiametės finansinės programos pabaigos (skliausteliuose pateikiamas rezervas, numatytas 2009 m. finansiniame plane):

- 37,041 mln. eurų 2011 m. (111,590 mln.);

- 34,003 mln. eurų 2012 m. (123,879 mln.);

- 49,153 mln. eurų 2013 m. (214,875 mln.).

2009 m. vasario mėn. finansiniame plane Komisija buvo numačiusi, kad 2010 m. 1A išlaidų kategorijos rezervas sudarys 111,8 mln. eurų, o iš tikrųjų jis sudarė vos 147 000 eurų. Turint tai mintyje, akivaizdu, kad padėtis labai kebli. Taigi būtina atsižvelgti į tai, kad, norint finansuoti šias tris naujas agentūras, galbūt reikės peržiūrėti išlaidų ribas.

4. Tikrosios su agentūromis susijusios išlaidos bus daug didesnės ir sudarys apytikriai 149,17 mln. eurų. Tačiau padengti šias išlaidas padės valstybės narės, kurios pagal bendro finansavimo tvarką skirs apytikriai 89,497 mln. eurų, arba 60 proc. visų išlaidų, susijusių su agentūrų veikla iki dabartinės Daugiametės finansinės programos pabaigos:

Agentūra

2011

2012

2013

IŠ VISO

EBI

VS+ES=Iš viso

7, 809+5,206

=13,015

11, 033+7,355

=18, 388

13, 448+8,965

=22, 413

32,290+21, 527

=53, 816

EDPPI

VS+ES=Iš viso

8, 197+4,235

=13, 662

10, 803+5,950

=18, 005

12, 737+6, 799

=21, 228

31,737+16, 984

=52,895

EVPRI

VS+ES=Iš viso

6, 352+5,465

=10,587

8, 925+7, 202

=14, 874

10,199+8,491

=16, 998

25,476+21, 158

=42, 459

Mln. eurų

5. Kalbant apie personalą, dėl trijų naujų agentūrų steigimo iki 2014 m. reikės įdarbinti 269 naujus darbuotojus (224 AD kategorijos darbuotojus ir 45 AST kategorijos darbuotojus):

Agentūra

2011

2012

2013

2014

EBI

personalas (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

EDPPI

personalas (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

EVPRI

personalas (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Komisija siūlo, kad trijų naujų agentūrų būstinės būtų dabartinėse Europos priežiūros komitetų darbo vietose (EBI atveju – Londone). Tai – labai pagrįstas sprendimas ir praktiniu, ir finansiniu požiūriais, kadangi jis padės naujai agentūrai nedelsiant pradėti veiklą ir išvengti nebūtinų išlaidų, susijusių su naujų patalpų įrengimu, personalo perkėlimu ir t. t.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a. mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodyta orientacinė suma dera su 2007–2013 m. Daugiametės finansinės programos (DFP) 1a išlaidų subkategorijos riba, tačiau 2011–2013 m. 1a išlaidų kategorijoje likęs labai mažas rezervas ir naujų veiksmų finansavimas neturi kelti grėsmės kitų prioritetinių veiksmų finansavimui pagal 1a išlaidų subkategoriją; taigi pakartoja savo raginimą peržiūrėti DFP ir pateikti pasiūlymų dėl jos priderinimo ir pataisymo iki 2010 m. pirmojo pusmečio pabaigos pasinaudojant visomis esamomis priemonėmis, numatytomis 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime, ypač jo 21-23 punktuose, kad būtų užtikrintas Europos bankininkystės institucijos (toliau - Institucija) finansavimas nesukeliant grėsmės kitų prioritetinių veiksmų finansavimui pagal 1a subkategoriją ir užtikrinant, kad liktų pakankamas rezervas;

Pakeitimas  2

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1b. pabrėžia, kad steigiant Instituciją turėtų būti taikomos Tarpinstitucinio susitarimo 47 punkto nuostatos; pabrėžia, kad, teisėkūros institucijai nusprendus pritarti Institucijos steigimui, Parlamentas pradės derybas su kita biudžeto valdymo institucija, norėdamas laiku pasiekti susitarimą dėl Institucijos finansavimo laikantis atitinkamų Tarpinstitucinio susitarimo nuostatų;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Kiek tai susiję su Bendrijos įnašu, turėtų būti taikoma Bendrijos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 47 punktu, Europos Sąjungos skiriamam Institucijos finansavimui turi pritarti biudžeto valdymo institucija. Turėtų būti taikoma Sąjungos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai. Visam biudžetui taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

 

1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Pagrindimas

Institucija steigiama kaip decentralizuota Europos Sąjungos agentūra ir bus finansuojama laikantis Tarpinstitucinio susitarimo. Tai turėtų atspindėti teisinis pagrindas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) privalomi nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti finansų įstaigas, įnašai;

a) privalomi nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti finansų įstaigas, įnašai, kurie daromi pagal formulę, grindžiamą balsų paskirstymu, nustatytu Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris pridedamas prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis);

b) Sąjungos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis), jei biudžeto valdymo institucija suteikia pritarimą kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 47 punkte;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. 1 dalies a ir b punktuose nurodyti privalomi nacionalinių valdžios institucijų įnašai ir Sąjungos subsidija suteikiami kiekvienų finansinių metų pradžioje.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Institucija n finansinių metų biudžetą įvykdė.

9. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Institucija n finansinių metų biudžetą, kurį sudaro iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir nacionalinių priežiūros institucijų gaunamos pajamos, įvykdė.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones. Siekiant užtikrinti veiksmingiausią Institucijai nustatytų uždavinių įgyvendinimą, įgyvendinimo priemonėse numatomos pagrįstai nukrypti leidžiančios nuostatos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bankininkystės priežiūros institucija

Nuorodos

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Priėmimo data

28.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

(1)

                     Tai Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas (angl. CEBS), Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas (angl. CEIOPS) ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (angl. CESR).


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (30.4.2010)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos bankininkystės institucijos įsteigimo

(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Nuomonės referentas: Klaus-Heiner Lehne

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Teisės reikalų komitetas iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti naują finansų priežiūros sistemą, pagal kurią būtų užtikrinama veiksmingesnė priežiūra ir būtų veiksmingiau nustatomos taisyklės, taip pat būtų geriau nustatoma finansų sistemos rizika. Finansų krizė parodė, kad, norint padidinti konkurencingumą sukuriant vienodas sąlygas ir užtikrinti tvarkos bei reglamentavimo nuoseklumą, būtina reformuoti ES finansų rinkas ir institucijas.

I. 7 straipsnis. Techniniai standartai

Siūlomo reglamento 7 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodomos direktyvos, kuriose apibrėžiama teisinė tvarka, kuria remdamasi Institucija gali rengti techninius standartus (žr. reglamento projekto 1 straipsnio 2 dalį). Minėtosiose direktyvose 2006/48/EB, 2006/49/EB, 2002/87/EB, 2005/60/EB ir 94/19/EB numatytos komitologijos nuostatos(1)1. Pakeitus EB sutartį (Lisabonos) Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), reikia keisti komitologijos režimą, konkrečiau – jį panaikinti.

Kalbant apie techninius standartus, komitetas nusprendė iš esmės užtikrinti būtiną derinimą su SESV 290 straipsniu pagal pasiūlymų paketą (2009/0161(COD)), tuo tarpu reglamentų dėl Europos priežiūros institucijų 7 straipsnyje nustatyta tik Komisijos ir Institucijos bendradarbiavimo tvarka.

II. 9, 10 ir 11 straipsniai

1. Kompetencijos suteikimas

Pagal reglamento projektą naujajai Institucijai suteikiama konkrečių įgaliojimų. Sutartyje aiškiai nenurodyta, kad leidžiama taip suteikti įgaliojimus (žr. ES sutarties 5 straipsnį). Vis dėlto Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktikoje pripažįstama, kad Sąjungos institucijos gali perduoti įgaliojimus nepriklausomoms vykdomosioms arba reguliavimo įstaigoms, jei perduodami tik aiškiai nustatyti vykdomieji įgaliojimai, o minėtosioms įstaigoms nesuteikiama jokių įgaliojimų priimti politinius sprendimus. Be to, Sąjunga gali naudotis tik tais įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal Sutartį, vadovaudamasi Sutartyje nustatytomis procedūromis. Taigi institucijos negali perduoti daugiau įgaliojimų, nei suteikta pagal Sutartį (žr. ETT sprendimą Meroni byloje 9/56, 1958 m. Rink., p. 133 ir 157).

2. Tiesioginiai Institucijos veiksmai

Nors ir leidžiama suteikti Institucijai tam tikrų konkrečių įgaliojimų, Komisija ir toliau turi užtikrinti atitiktį Bendrijos teisei, taikydama pažeidimo tyrimo procedūrą (SESV 258 straipsnis). Tačiau pagal siūlomo reglamento 9 straipsnio 6 dalį, 10 straipsnio 3 dalį ir 11 straipsnio 4 dalį, „nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal [EB] Sutarties 226 straipsnį“ (naujas SESV 258 straipsnis), Institucijai suteikiami įgaliojimai apeinant kompetentingas nacionalines institucijas priimti atskirus sprendimus, kurie tiesiogiai privalomi rinkos dalyviams. Tai – ypatinga tvarka, dėl kurios kyla įtampa Europos institucijų įgaliojimų sistemoje, taigi, nuomonės referento požiūriu, šią tvarką reikia specialiai pagrįsti. 10 straipsnis grindžiamas politine valia krizės laikotarpiu veikti greitai ir veiksmingai, siekiant užtikrinti finansų rinkos ir sistemos veiklą bei patikimumą. Tuo tarpu 9 ir 11 straipsniai taikomi kasdieninėse situacijose.

Remiantis kompromisu, kuriam daugelis pritaria, komitetas patvirtino pakeitimus, susijusius su institucijų įgaliojimais kasdienėse situacijose priimti atskirus rinkos dalyviams skirtus sprendimus (9 straipsnio 6 dalis ir 11 straipsnio 4 dalis). Komitetas pasiūlė Institucijos ir Komisijos bendradarbiavimo tvarką, pagal kurią institucijų įgaliojimai būtų labiau suderinti su Komisijos įgaliojimais pagal ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį ir SESV 258 straipsnį.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Bendrija jau padarė viską, kas įmanoma, turėdama dabartinio statuso Europos priežiūros institucijų komitetus, kurie tėra Komisijos patariamosios įstaigos. Negalima taikstytis su tokia padėtimi, kai Bendrijoje nėra jokio mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad nacionalinės priežiūros institucijos priimtų geriausius galimus priežiūros sprendimus dėl tarpvalstybinių įstaigų, kai nacionalinės priežiūros institucijos nepakankamai bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kai bendriems nacionalinių institucijų veiksmams tenka taikyti sudėtingą tvarką, kad būtų atsižvelgta į nenuoseklius reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, kai sprendžiant Europos problemas nacionaliniai sprendimai dažniausiai yra vienintelė įmanoma galimybė, kai tas pats teisės akto tekstas aiškinamas nevienodai. Europos priežiūros institucijų sistema turėtų būti siekiama pašalinti šiuos trūkumus ir sukurti sistemą, atitinkančią stabilios ir bendros Bendrijos finansinių paslaugų rinkos tikslą, sujungiant nacionalines priežiūros institucijas į tvirtą Bendrijos tinklą.

(6) Sąjunga jau padarė viską, kas įmanoma, turėdama dabartinio statuso Europos priežiūros institucijų komitetus. Negalima taikstytis su tokia padėtimi, kai Sąjungoje nėra jokio mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad nacionalinės priežiūros institucijos priimtų geriausius galimus priežiūros sprendimus dėl tarpvalstybinių įstaigų, kai nacionalinės priežiūros institucijos nepakankamai bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kai bendriems nacionalinių institucijų veiksmams tenka taikyti sudėtingą tvarką, kad būtų atsižvelgta į nenuoseklius reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, kai sprendžiant Europos problemas nacionaliniai sprendimai dažniausiai yra vienintelė įmanoma galimybė, kai tas pats teisės akto tekstas aiškinamas nevienodai. Europos priežiūros institucijų sistema turėtų būti siekiama pašalinti šiuos trūkumus ir sukurti sistemą, atitinkančią stabilios ir bendros Sąjungos finansinių paslaugų rinkos tikslą, sujungiant nacionalines priežiūros institucijas į tvirtą Sąjungos tinklą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Europoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių techninių standartų projektus Bendrijos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Šiuos techninių standartų projektus pagal Bendrijos teisę turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Techninių standartų projektus turi priimti Komisija. Juos reikėtų iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui, techninių standartų projektai būtų nesuderinami su Bendrijos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems Bendrijos finansinių paslaugų acquis. Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas konkretus terminas.

(14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Europoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių techninių standartų projektus Sąjungos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Šiuos techninių standartų projektus pagal Sąjungos teisę turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti techninius standartus deleguotaisiais aktais. Delegavimas turėtų būti numatytas pagrindiniame teisės akte, o Europos Parlamentui arba Tarybai turėtų būti sudaryta galimybė jį atšaukti. Komisijos prašymu delegavimo laikotarpis turėtų būti pratęstas, nebent tam prieštarautų Europos Parlamentas arba Taryba. Komisija turėtų priimti standartus reglamentais ar sprendimais kaip deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Šių aktų pavadinime reikėtų įrašyti žodį „deleguotasis“. Šio reglamento 7 straipsnyje nustatyta tvarka priimti standartai turėtų įsigalioti tik tuo atveju, jei per trijų mėnesių laikotarpį Parlamentas arba Taryba nepareiškia prieštaravimo.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Šiame reglamente nustatytas techninių standartų rengimo procesas nepažeidžia Komisijos įgaliojimų savo iniciatyva priimti įgyvendinimo priemones pagal komitologijos procedūras Lamfalussy struktūros 2-uoju lygmeniu, kaip nustatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose. Klausimai, su kuriais susiję techniniai standartai, nesusiję su politikos sprendimais, o jų turinį riboja 1-uoju lygmeniu priimti Bendrijos teisės aktai. Rengdama standartų projektus, Institucija užsitikrina galimybę maksimaliai pasinaudoti specializuota nacionalinių priežiūros institucijų patirtimi.

Išbraukta.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Išskirtiniais atvejais, kai atitinkama kompetentinga institucija atkakliai nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota imtis paskutinės priemonės – priimti atskiroms finansų įstaigoms skirtus sprendimus. Šiuo įgaliojimu turėtų būti naudojamasi tik išskirtiniais atvejais, kai kompetentinga institucija nesilaiko jai skirtų sprendimų ir kai Bendrijos teisės aktai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms pagal galiojančius ar būsimus ES reglamentus.

(20) Išskirtiniais atvejais, kai atitinkama kompetentinga institucija atkakliai nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota tik skubiais atvejais imtis paskutinės priemonės – priimti atskiroms finansų įstaigoms, kurios turi įtakos vidaus rinkai, skirtus sprendimus. Šiuo įgaliojimu turėtų būti naudojamasi tik išskirtiniais atvejais, kai kompetentinga institucija nesilaiko jai skirtų sprendimų ir kai Sąjungos teisės aktai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms pagal galiojančius ar būsimus ES reglamentus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą atliekant krizių valdymą, visų pirma siekiant stabilizuoti atskiras finansiškai silpnas finansų įstaigas ir išspręsti jų problemas, pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Priemonės, kurių Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, kurie turi įtakos finansų įstaigos stabilumui, neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone ir galiausiai perduoti klausimą nagrinėti Tarybai, kad ji priimtų sprendimą. Sprendžiant šį klausimą tikslinga suteikti tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į ypatingas valstybių narių pareigas šiuo atžvilgiu.

(34) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą krizių atvejais, visų pirma siekiant stabilizuoti atskiras finansiškai silpnas finansų įstaigas ir išspręsti jų problemas, pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Priemonės, kurių Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, kurie turi įtakos finansų įstaigos stabilumui, neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės galėtų prašyti, kad Institucijos sprendimas būtų persvarstytas.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Kiek tai susiję su Bendrijos įnašu, turėtų būti taikoma Bendrijos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų gaunamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Turėtų būti taikoma Sąjungos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Techniniai standartai

Techniniai standartai. Deleguotieji aktai

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija priima standartus reglamentais ar sprendimais ir skelbia juos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija priima standartus reglamentais ar sprendimais kaip deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą neteisingą Bendrijos teisės taikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą neteisingą Sąjungos teisės taikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms, gali priimti atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal Bendrijos teisę.

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad vidaus rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir patikimumas vidaus rinkoje, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms, gali priimti atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal Sąjungos teisę. Prieš priimdama atskirą sprendimą, institucija praneša apie tai Komisijai.

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma subjektų, kuriems sprendimas skirtas, teisės būti išklausytiems.

 

Institucija ir kompetentingos institucijos Komisijai pateikia visą reikalingą informaciją.

 

Per dvi savaites po to, kai gauna Institucijos sprendimo projektą, Komisija nusprendžia, ar jį patvirtinti. Komisija negali pratęsti šio laikotarpio. Komisija gali patvirtinti sprendimo projektą iš dalies arba su pakeitimais, jei to reikia siekiant Sąjungos interesų.

 

Jeigu Komisija sprendimo projekto nepatvirtina arba patvirtina jį iš dalies ar su pakeitimais, apie tai ji nedelsiant praneša Institucijai, pateikdama oficialią nuomonę.

 

Per vieną savaitę po to, kai gauna tokią oficialią nuomonę, Institucija peržiūri savo sprendimą, jį pakeičia remdamasi oficialia Komisijos nuomone ir nedelsdama perduoda Komisijai.

 

Per vieną savaitę po to, kai gauna pakeistą Institucijos sprendimą, Komisija nusprendžia, ar jį patvirtinti, ar atmesti.

 

Jei Komisija atmeta pakeistą sprendimą, sprendimas laikomas nepriimtu.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Bendrijos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV prašymą gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir patikimumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Europos Parlamento, Tarybos ar ESRV prašymą gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga laikytųsi reikalavimų, kurie jai tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija gali priimti finansų įstaigai skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę.

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga laikytųsi reikalavimų, kurie jai tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija gali 9 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka priimti finansų rinkos dalyviui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi įsipareigojimų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas nedarytų tiesioginės neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 straipsnį priimtas sprendimas daro neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai pranešti Institucijai ir Komisijai, kad kompetentinga institucija sprendimo neįgyvendins.

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 straipsnį priimtas sprendimas daro tiesioginę neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, ji gali per tris darbo dienas nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai pranešti apie tai Institucijai, Komisijai ir Tarybai.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas tiesiogiai pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija per mėnesį nuo valstybės narės pranešimo gavimo dienos praneša valstybei narei, ar patvirtina savo sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina.

Institucija per savaitę nuo valstybės narės pranešimo gavimo dienos praneša valstybei narei, ar patvirtina savo sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du mėnesius nusprendžia, ar Institucijos sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas.

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 238 straipsnyje, per vieną mėnesį nusprendžia, ar Institucijos sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali per tris darbo dienas nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai pranešti Institucijai, Komisijai ir Tarybai, kad kompetentinga institucija sprendimo neįgyvendins.

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas tiesiogiai pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali per tris darbo dienas nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai pranešti Institucijai, Komisijai ir Tarybai, kad kompetentinga institucija sprendimo neįgyvendins.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas tiesiogiai pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) privalomi nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti finansų įstaigas, įnašai;

Išbraukta.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bankininkystės priežiūros institucija

Nuorodos

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

7.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Klaus-Heiner Lehne

5.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

28.1.2010

 

 

 

Priėmimo data

28.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Kay Swinburne

(1)

Direktyvos 2006/48/EB 151 straipsnis, Direktyvos 2006/49/EEB 42 straipsnis, Direktyvos 2002/87/EB 21 straipsnis, Direktyvos 2005/60/EB 41 straipsnis ir Direktyvos 94/19/EB 7a straipsnis.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bankininkystės priežiūros institucija

Nuorodos

KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.9.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

7.10.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

22.10.2009

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

José Manuel García-Margallo y Marfil

20.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Priėmimo data

10.5.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Atnaujinta: 2010 m. birželis 7 d.Teisinis pranešimas