Procedūra : 2009/0140(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0168/2010

Pateikti tekstai :

A7-0168/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.5
PV 07/07/2010 - 8.7
CRE 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/09/2010 - 5.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0271
P7_TA(2010)0335

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 466kWORD 871k
2010 m. gegužės 25 d.
PE 438.496v02-00 A7-0168/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo

(COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Sylvie Goulard

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo

(COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0499),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0166/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 114 straipsnį,

–   atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomones,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Teisės reikalų komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7-0168/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

(1) Finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros sistemos, kurią taikant nepavyko išvengti pernelyg didelės rizikos susidarymo finansų sektoriuje, trūkumų ir ypač išryškino silpnąsias esamos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros vietas.

(1) Finansinis stabilumas yra išankstinė sąlyga siekiant, kad tikrosios ekonomikos sąlygomis būtų kuriamos darbo vietos, teikiami kreditai ir vyktų augimas. Finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros sistemos, kurią taikant nepavyko išvengti pernelyg didelės rizikos susidarymo finansų sistemoje. Krizės poveikis itin didelis mokesčių mokėtojams, daugeliui Sąjungos piliečių, kurie dabar neturi darbo, ir daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ). Jeigu kiltų nauja tokio pat masto krizė, valstybės narės negalėtų sau leisti gelbėti finansinių institucijų nepažeisdamos Stabilumo ir augimo pakto taisyklių.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(1a) Dar gerokai prieš prasidedant finansų krizei Parlamentas nuolat ragino Sąjungos lygmeniu įtvirtinti tikrai vienodas sąlygas visoms suinteresuotosioms šalims, kartu pažymėdamas, kad Sąjungos patiriamos nesėkmės prižiūrint vis labiau integruotas finansų rinkas turi didelę reikšmę (2000 m. balandžio 13 d. rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: veiksmų planas1, 2002 m. lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl riziką ribojančių priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje2, 2007 m. liepos 11 d. rezoliucijoje dėl finansinių paslaugų politikos (2005-2010 m.): baltoji knyga3, 2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų4, 2008 m. spalio 9 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo būsimosios priežiūros struktūros5, 2009 m. balandžio 22 d. rezoliucijoje dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)6 ir 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų)7.

________

1 OL C 40, 2006 6 14, p. 453.

2 OL C [25] (E), [1999 09 15, p. 394].

3OL C 175 E, 2008 7 10, p. xx.

4 OL C [8] (E), [2000 06 03, p. 26].

5 OL C [9] (E), [2000 06 03, p. 48].

6 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0251.

7 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0279.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)       Savo galutinėje ataskaitoje, pateiktoje 2009 m. vasario 25 d., de Larosière grupė rekomendavo, be kita ko, įsteigti Bendrijos lygio įstaigą, kuriai būtų pavesta visos finansų sistemos rizikos priežiūra.

(3)       Savo galutinėje ataskaitoje, pateiktoje 2009 m. vasario 25 d., de Larosière grupė rekomendavo, be kita ko, įsteigti Sąjungos lygio įstaigą, kuriai būtų pavesta visos finansų sistemos rizikos priežiūra.

 

(Šis pakeitimas turėtų būti taikomas visame tekste.)

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ Komisija numatė keletą esamų finansinio stabilumo apsaugos priemonių ES lygiu reformų, įskaitant Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV), atsakingos už makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, sukūrimą. 2009 m. birželio 9 d. Taryba, o birželio 18 ir 19 d. ir Europos Vadovų Taryba savo posėdžiuose pritarė Komisijos nuomonei ir palankiai įvertino Komisijos ketinimą pateikti teisės aktų pasiūlymus, kad naujoji sistema būtų įvesta per 2010 m. Pritardama Komisijos nuomonei, ji inter alia padarė išvadą, kad ECB „turėtų teikti analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą ESRV, taip pat techniniais klausimais konsultuojantis su nacionaliniais centriniais bankais ir priežiūros institucijomis“.

(5) gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ Komisija numatė keletą esamų finansinio stabilumo apsaugos priemonių Sąjungos lygiu reformų, įskaitant Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV), atsakingos už makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, sukūrimą. 2009 m. birželio 9 d. Taryba, o birželio 18 ir 19 d. ir Europos Vadovų Taryba savo posėdžiuose pritarė Komisijos nuomonei ir palankiai įvertino Komisijos ketinimą pateikti teisės aktų pasiūlymus, kad naujoji sistema būtų įvesta per 2010 m. Pritardama Komisijos nuomonei, ji inter alia padarė išvadą, kad ECB „turėtų teikti analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą ESRV, taip pat techniniais klausimais konsultuojantis su nacionaliniais centriniais bankais ir priežiūros institucijomis“. ECB turėtų teikti paramą ESRV ir užduotys turėtų būti pavedamos ir nustatomos ESRV nepažeidžiant ECB nepriklausomumo principo vykdant jam pavestas užduotis pagal Sutartį dėl Europos Sąjungo veikimo.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a onstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(5a) Turint omenyje tarptautinių finansų rinkų integraciją, Sąjungai reikia prisiimti tvirtus įsipareigojimus pasaulio mastu. Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) turėtų pasinaudoti aukšto lygio mokslinio komiteto kompetencija ir prisiimti visus reikalingus pasaulio masto įsipareigojimus siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma Sąjungos nuomonės finansinio stabilumo klausimais, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), Finansinių paslaugų valdyba (FPV) ir visais Didžiojo dvidešimtuko (G20) partneriais.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(5b) Europos sisteminės rizikos valdyba, inter alia, turėtų padėti įgyvendinti TVF, FPV ir Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) rekomendacijas Didžiajam dvidešimtukui, pateiktas 2009 m. spalio mėnesį paskelbto šios valdybos pranešimo apie finansinių institucijų, rinkų ir priemonių sisteminės svarbos vertinimo gaires įžanginėje dalyje, kurioje teigiama, kad sisteminė rizika turi kisti, kad būtų galima atsižvelgti į finansų sektoriaus ir pasaulio ekonomikos raidą. Sistemine rizika gali būti laikoma rizika, kad dėl nesklandumų finansų sistemoje arba jos dalyje nebus teikiamos finansinės paslaugos ir dėl to galėtų atsirasti rimtų neigiamų padarinių tikrajai ekonomikai.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(5c) Pranešime apie finansinių institucijų sisteminės svarbos vertinimo gaires taip pat teigiama, kad sisteminės rizikos vertinimas gali kisti atsižvelgiant į ekonominę aplinką. Vertinimas taip pat priklausys nuo finansų infrastruktūros, krizės valdymo nuostatų ir gebėjimo spręsti problemas, kai jų kyla. Institucijos gali būti svarbios vietos, nacionalinėms arba tarptautinėms finansų sistemoms ir ekonomikai sisteminiu požiūriu. Pagrindiniai kriterijai, padedantys nustatyti rinkų ir institucijų sisteminę svarbą, yra dydis (finansinių paslaugų, kurias teikia atskiras vienetas arba finansų sistema, kiekis), pakeičiamumas (kiek kitos sistemos dalys gali teikti tas pačias paslaugas kritiniu atveju) ir gebėjimas jungtis (sąsajos su kitomis sistemos dalimis). Vadovaujantis šiais kriterijais atliktas vertinimas turėtų būti papildytas duomenimis apie finansinį pažeidžiamumą ir institucinę finansinių problemų sprendimo sistemą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5d) ESRV užduotis turėtų būti stebėti ir įvertinti sisteminę riziką per pagrįstą laiką siekiant sumažinti sisteminę riziką, galinčią kilti dėl sudėtinių jos dalių veiklos sutrikimo, ir padidinti finansų sistemos atsparumą sukrėtimams. Todėl ESRV turėtų užtikrinti finansinį stabilumą ir sumažinti neigiamą poveikį vidaus rinkai ir tikrajai ekonomikai. Siekdama atlikti savo tikslų, ESRV turėtų išnagrinėti visą susijusią informaciją, ypač atitinkamus teisės aktus, kurie galėtų daryti poveikį finansiniam stabilumui, pvz., apskaitos, bankroto ir finansinių sunkumų turinčių įmonių gelbėjimo taisykles.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

(6) Taikant dabartinę Bendrijos tvarką, makrolygio rizikos ribojimo priežiūrai skiriama per mažai dėmesio. Atsakomybė už makrolygio rizikos ribojimo analizę išlieka fragmentiška, ją vykdo įvairios institucijos skirtingais lygiais ir nėra mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad su makrolygio rizikos ribojimu susijusi rizika būtų tinkamai nustatyta, įspėjimai ir rekomendacijos būtų aiškiai pateikti, toliau nagrinėjami ir atsižvelgiant į juos būtų imtasi veiksmų.

(6) Norint kad Sąjungos ir pasaulio finansinės sistemos veiktų tinkamai, reikia, kad makro- ir mikrolygio priežiūra būtų nuoseklesnė. 2009 m. kovo mėn. Turnerio ataskaitoje „Reguliuojamasis atsakas į pasaulio bankininkystės krizę“ teigiama, kad „veiksmingesnės procedūros įmanomos padidinus nacionalinius įgaliojimus, o tai reikštų uždaresnę bendrąją rinką, arba užtikrinus didesnę Europos integraciją“. Turėdamos mintyje patikimos finansinės sistemos svarbą Sąjungos konkurencingumui ir augimui ir jos poveikį tikrajai ekonomikai, Sąjungos institucijos pasirinko didesnę Europos integraciją.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(6a) Šiai naujai sukurtai makrolygio priežiūros sistemai reikia patikimo aukšto lygio vadovavimo. Turint mintyje ESRV svarbą ir patikimumą vidaus ir tarptautiniu lygmenimis ir de Larosière‘o ataskaitos idėjas, ESRV pirmininkas turėtų būti ECB pirmininkas. Be to, turėtų būti padidinti atskaitomybės reikalavimai ir ERSV organų sudėtis siekiant apimti didelę patirties, kvalifikacijų ir nuomonių įvairovę.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(6b) De Larosière‘o ataskaitoje taip pat teigiama, kad makroekonominė priežiūra turi prasmės tik tuo atveju, jeigu ji turi tam tikrą poveikį mikroekoniminio lygmens priežiūrai, o mikroekonominė priežiūra negali veiksmingai užtikrinti finansinio stabilumo, jeigu tinkamai neatsižvelgiama į makrolygmens raidą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(6c) Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) turėtų būti kuriama suburiant finansų priežiūros subjektus ir nacionaliuniu, ir Sąjungos lygmenimis, kad galėtų veikti kaip tinklas. Vadovaujantis lojalaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Eurpos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje EFPS subjektai turėtų bendradarbiauti pasitikėdami ir visapusiškai gerbdami vieni kitus, ypač siekdami užtikrinti tarpusavio keitimąsi tinkama ir patikima informacija. Sąjungos lygmeniu tinklą turėtų sudaryti ESRV ir trys mikroekonominio lygmens priežiūros institucijos: Europos bankininkystės institucija, įsteigta Reglamentu (ES) Nr. …/2010, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, įsteigta Reglamentu (ES) Nr. …/2010, ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, įsteigta Reglamentu (ES) Nr. …/2010.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

(7) Bendrijai reikia specialios įstaigos, atsakingos už visos ES finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, kuri nustatytų riziką finansiniam stabilumui ir prireikus teiktų įspėjimus dėl rizikos ir rekomendacijas dėl veiksmų su tokia rizika susijusioms problemoms spręsti. Todėl Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) turėtų būti įsteigta kaip nauja nepriklausoma įstaiga, atsakinga už ES lygmens makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe nare arba valstybių narių grupėmis, nurodydama konkretų terminą, per kurį turi būti duotas atitinkamas politinis atsakas.

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti ir viešai skelbti bendro pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, susijusius su visa Sąjunga, atskira valstybe nare arba valstybių narių grupėmis, nurodydama konkretų terminą, per kurį turi būti duotas atitinkamas politinis atsakas. Kai tokie įspėjimai ir rekomendacijos skiriami atskiroms valstybėms narėms ar valstybių narių grupei, ESRV turėtų turėti galimybę pasiūlyti atitinkamas paramos priemones. Jei reikia, ESRV turėtų paskelbti, kad susidarė kritinė padėtis.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(8a) ESRV turėtų nuspręsti, ar rekomendacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ar ją reikėtų paskelbti viešai, turėdama omenyje tai, kad tam tikromis aplinkybėmis viešas atskleidimas gali padėti paskatinti laikytis rekomendacijų.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(8b) ESRV turėtų parengti spalvinį kodą siekiant, kad suinteresuotosios šalys galėtų geriau įvertinti riziką.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(8c) Jeigu ESRV nustato, kad esama rizikos, jog galėtų kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir jų vientisumui arba visai Sąjungos finansų sistemai arba jos daliai, ji turėtų paskelbti įspėjimą, kuriame nurodytų, jog susidarė kritinė padėtis. Tokiu atveju ESVR turėtų nedelsdama pranešti apie savo įspėjimą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos priežiūros institucijai. Jeigu susidarytų kritinė padėtis, ESVR turėtų paskelbti įspėjimą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų būti perduodami per Tarybą ir, kai reikia, per Europos bankininkystės instituciją, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/…, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/…, ir Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/….

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų būti perduodami per Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją, adresatus ir, kai reikia, per EPI.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) ESRV, remdamasi adresatų ataskaitomis, taip pat turėtų stebėti, kaip laikomasi jos rekomendacijų, siekdama užtikrinti, kad į jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų tinkamai atsižvelgiama. Rekomendacijų adresatai turėtų imtis veiksmų joms įgyvendinti, nebent neveikimą būtų galima tinkamai pagrįsti („veikimo arba pasiaiškinimo“ mechanizmas).

(10) ESRV, remdamasi adresatų ataskaitomis, taip pat turėtų stebėti, kaip laikomasi jos rekomendacijų, siekdama užtikrinti, kad į jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų tinkamai atsižvelgiama. Rekomendacijų adresatai turėtų kiekvieną kartą tinkamai pagrįsti, kodėl nebuvo tinkamai atsižvelgta į ESRV rekomendacijas („veikimo arba pasiaiškinimo“ mechanizmas), visų pirma Europos Parlamentui. ESRV turėtų kreiptis į Europos Parlamentą ir Tarybą tais atvejais, kai ji nėra patenkinta tuo, kaip adresatai reagavo į rekomendacijas.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

(11) ESRV turėtų nuspręsti, ar rekomendacija turėtų būti laikoma konfidencialia ar ją reikėtų paskelbti viešai, turėdama omenyje tai, kad tam tikromis aplinkybėmis viešas atskleidimas gali padėti paskatinti laikytis rekomendacijų.

Išbraukta.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

(13) Dėl ECB ir nacionalinių centrinių bankų patirties ir atsakomybės finansinio stabilumo srityje jiems turėtų tekti pagrindinis vaidmuo vykdant makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą. Makrolygio rizikos ribojimo priežiūros institucijų dalyvavimas ESRV darbe yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad su makrolygio rizikos ribojimu susijusios rizikos įvertinimas būtų grindžiamas išsamia ir tikslia informacija apie pokyčius finansų sistemoje. Atitinkamai, Europos priežiūros institucijų pirmininkai turėtų būti balsavimo teisę turintys nariai, o nacionalinės priežiūros institucijos (po vieną iš kiekvienos valstybės narės) turėtų dalyvauti kaip balsavimo teisės neturintys nariai.

(13) Dėl ECB ir nacionalinių centrinių bankų patirties ir atsakomybės finansinio stabilumo srityje jiems turėtų tekti pagrindinis vaidmuo vykdant makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą. Makrolygio rizikos ribojimo priežiūros institucijų dalyvavimas ESRV darbe yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad su makrolygio rizikos ribojimu susijusios rizikos įvertinimas būtų grindžiamas išsamia ir tikslia informacija apie pokyčius finansų sistemoje. Atitinkamai, Europos priežiūros institucijų pirmininkai turėtų būti balsavimo teisę turintys nariai. Laikantis atvirumo principo, į Generalinę valdybą turėtų įeiti šeši nepriklausomi asmenys, kurie nebūtų EPI nariai ir kurie būtų atrenkami atsižvelgiant į bendrą kompetenciją ir pasiryžimą dirbti Sąjungos labui, įvairią kvalifikaciją, įgytą akademinėse srityse arba privačiame sektoriuje, ypač MVĮ, profesinėse sąjungose ir teikiant finansines paslaugas arba jomis naudojantis, turėtų būti užtikrinama, kad jie nepriklausomi ir laikosi konfidencialumo. Po vieną kiekvienos valstybės narės nacionalinės priežiūros institucijos atstovą turėtų dalyvauti Generalinės valdybos posėdžiuose be balsavimo teisės.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

(14) Komisijos nario dalyvavimas padės užtikrinti sąsają su Bendrijos makroekonomine ir finansų priežiūra, o Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko dalyvavimas parodo finansų ministerijų vaidmenį palaikant finansinį stabilumą.

(14) Komisijos nario dalyvavimas padės užtikrinti sąsają su Bendrijos makroekonomine ir finansų priežiūra, o vieno Ekonomikos ir finansų komiteto atstovo dalyvavimas patariamojo mokslinio komiteto veikloje parodo finansų ministerijų vaidmenį palaikant finansinį stabilumą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Atsižvelgiant į tai, kad trečiųjų šalių, kurios priklauso Europos ekonominei erdvei arba yra Europos laisvosios prekybos susitarimo šalys, bankai ir finansinės institucijos gali veikti Sąjungoje, po vieną kiekvienos šios šalies aukšto lygio atstovą, turintį savo šalies leidimą, gali būti kviečiama dalyvauti Generalinės valdybos posėdžiuose.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

(15) Itin svarbu, kad ESRV nariai vykdytų savo pareigas nešališkai ir rūpintųsi tik visos Europos Sąjungos finansiniu stabilumu. Balsuojant ESRV dėl įspėjimų ir rekomendacijų balsai neturėtų būti skirstomi pagal svorį, o sprendimai turėtų būti visada priimami paprasta balsų dauguma.

(15) Itin svarbu, kad ESRV nariai vykdytų savo pareigas nešališkai ir rūpintųsi tik visos Europos Sąjungos finansiniu stabilumu. Balsuojant ESRV dėl įspėjimų ir rekomendacijų balsai neturėtų būti skirstomi pagal svorį, o jeigu nebūtų pasiekta susitarimo, sprendimai turėtų būti visada priimami paprasta balsų dauguma.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Finansų įstaigų ir rinkų tarpusavio priklausomybė rodo, kad potencialią sisteminę riziką reikėtų stebėti ir vertinti remiantis įvairiais svarbiais makroekonominiais ir mikrofinansiniais duomenimis ir rodikliais. Todėl ESRV turėtų turėti galimybę naudotis visa informacija, reikalinga jos pareigoms vykdyti, kartu prireikus užtikrinant šių duomenų konfidencialumą.

(16) Finansų įstaigų ir rinkų tarpusavio priklausomybė rodo, kad potencialią sisteminę riziką reikėtų stebėti ir vertinti remiantis įvairiais svarbiais makroekonominiais ir mikrofinansiniais duomenimis ir rodikliais. Ši sisteminė rizika apima riziką, kad dėl didelių nesklandumų Sąjungos finansų sistemoje arba jos dalyje nebus teikiamos finansinės paslaugos ir dėl to galėtų atsirasti rimtų neigiamų padarinių vidaus rinkai ir realiajai ekonomikai. Sistemai gali būti svarbi bet kokio tipo finansinė institucija ir tarpininkas, rinka, infrastruktūra ir priemonė. Todėl ESRV turėtų turėti galimybę naudotis visa informacija, reikalinga jos pareigoms vykdyti, kartu prireikus užtikrinant šių duomenų konfidencialumą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

(17) Siekiant suprasti finansų sistemą veikiančius įvykius vertingos informacijos gali suteikti rinkos dalyviai. Todėl, kai reikia, ESRV turėtų pasitarti su privataus sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis (finansų sektoriaus atstovais, vartotojų organizacijomis, vartotojų grupėmis finansinių paslaugų srityje, nustatytomis Komisijos ar Bendrijos teisės aktų…) ir suteikti joms galimybę pateikti pastabų.

(17) Siekiant suprasti finansų sistemą veikiančius įvykius vertingos informacijos gali suteikti rinkos dalyviai. Todėl, kai reikia, ESRV turėtų pasitarti su privataus sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis (finansų sektoriaus atstovais, vartotojų organizacijomis, vartotojų grupėmis finansinių paslaugų srityje, nustatytomis Komisijos ar Bendrijos teisės aktų…) ir suteikti joms galimybę pateikti pastabų. Be to, turint mintyje tai, kad nėra tikslios sisteminės rizikos apibrėžties ir kad sisteminės rizikos vertinimas gali kisti atsižvelgiant į ekonominę aplinką, ESRV turėtų užtikrinti didelę personalo ir patarėjų patirties ir gebėjimų įvairovę.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

(18) Atsižvelgiant į tarptautinių finansų rinkų integraciją tarptautiniu lygiu ir finansų krizių plitimo riziką, ESRV turėtų derinti veiksmus su Tarptautiniu valiutos fondu ir naujai įsteigta Finansinio stabilumo taryba; tikimasi, kad šios įstaigos anksti įspės apie su makrolygio rizikos ribojimu susijusią riziką pasaulio lygiu.

Išbraukta.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(20a) Kaip siūloma de Larosière‘o ataskaitoje, reikia veikti laipsniškai. Europos Parlamentas ir Taryba turėtų atlikti visą EFPIS, ESRV ir EPI peržiūrą iki ...*.

 

OL (įrašyti datą): treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pavadinimas

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

Steigimas

Išbraukta.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

Įsteigiama Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV).

1. Įsteigiama Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV). Jos būstinė yra Frankfurte.

 

ESRV yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos, kurios tikslas – užtikrinti Sąjungos finansų sistemos priežiūrą, dalis.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. EFPIS sudaro:

 

(a) ESRV;

 

(b) Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EVPRI].

 

(c) Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EDPPI];

 

(d) Europos priežiūros institucija (bankininkystė), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EBI];

 

(e) Europos priežiūros institucija (Jungtinis komitetas), numatyta Reglamentų (ES) Nr. …/2010 [EBI], Nr. .../2010 [EVPRI] ir Nr. …/2010 [EDPPI] 40 straipsnyje;

 

(f) institucijos valstybėse narėse, kaip nurodyta Reglamento Nr. …/2010 [EVPRI] 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamente (ES) Nr. …/2010 [EDPPI] ir Reglamente (ES) Nr. …/2010 [EBI];

 

(g) Komisija – reglamentų (ES) Nr. …/2010 [EBI], Nr. .../2010 [EVPRI] ir Nr. …/2010 EDPPI ] 7ir 9 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti;

 

EPI, nurodytų b, c ir d punktuose, būstinė yra Frankfurte.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

1b. Vadovaujantis lojalaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje EFPS subjektai bendradarbiauja pasitikėdami ir visapusiškai gerbdami vieni kitus, ypač užtikrindami tarpusavio keitimąsi tinkama ir patikima informacija.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) finansų įstaiga – įmonė, kurios pagrindinė veikla yra priimti indėlius, teikti kreditus, teikti draudimo paslaugas ar kitas finansines paslaugas savo klientams ar nariams arba savo naudai vykdyti finansinių investicijų ar prekybinę veiklą;

(a) finansų įstaiga – įmonė, kurios pagrindinė veikla yra priimti indėlius, teikti kreditus, teikti draudimo paslaugas ar kitas finansines paslaugas savo klientams ar nariams arba savo naudai vykdyti finansinių investicijų ar prekybinę veiklą, ir bet kuri kita įmonė arba subjektas, kuris veikia Sąjungoje ir kurio finansinė veikla gali kelti sisteminę riziką, net jeigu jis neturi jokio tiesioginio ryšio su plačiąja visuomene;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) finansų sistema – visos finansų įstaigos, rinkos ir rinkų infrastruktūros.

(b) finansų sistema – visos finansų įstaigos, rinkos, produktai ir rinkų infrastruktūros.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) sisteminė rizika – rizika, kad nebus teikiamos finansinės paslaugos, įskaitant riziką, kad sprogs su finansų rinkomis susiję burbulai, kuri:

 

(i) kyla dėl nesklandumų Sąjungos finansų sistemoje arba jos dalyje ir

 

(ii) gali turėti rimtų neigiamų padarinių vidaus rinkai ir realiajai ekonomika.

 

Sisteminiu požiūriu tam tikru laipsniu reikšmės turi bet kokie finansiniai tarpininkai, rinkos ir infrastruktūra.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. ESRV atsakinga už finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą Bendrijos finansų sistemoje, siekiant išvengti sisteminės rizikos arba ją sušvelninti, kad būtų galima išvengti plataus masto finansinio nuosmukio, prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti tvarų finansų sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą.

1. ESRV atsakinga už finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą Sąjungos finansų sistemoje, siekiant išvengti sisteminės rizikos arba ją sušvelninti, kad būtų galima išvengti plataus masto finansinio nuosmukio periodų, prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti tvarų finansų sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) nustato ir (arba) surenka, priklausomai nuo situacijos, ir analizuoja visą informaciją, reikalingą 1 dalyje aprašyti misijai įgyvendinti;

(a) nustato ir (arba) surenka, priklausomai nuo situacijos, ir analizuoja visą 1 dalyje aprašytai misijai įgyvendinti svarbią informaciją, ypač teisės aktus, kurie galėtų daryti poveikį finansiniam stabilumui, pvz., apskaitos, reorganizavimo ir likvidavimo taisykles,;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) nustato ir (arba) renka būtinus duomenis iš finansinių institucijų ir per Europos priežiūros institucijas, kaip nustatyta 15 straipsnyje;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) jei reikia, skelbia, kad susidarė kritinė padėtis;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) teikia įspėjimus dėl rizikos, kai ji laikoma reikšminga;

(c) teikia įspėjimus dėl rizikos, kai ji laikoma reikšminga, ir, jei reikia, skelbia juos viešai;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) prireikus teikia taisomųjų veiksmų rekomendacijas;

(d) prireikus teikia taisomųjų veiksmų rekomendacijas ir , jei reikia, skelbia jas viešai;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) glaudžiai bendradarbiauja su Europos finansų priežiūros institucijų sistema ir, kai reikia, pateikia Europos priežiūros institucijoms informaciją apie sisteminę riziką, reikalingą jų užduotims įgyvendinti;.

(f) glaudžiai bendradarbiauja su visais kitais EFPIS dalyviais ir, kai reikia, pateikia EPI informaciją apie sisteminę riziką, reikalingą jų užduotims įgyvendinti;. Visų pirma ESRV, bendradarbiaudama su EPI, nustato bendrą kiekybinių ir kokybinių rodiklių rinkinį (rizikos valdymo sistema), kuris sudarys pagrindą siekiant nustatyti tarpvalstybinių institucijų, kurios galėtų kelti sisteminę riziką, priežiūros reitingą.

 

Šis reitingas bus reguliariai persvarstomas ir jame atsispindės esminiai institucijos rizikos pokyčiai. Priežiūros reitingas bus svarbiausias elementas priimant sprendimą tiesiogiai prižiūrėti problemų turinčią instituciją arba įsikišti į jos veiklą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(fa) dalyvauja jungtinio komiteto veikloje;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

1. ESRV turi Generalinę valdybą, Valdymo komitetą ir sekretoriatą.

1. ESRV turi Generalinę valdybą, Valdymo komitetą, sekretoriatą ir patariamąjį mokslinį komitetą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valdymo komitetas padeda ESRV priimti sprendimus padėdamas rengti Generalinės valdybos posėdžius, peržiūrėdamas dokumentus, kurie bus aptariami, ir stebėdamas ERSV vykdomo darbo pažangą.

3. Valdymo komitetas padeda ESRV priimti sprendimus nustatydamas riziką ir rengdamas Generalinės valdybos posėdžius, peržiūrėdamas dokumentus, kurie bus aptariami, ir stebėdamas ERSV vykdomo darbo pažangą bei palaikydamas glaudžius ryšius su visais EFPIS dalyviais. Jei Generalinė valdyba turi priimti sprendimus sektoriaus klausimais, Valdymo komitetas, pasikonsultavęs su atitinkama Europos priežiūros institucija, parengia visus su šiais klausimais susijusius posėdžius.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

4. Sekretoriatas teikia ESRV analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą, vadovaujamas Generalinės valdybos pirmininko pagal Tarybos sprendimą XXXX/EB/2009.

4. Sekretoriatas atsakingas už kasdienę ESRV veiklą ir visus personalo klausimus. Jis teikia ESRV aukštos kokybės analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą, vadovaujamas Generalinės valdybos pirmininko pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr..../2010 [ESRV]. Sekretoriatas taip pat remiasi EPI, nacionalinių centrinių bankų ir nacionalinių priežiūros institucijų teikiamais techniniais patarimais.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. ESRV padeda 12 straipsnyje nurodytas patariamasis techninis komitetas, kuris paprašius teikia konsultacijas ir pagalbą ESRV darbui svarbiais klausimais.

5. 12 straipsnyje nurodytas patariamasis mokslinis komitetas teikia konsultacijas ir pagalbą ESRV darbui svarbiais klausimais.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

1. ESRV pirmininką ir pirmininko pavaduotoją 5 metų laikotarpiui iš savo tarpo renka Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos nariai. Jie gali būti perrinkti.

1. ESRV pirmininkas yra ECB pirmininkas. Jo tarnybos laikotarpis yra toks pats kaip ir ECB pirmininko tarnybos laikotarpis.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

(a) Pirmasis pirmininko pavaduotojas išrenkamas iš ECB Generalinės tarybos narių tam pačiam laikotarpiui kaip ir jo narystės Generalinėje taryboje laikotarpis atsižvelgiant į tai, kad būtų proporcingai atstovaujama valstybėms narėms ir euro zonos valstybėms narėms bei šiai zonai nepriklausančioms valstybėms. Jis gali būti perrenkamas kitai kadencijai.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Antrasis pirmininko pavaduotojas yra jungtinio komiteto pirmininkas.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

1c. Prieš pradėdami eiti tarnybą, ESRV pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas per viešąjį klausymą Europos Parlamentui pristato, kaip ketina eiti savo pareigas pagal šį reglamentą. Antrąjį pirmininko pavaduotoją Europos Parlamentas apklausia kaip jungtinio komiteto pirmininką.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

3. Pirmininko pavaduotojas pirmininkauja Generalinės valdybos ir (arba) Valdymo komiteto posėdžiams, kai pirmininkas negali dalyvauti posėdyje.

3. Pirmininko pavaduotojai pagal rangą pirmininkauja Generalinės valdybos ir (arba) Valdymo komiteto posėdžiams, kai pirmininkas negali dalyvauti posėdyje.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

4. Jeigu ECB Generalinės tarybos narių, išrinktų pirmininku arba pirmininko pavaduotoju, kadencija baigiasi anksčiau negu pasibaigia 5 metų terminas arba jei dėl kokios nors priežasties pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas nebegali vykdyti savo pareigų, naujas pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas renkamas laikantis 1 dalies.

4. Jei dėl kokios nors priežasties pirmininko pavaduotojai nebegali vykdyti savo pareigų, nauji pirmininko pavaduotojai renkami laikantis 1a, 1b ir 1c dalių.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) šeši nepriklausomi Generalinės valdybos narių paskirti asmenys, turintys balsavimo teisę, jungtiniam komitetui pasiūlius; paskirtieji asmenys neturi būti EPI nariai, tačiau yra renkami atsižvelgiant į jų bendrą kompetenciją ir įvairią kvalifikaciją, įgytą akademinėse srityse ar kituose sektoriuose, ypač mažosiose ir vidutinėse įmonėse, profesinėse sąjungose, arba teikiant finansines paslaugas ar jomis naudojantis; skirdamos minėtuosius asmenis, EPI tuo pačiu metu turi nurodyti, kurie asmenys skiriami eiti pareigas ir Valdymo komitete; eidami savo pareigas, paskirtieji asmenys negali prašyti jokios vyriausybės, institucijos, organo, tarnybos, subjekto ar privataus asmens nurodymų ar jais vadovautis; jie privalo susilaikyti nuo bet kokios su savo vykdomomis pareigomis nesuderinamos veiklos.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Balsavimo teisės neturintys Generalinės valdybos nariai yra šie asmenys:

2. Balsavimo teisės neturintys Generalinės valdybos nariai yra po vieną aukšto lygio kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos atstovą iš kiekvienos valstybės narės, kaip nurodyta 3 dalyje.

(a) po vieną aukšto lygio kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos atstovą iš kiekvienos valstybės narės;

 

(b) Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.

 

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai posėdžio darbotvarkėje yra klausimų, susijusių su kelių vienos valstybės narės nacionalinių priežiūros institucijų kompetencija, atitinkamas aukšto lygio atstovas dalyvauja tik svarstant klausimus, priklausančius jo arba jos kompetencijai.

3. Atstovaudami nacionalinėms priežiūros institucijoms, atitinkami aukšto lygio atstovai keičiasi priklausomai nuo svarstomo klausimo, išskyrus tuos atvejus, kai nacionalinės priežiūros institucijos susitaria dėl bendro atstovo.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Atlikdami savo pareigas, Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB Bendrosios tarybos nariai, veikia nepriklausomai.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

1. ESRV Generalinės valdybos nariai ir visi kiti asmenys, kurie dirba arba dirbo ESRV arba su ja susijusį darbą (įskaitant atitinkamus centrinių bankų, patariamojo techninio komiteto, EPI ir valstybių narių kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojus), negali atskleisti informacijos, laikomos profesine paslaptimi, net ir nustoję eiti savo pareigas.

1. ESRV Generalinės valdybos nariai ir visi kiti asmenys, kurie dirba arba dirbo ESRV arba su ja susijusį darbą (įskaitant atitinkamus centrinių bankų, patariamojo mokslinio komiteto, EPI ir valstybių narių kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojus), negali atskleisti informacijos, laikomos profesine paslaptimi, net ir nustoję eiti savo pareigas.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei tinkama, dalyvauti Generalinės valdybos posėdžiuose gali būti kviečiami aukšto lygio tarptautinių institucijų atstovai, vykdantys kitą susijusią veiklą.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

3b. Jei tinkama, ad hoc pagrindu ir atsižvelgiant į aptariamą klausimą dalyvauti Generalinės valdybos posėdžiuose gali būti kviečiamas vienas aukšto lygio trečiosios šalies, ypač šalies, kuri yra Europos ekonominės erdvės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos narė, atstovas.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Balsavimo teisę turintys Generalinės valdybos nariai turi po vieną balsą.

1. Generalinė valdyba siekia sutarimo. Kai sutarimo pasiekti negalima, balsavimo teisę turintys Generalinės valdybos nariai turi po vieną balsą. Po tam tikro laikotarpio, kuris nustatomas ESRV darbo tvarkos taisyklėse, valdybos nariai gali prašyti balsuoti dėl įspėjimo projekto ar rekomendacijos projekto.

 

 

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Nukrypstant nuo 2 dalies, norint priimti sprendimą dėl įspėjimo arba rekomendacijos viešinimo reikalinga dviejų trečdalių balsų dauguma.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies b punkstas

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

b) ESRV pirmininko pavaduotojas;

b) ESRV pirmininko pirmasis pavaduotojas;

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) ECB pirmininko pavaduotojas;

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos nariai. Juos iš savo tarpo dviejų metų laikotarpiui renka Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos nariai;

c) keturi kiti Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB Bendrosios tarybos nariai, atsižvelgiant į tai, kad valstybėms narėms, euro zonos ir euro zonai nepriklausančioms šalims turi būti atstovaujama proporcingai. Juos iš savo tarpo ketverių metų laikotarpiui renka Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB Bendrosios tarybos nariai;

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

e) Europos bankininkystės institucijos pirmininkas;

e) Europos priežiūros institucijos pirmininkas (bankininkystė);

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

f) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos pirmininkas;

f) Europos priežiūros institucijos pirmininkas (draudimas ir profesinės pensijos);

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

g) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmininkas;

g) Europos priežiūros institucijos (vertybiniai popieriai ir rinkos) pirmininkas;

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

h) Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.

h) trys iš šešių nepriklausomų asmenų, nurodytų 6 straipsnio 1 dalies fa punkte.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio pavadinimas

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

Patariamasis techninis komitetas

Patariamasis mokslinis komitetas

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Patariamąjį techninį komitetą sudaro:

1. Patariamąjį mokslinį komitetą sudaro:

a) po atstovą iš kiekvieno nacionalinio centrinio banko ir ECB atstovas;

a) Patariamąjį ekspertų komitetą sudaro devyni Valdymo komiteto pasiūlyti pripažintos kompetencijos ir tikrai nepriklausomi ekspertai, kurie turi įvairios patirties ir gebėjimų ir kurių skyrimą dvejų metų kadencijai, kurią galima pratęsti, patvirtina Generalinė valdyba;

b) po vieną kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos atstovą iš kiekvienos valstybės narės;

 

c) Europos bankininkystės institucijos atstovas;

b) Europos priežiūros institucijos atstovas (bankininkystė);

d) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos atstovas;

c) Europos priežiūros institucijos atstovas (draudimas ir profesinės pensijos);

e) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos atstovas;

d) Europos priežiūros institucijos atstovas (vertybiniai popieriai ir rinkos);

f) du Komisijos atstovai;

e) du Komisijos atstovai;

g) Ekonomikos ir finansų komiteto atstovas.

f) Ekonomikos ir finansų komiteto atstovas.

Kiekvienos valstybės narės priežiūros institucijos pasirenka vieną atstovą komitete. Kai posėdžio darbotvarkėje yra klausimų, susijusių su kelių vienos valstybės narės nacionalinių priežiūros institucijų kompetencija, atitinkamas atstovas dalyvauja tik svarstant darbotvarkės klausimus, priklausančius jo kompetencijai.

 

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

2. Patariamojo techninio komiteto pirmininką skiria Generalinė valdyba savo pirmininko siūlymu.

2. Patariamojo mokslinio komiteto pirmininką skiria Generalinė valdyba savo pirmininko siūlymu.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

4. ESRV sekretoriatas padeda patariamajam techniniam komitetui, o sekretoriato vadovas dalyvauja jo posėdžiuose.

4. ESRV sekretoriatas padeda patariamajam moksliniam komitetui, o sekretoriato vadovas dalyvauja jo posėdžiuose.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Siekdamas teikti konsultacijas ir pagalbą su ERSV darbu susijusiais klausimais, patariamasis mokslinis komitetas glaudžiai bendradarbiauja su ECBS ekspertų darbo grupėmis ir tariasi su EPI dėl įvairių sektorių, susijusių su finansinių paslaugų teikimu, makroekonominės rizikos pobūdžio.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

4b. Jei tinkama, patariamasis mokslinis komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, tačiau drauge laikydamasis konfidencialumo reikalavimų, rengia konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, pvz., rinkos dalyviais, vartotojų organizacijomis, ekspertais akademikais.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c. Siekiant, kad patariamasis mokslinis komitetas galėtų sėkmingai atlikti savo užduotis, jis turėtų būti aprūpinamas visomis reikalingomis priemonėmis, visų pirma analitinėmis ir IRT priemonėmis.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi patarimo į atitinkamas privačiojo sektoriaus suinteresuotąsias šalis.

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi nuomonės į atitinkamas privačiojo arba viešojo sektoriaus suinteresuotąsias šalis, visų pirma į EPI narius, bet ne vien tik į juos.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

1. ESRV teikia Europos priežiūros institucijoms užduotims vykdyti reikalingą informaciją apie sisteminę riziką.

1. ESRV teikia kiekvienos Europos priežiūros institucijos užduotims vykdyti reikalingą informaciją apie sisteminę riziką.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europos priežiūros institucijos, nacionaliniai centriniai bankai ir valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja su ESRV ir, laikydamosi Bendrijos teisės aktų, suteikia visą informaciją, reikalingą jos užduotims vykdyti.

2. Pagal 1 straipsnio 1b dalį Europos priežiūros institucijos, nacionaliniai centriniai bankai ir visos susijusios valstybių narių institucijos glaudžiai bendradarbiauja su ESRV ir, laikydamosi Sąjungos teisės aktų, suteikia agreguotą informaciją, reikalingą jos užduotims vykdyti, nepažeisdamos prerogatyvų, suteiktų atitinkamai Tarybai, Komisijai (Eurostatas), ECB, Eurosistemai ir ECBS statistikos ir duomenų rinkimo srityse.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. ESRV gali paprašyti Europos priežiūros institucijų pateikti informaciją tokia apibendrinta ar suvestine forma, kad nebūtų galima nustatyti atskirų finansų įstaigų. Jei šios institucijos neturi prašomų duomenų arba negali pateikti jų laiku, ESRV gali paprašyti duomenų iš nacionalinių priežiūros institucijų, nacionalinių centrinių bankų ar kitų valstybių narių institucijų.

3. ESRV prašymu EPI pateikia informaciją tokia apibendrinta ar suvestine forma, kad nebūtų galima nustatyti atskirų finansų įstaigų. Jei EPI neturi prašomų duomenų arba negali pateikti jų laiku, duomenis pateikia nacionalinės priežiūros institucijos, nacionaliniai centriniai bankai ar kitos valstybių narių institucijos.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. ESRV gali pateikti pagrįstą prašymą Europos priežiūros institucijoms pateikti duomenis ne apibendrinta ar suvestine forma.

4. Jeigu esama ilgalaikės ir rimtos grėsmės, kuri gali kilti konkrečiai finansų įstaigai, o 3 dalyje nurodytos informacijos nepakanka ESRV užduotims atlikti, ESRV gali pateikti pagrįstą prašymą EPI pateikti duomenis ne apibendrinta ar suvestine forma.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

4a. Jeigu informacija neprieinama arba susidarius kritinei padėčiai, Generalinė valdyba gali paraginti Europos Parlamentą ir Tarybą imtis atitinkamų veiksmų.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Prieš prašydama informacijos pagal 3 ir 4 dalį ESRV pasitaria su atitinkama Europos priežiūros institucija, kad įsitikintų savo prašymo pagrįstumu.

5. ESRV gali prašyti informacijos iš įmonės, kuri savo nuožiūra verčiasi finansinėmis investicijomis arba prekybos veikla ir kuriai netaikoma Reglamentas (ES) Nr. .../2010 [(EBI)], Reglamentas (ES) Nr. .../2009 [EVPRI] arba Reglamentas (ES) Nr. .../2009 [EDPPI]. ESRV informuoja Komisiją ir konsultuojasi su atitinkamos valstybės narės centrinės vyriausybės valdžios institucijomis, atsakingomis už finansų įstaigų priežiūros teisės aktus, kad įsitikintų savo prašymo pagrįstumu. Finansų įstaigoms tenkanti papildoma prievolė ESRV paprašius teikti duomenis neturi neproporcingai padidinti administracinės naštos.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. ESRV darbuotojai gali dalyvauti EPI stebėtojų tarybos posėdžiuose ir gali užduoti klausimus EPI bei gauti iš jų atitinkamą informaciją.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b. ESRV bendradarbiauja su trečiųjų šalių nacionaliniais bankais, priežiūros institucijomis ir tarptautiniais forumais, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos keistis informacija ir sukurtas jos užduotims vykdyti būtinos informacijos apie sisteminę riziką rinkimo ir keitimosi mechanizmas.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų veiksmų rekomendacijas.

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų veiksmų rekomendacijas, taip pat imasi teisėkūros iniciatyvų.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įspėjimai ar rekomendacijos, teikiami ESRV pagal 3 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, gali būti bendro arba konkretaus pobūdžio, ir skirti visai Bendrijai arba vienai ar kelioms valstybėms narėms arba vienai ar kelioms Europos priežiūros institucijoms, arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms. Rekomendacijose nurodomas konkretus politinio atsako terminas. Rekomendacijos taip pat gali būti skirtos Komisijai, atsižvelgiant į atitinkamus Bendrijos teisės aktus.

2. Įspėjimai ar rekomendacijos, teikiami ESRV pagal 3 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, gali būti bendro arba konkretaus pobūdžio, ir skirti visų pirma visai Sąjungai arba vienai ar kelioms valstybėms narėms arba vienai ar kelioms EPI, arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms. Rekomendacijose nurodomas konkretus politinio atsako terminas. Rekomendacijos taip pat gali būti skirtos Komisijai, atsižvelgiant į atitinkamus Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Įspėjimai ir rekomendacijos taip pat perduodami Tarybai ir, kai adresuojama vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, Europos priežiūros institucijoms.

3. Įspėjimai ir rekomendacijos taip pat perduodami Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, adresatams pagal 2 dalį ir, kai adresuojama vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, EPI.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

4. Bet kuris valdybos narys gali bet kada paprašyti balsuoti dėl įspėjimo arba rekomendacijos projekto.

4. Siekiant atkreipti didesnį dėmesį į riziką Europos ekonomikai ir pirmiausia atsižvelgti į šią riziką, ESRV, glaudžiai bendradarbiaudama su EFPIS, parengia spalvinio kodo sistemą, kuri atitinka su skirtingų lygių rizika susijusią padėtį.

 

Parengus šiuos klasifikavimo kriterijus konkrečiais atvejais, jei tinkama, pagal sistemos įspėjimus ir rekomendacijas bus galima nustatyti, kokiai kategorijai priklauso rizika.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Veiksmai kritinės padėties atvejais

 

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui, arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, ESRV pagal reglamentų (ES) Nr. …/2010 [EBI], Nr. .../2010 [EVPRI] ir Nr. …/2010 EDPPI ] 3 straipsnio 2 dalies b punktą ir 10 straipsnį savo iniciatyva arba gavusi EPI, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymą gali pateikti įspėjimą apie tai, kad susidarė kritinė padėtis.

 

2. Paskelbusi įspėjimą, ESRV tuo pačiu metu praneša apie jį Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos priežiūros institucijai, kaip nurodyta 16 straipsnio 3 dalyje ir 18 straipsnio 3 dalyje.

 

Po pranešimo ESRV pirmininką kuo greičiau turėtų išklausyti atsakingas Europos Parlamento komitetas.

 

3. ESRV savo iniciatyva arba gavusi Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ar Europos priežiūros institucijos prašymą peržiūri 1 dalyje nurodytą įspėjimą.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

1. Kai 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta rekomendacija skiriama vienai ar kelioms valstybėms narėms arba vienai ar kelioms Europos priežiūros institucijoms arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, adresatas informuoja ESRV apie veiksmus, kurių imtasi laikantis rekomendacijų, arba paaiškina, kodėl nebuvo imtasi jokių veiksmų. Apie tai informuojama Taryba ir atitinkamais atvejais Europos priežiūros institucijos.

1. Kai 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta rekomendacija skiriama vienai ar kelioms valstybėms narėms arba vienai ar kelioms Europos priežiūros institucijoms arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, adresatas informuoja ESRV apie veiksmus, kurių imtasi laikantis rekomendacijų, arba paaiškina, kodėl nebuvo imtasi jokių veiksmų. Apie tai informuojamas Europos Parlamentas, Taryba ir atitinkamais atvejais Europos priežiūros institucijos.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos rekomendacijų nesilaikoma ir kad adresatai nesugebėjo tinkamai paaiškinti savo neveikimo, ji informuoja apie tai Tarybą ir, kai reikia, atitinkamas Europos priežiūros institucijas.

2. Jei ESRV nusprendžia, kad vienas iš jos rekomendacijų adresatų nesilaikė rekomendacijos arba jos laikėsi netinkamai ir kad adresatas nepagrindė tokio savo elgesio, ji informuoja apie tai Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir, kai reikia, atitinkamas Europos priežiūros institucijas.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jei ESRV priima sprendimą pagal 2 dalį, Europos Parlamentas gali iškviesti adresatus į savo atsakingo komiteto apklausą.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. ESRV Generalinė valdyba kiekvienu atskiru atveju sprendžia, ar įspėjimas arba rekomendacija turi būti paskelbti viešai. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 2 dalies, sprendimui dėl įspėjimo arba rekomendacijos viešinimo priimti reikalinga kvalifikuota dviejų trečdalių balsų dauguma.

1. Pagal 10 straipsnio 3a dalį ESRV Generalinė valdyba kiekvienu atskiru atveju sprendžia, ar įspėjimas arba rekomendacija turi būti paskelbti viešai. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 2 dalies, sprendimui dėl įspėjimo arba rekomendacijos viešinimo priimti reikalinga dviejų trečdalių balsų dauguma.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. ESRV išleistų įspėjimų ir rekomendacijų adresatams turėtų būti suteiktos teisės viešai skelbti savo nuomones ir jų pagrindimus atsakant į ESRV paskelbtus įspėjimus ir rekomendacijas.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai ESRV Generalinė valdyba nusprendžia neviešinti įspėjimo arba rekomendacijos, adresatas ir, kai reikia, Taryba ir Europos priežiūros institucijos imasi visų būtinų priemonių jų konfidencialumui užtikrinti. Tarybos pirmininkas gali nuspręsti neinformuoti kitų Tarybos narių apie įspėjimą ar rekomendaciją.

3. Kai ESRV Generalinė valdyba nusprendžia neviešinti įspėjimo arba rekomendacijos, adresatas ir, kai reikia, Europos Parlamentas, Taryba, Europos priežiūros institucijos ir nacionalinės priežiūros institucijos imasi visų būtinų priemonių jų konfidencialumui užtikrinti.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Visi duomenys, kuriais ESRV Generalinė valdyba remiasi atlikdama savo analizę prieš įspėjimo ar rekomendacijos pateikimą, paskelbiami viešai tinkama anonimine forma. Jei įspėjimai konfidencialūs, informacija pateikiama per pagrįstą laikotarpį, kuris nustatomas ESRV darbo tvarkos taisyklėse.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio pavadinimas

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

Pareiga teikti ataskaitas

Atskaitomybė ir pareiga teikti ataskaitas

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. ESRV ne mažiau kaip kartą per metus teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

1. ESRV pirmininkas ne mažiau kaip kartą per metus, o plataus masto finansinio nuosmukio atveju – dar dažniau kviečiamas į kasmetį Europos Parlamento klausymą pažymint ESRV metinės ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai paskelbimą. Šie klausymai vyksta kitu pagrindu nei Europos Parlamento ir ECB pirmininko dialogas pinigų politikos klausimais.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

1a. Šiame straipsnyje minimos ataskaitos skelbiamos viešai.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

2. Tarybos arba Komisijos kvietimu ESRV taip pat nagrinėja konkrečius klausimus.

2. Tarybos, Europos Parlamento arba Komisijos kvietimu ESRV taip pat nagrinėja konkrečius klausimus.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas

Pakeitimas

 

2a. Europos Parlamentas gali prašyti ESRV pirmininko ir kitų Valdymo komiteto narių dalyvauti Europos Parlamento atsakingų komitetų klausymuose.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taryba nagrinėja šį reglamentą remdamasi Komisijos ataskaita praėjus trims metams nuo jo įsigaliojimo ir nusprendžia, ar ESRV užduotys ir organizacija turi būti peržiūrėtos gavus ECB nuomonę.

Europos Parlamentas ir Taryba iki ...* išnagrinėja šį reglamentą remdamiesi Komisijos ataskaita ir nusprendžia, ar ESRV tikslai ir organizacija turi būti peržiūrėti gavus ECB nuomonę.

 

Ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar:

 

a) tinkama supaprastinti ir sustiprinti EFPIS struktūrą siekiant didesnės makro- ir mikrolygmenų ir Europos priežiūros institucijų tarpusavio darnos;

 

b) tinkama padidinti EPI reguliavimo įgaliojimus;

 

c) EFPIS raida atitinka šios srities pasaulinę raidą;

 

d) EFPIS užtenka įvairovės ir kompetencijos;

 

e) užtikrinama tinkama atskaitomybė ir skaidrumas, susiję su skelbimo reikalavimais.

 

______

* treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas nuo 2000 m. įvairiomis progomis ragino Komisiją pateikti plataus užmojo pasiūlymų siekiant užtikrinti ES finansų rinkų stabilumą ir pasinaudoti euro įvedimo teikiamais privalumais(1).

Iš to, kokia sunki finansų, ekonomikos ir socialinė krizė ištiko ES, aiškiai matyti, kad dabartinių sistemų nepakanka. Nejaugi iš tikrųjų reikia kažko daugiau už šią krizę – pačią sunkiausią nuo 1929 m. –, kad ES pagaliau imtų vykdyti veiksmingą finansų priežiūrą?

Europos Parlamentas žino, kokia atsakomybė jam tenka. Europos piliečiai laukia griežtų priemonių – nedarbas labai išaugo. Vis daugiau įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių, žlunga. Biudžeto deficitas ir valstybės skola pasiekė nerimą keliantį mastą. Kai kurie bankų gelbėjimo veiksmai itin atsilieps mokesčių mokėtojams. Negalima suklysti, nes dauguma valstybių narių nebeturėtų lėšų, kad galėtų pakelti dar vieną tokio masto krizę.

Jeigu jau neįmanoma visiškai nepatirti krizių, reikia bent stengtis jų išvengti ir apriboti neigiamus jų padarinius.

2009 m. vasario 25 d. paskelbtame pranešime Komisijos įgaliota darbo grupė, kuriai vadovavo Jacques de Larosière, paragino įsteigti naują už makroekonominę priežiūrą atsakingą instituciją, globojamą Europos centrinio banko (ECB), ir tris mikroekonominio lygmens priežiūros institucijas, turinčias privalomus įgaliojimus. Komisija ir Taryba pritarė pagrindinėms ataskaitoje pateiktoms idėjoms.

Taigi pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl reglamento dėl finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) steigimo, kuris dabar pateiktas svarstyti Europos Parlamentui. Kolegija taip pat patvirtino kitus tris dokumentus, kuriais įsteigiamos trys institucijos, atsakingos atitinkamai už bankų, draudimo ir rinkų priežiūrą. Su šiuo teisės aktų rinkiniu susiję pranešėjai glaudžiai bendradarbiavo siekdami, kad jis būtų nuoseklus.

Tikslai

Sukurti veiksmingą priežiūros sistema nepakenkiant ekonomikos finansavimui

Svarbiausias šio teisės akto tikslas – sudaryti sąlygas tam, kad būtų galima stabiliai finansuoti ekonomiką, užtikrinti tvarų augimą ir darbo vietas. Artimiausiu laiku norint pasiekti, kad augant ekonomikai būtų labiau atsižvelgiama į klimatą, reikės vis daugiau naujoviškų pastangų, taigi ir didelių kapitalo investicijų. Finansuodama tikrąją ekonomiką, finansų pramonė prisideda prie gerovės kūrimo. Jos veikla turi būti prižiūrima ir neturėtų būti trukdoma ją vykdyti.

Išsaugoti bendrąją rinką

Kitas tikslas – išsaugoti Europos bendrosios rinkos vientisumą. Dabar pat ES turi būti aprūpinta Europos lygmens priemonėmis, kurias taikant būtų užtikrinama kokybiška finansų priežiūra, kitaip bendroji rinka iširs. Niekais nueitų darbo siekiant pašalinti sienas ir kliūtis mainams dešimtmečiai, taip pat didelis Europos ekonominės integracijos indelis į darbo vietų kūrimą ir augimo palaikymą.

Kadangi Pirmininkas J. M. Barroso ir paskirtasis Komisijos narys Michel Barnier, patikėję Mario Monti‘ui parengti ataskaitą, siekia, kad bendrosios rinkos atgaivinimas taptų naujosios Komisijos strateginiu tikslu, finansų rinkos suirimas prieštarautų šiai idėjai. Pranešėjas pritaria minčiai, pateiktai Larosière'o ataskaitoje, kurioje pirmenybė aiškiai teikiama ilgalaikiams visuotiniams Europos interesams, o ne pavieniams valstybių narių susitarimams.

Leisti ES išlaikyti savo statusą

ES turi iki galo prisiimti savo atsakomybę pasaulio mastu. G 20, TVF, Finansinio stabilumo valdyba pabrėžė būtinybę kovoti su sistemine rizika ir geriau prižiūrėti tuos subjektus, kurie, versdamiesi tarpvalstybine veikla, iš dalies išvengia nacionalinių priežiūros institucijų. Jeigu nenorime patirti trečiųjų šalių sprendimų padarinių, jeigu norime apsaugoti eurą ir kitą Europos valiutą, ES turi išlaikyti savo statusą ten, kur daromi sprendimai, ir patvirtinti savo įsipareigojimus dalyvauti daugiašalėse procedūrose. Įsteigus ESRV ir tris institucijas, kurių sprendimai privalomi, ES galės geriau įtvirtinti savo vertybes ir apginti savo interesus. Tai – strateginė užduotis.

Užtikrinti sprendimų nuoseklumą

ESRV steigimas – svarbi naujovė; iki šiol dar niekas nebuvo atlikęs Europos lygmens makroekonominės analizės, kurios pagrindinis tikslas – įvertinti sisteminę riziką. Glaudus ESRV ir institucijų, turinčių atitinkamą informaciją (nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos valdžios institucijos, atsakingos už pavienius sektorius) yra pirmenybinis tikslas siekiant sukurti nuoseklią makro- ir mikroekonominio lygmens bei, be visa kita, sektorių priežiūros sistemą.

Pagrindiniai pranešimo punktai

Pati de Larosière‘o grupės ataskaita yra jau kompromisas. Svarbu, kad ši ataskaita nebūtų atmiešta ir kad prisidengus padėties gerinimu nebūtų pamirštas autorių nustatytas poreikis nedelsiant imtis veiksmų. Vis dėlto nuo ataskaitos pateikimo dienos jau praėjo metai. Buvo pateikta daug idėjų, jų pateikė visų pirma Barackas Obama, jų buvo pateikta ir Pasaulio ekonomikos forumo Davose metu.

Pranešėjas daug konsultavosi. Teisės aktų rinkinyje atsižvelgiama į pasaulinių diskusijų raidą, o ji tokia, kad linkstama į griežtesnę priežiūrą, ypač bankininkystės sektoriuje.

Aiškiai nurodomas pirmininkas, atviresnės visuomenei institucijos

ESRV globoja Europos centrinis bankas; visos ES centriniai bankai raginami atlikti svarbų vaidmenį, nes jie yra paskutinės instancijos kreditų teikėjai. ESRV sprendimai neprivalomi; tačiau šią nuostatą galbūt reikėtų keisti. Šiuo etapu bent jau minėtosios valdybos pirmininkas turėtų būti aiškiai nurodomas ir gerbiamas. Dėl šios priežasties siūloma, kad ESRV pagal pareigas pirmininkautų ECB pirmininkas, kaip nurodyta de Larosière‘o ataskaitoje.

Atrodo rizikinga, kad, kaip siūlo Europos Komisija, išrinktasis ESRV pirmininkas būtų nacionalinio centrinio banko valdytojas. ESRV pirmininkas turi veikti visiškai nepriklausomai ir paisyti visuotinių Europos interesų.

Reikia:

1) Padidinti ESRV atskaitomybę Parlamentui (Tarybai ir Parlamentui turi būti siunčiami įspėjimai ir rekomendacijos drauge užtikrinant konfidencialumą; sudaromos galimybės Parlamentui apklausti instituciją, kuri, nepaisydama viešai pateikto ESRV prašymo, atsisako bendradarbiauti; dažniau rengiami klausymai ir teikiamos ataskaitos).

2) Siekti, kad į tam tikrų institucijų sudėtis būtų atviresnė. Analizė, atliekama remiantis skirtingomis nuomonėmis, galėtų padėti geriau išvengti rizikos. Dėl to pranešėjas pasiūlė, kad ESRV Generalinės valdybos ir Valdymo komiteto nariai būtų ir tam tikras skaičius asmenų, turinčių balsavimo teisę ir atitinkančių nepriklausomumo reikalavimus bei turinčių įvairios patirties privačiame sektoriuje (ypač MVĮ, ir įgytos teikiant finansines paslaugas arba jomis naudojantis, taip pat profesinėse sąjungose) arba akademinėse srityse. Taip pat įsteigiamos ESRV antrojo pirmininko pavaduotojo pareigos, kurias rotacijos principu eina trijų institucijų pirmininkai.

Dėl centrinių bankų ir priežiūros institucijų diskusijų ir tikrosios ekonomikos padidės ESRV teisėtumas. Dėl krizės visuomenė ėmė nepasitikėti priežiūros institucijomis ir centriniais bankais. Viena iš užduočių – vėl įgyti pasitikėjimą. Ji nelengva.

Viena priežiūros sistema, taikoma vienoje vietoje

Pagal de Larosière‘o ataskaitą sukuriama Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS), kuri yra decentralizuotas didelių tarpvalstybinių institucijų tinklas, apimantis nacionalines priežiūros institucijas, tris naujas institucijas ir priežiūros institucijų kolegijas. Atsižvelgdamas į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos konkurencijos tinklo sėkmę, pranešėjas siūlo įtraukti ESRV į EFPIS. To reikia norint užtikrinti finansų priežiūros vidinį vientisumą ir išorinį nuoseklumą.

Siekiant užtikrinti, kad būtų keičiamasi visa informacija, būtina nustatyti vienareikšmišką lojalumo tarp įvairių tinklo narių reikalavimą.

Siekdamas diegti bendrą priežiūros kultūrą, pranešėjas siūlo, kad visos Europos priežiūros institucijos būtų sutelktos vienoje vietoje – Frankfurte. Dėl šio geografinio artumo būtų galima rengti nesudėtingus kasdienius posėdžius, taikyti vienodą įdarbinimo sistemą ir, kilus krizei, greičiau reaguoti. Europos veiksmingumui turi būti teikiama pirmenybė prieš visus kitus sumetimus, o ateitis turi išlikti atvira; dėl to, kad Lamfalussy‘o komitetai pasklidę po įvairias sostines, neturi trukdyti svarstymams, kaip sukurti glaudesnę europinę struktūrą, kurios reikia ES. De Larosière‘o ataskaitoje siūloma po trejų metų įvertinti, ar neturėtume siekti sukurti sistemą, kuri būtų grindžiama tik dviem institucijomis – pirmoji būtų atsakinga už rizikos ribojimo priežiūrą (bankai ir draudimai), antroji už komercinės veiklos ir rinkų klausimus. Pranešėjas norėtų, kad būtų atliktas panašus vertinimas. Iki tol ESRV aktyviai dalyvaus trijų Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto veikloje.

Pasaulinio lygio kompetencija

ESRV talkina patariamasis mokslinis komitetas, sudarytas iš pripažintų asmenų, atrinktų atsižvelgiant į jų kompetenciją, tačiau ESRV taip pat glaudžiai bendradarbiauja su centriniais bankais ir priežiūros institucijomis. Didelė Europos finansų priežiūros veiksmingumo dalis turėtų priklausyti nuo institucijų ir ESRV, ypač sekretoriato, personalo.

Įspėjimai, rekomendacijos, kritinė padėtis

Parlamentui pranešama apie įspėjimus ir pateikiamos rekomendacijos, taip pat gali būti paskelbta kritinė padėtis. Spalvinių kodų sistema padeda užtikrinti, kad informacija būtų tiksli.

***

Šie pasiūlymai yra tik pirmasis žingsnis siekiant sukurti integruotą Europos priežiūros sistemą, kuri išlieka mūsų tikslas.

(1)

Žr. J. M. García-Margallo y Marfilo pranešimą dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo. Taip pat šiuo pranešimus: Van den Burgo, Van den Burgo ir D. Daianu, J. P. Gauzèso, D. Skinderio pranešimą dėl kredito reitingų agentūrų („Mokumas II“).


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (30.4.2010)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo

(COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

Nuomonės referentė: Evelyn Regner

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Komisijos pasiūlymas dėl Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV)

Komisijos pasiūlymas yra de Larosière grupės rekomendacijomis grindžiamo dokumentų rinkinio dėl ES priežiūros sistemos tobulinimo dalis, jo tikslas – pašalinti esamus priežiūros sistemos trūkumus, kurie paaiškėjo dabartinės finansų krizės metu.

ESRV būtų integruotos ES priežiūros sistemos pagrindas ir prisidėtų prie geresnio vidaus rinkos veikimo. Numatoma, kad tai bus visiškai naujo tipo, analogų neturinti Europos įstaiga be juridinio asmens statuso. Ji turėtų plėtoti Europos makrolygio rizikos ribojimo perspektyvą, siekdama spręsti fragmentiškos individualios nacionaliniu lygmeniu atliekamos rizikos analizės problemą, padidinti išankstinio įspėjimo mechanizmo veiksmingumą ir sudaryti sąlygas atitinkamoms institucijoms imtis veiksmų atsižvelgiant į rizikos vertinimą.

Kaip numatyta Komisijos pasiūlyme, ESRV turėtų turėti Generalinę valdybą, Valdymo komitetą ir sekretoriatą, kurį pasiūlytų Europos centrinis bankas. Vadovybė turėtų valdybą, kurią sudarytų visų nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Reglamentą, kuriuo įsteigiama ESRV, papildo Tarybos sprendimas, kuriuo Europos centriniam bankui (ECB) skiriama užduotis užtikrinti ESRV sekretoriato paslaugas.

2. Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė teigiamai vertina ESRV įsteigimą. Krizės metu paaiškėjo, kad nacionalinių institucijų vykdomos mikrolygio priežiūros nepakanka norint nustatyti sisteminę riziką ir laiku imtis priemonių, kad jos būtų išvengta. Svarbu sukurti Europos (makrolygio priežiūros) sistemą, kuri padėtų stebėti ir vertinti galimą riziką finansų stabilumui, taip pat prireikus padėtų jos išvengti, anksti įspėtų apie sisteminę riziką ir pateiktų pasiūlymų dėl konkrečių kovos su šia rizika priemonių. Turėtų būti suteikta galimybė makroekonominių pokyčių ir finansų sistemos tarpusavio sąsajas stebėti ir vertinti plačiąja prasme. Taip pat reikėtų stiprinti TVF, Finansinio stabilumo tarybos ir atitinkamų trečiųjų šalių institucijų bendradarbiavimą. Sisteminės rizikos priežiūra padėtų padidinti finansinį stabilumą, sumažinti naujų finansų krizių galimybę ir pagerinti Europos finansų rinkos kaip veiklos vietos patrauklumą.

Nuomonės referentė, siekdama paaiškinti ir pagerinti numatomą priežiūros sistemą, pateikia keletą pakeitimų. Iš esmės ESRV įgaliojimai turėtų būti aiškiai apriboti ir susiję tik su finansų sektoriumi ir jie neturėtų būti susiję su darbo užmokesčio ir fiskaline politika. Kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje, vertinant riziką reikia tinkamai atsižvelgti į visus ES tikslus.

Generalinė valdyba balsuodama turėtų laikytis Komisijos pasiūlymo 10 straipsnyje nustatyto principo, kad valdybos nariai turi po vieną balsą; balsai neturėtų būti paskirstomi.

Atsižvelgdama į Valdymo komitetą, ji siūlo, kad jame būtų 5 nacionalinių bankų atstovai, nes, siekiant vykdyti makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, Valdymo komitetas turėtų turėti proporcingą nacionalinių centrinių bankų atstovų skaičių siekiant, kad jame nedominuotų ne emisijos bankų atstovai.

Taigi reikėtų apsvarstyti, ar į Valdymo komitetą reikėtų įtraukti daugiau ekonomikos politikos srities suinteresuotųjų subjektų, ypač po vieną socialinių partnerių (darbuotojų ir darbdavių) atstovą Europos lygmeniu.

Atsižvelgiant į informacijos rinkimą ir keitimąsi ja, naujoji įstaiga turėtų turėti galimybę vykdyti savo užduotis savarankiškai ir nepriklausyti nuo nacionalinių institucijų. Taigi, reikia užtikrinti greitą ir nuolatinę prieigą prie duomenų.

Reikėtų užtikrinti maksimalų skaidrumą. Tyrimai paprastai turėtų būti vieši, o slaptumo poreikis turėtų būti išsamiai pagrindžiamas, tyrimus įslaptinti galėtų būti leidžiama tik priėmus atskirą sprendimą. Tyrimų duomenys, nors ir anoniminiai, turėtų būti skelbiami viešai, nes tai padėtų padidinti rekomendacijų kokybę.

Europos Parlamentas turėtų turėti tokias pačias galias kaip Taryba ir Komisija, ypač turėtų galimybę paprašyti, kad ESRB atliktų tyrimą.

Turėtų būti aiškiai apibrėžta ESRB atskaitomybė. Tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad į dabartinį pasiūlymą įrašytos tik neįpareigojančios rekomendacijos ir ESRB nesuteikiamos jokios vykdomosios užduotys.

Taigi, numatoma priežiūros sistema yra pirmas žingsnis siekiant ilgalaikio tikslo sukurti suderintą Europos priežiūros sistemą numatant pagrindinę Europos instituciją, kuri reguliuotų dideles tarptautines finansų (kredito) įstaigas ar jų grupes, darančias sisteminę įtaką. Kredito įstaigų grupes, turinčias sisteminės įtakos, turėtų reguliuoti Europos priežiūros institucijos, o tik nacionaliniu mastu veikiančios įstaigos pagal subsidiarumo principą turėtų būti prižiūrimos tik nacionaliniu lygmeniu.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Bendrijai reikia specialios įstaigos, atsakingos už visos ES finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, kuri nustatytų riziką finansiniam stabilumui ir prireikus teiktų įspėjimus dėl rizikos ir rekomendacijas dėl veiksmų su tokia rizika susijusioms problemoms spręsti. Todėl Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) turėtų būti įsteigta kaip nauja nepriklausoma įstaiga, atsakinga už ES lygmens makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą.

(7) Sąjungai reikia specialios įstaigos, atsakingos už visos ES finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, kuri nustatytų riziką finansiniam stabilumui ir prireikus teiktų įspėjimus dėl rizikos ir rekomendacijas dėl veiksmų su tokia rizika susijusioms problemoms spręsti. Todėl Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) turėtų būti įsteigta kaip nauja nepriklausoma įstaiga, atsakinga už Sąjungos lygmens makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą. ESRV turėtų atlikti tik finansų sektoriaus tyrimus; į juos nebūtų įtraukiami darbo užmokesčio arba fiskalinės politikos klausimai.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos nariai. Juos iš savo tarpo dviejų metų laikotarpiui renka Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos nariai;

c) penki nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Juos iš savo tarpo dviejų metų laikotarpiui renka Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos nariai;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos rekomendacijų nesilaikoma ir kad adresatai nesugebėjo tinkamai paaiškinti savo neveikimo, ji informuoja apie tai Tarybą ir, kai reikia, atitinkamas Europos priežiūros institucijas.

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos rekomendacijų nesilaikoma ir kad adresatai nesugebėjo tinkamai paaiškinti savo neveikimo, ji informuoja apie tai Tarybą, Komisiją ir, kai reikia, atitinkamas Europos priežiūros institucijas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tarybos arba Komisijos kvietimu ESRV taip pat nagrinėja konkrečius klausimus.

2. Tarybos, Europos Parlamento arba Komisijos kvietimu ESRV taip pat nagrinėja konkrečius klausimus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas

Nuorodos

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

7.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Evelyn Regner

5.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Priėmimo data

28.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Kay Swinburne


Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (9.4.2010)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo

(COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

Nuomonės referentas: Íñigo Méndez de Vigo

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europą ištikusi 2008 m. ekonomikos ir finansų krizė, kurios pasekmės vis dar juntamos, akivaizdžiai parodė, kad trūksta tinkamo finansų reglamentavimo Europos lygmeniu ir kad silpni rinkos priežiūros mechanizmai. Komisija, remdamasi Jacques'o de Larosière'o pirmininkaujamos ekspertų grupės ataskaita, parengė keturis pasiūlymus, už kurių svarstymą Parlamente atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Konstitucinių reikalų komitetas savo nuomonėje siekia išsamiai išanalizuoti, kaip geriausiai į institucinę sistemą įtraukti naująją Europos priežiūros instituciją ir Europos sisteminės rizikos valdybą, įsteigtas pagal minėtuosius pasiūlymus. Be to, skiriama daug dėmesio tam, kad būtų parengti suderinti finansinių paslaugų techniniai standartai siekiant užtikrinti, pirma, nuoseklius veiksmus ir, antra, tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą Europos Sąjungoje. Šioje nuomonėje itin atidžiai nagrinėjami santykiai su privačiojo sektoriaus institucijomis, taip pat Europos priežiūros institucijos ir nacionalinių priežiūros institucijų santykiai. Galiausiai atkreipiamas dėmesys į problemas, susijusias su tarpvalstybinių institucijų priežiūra.

Atsižvelgiant į 2008 m. finansų krizę, Europos problemas reikia spręsti Europos lygmeniu: Parlamentas, gavęs naujų galių pagal Lisabonos sutartį, turi imtis lemiamo vaidmens sprendžiant šiuos klausimus.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Dar gerokai prieš prasidedant finansų krizei Parlamentas nuolat ragino ES lygmeniu įtvirtinti tikrai vienodas sąlygas visoms suinteresuotosioms šalims, kartu pažymėdamas, kad Europos Sąjungos patiriamos nesėkmės prižiūrint vis labiau integruotas finansų rinkas turi didelę reikšmę (žr. J. M. Garcíos-Margallo y Marfilo pranešimą dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: 2000 m. veiksmų planas, I. Van den Burgo pranešimą dėl rizikos ribojimo priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje (2002 m.), I. Van den Burgo pranešimą dėl finansinių paslaugų politikos (2005–2010 m.): baltoji knyga (2007 m.) ir I. Van den Burgo bei D. Daianu pranešimą su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo: būsimosios priežiūros struktūros (2008 m.)). Taip pat žiūrėti D. Skinderio 2009 m. pranešimą „Mokumas II“ ir J. P. Gauzès pranešimą dėl KRA reglamento (2009 m.).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)       Savo galutinėje ataskaitoje, pateiktoje 2009 m. vasario 25 d., de Larosière grupė rekomendavo, be kita ko, įsteigti Bendrijos lygio įstaigą, kuriai būtų pavesta visos finansų sistemos rizikos priežiūra.

(3)       Savo galutinėje ataskaitoje, pateiktoje 2009 m. vasario 25 d., de Larosière grupė rekomendavo, be kita ko, įsteigti Sąjungos lygio įstaigą, kuriai būtų pavesta visos finansų sistemos rizikos priežiūra.

 

(Šis pakeitimas turėtų būti taikomas visame tekste.)

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ Komisija numatė keletą esamų finansinio stabilumo apsaugos priemonių ES lygiu reformų, įskaitant Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV), atsakingos už makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, sukūrimą. 2009 m. birželio 9 d. Taryba, o birželio 18 ir 19 d. ir Europos Vadovų Taryba savo posėdžiuose pritarė Komisijos nuomonei ir palankiai įvertino Komisijos ketinimą pateikti teisės aktų pasiūlymus, kad naujoji sistema būtų įvesta per 2010 m. Pritardama Komisijos nuomonei, ji inter alia padarė išvadą, kad ECB „turėtų teikti analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą ESRV, taip pat techniniais klausimais konsultuojantis su nacionaliniais centriniais bankais ir priežiūros institucijomis“.

(5) 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ Komisija numatė keletą esamų finansinio stabilumo apsaugos priemonių Sąjungos lygiu reformų, įskaitant Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV), atsakingos už makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, sukūrimą. 2009 m. birželio 9 d. Taryba, o birželio 18 ir 19 d. ir Europos Vadovų Taryba savo posėdžiuose pritarė Komisijos nuomonei ir palankiai įvertino Komisijos ketinimą pateikti teisės aktų pasiūlymus, kad naujoji sistema būtų įvesta per 2010 m. Pritardama Komisijos nuomonei, ji inter alia padarė išvadą, kad ECB „turėtų teikti analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą ESRV, taip pat techniniais klausimais konsultuojantis su nacionaliniais centriniais bankais ir priežiūros institucijomis“. Suteikiant ECB paramą ESRV ir skiriant jai užduotis neturėtų būti pažeidžiamas ECB nepriklausomybės principas, susijęs su ECB užduočių atlikimu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Turint mintyje tarptautinių finansų rinkų integraciją, Sąjungai reikia prisiimti tvirtus įsipareigojimus pasaulio mastu. Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) turėtų pasinaudoti aukšto lygio mokslinio komiteto kompetencija ir prisiimti visus reikalingus pasaulio masto įsipareigojimus siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma Sąjungos nuomonės finansinio stabilumo klausimais, visų pirma glaudžiai bendradarbiaujant su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), Finansinių paslaugų taryba (FPV) ir visais Didžiojo dvidešimtuko (G-20) partneriais.

Pakeitimas                5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Taikant dabartinę Bendrijos tvarką, makrolygio rizikos ribojimo priežiūrai skiriama per mažai dėmesio. Atsakomybė už makrolygio rizikos ribojimo analizę išlieka fragmentiška, ją vykdo įvairios institucijos skirtingais lygmenimis ir nėra mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad makrolygio rizikos ribojimo rizika būtų tinkamai nustatyta, įspėjimai ir rekomendacijos būtų aiškiai pateikti, ir į juos būtų atsižvelgta ir imtasi veiksmų.

(6) Norint, kad Sąjungos ir pasaulio finansinės sistemos veiktų tinkamai, reikia, kad makro- ir mikrolygio priežiūra būtų nuoseklesnė. 2009 m. kovo mėn. A. Turnerio ataskaitoje „Reguliuojamasis atsakas į pasaulio bankininkystės krizę“ teigiama, kad veiksmingesnės procedūros įmanomos padidinus nacionalinius įgaliojimus, o tai reikštų uždaresnę bendrąją rinką, arba užtikrinus didesnę Europos integraciją. Turėdama mintyje patikimos finansinės sistemos svarbą Sąjungos konkurencingumui ir augimui ir jos poveikį realiajam ekonomikos sektoriui, J. de Larosière'o grupė, o vėliau ir ES institucijos, pasirinko didesnę Europos integraciją.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) J. de Larosière'o ataskaitoje taip pat teigiama, kad makrolygio rizikos ribojimo priežiūra turi prasmės tik tuo atveju, jeigu ji turi tam tikrą poveikį mikroekonominio lygmens priežiūrai, o mikrolygio rizikos ribojimo priežiūra negali veiksmingai užtikrinti finansinio stabilumo, jeigu tinkamai neatsižvelgiama į makrolygmens pokyčius.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c) Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) turėtų būti kuriama suburiant finansų priežiūros subjektus ir nacionaliniu, ir Sąjungos lygmenimis, kad galėtų veikti kaip tinklas. Vadovaujantis lojalaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, EFPIS subjektai bendradarbiauja pasitikėdami ir visapusiškai gerbdami vieni kitus, ypač užtikrindami tarpusavio keitimąsi tinkama ir patikima informacija. Sąjungos lygmeniu tinklą turėtų sudaryti ESRV ir trys mikrolygio rizikos ribojimo priežiūros institucijos: Europos priežiūros institucija (bankininkystė), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. …/2010, Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. …/2010, ir Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. …/2010.

 

(Europos priežiūros institucijų pavadinimų pakeitimai turėtų būti taikomi visame tekste.)

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) ESRV turėtų nuspręsti, ar rekomendacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ar ją reikėtų paskelbti viešai, turėdama omenyje tai, kad tam tikromis aplinkybėmis viešas atskleidimas gali padėti paskatinti laikytis rekomendacijų.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) Jeigu ESRV nustato, kad esama rizikos, jog galėtų kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir jų patikimumui arba visai Europos Sąjungos finansų sistemai arba jos daliai, ji turėtų paskelbti įspėjimą, kuriame nurodytų, jog susidarė kritinė padėtis. Tokiu atveju ESVR turėtų nedelsdama pranešti apie savo įspėjimą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos priežiūros institucijai (EPI). Jeigu susidarytų kritinė padėtis, ESVR turėtų paskelbti atitinkamą įspėjimą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų būti perduodami per Tarybą ir, kai reikia, per Europos bankininkystės instituciją, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/…, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/…, ir Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/….

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų būti perduodami per Europos Parlamentą, Tarybą ir, kai reikia, per EPI.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) ESRV, remdamasi adresatų ataskaitomis, taip pat turėtų stebėti, kaip laikomasi jos rekomendacijų, siekdama užtikrinti, kad į jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų tinkamai atsižvelgiama. Rekomendacijų adresatai turėtų imtis veiksmų joms įgyvendinti, nebent neveikimą būtų galima tinkamai pagrįsti („veikimo arba pasiaiškinimo“ mechanizmas).

(10) ESRV, remdamasi adresatų ataskaitomis, taip pat turėtų stebėti, kaip laikomasi jos rekomendacijų, siekdama užtikrinti, kad į jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų tinkamai atsižvelgiama. Rekomendacijų adresatai turėtų imtis veiksmų joms įgyvendinti, nebent neveikimą būtų galima tinkamai pagrįsti („veikimo arba pasiaiškinimo“ mechanizmas), visų pirma Europos Parlamentui.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) ESRV turėtų nuspręsti, ar rekomendacija turėtų būti laikoma konfidencialia ar ją reikėtų paskelbti viešai, turėdama omenyje tai, kad tam tikromis aplinkybėmis viešas atskleidimas gali padėti paskatinti laikytis rekomendacijų.

Išbraukta.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) ESRV turėtų atsiskaityti Europos Parlamentui ir Tarybai ne rečiau kaip kartą per metus, o plataus masto finansinio nuosmukio atveju – dar dažniau.

(12) ESRV turėtų atsiskaityti Europos Parlamentui ir Tarybai ne rečiau kaip du kartus per metus, o plataus masto finansinio nuosmukio atveju – dar dažniau.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Turint omeny tarptautinių finansų rinkų integraciją tarptautiniu lygiu ir finansų krizių plitimo riziką, ESRV turėtų derinti veiksmus su Tarptautiniu valiutos fondu ir naujai įsteigta Finansinio stabilumo taryba, kurios turėtų anksti įspėti apie makrolygio rizikos ribojimo riziką pasaulio mastu.

Išbraukta.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) Atsižvelgiant į J. de Larosière'o ataskaitą, reikia veikti laipsniškai. Europos Parlamentas ir Taryba turėtų atlikti visapusišką EFPIS, ESRV ir EPI peržiūrą iki ...*.

 

* Pastaba OL (įrašyti datą): treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

EFPIS sudaro:

 

(a) ESRV;

 

(b) Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 (EVPRI).

 

(c) Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 (EDPPI);

 

(d) Europos priežiūros institucija (bankininkystė), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 (EBI);

 

(e) Europos priežiūros institucija (jungtinis komitetas), numatyta Reglamentų (EB) Nr. …/… [EBI], Nr. .../... [EVPRI] ir Nr. …/…[EDPPI] 40 straipsnyje;

 

(f) institucijos valstybėse narėse, kaip nurodyta Reglamento Nr. …/… [EVPRI], 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (ES) Nr. …/2009 [EDPPI] 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. …/… [EBI] 1 straipsnio 2 dalyje,

 

(g) Komisija – reglamentų (ES) Nr. ..../....../...[EBI], Nr. .../... [EVPRI] ir Nr. …/…[EDPPI ] 7 ir 9 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti;

 

EPI, nurodytų b, c ir d punktuose, būstinė yra [xxx].

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vadovaujantis lojalaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, EFPIS subjektai bendradarbiauja pasitikėdami ir visapusiškai gerbdami vieni kitus, ypač užtikrindami tarpusavio keitimąsi tinkama ir patikima informacija.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) teikia įspėjimus dėl rizikos, kai ji laikoma reikšminga;

(c) teikia įspėjimus dėl rizikos, kai ji laikoma reikšminga, ir, jei reikia, paskelbia, kad susidarė kritinė padėtis;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) glaudžiai bendradarbiauja su Europos finansų priežiūros institucijų sistema ir, kai reikia, pateikia Europos priežiūros institucijoms informaciją apie sisteminę riziką, reikalingą jų užduotims įgyvendinti;.

(f) glaudžiai bendradarbiauja su visais kitais EFPIS dalyviais ir, kai reikia, pateikia Europos priežiūros institucijoms informaciją apie sisteminę riziką, reikalingą jų užduotims įgyvendinti;.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(fa) dalyvauja Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto veikloje;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Prieš pradėdami eiti pareigas, ESRV pirmininkas ir pirmasis pirmininko pavaduotojas per viešąjį klausymą Europos Parlamentui pristato, kaip ketina eiti savo pareigas pagal šį reglamentą. Antrąjį pirmininko pavaduotoją Europos Parlamentas apklausia kaip vienos iš Europos priežiūros institucijų pirmininką, kaip nurodyta reglamentų (ES) Nr. ..../....../...[EBI], Nr. .../... [EVRPI] ir Nr. …/…[EDPPI] XX straipsnyje.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei tinkama, dalyvauti Generalinės valdybos posėdžiuose gali būti kviečiami aukšto lygio tarptautinių institucijų atstovai, vykdantys kitą susijusią veiklą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Jei tinkama, ad hoc pagrindu dalyvauti Generalinės valdybos posėdžiuose gali būti kviečiamas vienas aukšto lygio Europos ekonominės erdvės atstovas.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi patarimo į atitinkamas privačiojo sektoriaus suinteresuotąsias šalis.

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi patarimo į atitinkamas privačiojo sektoriaus suinteresuotąsias šalis, įskaitant profesines sąjungas, pilietinės visuomenės organizacijas ir vartotojų asociacijas.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. ESRV gali paprašyti Europos priežiūros institucijų pateikti informaciją tokia apibendrinta ar suvestine forma, kad nebūtų galima nustatyti atskirų finansų įstaigų. Jei šios institucijos neturi prašomų duomenų arba negali pateikti jų laiku, ESRV gali paprašyti duomenų iš nacionalinių priežiūros institucijų, nacionalinių centrinių bankų ar kitų valstybių narių institucijų.

3. ESRV prašymu Europos priežiūros institucijos pateikia informaciją tokia apibendrinta ar suvestine forma, kad nebūtų galima nustatyti atskirų finansų įstaigų. Jei šios institucijos neturi prašomų duomenų arba negali pateikti jų laiku, ESRV paprašius duomenis pateikia nacionalinės priežiūros institucijos, nacionaliniai centriniai bankai ar kitos valstybių narių institucijos.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. ESRV gali pateikti pagrįstą prašymą Europos priežiūros institucijoms pateikti duomenis ne apibendrinta ar suvestine forma.

4. ESRV pateikus pagrįstą prašymą, Europos priežiūros institucijos pateikia duomenis ne apibendrinta ar suvestine forma.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. ESRV personalas drauge su EPI gali būti kviečiamas į priežiūros institucijų ir sistemai svarbių finansinių grupių, ypač priežiūros institucijų kolegijų, posėdžius ir užduoti klausimus bei gauti atitinkamą informaciją iš pirmųjų rankų.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Įspėjimai ir rekomendacijos taip pat perduodami Tarybai ir, kai adresuojama vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, Europos priežiūros institucijoms.

3. Įspėjimai ir rekomendacijos taip pat perduodami Europos Parlamentui, Tarybai ir, kai adresuojama vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, Europos priežiūros institucijoms.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Veiksmai kritinės padėties atvejais

 

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir patikimumui, arba visos Europos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, ESRV pagal 3 straipsnio 2 dalies b punktą ir Reglamentų (ES) Nr. …/… [EBI], Nr. .../... [EVPRI] ir Nr. …/…[EDPPI] 10 straipsnį savo iniciatyva arba gavusi EPI, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymą gali pateikti įspėjimų apie tai, kad susidarė kritinė padėtis.

 

2. Paskelbusi įspėjimą, ESRV iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir atitinkamai EPI.

 

3. ESRV iš naujo svarsto 1 dalyje nurodytą sprendimą savo iniciatyva arba gavusi EPI, Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta rekomendacija skiriama vienai ar kelioms valstybėms narėms arba vienai ar kelioms Europos priežiūros institucijoms arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, adresatas informuoja ESRV apie veiksmus, kurių imtasi laikantis rekomendacijų, arba paaiškina, kodėl nebuvo imtasi jokių veiksmų. Apie tai informuojama Taryba ir, kai reikia, Europos priežiūros institucijos.

1. Kai 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta rekomendacija skiriama vienai ar kelioms valstybėms narėms arba vienai ar kelioms Europos priežiūros institucijoms arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, adresatas informuoja ESRV apie veiksmus, kurių imtasi laikantis rekomendacijų, arba paaiškina, kodėl nebuvo imtasi jokių veiksmų. Apie tai informuojamas Europos Parlamentas, Taryba ir atitinkamais atvejais Europos priežiūros institucijos.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos rekomendacijų nesilaikoma ir kad adresatai nesugebėjo tinkamai paaiškinti savo neveikimo, ji informuoja apie tai Tarybą ir, kai reikia, atitinkamas Europos priežiūros institucijas.

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos rekomendacijų nesilaikoma ir kad adresatai nesugebėjo tinkamai paaiškinti savo neveikimo, ji informuoja apie tai Europos Parlamentą, Tarybą ir prireikus atitinkamas Europos priežiūros institucijas.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jeigu rekomendacija buvo paskelbta viešai ir jos nebuvo laikomasi, o rekomendacijos adresatai nesugebėjo paaiškinti, kodėl nesiėmė veiksmų, Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su ESRV ir Taryba, gali iškviesti adresatus į Europos Parlamento apklausą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. ESRV ne mažiau kaip kartą per metus teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

1. ESRV ne mažiau kaip du kartus per metus teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Šiame straipsnyje minimos ataskaitos skelbiamos viešai.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tarybos arba Komisijos kvietimu ESRV taip pat nagrinėja konkrečius klausimus.

2. Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos kvietimu ESRV taip pat nagrinėja konkrečius klausimus.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. ESRV pirmininkas ir kiti Valdymo komiteto nariai Europos Parlamento prašymu gali būti išklausyti kompetentinguose Europos Parlamento komitetuose.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taryba nagrinėja šį reglamentą remdamasi Komisijos ataskaita praėjus trims metams nuo jo įsigaliojimo ir nusprendžia, ar ESRV užduotys ir organizacija turi būti peržiūrėtos gavus ECB nuomonę.

Europos Parlamentas ir Taryba nagrinėja šį reglamentą remdamasi Komisijos ataskaita praėjus trims metams nuo jo įsigaliojimo ir nusprendžia, ar ESRV užduotys ir organizacija turi būti peržiūrėtos gavus ECB nuomonę.

 

Ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar:

 

– reikia supaprastinti ir sustiprinti EFPIS struktūrą siekiant didesnės makro- ir mikrolygmenų ir Europos priežiūros institucijų tarpusavio darnos;

 

– reikia padidinti EPI įgaliojimus reguliavimo srityje;

 

– EFPIS raida atitinka pasaulinę raidą;

 

– EFPIS užtenka įvairovės ir kompetencijos;

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas

Nuorodos

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Svarstymas komitete

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Priėmimo data

7.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Emma McClarkin


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas

Nuorodos

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.9.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

7.10.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

10.2.2010

EMPL

22.10.2009

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Sylvie Goulard

20.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Priėmimo data

10.5.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier

 

 

Atnaujinta: 2010 m. birželio 7 d.Teisinis pranešimas