Procedūra : 2009/0144(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0169/2010

Pateikti tekstai :

A7-0169/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.5
PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/09/2010 - 5.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1021kWORD 1949k
2010 m. birželio 3 d.
PE 438.409v02-00 A7-0169/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Sven Giegold

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0503),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0167/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 114 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, Teisės reikalų komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7-0169/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodyta orientacinė suma dera su 2007–2013 m. Daugiametės finansinės programos (DFP) 1a išlaidų subkategorijos riba, tačiau 2011–2013 m. 1a išlaidų kategorijoje likęs labai mažas rezervas ir naujų veiksmų finansavimas neturi kelti grėsmės kitų prioritetinių veiksmų finansavimui pagal 1a išlaidų subkategoriją; taigi pakartoja savo raginimą peržiūrėti DFP ir pateikti pasiūlymų dėl jos priderinimo ir pataisymo iki 2010 m. pirmojo pusmečio pabaigos pasinaudojant visomis esamomis priemonėmis, numatytomis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (TIS), ypač jo 21-23 punktuose, kad būtų užtikrintas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau - Institucija) finansavimas nesukeliant grėsmės kitų prioritetinių veiksmų finansavimui pagal 1a subkategoriją ir užtikrinant, kad liktų pakankamas rezervas;

3.  pabrėžia, kad steigiant Instituciją taikomos Tarpinstitucinio susitarimo 47 punkto nuostatos; pabrėžia, kad, teisėkūros institucijai nusprendus pritarti Institucijos steigimui, Parlamentas pradės derybas su kita biudžeto valdymo institucija, norėdamas laiku pasiekti susitarimą dėl Institucijos finansavimo laikantis atitinkamų Tarpinstitucinio susitarimo nuostatų;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos)

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Bendrijos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – stiprėjančių finansų rinkų ryšių, sudėtingumo ir globalizacijos ir integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Sąjungos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Dar gerokai prieš prasidedant finansų krizei Europos Parlamentas nuolat ragino Europos lygmeniu įtvirtinti tikrai vienodas sąlygas visiems suinteresuotiesiems subjektams, kartu pažymėdamas, kad Europos patiriamos nesėkmės prižiūrint vis labiau integruotas finansų rinkas turi didelę reikšmę (2000 m. balandžio 13 d. rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: veiksmų planas1, 2002 m. lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl riziką ribojančių priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje2, 2007 m. liepos 11 d. rezoliucijoje dėl finansinių paslaugų politikos (2005-2010 m.): baltoji knyga3, 2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų4, 2008 m. spalio 9 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios priežiūros struktūros5, 2009 m. balandžio 22 d. rezoliucijoje dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)6 ir 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų7).

 

________________

1 OL C 40, 2001 2 7, p. 453.

2 OL C 25E, 2004 1 29, p. 394.

3 OL C 175 E, 2008 7 10, p. xx..

4 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 26.

5 OL C 9 E, 2010 1 15, p. 48.

6 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0251.

7 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0279.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Komisijos prašymu 2009 m. vasario 25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje padaryta išvada, kad būtina sustiprinti priežiūros sistemą, siekiant sumažinti būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes, ir rekomenduota įgyvendinti radikalias Bendrijos finansų sektoriaus priežiūros struktūros reformas. Ta ekspertų grupė taip pat padarė išvadą, kad reikėtų sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kuri apimtų tris Europos priežiūros institucijas – vieną vertybinių popierių sektoriui, vieną draudimo ir profesinių pensijų sektoriui, ir vieną bankininkystės sektoriui, ir sukurti Europos sisteminės rizikos tarybą.

(2) Komisijos prašymu 2009 m. vasario 25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje (J. de Larosière ataskaita) padaryta išvada, kad būtina sustiprinti priežiūros sistemą, siekiant sumažinti būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes, ir rekomenduota įgyvendinti Sąjungos finansų sektoriaus priežiūros struktūros reformas. Ta ekspertų grupė taip pat padarė išvadą, kad reikėtų sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kuri apimtų tris Europos priežiūros institucijas – vieną vertybinių popierių sektoriui, vieną draudimo ir profesinių pensijų sektoriui, ir vieną bankininkystės sektoriui, ir sukurti Europos sisteminės rizikos tarybą. Ataskaitoje pateiktose rekomendacijose siūloma mažiausi pakeitimai, kurie, ekspertų nuomone, reikalingi siekiant išvengti panašios krizės ateityje.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2009 m. kovo 4 d. pranešime „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Komisija pasiūlė parengti teisės akto, kuriuo būtų sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema ir Europos sisteminės rizikos valdyba, projektą, o 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ pateikė išsamesnės informacijos apie galimą tokios naujos priežiūros sistemos struktūrą.

(3) 2009 m. kovo 4 d. pranešime „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Komisija pasiūlė parengti teisės akto, kuriuo būtų sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema ir Europos sisteminės rizikos valdyba, projektą, o 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ pateikė išsamesnės informacijos apie galimą tokios naujos priežiūros sistemos struktūrą, tačiau neįtraukė visų rekomendacijų, pateiktų J. de Larosière ataskaitoje.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Europos finansų priežiūros institucijų sistema turėtų būti nacionalinių ir Bendrijos priežiūros institucijų tinklas, kuriame kasdienė finansų įstaigų priežiūra būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu, o pagrindinis tarpvalstybinių grupių priežiūros vaidmuo būtų patikėtas priežiūros institucijų kolegijoms. Taip pat turėtų būti užtikrintas didesnis finansų rinkų dalyviams ir rinkoms visoje Bendrijoje skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų taikymas. Reikėtų įsteigti Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją, taip pat Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją bei Europos bankininkystės instituciją (Europos priežiūros institucijas).

(7) Europos finansų priežiūros institucijų sistema turėtų būti nacionalinių ir Sąjungos priežiūros institucijų tinklas, kuriame kasdienė finansų įstaigų, nevykdančių veiklos ES lygmeniu, priežiūra būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu. Priežiūros institucijų kolegijos turėtų vykdyti tarpvalstybinių finansų įstaigų, nevykdančių veiklos ES lygmeniu, priežiūrą. Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos) (toliau – Institucija) turi palaipsniui perimti tarpvalstybinių institucijų, vykdančių veiklą Sąjungos lygmeniu, priežiūrą. Taip pat turėtų būti užtikrintas didesnis finansų įstaigoms ir rinkoms visoje Sąjungoje skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų taikymas. Be Institucijos reikėtų įsteigti Europos priežiūros instituciją (draudimas ir profesinės pensijos), Europos priežiūros instituciją (bankininkystė) ir Europos priežiūros instituciją (Jungtinis komitetas). Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų sudaryti Europos finansų priežiūros institucijų sistemos dalį.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – Institucija) turėtų siekti gerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma užtikrindama aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, atsižvelgiant į įvairius visų valstybių narių interesus, apsaugoti investuotojus, užtikrinti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą visos ekonomikos, įskaitant finansų rinkų dalyvius ir kitas suinteresuotąsias šalis, vartotojus ir darbuotojus, naudai. Be kitų, jai tenka šios užduotys: priežiūros konvergencijos skatinimas ir patarimų ES institucijoms teikimas vertybinių popierių ir rinkų reguliavimo ir priežiūros srityse, taip pat susijusiais įmonių valdymo ir finansinės atskaitomybės klausimais. Būtina ir tinkama, kad Institucija būtų Bendrijos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją, kad ji galėtų pasiekti savo tikslus.

(9) Institucija turėtų siekti gerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma užtikrindama aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, atsižvelgiant į įvairius visų valstybių narių interesus, užkirsti kelią reguliaciniam biržos arbitražui ir užtikrinti visiems vienodas sąlygas, apsaugoti investuotojus, užtikrinti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą visos ekonomikos, įskaitant finansų finansų rinkų dalyvius ir kitas suinteresuotąsias šalis, vartotojus ir darbuotojus, naudai. Be kitų, jai tenka šios užduotys: priežiūros konvergencijos skatinimas ir patarimų ES institucijoms teikimas vertybinių popierių ir rinkų reguliavimo ir priežiūros srityse, taip pat susijusiais įmonių valdymo ir finansinės atskaitomybės klausimais. Būtina ir tinkama, kad Institucija būtų Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją, kad ji galėtų pasiekti savo tikslus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Būtina ir tinkama, kad Institucija būtų ES įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją, kad ji galėtų pasiekti savo tikslus. Institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai spręsti atitikimo teisės aktams klausimą ir saugumo bei patikimumo problemas, ypač susijusias su sistemine rizika ir tarpvalstybine rizika.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) 2009 m. spalio 28 d. Finansinio stabilumo taryba, Tarptautinis atsiskaitymų bankas ir Tarptautinis valiutos fondas sisteminę riziką apibrėžė kaip „finansinių paslaugų sutrikimą, kurį (i) sukėlė visos finansų sistemos ar jos dalių darbo trūkumai ir (ii) kuris gali turėti sunkių neigiamų padarinių realiai ekonomikai. Sisteminiu požiūriu tam tikru laipsniu reikšmės gali turėti bet kokie finansiniai tarpininkai, rinkos ir įstaigos.“

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c) Tarpvalstybinė rizika, pasak šių institucijų, apima riziką, kylančią dėl ekonominio disbalanso ar finansinių nesėkmių visoje Europos Sąjungoje arba jos dalyse, dėl kurios galėtų atsirasti rimtų padarinių dviejų ar daugiau valstybių narių ekonominių veikėjų sandoriams, vidaus rinkos veikimui arba ES ar kurios nors jos valstybės narės viešiesiems finansams.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) 2006 m. gegužės 2 d. sprendime byloje C-217/04 (Jungtinė Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Tarybą) Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pripažino, kad Sutarties 95 straipsnis, susijęs su galimybe nustatyti priemones, skirtas teisės aktams dėl vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo suderinti, yra tinkamas teisinis pagrindas įsteigti „Bendrijos agentūrą, padedančią įgyvendinti suderinimą“, kai tokiai įstaigai patikėtos užduotys glaudžiai susijusios su teisės aktų, kuriais suderinami nacionalinės teisės aktai, dalyku. Institucijos paskirtis ir užduotys – padėti kompetentingoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nuosekliai aiškinti ir taikyti Bendrijos taisykles ir prisidėti užtikrinant finansinei integracijai būtiną finansinį stabilumą – glaudžiai susijusios su Bendrijos acquis tikslais dėl finansinių paslaugų vidaus rinkos. Taigi Institucija turėtų būti įsteigta remiantis Sutarties 95 straipsniu.

(10) 2006 m. gegužės 2 d. sprendime byloje C-217/04 (Jungtinė Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Tarybą) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad „EB sutarties 95 straipsnio [dabar Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 114 straipsnis] formuluotė neleidžia prieiti prie išvados, kad šios nuostatos pagrindu Bendrijos teisės aktų leidėjo priimtos priemonės turi būti skirtos vien tik valstybėms narėms. Teisės aktų leidėjui gali atrodyti, kad būtina įsteigti Bendrijos agentūrą, padedančią įgyvendinti suderinimą tada, kai neprivalomų papildomų priemonių ir gairių priėmimas atrodo esąs tinkamas siekiant palengvinti šia nuostata paremtų aktų vienodą įgyvendinimą ir taikymą“ ir kai tokiai įstaigai patikėtos užduotys glaudžiai susijusios su teisės aktų, kuriais suderinami nacionalinės teisės aktai, dalyku. Institucijos paskirtis ir užduotys – padėti kompetentingoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nuosekliai aiškinti ir taikyti Sąjungos taisykles ir prisidėti užtikrinant finansinei integracijai būtiną finansinį stabilumą – glaudžiai susijusios su Sąjungos acquis tikslais dėl finansinių paslaugų vidaus rinkos. Taigi Institucija turėtų būti įsteigta remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Terminas „finansų rinkų dalyvis“ turėtų apimti įvairius dalyvius, kuriems taikomi šios srities Bendrijos teisės aktai. Tai gali būti ir juridiniai, ir fiziniai asmenys. Minėtas terminas gali apimti, pvz., investicines įmones, kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus (KIPVPS) ir jų valdymo bendroves, alternatyvaus investavimo fondo valdytojus, emitentus, siūlytojus, investuotojus, asmenis, kontroliuojančius dalyvius ar turinčius įtakos dalyviui, dalyvių valdyme dalyvaujančius asmenis, taip pat kitus asmenis, kuriems taikomas bet kuris teisės aktų reikalavimas. Jis turėtų taip pat apimti finansų įstaigas, kaip antai kredito įstaigas ir draudimo įmones, vykdančias veiklą, kuriai taikomi šios srities Bendrijos teisės aktai. Į šią apibrėžtį nepatenka nei kompetentingos ES ir trečiųjų šalių institucijos, nei Komisija.

(12) Galiojantys Sąjungos teisės aktai, kuriais reglamentuojama šio reglamento apimama sritis, taip pat yra šie: 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, Europos Parlamento ir Tarybos 2006 . lapkričio 15 d. Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros ir susijusias 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui dalys, taip pat ir 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

· (14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Europoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių techninių standartų projektus Bendrijos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Šiuos techninių standartų projektus pagal Bendrijos teisę turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Techninių standartų projektus turi priimti Komisija. Juos reikėtų iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui, techninių standartų projektai būtų nesuderinami su Bendrijos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems Bendrijos finansinių paslaugų acquis. Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas konkretus terminas.

 

(14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus reguliavimo finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Europoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių reguliavimo standartų projektus Sąjungos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje nurodytą procedūrą Komisijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas priimti reguliavimo standartus.

 

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Šiame reglamente nustatytas techninių standartų rengimo procesas nepažeidžia Komisijos įgaliojimų savo iniciatyva priimti įgyvendinimo priemones pagal komitologijos procedūras Lamfalussy struktūros 2-uoju lygmeniu, kaip nustatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose. Klausimai, su kuriais susiję techniniai standartai, nesusiję su politikos sprendimais, o jų turinį riboja 1-uoju lygmeniu priimti Bendrijos teisės aktai. Rengdama standartų projektus, Institucija užsitikrina galimybę maksimaliai pasinaudoti specializuota nacionalinių priežiūros institucijų patirtimi.

(15) Šiuos reguliavimo standartų projektus turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinę galią. Juos reikėtų iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui, reguliavimo standartų projektai būtų nesuderinami su Sąjungos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktuose. Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas konkretus terminas.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas įgyvendinti teisės aktus.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti neprivalomas gaires ir rekomendacijas dėl Bendrijos teisės aktų taikymo techninių standartų neapimamose srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir rekomendacijų, nacionalinės institucijos turėtų būti įpareigotos nurodyti priežastis, kodėl jos nesilaiko tų gairių ir rekomendacijų.

(16) Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti gaires ir rekomendacijas dėl Sąjungos teisės aktų taikymo reguliavimo standartų neapimamose srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir rekomendacijų, nacionalinės institucijos turėtų būti įpareigotos, siekiant skaidrumo rinkos dalyvių atžvilgiu, paskelbti priežastis, kodėl jos nesilaiko tų gairių ir rekomendacijų. Reguliavimo standartų nereglamentuojamose srityse Institucija turėtų numatyti ir skleisti pažangiąją patirtį.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Tinkamo ir išsamaus Bendrijos teisės aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų rinkų vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo, finansų sistemos stabilumo ir neutralių finansų rinkų dalyvių konkurencijos sąlygų Bendrijoje. Todėl reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Institucija nagrinėtų neteisingo ar nepakankamo Bendrijos teisės aktų taikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tose srityse, kuriose Bendrijos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški įpareigojimai.

(17) Tinkamo ir išsamaus Sąjungos teisės aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų rinkų vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo, finansų sistemos stabilumo ir neutralių finansų rinkų dalyvių konkurencijos sąlygų Sąjungoje. Todėl reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Institucija nagrinėtų Sąjungos teisės aktų netaikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tose srityse, kuriose Sąjungos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški įpareigojimai.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Jeigu nacionalinė institucija nesilaiko rekomendacijos, Komisija turėtų būti įgaliota priimti atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai skirtą sprendimą Bendrijos teisės laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 226 straipsnį.

(19) Jeigu nacionalinė institucija per Institucijos nustatytą terminą nesilaiko rekomendacijos, Institucija turėtų turėti galimybę nedelsiant priimti atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai skirtą sprendimą Sąjungos teisės laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų rinkų dalyviams tiesiogiai skirtus sprendimus jiems tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.

(21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Sąjungos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Sąjungos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų nustatyti, kada padėtis yra kritinė. Kritinei padėčiai nustatyti reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų rinkų dalyviams tiesiogiai skirtus sprendimus jiems tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) 2009 m. balandžio 2 d. Londone vykusio aukščiausiojo lygio susitikime G20 vadovų priimtoje deklaracijoje dėl finansinės sistemos stiprinimo raginama parengti priežiūros kolegijų gaires ir remti priežiūros kolegijų steigimą, veikimą ir dalyvavimą jų veikloje, įskaitant stiprinimą nuolat nustatant sistemiškai svarbiausias tarpvalstybines įmones.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir proporcingai atsižvelgti į atskirų valstybių narių kompetentingų institucijų pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų kompetentingų institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų būti numatytas taikinimo etapas, per kurį kompetentingos institucijos galėtų susitarti. Institucijos kompetencija turėtų apimti nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų bendradarbiavimo procese, taip pat dėl Bendrijos teisės aiškinimo ir taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų esamų taikinimo mechanizmų. Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų rinkų dalyviams tiesiogiai skirtus sprendimus jiems tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse.

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir proporcingai atsižvelgti į atskirų valstybių narių kompetentingų institucijų pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų kompetentingų institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų būti numatytas taikinimo etapas, per kurį kompetentingos institucijos galėtų susitarti. Institucijos kompetencija turėtų apimti nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų bendradarbiavimo procese, taip pat dėl Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų esamų taikinimo mechanizmų. Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų rinkų dalyviams tiesiogiai skirtus sprendimus jiems tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų srityse. Ši nuostata taikoma ir nesutarimų priežiūros institucijų kolegijoje atveju.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) Krizė atskleidė tai, kad dabartiniuose tarpvalstybinių finansų įstaigų, visų pirma, didžiausių ir (arba) sudėtingiausių įstaigų, kurių bankrotas gali sukelti sisteminių nuostolių, priežiūros veiksmuose esama daug reikšmingų klaidų. Šios klaidos susijusios su įvairiomis finansų įstaigų ir priežiūros institucijų veiklos sritimis. Pirmosios veikia rinkoje be sienų, o antrosios kiekvieną dieną tikrina, ar jų jurisdikcija neperžengia nacionalinių sienų.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b) Akivaizdu, kad bendradarbiavimo mechanizmo, naudoto šiai asimetrijos problemai spręsti, nepakanka. Yra du galimi šios asimetrijos problemos sprendimai: suteikti daugiau galių priimančios valstybės priežiūros institucijoms (nacionalinis sprendimas) arba įsteigti tikrąją alternatyvią Europos instituciją Sąjungos lygmens sprendimas). Kaip teigiama 2009 m. kovo mėn. paskelbtoje A. Turnerio ataskaitoje, „veiksmingesnės procedūros įmanomos padidinus nacionalinius įgaliojimus, o tai reikštų uždaresnę bendrąją rinką, arba užtikrinus didesnę Europos integraciją“.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22c) Pagal nacionalinius sprendimus, priimančioji valstybė turėtų galėti nesuteikti vietiniams filialams veiklos teisės, įpareigoti užsienio institucijas veikti tik per pavaldžiąsias įmones, o ne per filialus, ir prižiūrėti jų šalyje veikiančių institucijų kapitalą ir likvidumą, ir dėl to padaugėtų protekcionizmo.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

22 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22d) Pagal Sąjungos lygmens sprendimą reikėtų stiprinti priežiūros institucijų, prižiūrinčių tarpvalstybines įstaigas, kolegijų vaidmenį ir Sąjungos institucijai palaipsniui turėtų būti perduodami įgaliojimai vykdyti sisteminės rizikos kriterijus atitinkančių įstaigų priežiūrą. Sisteminės įstaigos turėtų apimti tarpvalstybines ar nacionaliniu mastu veikiančias finansų įstaigas, kurių bankrotas galėtų kelti pavojų Sąjungos vieningos rinkos stabilumui.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22e) Priežiūros institucijų kolegijos turėtų turėti įgaliojimą nustatyti priežiūros taisykles siekiant skatinti nuoseklų Sąjungos teisės taikymą. Siekiant optimizuoti keitimosi informacija procesą ir skatinti Sąjungos teisės aktų taikymo konvergenciją ir nuoseklumą visose kolegijose, Institucija turėtų visateisiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje. Institucija turėtų veikti kaip tarpvalstybinių finansų įstaigų, veikiančių Sąjungoje, priežiūros vadovė. Be to, Institucija turėtų atlikti teisiškai įpareigojantį tarpininkės vaidmenį sprendžiant nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimus.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22f) Priežiūros institucijų kolegijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią tarpvalstybinių finansų įstaigų, kurios nėra sisteminės įstaigos, priežiūrą, kai išlieka nacionalinių standartų ir praktikos skirtumai. Nepakanka vienodinti pagrindinius finansų reglamentus, jei priežiūros praktika lieka fragmentuota. Kaip nurodoma J. de Larosière'o ataskaitoje, būtina vengti konkurencijos iškraipymų ir reguliuojamojo arbitražo, kurio priežastis skirtingos priežiūros praktikos, kadangi jie galėtų pakenkti finansų stabilumui, be kita ko, dėl to, kad skatina finansinę veiklą perkelti į šalis, kuriose vykdoma mažiau griežta priežiūra. Priežiūros sistema turi būti suvokiama kaip teisinga ir subalansuota sistema.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Užtikrinant veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią tarpvalstybiniu mastu veikiančių finansų rinkų dalyvių priežiūrą svarbų vaidmenį atlieka priežiūros institucijų kolegijos. Institucija turėtų visateisiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje, siekiant optimizuoti kolegijų veikimą ir keitimosi informacija procesą bei skatinti Bendrijos teisės aktų taikymo konvergenciją ir nuoseklumą visose kolegijose.

Išbraukta.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) Sisteminių įstaigų rizikos ribojimo priežiūra turėtų būti patikėta Institucijai. Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų veikti kaip Institucijos atstovai ir, kai vykdo sisteminių įstaigų priežiūrą, turėtų laikytis Institucijos nurodymų.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b) Taigi turėtų būti sukurta nauja finansų krizės valdymo sistema, nes dabartinis finansų sistemos stabilumo užtikrinimo mechanizmas neveikia. Pagrindiniai krizės valdymo elementai yra bendras taisyklių rinkinys ir finansų krizės sprendimo priemonės (vykdymas ir finansavimas siekiant spręsti didelių, tarpvalstybinių ir (arba) sisteminių įstaigų krizes).

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23c) Sisteminės įstaigos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į tarptautinius standartus, ypač į Finansinio stabilumo tarybos, Tarptautinio valiutos fondo, Tarptautinės draudimo priežiūros institucijų asociacijos (TDPIA) ir G20 nustatytus standartus. Susietumas, pakeičiamumas ir sinchronizavimas yra dažniausiai bendrai taikomi kriterijai nustatant sistemines įstaigas.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

23 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23d) Turėtų būti sukurtas Europos stabilumo fondas siekiant finansuoti sisteminių įstaigų, kurios susiduria su sunkumais, galinčiais kelti pavojų Sąjungos vieningos finansų rinkos stabilumui, tvarkingą likvidavimą arba gelbėjimo veiksmus. Fondas turėtų būti finansuojamas iš atitinkamų finansų sektoriaus įnašų. Šie įnašai į Fondą turėtų pakeisti įnašus, mokėtus į nacionalinius panašaus pobūdžio fondus.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali būti naudinga priemonė priežiūros institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti bendradarbiavimą ir taip optimizuoti priežiūros procesą bei mažinti finansų įstaigoms tenkančią naštą. Taigi reglamente turėtų būti nustatytas aiškus teisinis tokio perdavimo pagrindas. Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis vietoj atsakingos institucijos atlieka kita priežiūros institucija, o už priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis perduodanti institucija. Kai perduodamos pareigos, viena nacionalinė priežiūros institucija – institucija, kuriai perduodamos pareigos, – turi galėti savo vardu priimti sprendimą tam tikru priežiūros klausimu vietoj kitos nacionalinės priežiūros institucijos. Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti vadovaujamasi principu, pagal kurį priežiūros kompetencija suteikiama priežiūros institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros darnos ir norint optimaliai pasinaudoti nacionalinių priežiūros institucijų technine kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal susitarimą principai gali būti papildomai patikslinti atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose. Institucija turėtų visomis tinkamomis priemonėmis padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai prieinama informacija apie susitarimus būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti visos susijusios šalys.

(24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali būti naudinga priemonė priežiūros institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti bendradarbiavimą ir taip optimizuoti priežiūros procesą bei mažinti finansų įstaigoms tenkančią naštą. Taigi reglamente turėtų būti nustatytas aiškus teisinis tokio perdavimo pagrindas. Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis vietoj atsakingos institucijos atlieka kita priežiūros institucija, o už priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis perduodanti institucija. Kai perduodamos pareigos, viena nacionalinė priežiūros institucija – institucija, kuriai perduodamos pareigos, – turi galėti savo vardu priimti sprendimą tam tikru priežiūros klausimu vietoj kitos nacionalinės priežiūros institucijos. Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti vadovaujamasi principu, pagal kurį priežiūros kompetencija suteikiama priežiūros institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros darnos ir norint optimaliai pasinaudoti nacionalinių priežiūros institucijų technine kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal susitarimą principai gali būti papildomai patikslinti atitinkamuose ES teisės aktuose. Institucija turėtų visomis tinkamomis priemonėmis padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms sudaryti perdavimo susitarimus ir juos stebėti. Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai prieinama informacija apie susitarimus būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti visos susijusios šalys. Institucija turėtų nustatyti ir skleisti pažangiąją patirtį, susijusią su užduočių ir pareigų perdavimu ir perdavimo susitarimais.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Tarpusavio vertinimai yra veiksminga ir efektyvi priemonė nuoseklumui finansų priežiūros institucijų tinkle skatinti. Todėl Institucija turėtų parengti tokių vertinimų metodinę sistemą ir reguliariai juos atlikti. Vertinant dėmesys turėtų būti sutelkiamas ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, bet taip pat ir į priežiūros institucijų gebėjimą pasiekti aukštos kokybės priežiūros rezultatų, taip pat į kompetentingų institucijų nepriklausomumą.

(26) Tarpusavio vertinimai yra veiksminga ir efektyvi priemonė nuoseklumui finansų priežiūros institucijų tinkle skatinti. Todėl Institucija turėtų parengti tokių vertinimų metodinę sistemą ir reguliariai juos atlikti. Vertinant dėmesys turėtų būti sutelkiamas ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, bet taip pat ir į priežiūros institucijų gebėjimą pasiekti aukštos kokybės priežiūros rezultatų, taip pat į kompetentingų institucijų nepriklausomumą. Tarpusavio vertinimų rezultatai turėtų būti skelbiami viešai, pažangiausia patirtis turėtų būti nustatyta ir taip pat skelbiama viešai.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) Institucija turėtų aktyviai skatinti koordinuotą Bendrijos priežiūros institucijų atsaką, visų pirma tais atvejais, kai nepageidaujami pokyčiai galėtų kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Bendrijos finansų sistemos stabilumui. Todėl, be įgaliojimų veikti kritiniais atvejais, jai turėtų būti patikėta bendroji veiklos koordinavimo Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje funkcija. Institucija ypatingą dėmesį turėtų skirti sklandžiam visos svarbios informacijos tarp kompetentingų institucijų srautui.

(27) Institucija turėtų aktyviai skatinti koordinuotą Sąjungos priežiūros institucijų atsaką, visų pirma siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą ir vientisumą arba Sąjungos finansų sistemos stabilumą. Todėl, be įgaliojimų veikti kritiniais atvejais, jai turėtų būti patikėta bendroji veiklos koordinavimo funkcija. Institucija ypatingą dėmesį turėtų skirti sklandžiam visos svarbios informacijos tarp kompetentingų institucijų srautui.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, būtina ankstyvuoju etapu nustatyti tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą, atsirandančius tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir vertinti tokius pokyčius pagal savo kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, kitoms Europos priežiūros institucijoms ir Europos sisteminės rizikos valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje Bendrijoje koordinuoti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų finansų rinkų dalyvių atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika.

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, būtina ankstyvuoju etapu nustatyti tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą, atsirandančius tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir vertinti tokius pokyčius pagal savo kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, kitoms Europos priežiūros institucijoms ir Europos sisteminės rizikos valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje Sąjungoje pradėti ir koordinuoti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų finansų rinkų dalyvių atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika. Siekdama informuoti apie savo pareigų vykdymą, Institucija turėtų atlikti ekonominę rinkų ir galimų rinkos pokyčių poveikio analizę.

Pagrindimas

EPI, naudodamasi ekonomine analize, galės priimti informuotesnius sprendimus apie savo veiksmų poveikį didesnei rinkai ir apie didesnės rinkos įvykių poveikį savo veiksmams. Tai atitinka geriausią praktiką valstybių narių lygmeniu.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su ne Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji visapusiškai atsižvelgia į Europos institucijų vaidmenį ir kompetenciją palaikant santykius su ne Bendrijos institucijomis ir tarptautiniuose forumuose.

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų atstovauti Sąjungai palaikant dialogą ir bendradarbiaujant su ne Sąjungos priežiūros institucijomis.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Institucija turėtų turėti teisę prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. Siekiant vengti finansų rinkų dalyvių įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, tą informaciją paprastai turėtų teikti nacionalinės priežiūros institucijos, kurios yra arčiausiai finansų rinkų ir rinkų dalyvių. Tačiau Institucija turėtų turėti įgaliojimą prašyti informacijos tiesiogiai iš finansų rinkų dalyvių ir kitų šalių, jeigu nacionalinė kompetentinga institucija laiku nepateikia tokios informacijos arba negali jos laiku pateikti. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Institucijai užtikrinti, kad tokie tiesioginiai prašymai būtų vykdomi.

(31) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Institucija turėtų turėti teisę prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. Siekiant vengti finansų rinkų dalyvių įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, tą informaciją paprastai turėtų teikti nacionalinės priežiūros institucijos, kurios yra arčiausiai finansų rinkų ir rinkų dalyvių, su sąlyga, kad konfidenciali informacija nebūtų teikiama įstaigoms ar institucijoms, kurios neturi teisės su ja susipažinti. Tačiau Institucija turėtų turėti įgaliojimą prašyti informacijos tiesiogiai iš finansų rinkų dalyvių ir kitų šalių, jeigu nacionalinė kompetentinga institucija laiku nepateikia tokios informacijos arba negali jos laiku pateikti. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Institucijai užtikrinti, kad tokie tiesioginiai prašymai būtų vykdomi.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Siekiant užtikrinti, kad Europos sisteminės rizikos valdybos veikla būtų visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba glaudžiai bendradarbiautų. Institucija turėtų dalytis su Europos sisteminės rizikos valdyba visa svarbia informacija. Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą prašymą. Gavusi įspėjimų ar rekomendacijų, kurias Europos sisteminės rizikos valdyba skiria Institucijai arba kuriai nors nacionalinei priežiūros institucijai, Institucija turėtų nedelsdama imtis veiksmų ir pasirūpinti, kad įspėjimų ar rekomendacijų atžvilgiu būtų imtasi atitinkamų tolesnių veiksmų.

(32) Siekiant užtikrinti, kad Europos sisteminės rizikos valdybos veikla būtų visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba glaudžiai bendradarbiautų. Institucija turėtų dalytis su Europos sisteminės rizikos valdyba visa svarbia informacija. Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą prašymą. Gavusi įspėjimų ar rekomendacijų, kurias Europos sisteminės rizikos valdyba skiria Institucijai arba kuriai nors nacionalinei priežiūros institucijai, Institucija turėtų atitinkamai pasirūpinti, kad įspėjimų ar rekomendacijų atžvilgiu būtų imtasi tolesnių veiksmų.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis techninių standartų, gairių ir rekomendacijų klausimais ir suteikti joms pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų priemonių. Siekiant veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti suformuota Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje proporcingomis dalimis būtų atstovaujami Bendrijos finansų rinkų dalyviai (įskaitant atitinkamai institucinius investuotojus ir kitas finansų įstaigas, kurios pačios naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeniniai finansinių paslaugų naudotojai, įskaitant MVĮ. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės aktuose nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

(33) Institucija turėtų konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis techninių standartų, gairių ir rekomendacijų klausimais ir suteikti joms pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų priemonių. Prieš priimdama reguliavimo standartų projektus, gaires ir rekomendacijas Institucija turėtų atlikti poveikio tyrimą. Siekiant veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti suformuota Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje proporcingomis dalimis būtų atstovaujami Sąjungos finansų rinkų dalyviai (įskaitant atitinkamai institucinius investuotojus ir kitas finansų įstaigas, kurios pačios naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų darbuotojai, akademinė bendruomenė, vartotojai ir kiti mažmeniniai finansinių paslaugų naudotojai, įskaitant MVĮ. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis Komisijos ar ES teisės aktuose nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) Diskusijose dėl būsimų finansinių paslaugų ir susijusiame sprendimų priėmimo procese ne pelno organizacijos turi mažiau įtakos, palyginti su tinkamai finansuojamais ir turinčiais gerus ryšius pramonės atstovais. Šis trūkumas turėtų būti kompensuojamas numatant atitinkamą jų atstovų Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupėje finansavimą.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą atliekant krizių valdymą, visų pirma siekiant stabilizuoti atskirus finansiškai silpnus finansų rinkų dalyvius ir išspręsti jų problemas, pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Priemonės, kurių Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, kurie turi įtakos finansų rinkų dalyvių stabilumui, neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone ir galiausiai perduoti klausimą nagrinėti Tarybai, kad ji priimtų sprendimą. Sprendžiant šį klausimą tikslinga suteikti tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į ypatingas valstybių narių pareigas šiuo atžvilgiu.

(34) Siekiant užtikrinti koordinuotą krizių valdymą ir išsaugoti finansinį stabilumą krizių atvejais, visų pirma siekiant stabilizuoti atskirus finansiškai silpnus finansų rinkų dalyvius ir išspręsti jų problemas, pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Priemonės, kurių Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, kurie turi įtakos finansų rinkų dalyvių stabilumui, neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone ir galiausiai perduoti klausimą nagrinėti Tarybai, kad ji priimtų sprendimą. Sprendžiant šį klausimą tikslinga suteikti tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į ypatingas valstybių narių pareigas šiuo atžvilgiu.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a) Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti apsaugos priemone, akivaizdu, kad Europos Parlamentas turėtų būti informuotas tuo pačiu metu kaip ir Institucija, Taryba ir Komisija, nepažeidžiant ypatingos valstybių narių atsakomybės krizių atvejais. Be to, valstybė narė turėtų paaiškinti apsaugos priemonės naudojimo priežastis. Bendradarbiaudama su Komisija Institucija turėtų nustatyti priemones, kurių reikia imtis toliau.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a) Per trejus metus nuo reglamento, nustatančio tokį mechanizmą, įsigaliojimo datos Komisija, atsižvelgdama į sukauptą patirtį, turėtų parengti Sąjungos lygmeniu aiškias ir pagrįstas gaires, kada valstybės narės naudojasi apsaugos priemone. Valstybės narės apsaugos sąlygos taikymas turėtų būti vertinamas pagal tas gaires.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenurodoma, kada sprendimas turėtų neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turi būti užtikrintas teisinis tikrumas, kuriuo grindžiama „fiskalinės atsakomybės“ sąvoka tam, kad visoje ES būtų užtikrintos vienodos sąlygos nacionalinės valdžios institucijoms ir finansų rinkos dalyviams. Turi būti bendrai apibrėžtos ir priimtos aiškios rekomendacijos dėl to, kada galima būti skundžiamasi dėl neigiamos įtakos fiskalinei atsakomybei. Ateityje, pateikdamos pagrindimą ir poveikio vertinimą valstybės narės turi parodyti, kad gairių taikymo sritis apima šį atitinkamą atvejį.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) Pagrindinis Institucijos sprendimų priėmimo organas turėtų būti stebėtojų taryba, kurią turėtų sudaryti atitinkamos kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje vadovai ir kuriai turėtų pirmininkauti Institucijos pirmininkas. Komisijos, Europos sisteminės rizikos valdybos ir kitų dviejų Europos priežiūros institucijų atstovai turėtų dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Stebėtojų tarybos nariai turėtų veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi tik Bendrijos interesais. Priimant bendro pobūdžio aktus, įskaitant susijusius su techninių standartų, gairių ir rekomendacijų priėmimu, taip pat su biudžeto klausimais, tikslinga taikyti kvalifikuotosios balsų daugumos taisykles, kaip nustatyta Sutartyje, o visiems kitiems sprendimams turėtų būti taikoma paprastoji narių balsų dauguma. Atvejus, susijusius su nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimų sprendimu, turėtų nagrinėti ribotų įgaliojimų grupė.

(36) Pagrindinis Institucijos sprendimų priėmimo organas turėtų būti stebėtojų taryba, kurią turėtų sudaryti atitinkamos kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje vadovai ir kuriai turėtų pirmininkauti Institucijos pirmininkas. Komisijos, Europos sisteminės rizikos valdybos, Europos priežiūros institucijos (draudimas ir profesinės pensijos) ir Europos priežiūros institucijos (bankininkystė) atstovai turėtų dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Stebėtojų tarybos nariai turėtų veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais. Priimant bendro pobūdžio aktus, įskaitant susijusius su techninių standartų, gairių ir rekomendacijų priėmimu, taip pat su biudžeto klausimais, tikslinga taikyti kvalifikuotosios balsų daugumos taisykles, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnyje, o visiems kitiems sprendimams turėtų būti taikoma paprastoji narių balsų dauguma. Atvejus, susijusius su nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimų sprendimu, turėtų nagrinėti ribotų įgaliojimų grupė.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo dieną dirbantis pirmininkas, kurį atviro konkurso tvarka išrenka stebėtojų taryba. Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo dieną dirbantis pirmininkas, kurį po to, kai stebėtojų taryba surengia atvirą konkursą, skiria Europos Parlamentas. Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, tų institucijų veiklą turėtų kruopščiai koordinuoti Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, ir jos, jei tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl bendros pozicijos. Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas turėtų perimti visas Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto funkcijas. Kai tinka, aktus, taip pat patenkančius į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ar Europos bankininkystės institucijos kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios Europos priežiūros institucijos.

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, tos institucijos turėtų kruopščiai koordinuoti veiklą Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete (toliau – jungtinis komitetas), ir jos, jei tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl bendros pozicijos. Jungtinis komitetas turėtų koordinuoti trijų Europos priežiūros institucijų veiklą, susijusią su finansiniais konglomeratais. Kai tinka, aktus, taip pat patenkančius į Europos priežiūros institucijos (bankininkystė) ar Europos priežiūros institucijos (Europos draudimas ir profesinės pensijos) kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios Europos priežiūros institucijos. Jungtiniam komitetui 12 mėnesių rotacijos principu turėtų pirmininkauti trijų Europos priežiūros institucijų pirmininkai. Jungtinio komiteto pirmininkas turėtų būti Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko pavaduotojas. Jungtinis komitetas turėtų turėti nuolatinį sekretoriatą, kuriame dirbtų trijų Europos priežiūros institucijų deleguoti darbuotojai, siekiant, kad visos trys Europos priežiūros institucijos neoficialiai keistųsi informacija ir formuotų bendrus veiklos principus.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Kiek tai susiję su Bendrijos įnašu, turėtų būti taikoma Bendrijos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, numatant jame atskirą biudžeto eilutę. Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 47 punktu, Europos Sąjungos skiriamam Institucijos finansavimui turi pritarti biudžeto valdymo institucija. Kiek tai susiję su Europos Sąjungos įnašu, turėtų būti taikoma Sąjungos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

 

1 OL ....

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu EPI biudžetas būtų Komisijos biudžeto dalis. Siekiant didinti EPI nepriklausomumą būtų geriau numatyti atskirą specialią EPI skirtą biudžeto eilutę bendrame ES biudžete. Todėl siūloma, taip pat siekiant institucijoms sudaryti sąlygas siekti savo tikslų, numatyti atskirą biudžeto eilutę, kaip tai padaryta duomenų apsaugos priežiūros pareigūno atveju (žr. 2000 m. gruodžio 18 d. Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo).

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Šiuo reglamentu įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – Institucija).

1.        Šiuo reglamentu įsteigiama Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos) (toliau – Institucija).

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Institucija veikia Direktyvos 97/9/EB, Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2003/6/EB, Direktyvos 2003/71/EB, Direktyvos 2004/25/EB, Direktyvos 2004/39/EB, Direktyvos 2004/109/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos 2002/65/EB, Direktyvos 2006/49/EB (nepažeidžiant Europos bankininkystės institucijos kompetencijos rizikos ribojimo priežiūros atžvilgiu), Direktyvos … [būsima AIFV direktyva] ir Reglamento … [būsimas KRA reglamentas], įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

2.        Institucija veikia šio reglamento ir Direktyvos 97/9/EB, Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2003/6/EB, Direktyvos 2003/71/EB, Direktyvos 2004/25/EB, Direktyvos 2004/39/EB, Direktyvos 2004/109/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos 2002/65/EB, Direktyvos 2006/49/EB (nepažeidžiant Europos institucijos (bankininkystė) kompetencijos rizikos ribojimo priežiūros atžvilgiu), Direktyvos … [būsima AIFV direktyva] ir Reglamento … [būsimas KRA reglamentas], įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Sąjungos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.      Institucija taip pat veikia kredito įstaigų, finansinių konglomeratų, investicinių įmonių, mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų įstaigų veiklose srityje, įskaitant akcininkų teisių, įmonių valdymo, audito ir finansinės atskaitomybės klausimais, siekiant 2 dalyje nurodytų teisės aktų veiksmingam ir nuosekliam taikymui užtikrinti. Be to, Institucija imasi tinkamų veiksmų sprendžiant perėmimo pasiūlymų, tarpuskaitos, atsiskaitymo, pakeitimo vertybiniais popieriais, skolintų vertybinių popierių pardavimo ir išvestinių finansinių priemonių klausimus, įskaitant standartizavimą.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Šio reglamento nuostatos nepažeidžia Komisijos įgaliojimų, visų pirma suteiktų pagal Sutarties 226 straipsnį, užtikrinti atitiktį Bendrijos teisei.

3.        Šio reglamento nuostatos nepažeidžia Komisijos įgaliojimų, visų pirma suteiktų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.        Institucijos tikslas – padėti:

4. Institucijos tikslas – saugoti viešąsias vertybes, pvz., finansų sistemos stabilumą trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, finansų įstaigų mokumą ir likvidumą, rinkų ir finansinių produktų skaidrumą ir indėlininkų bei investuotojų apsaugą. Institucija turi padėti:

i) gerinti vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį,

i) gerinti vidaus rinkos veikimą ir konkurencingumą, įskaitant visų pirma aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį,

ii) apsaugoti investuotojus,

ii) didinti konkurenciją ir diegti daugiau naujovių vidaus rinkoje ir skatinti konkurencingumą pasaulio mastu,

 

iia) skatinti finansinę įtrauktį,

iii) užtikrinti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą,

iii) užtikrinti finansų rinkų vientisumą, skaidrumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą,

iv) apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir

 

v) stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą.

iv) stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą,

 

v) remti Europos Sąjungos naująją užimtumo ir augimo strategiją,

 

vi) užkirsti kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės skirtumais ir prisidėti prie vienodų sąlygų kūrimo, vii) užkirsti kelią ES finansų įstaigų kredito burbulų kūrimui ateityje ir

 

viii) kurti bendrus metodus, kaip vertinti produkto savybių ir paskirstymo procesų poveikį institucijos finansinei pozicijai ir vartotojų apsaugai.

Šiam tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės aktų taikymą, skatindama priežiūros konvergenciją ir teikdama nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Šiems tikslams pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų Sąjungos teisės aktų taikymą, skatindama priežiūros konvergenciją, teikdama nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir atlikdama ekonominę rinkų analizę tam, kad būtų skatinama siekti Institucijos tikslų.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.      Vykdydama šiame reglamente jai pavestas užduotis Institucija ypač didelį dėmesį turi skirti sisteminėms įstaigoms, kurių veikimo sutrikimas ar netinkamas veikimas gali pakenkti finansų sistemos veikimui ar tikrajai ekonomikai.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.        Institucija yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS), kuri veikia kaip priežiūros institucijų tinklas, kaip toliau nurodyta 39 straipsnyje, dalis.

Išbraukta.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.        Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija bendradarbiauja su Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV), kaip nustatyta šio reglamento 21 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

Europos finansų priežiūros institucijų sistema

 

1.        Institucija yra dalis Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS). EFPIS pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos, siekiant išlaikyti finansinį stabilumą ir taip užtikrinti pasitikėjimą visa finansų sistema bei pakankamą finansinių paslaugų gavėjų apsaugą.

 

2.        EFPIS sudaro:

 

a) Europos sisteminės rizikos valdyba;

 

b) Europos priežiūros institucija (bankininkystė), įsteigta pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EBI];

 

c) Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EDPPI];

 

d) Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos), įsteigta pagal šį reglamentą;

 

e) Europos priežiūros institucija (Jungtinis komitetas), įsteigta pagal 40 straipsnį;

 

f) valstybių narių institucijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 1 straipsnio 2 dalyje;

 

g) Komisija – 7 ir 9 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti;

 

3.        Institucijos, sudarančios EFPIS dalį, įskaitant valstybių narių kompetentingas institucijas, turi būti atskaitingos Europos Parlamentui nepažeidžiant valstybių narių kompetentingų institucijų atskaitomybės nacionaliniams parlamentams.

 

4.        Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos sisteminės rizikos valdyba, Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos) ir Europos priežiūros institucija (bankininkystė) per 40 straipsnyje nurodytą Jungtinį komitetą, užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir formuoja bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais visus sektorius apimančiais klausimais.

 

5.        Vadovaujantis nuoširdaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, EFPIS priklausančios šalys bendradarbiauja pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad tarpusavyje būtų keičiamasi tinkama ir patikima informacija.

 

6.        Tik tos priežiūros institucijos, kurios priklauso EFPIS, turi teisę vykdyti Europos Sąjungoje veikiančių finansų įstaigų priežiūrą.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)       finansų rinkų dalyvis – bet kuris asmuo, kuriam taikomas bet kuris 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimas arba nacionalinis teisės aktas, kuriuo minėti teisės aktai įgyvendinami.

(1)       finansų įstaigos – kredito įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, investicinės įmonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/49/EB, finansiniai konglomeratai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/87/EB, ir bet kuri kita įmonė arba subjektas, kuris veikia Europos Sąjungoje ir vykdo panašią veiklą, net jeigu jis neturi jokio tiesioginio ryšio su plačiąja visuomene, įskaitant valstybinius bankus ir plėtros bankus. Tačiau Direktyvos 2005/60/EB tikslais „finansų įstaigos“ reiškia tik toje direktyvoje apibrėžtas kredito ir finansų įstaigas;

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)       pagrindinis finansų rinkų dalyvis – finansų rinkų dalyvis, kurio nuolatinė veikla arba finansinis gyvybingumas turi arba gali turėti reikšmingo poveikio Bendrijos finansų rinkų stabilumui, vientisumui ar veiksmingumui.

Išbraukta.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)       kompetentingos institucijos – kompetentingos institucijos ir (arba) priežiūros institucijos, apibrėžtos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose. Kompetentingomis institucijomis taip pat laikomos įstaigos, kurios administruoja nacionalines kompensavimo sistemas pagal Direktyvą 97/9/EB.

(3)       kompetentingos institucijos – kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta direktyvose 2006/48/EB ir 2006/49/EB, o kai tai susiję su indėlių garantijų sistemomis, įstaigos, administruojančios indėlių garantijų sistemas pagal Direktyvą 94/19/EB, arba jei indėlių garantijų sistemos veikimą administruoja privati įmonė, valdžios institucijos, atliekančios šios sistemos priežiūrą pagal Direktyvą 94/19/EB.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Institucija yra juridinio asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga.

1.        Institucija yra juridinio asmens statusą turinti Sąjungos įstaiga.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos būstinė yra Paryžiuje.

Institucijos būstinė yra Frankfurte.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) prisidėti rengiant aukštos kokybės bendruosius reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma teikiant nuomones Bendrijos institucijoms ir rengiant gaires, rekomendacijas ir techninių standartų projektus, kurie turi būti pagrįsti 1 straipsnio 2 dalyje minėtais teisės aktais;

a) prisidėti rengiant aukštos kokybės bendruosius reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma teikiant nuomones Sąjungos institucijoms ir rengiant gaires, rekomendacijas ir reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektus, kurie turi būti pagrįsti 1 straipsnio 2 dalyje minėtais teisės aktais;

b)        padėti nuosekliai taikyti Bendrijos teisės aktus, visų pirma padedant kurti bendrus priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, skatinant darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir imantis priemonių kritiniais atvejais;

b)        padėti nuosekliai taikyti Sąjungos teisės aktus, visų pirma padedant kurti bendrą priežiūros praktiką, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią finansų įstaigų priežiūrą ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir imantis priemonių, inter alia, kritiniais atvejais;

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)        padėti kompetentingoms institucijoms perduoti viena kitai užduotis ir pareigas;

c)        skatinti kompetentingas institucijas perduoti viena kitai užduotis ir pareigas ir joms padėti;

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)        atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimo analizę, kad priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

e)        organizuoti ir atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimo analizę, kad priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)       siekiant pateikti informaciją apie Institucijos pareigų vykdymą atlikti ekonomines rinkų analizes;

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)       didinti indėlininkų ir investuotojų apsaugą;

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc)       veikti kaip kompetentinga institucija siekiant valdyti tarpvalstybinių įstaigų krizę, kuri gali kelti sisteminę riziką, nurodytą 12b straipsnyje, vadovaudama visoms ankstyvoms intervencijoms, per 12c straipsnyje numatytą sprendimų priemonių skyrių taikydama sprendimo priemones ar vykdydama nemokumo procedūras, susijusias su šiomis įstaigomis;

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)        atlikti visas kitas konkrečias užduotis, nustatytas šiame reglamente arba 1 straipsnio 2 dalyje minėtuose Bendrijos teisės aktuose.

g)        atlikti visas kitas konkrečias užduotis, nustatytas šiame reglamente arba 1 straipsnio 2 dalyje minėtuose Sąjungos teisės aktuose.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)      vykdyti priežiūrą tų finansų įstaigų, kurių priežiūros nevykdo kompetentingos institucijos;

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)      numatyti registruotų finansų įstaigų duomenų bazę savo kompetencijos srityje ir, jei numatyta 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose, centriniu lygmeniu;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)        rengti techninių standartų projektus 7 straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais;

a)        rengti reguliavimo standartų projektus 7 straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais;

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)      rengti įgyvendinimo standartų projektus 7e straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais;

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)        priimti atskirus finansų rinkų dalyviams skirtus sprendimus 9 straipsnio 6 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 4 dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;

e)        priimti atskirus finansų įstaigoms skirtus sprendimus 9 straipsnio 6 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 4 dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)       tiesiogiai rinkti būtiną informaciją, susijusią su finansų įstaigomis;

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)       laikinai uždrausti tam tikras operacijas, kurios kelia pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Sąjungos visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui;

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc)       parengti reguliavimo standartą, nustatantį kokią informaciją būtina pateikti Institucijai apie operacijas ir finansų įstaigas, kaip reikia koordinuoti informacijos rinkimą ir kaip reikia susieti egzistuojančias nacionalines duomenų bazes, siekiant užtikrinti, kad Institucija savo kompetencijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus srityje visada turėtų prieigą prie atitinkamos ir būtinos informacijos, susijusios su operacijomis ir rinkos dalyviais;

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Institucija reguliariais intervalais peržiūri pagal pirmos pastraipos fb punktą priimtą sprendimą.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Institucija naudojasi visais 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės aktais jai patikėtais subjektų, vykdančių veiklą Bendrijos mastu, ar Bendrijos mastu plėtojamos ūkinės veiklos priežiūros įgaliojimais.

3.        Institucija naudojasi visais 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės aktais jai patikėtais subjektų, vykdančių veiklą Sąjungos mastu, ar plėtojamos ūkinės veiklos priežiūros įgaliojimais.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, taip pat galimybę nustatyti mokesčius.

Išimtinių priežiūros įgaliojimų vykdymo pagal 3 dalį tikslu Institucija turi atitinkamus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, taip pat galimybę nustatyti mokesčius. Institucija turi glaudžiai bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis ir naudotis šių institucijų kompetencija, priemonėmis ir įgaliojimais, kad atliktų savo užduotis.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Kompetentingų institucijų, kurios yra Institucijos narės, įgaliojimai

 

Norint, kad būtų pasiekti Institucijos tikslai, kompetentingoms institucijoms, kurios yra Institucijos narės, turi būti suteikti įgaliojimai priimti prevencines ir korekcines priežiūros priemones, įskaitant įgaliojimus (jei jie susiję su finansų įstaigomis ir jais naudojamasi laikantis proporcingumo principo):

 

a) reikalauti tinkamos informacijos ir ją gauti;

 

b) nustatyti ataskaitų ir informacijos teikimo reikalavimus;

 

c) atlikti patikras vietoje;

 

d) patvirtinti rizikos ribojimo priemones, įskaitant priemones, kurias taikant daromas poveikis interesų konfliktams, geram valdymui, likvidumui, sutarties sąlygoms, dividendams ir užmokesčio nustatymo politikai;

 

e) padalyti mažmeninės bankininkystės veiklą arba atskirti ją nuo prekybos ir kitos privačios banko veiklos, jeigu vadovaujantis bendrais kriterijais nustatoma, kad esama susijusios rizikos;

 

f) laikinai apriboti arba uždrausti tam tikrus produktus arba tam tikro tipo operacijas, dėl kurių tiesioginio arba netiesioginio poveikio gali atsirasti pernelyg didelių svyravimų rinkose arba kilti sąmyšis visoje Sąjungos finansų sistemoje arba jos dalyje, arba būtų trikdomi viešieji finansai ar realioji ekonomika;

 

g) reikalauti, kad finansų įstaigos savo veiklą vykdytų per pavaldžiąsias įmones tuo atveju, jeigu vadovaujantis bendrais kriterijais nustatoma, kad esama susijusios vidaus rizikos;

 

h) skirti atgrasomąsias baudas;

 

i) nušalinti vadybininkus ir direktorius nuo veiklos;

 

j) nušalinti vadovaujančius asmenis arba Direktorių valdybą;

 

k) laikinai įsikišti į finansų įstaigų veiklą;

 

l) panaikinti ribotos atsakomybės privilegiją, kuria naudojasi svarbūs finansų įstaigų akcininkai, jeigu jie pasyviai gina bendrovės interesus, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai stokojama skaidrumo, neapdairiai skolinama arba skolinamasi, arba esama didelių ir sistemingų pažeidimų;

 

m) išplėsti finansinę atsakomybę įtraukiant vadybininkus, direktorius ar finansų įstaigas, dėl kurių kyla didelių ir sistemingų Sąjungos teisės aktų pažeidimų, arba kurie bendradarbiauja darant šiuos pažeidimus, arba kurių skatinimo naudotis jų paslaugomis sistemos netinkamos;

 

n) tam tikrais atvejais reikalauti vadybininkų ir direktorių deklaracijų, kuriose nurodoma jų interesai, veikla ir turtas;

 

o) reikalauti, kad būtų parengta išsami problemų sprendimo tvarka, kuri būtų reguliariai atnaujinama ir apimtų struktūrizuotą ankstyvos intervencijos sistemą, greitus taisomuosius veiksmus ir bankroto atveju taikytiną planą;

 

p) atšaukti leidimus ir panaikinti pasus;

 

q) susitarti dėl protokolų, kad būtų kuo greičiau ir savaime imamasi Sąjungos lygmens bendrų atsakomųjų veiksmų siekiant išvengti rinkos trikdžių arba juos pašalinti.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Institucija gali rengti techninius standartus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose specialiai nustatytose srityse. Savo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai.

1.        Institucija gali rengti reguliavimo standartus, siekdama papildyti, atnaujinti ar iš dalies pakeisti neesmines 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų nuostatas. Reguliavimo standartai neapima strateginių sprendimų; juose reglamentuojama tik tiek, kiek nustatyta teisės aktuose, kuriais vadovaujantis jie rengiami.

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių standartų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą.

2.        Prieš priimdama reguliavimo standartų projektą Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl reguliavimo standartų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Be to, Institucija prašo 22 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo.

 

3.        Savo reguliavimo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai ir tuo pačiu metu – Europos Parlamentui ir Tarybai.

Gavusi standartų projektus, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar juos patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali patvirtinti standartų projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia siekiant Bendrijos interesų.

4.        Gavusi reguliavimo standartų projektus, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar juos patvirtinti, atmesti ar pakeisti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo sprendimą ir jį pagrindžia.

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis.

5.        Komisija galėtų iš dalies keisti reguliavimo standartų projektus, jei jie būtų nesuderinami su Sąjungos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų bendros rinkos principams, nustatytiems Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktuose.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija priima standartus reglamentais ar sprendimais ir skelbia juos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Išbraukta.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Delegavimas

 

1.        Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnyje nurodytus reguliavimo standartus.

 

2.        Reguliavimo standartų projektus Komisija priima kaip reglamentus arba sprendimus.

 

3.        Priėmusi reguliavimo standartą, Komisija nedelsdama praneša apie jį tuo pačiu metu Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

4.        Įgaliojimai priimti reguliavimo standartus Komisijai suteikiami laikantis 7b–7d straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

5.        35 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje Institucijos pirmininkas informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie reguliavimo standartus, kurie buvo patvirtinti, ir apie tai, kurios kompetentingos institucijos jais nesivadovavo.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b straipsnis

 

Prieštaravimai dėl reguliavimo standartų

 

1.        Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl reguliavimo standarto per keturis mėnesius nuo pranešimo datos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

2.        Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl reguliavimo standarto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

3.        Prieš pasibaigiant minėtajam laikotarpiui ir išimtiniais bei tinkamai pagrįstais atvejais Europos Parlamentas ir Taryba gali pranešti Komisijai, kad neketina pareikšti prieštaravimų dėl reguliavimo standarto. Tokiais atvejais reguliavimo standartas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

4.        Jei Europos Parlamentas arba Taryba prieštarauja reguliavimo standartui, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija pateikia priežastis, dėl kurių prieštarauja reguliavimo standartui.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c straipsnis

 

Nepritarimas reguliavimo standartų projektams arba dalinis jų keitimas

 

1.        Tais atvejais, kai Komisija nepritaria reguliavimo standarto projektui arba iš dalies jį keičia, ji apie tai praneša Institucijai, Europos Parlamentui ir Tarybai ir pateikia savo priežastis.

 

2.        Europos Parlamentas arba Taryba gali per vieną mėnesį pakviesti atsakingą Komisijos narį ir Institucijos pirmininką į Europos Parlamento atsakingo komiteto arba Tarybos ad hoc posėdį, kuriame jie pristatytų ir paaiškintų nuomonių skirtumus.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7d straipsnis

 

Delegavimo atšaukimas

 

1.        Europos Parlamentas arba Taryba gali atšaukti 7 straipsnyje nurodytą įgaliojimų perdavimą.

 

2.        Sprendime dėl atšaukimo pateikiamos atšaukimo priežastys ir šiuo sprendimu nutraukiamas įgaliojimų delegavimas.

 

3.        Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoti kitą instituciją ir Komisiją apie tai, kokie reguliavimo standartų įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir apie galimas atšaukimo priežastis.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

7 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7e straipsnis

 

Įgyvendinimo standartai

 

1.        Institucija gali parengti standartų projektus, kad būtų įgyvendinti teisiškai privalomi Europos Sąjungos aktai srityse, specialiai nurodytose šiame reglamente ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose.

 

2.        Prieš priimdama įgyvendinimo standartų projektą Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl įgyvendinimo standartų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Be to, Institucija prašo 22 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo.

 

3. Savo įgyvendinimų standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį ir tuo pačiu metu pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

4.        Gavusi įgyvendinimo standartų projektus, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar juos patvirtinti, atmesti ar pakeisti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo sprendimą ir jį pagrindžia.

 

5.        Komisija galėtų iš dalies keisti įgyvendinimo standartų projektus, jei jie būtų nesuderinami su Sąjungos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams.

 

6.        Tais atvejais, kai Komisija nepritaria įgyvendinimo standartų projektams arba iš dalies juos keičia, ji apie tai praneša Institucijai, Europos Parlamentui ir Tarybai ir pateikia savo priežastis.

 

7.        Kai baigiama reikiama procedūra standartai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija skelbia kompetentingoms institucijoms ar finansų rinkų dalyviams skirtas gaires ir rekomendacijas.

1.        Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės aktų taikymą, Institucija skelbia kompetentingoms institucijoms ar finansų įstaigoms skirtas gaires ir rekomendacijas.

 

2.        Institucija vykdo atviras viešąsias konsultacijas dėl gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Be to, Institucija prašo 22 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo. Šios konsultacijos, nagrinėjimas, nuomonės ir patarimai turi būti proporcingi gairių ar rekomendacijų apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui.

 

3.        Per du mėnesius po to, kai paskelbiama gairė ar rekomendacija, kiekviena kompetentinga institucija nusprendžia, ar ketina laikytis tos gairės ar rekomendacijos. Jei kompetentinga institucija neketina laikytis gairės ar rekomendacijos, ji praneša apie tai Institucijai ir pateikia priežastis. Institucija skelbia šias priežastis.

Kompetentingos institucijos deda visas pastangas, siekdamos laikytis gairių ir rekomendacijų.

4.        35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucijos pirmininkas informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją apie parengtas gaires ir rekomendacijas nurodydamas, kuri nacionalinė institucija jų nesilaikė, ir pateikdamas informaciją apie tai, kaip Institucija ketina užtikrinti, kad nacionalinės institucijos ateityje laikytųsi jos gairių ir rekomendacijų.

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų gairių ar rekomendacijų, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis.

 

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Jeigu kompetentinga institucija neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, visų pirma neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

1.        Jeigu kompetentinga institucija neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, įskaitant pagal 7 ir 7 e straipsnius nustatytus reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, visų pirma neužtikrina, kad finansų įstaigos atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą neteisingą Bendrijos teisės taikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

2.        Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų, Komisijos, Europos Parlamento, Tarybos, Tarybos ar Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą neteisingą Sąjungos teisės taikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

Nepažeisdama 20 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Institucijai visą informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra būtina tyrimui atlikti.

3.        Nepažeisdama 20 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Institucijai visą informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra būtina tyrimui atlikti.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tyrimo pradžios Institucija gali pateikti susijusiai kompetentingai institucijai rekomendaciją ir joje nurodyti veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis Bendrijos teisės.

4.        Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tyrimo pradžios Institucija gali pateikti susijusiai kompetentingai institucijai rekomendaciją ir joje nurodyti veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis Sąjungos teisės. Institucija užtikrina, kad būtų paisoma sprendimo adresatų teisės būti išklausytiems.

Gavusi rekomendaciją, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų Bendrijos teisės laikymąsi.

5.        Gavusi rekomendaciją, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų Sąjungos teisės laikymąsi.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.        Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, kompetentinga institucija per vieną mėnesį neužtikrino Bendrijos teisės laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos pranešimą arba savo iniciatyva gali priimti sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės.

6.        Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų, kaip numatyta 3 dalyje, neužtikrino Sąjungos teisės laikymosi, Institucija priima sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės.

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu.

Tokį sprendimą Institucija priima ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo rekomendacijos priėmimo dienos.

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma sprendimo adresatų teisės būti išklausytiems.

 

Institucija ir kompetentingos institucijos pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

 

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.        Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Komisijos sprendimui įgyvendinti.

7.        Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Institucijos sprendimui įgyvendinti.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.        Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, gali priimti atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal Bendrijos teisę.

8.        Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 5 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija priima atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad ji laikytųsi savo įpareigojimų pagal Sąjungos teisę.

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Institucijos sprendimas atitinka pagal 4 dalį priimtą sprendimą. Visas teisines ar teismines dėl šio straipsnio taikymo Institucijos patirtas išlaidas padengia Komisija.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.        Pagal 6 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

9.        Pagal 8 dalį priimti sprendimai taikomi visoms atitinkamoms finansų įstaigoms, kurios veikia reikalavimų neatitinkančioje jurisdikcijoje, ir yra viršesni už bet kokį kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 5 arba 8 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.      35 straipsnio 2 dalyje numatytoje ataskaitoje pirmininkas nurodo, kurios kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos nevykdė 4 ir 6 dalyse minėtų sprendimų.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Bendrijos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV prašymą gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1.        Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, ESRV savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Tarybos, Europos Parlamento ar Komisijos prašymą gali paskelbti įspėjimą, kuriame nurodytų, jog susidarė kritinė padėtis, kad Institucija galėtų priimti 3 dalyje minėtus atskirus sprendimus be papildomų reikalavimų.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.      Paskelbusi įspėjimą, ESRV apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Institucijai. ESRV pirmininkas, Europos Parlamentas ir atsakingas Komisijos narys ex post keičiasi nuomonėmis dėl ESRV parengtos išvados, kuri įsigalioja kuo greičiau.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.      Pateikus įspėjimą Institucija aktyviai sudaro palankesnes sąlygas visiems veiksmams, kurių imasi atitinkamos kompetentingos institucijos, arba, jei mano esant reikalinga, juos koordinuoja.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 1 dalį, Institucija gali priimti atskirus sprendimus, kuriais reikalaujama, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad išspręstų problemas, susijusias su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2.        Jeigu ESRV priėmė sprendimą pagal 1 dalį, Institucija turi priimti atskirus sprendimus siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal šį reglamentą, kad išspręstų problemas, susijusias su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų įstaigų ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, gali priimti atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

3.        Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija priima atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad ji laikytųsi savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.      Jei sprendimo adresatas atsisako laikytis Sąjungos teisės aktų nuostatų arba vykdyti konkretų Institucijos sprendimą, Institucija gali iškelti bylą nacionaliniame teisme, taip pat prašyti teismo priimti sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.      ESRV peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą savo iniciatyvą arba paprašius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ar Institucijai ir, kai tinkama, paskelbia, kad kritinė padėtis baigėsi.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.      35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje pirmininkas pateikia atskirus nacionalinėms institucijoms ir finansų įstaigoms skirtus sprendimus pagal 3 ir 4 dalių nuostatas.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Institucija vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu gali padėti institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Institucija savo iniciatyva ar vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu imasi vadovaujančio vaidmens padėdama institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytus svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą bei skubumą.

2. Institucija nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytus svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą bei skubumą. Šiame etape Institucija veikia kaip tarpininkė.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui susijusios kompetentingos institucijos nesusitaria, Institucija gali priimti sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad jos imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų nuo veiksmų klausimui išspręsti pagal Bendrijos teisę.

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui susijusios kompetentingos institucijos nesusitaria, Institucija, vadovaudamasi 29 straipsnio 1 dalies antros pastraipos nuostatomis, priima sprendimą, kuriuo išsprendžiami nesutarimai ir reikalaujama, kad institucijos imtųsi konkrečių veiksmų pagal Sąjungos teisę, ir kuris būtų privalomas visoms susijusioms kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis laikytųsi reikalavimų, kurie jam tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija gali priimti finansų rinkos dalyviui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę.

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga laikytųsi reikalavimų, kurie jai tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija priima finansų įstaigai skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi įsipareigojimų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.      Pagal 4 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

 

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 3 arba 4 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.      35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje pirmininkas pateikia atskirus kompetentingoms institucijoms ir finansų įstaigoms skirtus sprendimus pagal 3 ir 4 dalių nuostatas.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Įvairių sektorių kompetentingų institucijų nesutarimų sprendimas

 

Jungtinis komitetas 11 straipsnyje nustatyta tvarka sprendžia kompetentingų institucijų nesutarimus, kurie gali atsirasti joms imantis veiksmų pagal 42 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Institucija prisidės skatinant veiksmingą ir nuoseklų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir Bendrijos teisės aktų taikymo kolegijose darną.

1. Institucija prisidės skatinant ir stebint veiksmingą, efektyvų ir nuoseklų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir Sąjungos teisės taikymo kolegijose darną. Institucijos darbuotojai turi galėti dalyvauti bet kokioje veikloje, įskaitant patikrinimus vietoje, kuriuos bendrai vykdo dvi ar daugiau kompetentingų institucijų.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Institucija stebėtojo teisėmis dalyvauja priežiūros institucijų kolegijų veikloje, jeigu mano, kad tai tinkama. Tokio dalyvavimo tikslais ji laikoma „kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose, ir, paprašiusi, gauna visą svarbią informaciją, kuria dalijamasi su bet kuriuo kolegijos nariu.

2.        Institucija vadovauja priežiūros institucijų kolegijų veiklai, jeigu mano, kad tai tinkama. Šiuo tikslu ji laikoma „kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose Ji turi bent:

 

a) rinkti ir dalintis visa atitinkama informacija susirūpinimą keliančiais ir kritiniais atvejais, siekiant palengvinti priežiūros institucijų kolegijų veiklą ir sukurti bei valdyti centrinę sistemą, kad ši informacija būtų prieinama priežiūros institucijų kolegijų kompetentingoms institucijoms.

 

b) visoje Europos Sąjungoje inicijuoti ir koordinuoti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų finansų įstaigų, ypač nurodytų 12b straipsnyje, atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika.

 

c) planuoti priežiūros veiklą ir jai vadovauti susirūpinimą keliančiose ir kritinėse situacijose, įskaitant rizikos, kurią finansų įstaigos patiria ar gali patirti, vertinimą; ir

 

d) prižiūrėti kompetentingų institucijų atliekamas užduotis.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.      Institucija gali paskelbti reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, gaires ir rekomendacijas pagal 7, 7e ir 8 straipsnių nuostatas siekdama suderinti priežiūros institucijų kolegijų vykdomą priežiūrą ir priimtą geriausią praktiką. Institucijos turi patvirtinti raštiškus susitarimus dėl kiekvienos kolegijos veiklos, kad būtų užtikrintas visų jų suderintas veikimas.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.      Institucija, atlikdama teisiškai įpareigojantį tarpininkės vaidmenį, turėtų galėti išspręsti kompetentingų institucijų nesutarimus 11 straipsnyje nustatyta tvarka. Jei atitinkamoje priežiūros institucijų kolegijoje negalima pasiekti susitarimo, Institucija gali priimti sprendimus dėl priežiūros, kurie būtų tiesiogiai taikomi atitinkamoms įstaigoms.

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Bendrosios nuostatos

 

1.        Institucija ypač didelį dėmesį turi skirti finansinių paslaugų sutrikimo rizikai, kurią (i) sukėlė visos finansų sistemos ar jos dalių darbo trūkumai ir (ii) kuri gali turėti sunkių neigiamų padarinių vidaus rinkai ir realiai ekonomikai (sisteminė rizika) ir šią riziką valdyti. Sisteminiu požiūriu tam tikru laipsniu reikšmės gali turėti bet kokie finansiniai tarpininkai, rinkos ir infrastruktūros.

 

2.        Institucija, bendradarbiaudama su Europos sisteminės rizikos valdyba, parengia bendruosius kiekybinius ir kokybinius rodiklius (rizikos valdymo sistema), kuriais remiantis 12b straipsnyje nustatytoms įstaigoms bus suteikiamas priežiūros reitingas. Šis reitingas turi būti reguliariai peržiūrėtas, kad būtų atsižvelgiama į esminius įstaigos rizikos pobūdžio pokyčius. Priežiūros reitingas turi būti esminis elementas priimant sprendimą dėl tiesioginės finansiškai silpnos įstaigos priežiūros ar įsikišimo į jos veiklą.

 

3.        Nepažeidžiant 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų nuostatų Institucija prireikus siūlo papildomus reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektus ir gaires bei rekomendacijas, susijusias su 12b straipsnyje nurodytomis įstaigomis.

 

4.        Institucija vykdo tarpvalstybinių įstaigų, kurios gali kelti sisteminę riziką, kaip nurodyta 12b straipsnyje, priežiūrą. Tais atvejais Institucija veikia per kompetentingas institucijas.

 

5.        Institucija sukuria sprendimų priemonių skyrių su įgaliojimais praktiškai įgyvendinti aiškiai apibrėžtą valdymą ir krizės valdymo nuo ankstyvos intervencijos iki sprendimo bei nemokumo procedūros modus operandi ir vadovauti šioms procedūroms.

 

6.        Visos 12b straipsnyje nurodytos finansų įstaigos turi dalyvauti Europos stabilumo fonde, kaip nurodyta 12d straipsnyje. Vienoje valstybėje narėje veikiančios finansų įstaigos turi turėti galimybę prisidėti prie Stabilumo fondo. Įnašai į Europos fondą turi pakeisti įnašus, mokėtus į nacionalinius panašaus pobūdžio fondus.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12b straipsnis

 

Sisteminių įstaigų, kurios galėtų kelti sisteminę riziką, nustatymas

 

1.        Stebėtojų taryba, pasikonsultavusi su ESRV, pagal 29 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką gali nustatyti tarpvalstybines įstaigas, kurias dėl sisteminės rizikos, kurią jos gali sukelti, turi tiesiogiai prižiūrėti Institucija arba kurioms reikia taikyti 12c straipsnyje nurodyto sprendimų priemonių skyriaus priemones.

 

2.        Šių įstaigų nustatymo kriterijai turi atitikti Finansinio stabilumo tarybos, Tarptautinio valiutos fondo ir Tarptautinių atsiskaitymų banko nustatytus kriterijus.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

12 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12c straipsnis

 

Sprendimų priemonių skyrius

 

1.        Sprendimų priemonių skyrius turi išsaugoti finansinį stabilumą ir kuo labiau sumažinti 12b straipsnyje nurodytų neramumų paveiktų įstaigų neigiamą poveikį likusiai sistemai ir visai ekonomikai ir apriboti mokesčių mokėtojų išlaidas atsižvelgiant į proporcingumo ir kreditorių hierarchijos principus ir užtikrinant vienodas sąlygas tarpvalstybiniu mastu.

 

2.        Sprendimų priemonių skyrius įgaliotas vykdyti 1 dalyje nustatytas užduotis, kad neramumų paveiktos įstaigos būtų reabilituotos, arba priimti sprendimą dėl neperspektyvių įstaigų likvidavimo. Be kitų veiksmų jis galėtų reikalauti koreguoti kapitalą ar likvidumą, pritaikyti veiklos derinius, gerinti procesus, skirti ar pakeisti valdytojus, rekomenduoti garantijas, paskolas ir pagalbą likvidumui, visišką ar dalinį pardavimą, skolos apkeitimą kapitalu ar laikiną įstaigos perdavimą valstybės nuosavybėn.

 

3.        Sprendimų priemonių skyrių sudaro Institucijos stebėtojų tarybos paskirti ekspertai, kurie turi žinių ir patirties finansų įstaigų pertvarkymo, konsolidavimo ir likvidavimo srityse.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

12 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12d straipsnis

 

Europos stabilumo fondas

 

1.        Turi būti sukurtas Europos vertybinių popierių ir rinkų stabilumo fondas (Stabilumo fondas) siekiant didinti finansų sistemos sąnaudų internalizavimą ir padėti finansiškai silpnoms finansų įstaigoms spręsti krizes. Tik vienoje valstybėje narėje veikiančios finansų įstaigos turi turėti galimybę prisidėti prie fondo. Stabilumo fondas turi priimti tinkamas priemones siekiant išvengti, kad dėl galimybės pasinaudoti pagalba nekiltų moralinė žala.

 

2.        Stabilumo fondas finansuojamas iš tiesioginių visų 12b straipsnio 1 dalyje nurodytų finansų įstaigų įnašų. Šie įnašai yra proporcingi rizikos lygmeniui ir įnašams į sisteminę riziką, kurią kiekviena įstaiga kelia, ir bendriems rizikos pokyčiams laikui bėgant, kaip nustatyta jų rizikos valdymo sistemoje. Reikalaujamų įnašų lygmenys turi būti nustatomi atsižvelgiant į bendresnes ekonomines sąlygas ir finansų įstaigų būtinybę išsaugoti kapitalą ir jį panaudoti kitiems reguliavimo ir veiklos reikalavimams.

 

3.        Stabilumo fondą valdo Institucijos penkeriems metams paskirta valdyba. Valdybos nariai išrenkami iš darbuotojų, kuriuos siūlo nacionalinės institucijos. Stabilumo fondas taip pat įsteigia konsultacinę valdybą, kuriai be balsavimo teisės priklauso Stabilumo fondo narėmis esančių finansų įstaigų atstovai. Stabilumo fondo valdyba gali pasiūlyti, kad Institucija likvidumo valdymą perduotų gerą reputaciją turinčioms institucijoms (pvz., EIB). Šios lėšos turėtų būti investuotos į saugias ir likvidžias priemones.

 

4.        Jei lėšų, sukauptų iš įstaigų sumokėtų įnašų, nepakanka sunkumams įveikti, Stabilumo fondas turi turėti galimybę padidinti savo išteklius išleisdamas skolos vertybinius popierius ar kitas finansines priemones.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Institucija palengvina užduočių ir pareigų perdavimą tarp kompetentingų institucijų, nustatydama užduotis ir pareigas, kurios gali būti perduotos arba vykdomos bendrai, ir skatindama vadovautis gerąja patirtimi.

2.        Institucija skatina ir palengvina užduočių ir pareigų perdavimą tarp kompetentingų institucijų, nustatydama užduotis ir pareigas, kurios gali būti perduotos arba vykdomos bendrai, ir skatindama vadovautis gerąja patirtimi.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.      Perdavus pareigas perskirstoma kompetencija, nustatyta 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose. Institucijos, kuriai perduodamos pareigos, valstybės teisė reglamentuoja procedūrą, vykdymo užtikrinimą ir administracinę bei teisminę peržiūrą, susijusią su perduodamomis pareigomis.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.      Nesudaromi jokie dvišaliai susitarimai dėl pareigų ir užduočių perdavimo, susiję su 12b straipsnyje nustatytomis įstaigomis.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.      Institucija perduoda valstybių narių institucijoms pareigas ir užduotis prižiūrėti 12a straipsnyje nurodytų įstaigų rizikos ribojimo priežiūrą.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Institucija aktyviai dalyvauja kuriant bendrus Europos priežiūros principus ir nuoseklią priežiūros praktiką ir užtikrinant vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų taikymą visoje Bendrijoje ir vykdo šią būtiniausią veiklą:

1.        Institucija aktyviai dalyvauja kuriant bendrus Europos priežiūros principus ir nuoseklią priežiūros praktiką ir užtikrinant vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų taikymą visoje Sąjungoje ir vykdo šią būtiniausią veiklą:

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)        padeda plėtoti aukštos kokybės ir vienodus priežiūros standartus, įskaitant ataskaitų teikimo standartus;

c)        padeda plėtoti aukštos kokybės ir vienodus priežiūros standartus, įskaitant pasaulinius atskaitomybės ir ataskaitų teikimo standartus;

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)        peržiūri atitinkamų Komisijos priimtų techninių standartų, Institucijos paskelbtų gairių ir rekomendacijų taikymą ir prireikus siūlo pakeitimus;

d)        peržiūri atitinkamų Komisijos priimtų reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, Institucijos paskelbtų gairių ir rekomendacijų taikymą ir prireikus siūlo pakeitimus;

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Institucija periodiškai atlieka tam tikros arba visos kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio vertinimo analizę, kad dar labiau padidintų priežiūros rezultatų nuoseklumą. Tam Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas institucijas.

1.        Institucija periodiškai organizuoja ir atlieka tam tikros arba visos kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio vertinimo analizę, kad dar labiau padidintų priežiūros rezultatų nuoseklumą. Tam Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas institucijas.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)        kompetentingos institucijos institucinių susitarimų, išteklių skyrimo ir darbuotojų kompetencijos tinkamumas, skiriant ypatingą dėmesį veiksmingam 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;

a)        kompetentingos institucijos institucinių susitarimų, išteklių skyrimo ir darbuotojų kompetencijos tinkamumas, skiriant ypatingą dėmesį veiksmingam 7 ir 7e straipsniuose nurodytų reguliavimo ir įgyvendinimo standartų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)        Bendrijos teisės taikymo ir priežiūros praktikos (įskaitant pagal 7 ir 8 straipsnius priimtų techninių standartų, gairių ir rekomendacijų taikymą) konvergencijos laipsnis ir mastas, kuriuo priežiūros praktika pasiekiama Bendrijos teisėje nustatytų tikslų;

b)        Sąjungos teisės taikymo ir priežiūros praktikos (įskaitant pagal 7, 7e ir 8 straipsnius priimtų reguliavimo ir priežiūros standartų, gairių ir rekomendacijų taikymą) konvergencijos laipsnis ir mastas, kuriuo priežiūros praktika pasiekiama Sąjungos teisėje nustatytų tikslų;

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Remdamasi tarpusavio vertinimu, Institucija gali paskelbti rekomendacijas susijusioms kompetentingoms institucijoms.

3.        Remdamasi tarpusavio vertinimu, Institucija gali priimti reguliavimo ar įgyvendinimo standartų projektus pagal 7–7e straipsnius, paskelbti gaires ir rekomendacijas pagal 8 straipsnį arba priimti sprendimą, skirtą kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.      Institucija viešai paskelbia tarpusavio vertinimų rezultatus ir pažangiausią patirtį, kuri gali būti nustatyta iš tarpusavio vertinimų.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija atlieka bendrą kompetentingų institucijų veiklos koordinavimą, įskaitant atvejus, kai dėl nepalankių pokyčių gali kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Bendrijos finansų sistemos stabilumui.

Institucija atlieka bendrą kompetentingų institucijų veiklos koordinavimą, įskaitant atvejus, kai dėl nepalankių pokyčių gali kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Sąjungos finansų sistemos stabilumui.

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija remia koordinuotą Bendrijos atsaką, inter alia, šiomis priemonėmis:

Institucija remia koordinuotą ir bendrą Sąjungos atsaką, inter alia, šiomis priemonėmis:

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)     imdamasi visų tinkamų priemonių savo kompetencijos srityje, kad būtų užtikrintas kompetentingų institucijų koordinavimas pokyčių, kurie gali pakenkti finansų rinkų veikimui, atveju;

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)     veikdama kaip centrinis reguliuojamojo pobūdžio privalomų ataskaitų, kurias teikia institucijos, veikiančios daugiau nei vienoje valstybėje narėje, punktas.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės teikia Institucijai visus reguliuojamojo pobūdžio privalomųjų ataskaitų duomenis, gautus iš antros dalies 4 punkte nurodytų institucijų. Gavusi šiuos duomenis, Institucija turi pasidalyti informacija su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Institucija stebi ir vertina rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje ir, jeigu būtina, praneša Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai, Europos bankininkystės institucijai, ESRV ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie atitinkamas mikrolygio rizikos ribojimo tendencijas, galimą riziką ir silpnąsias vietas.

1.        Institucija stebi ir vertina rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje ir, jeigu būtina, praneša Europos priežiūros institucijai (draudimas ir profesinės pensijos), Europos priežiūros institucijai (bankininkystė), ESRV ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie atitinkamas mikrolygio rizikos ribojimo tendencijas, galimą riziką ir silpnąsias vietas. Institucija į savo vertinimą įtraukia rinkų ekonominę analizę finansų įstaigų atžvilgiu ir galimų rinkos pokyčių poveikio joms vertinimą.

Visų pirma Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, inicijuoja ir koordinuoja pagrindinių finansų rinkų dalyvių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams Bendrijos masto vertinimus. Tam Institucija parengia šias kompetentingoms institucijoms taikyti skirtas priemones:

2.        Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, inicijuoja ir koordinuoja finansų įstaigų atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams Sąjungos masto vertinimus. Tam Institucija parengia šias kompetentingoms institucijoms taikyti skirtas priemones:

a)        bendras metodikas, kaip vertinti ekonominių scenarijų poveikį atskiro pagrindinio finansų rinkų dalyvio finansinei padėčiai;

a)        bendras metodikas, kaip vertinti ekonominių scenarijų poveikį atskiros įstaigos finansinei padėčiai;

b)        bendrus metodus, kaip pranešti apie šių pagrindinių finansų rinkų dalyvių atsparumo vertinimų rezultatus.

b)        bendrus metodus, kaip pranešti apie šių finansų įstaigų atsparumo vertinimų rezultatus.

 

ba)      bendrus metodus, kaip vertinti ypatingų produktų ir paskirstymo procesų poveikį įstaigos finansinei pozicijai ir indėlininkų, investuotojų ir vartotojų informavimui.

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija bei Europos bankininkystės institucija, Institucija užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir silpnąsias vietas visuose sektoriuose.

3.        Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos) bei Europos priežiūros institucija (bankininkystė) tarpininkaujant Jungtiniam komitetui, Institucija užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir silpnąsias vietas visuose sektoriuose.

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama Bendrijos institucijų kompetencijos, Institucija gali plėtoti ryšius su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis. Ji gali sudaryti administracinius susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis.

Nepažeisdama Sąjungos institucijų ir kompetentingų institucijų kompetencijos, Institucija turi atstovauti Sąjungai visuose tarptautiniuose forumuose įstaigų, kurioms taikomi 1 straipsnio 2 dalyje minėti teisės aktai, reguliavimo ir priežiūros klausimais.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Institucija plėtoja ryšius su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis Ji gali sudaryti administracinius susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis. Tokiais susitarimais neužkertamas kelias valstybėms narėms ir kompetentingoms institucijoms sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių priežiūros tvarka susijusius sprendimus dėl lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus.

Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių priežiūros tvarka susijusius sprendimus dėl lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus. Komisija pagal 7a–7d straipsnius priima reguliavimo standartus, kad būtų galima įvertinti šiame straipsnyje minėtą lygiavertiškumą.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucijos pirmininkas pateikia administracinius susitarimus ir lygiaverčius sprendimus, dėl kurių susitarta su tarptautinėmis organizacijomis, administracijomis ar trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Riziką ribojančio susijungimų ir įsigijimų vertinimo, kuriam taikoma Direktyva 2007/44/EB, srityje Institucija gali savo iniciatyva arba kurių nors kompetentingų institucijų prašymu priimti ir skelbti nuomonę dėl riziką ribojančio vertinimo, kurį turėtų atlikti kuri nors valstybės narės institucija. Taikomas 20 straipsnis.

2. Riziką ribojančio susijungimų ir įsigijimų vertinimo, kuriam taikoma Direktyva 2007/44/EB, srityje Institucija gali savo iniciatyva arba kurių nors kompetentingų institucijų prašymu stebėti vertinimus ir teikti patarimus siekiant racionalizuoti ir sudaryti vienodas sąlygas bei priimti ir skelbti nuomonę dėl riziką ribojančio vertinimo, kurį turėtų atlikti kuri nors valstybės narės institucija. Taikomas 20 straipsnis.

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.      Remdamasi Bendrosiomis gairėmis, Institucija gali pakeisti kontrolės procedūrą pagal Direktyvą 2007/44/EB. Gavusi pranešimą, Institucija atlieka koordinavimą su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis.

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją reguliariais intervalais. Vykdant šiuos prašymus naudojamos bendros pranešimų (prireikus konsoliduotų) teikimo formos.

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei kompetentingos institucijos neįpareigotos rinkti reikiamą informaciją, Institucija gali iš dalies pakeisti reguliavimo ar įgyvendinimo standartus, kuriuose nurodomi reikalavimai dėl pranešimo.

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Bet kurios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu Institucija gali teikti visą informaciją, kurios reikia, kad ši kompetentinga institucija galėtų vykdyti savo funkcijas, jeigu atitinkama kompetentinga institucija yra nustačiusi tinkamą tvarką konfidencialumo klausimu.

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

 

 

Siekiant išvengti įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo Institucija atsižvelgia į turimus statistinius duomenis, surinktus, išplatintus ir parengtus Europos statistikos sistemos bei Europos centrinių bankų sistemos.

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija bendradarbiauja su ESRV.

1.        Institucija glaudžiai ir reguliariai bendradarbiauja su ESRV.

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2         Institucija glaudžiai bendradarbiauja su ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią valdybos užduotims atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus motyvuotą prašymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami visi jos užduotims atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti santraukos ar suvestinės forma.

2.        Institucija reguliariai teikia ESRV naujausią valdybos užduotims atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus motyvuotą prašymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. …/2010 [ESRV] [15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami visi jos užduotims atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti santraukos ar suvestinės forma. Institucija parengia atitinkamą protokolą dėl konfidencialios informacijos, susijusios su atskiromis finansų įstaigomis, atskleidimo.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Atlikdama šiame reglamente nustatytas užduotis, Institucija kiek tik įmanoma atsižvelgia į ESRV įspėjimus ir rekomendacijas.

6. Atlikdama šiame reglamente nustatytas užduotis, Institucija atsižvelgia į ESRV įspėjimus ir rekomendacijas.

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Siekiant konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis Institucijos užduotims svarbiose srityse, įsteigiama Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė.

1.        Siekiant padėti sudaryti sąlygas konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis Institucijos užduotims svarbiose srityse, įsteigiama Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė (suinteresuotųjų šalių grupė). Su suinteresuotųjų šalių grupe konsultuojamasi dėl visų susijusių Institucijos sprendimų ir veiksmų. Jei veiksmų reikia imtis skubiai ir konsultacija tampa neįmanoma, suinteresuotųjų šalių grupė nedelsiant informuojama.

 

Suinteresuotųjų šalių grupė susitinka bent keturis kartus per metus.

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami užtikrinant proporcingą atstovavimą Bendrijos finansų rinkų dalyviams, jų darbuotojams, taip pat vartotojams, investuotojams ir finansinių paslaugų naudotojams.

2. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami užtikrinant proporcingą atstovavimą Sąjungos finansų rinkų dalyviams, jų darbuotojams, taip pat vartotojams, investuotojams ir finansinių paslaugų naudotojams. Ne mažiau kaip 5 nariai yra nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai. Narių, kurie atstovauja rinkos dalyviams, skaičius neviršija 10.

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės narius skiria Institucijos stebėtojų taryba, atsižvelgdama į susijusių suinteresuotųjų šalių pasiūlymus.

3.        Suinteresuotųjų šalių grupės narius skiria Institucijos stebėtojų taryba, atsižvelgdama į susijusių suinteresuotųjų šalių pasiūlymus.

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą geografinę pusiausvyrą ir atstovavimą suinteresuotosioms šalims iš visos Bendrijos.

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba užtikrina, kad visi nariai, neatstovaujantys profesionaliems rinkos dalyviams ar savo darbuotojams, atskleistų galimus interesų konfliktus.

Institucija užtikrina Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupei deramas sekretoriato paslaugas.

 

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.        Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės nariai eina savo pareigas pustrečių metų, o šiam laikotarpiui pasibaigus rengiama nauja atrankos procedūra.

4.        Institucija suinteresuotųjų šalių grupei suteikia visą būtiną informaciją ir užtikrina deramas sekretoriato paslaugas. Suinteresuotųjų šalių grupės nariams, kurie atstovauja nepelno organizacijoms, nustatoma tinkama kompensacija. Grupė gali sukurti darbo grupes techniniams klausimams spręsti, į kurias gali būti paskirti ir kiti ekspertai, kad būtų užtikrinta reikiama techninė ekspertizė.

Nariai pareigas gali eiti dvi kadencijas iš eilės.

Suinteresuotųjų šalių grupės nariai eina savo pareigas penkerius metus, o šiam laikotarpiui pasibaigus rengiama nauja atrankos procedūra.

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti Institucijai nuomones ir patarimus bet kokiu su 7 ir 8 straipsnyje nurodytomis Institucijos užduotimis susijusiu klausimu.

5. Suinteresuotųjų šalių grupė teikia Institucijai nuomones ir patarimus bet kokiu su Institucijos užduotimis susijusiu klausimu, įskaitant klausimus dėl bendrų pozicijų su Europos priežiūros institucija (bankininkystė) ir Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos) pasiekimo, kaip numatyta 42 straipsnyje, ypatingą dėmesį skiriant 7–7e, 8, 10,14, 15 ir 17 straipsniuose nurodytoms užduotims. Suinteresuotųjų šalių grupė gali daryti įtaką Institucijos posėdžių darbotvarkei. Galimybę prisidėti turi visi grupės atstovai. Galutinį sprendimą dėl siūlomos darbotvarkės punktų priima suinteresuotųjų šalių grupė, kiekvienam suinteresuotųjų šalių pogrupiui suteikiant teisę į darbotvarkę įtraukti jų siūlomus punktus. Kiekvienas suinteresuotųjų šalių pogrupis gali teikti savo nuomones ir patarimus Institucijai. Šios nuomonės ir patarimai nebūtinai atspindi suinteresuotųjų šalių grupės daugumos nuomonę.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.        Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

6.        Suinteresuotųjų šalių grupė priima savo darbo tvarkos taisykles, remdamasi dviejų trečdalių narių susitarimu.

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

Išbraukta.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 straipsnį priimtas sprendimas daro neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai pranešti Institucijai ir Komisijai, kad kompetentinga institucija sprendimo neįgyvendins.

2.        Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 straipsnio 2 dalį arba 11 straipsnį priimtas sprendimas tiesiogiai arba dideliu mastu daro neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, ji turi per dešimt darbo dienų nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai pranešti Institucijai, Komisijai ir Europos Parlamentui, ar ji įgyvendins sprendimą, ar jo neįgyvendins.

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir pateikia poveikio vertinimą nurodydama, kiek sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiu atveju Institucijos sprendimas laikinai sustabdomas.

Išbraukta.

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija per mėnesį nuo valstybės narės pranešimo gavimo dienos praneša valstybei narei, ar patvirtina savo sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina.

2a.      Institucija per mėnesį nuo valstybės narės pranešimo gavimo dienos praneša valstybei narei, ar patvirtina savo sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du mėnesius nusprendžia, ar Institucijos sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas.

2b.      Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą arba jį pakeičia, Taryba priima sprendimą, ar Institucijos sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas.

 

Sprendimas dėl Institucijos sprendimo patvirtinimo priimamas paprasta narių balsų dauguma. Sprendimas dėl Institucijos sprendimo panaikinimo priimamas kvalifikuotąja narių balsų dauguma. Nė vienu iš šių atvejų neturi būti atsižvelgiama į susijusių narių balsavimą. Kvalifikuotoji balsų dauguma apibrėžiama kaip ne mažiau nei 55 proc. Tarybos narių, neskaitant susijusios valstybės narės atstovo, tai yra ne mažiau kaip 65 proc. Sąjungos gyventojų, neskaitant susijusios valstybės narės gyventojų.

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti Institucijos sprendimą arba nepriima sprendimo per du mėnesius, to sprendimo laikinas sustabdymas nedelsiant nutraukiamas.

Išbraukta.

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per dešimt darbo dienų, laikoma, kad Institucijos sprendimas patvirtintas.

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per dešimt darbo dienų 10 straipsnyje nurodytu atveju ir per mėnesį 11 straipsnyje nurodytu atveju, laikoma, kad Institucijos sprendimas patvirtintas.

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.      Jei vadovaujantis pagal 10 straipsnį priimtu sprendimu reikia panaudoti lėšas pagal 12d ar 12e straipsnį, valstybės narės nesikreipia į Tarybą, kad būtų patvirtintas ar panaikintas Institucijos priimtas sprendimas.

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prieš priimdama 9 straipsnio 6 dalyje, 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 11 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytus sprendimus, Institucija praneša adresatui apie ketinimą priimti sprendimą ir nustato terminą, per kurį adresatas gali pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą.

1. Prieš priimdama šiame reglamente numatytus sprendimus, Institucija praneša adresatui apie ketinimą priimti sprendimą ir nustato terminą, per kurį adresatas gali pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasekmes.

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.        Sprendimai, kuriuos Institucija priima pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami viešai ir juose nurodoma susijusios kompetentingos institucijos ar finansų rinkų dalyvio tapatybė bei pagrindinis sprendimo turinys, atsižvelgiant į teisėtą finansų rinkų dalyvių interesą apsaugoti savo verslo paslaptis.

5.        Sprendimai, kuriuos Institucija priima pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami viešai ir juose nurodoma susijusios kompetentingos institucijos ar finansų įstaigos tapatybė bei pagrindinis sprendimo turinys, nebent toks skelbimas prieštarauja teisėtiems finansų įstaigų interesams, susijusiems su jų verslo paslaptimis, arba gali sukelti didelę riziką finansų rinkų tvarkingam veikimui ir vientisumui arba visos ar dalies Europos Sąjungos finansų sistemos stabilumui.

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)        kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos vadovas; Jeigu valstybėje narėje daugiau negu viena kompetentinga institucija, institucijos susitaria, kad vienas iš jų vadovų joms atstovautų stebėtojų taryboje;

b)        kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos vadovas; Jei valstybėje narėje daugiau negu viena kompetentinga institucija atsakinga už Sąjungos teisės taikymą, jos tarpusavyje nusprendžia, kaip bus atstovaujama (pasidalija šį atstovavimą), įskaitant atvejus, kai balsuojama 29 straipsnyje numatyta tvarka;

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)       du suinteresuotųjų šalių grupės atstovai, kurie nebalsuoja, vienas iš jų atstovaujantis nepelno organizacijoms.

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Kiekviena kompetentinga institucija, o jei jų yra daugiau, šios institucijos kartu turi paskirti iš savo įstaigos ar įstaigų aukšto lygio pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį, jeigu tas asmuo negalėtų dalyvauti posėdyje.

2.        Kiekviena kompetentinga institucija turi paskirti iš savo įstaigos aukšto lygio pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį, jeigu tas asmuo negalėtų dalyvauti posėdyje.

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kad būtų galima veikti pagal Direktyvą 97/9/EB, 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį, jei tinkama, gali lydėti investuotojų kompensavimo sistemas kiekvienoje valstybėje narėje administruojančios atitinkamos įstaigos atstovas, kuris nebalsuoja.

Išbraukta.

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų taryba suformuoja grupę nesutarimų sprendimui palengvinti, kurią sudaro pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai.

2.        Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų taryba suformuoja nepriklausomą grupę nešališkam nesutarimų sprendimui palengvinti, kurią sudaro pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai ir kurie nėra suinteresuoti konfliktu.

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Sprendimą pagal 11 straipsnį priima stebėtojų taryba remdamasi grupės pasiūlymu.

Išbraukta.

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atlikdami šiuo reglamentu jiems skirtas užduotis, stebėtojų tarybos pirmininkas ir balsuojantys nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai Bendrijos interesais, neprašo Bendrijos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

1. Atlikdami šiuo reglamentu jiems skirtas užduotis, stebėtojų tarybos pirmininkas ir balsuojantys nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai vadovaudamiesi vien tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.      Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nesiekia daryti poveikio stebėtojų tarybos nariams jiems vykdant užduotis, susijusias su Institucija.

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.       Stebėtojų taryba, remdamasi valdybos pasiūlymu, priima metinę Institucijos veiklos ataskaitą, remdamasi 38 straipsnio 7 dalyje nurodytos ataskaitos projektu, ir iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita paskelbiama viešai.

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose nurodytų aktų ir visų priemonių bei sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje.

1. Stebėtojų taryba sprendžia paprasta savo narių balsų dauguma.

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprastąja narių balsų dauguma.

 

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.      Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta jos narių balsų dauguma, laikantis principo, pagal kurį kiekvienas narys turi vieną balsą. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose nurodytų aktų ir visų priemonių bei sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnyje.

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.        Darbo tvarkos taisyklėse išsamiai nustatoma balsavimo tvarka, įskaitant tam tikrais atvejais taisykles dėl kvorumo. Nebalsuojantys nariai ir stebėtojai, išskyrus pirmininką ir vykdomąjį direktorių, nedalyvauja jokiose stebėtojų tarybos diskusijose, susijusiose su atskirais finansų rinkų dalyviais, nebent 61 straipsnyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose būtų nustatyta kitaip.

4.        Darbo tvarkos taisyklėse išsamiai nustatoma balsavimo tvarka, įskaitant tam tikrais atvejais taisykles dėl kvorumo. Nebalsuojantys nariai ir stebėtojai, išskyrus pirmininką ir vykdomąjį direktorių, nedalyvauja jokiose stebėtojų tarybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis, nebent 61 straipsnyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose būtų nustatyta kitaip.

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valdybą sudaro pirmininkas, Komisijos atstovas ir stebėtojų tarybos iš savo narių išrinkti keturi nariai.

1. Valdybą sudaro penki nariai: pirmininkas ir stebėtojų tarybos iš savo balsuojančių narių išrinkti keturi nariai.

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienas narys, išskyrus pirmininką, turi pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti valdybos narį, jei tas asmuo negalėtų dalyvauti posėdyje.

Išbraukta.

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Valdybos sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

 

Vykdomasis direktorius dalyvauja valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

2.        Vykdomasis direktorius ir Komisijos atstovas dalyvauja valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti. Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas viešai paskelbia.

Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas viešai paskelbia.

 

Pakeitimas  185

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Valdybos posėdžius sušaukia pirmininkas savo iniciatyva arba mažiausiai trečdalio narių prašymu; posėdžiams pirmininkauja pirmininkas.

3.        Valdybos posėdžius sušaukia pirmininkas savo iniciatyva arba mažiausiai trečdalio narių prašymu; posėdžiams pirmininkauja pirmininkas. Valdyba susirenka bent jau prieš kiekvieną stebėtojų tarybos posėdį ir taip dažnai, kaip, jos manymu, būtina.

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai Bendrijos interesais, neprašo jokių Bendrijos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai vadovaudamiesi vien tik visos Sąjungos interesais, neprašo jokių Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Pakeitimas  187

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.        Valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, priima metinę Institucijos veiklos ataskaitą, remdamasi 38 straipsnio 7 dalyje nurodytos ataskaitos projektu, ir iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita paskelbiama viešai.

6.        Valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, priima ketvirčio ataskaitas, kurias Institucijos pirmininkas pateikia Europos Parlamentui pagal 35 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6.        Valdyba taip pat priima metinę ataskaitą, kurią Institucijos pirmininkas pateikia Europos Parlamentui.

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Pirmininką skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2.        Pirmininką skiria Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią rengia ir kuriai vadovauja Komisija.

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą kandidatą turi patvirtinti Europos Parlamentas.

Komisija pateikia Europos Parlamentui trumpąjį trijų kandidatų sąrašą. Surengęs šių kandidatų klausymus, Europos Parlamentas išrenka vieną iš tų kandidatų. Tokiu būdu atrinktą kandidatą skiria stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų pirmininko pareigas jam nesant. Pakaitinis narys negali būti valdybos narys.

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų pirmininko pareigas jam nesant.

 

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.        Per devynis mėnesius iki pirmininko penkerių metų kadencijos pabaigos stebėtojų taryba įvertina:

4.        Per devynis mėnesius iki pirmininko penkerių metų kadencijos pabaigos Europos Parlamentas įvertina:

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.        Pirmininkas gali būti pašalintas iš pareigų tik stebėtojų tarybos sprendimu, jeigu tokį sprendimą patvirtina Europos Parlamentas.

5.        Pirmininką gali pašalinti iš pareigų tik Europos Parlamentas remdamasis stebėtojų tarybos sprendimu.

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nesiekia daryti poveikio pirmininkui (-ei) jam (jai) vykdant savo pareigas.

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas gali pakviesti pirmininką ar jo (jos) pakaitinį narį, visiškai paisydamas jo (jos) nepriklausomumo, reguliariai daryti pareiškimą kompetentingame jo komitete ir atsakyti į to komiteto narių pateiktus klausimus

1. Pirmininkas bent kartą per ketvirtį daro pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus.

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Europos Parlamentas taip pat gali pareikalauti, kad pirmininkas pateiktų ataskaitą apie savo pareigų atlikimą.

2.        Pirmininkas pateikia Institucijos veiklos ataskaitą Europos Parlamentui, kai to prašoma ir bent 15 dienų prieš darydamas 1 dalyje nurodytą pareiškimą. Į ataskaitą turėtų būti įtraukti atsakymai į suinteresuotųjų šalių grupės paskelbtą nuomonę. Taip pat į ją įtraukiama bet kokia susijusi informacija, kurios ad hoc prašo Europos Parlamentas.

Pakeitimas  195

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.      Pirmininkas taip pat teikia Europos Parlamentui metinę savo veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas  196

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią rengia ir kuriai vadovauja Komisija, ir po to, kai jį patvirtina Europos Parlamentas.

Pakeitimas  197

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal Tarnybos nuostatų reikalavimus, apibrėžtus 54 straipsnyje, nutraukęs tarnybą vykdomasis direktorius ir toliau yra saistomas pareigos elgtis sąžiningai ir apdairiai sutikdamas eiti tam tikras pareigas ar priimdamas išmokas.

Pakeitimas  198

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti poveikio vykdomajam direktoriui jam vykdant savo pareigas.

Pakeitimas  199

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Institucija yra EFPIS, kuri veikia kaip priežiūros institucijų tinklas, dalis.

Išbraukta.

2.        EFPIS sudaro:

 

a)        institucijos valstybėse narėse, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (EB) Nr. …/2009 [EDPPI] 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. …/… [EBI] 1 straipsnio 2 dalyje;

 

b)        Institucija;

 

c)        Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, įsteigta pagal Reglamento (EB) Nr. …/…[EDPPI] 1 straipsnį;

 

d)        Europos bankininkystės institucija, įsteigta pagal Reglamento (EB) Nr. …/… [EBI] 1 straipsnį;

 

e)        Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, nurodytas 40 straipsnyje;

 

f)         Komisija – 7, 9 ir 10 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti.

 

3.        Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos bankininkystės institucija per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą, įsteigiamą pagal 40 straipsnį, užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir formuoja bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais visus sektorius apimančiais klausimais.

 

Pakeitimas  200

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus 2 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ JUNGTINIS KOMITETAS

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA (JUNGTINIS KOMITETAS)

Pakeitimas  201

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas.

1.        Šiuo reglamentu įsteigiama Europos priežiūros institucija (Jungtinis komitetas) su būstine Frankfurte.

Pakeitimas  202

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija bei Europos bankininkystės institucija ir užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose.

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su kitomis EPI ir užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, visų pirma susijusiuose su:

 

– finansiniais konglomeratais;

 

– apskaita ir auditu;

 

– mikrolygio rizikos ribojimo pokyčių, rizikos ir silpnųjų vietų visuose sektoriuose, keliančių pavojų finansiniam stabilumui, analizėmis;

 

– mažmeniniais investiciniais produktais; ir

 

kovos su pinigų plovimu priemonėmis;

 

– keitimusi informacija su Europos sisteminės rizikos valdyba, taip pat Europos sisteminės rizikos valdybos ir Europos priežiūros institucijų bendradarbiavimo plėtojimu.

Pakeitimas  203

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Institucija skiria pakankamai išteklių Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto administracinei paramai. Tai apima personalo, administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidas.

3.        Jungtinis komitetas turi nuolatinį sekretoriatą, kurio personalą sudaro deleguoti trijų Europos priežiūros institucijų darbuotojai. Institucija skiria pakankamai išteklių administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidoms.

Pakeitimas  204

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tuo atveju, kai 12b straipsnio 1 dalyje nurodyta įstaiga veikia daugelyje įvairių sektorių, Jungtinis komitetas nusprendžia, kuri Europos priežiūros institucija veikia kaip pagrindinė kompetentinga institucija, ir (arba) priima privalomus sprendimus, kad būtų išspręstos Europos priežiūros institucijų problemos.

Pakeitimas  205

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Jungtinį komitetą sudaro Institucijos pirmininkas ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos bei Europos bankininkystės institucijos pirmininkai ir, kai taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto pakomitečio pirmininkas.

1.        Jungtinis komitetas turi valdybą, kurią sudaro Europos priežiūros institucijų pirmininkai ir, kai taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto pakomitečio pirmininkas.

Pakeitimas  206

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vykdomasis direktorius, Komisija ir ESRV kviečiami į Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto, taip pat 43 straipsnyje minėtų pakomitečių posėdžius kaip stebėtojai.

2. Vykdomasis direktorius, Komisijos atstovas ir ESRV kviečiami į jungtinio komiteto valdybos, taip pat 43 straipsnyje minėtų pakomitečių posėdžius kaip stebėtojai.

Pakeitimas  207

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto pirmininkas skiriamas iš Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmininkų metinės rotacijos principu.

3.        Jungtinio komiteto pirmininkas skiriamas iš Europos priežiūros institucijos (bankininkystė), Europos priežiūros institucijos (draudimas ir profesinės pensijos) ir Institucijos pirmininkų metinės rotacijos principu. Jungtinio komiteto pirmininkas turi būti Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko pavaduotojas.

Pakeitimas  208

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.        Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia. Taisyklėse gali būti nurodyti papildomi jungtinio komiteto posėdžių dalyviai.

4.        Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia. Taisyklėse gali būti nurodyti papildomi jungtinio komiteto posėdžių dalyviai.

Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas susitinka bent kartą per du mėnesius.

Jungtinio komiteto valdyba susitinka bent kartą per du mėnesius.

Pakeitimas  209

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdydama II skyriuje nustatytas užduotis, visų pirma susijusias su Direktyvos 2002/87/EB įgyvendinimu, Institucija, kai tinka, siekia suformuoti bendrą poziciją su atitinkamai Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos bankininkystės institucija.

Vykdydama II skyriuje nustatytas užduotis, visų pirma susijusias su Direktyvos 2002/87/EB įgyvendinimu, Institucija, kai tinka, siekia suformuoti bendrą poziciją su atitinkamai Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos) ir Europos priežiūros institucija (bankininkystė).

Aktus pagal šio reglamento 7, 9, 10 arba 11 straipsnius, kurie yra susiję su Direktyvos 2002/87/EB ir bet kurio kito šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto teisės akto taikymu, kuris taip pat patenka į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ar Europos bankininkystės institucijos kompetencijos sritį, lygiagrečiai priima atitinkamai Institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos bankininkystės institucija.

 

Pakeitimas  210

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sudėtis

Apeliacinė taryba

1.        Apeliacinė taryba – jungtinė Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įstaiga.

1.        Apeliacinė taryba – jungtinė trijų Europos priežiūros institucijų įstaiga.

2.        Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti atitinkamų žinių ir patirties, tačiau tai negali būti dabartiniai kompetentingų institucijų ar kitų Institucijos veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar Bendrijos įstaigų darbuotojai.

2.        Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, turintys pakankamai teisės žinių, kad galėtų teikti profesionalias teisines konsultacijas Institucijos įgaliojimų vykdymo klausimais.

Apeliacinė taryba skiria savo pirmininką.

Apeliacinė taryba skiria savo pirmininką.

Apeliacinės tarybos sprendimai priimami bent keturių iš šešių jos narių balsų dauguma.

 

Apeliacinę tarybą prireikus sušaukia jos pirmininkas.

 

3.        Du apeliacinės tarybos narius ir du pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, skiria Institucijos valdyba, prieš tai pasitarusi su stebėtojų taryba.

3.        Apeliacinės tarybos narius ir pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, skiria Europos Parlamentas, prieš tai pasitaręs su stebėtojų taryba.

Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą (EB) Nr. …/… [EDPPI] ir Reglamentą (EB) Nr. …/… [EBI].

 

4.        Apeliacinės tarybos narių kadencija trunka penkerius metus. Ji gali būti pratęsta vieną kartą.

4.        Apeliacinės tarybos sprendimai priimami bent keturių iš šešių jos narių balsų dauguma.

5.        Institucijos valdybos paskirtas apeliacinės tarybos narys negali būti pašalintas iš pareigų savo kadencijos laikotarpiu, nebent jis pripažintas kaltu dėl rimto nusižengimo ir valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, priima atitinkamą sprendimą.

5. Apeliacinę tarybą prireikus sušaukia jos pirmininkas.

6.        Institucija, Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija užtikrina tinkamą apeliacinės tarybos veiklos paramą ir sekretoriato paslaugas.

6. Institucija, Europos priežiūros institucija (bankininkystė), Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos) per jungtinį komitetą užtikrina tinkamą apeliacinės tarybos veiklos paramą ir sekretoriato paslaugas.

Pakeitimas  211

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

45 straipsnis

Išbraukta.

Nepriklausomumas ir nešališkumas

 

1. Apeliacinės tarybos nariai priima sprendimus nepriklausomai. Jų nevaržo jokie nurodymai. Jie negali eiti jokių kitų pareigų Institucijoje, jos valdyboje ar jos stebėtojų taryboje.

 

2. Apeliacinės tarybos nariai negali dalyvauti jokiame apeliaciniame procese, jeigu yra kaip nors asmeniškai juo suinteresuoti arba jeigu anksčiau dalyvavo procese kaip vienos iš proceso šalių atstovai, arba jeigu dalyvavo priimant skundžiamą sprendimą.

 

3. Jeigu kuris nors apeliacinės tarybos narys dėl vienos iš 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių arba dėl bet kokios kitos priežasties mano, kad kolega narys neturėtų dalyvauti kuriame nors apeliaciniame procese, jis atitinkamai informuoja apeliacinę tarybą.

 

4. Bet kuri apeliacinio proceso šalis gali paprieštarauti apeliacinės tarybos nario dalyvavimui, remdamasi bet kuria iš 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių arba įtarusi apeliacinės tarybos narį šališkumu.

 

Prieštaravimo pagrindas negali būti narių pilietybė ir nėra priimtinas, jeigu apeliacinio proceso šalis, nors ir žinojusi apie esamą pagrindą prieštarauti, vis dėlto ėmėsi kitokios procesinės priemonės, o ne prieštaravo apeliacinės tarybos sudėčiai.

 

5. Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais, nedalyvaujant susijusiam nariui.

 

Tam sprendimui priimti susijusį narį apeliacinėje taryboje pakeičia jo pakaitinis narys, nebent jis atsidurtų panašioje padėtyje. Tokiu atveju pirmininkas paskiria pavaduojantį asmenį iš turimų pakaitinių narių.

 

6. Apeliacinės tarybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir vadovautis viešaisiais interesais.

 

Tam jie pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir interesų deklaraciją, kuriose nurodo, kad neturi jokių interesų, kurie gali būti laikomi trukdančiais jų nepriklausomumui, arba kokių nors tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais jų nepriklausomumui.

 

Tos deklaracijos raštu pateikiamos kasmet ir skelbiamos viešai.

 

Pakeitimas  212

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas, gali pateikti apeliacinį skundą dėl 9, 10 ir 11 straipsniuose nurodyto Institucijos sprendimo ir dėl bet kokio kito Institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus priimto sprendimo, skirto tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir konkrečiai susijęs su tuo asmeniu.

1.        Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas, gali pateikti apeliacinį skundą dėl 9, 10 ir 11 straipsniuose nurodyto Institucijos sprendimo teisėtumo ir dėl bet kokio kito Institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus priimto sprendimo, skirto tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir konkrečiai susijęs su tuo asmeniu.

Pakeitimas  213

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.        Jeigu skundas priimtinas, apeliacinė taryba tiria, ar jis tinkamai pagrįstas. Kiekvieną kartą, kai reikia, ji kviečia apeliacinio proceso šalis per nustatytus laikotarpius pateikti pastabas dėl jos pateiktų pranešimų arba dėl kitų apeliacinio proceso šalių pateiktų pranešimų. Apeliacinio proceso šalys turi teisę pateikti paaiškinimus žodžiu.

4.        Jeigu skundas priimtinas, apeliacinė taryba tiria, ar jis tinkamai pagrįstas. Ji kviečia apeliacinio proceso šalis per nustatytus laikotarpius pateikti pastabas dėl jos pateiktų pranešimų arba dėl kitų apeliacinio proceso šalių pateiktų pranešimų. Apeliacinio proceso šalys turi teisę pateikti paaiškinimus žodžiu.

Pakeitimas  214

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ieškinių pateikimas Pirmosios instancijos teismui ir Teisingumo Teismui

Ieškinių pateikimas Bendrajam teismui ir Teisingumo Teismui

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas  215

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal Sutarties 230 straipsnį Pirmosios instancijos teismui arba Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys, kuriame ginčijamas apeliacinės tarybos priimtas sprendimas arba, tais atvejais, kai apeliacinė taryba tokios teisės neturi, Institucijos priimtas sprendimas.

1. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį Pirmosios instancijos teismui arba Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys, kuriame ginčijamas apeliacinės tarybos priimtas sprendimas arba, tais atvejais, kai apeliacinė taryba tokios teisės neturi, Institucijos priimtas sprendimas.

Pakeitimas  216

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį valstybės narės ir Sąjungos institucijos, taip pat kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo gali tiesiogiai Teisingumo Teismui pateikti skundą dėl Institucijos sprendimo.

Pakeitimas  217

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu Institucija įpareigota veikti, bet nepriima jokio sprendimo, pagal Sutarties 232 straipsnį Pirmosios instancijos teismui arba Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys dėl neveikimo.

2. Jeigu Institucija įpareigota veikti, bet nepriima jokio sprendimo, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 265 straipsnį Pirmosios instancijos teismui arba Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys dėl neveikimo.

Pakeitimas  218

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.        Institucijos pajamas visų pirma sudaro:

1.        Institucijos pajamas visų pirma sudaro:

a)        privalomi kompetentingos (-ų) nacionalinės (-ių) priežiūros institucijos (-ų) įnašai;

 

b)        Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis);

a)        Sąjungos subsidija, nurodyta atskiroje Europos Sąjungos bendrojo biudžeto [XII] skirsnio eilutėje;

c)        visi Institucijai mokami mokesčiai atitinkamose Bendrijos teisės priemonėse nurodytais atvejais.

b)        visi Institucijai mokami mokesčiai atitinkamose Sąjungos teisės priemonėse nurodytais atvejais.

Pakeitimas  219

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucijos išlaidas sudaro bent personalo, darbo užmokesčio, administracinės, infrastruktūros ir veiklos išlaidos.

2. Institucijos išlaidas sudaro bent personalo, darbo užmokesčio, administracinės, infrastruktūros, profesinio mokymo ir veiklos išlaidos.

Pakeitimas  220

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 15 d. vykdomasis direktorius parengia kitų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir tą preliminarų biudžeto projektą kartu su etatų planu pateikia valdybai. Kiekvienais metais valdyba pagal vykdomojo direktoriaus parengtą preliminarų projektą sudaro ateinančių finansinių metų Institucijos pajamų ir išlaidų sąmatą. Tą sąmatą, apimančią ir etatų plano projektą, valdyba pateikia Komisijai ne vėliau kaip kovo 31 d. Prieš patvirtinant sąmatą, vykdomojo direktoriaus parengtą projektą patvirtina stebėtojų taryba.

1. Po pirmųjų Institucijos veiklos metų, pasibaigiančių 2011 m. gruodžio 31 d., ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 15 d. vykdomasis direktorius parengia kitų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir tą preliminarų biudžeto projektą kartu su etatų planu pateikia valdybai ir stebėtojų tarybai. Kiekvienais metais valdyba pagal vykdomojo direktoriaus parengtą ir valdybos patvirtintą preliminarų projektą sudaro ateinančių finansinių metų Institucijos pajamų ir išlaidų sąmatą. Tą sąmatą, apimančią ir etatų plano projektą, stebėtojų taryba pateikia Komisijai ne vėliau kaip kovo 31 d. Prieš patvirtinant sąmatą, vykdomojo direktoriaus parengtą projektą patvirtina valdyba.

Pagrindimas

Siūloma, kad EPI pirmųjų veiklos metų, kurie baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., biudžetus, pasikonsultavę su Komisija, patvirtintų atitinkamų 3-iojo lygio komitetų nariai ir po to pateiktų juos patvirtinti Tarybai ir Parlamentui. Ypač svarbu, kad būtų užtikrintas EPI veiklos nepriklausomumas tam, kad jos galėtų pradėti veiklą remdamosi tvirtu finansiniu pagrindu. Užtikrinama nepriklausomumo ir atskaitingumo ES politinėms institucijoms pusiausvyra.

Pakeitimas  221

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Remdamasi šia sąmata, Komisija įtraukia į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą išlaidas, kurios, jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, ir subsidijos, kuri bus mokama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties 272 straipsnį, sumą.

3. Remdamasi šia sąmata, Komisija įtraukia į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą išlaidas, kurios, jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, ir subsidijos, kuri bus mokama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 313 ir 314 straipsnius, sumą.

Pakeitimas  222

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Institucijos pirmųjų veiklos metų, kurie baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., biudžetą, pasikonsultavę su Komisija, tvirtina 3-iojo lygio komiteto nariai ir po to teikia jį patvirtinti Tarybai ir Parlamentui.

Pagrindimas

Siūloma, kad EPI pirmųjų veiklos metų, kurie baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., biudžetus, pasikonsultavę su Komisija, patvirtintų atitinkamų 3-iojo lygio komitetų nariai ir po to pateiktų juos patvirtinti Tarybai ir Parlamentui. Ypač svarbu, kad būtų užtikrintas EPI veiklos nepriklausomumas tam, kad jos galėtų pradėti veiklą remdamosi tvirtu finansiniu pagrindu. Užtikrinama nepriklausomumo ir atskaitingumo ES politinėms institucijoms pusiausvyra.

Pakeitimas  223

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Institucija n finansinių metų biudžetą įvykdė.

9. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Institucija n finansinių metų biudžetą, kurį sudaro iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir institucijų gaunamos pajamos, įvykdė.

Pakeitimas  224

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucijos darbuotojams, įskaitant jos vykdomąjį direktorių, taikomi Tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Europos bendrijos institucijų bendrai priimtos taisyklės šiems nuostatams ir sąlygoms taikyti.

1. Institucijos darbuotojams, tačiau ne jos pirmininkui, taikomi Tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Europos Sąjungos institucijų bendrai priimtos taisyklės šiems nuostatams ir sąlygoms taikyti.

Pagrindimas

Pirmininkui neturėtų būti taikomi ES pareigūnų tarnybos nuostatai. Pirmininko įdarbinimo sąlygas turėtų nustatyti stebėtojų taryba, kaip tai jau daroma Europos centrinio banko valdybos pirmininko ir narių atveju. Atsižvelgiant į tai, kad pirmininkai bus įtraukti į ESRV ir į jos iniciatyvinį komitetą, ECB procedūras atitinkanti tvarka priimtina.

Pakeitimas  225

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones. Siekiant užtikrinti veiksmingiausią Institucijai nustatytų uždavinių įgyvendinimą, įgyvendinimo priemonėse numatomos pagrįstai nukrypti leidžiančios nuostatos.

Pakeitimas  226

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisės aktams būdingus bendruosius principus atlygina žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisės aktams būdingus bendruosius principus atlygina nepagrįstą žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

Pagrindimas

EPI, vykdydama savo veiklą ir siekdama geresnių rezultatų, gali padaryti žalos pavienėms finansų įstaigoms. Toks pažeidimas būtų pateisinamas siekiant užtikrinti sisteminį stabilumą, todėl EPI neturėtų būti laikoma atsakinga už šią žalą.

Pakeitimas  227

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, vykdomajam direktoriui ir Institucijos darbuotojams, įskaitant valstybių narių laikinai komandiruotus pareigūnus, taikomi profesinės paslapties reikalavimai pagal Sutarties 287 straipsnį ir atitinkamos atitinkamų Bendrijos teisės aktų nuostatos, net ir jiems baigus eiti pareigas.

1. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, vykdomajam direktoriui ir Institucijos darbuotojams, įskaitant valstybių narių laikinai komandiruotus pareigūnus, taikomi profesinės paslapties reikalavimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnį ir atitinkamos atitinkamų Sąjungos teisės aktų nuostatos, net ir jiems baigus eiti pareigas.

Pakeitimas  228

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Jokia konfidenciali informacija, kurią 1 dalyje nurodyti asmenys gavo eidami pareigas, negali būti atskleista jokiam asmeniui ar institucijai, nebent tokia apibendrinta ar suvestine forma, kad nebūtų galima nustatyti konkrečių finansų rinkų dalyvių, išskyrus baudžiamosios teisės nustatytus atvejus.

2.        Jokia konfidenciali informacija, kurią 1 dalyje nurodyti asmenys gavo eidami pareigas, negali būti atskleista jokiam asmeniui ar institucijai, nebent tokia apibendrinta ar suvestine forma, kad nebūtų galima nustatyti konkrečių finansų įstaigų, išskyrus baudžiamosios teisės nustatytus atvejus.

Pakeitimas  229

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.        1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai nedraudžiama keistis informacija su nacionalinėmis priežiūros institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų rinkų dalyviams taikytinus Bendrijos teisės aktus.

3.        1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai nedraudžiama keistis informacija su nacionalinėmis priežiūros institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų įstaigoms taikytinus Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas  230

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Dėl sprendimų, Institucijos priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti pateiktas skundas ombudsmenui arba ieškinys Teisingumo Teismui, prieš tai atitinkamai apskundus sprendimą apeliacinei tarybai, laikantis atitinkamai Sutarties 195 ir 230 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Dėl sprendimų, Institucijos priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti pateiktas skundas ombudsmenui arba ieškinys Teisingumo Teismui, prieš tai atitinkamai apskundus sprendimą apeliacinei tarybai, laikantis atitinkamai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 ir 263 straipsniuose nustatytų sąlygų.

Pakeitimas  231

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos veikloje gali dalyvauti Europos Sąjungai nepriklausančios šalys, kurios su Bendrija yra sudariusios susitarimus, pagal kuriuos jos priėmė ir taiko Bendrijos teisę Institucijos kompetencijos srityje, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje.

1. Institucijos veikloje gali dalyvauti Europos Sąjungai nepriklausančios šalys, kurios su Sąjunga yra sudariusios susitarimus, pagal kuriuos jos priėmė ir taiko Sąjungos teisę Institucijos kompetencijos srityje, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas  232

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Trečiosios šalys, taikančios teisės aktus, kurie pripažįstami lygiaverčiais Institucijos kompetencijos srityse, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje, taip pat gali dalyvauti tiesiogiai su jomis susijusioje Institucijos veikloje, jei jos su Sąjunga yra sudariusios susitarimus.

Pakeitimas  233

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal atitinkamas tų susitarimų nuostatas, įskaitant su finansiniais įnašais ir darbuotojais susijusias nuostatas, nustatoma konkreti tų šalių dalyvavimo Institucijos veikloje tvarka, visų pirma nustatant jų dalyvavimo pobūdį, apimtį ir procedūrinius aspektus. Joje gali būti numatytas atstovavimas stebėtojo teisėmis stebėtojų taryboje, tačiau užtikrinama, kad šios šalys nedalyvautų jokiuose su atskirais finansų rinkų dalyviais susijusiuose aptarimuose, išskyrus atvejus, kai yra tiesiogiai su jais susijusių interesų.

2.        Pagal atitinkamas tų susitarimų nuostatas, įskaitant su finansiniais įnašais ir darbuotojais susijusias nuostatas, nustatoma konkreti tų šalių dalyvavimo Institucijos veikloje tvarka, visų pirma nustatant jų dalyvavimo pobūdį, apimtį ir procedūrinius aspektus. Joje gali būti numatytas atstovavimas stebėtojo teisėmis stebėtojų taryboje, tačiau užtikrinama, kad šios šalys nedalyvautų jokiuose su atskiromis finansų įstaigomis susijusiuose aptarimuose, išskyrus atvejus, kai yra tiesiogiai su tomis įstaigomis susijusių interesų.

Pakeitimas  234

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo tikslu Komisija gali laikinai paskirti vieną pareigūną atlikti vykdomųjų direktorių funkcijas, kol stebėtojų tarybos pagal 36 straipsnį paskirtas vykdomasis direktorius pradės eiti pareigas.

Išbraukta.

Pakeitimas  235

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.      Per laikotarpį po šio reglamento įsigaliojimo ir prieš įsteigiant Instituciją, 3-ojo lygio komitetas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisija, pasirengia 3-ojo lygio komiteto pakeitimui Institucija. 3-ojo lygio komitetai gali imtis visų reikalingų parengiamųjų priemonių, kurias galutiniu sprendimu patvirtina atitinkamos Institucijos tarnybos.

Pakeitimas  236

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.      Per laikotarpį po šio reglamento įsigaliojimo ir prieš pirmininko ir valdybos narių, taip pat vykdomojo direktoriaus paskyrimą Institucijai laikinai pirmininkauja veikiančio 3-iojo lygio komiteto pirmininkas, o vadovauja šio komiteto generalinis sekretorius.

Pakeitimas  237

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.      Institucija laikoma Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto teisių perėmėja. Iki Institucijos įsteigimo dienos visas Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto turtas ir visi įsipareigojimai bei visos neįvykdytos operacijos perduodami Institucijai. Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas parengia ataskaitą, rodančią jo turto ir įsipareigojimų balansą tokio perdavimo dieną. Šios ataskaitos auditą atlieka ir ją patvirtina komiteto nariai ir Komisija.

Pakeitimas  238

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Visiems pagal 1 dalyje nurodytas sutartis dirbantiems personalo nariams pasiūloma galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų sutartis, remiantis Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktu, įvairiais Institucijos etatų plane numatytais lygiais.

2. Siekiant užtikrinti sklandų esamų darbuotojų perėjimą į Instituciją, visiems pagal 1 dalyje nurodytas sutartis (įskaitant deleguotųjų darbuotojų sutartis) dirbantiems personalo nariams pasiūloma galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų sutartis, numatančias lygiavertes arba panašias ekonomines ir teisines sąlygas pagal atitinkamą teisinę sistemą.

Pagrindimas

Siūloma numatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, susijusias su 3-ojo lygio komiteto dabartiniais darbuotojais.

Pakeitimas  239

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant patikrinti galimų kandidatų gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, sudaryti sutartis įgaliota tarnyba įsigaliojus šiam reglamentui taiko visiems darbuotojams, turintiems sutartis su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu ar jo sekretoriatu, vidaus atrankos procedūrą.

Siekiant patikrinti galimų kandidatų gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, sudaryti sutartis įgaliota tarnyba įsigaliojus šiam reglamentui taiko visiems darbuotojams, turintiems sutartis su 3-ojo lygio komitetu ar jo sekretoriatu, vidaus atrankos procedūrą. Vidaus atrankos procedūros metu turi būti visapusiškai atsižvelgta į įgūdžius ir patirtį, kurias parodė asmuo atlikdamas savo užduotis prieš perėjimą.

Pagrindimas

Siūloma numatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, susijusias su 3-ojo lygio komiteto dabartiniais darbuotojais.

Pakeitimas  240

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a.     Iki ...* Komisija pateikia Tarybai ir Europos Parlamentui teisės aktus, būtinus sklandžiam perėjimui prie Institucijos vykdomos 12b straipsnyje nustatytų įstaigų priežiūros ir naujos finansų krizės valdymo sistemos sukūrimui.

 

___________

* OL (įrašyti datą): šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  241

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga siekiant reguliavimo ir priežiūros konvergencijos Bendrijos krizių valdymo ir sprendimo srityse. Vertinimas grindžiamas išsamiomis konsultacijomis, įskaitant konsultacijas su Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupe.

Toje ataskaitoje, inter alia, vertinama:

 

a) kompetentingų institucijų pasiekta standartinės priežiūros praktikos konvergencija;

 

b) priežiūros institucijų kolegijų veikla;

 

c) Institucijos vaidmuo vykdant sisteminių įstaigų priežiūrą; ir

 

d) 23 straipsnyje nustatytos apsaugos priemonės taikymas.

Pakeitimas  242

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.      Šio straipsnio 1 dalyje minėtoje ataskaitoje taip pat nagrinėjama, ar:

 

a)        tinkama ir toliau vykdyti atskirą bankininkystės, draudimo, profesinių pensijų, vertybinių popierių ir finansų rinkų sektorių priežiūrą, ar turėtų būti vykdoma jų bendra priežiūra;

 

b)        rizikos ribojimo priežiūra ir komercinės veiklos priežiūra turėtų būti derinamos ar vykdomos atskirai;

 

c)        tinkama supaprastinti ir stiprinti EFPIS struktūrą, kad būtų didinamas mikrolygio ir makrolygio ir EPI atitikimas;

 

d)        tinkama didinti EPI reguliavimo įgaliojimus;

 

e)         EFPIS raida atitinka pasaulinę raidą;

 

f)         EFPIS užtenka įvairovės ir kompetencijos;

 

g)        ar užtikrintas tinkamas su skelbimo reikalavimais susijęs atskaitingumas ir skaidrumas.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindimas

Nuo Finansinių paslaugų veiksmų plano įgyvendinimo pradžios Europos Parlamentas atliko pagrindinį vaidmenį kuriant vieną bendrą finansinių paslaugų rinką, aktyviai skatindamas derinimą, skaidrumą, sąžiningą konkurenciją ir kartu užtikrindamas investuotojų ir vartotojų apsaugą.

Dar gerokai prieš prasidedant finansų krizei Parlamentas nuolat ragino ES lygmeniu įtvirtinti tikrai vienodas sąlygas visoms suinteresuotosioms šalims, kartu pažymėdamas, kad Europos Sąjungos patiriamos nesėkmės prižiūrint vis labiau integruotas finansų rinkas turi didelę reikšmę (šioje srityje žr. J. M. Garcíos-Margallo y Marfilo pranešimą dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: 2000 m. veiksmų planas(1), I. Van den Burgo pranešimą dėl rizikos ribojimo priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje (2002 m.)(2), I. Van den Burgo pranešimą dėl finansinių paslaugų politikos (2005–2010 m.): baltoji knyga (2007 m.)(3) ir I. Van den Burgo bei D. Daianu pranešimą su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios priežiūros struktūros (2008 m.)(4)). Be to, kai kuriuose specialiuose teisės aktuose jau bendrais bruožais nusakyti pagrindiniai principai arba nurodytos bendros tendencijos, apibrėžiantys tai, kokia ateityje turėtų būti ES finansų priežiūros struktūra (P. Skinnerio „Mokumas II“ ataskaita (2009), J. P. Gauzèso pranešimas dėl KRA reglamento (2009 m.)).

Visose savo ataskaitose Europos Parlamentas ragino Europos Komisiją išnagrinėti, kaip siekti pažangos įtvirtinant integruotesnę priežiūros struktūrą ir kartu siekti kurti vieną bendrą integruotą finansinių paslaugų rinką. Jis taip pat pažymėjo, kad reikia veiksmingai prižiūrėti svarbiausių rinkos dalyvių sisteminę riziką ir rizikos ribojimo aspektus. Makrolygio rizikos ribojimo analizė ir krizių valdymas turėtų būti įtraukti į finansinio stabilumo užtikrinimo įgaliojimus. Europos Parlamentas pritaria tam, kad būtų įsteigta viena Europos priežiūros institucija, kuri prižiūrėtų tarpvalstybines įstaigas ES lygmeniu, taip pat tam, kad būtų nustatytas ES lygmens mechanizmas, kuris spręstų krizės, veikiančios minėtąsias institucijas, problemas.

Europos Komisija nusprendė sušaukti aukšto lygio ekspertų grupę, kad ji pateiktų pasiūlymų Europos priežiūros tvarkai stiprinti. 2009 m. vasario mėn. J. De Larosiere'o grupė pateikė pranešimą, o 2009 m. rugsėjo 23 d. Komisija pateikė konkrečių teisės aktų pasiūlymų, pagal kuriuos būtų siekiama:

–  įsteigti nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbančių kartų su nauja Europos priežiūros institucija (EPI), tinklą. Ši institucija turėtų tris ramsčius. Kiekvieno ramsčio pagrindas būtų Europos priežiūros komitetai(5), ir tokiu principu gaunamas bankininkystės priežiūros (EPI (B)) ramstis, draudimo ir profesinių pensijų priežiūros (EPI (DPP)) ramstis, vertybinių popierių ir rinkos (EPI (VPR)) ramstis, o Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas užtikrina tinkamą konsoliduotą Europos finansų rinkų reguliavimą ir priežiūrą;

–  įsteigti Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV), kurios užduotis – stebėti ir vertinti galimas grėsmes finansiniam stabilumui, kylančias dėl makroekonominių pokyčių ir visos finansų sistemos pokyčių. Šiuo tikslu ESRV iš anksto įspėtų, jei rizika visai sistemai imtų didėti, ir prireikus pateiktų rekomendacijų dėl veiksmų su ta rizika susijusioms problemoms spręsti.(6)

Teisingumo Teismo nuomone(7), Sutarties 95 straipsnis (dabartinis 114 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis), susijęs su galimybe nustatyti priemones, skirtas teisės aktams dėl vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo suderinti, yra tinkamas teisinis pagrindas įsteigti „Bendrijos agentūrą, padedančią įgyvendinti suderinimą“, kai tokiai įstaigai patikėtos užduotys glaudžiai susijusios su teisės aktų, kuriais suderinami nacionalinės teisės aktai, dalyku.

Pateikus šiuos teisės aktų pasiūlymus, 2009 m. spalio 26 d. pateiktas pirmasis pasiūlymas dėl bendrosios direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 11 direktyvų siekiant aiškiai apibrėžti siūlomos priežiūros struktūros uždavinius. Per būsimus mėnesius turėtų būti pateiktas antrasis pasiūlymas dėl bendrosios direktyvos, kad šis darbas būtų atliktas.

(1)

OL C 40, 2001 2 7, p. 453.

(2)

OL C 25 E, 2004 1 29, p. 394.

(3)

Neskelbta OL.

(4)

OL C 9E, 2010 1 15, p. 48.

(5)

Tai Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas (angl. CEBS), Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas (angl. CEIOPS) ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (angl. CESR).

(6)

Reikėtų pažymėti, kad šiame aiškinamajame memorandume dėmesys sutelkiamas į pasiūlymus sukurti EFPIS pertvarkant veikiančius Europos priežiūros institucijų komitetus į Europos priežiūros institucijas. Pasiūlymas įsteigti ESRV aptariamas atskirame memorandume.

(7)

žr. EBTT, C-217/04, p. 44.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (29.4.2010)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

Nuomonės referentė: Jutta Haug

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Siekdama šalinti Europos finansų priežiūros trūkumus, kuriuos parodė neseniai kilusi finansų krizė, Komisija pateikė pasiūlymų, pagal kuriuos Europos Sąjungoje sukuriama veiksmingesnė, labiau integruota ir tvaresnė finansų priežiūros sistema, rinkinį. Bus sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS), kurią sudarys nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbsiančių kartu su naujomis Europos priežiūros institucijomis (EPI), sukurtomis pertvarkius veikiančius Europos priežiūros komitetus(1) į tikrąsias Europos priežiūros institucijas (EPI), tinklas. Šiuo tikslu Komisija siūlo įsteigti tris naujas decentralizuotas Europos agentūras:

· Europos bankininkystės instituciją (EBI);

· Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją (EDPPI);

· Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI).

2. Norint pertvarkyti veikiančius Europos priežiūros komitetus į tikras veiksmingas Europos priežiūros institucijas (t. y. į Europos agentūras), reikės daugiau žmogiškųjų ir biudžeto išteklių. Minėtųjų trijų agentūrų steigimo poveikis ES biudžetui sudarys apytikriai 59,699 mln. eurų ir pasiskirstys taip:

Agentūra

2011

2012

2013

Iš viso

EBI

5, 206

7, 355

8, 965

21, 527

EDPPI

4, 235

5, 950

6, 799

16, 984

EVPRI

5, 465

7, 202

8, 491

21, 158

Mln. eurų

3. Šios lėšos bus skiriamos pagal 1a išlaidų kategoriją, tačiau joje likęs labai mažas rezervas. Paskutiniame (2010 m. sausio mėn.) Komisijos pateiktame finansiniame plane, kuriame (be kitų pakeitimų) atsižvelgta į trims agentūros numatytas sumas, atkreipiamas dėmesys į labai mažą rezervą, likusį iki dabartinės Daugiametės finansinės programos pabaigos (skliausteliuose pateikiamas rezervas, numatytas 2009 m. finansiniame plane):

- 37,041 mln. eurų 2011 m. (111,590 mln.);

- 34,003 mln. eurų 2012 m. (123,879 mln.);

- 49,153 mln. eurų 2013 m. (214,875 mln.).

2009 m. vasario mėn. finansiniame plane Komisija buvo numačiusi, kad 2010 m. 1A išlaidų kategorijos rezervas sudarys 111,8 mln. eurų, o iš tikrųjų jis sudarė vos 147 000 eurų. Turint tai mintyje, akivaizdu, kad padėtis labai kebli. Taigi būtina atsižvelgti į tai, kad, norint finansuoti šias tris naujas agentūras, galbūt reikės peržiūrėti išlaidų ribas.

4. Tikrosios su agentūromis susijusios išlaidos bus daug didesnės ir sudarys apytikriai 149,17 mln. eurų. Tačiau padengti šias išlaidas padės valstybės narės, kurios pagal bendro finansavimo tvarką skirs apytikriai 89,497 mln. eurų, arba 60 proc. visų išlaidų, susijusių su agentūrų veikla iki dabartinės Daugiametės finansinės programos pabaigos:

Agentūra

2011

2012

2013

IŠ VISO

EBI

VS+ES=Iš viso

7, 809+5,206

=13,015

11, 033+7,355

=18, 388

13, 448+8,965

=22, 413

32,290+21, 527

=53, 816

EDPPI

VS+ES=Iš viso

8, 197+4,235

=13, 662

10, 803+5,950

=18, 005

12, 737+6, 799

=21, 228

31,737+16, 984

=52,895

EVPRI

VS+ES=Iš viso

6, 352+5,465

=10,587

8, 925+7, 202

=14, 874

10,199+8,491

=16, 998

25,476+21, 158

=42, 459

Mln. eurų

5. Kalbant apie personalą, dėl trijų naujų agentūrų steigimo iki 2014 m. reikės įdarbinti 269 naujus darbuotojus (224 AD kategorijos darbuotojus ir 45 AST kategorijos darbuotojus):

Agentūra

2011

2012

2013

2014

EBI

personalas (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

EDPPI

personalas (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

EVPRI

personalas (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Komisija siūlo, kad trijų naujų agentūrų būstinės būtų dabartinėse Europos priežiūros komitetų darbo vietose (EVPRI atveju – Paryžiuje). Tai – labai pagrįstas sprendimas ir praktiniu, ir finansiniu požiūriais, kadangi jis padės naujai agentūrai nedelsiant pradėti veiklą ir išvengti nebūtinų išlaidų, susijusių su naujų patalpų įrengimu, personalo perkėlimu ir t. t.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a. mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodyta orientacinė suma dera su 2007–2013 m. Daugiametės finansinės programos (DFP) 1a išlaidų subkategorijos riba, tačiau 2011–2013 m. 1a išlaidų kategorijoje likęs labai mažas rezervas ir naujų veiksmų finansavimas neturi kelti grėsmės kitų prioritetinių veiksmų finansavimui pagal 1a išlaidų subkategoriją; taigi pakartoja savo raginimą peržiūrėti DFP ir pateikti pasiūlymų dėl jos priderinimo ir pataisymo iki 2010 m. pirmojo pusmečio pabaigos pasinaudojant visomis esamomis priemonėmis, numatytomis 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime, ypač jo 21-23 punktuose, kad būtų užtikrintas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau - Institucija) finansavimas nesukeliant grėsmės kitų prioritetinių veiksmų finansavimui pagal 1a subkategoriją ir užtikrinant, kad liktų pakankamas rezervas;

Pakeitimas  2

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1b. pabrėžia, kad steigiant Instituciją taikomos Tarpinstitucinio susitarimo 47 punkto nuostatos; pabrėžia, kad, teisėkūros institucijai nusprendus pritarti Institucijos steigimui, Parlamentas pradės derybas su kita biudžeto valdymo institucija, norėdamas laiku pasiekti susitarimą dėl Institucijos finansavimo laikantis atitinkamų Tarpinstitucinio susitarimo nuostatų;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Kiek tai susiję su Bendrijos įnašu, turėtų būti taikoma Bendrijos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 47 punktu, Europos Sąjungos skiriamam Institucijos finansavimui turi pritarti biudžeto valdymo institucija. Turėtų būti taikoma Sąjungos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai. Visam biudžetui taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

 

1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Pagrindimas

Institucija steigiama kaip decentralizuota Europos Sąjungos agentūra ir bus finansuojama laikantis Tarpinstitucinio susitarimo. Tai turėtų atspindėti teisinis pagrindas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) privalomi kompetentingos (-ų) nacionalinės (-ių) priežiūros institucijos (-ų) įnašai;

a) privalomi nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti finansų įstaigas, įnašai, kurie daromi pagal formulę, grindžiamą balsų paskirstymu, nustatytu Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris pridedamas prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis);

b) Sąjungos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis), jei biudžeto valdymo institucija suteikia pritarimą kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 47 punkte;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. 1 dalies a ir b punktuose nurodyti privalomi nacionalinių valdžios institucijų įnašai ir Sąjungos subsidija suteikiami kiekvienų finansinių metų pradžioje.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Institucija n finansinių metų biudžetą įvykdė.

9. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Institucija n finansinių metų biudžetą, kurį sudaro iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir nacionalinių priežiūros institucijų gaunamos pajamos, įvykdė.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones. Siekiant užtikrinti veiksmingiausią Institucijai nustatytų uždavinių įgyvendinimą, įgyvendinimo priemonėse numatomos pagrįstai nukrypti leidžiančios nuostatos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

Nuorodos

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Priėmimo data

28.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

(1)

Tai Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas (angl. CEBS), Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas (angl. CEIOPS) ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (angl. CESR).


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (30.4.2010)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

Nuomonės referentas: Raffaele Baldassarre

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Remdamasi J. de Larosière'o ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, Komisija pateikė pasiūlymų dėl naujos Europos finansų priežiūros sistemos. Šiais pasiūlymais dėl teisės akto, kuriuos Komisija paskelbė 2009 m. rugsėjo 23 d., siekiama sukurti:

-          Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), pagal kurią būtų prižiūrimos pavienės finansų institucijos (mikrolygio rizikos ribojimo priežiūra) ir kurią sudarytų nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbančių kartu su naujomis Europos priežiūros institucijomis (EPI)(1), tinklas, taigi būtų suderinta bendra Europos finansų priežiūros sistema ir vietos bei mikrolygio rizikos ribojimo priežiūros institucijų kompetencija;

-          Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV), kurios užduotis būtų stebėti ir vertinti riziką, susijusią su visos finansų sistemos stabilumu (makrolygio rizikos ribojimo priežiūra).

EPI bus Bendrijos įstaigos, turėsiančios juridinio asmens statusą, o jų tikslas bus padėti: i) gerinti vidaus rinkos reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų patikimumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, iv) aktyviau koordinuoti priežiūrą Europos ir tarptautiniu lygmenimis ir taip užtikrinti finansų sistemos stabilumą.

Nuomonės referento pozicija

Nuomonės referentas pritaria pasiūlymo esmei ir siekia, kad Teisės reikalų komiteto nuomonė dalykiškai papildytų atsakingo komiteto atliekamą darbą. Nuomonės referentas mano, kad, norint skatinti vienodas sąlygas ir taip didinti konkurenciją, taip pat užtikrinti kuo didesnį nuostatų ir reguliavimo nuoseklumą, reikia esminių ES finansų rinkų ir institucijų reformų. Nuomonės referento požiūriu, pasiūlymas (atsižvelgus į tam tikrus šiame nuomonės projekte pateikiamus patobulinimus ir naujoves) būtinas siekiant užtikrinti veiksmingesnę priežiūrą ir taisyklių rengimą, taip pat norint geriau nustatyti su finansų sistema susijusią riziką.

Nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad jokie Institucijos įgaliojimai priimti sprendimus neturėtų būti įgyvendinami taip, jog nacionalinėms priežiūros institucijoms galėtų būti trukdoma atlikti reguliavimo funkcijas arba galėtų kilti su priežiūra susijusių neaiškumų tam tikriems subjektams, kuriems taikoma vietos lygmens priežiūra(2). Todėl turėtų būti išlaikoma Institucijos galimybė priimti atskirus su finansų rinkų dalyviais susijusius sprendimus kritiniais atvejais, kaip numatyta 10 straipsnio 3 dalyje.

Kalbant apie kasdienius atvejus, remdamasis daugelio palaikomu kompromisu, Teisės reikalų komitetas priėmė pakeitimų dėl Institucijos įgaliojimų priimti atskirus su rinkų dalyviais susijusius sprendimus kasdieniais atvejais (9 straipsnio 6 dalis ir 11 straipsnio 4 dalis) ir pasiūlė procedūrą, kurios laikytųsi Institucija ir Komisija, siekiant geriau suderinti Institucijos įgaliojimus ir Komisijai suteiktus įgaliojimus pagal ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį ir SESV 258 straipsnį.

Privalomos taisyklės turėtų būti rengiamos tik ES lygmeniu. Tai turėtų daryti ES institucijos arba EPI, kurias prižiūrėtų minėtosios institucijos, taigi būtų laikomasi subsidiarumo principo. Vis dėlto nuomonės referentas mano, kad itin svarbu vengti aiškinimo, kuris neatitiktų paskirties, būtų pernelyg smulkmeniškas arba, tam tikrais atvejais, netinkamas, jei nuostatos rengtos skubiai ir neužtikrinus tikro dialogo. Taigi nuomonės referentas labai pritaria tam, kad sprendimų priėmimo procese dalyvautų rinkos dalyviai.

Būtina, kad mikrolygio ir makrolygio subjektai bendradarbiautų ir keistųsi informacija. Vis dėlto svarbu užtikrinti, kad visi Institucijos įgaliojimai šioje srityje derėtų su ES teisėje įtvirtintomis profesinės paslapties saugojimo prievolėmis, siekiant, jog konfidenciali informacija nebūtų prieinama įstaigoms ir institucijoms, kurios neturi teisės su ja susipažinti. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais bus sudėtinga užtikrinti suvestinių duomenų, kurie bus atskleisti ne tik kompetentingoms institucijoms, anonimiškumą(3). Taigi, nuomonės referentas mano, kad vadovaujantis ES teise reikia nuosekliai saugoti konfidencialius duomenis.

Be šių pagrindinių klausimų, nuomonės referentas taip pat yra tvirtai įsitikinęs, kad reikėtų labiau apibrėžti ir patobulinti Institucijos atliekamą tarpininko vaidmenį. Be to, Institucija turėtų atlikti didesnį tarptautinį vaidmenį, tačiau jos susitarimai turėtų likti neprivalomi. Reikėtų skatinti imtis papildomų priemonių, kuriomis būtų didinamas skaidrumas ir skatinama taikyti administracinius standartus.

Galiausiai nuomonės referentas mano, kad turėtų būti toliau mąstoma apie būdus užtikrinti, jog pasiūlyme tinkamai atsispindėtų pastangos finansų rinkose apsaugoti vartotojus ir investuotojus.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybėsintegruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Bendrijos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Paaiškėjo, kad nacionalinių priežiūros modelių nepakanka atsižvelgiant į realybę integruotas ir tarpusavyje susijusias Europos finansų rinkas, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Bendrijos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Tinkamo ir išsamaus Bendrijos teisės aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų rinkų vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo, finansų sistemos stabilumo ir neutralių finansų rinkų dalyvių konkurencijos sąlygų Bendrijoje. Todėl reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Institucija nagrinėtų neteisingo ar nepakankamo Bendrijos teisės aktų taikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tose srityse, kuriose Bendrijos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški įpareigojimai.

(17) Tinkamo ir išsamaus Sąjungos teisės aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų rinkų vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo, finansų sistemos stabilumo ir neutralių finansų rinkų dalyvių konkurencijos sąlygų Sąjungoje. Todėl reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Institucija nagrinėtų Sąjungos teisės aktų netaikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tose srityse, kuriose Bendrijos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški įpareigojimai.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Išskirtiniais atvejais, kai atitinkama kompetentinga institucija atkakliai nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota imtis paskutinės priemonės – priimti atskiroms finansų įstaigoms skirtus sprendimus. Šiuo įgaliojimu turėtų būti naudojamasi tik išskirtiniais atvejais, kai kompetentinga institucija nesilaiko jai skirtų sprendimų ir kai Bendrijos teisės aktai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms pagal galiojančius ar būsimus ES reglamentus.

(20) Išskirtiniais atvejais, kai atitinkama kompetentinga institucija atkakliai nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota imtis paskutinės ir vienintelės skubius klausimus sprendžiant galimos priemonės– priimti atskiroms finansų įstaigoms skirtus sprendimus. Šiuo įgaliojimu turėtų būti naudojamasi tik išskirtiniais atvejais, kai kompetentinga institucija nesilaiko jai skirtų sprendimų ir kai Bendrijos teisės aktai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms pagal galiojančius ar būsimus ES reglamentus.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) Institucija turėtų aktyviai puoselėti priežiūros konvergenciją visoje Bendrijoje, siekdama nustatyti bendrus priežiūros principus.

(25) Institucija turėtų aktyviai puoselėti priežiūros konvergenciją visoje Sąjungoje, siekdama nustatyti bendrus priežiūros principus, tačiau tuo pačiu metu visiškai gerbdama fiskalinę valstybių narių atsakomybę.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, būtina ankstyvuoju etapu nustatyti tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą, atsirandančius tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir vertinti tokius pokyčius pagal savo kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, kitoms Europos priežiūros institucijoms ir Europos sisteminės rizikos valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje Bendrijoje koordinuoti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų finansų rinkų dalyvių atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika.

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, būtina ankstyvuoju etapu nustatyti tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą, atsirandančius tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir vertinti tokius pokyčius pagal savo kompetenciją ir reguliariai pranešti apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, kitoms Europos priežiūros institucijoms ir Europos sisteminės rizikos valdybai, taip pat kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Institucija taip pat turėtų visoje Sąjungoje koordinuoti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų finansų rinkų dalyvių atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su ne Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji visapusiškai atsižvelgia į Europos institucijų vaidmenį ir kompetenciją palaikant santykius su ne Bendrijos institucijomis ir tarptautiniuose forumuose.

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su ne Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji visapusiškai atsižvelgia į Europos institucijų vaidmenį ir kompetenciją palaikant santykius su ne Sąjungos institucijomis ir tarptautiniuose forumuose. Institucija taip pat turėtų turėti galimybę naudotis dabartinio Komisijos bendradarbiavimo tarptautiniuose forumuose rezultatais.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Institucija turėtų turėti teisę prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. Siekiant vengti finansų rinkų dalyvių įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, tą informaciją paprastai turėtų teikti nacionalinės priežiūros institucijos, kurios yra arčiausiai finansų rinkų ir rinkų dalyvių. Tačiau Institucija turėtų turėti įgaliojimą prašyti informacijos tiesiogiai iš finansų rinkų dalyvių ir kitų šalių, jeigu nacionalinė kompetentinga institucija laiku nepateikia tokios informacijos arba negali jos laiku pateikti. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Institucijai užtikrinti, kad tokie tiesioginiai prašymai būtų vykdomi.

(31) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Institucija turėtų turėti teisę prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. Siekiant vengti finansų rinkų dalyvių įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, tą informaciją paprastai turėtų teikti nacionalinės priežiūros institucijos, kurios yra arčiausiai finansų rinkų ir rinkų dalyvių, su sąlyga, kad konfidenciali informacija neturi būti teikiama įstaigoms ir institucijoms, kurios neturi teisės su ja susipažinti. Tačiau Institucija turėtų turėti įgaliojimą prašyti informacijos tiesiogiai iš finansų rinkų dalyvių ir kitų šalių, jeigu nacionalinė kompetentinga institucija laiku nepateikia tokios informacijos arba negali jos laiku pateikti. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Institucijai užtikrinti, kad tokie tiesioginiai prašymai būtų vykdomi.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Siekiant užtikrinti, kad Europos sisteminės rizikos valdybos veikla būtų visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba glaudžiai bendradarbiautų. Institucija turėtų dalytis su Europos sisteminės rizikos valdyba visa svarbia informacija. Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą prašymą. Gavusi įspėjimų ar rekomendacijų, kurias Europos sisteminės rizikos valdyba skiria Institucijai arba kuriai nors nacionalinei priežiūros institucijai, Institucija turėtų nedelsdama imtis veiksmų ir pasirūpinti, kad įspėjimų ar rekomendacijų atžvilgiu būtų imtasi atitinkamų tolesnių veiksmų.

(32) Siekiant užtikrinti, kad Europos sisteminės rizikos valdybos veikla būtų visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba glaudžiai bendradarbiautų. Institucija turėtų dalytis su Europos sisteminės rizikos valdyba visa svarbia informacija. Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą prašymą ir turėtų būti sistemingai saugomi vadovaujantis Sąjungos teise. Gavusi įspėjimų ar rekomendacijų, kurias Europos sisteminės rizikos valdyba skiria Institucijai arba kuriai nors nacionalinei priežiūros institucijai, Institucija turėtų nedelsdama imtis veiksmų ir pasirūpinti, kad įspėjimų ar rekomendacijų atžvilgiu būtų imtasi atitinkamų tolesnių veiksmų.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą atliekant krizių valdymą, visų pirma siekiant stabilizuoti atskirus finansiškai silpnus finansų rinkų dalyvius ir išspręsti jų problemas, pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Priemonės, kurių Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, kurie turi įtakos finansų rinkų dalyvių stabilumui, neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone ir galiausiai perduoti klausimą nagrinėti Tarybai, kad ji priimtų sprendimą. Sprendžiant šį klausimą tikslinga suteikti tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į ypatingas valstybių narių pareigas šiuo atžvilgiu.

(34) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą krizių atvejais, visų pirma siekiant stabilizuoti atskiras finansiškai silpnas finansų institucijas ir išspręsti jų problemas, pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Priemonės, kurių Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, kurie turi įtakos finansų institucijos stabilumui, neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės galėtų prašyti persvarstyti Institucijos priimtą sprendimą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija veikia Direktyvos 97/9/EB, Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2003/6/EB, Direktyvos 2003/71/EB, Direktyvos 2004/25/EB, Direktyvos 2004/39/EB, Direktyvos 2004/109/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos 2002/65/EB, Direktyvos 2006/49/EB (nepažeidžiant Europos bankininkystės institucijos kompetencijos rizikos ribojimo priežiūros atžvilgiu), Direktyvos … [būsima AIFV direktyva] ir Reglamento … [būsimas KRA reglamentas], įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

2. Institucija veikia Direktyvos 97/9/EB, Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2003/6/EB, Direktyvos 2003/71/EB, Direktyvos 2004/39/EB, Direktyvos 2004/109/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos 2002/65/EB, Direktyvos 2006/49/EB (nepažeidžiant Europos bankininkystės institucijos kompetencijos rizikos ribojimo priežiūros atžvilgiu), Direktyvos … [būsima AIFV direktyva] ir Reglamento … [būsimas KRA reglamentas], įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: (i) gerinti vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės aktų taikymą, skatindama priežiūros konvergenciją ir teikdama nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: (i) gerinti vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą atsižvelgiant į poreikį didinti vidaus rinkos konkurenciją ir inovacijų diegimą bei užtikrinti konkurencingumą pasaulyje. Šiam tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės aktų taikymą, skatindama priežiūros konvergenciją ir teikdama nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) skelbti gaires ir rekomendacijas, kaip nustatyta 8 straipsnyje;

(b) skelbti neprivalomas gaires ir rekomendacijas, kaip nustatyta 8 straipsnyje;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Techniniai standartai

Techniniai standartai. Deleguotieji aktai

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių standartų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą.

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių standartų, įtraukdama finansų rinkų dalyvius į visų taisyklių, kurios jiems bus taikomos, rengimą, siekdama užtikrinti, kad tokios taisyklės atitiktų savo paskirtį ir nebūtų pernelyg griežtos, ir nagrinėdama galimas susijusias sąnaudas ir naudą.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija priima standartus reglamentais ar sprendimais ir skelbia juos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija priima standartus reglamentais ar sprendimais, priimdama juos kaip deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija skelbia kompetentingoms institucijoms ar finansų rinkų dalyviams skirtas gaires ir rekomendacijas.

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija skelbia kompetentingoms institucijoms ar finansų rinkų dalyviams skirtas gaires ir rekomendacijas. Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Gairės skelbiamos Institucijos interneto svetainėje.

Kompetentingos institucijos deda visas pastangas, siekdamos laikytis tų gairių ir rekomendacijų.

Kompetentingos institucijos deda visas pastangas, siekdamos laikytis tų gairių ir rekomendacijų.

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų gairių ar rekomendacijų, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis.

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų gairių ar rekomendacijų, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis. Institucija skelbia tokias priežastis, prieš tai tinkamai pranešusi kompetentingai institucijai apie savo ketinimą tai daryti.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuoseklus Bendrijos taisyklių taikymas

Sąjungos teisės netaikymas

1. Jeigu kompetentinga institucija neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, visų pirma neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

1. Jeigu kompetentinga institucija netaiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų, visų pirma neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą neteisingą Bendrijos teisės taikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų, Komisijos, Europos Parlamento ar Tarybos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą Sąjungos teisės netaikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

Nepažeisdama 20 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Institucijai visą informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra būtina tyrimui atlikti.

Nepažeisdama 20 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Institucijai visą informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra būtina tyrimui atlikti.

3. Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tyrimo pradžios Institucija gali pateikti susijusiai kompetentingai institucijai rekomendaciją ir joje nurodyti veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis Bendrijos teisės.

Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tyrimo pradžios Institucija gali pateikti susijusiai kompetentingai institucijai rekomendaciją ir joje nurodyti veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis Sąjungos teisės.

Gavusi rekomendaciją, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų Bendrijos teisės laikymąsi.

Gavusi rekomendaciją, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų Sąjungos teisės laikymąsi.

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, kompetentinga institucija per vieną mėnesį neužtikrino Bendrijos teisės laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos pranešimą arba savo iniciatyva gali priimti sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės.

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, kompetentinga institucija per vieną mėnesį neužtikrino Sąjungos teisės laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos pranešimą arba savo iniciatyva gali priimti sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės.

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu.

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu.

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma sprendimo adresatų teisės būti išklausytiems.

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma sprendimo adresatų teisės būti išklausytiems.

Institucija ir kompetentingos institucijos pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

Institucija ir kompetentingos institucijos pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Komisijos sprendimui įgyvendinti.

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Komisijos sprendimui įgyvendinti.

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, gali priimti atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal Bendrijos teisę.

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad vidaus rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos tarpvalstybinės veiklos veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, gali priimti atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal Sąjungos teisę. Prieš priimdama atskirą sprendimą, Institucija apie tai informuoja Komisiją.

 

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma sprendimo adresatų teisės būti išklausytiems.

 

Institucija ir kompetentingos institucijos pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

 

Per dvi savaites nuo Institucijos sprendimo projekto gavimo Komisija nusprendžia, ar patvirtinti sprendimo projektą. Komisija negali pratęsti šio laikotarpio. Komisija gali patvirtinti sprendimo projektą iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia dėl Sąjungos interesų.

 

Jeigu Komisija nepatvirtina sprendimo projekto arba patvirtina jį iš dalies ar su pakeitimais, apie tai ji nedelsiant informuoja Instituciją pateikdama oficialią nuomonę.

 

Gavusi oficialią nuomonę, per vieną savaitę Institucija peržiūri savo sprendimą ir jį pakeičia remdamasi Komisijos oficialia nuomone ir savo sprendimą nedelsdama perduoda Komisijai.

 

Per vieną savaitę nuo pakeisto Institucijos sprendimo gavimo dienos Komisija nusprendžia, ar sprendimą patvirtinti ar atmesti.

 

Jei Komisija atmeta pakeistą sprendimą, sprendimas laikomas nepriimtu.

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

7. Pagal 6 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

 

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

7. Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingų institucijų nesutarimų sprendimas

Kompetentingų institucijų tarpvalstybinio pobūdžio nesutarimų sprendimas

Pakeitimas   19

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Institucija vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu gali padėti institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu srityse, susijusiose su 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės aktais, Institucija vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu gali padėti institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

Pakeitimas   20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Kad galėtų atlikti šią palankesnių sąlygų sudarymo ir veiklos koordinavimo funkciją, Institucija išsamiai informuojama apie visus aktualius pokyčius, susijusius su 1 dalyje nurodyta padėtimi, ir jos prašoma stebėtojos teisėmis dalyvauti visuose susijusiuose nacionalinių kompetentingų priežiūros institucijų susitikimuose.

Pakeitimas   21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Pagal 3 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį kompetentingos institucijos tuo pačiu klausimu priimtą ankstesnį sprendimą. Imdamosi veiksmų tais klausimais, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 3 dalį, kompetentingos institucijos laikosi to sprendimo.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis laikytųsi reikalavimų, kurie jam tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija gali priimti finansų rinkos dalyviui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę.

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis laikytųsi reikalavimų, kurie jam tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija, remdamasi 9 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, gali priimti finansų rinkos dalyviui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi įsipareigojimų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio antros pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) veikdama kaip tarpininkas kompetentingų institucijų prašymu arba savo iniciatyva, nepažeisdama 11 straipsnio;

(3) kompetentingų institucijų prašymu vykdydama neprivalomą tarpininkavimą, nepažeisdama 11 straipsnio;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama Bendrijos institucijų kompetencijos, Institucija gali plėtoti ryšius su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis. Ji gali sudaryti administracinius susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis.

Nepažeisdama ES institucijų kompetencijos, Institucija gali plėtoti ryšius su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis. Ji gali sudaryti administracinius susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis. Šiais susitarimais nenustatoma teisinių prievolių Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucijai paprašius, kompetentingos institucijos ir kitos valstybių narių valdžios institucijos teikia Institucijai visą šiuo reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti būtiną informaciją.

1. Institucijai paprašius, kompetentingos institucijos ir kitos valstybių narių valdžios institucijos teikia Institucijai visą šiuo reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti būtiną informaciją, laikydamosi visų taikytinų konfidencialumo ir duomenų apsaugos nuostatų, numatytų susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją reguliariais intervalais. Visiems tokiems prašymams, jei įmanoma, naudojama bendra ataskaitų teikimo forma.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė

Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės steigimas

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis Institucijos užduotims svarbiose srityse, įsteigiama Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Institucija įsteigia Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupę, siekdama konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis Institucijos užduotims svarbiose srityse.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą geografinę pusiausvyrą ir atstovavimą suinteresuotosioms šalims iš visos Bendrijos.

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba stengiasi užtikrinti tinkamą geografinę pusiausvyrą ir atstovavimą suinteresuotosioms šalims iš visos Bendrijos.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas tiesiogiai nedarytų neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 straipsnį priimtas sprendimas daro neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai pranešti Institucijai ir Komisijai, kad kompetentinga institucija sprendimo neįgyvendins.

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 straipsnį priimtas sprendimas daro neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, ji gali per tris darbo dienas nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą kompetentingai institucijai apie tai pranešti Institucijai, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija per mėnesį nuo valstybės narės pranešimo gavimo dienos praneša valstybei narei, ar patvirtina savo sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina.

Institucija per savaitę nuo valstybės narės pranešimo gavimo dienos praneša valstybei narei, ar patvirtina savo sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina. Jei sprendimas patvirtinamas arba pakeičiamas, Institucija nurodo, kad nedaroma poveikio fiskalinei atsakomybei.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du mėnesius nusprendžia, ar Institucijos sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas.

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 238 straipsnyje, per vieną mėnesį nusprendžia, ar Institucijos sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

Nuorodos

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

7.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Raffaele Baldassarre

5.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

28.1.2010

 

 

 

Priėmimo data

28.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Kay Swinburne

(1)

Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI).

(2)

Remiantis Europos Teisingumo Teismo sprendimu Meroni byloje (Meroni prieš Vyriausiąją valdybą, bylos C-9/56 ir 10/56, 1958 m. Rink., p. 133 ir 157), institucija negali deleguoti įgaliojimų, kurių pati neturi. Suteikus Institucijai įgaliojimus spręsti, ar kompetentinga nacionalinė institucija laikosi Bendrijos teisės, kaip siūloma pagal 9 straipsnio 6 dalį ir 11 straipsnio 3 dalį, Institucijai būtų suteikti už nustatytus vykdomuosius įgaliojimus didesni įgaliojimai priimti sprendimus tais klausimais, kai nesutariama dėl teisingo teisės taikymo.

(3)

Pvz., tam tikrų valstybių narių rinkose veikia nedaug didelių dalyvių. Taigi atskleidus bet kokius suvestinius duomenis iš tikrųjų būtų atskleista informacija apie atskiras firmas.


Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (9.4.2010)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

Nuomonės referentas: Íñigo Méndez de Vigo

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europą ištikusi 2008 m. ekonomikos ir finansų krizė, kurios pasekmės vis dar juntamos, akivaizdžiai parodė, kad trūksta tinkamo finansų reglamentavimo Europos lygmeniu ir kad silpni rinkos priežiūros mechanizmai. Komisija, remdamasi Jacques‘o de Larosière‘o pirmininkaujamos ekspertų grupės ataskaita, parengė keturis pasiūlymus, už kurių svarstymą Parlamente atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Konstitucinių reikalų komitetas savo nuomonėje siekia išsamiai išanalizuoti, kaip geriausiai į institucinę sistemą įtraukti naująją Europos priežiūros instituciją ir Europos sisteminės rizikos valdybą, įsteigtas pagal minėtuosius pasiūlymus. Be to, skiriama daug dėmesio tam, kad būtų parengti suderinti finansinių paslaugų techniniai standartai siekiant užtikrinti, pirma, nuoseklius veiksmus ir, antra, tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą Europos Sąjungoje. Šioje nuomonėje itin atidžiai nagrinėjami santykiai su privačiojo sektoriaus institucijomis, taip pat ir Europos priežiūros institucijos ir nacionalinių priežiūros institucijų santykiai. Galiausiai atkreipiamas dėmesys į problemas, susijusias su tarpvalstybinių institucijų priežiūra.

Atsižvelgiant į 2008 m. finansų krizę, Europos problemas reikia spręsti Europos lygmeniu: Parlamentas, įgavęs naujų galių pagal Lisabonos sutartį, privalo imtis lemiamo vaidmens sprendžiant šiuos klausimus.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos)

 

(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Bendrijos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Sąjungos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

 

(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Europos finansų priežiūros institucijų sistema turėtų būti nacionalinių ir Bendrijos priežiūros institucijų tinklas, kuriame kasdienė finansų įstaigų priežiūra būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu, o pagrindinis tarpvalstybinių grupių priežiūros vaidmuo būtų patikėtas priežiūros institucijų kolegijoms. Taip pat turėtų būti užtikrintas didesnis finansų rinkų dalyviams ir rinkoms visoje Bendrijoje skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų taikymas. Reikėtų įsteigti Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją, taip pat Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją bei Europos bankininkystės instituciją (Europos priežiūros institucijas).

(7) Europos finansų priežiūros institucijų sistema turėtų būti nacionalinių ir Sąjungos priežiūros institucijų tinklas, kuriame kasdienė finansų įstaigų, nevykdančių veiklos ES lygmeniu, priežiūra būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu. Priežiūros institucijų kolegijos turėtų vykdyti tarpvalstybinių institucijų, nevykdančių veiklos Sąjungos lygmeniu, priežiūrą. Europos priežiūros institucija (vertybiniai popieriai ir rinkos) (toliau – Institucija) turėtų palaipsniui perimti tarpvalstybinių institucijų, vykdančių veiklą Sąjungos lygmeniu, priežiūrą. Taip pat turėtų būti užtikrintas didesnis finansų rinkų dalyviams ir rinkoms visoje Sąjungoje skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų taikymas. Be Institucijos reikėtų įsteigti Europos priežiūros instituciją (draudimas ir profesinės pensijos), Europos priežiūros instituciją (bankininkystė) ir Europos priežiūros instituciją (Jungtinis komitetas) (toliau – Jungtinis komitetas). Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų sudaryti Europos finansų priežiūros institucijų sistemos dalį.

 

(Institucijų pavadinimus reikėtų atitinkamai pakeisti visame tekste.)

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) Teisingumo Teismas byloje C-217/04 (Jungtinė Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą) nusprendė, kad: „EB sutarties 95 straipsnio formuluotė neleidžia prieiti prie išvados, kad šios nuostatos pagrindu Bendrijos teisės aktų leidėjo priimtos priemonės turi būti skirtos vien tik valstybėms narėms. Teisės aktų leidėjui gali atrodyti, kad būtina įsteigti Bendrijos agentūrą, padedančią įgyvendinti suderinimą tada, kai neprivalomų papildomų priemonių ir gairių priėmimas atrodo esąs tinkamas siekiant palengvinti šia nuostata paremtų aktų vienodą įgyvendinimą ir taikymą1.“ Pagal EB sutarties 95 straipsnį (įsigaliojus Lisabonos sutarčiai – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis) patvirtintos priemonės gali būti priimtos kaip direktyvos ar reglamentai. Pavyzdžiui, Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra buvo įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 460/20042; taip pat ir Institucija bus įsteigta pagal reglamentą.

 

1 2006 m. gegužės 2 d. sprendimas, 2006 m. Rink. p. I-3771, 44 punktas.

 

2 OL L 77, 2004 3 13, p. 1.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Europoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių techninių standartų projektus Bendrijos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Šiuos techninių standartų projektus pagal Bendrijos teisę turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Techninių standartų projektus turi priimti Komisija. Juos reikėtų iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui, techninių standartų projektai būtų nesuderinami su Bendrijos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems Bendrijos finansinių paslaugų acquis. Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas konkretus terminas.

(14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Sąjungoje. Su politikos pasirinktimis nesusijusių techninių standartų projektus Sąjungos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga. Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje numatytą procedūrą turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl finansinių paslaugų srities techninių standartų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Šiame reglamente nustatytas techninių standartų rengimo procesas nepažeidžia Komisijos įgaliojimų savo iniciatyva priimti įgyvendinimo priemones pagal komitologijos procedūras Lamfalussy struktūros 2-uoju lygmeniu, kaip nustatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose. Klausimai, su kuriais susiję techniniai standartai, nesusiję su politikos sprendimais, o jų turinį riboja 1-uoju lygmeniu priimti Bendrijos teisės aktai. Rengdama standartų projektus, Institucija užsitikrina galimybę maksimaliai pasinaudoti specializuota nacionalinių priežiūros institucijų patirtimi.

(15) Šiuos techninių standartų projektus turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Juos reikėtų iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui, techninių standartų projektai būtų nesuderinami su Sąjungos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiams finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems Europos Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktuose. Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas konkretus terminas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti neprivalomas gaires ir rekomendacijas dėl Bendrijos teisės aktų taikymo techninių standartų neapimamose srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir rekomendacijų, nacionalinės institucijos turėtų būti įpareigotos nurodyti priežastis, kodėl jos nesilaiko tų gairių ir rekomendacijų.

(16) Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti gaires ir rekomendacijas dėl Sąjungos teisės aktų taikymo techninių standartų neapimamose srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir rekomendacijų, nacionalinės institucijos turėtų būti įpareigotos viešai, siekiant skaidrumo rinkos dalyvių atžvilgiu, nurodyti priežastis, kodėl jos nesilaiko tų gairių ir rekomendacijų. Techninių standartų nereglamentuojamose srityse Institucija turėtų numatyti ir skleisti pažangiąją patirtį.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Jeigu nacionalinė institucija nesilaiko rekomendacijos, Komisija turėtų būti įgaliota priimti atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai skirtą sprendimą Bendrijos teisės laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 226 straipsnį.

(19) Jeigu nacionalinė institucija per Institucijos nustatytą terminą nesilaiko rekomendacijos, Institucija nedelsdama turėtų priimti atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai skirtą sprendimą Sąjungos teisės laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 258 straipsnį.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų rinkų dalyviams tiesiogiai skirtus sprendimus jiems tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.

(21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Sąjungos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Sąjungos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų nustatyti, kada padėtis yra kritinė. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų rinkų dalyviams tiesiogiai skirtus sprendimus jiems tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir proporcingai atsižvelgti į atskirų valstybių narių kompetentingų institucijų pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų kompetentingų institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų būti numatytas taikinimo etapas, per kurį kompetentingos institucijos galėtų susitarti. Institucijos kompetencija turėtų apimti nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų bendradarbiavimo procese, taip pat dėl Bendrijos teisės aiškinimo ir taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų esamų taikinimo mechanizmų. Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų rinkų dalyviams tiesiogiai skirtus sprendimus jiems tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse.

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir proporcingai atsižvelgti į atskirų valstybių narių kompetentingų institucijų pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų kompetentingų institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų būti numatytas taikinimo etapas, per kurį kompetentingos institucijos galėtų susitarti. Institucijos kompetencija turėtų apimti nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų bendradarbiavimo procese, taip pat dėl Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų esamų taikinimo mechanizmų. Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų rinkų dalyviams tiesiogiai skirtus sprendimus jiems tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų srityse. Ši nuostata taikoma ir nesutarimų priežiūros institucijų kolegijoje atveju.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) Krizė atskleidė tai, kad dabartiniuose tarpvalstybinių finansų institucijų, visų pirma, didžiausių ir sudėtingiausių institucijų, kurių bankrotas gali sukelti sisteminių nuostolių, priežiūros veiksmuose esama daug reikšmingų klaidų. Šios klaidos susijusios su įvairiomis finansų įstaigų ir priežiūros institucijų veiklos sritimis. Pirmosios veikia rinkoje be sienų, o antrosios kiekvieną dieną tikrina, ar jų jurisdikcija neperžengia nacionalinių sienų.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b) Akivaizdu, kad bendradarbiavimo mechanizmo, naudoto šiai asimetriškumo problemai spręsti, nepakanka. Kaip teigiama 2009 m. kovo mėn. paskelbtoje Turnerio ataskaitoje, „dabartinė tvarka, apimanti teises steigti filialus, kilmės šalies vykdoma priežiūra ir vien tik nacionalinis indėlių draudimas nėra tinkamas būsimo Europos tarpvalstybinės mažmeninės bankininkystės reglamentavimo ir priežiūros pagrindas“1.

 

_____________

1 P. 101.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22c) Yra tik du galimi šios problemos sprendimai: arba suteikti daugiau galių priimančios valstybės priežiūros institucijoms, arba įsteigti tikrąją alternatyvią Europos instituciją. Turnerio ataskaitoje taip pat teigiama: „veiksmingesnės procedūros įmanomos padidinus nacionalinius įgaliojimus, o tai reikštų uždaresnę bendrąją rinką, arba užtikrinus didesnę Europos integraciją“.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

22 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22d) Pagal nacionalinius sprendimus, priimančioji valstybė galėtų nesuteikti vietiniams filialams veiklos teisės, įpareigoti užsienio institucijas veikti tik per pavaldžiąsias įmones, o ne per filialus, ir prižiūrėti jų šalyje veikiančių bankų kapitalą ir likvidumą, ir dėl to padaugėtų protekcionizmo.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

22 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22e) Priimant sprendimą Europos mastu, reikia stiprinti priežiūros institucijų kolegijų vykdomą tarpvalstybinių finansų įstaigų priežiūros veiklą ir Europos institucijai laipsniškai perduoti įgaliojimus vykdyti Sąjungos lygmeniu veikiančių institucijų priežiūrą. Sąjungos lygmeniu veikiančios finansų institucijos apima tas institucijas, kurios veikia keliose valstybėse, taip pat tas, kurios veikia nacionalinėje teritorijoje, jei jų bankrotas galėtų paveikti Sąjungos bendros finansų rinkos stabilumą.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22f) Priežiūros institucijų kolegijos turėtų turėti įgaliojimą nustatyti priežiūros taisykles siekiant skatinti nuoseklų Sąjungos teisės taikymą. Siekiant optimizuoti keitimosi informacija procesą ir skatinti ES teisės aktų taikymo konvergenciją ir nuoseklumą visose kolegijose, Institucija turėtų visateisiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje. Institucija turėtų veikti kaip tarpvalstybinių finansų įstaigų, veikiančių Sąjungoje, priežiūros vadovė. Be to, Institucija turėtų atlikti teisiškai įpareigojantį tarpininkės vaidmenį sprendžiant nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimus.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

22 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22g) Priežiūros institucijų kolegijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią tarpvalstybinių finansų įstaigų, nevykdančių veiklos Sąjungos lygmeniu, priežiūrą; tačiau daugeliu atvejų išlieka nacionalinių standartų ir praktikos skirtumai. Netikslinga vienodinti pagrindinius finansų reglamentus, jei priežiūros praktika lieka fragmentuota. Kaip nurodoma J. de Larosière‘o ataskaitoje, būtina vengti konkurencijos iškraipymų ir reguliuojamojo arbitražo, kurio priežastis skirtingos priežiūros praktikos, kadangi jie galėtų pakenkti finansų stabilumui, be kita ko, dėl to, kad skatina finansinę veiklą perkelti į šalis, kuriose vykdoma mažiau griežta priežiūra. Priežiūros sistema turi būti suvokiama kaip teisinga ir subalansuota sistema.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) Sąjungos lygmeniu veikiančių finansų institucijų rizikos ribojimo priežiūra turėtų būti patikėta Institucijai. Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų veikti kaip Institucijos atstovai ir, kai vykdo Sąjungos lygmeniu veikiančių tarpvalstybinių finansų įstaigų priežiūrą, turėtų laikytis Institucijos nurodymų.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b) Atsižvelgiant į tarptautinius standartus, reikėtų nustatyti Sąjungos lygmeniu veikiančias finansų institucijas.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali būti naudinga priemonė priežiūros institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti bendradarbiavimą ir taip optimizuoti priežiūros procesą bei mažinti finansų įstaigoms tenkančią naštą. Taigi reglamente turėtų būti nustatytas aiškus teisinis tokio perdavimo pagrindas. Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis vietoj atsakingos institucijos atlieka kita priežiūros institucija, o už priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis perduodanti institucija. Kai perduodamos pareigos, viena nacionalinė priežiūros institucija – institucija, kuriai perduodamos pareigos, – turi galėti savo vardu priimti sprendimą tam tikru priežiūros klausimu vietoj kitos nacionalinės priežiūros institucijos. Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti vadovaujamasi principu, pagal kurį priežiūros kompetencija suteikiama priežiūros institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros darnos ir norint optimaliai pasinaudoti nacionalinių priežiūros institucijų technine kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal susitarimą principai gali būti papildomai patikslinti atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose. Institucija turėtų visomis tinkamomis priemonėmis padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai prieinama informacija apie susitarimus būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti visos susijusios šalys.

(24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali būti naudinga priemonė priežiūros institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti bendradarbiavimą ir taip optimizuoti priežiūros procesą bei mažinti finansų įstaigoms tenkančią naštą. Taigi reglamente turėtų būti nustatytas aiškus teisinis tokio perdavimo pagrindas. Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis vietoj atsakingos institucijos atlieka kita priežiūros institucija, o už priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis perduodanti institucija. Kai perduodamos pareigos, viena nacionalinė priežiūros institucija – institucija, kuriai perduodamos pareigos, – turi galėti savo vardu priimti sprendimą tam tikru priežiūros klausimu vietoj Institucijos arba kitos nacionalinės priežiūros institucijos. Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti vadovaujamasi principu, pagal kurį priežiūros kompetencija suteikiama priežiūros institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros darnos ir norint optimaliai pasinaudoti nacionalinių priežiūros institucijų technine kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal susitarimą principai gali būti papildomai patikslinti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Institucija turėtų visomis tinkamomis priemonėmis padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai prieinama informacija apie susitarimus būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti visos susijusios šalys. Ji turėtų nustatyti ir skleisti pažangiąją patirtį, susijusią su įgaliojimų perdavimu ir perdavimo susitarimais.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Tarpusavio vertinimai yra veiksminga ir efektyvi priemonė nuoseklumui finansų priežiūros institucijų tinkle skatinti. Todėl Institucija turėtų parengti tokių vertinimų metodinę sistemą ir reguliariai juos atlikti. Vertinant dėmesys turėtų būti sutelkiamas ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, bet taip pat ir į priežiūros institucijų gebėjimą pasiekti aukštos kokybės priežiūros rezultatų, taip pat į kompetentingų institucijų nepriklausomumą.

(26) Tarpusavio vertinimai yra veiksminga ir efektyvi priemonė nuoseklumui finansų priežiūros institucijų tinkle skatinti. Todėl Institucija turėtų parengti tokių vertinimų metodinę sistemą ir reguliariai juos atlikti. Vertinant dėmesys turėtų būti sutelkiamas ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, bet taip pat ir į priežiūros institucijų gebėjimą pasiekti aukštos kokybės priežiūros rezultatų, taip pat į kompetentingų institucijų nepriklausomumą. Tarpusavio vertinimų rezultatai turėtų būti skelbiami viešai, taip pat turėtų būti nustatyta pažangiausia patirtis ir skelbiama viešai.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su ne Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji visapusiškai atsižvelgia į Europos institucijų vaidmenį ir kompetenciją palaikant santykius su ne Bendrijos institucijomis ir tarptautiniuose forumuose.

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų atstovauti Sąjungai palaikant dialogą ir bendradarbiaujant su ne Sąjungos priežiūros institucijomis.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis techninių standartų, gairių ir rekomendacijų klausimais ir suteikti joms pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų priemonių. Siekiant veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti suformuota Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje proporcingomis dalimis būtų atstovaujami Bendrijos finansų rinkų dalyviai (įskaitant atitinkamai institucinius investuotojus ir kitas finansų įstaigas, kurios pačios naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeniniai finansinių paslaugų naudotojai, įskaitant MVĮ. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės aktuose nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

(33) Institucija turėtų konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis techninių standartų, gairių ir rekomendacijų klausimais ir suteikti joms pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų priemonių. Prieš priimdama tokius techninių standartų projektus, gaires ir rekomendacijas, Institucija turėtų atlikti poveikio vertinimą. Siekiant veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti suformuota Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje proporcingomis dalimis būtų atstovaujami Sąjungos finansų rinkų dalyviai (įskaitant atitinkamai institucinius investuotojus ir kitas finansų įstaigas, kurios pačios naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų darbuotojai, akademinė bendruomenė, vartotojai ir kiti mažmeniniai finansinių paslaugų naudotojai, įskaitant MVĮ. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis Komisijos ar Sąjungos teisės aktuose nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a) Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti apsaugos priemone, akivaizdu, kad Europos Parlamentas turėtų būti informuotas tuo pačiu metu kaip ir Institucija, Taryba ir Komisija, nepažeidžiant ypatingos valstybių narių atsakomybės krizių atvejais. Be to, valstybė narė turėtų paaiškinti apsaugos priemonės naudojimo priežastis. Bendradarbiaudama su Komisija Institucija turėtų nustatyti priemones, kurių reikia imtis toliau.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo dieną dirbantis pirmininkas, kurį atviro konkurso tvarka išrenka stebėtojų taryba. Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo dieną dirbantis pirmininkas, kurį Komisijai surengus atvirą konkursą ir po to sudarius trumpą sąrašą išrenka Europos Parlamentas. Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, tų institucijų veiklą turėtų kruopščiai koordinuoti Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, ir jos, jei tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl bendros pozicijos. Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas turėtų perimti visas Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto funkcijas. Kai tinka, aktus, taip pat patenkančius į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ar Europos bankininkystės institucijos kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios Europos priežiūros institucijos.

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, tų institucijų veiklą turėtų kruopščiai koordinuoti Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, ir jos, jei tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl bendros pozicijos. Jungtinis komitetas turėtų koordinuoti trijų Europos priežiūros institucijų veiklą, susijusią su finansiniais konglomeratais. Kai tinka, aktus, taip pat patenkančius į Europos priežiūros institucijos (bankininkystė) ar Europos priežiūros institucijos (Europos draudimas ir profesinės pensijos) kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios Europos priežiūros institucijos. Jungtiniam komitetui metinės rotacijos principu turėtų pirmininkauti trijų Europos priežiūros institucijų pirmininkai. Jungtinio komiteto pirmininkas turėtų būti Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko pavaduotojas. Jungtinis komitetas turėtų turėti nuolatinį sekretoriatą, kuriame dirbtų trijų Europos priežiūros institucijų deleguoti darbuotojai, siekiant, kad visos trys Europos priežiūros institucijos neformaliai keistųsi informacija ir formuotų bendrus veiklos principus.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija veikia Direktyvos 97/9/EB, Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2003/6/EB, Direktyvos 2003/71/EB, Direktyvos 2004/25/EB, Direktyvos 2004/39/EB, Direktyvos 2004/109/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos 2002/65/EB, Direktyvos 2006/49/EB (nepažeidžiant Europos bankininkystės institucijos kompetencijos rizikos ribojimo priežiūros atžvilgiu), Direktyvos … [būsima AIFV direktyva] ir Reglamento … [būsimas KRA reglamentas], įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

2. Institucija veikia šio reglamento ir Direktyvos 97/9/EB, Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2003/6/EB, Direktyvos 2003/71/EB, Direktyvos 2004/25/EB, Direktyvos 2004/39/EB, Direktyvos 2004/109/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos 2002/65/EB, Direktyvos 2006/49/EB (nepažeidžiant Europos bankininkystės institucijos kompetencijos rizikos ribojimo priežiūros atžvilgiu), Direktyvos … [būsima AIFV direktyva] ir Reglamento … [būsimas KRA reglamentas], įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio tolesnio Sąjungos teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Institucija taip pat veikia srityje, kuriai taikomi 2 dalyje nurodyti teisės aktai, įskaitant klausimus, susijusius su akcininkų teisėmis, įmonių valdymu, auditu ir finansine atskaitomybe, jei tokia Institucijos veikla būtina siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų 2 dalyje nurodytų teisės aktų taikymą. Be to, Institucija imasi tinkamų veiksmų sprendžiant perėmimo pasiūlymų, tarpuskaitos, atsiskaitymo, pakeitimo vertybiniais popieriais, skolintų vertybinių popierių pardavimo ir išvestinių finansinių priemonių klausimus, įskaitant standartizavimą.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Institucija yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS), kuri veikia kaip priežiūros institucijų tinklas, kaip toliau nurodyta 39 straipsnyje, dalis.

Išbraukta.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija bendradarbiauja su Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV), kaip nustatyta šio reglamento 21 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Europos finansų priežiūros institucijų sistema

 

1. Institucija yra dalis Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS), kurios pagrindinis uždavinys – užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos, siekiant išlaikyti finansinį stabilumą ir taip užtikrinti pasitikėjimą visa finansų sistema bei pakankamą finansinių paslaugų gavėjų apsaugą.

 

2. EFPIS sudaro:

 

a) Europos sisteminės rizikos valdyba, įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../... [ESRV];

 

b) Europos priežiūros institucija (bankininkystė), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../... [EBI];

 

c) Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../... [EDPPI];

 

d) Institucija;

 

e) Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, numatytas 40 straipsnyje;

 

f) institucijos valstybėse narėse, nurodytos Reglamento (ES) Nr. …/… [EVPRI], Reglamento (ES) Nr. …/2009 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. …/… [EBI] 1 straipsnio 2 dalyje;

 

g) Komisija – 7 ir 9 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti.

 

3. Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos sisteminės rizikos valdyba, Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos) ir Europos priežiūros institucija (bankininkystė) per 40 straipsnyje nurodytą Jungtinį komitetą, užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir formuoja bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais visus sektorius apimančiais klausimais.

 

4. Vadovaujantis nuoširdaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, EFPIS priklausančios šalys bendradarbiauja pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad tarpusavyje būtų keičiamasi tinkama ir patikima informacija.

 

5. Tik tos priežiūros institucijos, kurios priklauso EFPIS, turi teisę vykdyti Sąjungoje veikiančių finansų įstaigų priežiūrą.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) padėti nuosekliai taikyti Bendrijos teisės aktus, visų pirma padedant kurti bendrus priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, skatinant darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir imantis priemonių kritiniais atvejais;

b) padėti nuosekliai taikyti standartus ir teisės aktus, visų pirma padedant kurti bendrus priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų šio reglamento ir 1 straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią ES lygmeniu veikiančių finansų įstaigų priežiūrą ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir imantis priemonių, inter alia, kritiniais atvejais;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius standartus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose specialiai nustatytose srityse. Savo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai.

1. Institucija gali rengti techninius standartus, kad papildytų ir pakeistų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų neesmines nuostatas. Šie techniniai standartai neapima strateginių sprendimų ir jų turinys apsiriboja teisės aktais, kurie yra jų pagrindas.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių standartų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą.

Prieš priimdama techninių standartų projektą, Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Be to, Institucija prašo Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Techninių standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai ir tuo pačiu metu perduoda juos Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar juos patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali patvirtinti standartų projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia siekiant Bendrijos interesų.

Gavusi techninių standartų projektus, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar juos patvirtinti, atmesti ar pakeisti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo sprendimą ir jį pagrindžia.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis.

Išbraukta.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija priima standartus reglamentais ar sprendimais ir skelbia juos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

2. Komisija priima techninius standartus, kaip reglamentus ar sprendimus pagal 7a–7d straipsnius.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Įgaliojimų priimti techninius standartus delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti 7 straipsnyje minėtus techninius standartus deleguotųjų aktų forma Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

 

2. Priėmusi techninį standartą, Komisija praneša apie jį tuo pačiu metu Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Įgaliojimai priimti techninius standartus Komisijai suteikiami laikantis 7b–7d straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

4. 35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje pirmininko ataskaitoje Institucija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie techninius standartus, kurie buvo patvirtinti, ir apie tai, kurios nacionalinės institucijos jais nesivadovavo.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b straipsnis

 

Įgaliojimų priimti techninius standartus delegavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali atšaukti 7 straipsnyje nurodytų įgaliojimų priimti techninius standartus delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoti kitą instituciją ir Komisiją apie tai, kokie techniniai standartai galėtų būti atšaukti, ir apie galimas atšaukimo priežastis.

 

3. Sprendime dėl atšaukimo pateikiamos jo priežastys ir atšaukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi įtakos jau galiojančių techninių standartų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c straipsnis

 

Prieštaravimai dėl techninių standartų

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl techninio standarto per keturis mėnesius nuo pranešimo datos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl techninio standarto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Prieš pasibaigiant minėtajam laikotarpiui ir išimtiniais bei tinkamai pagrįstais atvejais Europos Parlamentas ir Taryba gali pranešti Komisijai, kad neketina pareikšti prieštaravimų dėl techninio standarto. Tokiais atvejais techninis standartas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba prieštarauja techniniam standartui, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija pateikia priežastis, dėl kurių prieštarauja techniniam standartui.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7d straipsnis

 

Nepritarimas techninių standartų projektams arba dalinis jų keitimas

 

1. Tais atvejais, kai Komisija nepritaria techninio standarto projektui arba iš dalies jį keičia, ji apie tai praneša Institucijai, Europos Parlamentui ir Tarybai ir pateikia savo priežastis.

 

2. Europos Parlamentas arba Taryba gali per vieną mėnesį pakviesti atsakingą Komisijos narį ir Institucijos pirmininką į ad hoc posėdį, kuriame jie pristatytų nuomonių skirtumus.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Institucija vykdo atviras viešąsias konsultacijas dėl gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Institucija prašo 22 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos deda visas pastangas, siekdamos laikytis tų gairių ir rekomendacijų.

Per du mėnesius po to, kai paskelbiama gairė ar rekomendacija, kiekviena kompetentinga institucija nusprendžia, ar ketina laikytis tos gairės ar rekomendacijos. Jei kompetentinga institucija neketina jos laikytis, ji praneša apie tai Institucijai ir pateikia priežastis. Institucija skelbia šias priežastis.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

32 straipsnio 6 dalyje nurodytoje veiklos ataskaitoje Institucija informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją apie jos parengtas gaires ir rekomendacijas nurodydama, kuri nacionalinė institucija jų nesilaikė, ir pateikdama informaciją apie tai, kaip Institucija ketina užtikrinti, kad nacionalinės institucijos ateityje laikytųsi jos rekomendacijų ir gairių. Institucija taip pat pateikia tokią pačią informaciją apie pagrindines didesnes finansų įstaigas.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų gairių ar rekomendacijų, ji praneša Institucijai tokio sprendimo priežastis.

Išbraukta.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu kompetentinga institucija neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, visų pirma neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

1. Jeigu kompetentinga institucija neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, įskaitant pagal 7 straipsnį nustatytus techninius standartus, visų pirma neužtikrina, kad finansų įstaiga atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą neteisingą Bendrijos teisės taikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ar Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą Sąjungos teisės pažeidimą ar netaikymą, pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai institucijai.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, kompetentinga institucija per vieną mėnesį neužtikrino Bendrijos teisės laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos pranešimą arba savo iniciatyva gali priimti sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės.

4. Jeigu kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų, kaip numatyta 3 dalies antroje pastraipoje, neužtikrino Sąjungos teisės laikymosi, Institucija priima sprendimą, kuriuo kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu.

Tokį sprendimą Institucija priima ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo rekomendacijos priėmimo dienos.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma sprendimo adresatų teisės būti išklausytiems.

Institucija užtikrina, kad būtų paisoma sprendimo adresatų teisės būti išklausytiems.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija ir kompetentingos institucijos pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

Kompetentingos institucijos pateikia Institucijai visą būtiną informaciją.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Komisijos sprendimui įgyvendinti.

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis Institucijos sprendimui įgyvendinti.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, gali priimti atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal Bendrijos teisę.

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, remdamasi 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės aktais, priima atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriame reikalaujama imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Institucijos sprendimas atitinka pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. 32 straipsnio 6 dalyje numatytoje ataskaitoje Institucija nurodo, kurios nacionalinės institucijos ir finansų įstaigos nevykdė 4 ir 6 dalyse minėtų sprendimų.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Bendrijos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV prašymą gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, ESRV savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Tarybos, Europos Parlamento ar Komisijos prašymą gali paskelbti įspėjimą, kuriame nurodytų, jog susidarė kritinė padėtis, kad Institucija galėtų priimti 3 dalyje minėtus atskirus sprendimus be papildomų reikalavimų.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Paskelbusi įspėjimą, ESRV iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Institucijai.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 1 dalį, Institucija gali priimti atskirus sprendimus, kuriais reikalaujama, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad išspręstų problemas, susijusias su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2. Jeigu pagal 1 dalį paskelbiama, kad susidarė kritinė padėtis, Institucija priima atskirus sprendimus, kurių reikia norint užtikrinti, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad išspręstų problemas, susijusias su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų įstaigų ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. . Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, gali priimti atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, remdamasi atitinkamais 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimais, priima atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriame reikalaujama imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. ESRV peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą savo iniciatyva arba Institucijos, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. 32 straipsnio 6 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija pateikia atskirus nacionalinėms institucijoms ir finansų įstaigoms skirtus sprendimus pagal 3 ir 4 dalių nuostatas.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Institucija vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu gali padėti institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, Institucija savo iniciatyva ar vienos ar daugiau susijusių kompetentingų institucijų prašymu imasi vadovaujančio vaidmens padėdama institucijoms pasiekti susitarimą 24 dalyse nustatyta tvarka.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytus svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą bei skubumą.

2. Institucija nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytus svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą bei skubumą. Šiuo etapu Institucija veikia kaip tarpininkė.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui susijusios kompetentingos institucijos nesusitaria, Institucija gali priimti sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad jos imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų nuo veiksmų klausimui išspręsti pagal Bendrijos teisę.

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui susijusios kompetentingos institucijos nesusitaria, Institucija 29 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta tvarka priima sprendimą, kuriuo remiantis būtų galima išspręsti nesutarimą bei pareikalauti, kad atitinkamos kompetentingos institucijos imtųsi konkrečių joms privalomų veiksmų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis laikytųsi reikalavimų, kurie jam tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija gali priimti finansų rinkos dalyviui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę.

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis laikytųsi reikalavimų, kurie jam tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija priima finansų rinkos dalyviui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi įsipareigojimų pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Pagal 4 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį nacionalinių priežiūros institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

 

Bet kokie veiksmai, kurių nacionalinės priežiūros institucijos imasi atsižvelgdamos į faktus, į kuriuos atsižvelgiant priimtas sprendimas pagal 3 arba 4 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. 32 straipsnio 6 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija nurodo klausimą, dėl kurio kompetentingos institucijos nesutarė, pasiektus susitarimus ir priimtus sprendimus siekiant išspręsti tokius nesutarimus.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Įvairių sektorių kompetentingų institucijų nesutarimų sprendimas

 

Jungtinis komitetas 11 straipsnyje nustatyta tvarka sprendžia kompetentingų institucijų nesutarimus, kurie gali atsirasti joms imantis veiksmų pagal 42 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija prisidės skatinant veiksmingą ir nuoseklų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir Bendrijos teisės aktų taikymo kolegijose darną.

1. Institucija padeda skatinti ir stebėti veiksmingą, paveikų ir nuoseklų Direktyvoje 2006/48/EB nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir Sąjungos teisės aktų taikymo kolegijose darną.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija stebėtojo teisėmis dalyvauja priežiūros institucijų kolegijų veikloje, jeigu mano, kad tai tinkama. Tokio dalyvavimo tikslais ji laikoma „kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose, ir, paprašiusi, gauna visą svarbią informaciją, kuria dalijamasi su bet kuriuo kolegijos nariu.

2. Institucija dalyvauja priežiūros institucijų kolegijų veikloje, jeigu mano, kad tai tinkama. Tokio dalyvavimo tikslais ji laikoma „kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose, ir, paprašiusi, gauna visą svarbią informaciją, kuria dalijamasi su bet kuriuo kolegijos nariu.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Institucija gali paskelbti techninius standartus, gaires ir rekomendacijas pagal 7 ir 8 straipsnių nuostatas siekdama suderinti priežiūros institucijų kolegijų vykdomą priežiūrą ir priimtą geriausią praktiką.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Naujos institucijos, atlikdamos teisiškai įpareigojantį tarpininkės vaidmenį, turėtų galėti išspręsti nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimus 11 straipsnyje nustatyta tvarka. Jei tarpvalstybiniu mastu veikiančios įstaigos priežiūros institucijos negali pasiekti susitarimo, Institucijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas priimti sprendimus dėl priežiūros, kurie tiesiogiai būtų taikomi atitinkamai įstaigai.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Sąjungos lygmeniu veikiančių finansų įstaigų priežiūra

 

1. Nacionalinės institucijos vykdo Sąjungos lygmens finansų įstaigų riziką ribojančią priežiūrą, veikdamos kaip Institucijos atstovės ir vadovaudamosi jos duotais nurodymais, siekiant užtikrinti, kad visoje Europos Sąjungoje būtų taikomos tos pačios priežiūros taisyklės.

 

2. Institucija pateikia savo priežiūros taisyklių projektą Komisijai ir tuo pačiu metu – Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija patvirtina priežiūros taisyklių projektą 7 arba 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

3. Stebėtojų tarybos sprendime, kuris priimamas 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, nurodomos Sąjungos lygmeniu svarbios finansų įstaigos. Rengiant šių finansų įstaigų nustatymo kriterijus atsižvelgiama į Finansinio stabilumo tarybos, Tarptautinio valiutos fondo ir Tarptautinių atsiskaitymų banko nustatytus kriterijus.

 

4. Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, parengia svarbioms įstaigoms skirtą informacinį šabloną, kad būtų galima užtikrinti patikimą jų sisteminės rizikos valdymą.

 

5. Siekiant užtikrinti bendrą Sąjungos lygmens finansų įstaigų atsakomybę, apsaugoti Europos indėlininkų interesus ir sumažinti su sistemine finansų krize susijusias mokesčių mokėtojų išlaidas, įsteigiamas Europos finansų apsaugos fondas (toliau – Fondas). Fondas taip pat padeda Sąjungos finansinėms įstaigoms įveikti sunkumus, kai dėl jų gali kilti pavojus Sąjungos bendros finansų rinkos finansiniam stabilumui. Fondas finansuojamas iš šių įstaigų įnašų. Kiekvienos finansų įstaigos įnašas apskaičiuojamas pagal kriterijus, kuriuos taikant skatinamas geras valdymas. Šie įnašai pakeičia įnašus, mokamus į panašaus tipo nacionalinius fondus.

 

6. Jei lėšų, sukauptų iš bankų sumokėtų įnašų, nepakanka krizei įveikti, Fondo ištekliai gali būti padidinti išleidžiant skolos vertybinius popierius. Esant išskirtinėms aplinkybėmis, valstybės narės gali padėti Fondui išleisti skolos vertybinius popierius, suteikdamos garantijas ir imdamos mokestį, kuris deramai atspindėtų prisiimtą riziką. Valstybės narės pasidalija minėtąsias garantijas vadovaudamosi 7 dalyje nustatytais kriterijais.

 

7. Kai, esant ypatingoms ir išskirtinėms aplinkybėms ir kilus sisteminei krizei, viena ar kelios įstaigos nesugeba tinkamai veikti ir nepakanka turimų lėšų, valstybės narės, kuriose susidarė minėtoji padėtis, sprendžia šią naštos problemą vadovaudamosi principais, nustatytais dabartiniame iš dalies pakeistame susitarimo memorandume. Naštos pasidalijimo susitarimai gali apimti vieną iš šių kriterijų ar jų derinį: įstaigos indėlius; apskaitinės vertės, rinkos vertės ar atsižvelgiant į riziką nustatytos vertės įstaigos turtą; įstaigos pajamų srautus arba įstaigos dalį mokėjimo sistemos srautuose.

 

8. Jei Sąjungos finansinės įstaigos yra Fondo narės, ši narystė pakeičia dalyvavimą esamose nacionalinėse indėlių garantijų sistemose. Fondą valdo Institucijos penkeriems metams paskirta valdyba. Valdybos nariai renkami iš nacionalinių institucijų personalo. Taip pat įkuriama konsultacinė valdyba, kuriai priklauso Fondo narėmis esančios finansų įstaigos.

Pakeitimas     75

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Institucija valstybių narių institucijoms perduoda užduotis ir pareigas, susijusias su 12a straipsnyje nurodytų Sąjungos lygmens finansų įstaigų rizika ribojančia priežiūra.

Pakeitimas     76

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Institucija atstovauja Europos Sąjungai visuose tarptautiniuose forumuose įstaigų, kurioms taikomi 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti teisės aktai, reguliavimo ir priežiūros klausimais. Nacionalinės kompetentingos institucijos gali ir toliau dalyvauti tokiuose forumuose, kiek tai susiję su nacionaliniais klausimais ir klausimais, susijusiais su jų funkcijomis ir kompetencija pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama Bendrijos institucijų kompetencijos, Institucija gali plėtoti ryšius su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis. Ji gali sudaryti administracinius susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis.

Nepažeisdama Sąjungos institucijų ir valstybių narių kompetencijos, Institucija gali plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su priežiūros institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią valdybos užduotims atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus motyvuotą prašymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami visi jos užduotims atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti santraukos ar suvestinės forma.

2. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią valdybos užduotims atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus motyvuotą prašymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami visi jos užduotims atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti santraukos ar suvestinės forma. Institucija parengia atitinkamą protokolą dėl slaptos informacijos, susijusios su atskiromis finansų įstaigomis, atskleidimo.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas tiesiogiai nedarytų didelės neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia tokį sprendimą ir pateikia poveikio vertinimą nurodydamos, kiek sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią rengia ir kuriai vadovauja Komisija.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija pateikia Europos Parlamentui trumpąjį trijų kandidatų sąrašą. Surengęs šių kandidatų klausymus, Europos Parlamentas išrenka vieną iš tų kandidatų. Tokiu būdu atrinktą kandidatą skiria stebėtojų taryba.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai Europos Parlamentas mano, kad į trumpąjį sąrašą įrašyti kandidatai nepakankamai atitinka pirmoje pastraipoje nurodytus reikalavimus, atviros atrankos procedūra pradedama iš naujo.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą kandidatą turi patvirtinti Europos Parlamentas.

Išbraukta.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas gali pakviesti pirmininką ar jo (jos) pakaitinį narį, visiškai paisydamas jo (jos) nepriklausomumo, reguliariai daryti pareiškimą kompetentingame jo komitete ir atsakyti į to komiteto narių pateiktus klausimus

1. Pirmininkas bent kartą per ketvirtį daro pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europos Parlamentas taip pat gali pareikalauti, kad pirmininkas pateiktų ataskaitą apie savo pareigų atlikimą.

2. Jei buvo paprašyta, Pirmininkas bent 15 dienų prieš darydamas 1 dalyje minimą pareiškimą pateikia Europos Parlamentui ataskaitą apie savo pareigų atlikimą.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią rengia ir kuriai vadovauja Komisija, ir po to, kai jį patvirtina Europos Parlamentas.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39 straipsnis

Išbraukta.

Sudėtis

 

1. Institucija yra EFPIS, kuri veikia kaip priežiūros institucijų tinklas, dalis.

 

2. EFPIS sudaro:

 

(a) institucijos valstybėse narėse, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (EB) Nr. …/2009 [EDPPI] 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. …/… [EBI] 1 straipsnio 2 dalyje;

 

(b) Institucija;

 

(c) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, įsteigta pagal Reglamento (EB) Nr. …/…[EDPPI] 1 straipsnį;

 

(d) Europos bankininkystės institucija, įsteigta pagal Reglamento (EB) Nr. …/… [EBI] 1 straipsnį;

 

(e) Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, nurodytas 40 straipsnyje;

 

(f) Komisija – 7, 9 ir 10 straipsniuose nurodytoms užduotims atlikti.

 

3. Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą, įsteigiamą pagal 40 straipsnį, užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir formuoja bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais visus sektorius apimančiais klausimais.

 

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus 2 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ JUNGTINIS KOMITETAS

 

JUNGTINIS KOMITETAS

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija bei Europos bankininkystės institucija ir užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose.

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir užtikrina darbo nuoseklumą ir mokymąsi įvairiuose sektoriuose, visų pirma šiuose sektoriuose:

 

– finansinių konglomeratų;

 

– apskaitos ir audito;

 

– mikrolygio finansinio stabilumo rizikos ribojimo analizės;

 

– mažmeninių investicinių produktų;

 

– kovos su pinigų plovimu priemonėmis; ir

 

keitimosi informacija su ESRV, taip pat ESRV ir Europos priežiūros institucijų bendradarbiavimo plėtojimo.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Institucija skiria pakankamai išteklių Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto administracinei paramai. Tai apima personalo, administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidas.

3. Jungtinis komitetas turi nuolatinį sekretoriatą, kurio personalą sudaro deleguoti trijų Europos priežiūros institucijų darbuotojai. Institucija tinkamai prisideda prie administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidų.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Tik tos priežiūros institucijos, kurios priklauso Europos finansų priežiūros sistemai, turi teisę vykdyti Sąjungoje veikiančių finansų įstaigų priežiūrą.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

40a straipsnis

 

Priežiūra

 

Tuo atveju, kai svarbi tarpvalstybinio masto finansų įstaiga veikia daugelyje įvairių sektorių, Jungtinis komitetas nusprendžia, kuri Europos priežiūros institucija veikia kaip pagrindinė kompetentinga institucija, ir (arba) priima privalomus sprendimus, kad būtų išspręstos Europos priežiūros institucijų problemos.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisės aktams būdingus bendruosius principus atlygina žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisės aktams būdingus bendruosius principus atlygina nepateisinamą žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisijos ataskaitoje, inter alia, vertinama: nacionalinių institucijų pasiektas standartinės priežiūros praktikos konvergencijos laipsnis; priežiūros institucijų kolegijų veikla; tarpvalstybinių įstaigų, ypač Sąjungos lygmens įstaigų, priežiūros mechanizmas; 23 straipsnio veikimas, kalbant apie apsaugos priemones ir reguliavimo institucijas; priežiūros konvergencija Sąjungos krizių valdymo ir sprendimo srityse ir klausimas, ar rizikos ribojimo priežiūra ir komercinė veikla turėtų būti vykdoma kartu, ar atskirai. Ataskaitoje pateikiama pasiūlymų, kaip toliau plėtoti Institucijos ir EFPIS vaidmenį, siekiant sukurti integruotą Europos priežiūros sistemą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

Nuorodos

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Svarstymas komitete

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Priėmimo data

7.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Emma McClarkin


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

Nuorodos

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.9.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

7.10.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

22.10.2009

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Sven Giegold

20.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Priėmimo data

10.5.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Roger Helmer

Atnaujinta: 2010 m. birželio 7 d.Teisinis pranešimas