Postup : 2009/0144(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0169/2010

Predkladané texty :

A7-0169/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hlasovanie :

PV 07/07/2010 - 8.5
PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 22/09/2010 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

SPRÁVA     ***I
PDF 1045kWORD 1945k
3. júna 2010
PE 438.409v02-00 A7-0169/2010

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

(KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Sven Giegold

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

(KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Parlamentu a Rade (KOM(2009)0503),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0167/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2010,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre právne veci a Výboru pre ústavné veci (A7–0169/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  domnieva sa, že referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu je zlučiteľná so stropom podokruhu 1a viacročného finančného rámca na obdobie 2007 – 2013 (VFR), ale rezerva zostávajúca v okruhu 1a na roky 2011 – 2013 je veľmi ohraničená a financovanie nových činností nesmie ohroziť financovanie iných iniciatív v rámci podokruhu 1a; pripomína preto svoju výzvu na preskúmanie VFR, ktoré by sprevádzali konkrétne návrhy na jeho úpravu a revíziu pred koncom prvého polroka 2010 prostredníctvom využitia všetkých dostupných mechanizmov v rámci medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID), a najmä tých, ktoré sú uvedené v bodoch 21 až 23 tejto dohody, s cieľom zabezpečiť financovanie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (orgán) bez toho, aby bolo ohrozené financovanie ďalších priorít, a zároveň zabezpečiť, aby v rámci podokruhu 1a zostala dostatočná rezerva;

3.  zdôrazňuje, že na zriadenie orgánu sa použijú ustanovenia bodu 47 MID; zdôrazňuje, že ak by sa zákonodarný orgán rozhodol v prospech vytvorenia takéhoto orgánu, Parlament začne rokovať s druhou zložkou rozpočtového orgánu s cieľom včas dosiahnuť dohodu o financovaní tejto agentúry v súlade s príslušnými ustanoveniami MID;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (cenné papiere a trhy)

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje na celý text.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 odhalila vo finančnom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe zaostávajú za integrovanou a vzájomne prepojenou realitou dnešných európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné firmy podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky v spolupráci, koordinácii, konzistentnom uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 odhalila vo finančnom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe zaostávajú za čoraz väčšou prepojenosťou, komplexnosťou a globalizáciou finančných trhov a za integrovanou a vzájomne prepojenou realitou dnešných európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné firmy podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky v spolupráci, koordinácii, konzistentnom uplatňovaní právnych predpisov Únie a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Európsky parlament už dávno pred finančnou krízou pravidelne vyzýval na posilnenie skutočne rovnakých podmienok pre všetky subjekty na úrovni Únie, pričom poukazoval na závažné zlyhania dohľadu Únie nad čoraz viac integrovanými finančnými trhmi (v uznesení z 13. apríla 2000 o oznámení Komisie o vykonávaní rámca pre finančné trhy: akčný plán1, z 25. novembra 2002 o pravidlách prudenciálneho dohľadu v Európskej únii2, z 11. júla 2007 o politike finančných služieb (2005 – 2010) – Biela kniha3, z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o zaisťovacích fondoch a private equity4, z 9. októbra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o nadviazaní na Lamfalussyho proces: systém dohľadu v budúcnosti5, z 22. apríla 2009 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)6 a z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach7).

 

________________

1 Ú. v. EÚ C 40, 7.2.2001, s. 453.

2 Ú. v. EÚ C 25E, 29.1.2004, s. 394.

3 Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. xx..

4 Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

5 Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

6 Prijaté texty, P6_TA(2009)0251.

7 Prijaté texty, P6_TA(2009)0279.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V správe, ktorú uverejnila skupina expertov na vysokej úrovni vedená J. de Larosièrom 25. februára 2009 a ktorá bola vypracovaná na žiadosť Komisie, sa konštatovalo, že rámec dohľadu sa musí posilniť s cieľom znížiť riziko a tvrdosť finančných kríz v budúcnosti a odporúčalo sa uskutočniť ďalekosiahle reformy štruktúry dohľadu nad finančným sektorom v rámci Spoločenstva. Táto skupina expertov takisto konštatovala, že by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov finančného dohľadu, ktorý by zahŕňal tri európske orgány dohľadu, jeden pre sektor cenných papierov, jeden pre sektor poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov a jeden pre sektor bankovníctva a vytvorenie Európskej rady pre systémové riziká.

(2) V správe, ktorú uverejnila skupina expertov na vysokej úrovni vedená J. de Larosièrom 25. februára 2009 (správa de Larosière) a ktorá bola vypracovaná na žiadosť Komisie, sa konštatovalo, že rámec dohľadu sa musí posilniť s cieľom znížiť riziko a tvrdosť finančných kríz v budúcnosti a odporúčalo sa uskutočniť reformy štruktúry dohľadu nad finančným sektorom v rámci Únie. Táto skupina expertov takisto konštatovala, že by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov finančného dohľadu, ktorý by zahŕňal tri európske orgány dohľadu, jeden pre sektor cenných papierov, jeden pre sektor poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov a jeden pre sektor bankovníctva a vytvorenie Európskeho výboru pre systémové riziká. Odporúčania v správe predstavovali najnižšiu úroveň zmeny, ktorú odborníci označili ako nevyhnutnú v záujme zabránenia podobnej kríze v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 nazvanom „Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe” navrhla vypracovať návrh právnych predpisov, na základe ktorých sa vytvorí Európsky systém orgánov finančného dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká, a vo svojom oznámení z 27. mája 2009 nazvanom „Európsky finančný dohľad“ poskytla viac informácií o možnej štruktúre takéhoto nového rámca dohľadu.

(3) Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 nazvanom „Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe” navrhla vypracovať návrh právnych predpisov, na základe ktorých sa vytvorí Európsky systém orgánov finančného dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká, a vo svojom oznámení z 27. mája 2009 nazvanom „Európsky finančný dohľad“ poskytla viac informácií o možnej štruktúre takéhoto nového rámca dohľadu, ale nezahrnula všetky odporúčania zo správy de Larosière.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Európsky systém orgánov finančného dohľadu by mal byť sieťou vnútroštátnych orgánov dohľadu a orgánov dohľadu Spoločenstva, pričom každodenný dohľad nad účastníkom finančného trhu sa ponecháva na vnútroštátnej úrovni a ústrednú úlohu pri dohľade nad cezhraničným skupinami majú kolégiá orgánov dohľadu. Mala by sa dosiahnuť aj väčšia harmonizácia a jednotné uplatňovanie pravidiel pre finančné inštitúcie a trhy v celom Spoločenstve. Mal by sa zriadiť Európsky orgán pre cenné papiere a trhy spolu s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre bankovníctvo (európske orgány dohľadu).

(7) Európsky systém orgánov finančného dohľadu by mal byť sieťou vnútroštátnych orgánov dohľadu a orgánov dohľadu Únie, pričom každodenný dohľad nad finančnými inštitúciami, ktoré nemajú európsky rozmer, sa ponecháva na vnútroštátnej úrovni. Dohľad nad inštitúciami s cezhraničnou pôsobnosťou, ktoré nemajú európsky rozmer, vykonávajú kolégiá orgánov dohľadu. Európsky orgán dohľadu (cenné papiere a trhy) (ďalej len orgán) by mal postupne prevziať dohľad nad finančnými inštitúciami s rozmerom Únie. Mala by sa dosiahnuť aj väčšia harmonizácia a jednotné uplatňovanie pravidiel pre finančné inštitúcie a trhy v celej Únii. Okrem orgánu by sa mal zriadiť Európsky orgán dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsky orgán dohľadu (bankovníctvo), ako aj Európsky orgán dohľadu (spoločný výbor) (ďalej len spoločný výbor). Európsky výbor pre systémové riziká by mal byť súčasťou európskeho systému orgánov pre finančný dohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán pre cenné papiere a trhy“) by mal konať s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, najmä vrátane zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu, zohľadňujúc rozmanité záujmy všetkých členských štátov, s cieľom chrániť investorov, zaisťovať celistvosť, účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, udržiavať stabilitu finančného systému a posilňovať medzinárodnú koordináciu v oblasti dohľadu v prospech hospodárstva vo všeobecnosti, vrátane účastníkov finančného trhu a ostatných zainteresovaných osôb, spotrebiteľov a zamestnancov. Medzi jeho úlohy patrí aj podporovanie konvergencie dohľadu a poskytovanie poradenstva inštitúciám EÚ v oblastiach cenných papierov, regulácie trhov a dohľadu nad trhmi, ako aj v súvisiacich otázkach riadenia podnikateľských subjektov a finančného výkazníctva. Na to, aby orgán pre cenné papiere a trhy mohol plniť svoje ciele, je potrebné a vhodné, aby bol orgánom Spoločenstva s právnou subjektivitou a mal by mať právnu, administratívnu a finančnú nezávislosť.

(9) Orgán by mal konať s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, najmä vrátane zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu, zohľadňujúc rozmanité záujmy všetkých členských štátov, s cieľom zabrániť regulačnej arbitráži a zaručiť rovnaké pravidlá pre všetkých, chrániť investorov, zaisťovať celistvosť, účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, udržiavať stabilitu finančného systému a posilňovať medzinárodnú koordináciu v oblasti dohľadu v prospech hospodárstva vo všeobecnosti, vrátane účastníkov finančného trhu a ostatných zainteresovaných osôb, spotrebiteľov a zamestnancov. Medzi jeho úlohy patrí aj podporovanie konvergencie dohľadu a poskytovanie poradenstva inštitúciám EÚ v oblastiach cenných papierov, regulácie trhov a dohľadu nad trhmi, ako aj v súvisiacich otázkach riadenia podnikateľských subjektov a finančného výkazníctva. Na to, aby orgán pre cenné papiere a trhy mohol plniť svoje ciele, je potrebné a vhodné, aby bol orgánom Únie s právnou subjektivitou a mal by mať právnu, administratívnu a finančnú nezávislosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Na to, aby orgán mohol plniť svoje ciele, je potrebné a vhodné, aby bol orgánom EÚ s právnou subjektivitou a právnou, administratívnou a finančnou nezávislosťou. Orgán by mal mať právomoc zaoberať sa dodržiavaním právnych predpisov, ako aj otázkami bezpečnosti a primeranosti, najmä v súvislosti so systémovým rizikom a cezhraničnými rizikami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) 28. októbra 2009 Rada pre finančnú stabilitu, Banka pre medzinárodné zúčtovanie a Medzinárodný menový fond definovali systémové riziko ako „riziko narušenia finančných služieb, ktoré (i) je spôsobené poškodením celého finančného systému alebo jeho časti a (ii) môže mať vážny negatívny vplyv na reálne hospodárstvo. Všetky typy finančných sprostredkovateľov, trhov a infraštruktúry môžu byť do určitej miery systematicky dôležité“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9c) Podľa týchto inštitúcií cezhraničné riziko zahŕňa riziko spôsobené hospodárskymi nerovnováhami alebo finančnými zlyhaniami v celej Únii alebo jej častiach, ktoré môžu mať vážne negatívne dôsledky pre transakcie medzi hospodárskymi subjektmi z dvoch alebo viacerých členských štátov, pre fungovanie vnútorného trhu alebo pre verejné financie Únie alebo ktoréhokoľvek členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Súdny dvor Európskych spoločenstiev vo svojom rozsudku z 2. mája 2006 vo veci C-217/04 (Spojené kráľovstvo/Európsky parlament a Rada) uznal, že článok 95 zmluvy týkajúci sa prijímania opatrení na aproximáciu právnych predpisov pre vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu predstavuje vhodný právny rámec pre zriadenie „orgánu Spoločenstva, ktorého úlohou bude prispievať k uskutočňovaniu procesu aproximácie“, keď sa úlohy zverené takémuto orgánu úzko prepojené so skutkovou podstatou právnych aktov, ktorými sa aproximujú vnútroštátne právne predpisy. Účel a úlohy orgánu pre cenné papiere a trhy, ktorými sú pomáhať príslušným vnútroštátnym orgánom dohľadu pri konzistentnom výklade a uplatňovaní pravidiel Spoločenstva a prispievať k finančnej stabilite potrebnej pre finančnú integráciu, úzko súvisia s cieľmi právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa vnútorného trhu s finančnými službami. Tento orgán pre cenné papiere a trhy by sa mal preto zriadiť na základe článku 95 Zmluvy o ES.

(10) Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 2. mája 2006 vo veci C-217/04 (Spojené kráľovstvo/Európsky parlament a Rada) rozhodol, že: „znenie článku 95 Zmluvy o ES [v súčasnosti článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie] nedovoľuje prijať záver, že adresátmi opatrení prijatých zákonodarcom Spoločenstva na základe tohto ustanovenia musia byť výlučne členské štáty. Na základe posúdenia zákonodarcom Spoločenstva sa totiž môže zdať, že je potrebné vytvoriť orgán Spoločenstva, ktorého úlohou bude prispievať k uskutočňovaniu procesu aproximácie v prípadoch, v ktorých sa na uľahčenie harmonizovaného uplatňovania aktov prijatých na základe tohto ustanovenia zdá byť vhodné prijať nezáväzné sprievodné a rámcové opatrenia“ a úlohy zverené takémuto orgánu úzko prepojené so skutkovou podstatou právnych aktov, ktorými sa aproximujú vnútroštátne právne predpisy. Účel a úlohy orgánu, ktorými sú pomáhať príslušným vnútroštátnym orgánom dohľadu pri konzistentnom výklade a uplatňovaní pravidiel Únie a prispievať k finančnej stabilite potrebnej pre finančnú integráciu, úzko súvisia s cieľmi právnych predpisov Únie týkajúcich sa vnútorného trhu s finančnými službami. Tento orgán by sa mal preto zriadiť na základe článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Pojem „účastník finančného trhu“ by mal zahŕňať rozmanitú škálu účastníkov, ktorí podliehajú právnym predpisom Spoločenstva v tejto oblasti. Môže zahŕňať právnické osoby aj jednotlivcov. Môže zahŕňať napríklad investičné firmy, UCITS a ich riadiace spoločnosti, manažérov alternatívnych investičných fondov, operátorov trhu, zúčtovacie strediská, zúčtovacie systémy, úverové ratingové agentúry, emitentov, ponúkajúcich, investorov, subjekty, ktoré kontrolujú účastníkov alebo sa o nich zaujímajú, subjekty zapojené do riadenia účastníkov, ako aj ostatné subjekty, na ktoré sa vzťahuje požiadavka v právnych predpisoch. Mal by takisto zahŕňať finančné inštitúcie, ako napríklad úverové inštitúcie a poisťovacie spoločnosti, pokiaľ sú zapojené do činností obsiahnutých v právnych predpisoch Spoločenstva v tejto oblasti. Do tohto vymedzenia nepatria príslušné orgány EÚ, tretích krajín a ani Komisie.

(12) Medzi existujúce právne predpisy Únie, ktorými sa reguluje oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, patrí aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, a príslušné časti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na vytvorenie harmonizovaných technických noriem v oblasti finančných služieb s cieľom zaistiť, a to aj prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel, rovnaké podmienky a primeranú ochranu investorov a spotrebiteľov v Európe. Je účinné a vhodné poveriť orgán pre cenné papiere a trhy ako subjekt s vysoko špecializovanými odbornými znalosťami v oblastiach vymedzených na základe právnych predpisov Spoločenstva vypracovaním návrhu technických noriem, ktorý nezahŕňa významné politické voľby. Komisia by mala schváliť tento návrh technických noriem v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, aby mali právne záväzný účinok. Komisia musí prijať návrh technických noriem. Tento návrh by mal podliehať zmene a doplneniu, ak by napríklad návrh technických noriem bol nezlučiteľný s právom Spoločenstva, nerešpektoval by zásadu proporcionality alebo by bol v protiklade so základnými zásadami vnútorného trhu pre finančné služby uvedenými v právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa finančných služieb. S cieľom zaistiť hladký a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy by sa Komisii mali stanoviť lehoty na prijatie rozhodnutia o schválení.

 

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na vytvorenie harmonizovaných regulačných noriem v oblasti finančných služieb s cieľom zaistiť, a to aj prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel, rovnaké podmienky a primeranú ochranu depozitárov, investorov a spotrebiteľov v Európe. Je účinné a vhodné poveriť orgán ako subjekt s vysoko špecializovanými odbornými znalosťami v oblastiach vymedzených na základe právnych predpisov Únie vypracovaním návrhu regulačných noriem, ktorý nezahŕňa významné politické voľby. Komisia by mala mať právomoc prijímať regulačné normy v súlade s postupom uvedeným v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Proces vypracovania technických noriem v tomto nariadení prebieha bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie prijímať z vlastnej iniciatívy a vykonávať opatrenia na základe komitologických postupov na úrovni 2 Lamfalussyho štruktúry, ako sa ustanovuje v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva. Záležitosti, ktorých sa dotýkajú technické normy, nezahŕňajú politické rozhodnutia a ich obsah vyčleňujú akty Spoločenstva prijaté na úrovni 1. Vypracovanie návrhu noriem orgánom zaisťuje, že v sa plnej miere využijú odborné poznatky vnútroštátnych orgánov dohľadu.

(15) Komisia by mala schváliť tento návrh regulačných noriem, aby mali právne záväzný účinok. Tieto normy by mali podliehať zmene a doplneniu, ak by napríklad boli nezlučiteľné s právom Únie, nerešpektovala by sa nimi zásada proporcionality alebo by boli v protiklade so základnými zásadami vnútorného trhu pre finančné služby uvedenými v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa finančných služieb. Aby sa zaistil hladký a zrýchlený proces prijatia týchto noriem, Komisii by sa mali stanoviť lehoty na prijatie rozhodnutia o schválení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Komisia by mala tiež mať právomoc uplatňovať právne predpisy v súlade s článkom 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú technické normy, by mal mať orgán pre cenné papiere a trhy právomoc vydávať nezáväzné usmernenia a odporúčania týkajúce sa uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva. S cieľom zaručiť transparentnosť a posilniť dodržiavanie týchto usmernení a odporúčaní vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by vnútroštátne orgány mali mať povinnosť uviesť svoje dôvody, ak tieto usmernenia a odporúčania nedodržiavajú.

(16) V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú regulačné normy, by mal mať orgán právomoc vydávať usmernenia a odporúčania týkajúce sa uplatňovania právnych predpisov Únie. S cieľom zaručiť transparentnosť a posilniť dodržiavanie týchto usmernení a odporúčaní vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by vnútroštátne orgány mali mať povinnosť zverejniť svoje dôvody, ak tieto usmernenia a odporúčania nedodržiavajú, aby boli plne transparentné voči účastníkom trhu. V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú regulačné normy, by orgán mal zaviesť a zverejniť osvedčené postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Zaistenie správneho a úplného uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva je základným predpokladom pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, stabilitu finančných systémov a neutrálne podmienky hospodárskej súťaže pre finančné inštitúcie v Spoločenstve. Mal by sa preto vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán pre cenné papiere a trhy riešil prípady nesprávneho alebo nedostatočného uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva. Tento mechanizmus by sa mal vzťahovať na oblasti, v ktorých sa na základe právnych predpisov Spoločenstva vymedzujú jasné a nepodmienečné povinnosti.

(17) Zaistenie správneho a úplného uplatňovania právnych predpisov Únie je základným predpokladom pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, stabilitu finančných systémov a neutrálne podmienky hospodárskej súťaže pre účastníkov finančného trhu v Únie. Mal by sa preto vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán riešil prípady neuplatňovania právnych predpisov Únie. Tento mechanizmus by sa mal vzťahovať na oblasti, v ktorých sa na základe právnych predpisov Únie vymedzujú jasné a nepodmienečné povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Ak vnútroštátny orgán dohľadu nedodržiava odporúčanie, Komisia by mala byť oprávnená adresovať dotknutému vnútroštátnemu orgánu dohľadu rozhodnutie s cieľom zaistiť dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva, ktoré bude mať priame právne účinky a ktoré sa môže uplatniť pred vnútroštátnymi súdmi a orgánmi a presadzovať na základe článku 226 Zmluvy o ES.

(19) Ak vnútroštátny orgán dohľadu nedodržiava odporúčanie do lehoty stanovenej orgánom, orgán by mal mať možnosť bezodkladne adresovať dotknutému vnútroštátnemu orgánu dohľadu rozhodnutie s cieľom zaistiť dodržiavanie právnych predpisov Únie, ktoré bude mať priame právne účinky a ktoré sa môže uplatniť pred vnútroštátnymi súdmi a orgánmi a presadzovať na základe článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability finančného systému Spoločenstva si vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni Spoločenstva. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal byť preto schopný požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na odstránenie núdzovej situácie. Keďže vymedzenie núdzovej situácie obsahuje významný stupeň rozhodovania na základe vlastného uváženia, táto právomoc by sa mala zveriť Komisii. S cieľom zaistiť účinnú reakciu na núdzovú situáciu v prípade nečinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať právomoc ako poslednú prijať možnosť rozhodnutia priamo určené účastníkom finančného trhu v oblastiach práva Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom.

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability finančného systému Únie si vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni Únie. Orgán by mal byť preto schopný požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na odstránenie núdzovej situácie. Európsky výbor pre systémové riziká by mal určiť, kedy nastala núdzová situácia. Keďže vymedzenie núdzovej situácie obsahuje významný stupeň rozhodovania na základe vlastného uváženia, táto právomoc by sa mala zveriť Komisii. S cieľom zaistiť účinnú reakciu na núdzovú situáciu v prípade nečinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu by mal mať orgán právomoc ako poslednú možnosť prijať rozhodnutia priamo určené účastníkom finančného trhu v oblastiach práva Únie, ktoré sa na ne priamo vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky krízy a opätovne nastoliť dôveru k trhom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21a) Vo vyhlásení o posilnení finančného systému prijatom na samite vedúcich predstaviteľov G-20, ktorý sa uskutočnil 2. apríla 2009 v Londýne, sa vyzýva na „stanovenie usmernení pre zriadenie a fungovanie kolégií orgánov dohľadu a účasť v nich a na podporu ich zriadenia, fungovania a účasti v nich, a to aj prostredníctvom neustálej identifikácie systematicky najdôležitejších cezhraničných firiem“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) S cieľom zaistiť účinný a efektívny dohľad a vyvážené posúdenie pozícií príslušných orgánov v rôznych členských štátoch, mal by byť orgán pre cenné papiere a trhy schopný urovnať spory medzi týmito orgánmi so záväzným účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na zmierenie, počas ktorej môžu príslušné orgány dosiahnuť dohodu. Medzi právomoci orgánu by mali patriť spory týkajúce sa procesných povinností v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce sa výkladu a uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v rozhodnutiach v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie mechanizmy ustanovené v odvetvových právnych predpisoch sa musia dodržiavať. V prípade nečinnosti dotknutých vnútroštátnych orgánov dohľadu by mal mať orgán pre cenné papiere a trhy právomoc prijať ako posledné východisko rozhodnutia určené priamo finančným inštitúciám v oblastiach práva Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo uplatňujú.

(22) S cieľom zaistiť účinný a efektívny dohľad a vyvážené posúdenie pozícií príslušných orgánov v rôznych členských štátoch, mal by byť orgán schopný urovnať spory medzi týmito orgánmi so záväzným účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na zmierenie, počas ktorej môžu príslušné orgány dosiahnuť dohodu. Medzi právomoci orgánu by mali patriť spory týkajúce sa procesných povinností v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce sa výkladu a uplatňovania právnych predpisov Únie v rozhodnutiach v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie mechanizmy ustanovené v odvetvových právnych predpisoch sa musia dodržiavať. V prípade nečinnosti dotknutých vnútroštátnych orgánov dohľadu by mal mať orgán právomoc prijať ako posledné východisko rozhodnutia určené priamo finančným inštitúciám v oblastiach práva Únie, ktoré sa na ne priamo uplatňujú. Platí to aj v prípade nezhôd v rámci kolégia orgánov dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22a) Kríza odhalila obrovské medzery v existujúcich prístupoch dohľadu nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, najmä najväčšími a/alebo najkomplexnejšími, ktorých úpadok dokáže spôsobiť systémové škody. Tieto medzery vznikajú v dôsledku rozdielnych oblastí činnosti finančných inštitúcií na jednej strane a orgánov dohľadu na druhej strane. Finančné inštitúcie vykonávajú činnosť na trhu bez hraníc a orgány dohľadu každodenne kontrolujú, či ich právomoci končia na hraniciach príslušného štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22b) Mechanizmus spolupráce, ktorý sa používa na vyriešenie tohto nepomeru, sa jednoznačne preukázal ako nedostatočný. Existujú dve možnosti ako vyriešiť tento nepomer: buď sa orgánom dohľadu v hosťujúcej krajine poskytne viac právomocí (riešenie na vnútroštátnej úrovni), alebo sa ako alternatíva vytvorí úplne nový orgán Únie (riešenie na úrovni Únie). V správe Turner, uverejnenej v marci 2009 sa uvádza: „primeranejšie usporiadania si vyžadujú buď zvýšené vnútroštátne právomoci, čo by znamenalo menej otvorený jednotný trh, alebo väčší stupeň európskej integrácie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22c) V rámci riešenia na vnútroštátnej úrovni by hostiteľská krajina mala mať možnosť zamietnuť miestnym pobočkám právo na vykonávanie činnosti, uložiť zahraničným inštitúciám povinnosť, aby vykonávali činnosť iba prostredníctvom dcérskych spoločností, a nie prostredníctvom pobočiek, a monitorovať kapitál a likviditu inštitúcií, ktoré vykonávajú činnosť v príslušnej krajine, čo by viedlo k posilneniu protekcionizmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22d) V rámci riešenia na úrovni Únie by sa kolégiá orgánov dohľadu nad cezhraničnými inštitúciami mali posilniť a postupne by sa mali preniesť právomoci v oblasti dohľadu nad inštitúciami a ich dodržiavaním kritérií systémového rizika na orgán Únie. Systémové inštitúcie by mali zahŕňať cezhraničné inštitúcie alebo inštitúcie pôsobiace vnútroštátne, ktorých úpadok by mohol ohroziť stabilitu jednotného finančného trhu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22e) Kolégiá orgánov dohľadu by mali mať právomoc definovať pravidlá v oblasti dohľadu s cieľom podporovať jednotné uplatňovanie práva Únie. Orgán by mal mať plné práva účasti v kolégiách orgánov dohľadu s cieľom zjednodušiť fungovanie procesu výmeny informácií a podporiť konvergenciu a konzistentnosť v kolégiách pri uplatňovaní práva Únie. Orgán by mal mať vedúce postavenie pri vykonávaní dohľadu nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, ktoré pôsobia v Únii. Orgán by mal mať aj záväznú sprostredkovateľskú úlohu s cieľom riešiť spory medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22f) Kolégiá orgánov dohľadu by mali zohrávať významnú úlohu pri vykonávaní účinného, efektívneho a konzistentného dohľadu nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, ktoré nie sú systémové inštitúcie, ale v prípade ktorých pretrvávajú rozdiely medzi vnútroštátnymi normami a postupmi. Nestačí zjednocovať základné finančné nariadenia, ak postupy vykonávania dohľadu zostanú nejednotné. Ako sa zdôrazňuje v správe de Larosière, „musí sa predchádzať narušeniam hospodárskej súťaže a regulačnej arbitráži, ktoré vyplývajú z rozdielnych postupov vykonávania dohľadu, pretože majú potenciál oslabiť finančnú stabilitu, okrem iného podporovaním presunu finančných aktivít do krajín s menej prísnym dohľadom. Systém vykonávania dohľadu musí byť vnímaný ako spravodlivý a vyvážený“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Kolégiá orgánov dohľadu zohrávajú významnú úlohu pri účinnom, efektívnom a konzistentnom dohľade nad účastníkmi finančného trhu, ktorí vykonávajú činnosť cezhranične. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať plné práva účasti v kolégiách orgánov dohľadu s cieľom zjednodušiť fungovanie procesu výmeny informácií v kolégiách a podporiť konvergenciu a konzistentnosť v kolégiách pri uplatňovaní práva Spoločenstva.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23a) Obozretný dohľad nad systémovými inštitúciami by mal byť zverený orgánu. Vnútroštátne orgány dohľadu by mali vykonávať úlohu zástupcov orgánu a mali by sa povinne riadiť inštrukciami tohto orgánu v rámci výkonu dohľadu nad systémovými inštitúciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23b) Keďže existujúci mechanizmus na zabezpečenie stability finančného systému nefunguje, mal by sa vytvoriť nový rámec pre riadenie v prípade finančnej krízy. Kľúčovými prvkami krízového riadenia sú spoločné pravidlá a nástroje finančnej záchrany (vykonávanie a financovanie s cieľom riešiť krízu veľkých, cezhraničných a/alebo systémových inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23c) Mali by sa určiť systémové inštitúcie pri zohľadnení medzinárodných noriem, a to najmä tých, ktoré stanovila Rada pre finančnú stabilitu, Medzinárodný menový fond, Medzinárodné združenie orgánov dohľadu nad poisťovateľmi a G20. Vzájomné prepojenie, nahraditeľnosť a načasovanie sú najčastejšie používanými kritériami na určenie systémových inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23d) Mal by sa vytvoriť Európsky fond stability s cieľom financovať riadnu likvidáciu alebo záchranné zásahy pre systémové inštitúcie, ktoré sa dostanú do problémov, ktorých vplyv by ohrozil finančnú stabilitu jednotného finančného trhu Únie. Fond by mal byť financovaný z primeraných príspevkov finančného sektora. Príspevky do fondu by mali nahradiť príspevky do národných fondov podobného druhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností môže byť užitočný nástroj pre fungovanie siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť duplicitu úloh dohľadu, podporiť spoluprácu, a tým zjednodušiť proces dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na finančné inštitúcie. Nariadením by sa preto mal zaistiť jasný právny základ pre takéto delegovanie. Delegovanie úloh znamená, že úlohy vykonáva iný orgán dohľadu namiesto zodpovedného orgánu, pričom zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. Delegovaním zodpovedností môže jeden vnútroštátny orgán dohľadu, splnomocnenec, v určitej záležitosti týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom mene namiesto iného vnútroštátneho orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo riadiť zásadou pridelenia kompetencie v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý má dobré predpoklady na to, aby prijal v danej veci opatrenia. Prerozdelenie kompetencií môže byť vhodné napríklad z dôvodu úspory z rozsahu alebo pôsobnosti, súladu pri dohľade nad skupinou a optimálneho využívania technických odborných znalostí medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. V príslušných právnych predpisoch Spoločenstva sa môžu ďalej spresniť zásady pre prerozdelenie zodpovedností na základe dohody. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal uľahčiť dohody o delegovaní medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu všetkými vhodnými prostriedkami. Mal by byť vopred informovaný o plánovaných dohodách o delegovaní, aby v prípade potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo centralizovať s cieľom zaistiť včasné, transparentné a ľahko dostupné informácie o dohodách pre všetky dotknuté strany.

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností môže byť užitočný nástroj pre fungovanie siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť duplicitu úloh dohľadu, podporiť spoluprácu, a tým zjednodušiť proces dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na finančné inštitúcie. Nariadením by sa preto mal zaistiť jasný právny základ pre takéto delegovanie. Delegovanie úloh znamená, že úlohy vykonáva iný orgán dohľadu namiesto zodpovedného orgánu, pričom zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. Delegovaním zodpovedností môže jeden vnútroštátny orgán dohľadu, splnomocnenec, v určitej záležitosti týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom mene namiesto iného vnútroštátneho orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo riadiť zásadou pridelenia kompetencie v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý má dobré predpoklady na to, aby prijal v danej veci opatrenia. Prerozdelenie kompetencií môže byť vhodné napríklad z dôvodu úspory z rozsahu alebo pôsobnosti, súladu pri dohľade nad skupinou a optimálneho využívania technických odborných znalostí medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. V príslušných právnych predpisoch sa môžu ďalej spresniť zásady pre prerozdelenie kompetencií na základe dohody. Orgán by mal uľahčiť dohody o delegovaní medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu všetkými vhodnými prostriedkami a mal by tieto dohody sledovať. Mal by byť vopred informovaný o plánovaných dohodách o delegovaní, aby v prípade potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo centralizovať s cieľom zaistiť včasné, transparentné a ľahko dostupné informácie o dohodách pre všetky dotknuté strany. Mal by určiť a šíriť osvedčené postupy týkajúce sa delegovania a dohôd o delegovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Spoločné preskúmania sú účinný a efektívny nástroj na posilnenie konzistentnosti v rámci siete orgánov finančného dohľadu. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal preto vypracovať metodický rámec pre takéto preskúmania a vykonávať ich pravidelne. Preskúmania by sa mali zameriavať nielen na konvergenciu postupov vykonávania dohľadu, ale aj na schopnosť orgánov dohľadu dosiahnuť vysokú kvalitu výsledkov dohľadu, ako aj nezávislosť príslušných orgánov.

(26) Spoločné preskúmania sú účinný a efektívny nástroj na posilnenie konzistentnosti v rámci siete orgánov finančného dohľadu. Orgán by mal preto vypracovať metodický rámec pre takéto preskúmania a vykonávať ich pravidelne. Preskúmania by sa mali zameriavať nielen na konvergenciu postupov vykonávania dohľadu, ale aj na schopnosť orgánov dohľadu dosiahnuť vysokú kvalitu výsledkov dohľadu, ako aj nezávislosť príslušných orgánov. Výsledky partnerských preskúmaní by sa mali zverejniť a identifikovať a zverejniť by sa mali aj osvedčené postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal aktívne podporovať koordinovanú reakciu dohľadu Spoločenstva, najmä ak by nepriaznivý vývoj mohol potenciálne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému v Spoločenstve. Dodatočne k jeho právomociam týkajúcim sa opatrení v núdzových situáciách by sa mu mala preto zveriť funkcia všeobecnej koordinácie v rámci Európskeho systému orgánov pre finančný dohľad. Bezproblémový tok všetkých dôležitých informácií medzi príslušnými orgánmi by mal predstavovať osobitné zameranie akcií orgánu pre cenné papiere a trhy.

(27) Orgán by mal aktívne podporovať koordinovanú reakciu dohľadu Únie, najmä zabezpečiť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému v Únii. Dodatočne k jeho právomociam týkajúcim sa opatrení v núdzových situáciách by sa mu mala preto zveriť funkcia všeobecnej koordinácie. Bezproblémový tok všetkých dôležitých informácií medzi príslušnými orgánmi by mal predstavovať osobitné zameranie akcií orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je potrebné v prvom štádiu identifikovať trendy, potenciálne riziká a slabé miesta vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal monitorovať a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informovať Európsky parlament, Radu, Komisiu, ostatné európske orgány dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká na pravidelnom a v prípade potreby ad hoc základe. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal takisto koordinovať záťažové testy v rámci Spoločenstva s cieľom posúdiť reakcie účastníkov finančného trhu na nepriaznivý vývoj na trhu, pričom zaistí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila čo najkonzistentnejšia metodika.

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je potrebné v prvom štádiu identifikovať trendy, potenciálne riziká a slabé miesta vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, cezhranične a v rámci sektorov. Orgán by mal monitorovať a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informovať Európsky parlament, Radu, Komisiu, ostatné európske orgány dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká na pravidelnom a v prípade potreby ad hoc základe. Orgán by mal takisto iniciovať a koordinovať záťažové testy v rámci Únie s cieľom posúdiť reakcie účastníkov finančného trhu na nepriaznivý vývoj na trhu, pričom zaistí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila čo najkonzistentnejšia metodika. Na poskytnutie informácií o svojich úlohách orgánu udeľujúcemu absolutórium by mal orgán vykonať hospodársku analýzu trhov a vplyvu potenciálneho vývoja na trhu.

Odôvodnenie

Využitie ekonomických analýz umožní EBA prijímať informovanejšie rozhodnutia o vplyve svojej činnosti na širší trh a o vplyve udalostí na širšom trhu na jeho činnosť. To je v súlade s osvedčenými postupmi na úrovni členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a vyšší význam medzinárodných noriem by mal orgán pre cenné papiere a trhy podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi dohľadu mimo Spoločenstva. Musí plne dodržiavať existujúce úlohy a právomoci európskych inštitúcií vo vzťahoch s orgánmi mimo Spoločenstva a na medzinárodných fórach.

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a vyšší význam medzinárodných noriem by mal orgán zastupovať Úniu v rámci dialógu a spolupráce s orgánmi dohľadu mimo Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal za účelom účinného vykonávania svojich povinností mať právo požadovať všetky potrebné informácie. S cieľom zabrániť duplicite povinností nahlasovania pre účastníkov finančného trhu, mali by tieto informácie zvyčajne poskytovať vnútroštátne orgány dohľadu, ktoré sú najbližšie k finančným trhom a k účastníkom trhov. Orgán pre cenné papiere a trhy by však mal mať právomoc požadovať informácie priamo od účastníkov finančného trhu a ostatných strán, ak príslušný vnútroštátny orgán neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto informácie včas. Orgány členských štátov by mali byť povinné pomáhať orgánu pre cenné papiere a trhy pri presadzovaní takýchto priamych žiadostí.

(31) Orgán by mal za účelom účinného vykonávania svojich povinností mať právo požadovať všetky potrebné informácie. S cieľom zabrániť duplicite povinností nahlasovania pre účastníkov finančného trhu, mali by tieto informácie zvyčajne poskytovať vnútroštátne orgány dohľadu, ktoré sú najbližšie k finančným trhom a k účastníkom trhov pod podmienkou, že dôverné informácie sa neposkytujú orgánom a úradom, ktoré na to nie sú oprávnené. Orgán by však mal mať právomoc požadovať informácie priamo od účastníkov finančného trhu a ostatných strán, ak príslušný vnútroštátny orgán neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto informácie včas. Orgány členských štátov by mali byť povinné pomáhať orgánu pre cenné papiere a trhy pri presadzovaní takýchto priamych žiadostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Úzka spolupráca medzi orgánom pre cenné papiere a trhy a Európskym výborom pre systémové riziká je nevyhnutná na zabezpečenie úplnej účinnosti fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká a dodržiavania jej varovaní a odporúčaní. Orgán pre cenné papiere a trhy by sa mal deliť o všetky príslušné informácie s Európskym výborom pre systémové riziká. Údaje týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa mali poskytovať iba na základe odôvodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní alebo odporúčaní adresovaných Európskym výborom pre systémové riziká orgánu pre cenné papiere a trhy alebo vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal úrad pre cenné papiere a trhy zaistiť ich dodržiavanie.

(32) Úzka spolupráca medzi a Európskym výborom pre systémové riziká je nevyhnutná na zabezpečenie úplnej účinnosti fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká a dodržiavania jej varovaní a odporúčaní. Orgán pre cenné papiere a trhy by sa mal deliť o všetky príslušné informácie s Európskym výborom pre systémové riziká. Údaje týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa mali poskytovať iba na základe odôvodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní alebo odporúčaní adresovaných Európskym výborom pre systémové riziká orgánu alebo vnútroštátnemu orgánu dohľadu by v prípade potreby mal orgán zaistiť ich dodržiavanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je to vhodné, orgán pre cenné papiere a trhy by mal konzultovať so zainteresovanými stranami technické normy, usmernenia a odporúčania a poskytovať im primeranú možnosť podávať pripomienky k navrhovaným opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na tento účel mala vytvoriť Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, v ktorej vyváženým spôsobom zastúpení účastníci finančného trhu Spoločenstva (podľa potreby vrátane inštitucionálnych investorov a iných finančných inštitúcií, ktoré takisto využívajú finančné služby), ich zamestnanci a spotrebitelia a ostatní retailoví užívatelia bankových služieb vrátane malých a stredných podnikov. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov by mala aktívne pôsobiť ako prepojenie s ostatnými skupinami užívateľov v oblasti finančných služieb zriadených Komisiou alebo na základe právnych predpisov Spoločenstva.

(33) Orgán by mal konzultovať so zainteresovanými stranami technické normy, usmernenia a odporúčania a poskytovať im primeranú možnosť podávať pripomienky k navrhovaným opatreniam. Pred prijatím návrhu technických noriem, usmernení a odporúčaní by mal orgán vypracovať štúdiu vplyvu. Z dôvodov efektívnosti by sa na tento účel mala vytvoriť Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, v ktorej budú vyváženým spôsobom zastúpení účastníci finančného trhu Únie (podľa potreby vrátane inštitucionálnych investorov a iných finančných inštitúcií, ktoré takisto využívajú finančné služby), ich zamestnanci, akademickí pracovníci a spotrebitelia a ostatní maloobchodní používatelia bankových služieb vrátane malých a stredných podnikov. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov by mala aktívne pôsobiť ako prepojenie s ostatnými skupinami používateľov v oblasti finančných služieb zriadených Komisiou alebo na základe právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(33a) V porovnaní s dobre financovanými a dobre prepojenými zástupcami odvetví sú neziskové organizácie v diskusii o budúcnosti finančných služieb a v súvisiacom rozhodovacom procese vytláčané na okraj. Toto znevýhodnenie by sa malo vykompenzovať primeraným finančným krytím ich zástupcov v Skupine zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za zachovanie finančnej stability pri krízovom riadení, najmä pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie v jednotlivých oslabených finančných inštitúciách. Opatrenia orgánu pre cenné papiere a trhy v núdzi alebo prípady urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorým by členské štáty mohli nástojiť na tejto ochrane a napokon predložiť záležitosť na rozhodnutie Rade. Je vhodné zveriť úlohu v tejto záležitosti Rade vzhľadom na osobitné zodpovednosti členských štátov v tomto smere.

(34) Členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie koordinovaného krízového riadenia a za zachovanie finančnej stability v krízových situáciách, najmä pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie v jednotlivých oslabených finančných inštitúciách. Opatrenia orgánu v núdzi alebo prípady urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorým by členské štáty mohli nástojiť na tejto ochrane a napokon predložiť záležitosť na rozhodnutie Rade. Je vhodné zveriť úlohu v tejto záležitosti Rade vzhľadom na osobitné zodpovednosti členských štátov v tomto smere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(34a) Bez toho, aby boli dotknuté osobitné zodpovednosti členských štátov v krízových situáciách, je zrejmé, že v prípade, že sa členský štát rozhodne využiť ochranné opatrenie, Európsky parlament by mal byť informovaný zároveň s orgánom dohľadu nad cennými papiermi a trhmi, Radou a Komisiou. Tento členský štát by mal tiež vysvetliť dôvody odvolania sa na ochranu. Orgán by mal v spolupráci s Komisiou stanoviť ďalšie opatrenia, ktoré sa majú prijať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(34a) Komisia do troch rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia, ktorým sa zriaďuje takýto mechanizmus, stanoví na úrovni EÚ a na základe získaných skúseností jasné a správne usmernenia, kedy členské štáty zavedú bezpečnostnú doložku. Použitie bezpečnostnej doložky by sa potom malo posudzovať podľa tohto usmernenia.

Odôvodnenie

Návrh Komisie neobsahuje usmernenia o tom, kedy sa toto rozhodnutie bude týkať vnútroštátnych fiškálnych zodpovedností. Je potrebné zabezpečiť právnu istotu podliehajúcu koncepcii „fiškálnej zodpovednosti“ s cieľom zaistiť rovnaké podmienky pre vnútroštátne orgány dohľadu a účastníkov trhu v celej EÚ. Jasné usmernenia týkajúce sa nároku na vplyv fiškálnej zodpovednosti sa musia spoločne definovať a schváliť. V budúcnosti budú členské štáty vo svojich zdôvodneniach a hodnoteniach vplyvu preukazovať, že ich prípad patrí do rozsahu usmernení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Dozorná rada zložená z vedúcich činiteľov dotknutých príslušných orgánov v každom členskom štáte pod vedením predsedu orgánu pre cenné papiere a trhy, by mala byť hlavným rozhodovacím orgánom orgánu pre cenné papiere a trhy. Zástupcovia Komisie, Európskeho výboru pre systémové riziká a ďalších dvoch európskych orgánov dohľadu by sa mali zúčastňovať ako pozorovatelia. Členovia dozornej rady by mali konať nezávisle a iba v záujme Spoločenstva. V prípade aktov všeobecnej povahy, vrátane tých, ktoré sa týkajú prijatia technických noriem, usmernení a odporúčaní, ako aj rozpočtových záležitostí, je vhodné uplatňovať pravidlá týkajúce sa kvalifikovanej väčšiny, ako sa ustanovujú v zmluve, pričom pri všetkých ostatných rozhodnutiach by sa mala uplatňovať jednoduchá väčšina členov. Prípady týkajúce sa urovnávania sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by mala preskúmať vyhradená porota.

(36) Dozorná rada zložená z vedúcich činiteľov dotknutých príslušných orgánov v každom členskom štáte pod vedením predsedu orgánu, by mala byť jeho hlavným rozhodovacím orgánom. Zástupcovia Komisie, Európskeho výboru pre systémové riziká, Európskeho orgánu dohľadu (pre poisťovníctvo a dôchodky) a Európskeho orgánu dohľadu (bankovníctvo) by sa mali zúčastňovať ako pozorovatelia. Členovia dozornej rady by mali konať nezávisle a iba v záujme Únie. V prípade aktov všeobecnej povahy, vrátane tých, ktoré sa týkajú prijatia technických noriem, usmernení a odporúčaní, ako aj rozpočtových záležitostí, je vhodné uplatňovať pravidlá týkajúce sa kvalifikovanej väčšiny, ako sa ustanovujú v článku 16 zmluvy o Európskej únii, pričom pri všetkých ostatných rozhodnutiach by sa mala uplatňovať jednoduchá väčšina členov. Prípady týkajúce sa urovnávania sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by mala preskúmať vyhradená porota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal zastupovať predseda na plný úväzok vybraný dozornou radou prostredníctvom otvoreného výberového konania. Riadením orgánu pre cenné papiere a trhy by mal byť poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach dozornej rady a predstavenstva a ktorý by nemal hlasovacie právo.

(38) Orgán by mal zastupovať predseda na plný úväzok vymenovaný Európskym parlamentom po otvorenom výberovom konaní riadenom dozornou radou. Riadením orgánu by mal byť poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach dozornej rady a predstavenstva a ktorý by nemal hlasovacie právo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom zaistiť konzistentnosť činností európskych orgánov dohľadu v rámci jednotlivých sektorov, tieto orgány by mali úzko spolupracovať v Spoločnom výbore európskych orgánov dohľadu a v prípade potreby dosiahnuť spoločné stanoviská. Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu by mal prevziať všetky funkcie Spoločného výboru finančných konglomerátov. V prípade potreby by sa aj akty patriace do oblasti pôsobnosti Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov alebo Európskeho orgánu pre bankovníctvo mali prijímať súbežne s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu.

(39) S cieľom zaistiť konzistentnosť činností európskych orgánov dohľadu v rámci jednotlivých sektorov by tieto orgány mali úzko spolupracovať prostredníctvom Európskeho orgánu dohľadu (spoločný výbor) (ďalej len „spoločný výbor“) a v prípade potreby dosiahnuť spoločné stanoviská. Spoločný výbor by mal koordinovať funkcie troch európskych orgánov dohľadu vo vzťahu k finančným konglomerátom. V prípade potreby by aj akty patriace do oblasti pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (bankovníctvo) alebo Európskeho orgánu dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) mali prijímať súbežne príslušné európske orgány dohľadu. Spoločnému výboru by mali na princípe rotácie na 12-mesačné obdobie predsedať predsedovia troch európskych orgánov dohľadu. Predseda spoločného výboru by mal byť podpredsedom ESRB. Spoločný výbor by mal mať stály sekretariát zložený zo zamestnancov vyslaných z troch európskych orgánov dohľadu, aby sa umožnila neformálna výmena informácií a rozvoj spoločného prístupu z hľadiska kultúry vo všetkých troch európskych orgánoch dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť orgánu pre cenné papiere a trhy by mal tento orgán dostať samostatný rozpočet s príjmami najmä z povinných príspevkov vnútroštátnych orgánov dohľadu a všeobecného rozpočtu Európskej únie. Pokiaľ ide o príspevky Spoločenstva, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Spoločenstva. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov.

(41) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť orgánu by mal tento orgán dostať samostatný rozpočet s príjmami najmä z povinných príspevkov vnútroštátnych orgánov dohľadu a všeobecného rozpočtu Európskej únie prostredníctvom osobitnej rozpočtovej kapitoly. Financovanie orgánu zo strany Únie podlieha dohode s rozpočtovým orgánom, ako je stanovené v bode 47 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1 (MID). Pokiaľ ide o príspevky Európskej únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov.

 

1 Ú. v. ....

Odôvodnenie

Podľa návrhu Komisia by bol rozpočet EOD súčasťou rozpočtu Komisie. Aby sa podporila nezávislosť EOD, bolo by lepšie stanoviť samostatnú a špecifickú rozpočtovú položku vo všeobecnom rozpočte EÚ. Navrhuje sa preto vytvorenie nezávislej rozpočtovej položky ako v prípade dozorného úradníka pre ochranu údajov, aby sa umožnilo orgánom dosiahnuť ich ciele (pozri: Nariadenie č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán pre cenné papiere a trhy“).

1.        Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (cenné papiere a trhy) (ďalej len „orgán“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Orgán pre cenné papiere a trhy pôsobí v oblasti pôsobnosti smernice 97/9/ES, smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, smernice 2002/47/ES, smernice 2002/87/ES, smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES, smernice 2004/25/ES, smernice 2004/39/ES, smernice 2004/109/ES, smernice 2005/60/ES, smernice 2009/65/ES, smernice 2002/65/ES, smernice 2006/49/ES (bez toho aby boli dotknuté kompetencie Európskeho orgánu pre bankovníctvo z hľadiska prudenciálneho dohľadu), smernice … [budúca smernica AIFM] a nariadenia … [budúce nariadenie CRA] vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto predpisov a všetkých ostatných predpisov Spoločenstva, ktorými sa zverujú úlohy orgánu pre cenné papiere a trhy.

2.        Orgán pôsobí v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia a smernice 97/9/ES, smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, smernice 2002/47/ES, smernice 2002/87/ES, smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES, smernice 2004/25/ES, smernice 2004/39/ES, smernice 2004/109/ES, smernice 2005/60/ES, smernice 2009/65/ES, smernice 2002/65/ES, smernice 2006/49/ES (bez toho aby boli dotknuté kompetencie Európskeho orgánu (bankovníctvo) z hľadiska prudenciálneho dohľadu), smernice … [budúca smernica AIFM] a nariadenia … [budúce nariadenie CRA] vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto predpisov a všetkých ostatných predpisov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a.      Orgán koná aj v oblasti činností úverových inštitúcií, finančných konglomerátov, investičných firiem, platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí, a to aj v záležitostiach práv akcionárov, podnikovej správy, auditov a finančného výkazníctva, aby sa zabezpečilo účinné a ucelené uplatňovanie právnych predpisov uvedených v odseku 2. Orgán by mal tiež prijať primerané kroky v súvislosti s ponukami na prevzatie, klíringom, otázkami vysporiadania, sekuritizáciou, predajom nakrátko a s otázkami derivátov vrátane štandardizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté právomoci Komisie, najmä na základe článku 226 zmluvy s cieľom zaručiť súlad s právnymi predpismi Spoločenstva.

3.        Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté právomoci Komisie, najmä na základe článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom zaručiť súlad s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.        Cieľom orgánu je prispieť k:

4. Cieľom orgánu je chrániť verejné hodnoty, akými sú krátkodobá, strednodobá a dlhodobá stabilita finančného systému, solventnosť a likvidita finančných inštitúcií, transparentnosť trhov a finančných produktov a ochrana depozitárov a investorov. Orgán prispieva k:

(i) zlepšeniu fungovania vnútorného trhu, predovšetkým vrátane vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu,

(i) zlepšeniu fungovania a konkurencieschopnosti vnútorného trhu, predovšetkým vrátane vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu,

(ii) ochrane investorov,

(ii) zlepšeniu hospodárskej súťaže a inovácie v rámci vnútorného trhu a podpore globálnej konkurencieschopnosti,

 

(iia) podpore finančnej inklúzie

(iii) zaisteniu integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov,

(iii) zaisteniu integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov,

(iv) ochrane stability finančného systému,

 

v) posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu.

(iv) posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu,

 

(v) podpore novej stratégie pre zamestnanosť a rast Európskej únie,

 

(vi) predchádzaniu regulačnej arbitráži a prispieva k rovnakým podmienkam, (vii) zabráneniu vytvorenia budúcich úverových bublín vo finančných inštitúciách v EÚ, a

 

(viii) rozvoju spoločných metodík na posudzovanie vplyvu vlastností produktov a distribučných procesov na finančnú situáciu inštitúcie a na ochranu zákazníkov.

Na tento účel orgán pre cenné papiere a trhy prispeje k zaisteniu konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva uvedených v článku 1 ods. 2, k podporovaniu konvergencie v oblasti dohľadu a k poskytovaniu stanovísk pre Európsky parlament, Radu a Komisiu.

Na tieto účely orgán prispeje k zaisteniu konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania právnych predpisov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, k podporovaniu konvergencie v oblasti dohľadu, k poskytovaniu stanovísk pre Európsky parlament, Radu a Komisiu a k vypracovaniu hospodárskej analýzy trhov na podporu dosiahnutia cieľov orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a.      Pri výkone úloh, ktorými bol orgán na základe tohto nariadenia poverený, venuje orgán osobitnú pozornosť systémovým inštitúciám, ktorých pochybenie alebo zlyhanie môže narušiť fungovanie finančného systému alebo samotného hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.        Orgán pre cenné papiere a trhy je súčasťou Európskeho systému orgánov finančného dohľadu, ďalej len „ESFS“, ktorý funguje ako sieť orgánov dohľadu, ako sa ďalej uvádza v článku 39.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.        Európsky orgán pre cenné papiere a trhy spolupracuje s Európskou Európskym výborom pre systémové riziká, ďalej len „ESRB“, ako sa ustanovuje v článku 21 tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

Európsky systém finančného dohľadu

 

1.        Orgán tvorí súčasť Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS). Hlavným cieľom ESFS je zabezpečenie náležitého uplatňovania pravidiel, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, s cieľom chrániť finančnú stabilitu a tým zabezpečiť dôveru vo finančný systém ako celok a dostatočnú ochranu pre zákazníkov v oblasti finančných služieb.

 

2.        ESFS tvoria:

 

a) Európsky výbor pre systémové riziká;

 

b) Európsky orgán dohľadu (bankovníctvo) zriadený nariadením (EÚ) č. .../2010 [EBA];

 

c) Európsky orgán dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením (EÚ) č. …/2010 (EIOPA);

 

d) Európsky orgán dohľadu (cenné papiere a trhy) zriadený týmto nariadením;

 

e) Európsky orgán dohľadu (spoločný výbor) zriadený v článku 40;

 

f) orgány v členských štátoch uvedené v článku 1 ods. 2 nariadení (EÚ) č. .../2010. [ESMA], nariadenia (EÚ) č …/2010 [EIOPA] a nariadenia (EÚ) č …/2010 [EBA];

 

g) Komisia, a to na účely vykonávania úloh uvedených v článkoch 7 a 9.

 

3.        Orgány, ktoré tvoria súčasť ESFS vrátane príslušných orgánov členských štátov sa zodpovedajú Európskemu parlamentu bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť príslušných orgánov členských štátov voči národným parlamentom.

 

4.        Orgán pravidelne a úzko spolupracuje, zabezpečuje medzisektorovú konzistentnosť práce a dosahuje spoločné stanoviská v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi a k ostatným medzisektorovým záležitostiam s Európskou radou pre systémové riziká, ako aj s Európskym orgánom dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (bankovníctvo) prostredníctvom Spoločného výboru uvedeného v článku 40.

 

5.        Podľa zásady lojálnej spolupráce v zmysle článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii spolupracujú strany ESFS s dôverou a plným vzájomným rešpektom, najmä pri vzájomnom zabezpečovaní tokov náležitých a spoľahlivých informácií.

 

6.        Právomoc dohľadu nad finančnými inštitúciami v Európskej únii majú iba orgány dohľadu zahrnuté v ESFS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1)       „účastník finančného trhu“ znamená akýkoľvek subjekt, na ktorý sa vzťahuje požiadavka v právnych predpisoch uvedená v článku 1 ods. 2 alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonávajú tieto právne predpisy.

(1)        „finančné inštitúcie” znamenajú „úverové inštitúcie”, ako sa definujú v smernici 2006/48/ES, „investičné firmy”, ako sa definujú v smernici 2006/49/ES a „finančné konglomeráty”, ako sa definujú v smernici 2002/87/ES, a všetky ostatné podniky a inštitúcie fungujúce v Európskej únii, ktorých podnikanie má podobný charakter, aj keď nemajú priame transakcie so širokou verejnosťou vrátane verejných a investičných bánk. Pokiaľ však ide o smernicu 2005/60/ES, znamenajú „finančné inštitúcie“ len úverové a finančné inštitúcie, ako sa definujú v uvedenej smernici;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2)       „kľúčový účastník finančného trhu“ znamená účastníka finančného trhu, ktorého pravidelná činnosť alebo finančná spôsobilosť má alebo pravdepodobne bude mať významný vplyv na stabilitu, integritu alebo účinnosť finančných trhov v Spoločenstve.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3)       „príslušné orgány“ znamenajú príslušné orgány a/alebo orgány dohľadu, ako sa definujú v právnych predpisoch v článku 1 ods. 2. Orgány, ktoré spravujú vnútroštátne systémy náhrad pre investorov podľa smernice 97/9/ES, sa takisto považujú za príslušné orgány.

(3)       „príslušné orgány“ znamenajú príslušné orgány, ako sa definujú v smerniciach 2006/48/ES a 2006/49/ES a pokiaľ ide o systémy ochrany vkladov, subjekty, ktoré spravujú systémy ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES, alebo pokiaľ prevádzku systému ochrany vkladov spravuje súkromná spoločnosť, orgán verejnej moci, ktorý vykonáva dohľad nad týmito systémami podľa smernice 94/19/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Orgán pre cenné papiere a trhy je orgánom Spoločenstva s právnou subjektivitou.

1.        Orgán je orgánom Únie s právnou subjektivitou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy má sídlo v Paríži.

Orgán má sídlo vo Frankfurte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmená a, b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných noriem a postupov pre reguláciu a dohľad, najmä poskytovaním stanovísk pre inštitúcie Spoločenstva a vypracovaním usmernení, odporúčaní a návrhov technických noriem, ktoré vychádzajú z právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2;

(a) prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných noriem a postupov pre reguláciu a dohľad, najmä poskytovaním stanovísk pre inštitúcie Únie a vypracovaním usmernení, odporúčaní a návrhov regulačných a vykonávacích noriem, ktoré vychádzajú z právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2;

(b)       prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva, najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, predchádzaním regulačnej arbitráži, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, podporou súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijímaním opatrení v núdzových situáciách;

(b)       prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právnych predpisov Únie, najmä podieľaním sa na spoločnom vykonávaní dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, predchádzaním regulačnej arbitráži, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, zabezpečovaním účinného a jednotného dohľadu nad finančnými inštitúciami a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijímaním opatrení okrem iného v núdzových situáciách;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c)       uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi;

(c)       stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e)       vykonávať spoločné preskúmania analýzy príslušných orgánov s cieľom posilniť konzistentnosť výsledkov dohľadu;

(e)       organizovať a vykonávať spoločné preskúmania analýzy príslušných orgánov s cieľom posilniť konzistentnosť výsledkov dohľadu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fa)     vykonávať ekonomické analýzy trhov s cieľom informovať orgán udeľujúci absolutórium o svojich funkciách;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fb)     podporovať ochranu vkladateľov a investorov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno fc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fc)      konať ako orgán kompetentný na riadenie krízy cezhraničných inštitúcií, ktoré by mohli predstavovať systémové riziko uvedené v článku 12b, orgán, ktorý vedie a vykonáva všetky včasné zásahy, riešenia alebo postupy v prípade platobnej neschopnosti týchto inštitúcií prostredníctvom svojho oddelenia pre riešenie krízy, ako sa uvádza v článku 12c;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g)       plniť všetky ostatné osobitné úlohy uvedené v tomto nariadení alebo v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v článku 1 ods. 2.

(g)       plniť všetky ostatné osobitné úlohy uvedené v tomto nariadení alebo v právnych predpisoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ga)     dohliadať nad tými finančnými inštitúciami, na ktoré sa nevzťahuje dohľad príslušných orgánov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(gb)     poskytovať databázu registrovaných finančných inštitúcií vo svojej oblasti kompetencií, a ak sa to uvádza v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2, na centrálnej úrovni;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a)       vypracovať návrh technických noriem v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 7;

(a)       vypracovať návrh regulačných noriem v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 7;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(aa)     vypracovať návrh vykonávacích noriem v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 7;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e)       prijímať individuálne rozhodnutia určené účastníkom finančného trhu v osobitných prípadoch uvedených v článku 9 ods. 6, článku 10 ods. 3 a článku 11 ods. 4;

(e)       prijímať individuálne rozhodnutia určené finančným inštitúciám v osobitných prípadoch uvedených v článku 9 ods. 6, článku 10 ods. 3 a článku 11 ods. 4;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fa)     priamo zbierať potrebné informácie týkajúce sa finančných inštitúcií;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fb)     dočasne zakázať niektoré druhy transakcií, ktoré ohrozujú správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému Únie alebo jeho časti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno fc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fc)      vyvíjať regulačné normy stanovujúce minimum informácií , ktoré sa majú orgánu poskytnúť o transakciách a finančných inštitúciách, o tom, ako sa bude vykonávať koordinácia zberu a ako sa prepoja existujúce vnútroštátne databázy, aby sa zabezpečilo, že orgán bude mať vždy prístup k príslušným a potrebným informáciám o transakciách a účastníkoch trhu v rámci svojich právomocí v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Orgán pravidelne preskúmava rozhodnutia prijaté v súlade s písmenom fb) pododseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Orgán pre cenné papiere a trhy vykonáva všetky výhradné právomoci v oblasti dohľadu nad subjektmi s dosahom v celom Spoločenstve alebo hospodárskymi činnosťami s dosahom v celom Spoločenstve, ktoré mu boli zverené v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2.

3.        Orgán vykonáva všetky výhradné právomoci v oblasti dohľadu nad subjektmi s dosahom v celej Únii alebo hospodárskymi činnosťami s dosahom v celej Únii, ktoré mu boli zverené v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na tento účel má orgán pre cenné papiere a trhy primerané právomoci spojené s preskúmavaním a presadzovaním práva do praxe, ako sa uvádzajú v príslušných právnych predpisoch, ako aj možnosť účtovať poplatky.

Na účel vykonávania exkluzívnych právomocí podľa odseku 3 má orgán primerané právomoci spojené s preskúmavaním a presadzovaním práva do praxe, ako sa uvádzajú v príslušných právnych predpisoch, ako aj možnosť účtovať poplatky. Orgán úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi a využíva ich odborné poznatky, prostriedky a právomoci na plnenie svojich úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Právomoci príslušných orgánov, ktoré sú členmi orgánu

 

Na dosahovanie cieľov orgánu majú príslušné orgány, ktoré sú členmi orgánu právomoci prijímať preventívne a nápravné opatrenia v oblasti dohľadu a v prípadoch súvisiacich s finančnými inštitúciami aj právomoci vykonávané proporcionálne s cieľom:

 

a) požadovať a prijímať primerané informácie;

 

b) klásť požiadavky na podávanie správ a sprístupnenie informácií;

 

c) vykonávať kontroly na mieste;

 

d) prijímať prudenciálne opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa konfliktov záujmov, dobrého spravovania, likvidity, provízií, dividend a politík odmeňovania;

 

e) rozdeľovať či oddeľovať maloobchodné bankové operácie od obchodovania a iných neobslužných činností v prípade relevantného rizika vyhodnoteného podľa spoločných kritérií;

 

f) dočasne obmedziť alebo zakázať určité produkty alebo typy transakcií, ktoré môžu priamo alebo nepriamo spôsobiť nadmernú volatilitu na trhoch alebo úplne či sčasti narušiť finančný systém Únie, verejné financie alebo reálne hospodárstvo;

 

g) nariadiť finančným inštitúciám pôsobiť cez dcérsku spoločnosť v prípade významného rizika vyhodnoteného na základe spoločných kritérií;

 

h) ukladať varovné pokuty;

 

i) vyhlásiť manažérov a riaditeľov za nespôsobilých vykonávať svoju funkciu;

 

j) odvolávať výkonných pracovníkov a predstavenstvá;

 

k) dočasne zasahovať do finančných inštitúcií;

 

l) odobrať výhody obmedzeného ručenia významným akcionárom alebo finančným inštitúciám, ak sú pasívni pri ochrane záujmov spoločnosti, napríklad v prípade nedostatku transparentnosti, bezbrehého požičiavania alebo vážnych či systémových priestupkov;

 

m) rozšíriť finančnú zodpovednosť na manažérov, riaditeľov alebo finančné inštitúcie, ktoré spôsobujú závažné a systematické porušovanie právnych predpisov Únie alebo sa na ňom podieľajú, alebo majú neprimeraný systém stimulov pre svoje služby;

 

n) požadovať v prípade potreby vyhlásenia manažérov a členov správnych rád o záujmoch, činnostiach a majetku;

 

o) žiadať vypracovanie podrobného rozhodovacieho režimu, ktorý bude pravidelne aktualizovaný a bude pozostávať zo štruktúrovaného mechanizmu včasného zasahovania, promptných nápravných opatrení a pohotovostného konkurzného plánu;

 

p) rušiť licencie a odoberať pasy;

 

q) odsúhlasiť protokoly na čo najrýchlejšie a maximálne samočinné dosiahnutie spoločnej reakcie na úrovni Únie s cieľom prevencie alebo nápravy narušenia trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Orgán pre cenné papiere a trhy môže vypracúvať technické normy v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2. Orgán pre cenné papiere a trhy predkladá návrh noriem na schválenie Komisii.

1.        Orgán môže vypracúvať regulačné normy s cieľom doplniť, aktualizovať alebo zmeniť prvky, ktoré nie sú podstatné z hľadiska legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2. Regulačné normy nesmú zahŕňať strategické rozhodnutia a ich obsah je obmedzený legislatívnym aktom, na základe ktorého sú prijaté.

Pred predložením technických noriem Komisii orgán pre cenné papiere a trhy podľa potreby vykoná otvorenú verejnú konzultáciu k týmto normám a analyzuje možné súvisiace náklady a príjmy.

2.        Orgán vykoná otvorenú verejnú konzultáciu k regulačným normám a analyzuje možné súvisiace náklady a príjmy pred prijatím navrhovaných regulačných noriem. Orgán si taktiež vyžiada stanovisko alebo radu od Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenej v článku 22.

 

3.        Orgán predkladá návrh regulačných noriem na schválenie Komisii a súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu noriem rozhodne, či návrh noriem schváli. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac. Komisia môže schváliť návrh noriem iba sčasti alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Spoločenstva.

4.        Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu regulačných noriem rozhodne, či návrh regulačných noriem schváli, zamietne alebo zmení a doplní. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o svojom rozhodnutí, s uvedením dôvodov.

Ak Komisia normy neschváli alebo ich schváli sčasti alebo so zmenami a doplneniami, informuje orgán pre cenné papiere a trhy o svojich dôvodoch.

5.        Komisia môže zmeniť a doplniť návrh regulačných noriem, ak by boli nezlučiteľné s právom Únie, nerešpektovala by sa nimi zásada proporcionality alebo by boli v protiklade so základnými zásadami jednotného trhu pre finančné služby uvedenými v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa finančných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Normy prijíma Komisia prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí a uverejňujú sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Vykonávanie delegovania

 

1.        Právomoc prijímať regulačné normy uvedená v článku 7 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

 

2.        Tieto návrhy regulačných noriem Komisia prijíma vo forme nariadení alebo rozhodnutí.

 

3.        Ihneď po prijatí regulačnej normy o ňom Komisia upovedomí súčasne Európsky parlament a Radu.

 

4.        Právomoc na prijímanie regulačnej normy sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 7b až 7d.

 

5.        V správe uvedenej v článku 35 predseda orgánu informuje Európsky parlament a Radu o regulačných normách, ktoré boli schválené, a uvedie príslušné orgány, ktoré ich neplnia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Námietky proti regulačným normám

 

1.        Európsky parlament alebo Rada môžu proti regulačnej norme vzniesť námietku do štyroch mesiacov odo dňa jej oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže toto obdobie o dva mesiace predĺžiť.

 

2.        Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie ani Európsky parlament ani Rada námietku proti regulačnej norme, bude táto norma uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

 

3.        Pred uplynutím tejto lehoty a v mimoriadnych a náležite odôvodnených prípadoch môže Európsky parlament aj Rada informovať Komisiu o tom ,že neplánujú vzniesť námietky proti regulačnej norme. V takýchto prípadoch sa regulačná norma uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

 

4.        Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú námietku proti regulačnej norme, táto norma nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky proti regulačnej norme, uvedie dôvody týchto námietok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 7 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7c

 

Neschválenie alebo zmena a doplnenie návrhu regulačných noriem

 

1.        V prípade, ak Komisia neschváli návrh regulačnej normy alebo ho zmení a doplní, Komisia informuje orgán, Európsky parlament a Radu, pričom uvedie dôvody.

 

2.        Európsky parlament alebo Rada si môžu v lehote jedného mesiaca predvolať zodpovedného komisára a predsedu orgánu na ad hoc schôdzu príslušného výboru Európskeho parlamentu alebo schôdzu Rady, aby predstavili a vysvetlili svoje rozpory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 7 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7d

 

Odvolanie delegovania právomoci

 

1.        Delegovanie právomocí uvedené v článku 7 môže byť zrušené Európskym parlamentom alebo Radou.

 

2.        V rozhodnutí o zrušení sa uvádzajú dôvody tohto zrušenia a ukončuje sa ním delegovanie.

 

3.        Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o tom, či zruší delegovanie právomocí, sa bude snažiť informovať druhú inštitúciu a Komisiu v rámci primeranej lehoty pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie právomoci pre regulačné normy, ktoré by mohli byť zrušené, a možné dôvody na zrušenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 7 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7e

 

Vykonávacie normy

 

1.        Orgán môže vytvoriť návrh noriem na vykonanie právne záväzných aktov Európskej únie v oblastiach, ktoré sú osobitne stanovené v tomto nariadení a v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

 

2.        Orgán vykoná otvorenú verejnú konzultáciu k vykonávacím normám a analyzuje možné súvisiace náklady a príjmy pred prijatím navrhovaných vykonávacích noriem. Orgán si taktiež vyžiada stanovisko alebo radu od Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenej v článku 22.

 

3. Orgán predkladá svoj návrh vykonávacích noriem Komisii na schválenie v súlade s článkom 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a zároveň Európskemu parlamentu a Rade.

 

4.        Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu vykonávacích noriem rozhodne, či návrh vykonávacích noriem schváli, zamietne alebo zmení a doplní. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o svojom rozhodnutí s uvedením dôvodov.

 

5.        Komisia môže zmeniť a doplniť návrh vykonávacích noriem, ak by boli nezlučiteľné s právom Únie, nerešpektovala by sa nimi zásada proporcionality alebo by boli v protiklade so základnými zásadami vnútorného trhu pre finančné služby.

 

6.        V prípade, že Komisia neschváli návrh vykonávacích noriem alebo ho zmení a doplní, informuje o tom orgán, Európsky parlament a Radu, pričom uvedie svoje dôvody.

 

7.        Po ukončení náležitého postupu sa normy uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy vydáva usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom alebo účastníkom finančného trhu s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

1.        Orgán vydáva usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom alebo finančnými inštitúciám s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie právnych predpisov Únie.

 

2.        Orgán organizuje otvorené verejné konzultácie o týchto usmerneniach a odporúčaniach a vykoná analýzu prípadných súvisiacich nákladov a prínosov. Orgán si taktiež vyžiada stanovisko alebo radu od Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenej v článku 22. Tieto konzultácie, analýzy, stanoviská a rady sú proporcionálne v súvislosti s rozsahom, charakterom a vplyvom usmernenia alebo odporúčania.

 

3.        Každý príslušný orgán rozhodne do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania o tom, či plánuje dodržiavať toto usmernenie alebo odporúčanie. Ak príslušný orgán neplánuje dodržiavať toto usmernenie alebo odporúčanie, informuje orgán a uvedie dôvody. Orgán uverejní tieto dôvody.

Príslušné orgány vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

4.        Vo svojej správe uvedenej v článku 35 ods. 2 predseda orgánu informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu o vydaných usmerneniach a odporúčaniach a uvedie vnútroštátne orgány, ktoré ich nedodržiavajú, ako aj spôsoby, akými plánuje zabezpečiť, aby tieto vnútroštátne orgány plnili jeho odporúčania a usmernenia v budúcnosti.

Ak príslušný orgán neuplatňuje tieto usmernenia alebo odporúčania, je povinný informovať orgán o svojich dôvodoch.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Ak príslušný orgán neuplatňuje správne právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2, najmä ak nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch, orgán pre cenné papiere a trhy má právomoci uvedené v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

1.        Ak príslušný orgán neuplatňuje správne právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2 vrátane regulačných a vykonávacích noriem ustanovených v súlade s článkom 7 a 7e, najmä ak nezaistí, aby finančná inštitúcia spĺňala požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch, orgán má právomoci uvedené v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Orgán pre cenné papiere a trhy môže na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Komisie alebo z vlastnej iniciatívy a po informovaní dotknutého príslušného orgánu preskúmať údajné nesprávne uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

2.        Orgán môže na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Komisie, Európskeho parlamentu, Rady alebo člena Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, alebo z vlastnej iniciatívy a po informovaní dotknutého príslušného orgánu preskúmať údajné nesprávne uplatňovanie právnych predpisov Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 20, príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu pre cenné papiere a trhy všetky informácie, ktoré orgán pre cenné papiere a trhy považuje za potrebné pre svoje preskúmavanie.

3.        Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 20, príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu všetky informácie, ktoré orgán pre cenné papiere a trhy považuje za potrebné pre svoje preskúmavanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Orgán pre cenné papiere a trhy môže najneskôr do dvoch mesiacov od začatia preskúmavania adresovať dotknutému príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na dodržanie právnych predpisov Spoločenstva.

4.        Orgán môže najneskôr do dvoch mesiacov od začatia preskúmavania adresovať dotknutému príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na dodržanie právnych predpisov Únie. Orgán zabezpečí, aby sa dodržalo právo adresátov rozhodnutia na vypočutie.

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporúčania informuje orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania právnych predpisov Spoločenstva.

5.        Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporúčania informuje orgán o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.        Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Spoločenstva v lehote jedného mesiaca od prijatia odporúčania orgánu pre cenné papiere a trhy, Komisia môže na základe informácií orgánu pre cenné papiere a trhy alebo z vlastnej iniciatívy prijať rozhodnutie, ktorým príslušný orgán požiada, aby prijal potrebné opatrenia na dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva.

6.        Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Únie v lehote desiatich pracovných dní ustanovenej v ods. 3 od prijatia odporúčania orgánu, orgán prijme rozhodnutie, ktorým príslušný orgán požiada, aby prijal potrebné opatrenia na dodržiavanie právnych predpisov Únie.

Komisia prijme takéto rozhodnutie najneskôr do troch mesiacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac.

Orgán prijme takéto rozhodnutie najneskôr do jedného mesiaca od prijatia odporúčania.

Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo adresátov rozhodnutia na vypočutie.

 

Orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány poskytnú Komisii všetky potrebné informácie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.        Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na vykonávanie rozhodnutia Komisie.

7.        Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na vykonávanie rozhodnutia orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.        Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie uvedené v odseku 4 tohto článku v lehote v ňom uvedenej a ak je to potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov zo strany príslušného orgánu s cieľom zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému, orgán pre cenné papiere a trhy môže v prípade, že sú príslušné požiadavky právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 priamo uplatniteľné na účastníkov finančného trhu, prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vrátane zastavenia všetkých činností.

8.        Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie uvedené v odseku 5 tohto článku v lehote v ňom uvedenej a ak je to potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov zo strany príslušného orgánu s cieľom zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému, orgán prijme individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jej povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Únie vrátane zastavenia všetkých činností.

Rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy musí byť v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Komisia podľa odseku 4.

Rozhodnutie orgánu musí byť v súlade s rozhodnutím, ktoré sa prijalo podľa odseku 4. Akékoľvek právne alebo súdne výdavky spôsobené orgánu z dôvodu uplatňovania tohto článku znáša Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7.        Rozhodnutia prijaté na základe odseku 6 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci.

9.        Rozhodnutia prijaté na základe odseku 8 sa uplatňujú na všetky príslušné finančné inštitúcie, ktoré pôsobia v jurisdikcii, ktorá nie je v súlade s právom Únie a majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci.

Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 4 alebo 6, musia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 5 alebo 8, musia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a.      V správe uvedenej v článku 35 ods. 2 predseda stanoví, ktoré príslušné orgány a finančné inštitúcie nesplnili rozhodnutia uvedené v odsekoch 4 a 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Spoločenstve alebo jeho časti, Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť orgánu pre cenné papiere a trhy, Rady alebo ESRB prijať rozhodnutie určené orgánu pre cenné papiere a trhy, v ktorom sa na účely tohto nariadenia určí existencia núdzovej situácie.

1.        V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, ESRB môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť orgánu, Rady, Európskeho parlamentu alebo Komisie vydať varovanie, v ktorom sa vyhlási núdzová situácia, aby orgán mohol bez ďalších požiadaviek prijať jednotlivé rozhodnutia uvedené v odseku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a.      Po vydaní varovania ESRB súčasne informuje Európsky parlament, Radu, Komisiu a orgán. Záver, ktorý navrhol ESRB, je predmetom výmeny názorov ex post medzi predsedom ESRB, Európskym parlamentom a zodpovedným komisárom a je účinný čo najskôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b.      V prípade vydania varovania orgán aktívne podporuje a v prípade potreby koordinuje všetky opatrenia príslušných vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Ak Komisia prijala rozhodnutie podľa odseku 1, orgán pre cenné papiere a trhy môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné orgány požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na odstránenie všetkých rizík, ktoré môžu ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti, a to tak, že zaistí, aby účastníci finančného trhu a príslušné orgány spĺňali požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch.

2.        Ak ESRB prijal rozhodnutie podľa odseku 1, orgán prijme individuálne rozhodnutia s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány prijali potrebné opatrenia v súlade s týmto nariadením na riešenie všetkých rizík, ktoré môžu ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti, a to tak, že zaistí, aby finančné inštitúcie a príslušné orgány spĺňali požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, ak kompetentný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy uvedené v odseku 2 v lehote v ňom uvedenej, orgán pre cenné papiere a trhy môže v prípade, že sú príslušné požiadavky právnych predpisov uvedené v článku 1 ods. 2 priamo uplatniteľné na účastníkov finančného trhu, prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vrátane zastavenia všetkých činností.

3.        Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu uvedené v odseku 2 v lehote v ňom stanovenej, orgán prijme individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jej povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vrátane zastavenia všetkých činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a.      Ak inštitúcia, ktorej je rozhodnutie určené, odmieta dodržiavať právo Únie alebo konkrétne rozhodnutie orgánu, orgán môže začať konanie pred vnútroštátnymi súdmi vrátane návrhu na nariadenie predbežných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a.      ESRB preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie alebo orgánu a hneď, ako je to vhodné, vyhlási ukončenie núdzovej situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b.      V správe uvedenej v článku 35 ods. 2 predseda stanoví individuálne rozhodnutia určené vnútroštátnym orgánom a finančným inštitúciám podľa odsekov 3 a 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 9, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom akcie alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu v oblastiach, v ktorých sa na základe právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 vyžaduje spolupráca, koordinácia a spoločné rozhodovanie príslušných orgánov z viac ako jedného členského štátu, na žiadosť jedného z dotknutých príslušných orgánov môže orgán pre cenné papiere a trhy pomôcť orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odseku 2.

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 9, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom akcie alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu v oblastiach, v ktorých sa na základe právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 vyžaduje spolupráca, koordinácia alebo spoločné rozhodovanie príslušných orgánov z viac ako jedného členského štátu, orgán na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov prevezme vedúcu úlohu pri pomoci uvedeným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán pre cenné papiere a trhy stanoví lehoty na zmierenie medzi príslušnými orgánmi, pričom zohľadní všetky príslušné lehoty vymedzené v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj zložitosť a naliehavosť veci.

2. Orgán stanoví lehoty na zmierenie medzi príslušnými orgánmi, pričom zohľadní všetky príslušné lehoty vymedzené v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj zložitosť a naliehavosť veci. V tomto štádiu orgán zohrá úlohu sprostredkovateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak na konci fázy zmierenia dotknuté príslušné orgány nedosiahnu dohodu, orgán pre cenné papiere a trhy môže prijať rozhodnutie, v ktorom ich požiada, aby prijali konkrétne opatrenia alebo sa zdržali činnosti s cieľom urovnať záležitosť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

3. Ak na konci fázy zmierenia dotknuté príslušné orgány nedosiahnu dohodu, orgán prijme v súlade s druhým pododsekom článku 29 ods. 1 rozhodnutie urovnať spor a požiadať ich, aby prijali konkrétne opatrenia v súlade s právnymi predpismi Únie so záväzným účinkom na dotknuté príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy a tým nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky naňho priamo uplatniteľné v zmysle právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán môže prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom ho požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Spoločenstva vrátane zastavenia všetkých činností.

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu a tým nezaistí, aby finančná inštitúcia spĺňala požiadavky na ňu priamo uplatniteľné v zmysle právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán prijme individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom ju požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jej povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Únie vrátane zastavenia všetkých činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a.      Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci.

 

Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 3 alebo 4, musia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b.      V správe uvedenej v článku 35 ods. 2 predseda stanoví individuálne rozhodnutia určené príslušným orgánom a finančným inštitúciám podľa odsekov 3 a 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi v rôznych sektoroch

 

Spoločný výbor v súlade s postupom stanoveným v článku 11 urovnáva spory, ktoré môžu vzniknúť medzi príslušnými orgánmi konajúcimi podľa článku 42.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Organ pre cenné papiere a trhy bude prispievať k podpore účinného a konzistentného fungovania kolégií orgánov dohľadu a monitorovať dôslednosť vykonávania právnych predpisov Spoločenstva v rámci kolégií.

1. Orgán prispieva k podpore a monitorovaniu efektívneho, účinného a konzistentného fungovania kolégií orgánov dohľadu uvedených v právnych predpisoch stanovených v článku 1 ods. 2dbá o dôslednosť vykonávania právnych predpisov Únie v rámci kolégií. Zamestnanci orgánu sa môžu zúčastňovať na akýchkoľvek činnostiach vrátane skúmaní na mieste uskutočňovaných spoločne dvomi alebo viacerými príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Orgán pre cenné papiere a trhy sa zúčastňuje v kolégiách orgánov dohľadu ako pozorovateľ, ak sa to považuje za vhodné. Na účely tejto účasti sa orgán pre cenné papiere a trhy považuje za „príslušný orgán“ v zmysle príslušných právnych predpisov a na požiadanie dostane všetky príslušné informácie rovnako ako ostatní členovia kolégia.

2.        Orgán podľa vlastného uváženia vedie kolégiá orgánov dohľadu. Na tento účel sa považuje za „príslušný orgán“ v zmysle príslušných právnych predpisov. Vykonáva aspoň tieto činnosti:

 

a) zhromažďuje a vymieňa všetky relevantné informácie v prípade fungujúcich spoločností, ako aj v núdzových situáciách s cieľom uľahčiť prácu kolégií orgánov dohľadu a vytvoriť a riadiť centrálny systém na sprístupnenie takýchto informácií príslušným orgánom v kolégiách orgánov dohľadu.

 

b) iniciuje a koordinuje záťažové testy v rámci Európskej únie s cieľom posúdiť reakcie finančných inštitúcií, a to najmä tých, ktoré sú určené v článku 12b, na nepriaznivý vývoj na trhu, pričom zaistí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatňovala čo najkonzistentnejšia metodika.

 

c) plánuje a riadi činnosti dohľadu v prípade fungujúcich spoločností, ako aj v núdzových situáciách a posudzuje riziká, ktorým finančné inštitúcie sú alebo môžu byť vystavené; a

 

d) vykonáva dohľad nad plnením úloh príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a.      Orgán môže vydávať regulačné a vykonávacie normy, usmernenia a odporúčania prijaté podľa článkov 7, 7e a 8 s cieľom harmonizovať fungovanie dohľadu a najlepšie postupy prijaté kolégiami orgánov dohľadu. Orgány schvaľujú písomné pravidlá fungovania každého kolégia s cieľom zabezpečiť konvergentné fungovanie všetkých kolégií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b.      Právne záväzná sprostredkovateľská úloha by mala umožniť orgánu riešiť spory medzi príslušnými orgánmi podľa postupu stanovenom v článku 11. Ak sa nedosiahne dohoda medzi príslušnými kolégiami orgánov dohľadu, orgán môže prijať rozhodnutia v oblasti dohľadu priamo uplatniteľné na príslušné inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Všeobecné ustanovenia

 

1.        Orgán venuje osobitnú pozornosť rizikám narušenia finančných služieb, ktoré (i) je spôsobené poškodením celého finančného systému alebo jeho časti a (ii) môže mať vážny negatívny vplyv na vnútorný trh a skutočné hospodárstvo (systémové riziko), a zaoberá sa nimi. Všetky typy finančných sprostredkovateľov, trhov a infraštruktúry môžu byť do určitej miery systematicky dôležité.

 

2.        Orgán v spolupráci s Európskou radou pre systémové riziká vypracuje spoločný súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov (tzv. prehľad rizík), ktorý bude slúžiť ako základ na udelenie ratingu dohľadu cezhraničným inštitúciám určeným v článku 12b. Tento rating sa pravidelne reviduje s cieľom zohľadniť zásadné zmeny rizikového profilu inštitúcie. Rating dohľadu je dôležitým prvkom rozhodnutia priamo dohliadať na nezdravú inštitúciu alebo zasahovať do nej.

 

3.        Bez toho, aby boli dotknuté legislatívne akty uvedené v článku 1 ods. 2, orgán podľa potreby navrhne dodatočný návrh regulačných a vykonávacích noriem, ako aj usmernení a odporúčaní pre inštitúcie určené v článku 12b.

 

4.        Orgán vykonáva dohľad nad cezhraničnými inštitúciami, ktoré môžu predstavovať systémové riziko, ako je uvedené v článku 12b. V týchto prípadoch orgán koná prostredníctvom príslušných orgánov.

 

5.        Orgán zriadi oddelenie pre riešenie krízy s mandátom zaviesť do praxe jasne vymedzenú správu a pracovné postupy krízového riadenia od skorého zásahu k vyriešeniu a insolventnosti a viesť takéto postupy.

 

6.        Všetky finančné inštitúcie určené v článku 12b sa musia podieľať na Európskom fonde stability v súlade s článkom 12d. Finančné inštitúcie pôsobiace v jednom členskom štáte majú možnosť pripojiť sa k fondu stability. Príspevky do európskeho fondu by mali nahradiť príspevky do vnútroštátnych fondov podobného druhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Článok 12 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12b

 

Určenie systémových inštitúcií, ktoré by potenciálne mohli predstavovať systémové riziko

 

1.        Dozorná rada môže po konzultácii s ESRB v súlade s postupom stanoveným v článku 29 ods. 1 určiť cezhraničné inštitúcie, v prípade ktorých môže z dôvodu systémových rizík vzniknúť potreba priameho dohľadu nad nimi vykonávaného orgánom prípadne oddelením pre riešenie krízy v súlade s článkom 12c.

 

2.        Kritériá na určovanie takýchto finančných inštitúcií zodpovedajú kritériám stanoveným Radou pre finančnú stabilitu, Medzinárodným menovým fondom a Bankou pre medzinárodné zúčtovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh nariadenia

Článok 12 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12c

 

Oddelenie pre riešenie krízy

 

1.        Oddelenie pre riešenie krízy udržuje finančnú stabilitu a minimalizuje škodlivý vplyv problémových inštitúcií určených v článku 12b v zvyšnej časti systému a v celom hospodárstve a znižuje náklady daňovníkov pri dodržaní zásady proporcionality, hierarchie veriteľov a zaručení rovnakého zaobchádzania naprieč hranicami.

 

2.        Oddelenie pre riešenie krízy má právomoc plniť úlohy stanovené v odseku 1 s cieľom ozdraviť problémové inštitúcie alebo rozhodnúť o ukončení činnosti neperspektívnych inštitúcií. Okrem iných opatrení môže požadovať úpravu v oblasti kapitálu alebo likvidity, prispôsobenie súboru obchodných činností, zlepšenie procesov, vymenovať alebo nahradiť predstavenstvo, odporučiť pomoc v oblasti záruk, úverov a likvidity, úplný alebo čiastočný predaj, výmenu dlhu za akcie alebo prevzatie inštitúcie do dočasného verejného vlastníctva.

 

3.        Oddelenie pre riešenie krízy pozostáva z odborníkov vymenovaných dozornou radou orgánu, ktorí majú znalosti a odbornosť v oblasti reštrukturalizácie, ozdravovania a likvidácie finančných inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Článok 12 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12d

 

Európsky fond stability

 

1.        Európsky fond stability pre cenné papiere a trhy (fond stability) sa zriaďuje s cieľom posilniť internalizáciu nákladov finančného systému a pomôcť pri riešení krízy v zlyhávajúcich cezhraničných inštitúciách. Finančné inštitúcie pôsobiace len v jednom členskom štáte majú možnosť pripojiť sa k fondu stability. Fond stability prijíma vhodné opatrenia s cieľom predísť tomu, aby dostupnosť pomoci vytvárala morálne riziko.

 

2.        Fond stability je financovaný z priamych príspevkov všetkých finančných inštitúcií určených v článku 12b ods. 1. Tieto príspevky sú primerané úrovni rizika a podielu na systémovom riziku, ktorý každá z nich predstavuje, a zmenám celkového rizika v čase, ako je určené v ich prehľade rizík. Úrovne požadovaných príspevkov zohľadňujú širšie ekonomické podmienky a potrebu finančných inštitúcií ponechať si kapitál na ďalšie regulačné a podnikateľské potreby.

 

3.        Fond stability riadi rada vymenovaná orgánom na obdobie piatich rokov. Členovia rady sa volia z radov zamestnancov navrhnutých vnútroštátnymi orgánmi. Fond stability zriadi tiež konzultačnú radu, v ktorej budú nehlasujúci zástupcovia finančných inštitúcií podieľajúcich sa na ňom. Rada fondu stability môže orgánu navrhnúť outsourcing riadenia jeho prostriedkov u osvedčených inštitúcií (ako je EIB). Tieto prostriedky by sa mali investovať do bezpečných a likvidných nástrojov.

 

4.        Ak súhrn zdrojov z príspevkov inštitúcií nepostačuje na vyriešenie problémov, fond stability má možnosť zvýšiť svoje zdroje vydaním dlhopisov alebo použiť iné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Orgán pre cenné papiere a trhy uľahčí delegovanie úloh a zodpovedností medzi príslušnými orgánmi určením tých úloh a povinností, ktoré sa môžu delegovať alebo spoločným vykonávaním a presadzovaním najlepších postupov.

2.        Orgán podnecuje a uľahčuje delegovanie úloh a zodpovedností medzi príslušnými orgánmi určením tých úloh a zodpovedností, ktoré sa môžu delegovať alebo spoločne vykonávať, a presadzovaním najlepšej praxe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a.      Výsledkom delegovania zodpovedností je nové rozdelenie právomocí ustanovených v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2. Postupy, presadzovanie a administratívne a súdne preskúmanie v súvislosti s delegovanými zodpovednosťami upravuje právo splnomocneného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a.      Neuzatvárajú sa žiadne bilaterálne dohody týkajúce sa delegovania v prípade tých inštitúcií, ktoré sú uvedené v článku 12b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b.      Orgán deleguje na orgány v členských štátoch úlohy a zodpovednosti v oblasti vykonávania prudenciálneho dohľadu nad inštitúciami uvedenými v článku 12a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Orgán pre cenné papiere a trhy zohráva aktívnu úlohu pri budovaní spoločnej európskej kultúry dohľadu a konzistentného vykonávania dohľadu a zaisťovania jednotných postupov a zosúladených prístupov v celom Spoločenstve a vykonáva aspoň tieto činnosti:

1.        Orgán zohráva aktívnu úlohu pri budovaní spoločnej európskej kultúry dohľadu a konzistentného vykonávania dohľadu a zaisťovania jednotných postupov a zosúladených prístupov v celej Únii a vykonáva aspoň tieto činnosti:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c)        prispieva k vypracovaniu vysokokvalitných a jednotných noriem dohľadu, vrátane noriem pre výkazníctvo;

c)        prispieva k vypracúvaniu vysokokvalitných a jednotných noriem dohľadu vrátane celosvetových účtovných noriem a noriem pre výkazníctvo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d)        prešetruje uplatňovanie príslušných technických noriem prijatých Komisiou, usmernení a odporúčaní vydaných orgánom pre cenné papiere a trhy a v prípade potreby navrhuje zmeny a doplnenia;

d)        prešetruje uplatňovanie príslušných regulačných a vykonávacích noriem prijatých Komisiou, usmernení a odporúčaní vydaných orgánom a v prípade potreby navrhuje zmeny a doplnenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne vykonáva spoločné preskúmanie analýz niektorých alebo všetkých činností príslušných orgánov s cieľom ďalej zvýšiť konzistentnosť výsledkov dohľadu. Orgán pre cenné papiere a trhy na tento účel vypracuje metódy s cieľom umožniť objektívne posúdenie a porovnanie medzi preskúmavanými orgánmi.

1.        Orgán pravidelne organizuje a vykonáva analýzy partnerských preskúmaní niektorých alebo všetkých činností príslušných orgánov s cieľom ďalej zvýšiť konzistentnosť výsledkov dohľadu. Orgán na tento účel vypracuje metódy s cieľom umožniť objektívne posúdenie a porovnanie medzi orgánmi, ktoré sú predmetom preskúmania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a)        primeranosti inštitucionálnych dohovorov, zdrojov a odborných znalostí zamestnancov príslušného orgánu s osobitným zreteľom na účinné uplatňovanie právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 a na schopnosť reagovať na vývoj na trhu;

a)        primeranosti inštitucionálnych dohovorov, zdrojov a odborných znalostí zamestnancov príslušného orgánu s osobitným zreteľom na účinné uplatňovanie regulačných a vykonávacích noriem uvedených v článkoch 7 a 7e a právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 a na schopnosť reagovať na vývoj na trhu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b)        stupňa konvergencie dosiahnutého pri uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva a pri postupoch v oblasti dohľadu vrátane technických noriem, usmernení a odporúčaní prijatých na základe článkov 7 a 8 a v rozsahu, v ktorom postupy dohľadu dosahujú ciele ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva;

b)        stupňa konvergencie dosiahnutého pri uplatňovaní právnych predpisov Únie a pri postupoch v oblasti dohľadu vrátane regulačných a vykonávacích noriem, usmernení a odporúčaní prijatých na základe článkov 7, 7e a 8 a v rozsahu, v ktorom postupy dohľadu dosahujú ciele ustanovené v právnych predpisoch Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Na základe spoločného preskúmania môže orgán pre cenné papiere a trhy vydať odporúčania dotknutému príslušnému orgánu.

3.        Na základe partnerského preskúmania môže orgán prijať návrhy regulačných a vykonávacích noriem v súlade s článkami 7 až 7e, vydať usmernenia a odporúčania v súlade s článkom 8 alebo prijať rozhodnutie určené príslušným orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a.      Orgán sprístupní verejnosti výsledky partnerských preskúmaní a najlepšie postupy, ktoré je možné stanoviť na základe týchto preskúmaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy plní všeobecnú koordinačnú úlohu medzi príslušnými orgánmi vrátane prípadov, keď by nepriaznivý vývoj mohol potenciálne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému v Spoločenstve.

Orgán plní všeobecnú koordinačnú úlohu medzi príslušnými orgánmi vrátane prípadov, keď by nepriaznivý vývoj mohol potenciálne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy podporuje koordinovanú reakciu Spoločenstva, okrem iného prostredníctvom:

Orgán podporuje koordinovanú a konsolidovanú reakciu Únie, okrem iného prostredníctvom:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a)      prijatia všetkých vhodných opatrení v rámci svojich právomocí s cieľom zabezpečiť koordináciu príslušných orgánov v prípade vývoja, ktorý by mohol ohroziť fungovanie finančných trhov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b)      funkcie ústredného miesta pre regulačné výkazníctvo v prípade inštitúcií pôsobiacich vo viac ako jednom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty poskytujú orgánu všetky údaje v rámci regulačného výkazníctva prijaté od inštitúcií uvedených v bode 4 druhého odseku. Po prijatí týchto údajov si orgán vymieňa informácie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Orgán pre cenné papiere a trhy monitoruje a posudzuje vývoj na trhu v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Európsky orgán pre bankovníctvo, ESRB a Európsky parlament, Radu a Komisiu o príslušných mikroprudenciálnych trendoch, možných rizikách a slabých miestach.

1.        Orgán monitoruje a posudzuje vývoj na trhu v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informuje Európsky orgán dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), Európsky orgán dohľadu (bankovníctvo), ESRB a Európsky parlament, Radu a Komisiu o príslušných mikroprudenciálnych trendoch, možných rizikách a slabých miestach. Orgán zahrnie do svojich posudkov ekonomickú analýzu trhov pre finančné inštitúcie a hodnotenie vplyvu, ktorý na ne bude mať možný vývoj trhu.

Orgán pre cenné papiere a trhy predovšetkým v spolupráci s ESRB začína a koordinuje posúdenia reakcií kľúčových účastníkov finančného trhu na nepriaznivý vývoj na trhu v rámci celého Spoločenstva. Pre príslušné orgány na tento účel vypracuje:

2.        Orgán v spolupráci s ESRB začína a koordinuje posúdenia reakcií finančných inštitúcií na nepriaznivý vývoj na trhu v rámci celej Únie. Pre príslušné orgány na tento účel vypracuje:

a)        spoločné metodiky pre posudzovanie vplyvu hospodárskych scenárov na finančné pozície inštitúcií;

a)        spoločné metodiky pre posudzovanie vplyvu hospodárskych scenárov na finančné pozície inštitúcií;

b)        spoločné prístupy oznamovania výsledkov týchto posudzovaní reakcií kľúčových účastníkov finančného trhu.

b)        spoločné prístupy k oznamovaniu výsledkov týchto posúdení reakcií finančných inštitúcií;

 

ba)      spoločné metodiky na posúdenie vplyvu konkrétnych produktov alebo distribučných procesov na finančnú pozíciu inštitúcie a na informácie o vkladateľoch, investoroch a zákazníkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Orgán pre cenné papiere a trhy zaistí primerané pokrytie medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest na základe úzkej spolupráce s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre bankovníctvo.

3.        Orgán zaistí primerané pokrytie medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest na základe úzkej spolupráce s Európskym orgánom dohľadu ( poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), Európskym orgánom dohľadu (bankovníctvo) a prostredníctvom spoločného výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci inštitúcií Spoločenstva, orgán pre cenné papiere a trhy môže nadviazať kontakty s orgánmi dohľadu z tretích krajín. Môže uzavrieť administratívne dohody s medzinárodnými organizáciami a správami z tretích krajín.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci inštitúcií Únie a príslušných orgánov, orgán zastupuje Úniu na všetkých medzinárodných fórach týkajúcich sa regulácie a dohľadu nad inštitúciami spadajúcimi pod právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Orgán nadväzuje kontakty s orgánmi dohľadu z tretích krajín. Môže uzavrieť administratívne dohody s medzinárodnými organizáciami a administratívami tretích krajín. Tieto dohody nebránia členským štátom a príslušným orgánom uzatvárať bilaterálne a multilaterálne dohody s tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy pomáha pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti týkajúcich sa systémov dohľadu v tretích krajinách v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2.

Orgán pomáha pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti týkajúcich sa systémov dohľadu v tretích krajinách v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2. Komisia prijíma regulačné normy v súlade s článkami 7a až 7d na účely posúdení rovnocennosti uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Predseda orgánu v správe uvedenej v článku 35 ods. 2 stanoví administratívne dohody a rozhodnutia o rovnocennosti, ktoré boli dohodnuté s medzinárodnými organizáciami alebo administratívami tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán pre cenné papiere a trhy môže vzhľadom na prudenciálne posúdenia fúzií a nadobudnutí majetkových podielov spadajúce do oblasti pôsobnosti smernice 2007/44/ES z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti príslušných orgánov vydať a uverejniť stanovisko k prudenciálnemu posúdeniu, ktoré má vykonať niektorý orgán členského štátu. Uplatňuje sa článok 20.

2. Orgán môže vzhľadom na prudenciálne posúdenia fúzií a nadobudnutí majetkových podielov spadajúce do oblasti pôsobnosti smernice 2007/44/ES z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti príslušných orgánov monitorovať posudzovanie a poskytovať usmernenia s cieľom zefektívniť a zabezpečiť rovnaké podmienky a vydať a uverejniť stanovisko k prudenciálnemu posúdeniu, ktoré má vykonať niektorý orgán členského štátu. Uplatňuje sa článok 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     145

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a.      Orgán môže na základe spoločných usmernení vykonávať zmeny kontrolného postupu podľa smernice 2007/44/ES. Po prijatí oznámenia orgán vykonáva koordinačnú činnosť spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     146

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy môže požadovať poskytovanie informácií aj v opakujúcich sa intervaloch.

Orgán môže požadovať poskytovanie informácií aj v opakujúcich sa intervaloch. V týchto žiadostiach sa používajú spoločné formáty na podávanie správ, ktoré treba v prípade potreby vyplniť na konsolidovanej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     147

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak príslušné orgány nie sú povinné zhromažďovať požadované informácie , orgán môže zmeniť regulačné alebo vykonávacie normy, ktoré sa týkajú požiadaviek na podávanie správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     148

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu mu môže orgán poskytnúť všetky takéto informácie potrebné na to, aby mohol plniť svoje úlohy za predpokladu, že príslušný dotknutý orgán zavedie primerané opatrenia na zabezpečenie dôvernosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     149

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

 

 

 

Aby sa zabránilo zdvojeniu povinnosti podávať správy, orgán zohľadní existujúce vypracované štatistiky, ktoré šíri a vypracúva Európsky štatistický systém a Európsky systém centrálnych bánk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     150

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Európsky orgán pre cenné papiere a trhy spolupracuje s ERSB.

1.        Orgán úzko a pravidelne spolupracuje s ESRB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     151

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2         Orgán pre cenné papiere a trhy úzko spolupracuje s ESRB. Poskytuje ESRB pravidelné a aktualizované informácie potrebné na dosiahnutie jeho úloh. Všetky údaje potrebné na dosiahnutie jeho úloh, ktoré nie sú v súhrnnej alebo hromadnej forme, sa poskytnú ERSB bezodkladne na základe odôvodnenej žiadosti, ako sa uvádza v článku [15] nariadenia (ES) č. …./...[ESRB].

2.        Orgán poskytuje ESRB pravidelné a aktualizované informácie potrebné na plnenie svojich úloh. Všetky údaje potrebné na dosiahnutie jeho úloh, ktoré nie sú v súhrnnej alebo hromadnej forme, sa poskytnú ESRB bezodkladne na základe odôvodnenej žiadosti, ako sa uvádza v článku [15] nariadenia (EÚ) č. …./2010[ESRB]. Orgán vypracuje zodpovedajúci protokol o poskytovaní dôverných informácií týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     152

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Orgán pre cenné papiere a trhy pri plnení svojich úloh uvedených v tomto nariadení v najvyššej miere zohľadňuje varovania a odporúčania ESRB.

6. Orgán pri plnení svojich úloh uvedených v tomto nariadení zohľadňuje varovania a odporúčania ESRB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     153

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Na účely konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu pre cenné papiere a trhy sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov.

1.        S cieľom pomôcť zjednodušiť konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov (skupina zainteresovaných strán). Všetky dôležité rozhodnutia a kroky orgánu budú prekonzultované so skupinou zainteresovaných strán. Ak treba urýchlene prijať kroky a konzultácia nie je možná, skupinu zainteresovaných strán treba čo najskôr informovať.

 

Skupina zainteresovaných strán sa stretáva aspoň štyrikrát ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     154

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov sa skladá z 30 členov, ktorí predstavujú vyvážené zastúpenie účastníkov finančného trhu Spoločenstva, ich zamestnancov, ako aj spotrebiteľov, investorov a užívateľov finančných služieb.

2. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov sa skladá z 30 členov, ktorí predstavujú vyvážené zastúpenie účastníkov finančného trhu Únie, ich zamestnancov, ako aj spotrebiteľov, investorov a používateľov finančných služieb. Najmenej piati členovia sú nezávislí renomovaní akademickí pracovníci. Počet členov zastupujúcich účastníkov trhu nepresiahne 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     155

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Členov Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov menuje dozorná rada na základe návrhov príslušných zainteresovaných strán.

3.        Členov skupiny zainteresovaných strán vymenúva dozorná rada orgánu na základe návrhov príslušných zainteresovaných strán.

Dozorná rada pri svojom rozhodovaní v možnom rozsahu zaistí primeranú geografickú rovnováhu a zastúpenie zainteresovaných strán z celého Spoločenstva.

Dozorná rada pri svojom rozhodovaní zaistí, aby všetci členovia, ktorí nezastupujú profesionálnych účastníkov trhu alebo ich zamestnancov uviedli akékoľvek možné konflikty záujmov.

Orgán pre cenné papiere a trhy Skupine zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zaistí primeranú administratívnu podporu.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     156

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.        Členovia Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov pôsobia počas obdobia dva a pol roka, po uplynutí ktorého sa uskutoční nové výberové konanie.

4.        Orgán poskytuje skupine zainteresovaných strán všetky potrebné informácie a zabezpečuje jej primeranú administratívnu podporu. Pre členov skupiny zainteresovaných strán, ktorí zastupujú neziskové organizácie, sa stanoví primeraná náhrada. Skupina môže vytvoriť pracovné skupiny pre technické otázky, do ktorých možno vymenovať aj ďalších odborníkov, aby sa zabezpečili potrebné technické znalosti.

Členovia môžu pôsobiť dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Funkčné obdobie členov skupiny zainteresovaných strán je päť rokov a po jeho uplynutí sa uskutoční nové výberové konanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     157

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov môže predkladať stanoviská a oznámenia orgánu k akýmkoľvek otázkam týkajúcim sa úloh orgánu uvedených v článkoch 7 a 8.

5. Skupina zainteresovaných strán predkladá orgánu stanoviská a rady k akýmkoľvek otázkam týkajúcim sa úloh orgánu vrátane tých, ktoré súvisia s dosahovaním spoločných stanovísk s Európskym orgánom dohľadu (bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie), ako sa uvádza v článku 42 s osobitným dôrazom na úlohy stanovené v článkoch 7 až 7e, 8, 10, 14, 15 a 17. Skupina zainteresovaných strán môže ovplyvňovať program zasadnutí orgánu. Všetci zástupcovia skupiny majú možnosť doňho prispievať. Konečné rozhodnutie o navrhovaných bodoch programu prijme skupina zainteresovaných strán, pričom každá podskupina zainteresovaných strán má právo na začlenenie svojich navrhnutých bodov do programu. Každá podskupina zainteresovaných strán môže orgánu predložiť svoje stanovisko a rady. Takéto stanoviská a rady nemusia nevyhnutne predstavovať názory väčšiny skupiny zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     158

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.        Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov prijme svoj rokovací poriadok.

6.        Skupina zainteresovaných strán prijíma svoj rokovací poriadok na základe súhlasu dvojtretinovej väčšiny jej členov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     159

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Orgán pre cenné papiere a trhy zaistí, aby žiadne rozhodnutie prijaté základe článku 10 alebo 11 nezasahovalo do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     160

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na základe článku 11 zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, môže oznámiť orgánu pre cenné papiere a trhy a Komisii do jedného mesiaca po oznámení rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy príslušnému orgánu, že príslušný orgán nebude rozhodnutie vykonávať.

2.        Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na základe článku 10 ods. 2 alebo článku 11 priamo a výrazným spôsobom zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, oznámi to orgánu, Komisii a Európskemu parlamentu do desiatich pracovných dní od oznámenia rozhodnutia orgánu príslušnému orgánu o tom či bude alebo nebude dodržiavať toto rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     161

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát vo svojom oznámení odôvodní, prečo a jasne preukáže, ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.

Členský štát vo svojom oznámení odôvodní, v akom rozsahu rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, a vypracuje k tomu hodnotenie vplyvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     162

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V takom prípade sa rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy pozastaví.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     163

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V lehote jedného mesiaca od oznámenia členského štátu orgán pre cenné papiere a trhy informuje členský štát o tom, či rozhodnutie ponechá alebo či ho zmení a doplní alebo zruší.

2a.      V lehote jedného mesiaca od oznámenia členského štátu orgán informuje členský štát o tom, či rozhodnutie ponechá alebo či ho zmení a doplní alebo zruší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     164

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak orgán pre cenné papiere a trhy svoje rozhodnutie nezmení, Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny vymedzenej v článku 205 Zmluvy o ES do dvoch mesiacov rozhodne, či sa rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy ponechá alebo zruší.

2b.      Ak orgán trvá na svojom rozhodnutí alebo ho pozmení, Rada prijme rozhodnutie o tom, či sa rozhodnutie orgánu ponechá alebo zruší.

 

Rozhodnutie ponechať rozhodnutie orgánu prijímajú jej členovia jednoduchou väčšinou. Rozhodnutie zrušiť rozhodnutie orgánu prijímajú jej členovia kvalifikovanou väčšinou. Hlas dotknutých členov sa v žiadnom z týchto prípadov neberie do úvahy. Kvalifikovanú väčšinu tvorí minimálne 55 % členov Rady bez zástupcu dotknutého členského štátu, pričom zastupuje aspoň 65 % obyvateľstva Únie a to bez obyvateľstva dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     165

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa Rada rozhodne ponechať rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy alebo ak v priebehu dvoch mesiacov neprijme rozhodnutie, pozastavenie tohto rozhodnutia sa bezodkladne skončí.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     166

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak Rada neprijme rozhodnutie do desiatich pracovných dní, rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy sa považuje za ponechané.

Ak Rada neprijme rozhodnutie do desiatich pracovných dní v prípade článku 10 a do jedného mesiaca v prípade článku 11, rozhodnutie orgánu sa považuje za ponechané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     167

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a.      Ak rozhodnutie prijaté podľa článku 10 vedie k použitiu fondov zriadených podľa článku 12d alebo 12e, členské štáty nevyzvú Radu, aby ponechala alebo zrušila rozhodnutie prijaté orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     168

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred prijatím rozhodnutí ustanovených v článku 9 ods. 6, článku 10 ods. 2 a 3 a článku 11 ods. 3 a 4 orgán pre cenné papiere a trhy informuje adresáta o svojom zámere prijať rozhodnutie, pričom stanoví lehotu, v ktorej adresát môže vyjadriť svoje stanovisko k záležitosti a v plnej miere zohľadniť jej naliehavosť.

1. Pred prijatím rozhodnutí ustanovených v tomto nariadení orgán informuje adresáta o svojom zámere prijať rozhodnutie, pričom stanoví lehotu, v ktorej adresát môže vyjadriť svoje stanovisko k záležitosti a v plnej miere zohľadniť jej naliehavosť, zložitosť a prípadné následky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     169

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.        Rozhodnutia, ktoré orgán prijme podľa článkov 9, 10 a 11 sa uverejnia a uvedie sa v nich totožnosť dotknutého príslušného orgánu alebo účastníka finančného trhu a hlavný obsah rozhodnutia, pričom sa zohľadnia oprávnené záujmy účastníkov finančného trhu o ochranu obchodných tajomstiev.

5.        Rozhodnutia, ktoré orgán prijme podľa článkov 9, 10 a 11, sa uverejnia a uvedie sa v nich totožnosť dotknutého príslušného orgánu alebo finančnej inštitúcie a hlavný obsah rozhodnutia, pokiaľ takéto zverejnenie nie je v rozpore s oprávnenými záujmami finančných inštitúcií na ochranu ich obchodných tajomstiev alebo by mohlo vážne ohroziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému Európskej únie alebo jeho časti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     170

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b)       vedúceho príslušného vnútroštátneho orgánu dohľadu v každom členskom štáte, Ak je v členskom štáte viac ako jeden príslušný orgán, tieto orgány sa dohodnú na jednom vedúcom, ktorý bude ich zástupcom v dozornej rade;

(b)       vedúceho príslušného vnútroštátneho orgánu dohľadu v každom členskom štáte, Ak je v členskom štáte viac ako jeden príslušný orgán zodpovedný za uplatňovanie právnych predpisov Únie, tieto orgány sa spoločne dohodnú na tom, ako budú zastupované, ako aj o akýchkoľvek hlasoch podľa článku 29, ktoré sú spoločné;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     171

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa)       dvoch nehlasujúcich zástupcov skupiny zainteresovaných strán, z ktorých jeden je zástupcom neziskových organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     172

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Každý príslušný orgán, a ak existuje viac ako jeden príslušný orgán, tieto orgány spolu, bude zodpovedný za menovanie vlastného náhradníka na vysokej úrovni zo svojho orgánu alebo orgánov, ktorý môže nahradiť člena dozornej rady uvedeného v odseku 1 písm. b) v prípade, že sa táto osoba nemôže zúčastniť.

2.        Každý príslušný orgán zodpovedá za menovanie vlastného náhradníka na vysokej úrovni, ktorý môže nahradiť člena dozornej rady uvedeného v odseku 1 písm. b) v prípade, že sa táto osoba nemôže zúčastniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     173

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely konania v rozsahu pôsobnosti smernice 97/9/ES sprevádza člena dozornej rady uvedeného v odseku 1 písm. b) v prípade potreby zástupca príslušných orgánov, ktoré riadia systémy náhrad pre investorov v každom členskom štáte, ktorý nemá hlasovacie právo.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     174

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Na účely článku 11 dozorná rada zvolá na uľahčenie urovnania sporu porotu, ktorá pozostáva z predsedu a dvoch jej členov, ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré sú stranami sporu.

2.        Na účely článku 11 dozorná rada zvolá na uľahčenie nestranného urovnania sporu nezávislú porotu zloženú z predsedu a dvoch jej členov, ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré sú stranami sporu, a ktorí v spore nemajú zastúpené žiadne záujmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     175

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Rozhodnutie podľa článku 11 prijme dozorná rada na návrh poroty.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     176

Návrh nariadenia

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri vykonávaní úloh zverených na základe tohto nariadenia predseda a hlasujúci členovia dozornej rady konajú nezávisle a objektívne v záujme Spoločenstva a nepožadujú ani nedostávajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Spoločenstva, vlády členského štátu alebo akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

1. Pri vykonávaní úloh zverených na základe tohto nariadenia predseda a hlasujúci členovia dozornej rady konajú nezávisle a objektívne vo výhradnom záujme Únie ako celku a nepožadujú ani nedostávajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, vlády členského štátu alebo akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     177

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a.      Členské štáty, inštitúcie Únie, ani žiadne verejné alebo súkromné orgány sa nesnažia ovplyvňovať členov dozornej rady pri plnení ich úloh súvisiacich s orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     178

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a.       Dozorná rada na návrh predstavenstva prijme výročnú správu o činnosti orgánu na základe návrhu správy uvedeného v článku 38 ods. 7 a do 15. júna ju predloží Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa sa uverejní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     179

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dozorná rada koná na základe kvalifikovanej väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 205 Zmluvy o ES, v prípade aktov uvedených v článkoch 7 a 8 a všetkých opatrení a rozhodnutí prijatých na základe kapitoly VI.

1. Dozorná rada koná na základe rozhodnutia jednoduchej väčšiny svojich členov.

Všetky ostatné rozhodnutia dozornej rady prijímajú jej členovia jednoduchou väčšinou hlasov.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     180

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a.      Rozhodnutia dozornej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou jej členov v súlade so zásadou jedna osoba jeden hlas. Dozorná rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 16 Zmluvy o Európskej únii, v prípade aktov uvedených v článkoch 7 a 8 a všetkých opatrení a rozhodnutí prijatých podľa kapitoly VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     181

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.        V rokovacom poriadku sa podrobne vymedzia ustanovenia, ktorými sa riadi hlasovanie a v prípade potreby pravidlá upravujúce kvóra. Členovia bez hlasovacieho práva a pozorovatelia s výnimkou predsedu a výkonného riaditeľa sa v rámci dozornej rady nezúčastňujú na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií, pokiaľ sa to neustanovuje inak v článku 61 alebo v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2.

netýka sa slovenského znenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     182

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Predstavenstvo sa skladá z predsedu, zástupcu Komisie a štyroch členov zvolených dozornou radou spomedzi jej členov.

1. Predstavenstvo sa skladá z piatich členov: predsedu, štyroch členov zvolených dozornou radou spomedzi jej členov, ktorí majú hlasovacie právo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     183

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S výnimkou predsedu má každý člen predstavenstva zástupcu, ktorý môže zastúpiť člena predstavenstva, ak sa táto osoba nemôže zúčastniť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     184

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú na základe väčšiny prítomných členov. Každý člen má jeden hlas.

 

Výkonný riaditeľ sa bez hlasovacieho práva zúčastňuje na zasadnutiach predstavenstva.

2.        Výkonný riaditeľ a zástupca Komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastňujú na zasadnutiach predstavenstva. Predstavenstvo prijímauverejňuje svoj rokovací poriadok.

Predstavenstvo prijmeuverejní svoj rokovací poriadok.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     185

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Zasadnutia predstavenstva zvoláva predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň tretiny jeho členov a vedie ich predseda.

3.        Zasadnutia predstavenstva zvoláva predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň tretiny jeho členov a vedie ich predseda. Predstavenstvo sa schádza aspoň pred každým zasadnutím dozornej rady a tak často, ako uzná za vhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     186

Návrh nariadenia

Článok 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členovia predstavenstva konajú nezávisle a objektívne v záujme Spoločenstva, nepožadujú ani nedostávajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Spoločenstva, vlády členského štátu alebo akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členovia predstavenstva konajú nezávisle a objektívne vo výhradnom záujme Únie ako celku, nepožadujú ani nedostávajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, vlády členského štátu alebo akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     187

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.        Predstavenstvo po konzultácii s dozornou radou prijme výročnú správu o činnostiach orgánu pre cenné papiere a trhy na základe návrhu správy uvedeného v článku 38 ods. 7 a predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru do 15. júna. Správa sa uverejní.

6.        Predstavenstvo po konzultácii s dozornou radou prijíma štvrťročné správy, ktoré predseda orgánu predkladá Európskemu parlamentu v súlade s článkom 35 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     188

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6.        Predstavenstvo prijíma tiež výročnú správu, ktorú predseda orgánu predkladá Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     189

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Predsedu menuje dozorná rada na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti účastníkov finančného trhu a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou prostredníctvom otvoreného výberového konania.

2.        Predsedu menuje Európsky parlament na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti finančných inštitúcií a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou prostredníctvom otvoreného výberového konania, ktoré organizuje a riadi Komisia.

Kandidát, ktorého vybrala dozorná rada, pred vymenovaním podlieha potvrdeniu Európskym parlamentom.

Komisia predloží Európskemu parlamentu užší zoznam troch uchádzačov. Po vypočutí týchto uchádzačov Európsky parlament vyberie jedného z nich. Uchádzača vybraného týmto spôsobom vymenuje dozorná rada. Dozorná rada zvolí zo svojich členov aj zástupcu, ktorý zastáva funkciu predsedu v jeho neprítomnosti. Tento zástupca nie je členom predstavenstva.

Dozorná rada zvolí zo svojich členov aj zástupcu, ktorý zastáva funkciu predsedu v jeho neprítomnosti.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     190

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.        V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu päťročného funkčného obdobia predsedu dozorná rada posúdi:

4.        V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu päťročného funkčného obdobia predsedu Európsky parlament posúdi:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     191

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.        Predseda môže byť odvolaný z funkcie na základe rozhodnutia dozornej rady, ktoré podlieha potvrdeniu Európskym parlamentom.

5.        Predseda môže byť odvolaný z funkcie iba Európskym parlamentom na základe rozhodnutia dozornej rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     192

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty, inštitúcie Únie, ani žiaden iný verejný alebo súkromný orgán sa nesnažia ovplyvňovať predsedu pri plnení jeho úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     193

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament môže predsedu alebo jeho zástupcu vyzvať, pričom v plnom rozsahu zachováva jeho nezávislosť, aby pravidelne predkladal vyhlásenia pred svojím príslušným výborom a odpovedal na otázky kladené členmi tohto výboru.

1. Predseda najmenej štvrťročne prednesie pred Európskym parlamentom vyhlásenie a zodpovie všetky otázky predložené jeho poslancami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     194

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Európsky parlament môže predsedu vyzvať, aby predložil správu o plnení svojich povinností.

2.        Predseda predkladá Európskemu parlamentu správu o činnosti orgánu na požiadanie a aspoň 15 dní pred podaním vyhlásenia uvedeného v odseku 1. Správa by mala obsahovať odpovede k stanovisku vydanému skupinou zainteresovaných strán. Takisto obsahuje všetky relevantné informácie, ktoré ad hoc požaduje Európsky parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     195

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a.      Predseda predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o plnení svojich povinností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     196

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výkonného riaditeľa menuje dozorná rada na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí účastníkov finančného trhu a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a manažérskymi skúsenosťami prostredníctvom otvoreného výberového konania.

2. Výkonného riaditeľa menuje dozorná rada na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti finančných inštitúcií a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou prostredníctvom otvoreného výberového konania, ktoré organizuje a riadi Komisia a schvaľuje Európsky parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     197

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 54 je výkonný riaditeľ po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     198

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty, inštitúcie Únie, ani žiaden iný verejný alebo súkromný orgán sa nesnažia ovplyvňovať výkonného riaditeľa pri plnení jeho úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     199

Návrh nariadenia

Článok 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Orgán pre cenné papiere a trhy je súčasťou ESFS, ktorý pôsobí ako sieť orgánov dohľadu.

vypúšťa sa

2.        ESFS tvoria:

 

(a)       orgány v členských štátoch uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. .../2009... [EIOPA] a článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. …/… [EBA],

 

(b)       orgán pre cenné papiere a trhy;

 

(c)       Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený na základe článku 1 nariadenia (ES) č. …/…[EIOPA],

 

(d)       Európsky orgán pre bankovníctvo zriadený na základe článku 1 nariadenia (ES) č. …/…[EBA],

 

(e)       Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu ustanovený v článku 40,

 

(f)       Komisia na účely vykonávania úloh uvedených v článkoch 7, 9 a 10.

 

3.        Orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne a úzko spolupracuje, zaisťuje medzisektorovú konzistentnosť práce a dosahuje spoločné stanoviská v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi a k ostatným medzisektorovým záležitostiam s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre bankovníctvo prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného v článku 40.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     200

Návrh nariadenia

Kapitola IV – oddiel 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu

EURÓPSKY ORGÁN DOHĽADU (SPOLOČNÝ VÝBOR)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     201

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu.

1.        Týmto sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Spoločný výbor) so sídlom vo Frankfurte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     202

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne a úzko spolupracuje a zabezpečuje medzisektorový súlad s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre bankovníctvo.

2. Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne a úzko spolupracuje a zabezpečuje medzisektorový súlad s inými európskymi orgánmi dohľadu, najmä pokiaľ ide o:

 

– finančné konglomeráty;

 

– účtovníctvo a audit;

 

– mikroprudenciálne analýzy medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest finančnej stability;

 

– retailové investičné produkty; ako aj

 

– opatrenia proti praniu špinavých peňazí;

 

– výmenu informácií s Európskym výborom pre systémové riziká a rozvoj vzťahov medzi Európskym výborom pre systémové riziká a európskymi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     203

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Orgán pre cenné papiere a trhy prispieva primeranými zdrojmi k administratívnej podpore Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu. Medzi ne patria zamestnanci, administratívne výdavky, výdavky na infraštruktúru a prevádzku.

3.        Spoločný výbor má stály sekretariát, ktorého personál tvoria dočasne pridelení odborníci z troch európskych orgánov dohľadu. Orgán pre cenné papiere a trhy prispieva primeranými zdrojmi k administratívnym výdavkom a výdavkom na infraštruktúru a prevádzku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     204

Návrh nariadenia

Článok 40 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak niektorá z inštitúcií určených v článku 12b ods. 1 podniká v rôznych sektoroch, spoločný výbor rozhodne, ktorý európsky orgán dohľadu bude pôsobiť ako hlavný príslušný orgán, a/alebo prijme záväzné rozhodnutia s cieľom vyriešiť problémy medzi európskymi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     205

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Spoločný výbor sa skladá z predsedu a predsedov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre bankovníctvo a v prípade potreby predsedu podvýboru zriadeného podľa článku 43.

1.        Spoločný výbor má radu, ktorá sa skladá z predsedov európskych orgánov dohľadu a v prípade potreby predsedu podvýboru zriadeného podľa článku 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     206

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výkonný riaditeľ, Komisia a ESRB sa ako pozorovatelia pozývajú na zasadnutia Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu, ako aj podvýborov uvedených v článku 43.

2. Výkonný riaditeľ, zástupca Komisie a ESRB sa ako pozorovatelia pozývajú na zasadnutia správnej rady spoločného výboru, ako aj podvýborov uvedených v článku 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     207

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Predseda Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu je menovaný na princípe ročnej rotácie predsedov Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancovEurópskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.

3.        Predseda spoločného výboru je menovaný na základe ročnej rotácie spomedzi predsedov Európskeho orgánu dohľadu (bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a orgánu. Predseda spoločného výboru je podpredseda Európskeho výboru pre systémové riziká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     208

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.        Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sa môžu uviesť ďalší účastníci zasadnutí spoločného výboru.

4.        Spoločný výbor prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sa môžu uviesť ďalší účastníci zasadnutí spoločného výboru.

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu sa stretáva aspoň raz za dva mesiace.

Správna rada spoločného výboru sa stretáva aspoň raz za dva mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     209

Návrh nariadenia

Článok 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V rozsahu svojich úloh uvedených v kapitole II a najmä vzhľadom na vykonávanie smernice 2002/87/ES v prípade potreby orgán dosiahne spoločné stanoviská s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre bankovníctvo.

V rozsahu svojich úloh uvedených v kapitole II a najmä vzhľadom na vykonávanie smernice 2002/87/ES v prípade potreby orgán dosiahne spoločné stanoviská s Európskym orgánom dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a s Európskym orgánom dohľadu (bankovníctvo).

Akty podľa článkov 7, 9, 10 alebo 11 tohto nariadenia v súvislosti s uplatňovaním smernice 2002/87/ES a všetkých ostatných právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré tiež spadajú do oblasti pôsobnosti Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov alebo Európskeho orgánu pre bankovníctvo prijímajú súčasne orgán pre cenné papiere a trhy, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre bankovníctvo.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     210

Návrh nariadenia

Článok 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zloženie

Odvolacia rada

1.        Odvolacia rada je spoločným subjektom Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.

1.        Odvolacia rada je spoločným subjektom troch európskych orgánov dohľadu.

2.        Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov a šiestich náhradníkov, ktorými sú osoby s náležitými vedomosťami a skúsenosťami s výnimkou súčasných zamestnancov príslušných orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitúcií Spoločenstva zapojených do činností orgánu pre cenné papiere a trhy.

2.        Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov a šiestich náhradníkov, ktorí majú dostatočné právne znalosti na poskytovanie odborného právneho poradenstva o zákonnosti vykonávania právomocí orgánu.

Odvolacia rada menuje svojho predsedu.

Odvolacia rada menuje svojho predsedu.

Rozhodnutia Odvolacej rady sa prijímajú na základe väčšiny aspoň štyroch z jej šiestich členov.

 

Odvolaciu radu zvoláva v prípade potreby predseda.

 

3.        Dvoch členov Odvolacej rady a dvoch náhradníkov menuje predstavenstvo orgánu pre cenné papiere a trhy z užšieho zoznamu navrhnutého Komisiou na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a po konzultácii s dozornou radou.

3.        Členov odvolacej rady a ich náhradníkov menuje Európsky parlament z užšieho zoznamu navrhnutého Komisiou na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a po konzultácii s dozornou radou.

Ostatní členovia sú menovaní v súlade s nariadením (Es) č. …/…[EIOPA] a nariadením (ES) č. …/…[EBA].

 

4.        Funkčné obdobie členov Odvolacej rady je päť rokov. Toto obdobie sa môže raz predĺžiť.

4.        Rozhodnutia Odvolacej rady sa prijímajú na základe väčšiny aspoň štyroch z jej šiestich členov.

5.        Člen Odvolacej rady, ktorého menovalo predstavenstvo orgánu pre cenné papiere a trhy, nemôže byť odvolaný počas funkčného obdobia, pokiaľ nebol odsúdený za závažný trestný čin a predstavenstvo o tom rozhodlo po konzultácii s dozornou radou.

5. Odvolaciu radu zvoláva v prípade potreby predseda.

6.        Orgán pre cenné papiere a trhy, Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy poskytnú Odvolacej rade náležitú prevádzkovú a administratívnu podporu.

6. Orgán, Európsky orgán dohľadu (bankovníctvo) a Európsky orgán dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) poskytnú odvolacej rade náležitú prevádzkovú a administratívnu podporu prostredníctvom spoločného výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     211

Návrh nariadenia

Článok 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 45

vypúšťa sa

Nezávislosť a nestrannosť

 

1. Členovia Odvolacej rady sú nezávislí pri prijímaní svojich rozhodnutí. Nie sú viazaní žiadnymi pokynmi. Nemôžu vykonávať ďalšie úlohy v orgáne pre cenné papiere a trhy, jeho predstavenstve alebo dozornej rade.

 

2. Členovia Odvolacej rady sa nemôžu zúčastňovať na odvolacích konaniach, ak na nich majú akýkoľvek osobný záujem alebo ak boli v minulosti zapojení ako zástupcovia jednej zo strán konania alebo ak sa podieľali na rozhodnutí v rámci odvolania.

 

3. Ak sa člen Odvolacej rady z jedného z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu domnieva, že iný člen Odvolacej rady by sa nemal zúčastniť na ktoromkoľvek z odvolacích konaní, tento člen zodpovedajúcim spôsobom informuje Odvolaciu radu.

 

4. Každá strana odvolacieho konania môže namietať proti účasti člena Odvolacej rady z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v odsekoch 1 a 2 alebo pri podozrení zo zaujatosti.

 

Námietka sa nemôže zakladať na národnosti členov a nie je prípustná ani v prípade, ak strana odvolacieho konania, hoci si je vedomá dôvodov na predloženie námietok, napriek tomu neprijala iné procesné opatrenia ako námietku proti zloženiu Odvolacej rady.

 

5. Odvolacia rada rozhodne o opatreniach, ktoré sa majú prijať, v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 bez účasti príslušného člena.

 

Na účely prijatia takéhoto rozhodnutia príslušného člena Odvolacej rady nahradí jeho náhradník, pokiaľ sa samotný náhradník nenachádza v podobnej situácii. Ak by išlo o takýto prípad, predseda navrhne náhradu z dostupných náhradníkov.

 

6. Členovia Odvolacej rady sa zaväzujú konať nezávisle a vo verejnom záujme.

 

Na tento účel vydajú vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch, pričom uvedú, že neexistujú záujmy, ktoré by sa mohli považovať za poškodzujúce ich nezávislosť alebo akékoľvek iné priame alebo nepriame záujmy, ktoré sa by sa mohli považovať za poškodzujúce ich nezávislosť.

 

Tieto vyhlásenia sa vydajú každý rok a v písomnej forme.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     212

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Každá fyzická alebo právnická osoba, vrátane príslušných orgánov, sa môže odvolať proti rozhodnutiu orgánu pre cenné papiere a trhy uvedenému v článkoch 9, 10 a 11 a akémukoľvek inému rozhodnutiu, ktoré prijal orgán pre cenné papiere a trhy podľa právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré je určené tejto osobe alebo proti rozhodnutiu, ktoré je, hoci vo forme rozhodnutia určenému inej osobe, v priamom a individuálnom záujme danej osoby.

1.        Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane príslušných orgánov sa môže odvolať proti právoplatnosti rozhodnutiu orgánu uvedenému v článkoch 9, 10 a 11 a akémukoľvek inému rozhodnutiu, ktoré prijal orgán podľa právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré je určené tejto osobe, alebo proti rozhodnutiu, ktoré je, i keď formou rozhodnutia určeného inej osobe, v priamom a individuálnom záujme danej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     213

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.        Ak je odvolanie prípustné, Odvolacia rada preskúma, či je náležite odôvodnené. Odvolacia rada tak často, ako je to potrebné, vyzve strany odvolacieho konania, aby predložili pripomienky k oznámeniam, ktoré sama vystavila alebo k oznámeniam ostatných strán týkajúcim sa odvolacieho konania v určených lehotách. Strany odvolacieho konania majú právo na ústnu prezentáciu.

4.        Ak je odvolanie prípustné, odvolacia rada preskúma, či je náležite odôvodnené. Odvolacia rada vyzve strany odvolacieho konania, aby v rámci stanovených lehôt predložili pripomienky k oznámeniam, ktoré vydala, alebo k oznámeniam iných strán odvolacieho konania. Strany odvolacieho konania majú právo na ústnu prezentáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     214

Návrh nariadenia

Článok 47 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konania pred Súdom prvého stupňa a Súdnym dvorom

Konania pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje na celý text.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     215

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Konanie sa môže predložiť Súdu prvého stupňa alebo Súdnemu dvoru v súlade s článkom 230 Zmluvy, ak sa namieta proti rozhodnutiu prijatému Odvolacou radou alebo v prípadoch, keď orgán pre cenné papiere a trhy nemá právo odvolať sa na Odvolaciu radu.

1. Konanie sa môže predložiť Súdu prvého stupňa alebo Súdnemu dvoru v súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak sa namieta proti rozhodnutiu prijatému odvolacou radou alebo v prípadoch, keď orgán nemá právo odvolať sa na odvolaciu radu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     216

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty a inštitúcie Únie, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba môžu v súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie podať proti rozhodnutiam orgánu priame odvolanie na Súdny dvor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     217

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade, že orgán pre cenné papiere a trhy má povinnosť konať a neprijme rozhodnutie, konanie súvisiace s nečinnosťou sa môže predložiť Súdu prvého stupňa alebo Súdnemu dvoru v súlade s článkom 232 Zmluvy o ES.

2. V prípade, že orgán má povinnosť konať a neprijme rozhodnutie, v súlade s článkom 265 Zmluvy o fungovaní Európskej únie možno podať Súdu prvého stupňa alebo Súdnemu dvoru žalobu pre nečinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     218

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.        Príjmy orgánu pre cenné papiere a trhy sa skladajú najmä z:

1.        Príjmy orgánu sa skladajú najmä z:

a)        povinných príspevkov od príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu alebo orgánov;

 

b)        dotácie Spoločenstva zaúčtovanej do všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel týkajúci sa Komisie);

a)        dotácie Únie uvedenej v samostatnom rozpočtovom riadku v oddiele [XII] všeobecného rozpočtu Európskej únie;

c)        všetkých poplatkov zaplatených orgánu pre cenné papiere a trhy v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch právnych predpisov Spoločenstva.

b)        všetkých poplatkov zaplatených orgánu v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     219

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Medzi výdavky orgánu pre cenné papiere a trhy patria aspoň výdavky na zamestnancov, odmeny, infraštruktúru a administratívne a prevádzkové výdavky.

2. Medzi výdavky orgánu patria aspoň výdavky na zamestnancov, odmeny, infraštruktúru, odbornú prípravu a administratívne a prevádzkové výdavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     220

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výkonný riaditeľ do 15. februára každého roka vypracuje návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci finančný rok a tento predbežný návrh predloží predstavenstvu spolu s plánom stavu zamestnancov. Predstavenstvo každý rok na základe predbežného návrhu, ktorý zostavil výkonný riaditeľ, vypracuje výkaz odhadov príjmov a výdavkov orgánu pre cenné papiere a trhy na nasledujúci finančný rok. Tento výkaz odhadov, vrátane návrhu plánu stavu zamestnancov predloží predstavenstvo Komisii do 31. marca. Pred prijatím výkazu odhadov musí návrh vypracovaný výkonným riaditeľom schváliť dozorná rada.

1. Po prvom roku fungovania orgánu, ktorý sa skončí 31. decembra 2011, výkonný riaditeľ do 15. februára každého roka vypracuje návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci finančný rok a tento predbežný návrh predloží predstavenstvu a dozornej rade spolu s plánom stavu zamestnancov. Predstavenstvo každý rok na základe predbežného návrhu, ktorý zostavil výkonný riaditeľ a schválilo predstavenstvo, vypracuje výkaz odhadov príjmov a výdavkov orgánu na nasledujúci finančný rok. Tento výkaz odhadov vrátane návrhu plánu pracovných miest predloží dozorná rada Komisii do 31. marca. Pred prijatím výkazu odhadov návrh vypracovaný výkonným riaditeľom schváli predstavenstvo.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby rozpočty na prvý rok prevádzky európskych orgánov dohľadu končiaci 31. decembra 2011 schvaľovali členovia príslušných výborov 3. úrovne po konzultácii s Komisiou, a potom sa postúpili na schválenie Rade a Parlamentu. Toto je zásadne dôležité, aby sa zabezpečila prevádzková nezávislosť európskych orgánov dohľadu tak, aby začali prevádzku na pevnom finančnom základe. Túto nezávislosť vyvažuje podriadenosť politickým inštitúciám EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     221

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia na základe výkazu odhadov zapracuje do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na plán stavu zamestnancov a výšku dotácie, ktorá sa má účtovať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s článkom 272 Zmluvy o ES.

3. Komisia na základe výkazu odhadov zapracuje do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na plán pracovných miest a výšku dotácie, ktorá sa má účtovať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s článkom 313 a 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     222

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Rozpočet na prvý rok prevádzky orgánu, ktorý sa skončí 31. decembra 2011, schvaľujú členovia výboru 3. úrovne po konzultácii s Komisiou a potom ho postúpia na schválenie Európskemu parlamentu Rade.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby rozpočty na prvý rok prevádzky európskych orgánov dohľadu končiaci 31. decembra 2011 schvaľovali členovia príslušných výborov 3. úrovne po konzultácii s Komisiou, a potom sa postúpili na schválenie Rade a Parlamentu. Toto je zásadne dôležité, aby sa zabezpečila prevádzková nezávislosť európskych orgánov dohľadu tak, aby začali prevádzku na pevnom finančnom základe. Túto nezávislosť vyvažuje podriadenosť politickým inštitúciám EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     223

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí orgánu pre cenné papiere a trhy absolutórium na plnenie rozpočtu na finančný rok N.

9. Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí orgánu absolutórium za plnenie rozpočtu za finančný rok N, ktorý zahŕňa príjmy zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a poplatky platené orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     224

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Služobný poriadok, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá prijaté spoločne s inštitúciami Európskeho spoločenstva na účel ich uplatňovania sa uplatňujú na zamestnancov orgánu pre cenné papiere a trhy, vrátane jeho výkonného riaditeľa.

1. Služobný poriadok, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá prijaté spoločne s inštitúciami Európskej únie na účel ich uplatňovania sa uplatňujú na zamestnancov orgánu, avšak nie na jeho predsedu.

Odôvodnenie

Na predsedu by sa nemal vzťahovať služobný poriadok EÚ. Podmienky zamestnávania predsedu by mala stanoviť dozorná rada, ako je to aj v prípade prezidenta a členov výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Vzhľadom na skutočnosť, že predsedovia budú členmi výboru ESRB a jeho riadiaceho výboru, by bol vhodný prístup, ktorý je konzistentný s prístupom ECB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     225

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Predstavenstvo po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s ustanoveniam uvedenými v článku 110 Služobného poriadku.

2. Predstavenstvo po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s ustanoveniam uvedenými v článku 110 Služobného poriadku. Vykonávacie opatrenia umožnia odôvodnené odchýlky, aby sa zaručilo čo najúčinnejšie plnenie úloh stanovených pre orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     226

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgán pre cenné papiere a trhy v prípade nezmluvnej zodpovednosti nahradí v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne predpisy členských štátov všetky škody, ktoré spôsobil alebo ktoré spôsobili jeho zamestnanci pri plnení svojich povinností. Súdny dvor má jurisdikciu pre každý spor týkajúci sa nápravy takejto škody.

1. Orgán v prípade nezmluvnej zodpovednosti nahradí v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne predpisy členských štátov všetky neodôvodnené škody, ktoré spôsobil alebo ktoré spôsobili jeho zamestnanci pri plnení svojich povinností. Súdny dvor má jurisdikciu pre každý spor týkajúci sa nápravy takejto škody.

Odôvodnenie

Môže sa stať, že EOD pri výkone svojich činností spôsobí jednotlivým finančným inštitúciám škodu pri úsilí zabezpečiť vyššie dobro. Takáto škoda by bola oprávnená v kontexte zabezpečenia systémovej stability a v takom prípade by európsky orgán dohľadu nemal niesť zodpovednosť za predmetnú škodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     227

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členovia dozornej rady a predstavenstva, výkonný riaditeľ a zamestnanci orgánu pre cenné papiere a trhy vrátane úradníkov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základe podliehajú požiadavkám zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 287 Zmluvy o ES a príslušných ustanovení v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva aj v prípade skončenia ich funkčných povinností.

1. Členovia dozornej rady a predstavenstva, výkonný riaditeľ a zamestnanci orgánu vrátane úradníkov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základe podliehajú požiadavkám zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a príslušných ustanovení právnych predpisov Únie aj po skončení ich funkčných povinností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     228

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.        Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, žiadne dôverné informácie, ktoré dostanú osoby uvedené v odseku 1 pri vykonávaní svojich povinností, nemôžu byť prezradené inej osobe alebo orgánu, s výnimkou informácií v súhrnnej alebo hromadnej forme, aby nebolo možné identifikovať jednotlivých účastníkov finančného trhu.

2.        Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, žiadne dôverné informácie, ktoré dostanú osoby uvedené v odseku 1 pri vykonávaní svojich povinností, nemôžu byť prezradené inej osobe alebo orgánu, s výnimkou informácií v súhrnnej alebo hromadnej forme, aby nebolo možné identifikovať jednotlivé finančné inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     229

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.        Odseky 1 a 2 nebránia orgánu pre cenné papiere a trhy vymieňať si informácie s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v súlade s týmto nariadením a ostatným právnymi predpismi uplatňovanými na účastníkov finančného trhu.

3.        Odseky 1 a 2 nebránia orgánu vymieňať si informácie s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v súlade s týmto nariadením a inými právnymi predpismi Únie uplatňovanými na finančné inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     230

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Rozhodnutia, ktoré orgán pre cenné papiere a trhy prijal na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť podľa potreby predmetom sťažnosti podanej ombudsmanovi alebo konania pred Súdnym dvorom na základe odvolania predloženého Odvolacej rade v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 195230 Zmluvy o ES.

3. Rozhodnutia, ktoré orgán prijal na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť podľa potreby predmetom sťažnosti podanej ombudsmanovi alebo konania pred Súdnym dvorom na základe odvolania predloženého odvolacej rade v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 228263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     231

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na práci orgánu pre cenné papiere a trhy sa môžu zúčastniť aj krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie a ktoré uzatvorili dohody so Spoločenstvom, čím prijali právne predpisy Spoločenstva v oblasti pôsobnosti orgánu pre cenné papiere a trhy uvedené v článku 1 ods. 2 a uplatňujú ich.

1. Na práci orgánu sa môžu zúčastniť aj krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie a ktoré uzatvorili dohody s Úniou, čím prijali a uplatňujú právne predpisy Únie v oblasti pôsobnosti orgánu uvedené v článku 1 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     232

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Na práci orgánu, ktorá je predmetom ich priameho záujmu, sa môžu zúčastniť aj tretie krajiny, ktoré uplatňujú právne predpisy uznané za rovnocenné v oblastiach pôsobnosti orgánu uvedené v článku 1 ods. 2, za predpokladu uzavretia dohôd s Úniou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     233

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na základe príslušných ustanovení týchto dohôd sa musia prijať opatrenia, ktorými sa špecifikuje najmä charakter, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto krajín do práce orgánu pre cenné papiere a trhy vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov a zamestnancov. Môže sa v nich ustanoviť zastúpenie v postavení pozorovateľa v dozornej rade, zaisťujú však, aby sa tieto krajiny nezúčastňovali na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých účastníkov finančného trhu s výnimkou prípadov, keď existuje priamy záujem.

2.        Na základe príslušných ustanovení týchto dohôd sa musia prijať opatrenia, ktorými sa špecifikuje najmä charakter, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto krajín do práce orgánu vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov a zamestnancov. Môže sa v nich ustanoviť zastúpenie v postavení pozorovateľa v dozornej rade, zaisťujú však, aby sa tieto krajiny nezúčastňovali na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií s výnimkou prípadov, keď existuje priamy záujem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     234

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže na tento účel až do času, keď výkonný riaditeľ prevezme svoje povinnosti na základe vymenovania dozornou radou v súlade článkom 36 dočasne poveriť jedného úradníka, aby plnil funkcie výkonného riaditeľa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     235

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a.      Počas obdobia od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do zriadenia orgánu výbor 3. úrovne úzko spolupracuje s Komisiou na príprave nahradenia výboru 3. úrovne orgánom. Výbory 3. úrovne môžu prijať všetky užitočné prípravné opatrenia, ktoré podliehajú konečnému rozhodnutiu príslušných orgánov orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     236

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b.      Počas obdobia od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do dňa vymenovania predsedu, členov predstavenstva a výkonného riaditeľa orgánu dočasne predsedá predseda existujúceho výboru 3. úrovne a riadi ho jeho generálny tajomník.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     237

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a.      Orgán sa považuje za právneho nástupcu Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov. Do dátumu zriadenia orgánu sa všetky aktíva a pasíva a všetky neuzavreté činnosti Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov prevedú na orgán. Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov vydá vyhlásenie, ktorým preukáže uzatvorenie aktív a pasív ku dňu prevodu. Toto vyhlásenie preveria a schvália jeho členovia a Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     238

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Všetkým zamestnancom, ktorí majú zmluvy uvedené v odseku 1, sa ponúkne možnosť uzatvoriť dočasnú pracovnú dohodu podľa článku 2 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov na rôznych stupňoch, ako vymedzujú v pláne stavu zamestnancov orgánu pre cenné papiere a trhy.

2. V záujme hladkého prechodu súčasných zamestnancov do orgánu sa všetkým zamestnancom, ktorí majú zmluvy uvedené v odseku 1 vrátane zmlúv o dočasnom preložení, ponúkne možnosť uzatvoriť dočasnú pracovnú dohodu s rovnakými alebo porovnateľnými hospodárskymi a právnymi podmienkami v súlade s príslušným právnym rámcom.

Odôvodnenie

Navrhuje sa vypracovať osobitné prechodné ustanovenia týkajúce sa súčasných zamestnancov výborov 3. úrovne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     239

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vnútorný výber obmedzený na zamestnancov, ktorí majú zmluvy s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov alebo jeho Sekretariátom sa vykoná po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia orgánom oprávneným na uzatváranie zmlúv s cieľom skontrolovať schopnosť, účinnosť a bezúhonnosť osôb, ktoré sa majú prijať.

Vnútorný výber obmedzený na zamestnancov, ktorí majú zmluvy s výborom 3.  úrovne alebo jeho sekretariátom, vykoná po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia orgán oprávnený na uzatváranie zmlúv s cieľom skontrolovať schopnosť, efektivitu a bezúhonnosť osôb, ktoré sa majú prijať. Pri internom výberovom konaní sa v plnej miere zohľadnia zručnosti a skúsenosti jednotlivca preukázané pri výkone príslušných úloh pred prechodom.

Odôvodnenie

Navrhuje sa vypracovať osobitné prechodné ustanovenia týkajúce sa súčasných zamestnancov výborov 3. úrovne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     240

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a.     Do ...* Komisia navrhne Rade a Európskemu parlamentu nariadenia potrebné na zabezpečenie hladkého prechodu na dohľad vykonávaný orgánom nad inštitúciami uvedenými v článku 12b a zriadenie nového rámca pre riadenie v prípade finančnej krízy.

 

___________

* Ú. v. EÚ, vložte dátum: šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     241

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto správe sa takisto vyhodnotí pokrok dosiahnutý smerom ku zbližovaniu regulácie a dohľadu v oblastiach krízového riadenia a riešenia kríz v Spoločenstve. Hodnotenie sa založí na širokej konzultácii, aj so Skupinou zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov.

V správe Komisie sa okrem iného vyhodnotí:

 

(a) konvergencia noriem postupov dohľadu dosiahnutá príslušnými orgánmi,

 

(b) fungovanie kolégií orgánov dohľadu,

 

(c) úloha orgánu v dohľade nad systémovými inštitúciami; a

 

(d) uplatňovanie bezpečnostnej doložky ustanovenej v článku 23.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     242

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a.      Správa uvedená v odseku 1 má preskúmať, či:

 

(a)       je vhodné naďalej vykonávať dohľad osobitne v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva, dôchodkového poistenia zamestnancov, cenných papierov a finančných trhov alebo či by sa tieto oblasti mali podrobiť spoločnému dohľadu;

 

(b)       by sa prudenciálny dohľad a dohľad nad podnikaním mali spojiť alebo byť oddelené;

 

(c)       je vhodné zjednodušiť a posilniť štruktúru ESFS, aby sa zvýšila koherentnosť medzi makroúrovňou a mikroúrovňou a medzi európskymi orgánmi dohľadu;

 

(d)       je vhodné zvýšiť regulačné právomoci európskych orgánov dohľadu;

 

(e)        je vývoj ESFS v súlade s globálnym vývojom;

 

(f)       sú rôznorodosť a kvalita v rámci ESFS na dostatočnej úrovni;

 

(g)       sú zodpovednosť a transparentnosť, pokiaľ ide o požiadavky zverejňovania, dostatočné.

(1)

     Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Od zavedenia akčného plánu pre finančné služby bol Európsky parlament ústredným hráčom pri budovaní jednotného trhu finančných služieb, pričom aktívne podporoval harmonizáciu, transparentnosť a spravodlivú hospodársku súťaž a zároveň zaistenie ochrany investorov a spotrebiteľov.

Dlho pred finančnou krízou Európsky parlament pravidelne vyzýval na posilnenie skutočne rovnakých podmienok pre všetkých na európskej úrovni, pričom zdôrazňoval dôležité nedostatky v európskom dohľade nad čoraz integrovanejšími finančnými trhmi (pozri správu poslanca Garciu Margalla y Marfila k oznámeniu Komisie o vykonávaní rámca pre finančné trhy: akčný plán (2000)(1), správa poslanca Van den Burga o obozretných pravidlách dohľadu v Európskej únii (2002)(2), správa poslanca Van den Burga o politike finančných služieb (2005–2010) – Biela kniha (2007)(3) a správa poslancov Van den Burg a Daianu s odporúčaním Komisii o nadviazaní na Lamfalussyho proces: systém dohľadu v budúcnosti (2008)(4)). Okrem toho niektoré konkrétne právne predpisy už načrtli kľúčové zásady alebo určili všeobecný trend smerom k tomu, čo by mala zahŕňať budúca architectúra dohľadu v EÚ (Skinner – správa Solventnosť II (2009); nariadenie CRA poslanca Gauzèsa (2009)).

Vo všetkých správach Európsky parlament vyzýval Európsku komisiu, aby analyzovala spôsob, akým by sa mohla dosiahnuť integrovanejšia štruktúra dohľadu za súčasnej snahy o integrovaný jednotný trh pre finančné služby. Zároveň konštatoval, že je potrebný účinný dohľad nad systémovými a prudenciálnymi rizikami najväčších hráčov na trhu. Makroprudenciálna analýza a krízové riadenie by mali byť súčasťou mandátu na ochranu finančnej stability. Európsky parlament podporuje vytvorenie jednotného európskeho orgánu dohľadu nad cezhraničnými inštitúciami na úrovni EÚ a vytvorenie európskeho mechanizmu na riešenie krízy, ktorá sa ich týka.

Európska komisia sa rozhodla zvolať skupinu expertov na vysokej úrovni s cieľom podať návrhy na posilnenie európskeho dohľadu. Skupina pod vedením De Larosiera predložila správu vo februári 2009 a 23. septembra 2009 Komisia predložila konkrétne legislatívne návrhy, ktoré by mali mať za cieľ:

–  vytvoriť sieť vnútroštátnych orgánov pre finančný dohľad pracujúcich spoločne s novým Európskym orgánom dohľadu (ESA). Tento orgán má tri zložky. Každá zložka je postavená na výboroch európskeho dohľadu(5), t. j. zložku pre bankovníctvo (ESA (B)), zložku pre poisťovníctvo a dôchodkové zabezpečenie zamestnancov (ESA (IOP)) a zložku pre cenné papiere a trhy (ESA (SMA)), Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu zaisťuje primeranú konsolidovanú reguláciu a dohľad nad európskymi finančnými trhmi.

–  zriadiť Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) s cieľom monitorovať a posudzovať možné ohrozenia finančnej stability vyplývajúce z makroekonomického vývoja a z vývoja v rámci finančného systému ako celku. ESRB by na tento účel poskytoval včasné varovanie pred vznikajúcimi rizikami v celom systéme a v prípade potreby vydával odporúčania pre ďalšie opatrenia zamerané na odstránenie týchto rizík(6).

Podľa Súdneho dvora(7) článok 95 Zmluvy o ES (teraz článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) týkajúci sa prijatia opatrení na aproximáciu právnych predpisov na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu poskytuje vhodný právny základ na zriadenie „orgánu Spoločenstva, ktorého úlohou bude prispievať k uskutočňovaniu procesu aproximácie“, pokiaľ úlohy zverené takémuto orgánu úzko súvisia s predmetom úpravy predpisov zameraných na aproximáciu vnútroštátnych právnych predpisov.

Tieto legislatívne návrhy 26. októbra 2009 nasledovala prvá súhrnná smernica, ktorá zmenila a doplnila 11 smerníc s cieľom jasnejšie vymedziť úlohy navrhovanej architektúry dohľadu. Druhá súhrnná smernica by mala nasledovať v priebehu najbližších mesiacov na dokončenie procesu.

(1)

Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 453.

(2)

Ú. v. EÚ C 25E, 29.1.2004, s. 394.

(3)

Nezverejnené v Úradnom vestníku.

(4)

Ú. v. EÚ C 9E, 15.1.2010, s. 48.

(5)

Ide o Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (CEBS), Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS) a Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR).

(6)

Malo by sa poznamenať, že táto dôvodová správa sa zameriava na návrhy zriadiť ESFS transformáciou existujúcich európskych výborov dohľadu na ESA. Návrh vytvoriť ESRB sa rozoberá v samostatnej dôvodovej správe.

(7)

Pozri CJCE, C-217/04, bod 44.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (29.4.2010)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

(KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta Haug

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. S cieľom riešiť zlyhania európskeho finančného dohľadu, ktoré odhalila nedávna finančná kríza, Komisia predstavila balík návrhov, ktorých cieľom je vytvoriť účinnejší, integrovanejší a udržateľnejší systém finančného dohľadu v rámci EÚ. Základom tohto systému bude európsky systém orgánov pre finančný dohľad (ESFS), ktorý bude pozostávať zo siete národných orgánov dohľadu spolupracujúcich s novými európskymi orgánmi dohľadu (ESA), ktoré boli vytvorené premenou existujúcich európskych výborov(1) pre dohľad na skutočné európske orgány dohľadu. Komisia na tento účel navrhuje zriadenie troch nových decentralizovaných európskych agentúr:

· Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA),

· Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

· a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

2. Premena existujúcich európskych výborov pre dohľad na účinnejšie skutočné európske orgány dohľadu, t. j. európske agentúry, si bude vyžadovať posilnenie zdrojov, personálnych rovnako ako rozpočtových. Čo sa týka dôsledkov zriadenia týchto troch agentúr na európsky rozpočet, bude sa rovnať približne 59,699 milióna EUR rozdelených nasledovne:

Orgán

2011

2012

2013

Spolu

EBA

5, 206

7, 355

8, 965

21, 527

EIOPA

4, 235

5, 950

6, 799

16, 984

ESMA

5, 465

7, 202

8, 491

21, 158

v miliónoch EUR.

3. Použijú sa na to prostriedky z okruhu 1a, ale tento okruh už čelí výrazne zníženým rezervám: posledné finančné plánovanie Komisie (január 2010), ktoré už zohľadnilo sumy pre tieto tri agentúry (medzi inými úpravami), poukazuje na veľmi malé rezervy až do konca súčasného VFR (v zátvorkách rezervy predpokladané vo finančnom plánovaní v januári 2009):

– 37,041 mil. EUR na rok 2011 (111,590 mil.)

– 34,003 mil. EUR na rok 2012 (123,879 mil.)

– 49,153 mil. EUR na rok 2013 (214,875 mil.).

Ak zvážime, že vo finančnom plánovaní z februára 2009 Komisia predpokladala rezervu pre okruh 1a vo výške 111,8 mil. EUR, a v skutočnosti to bolo len 147 000 EUR, je zrejmé, že situácia je veľmi chúlostivá. Z toho dôvodu je potrebné zohľadniť potrebu možnej revízie stropov, aby sa zabezpečilo financovanie týchto troch nových agentúr.

4. V skutočnosti reálne náklady agentúr budú oveľa vyššie, keďže dosiahnu približne 149,17 milióna EUR, ale členské štáty prispejú prostredníctvom spolufinancovania približne 89,497 milióna EUR, čo je 60 % celkových nákladov na fungovanie agentúr do konca súčasného VFR:

Orgán

2011

2012

2013

Spolu

EBA

Členské štáty + EÚ = Spolu

7, 809+5,206

=13,015

11, 033+7,355

=18, 388

13, 448+8,965

=22, 413

32,290+21, 527

=53, 816

EIOPA

Členské štáty + EÚ = Spolu

8, 197+4,235

=13, 662

10, 803+5,950

=18, 005

12, 737+6, 799

=21, 228

31,737+16, 984

=52,895

ESMA

Členské štáty + EÚ = Spolu

6, 352+5,465

=10,587

8, 925+7, 202

=14, 874

10,199+8,491

=16, 998

25,476+21, 158

=42, 459

v miliónoch EUR.

5. Čo sa týka zamestnancov, 3 nové agentúry budú do roku 2014 zamestnávať 269 zamestnancov (224 AD a 45 AST):

Orgán

2011

2012

2013

2014

EBA

zamestnanci (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

EIOPA

zamestnanci (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

ESMA

zamestnanci (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Komisia navrhuje, aby tieto tri nové agentúry mali sídlo v súčasných miestach výkonu práce európskych výborov pre dohľad (v Paríži v prípade orgánu ESMA), čo sa zdá veľmi rozumným riešením, ako z hľadiska praktického, tak aj finančného, keďže to uľahčí okamžité prevzatie funkcií novou agentúrou a vyhne sa tým zbytočným výdavkom na nové inštalácie, premiestnenie zamestnancov apod.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. domnieva sa, že referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu je zlučiteľná so stropom podokruhu 1a viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013, no rezerva, ktorá zostáva v rámci podokruhu 1a v období 2011 – 2013, je veľmi obmedzená, a financovanie nových činností nesmie ohroziť financovanie ostatných priorít v rámci podokruhu 1a; pripomína preto svoju výzvu na preskúmanie VFR, ktoré by sprevádzali konkrétne návrhy na jeho úpravu a revíziu pred koncom prvého polroka 2010 prostredníctvom využitia všetkých dostupných mechanizmov v rámci medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (MID), a najmä tých, ktoré sú uvedené v bodoch 21 až 23 tejto dohody, s cieľom zabezpečiť financovanie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (orgán) bez toho, aby bolo ohrozené financovanie ďalších priorít, a zároveň zabezpečiť, aby v rámci podokruhu 1a zostala dostatočná rezerva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. zdôrazňuje, že na zriadenie orgánu sa použijú ustanovenia bodu 47 MID; zdôrazňuje, že ak by sa zákonodarný orgán rozhodol v prospech vytvorenia takéhoto orgánu, Parlament začne rokovať s druhou zložkou rozpočtového orgánu s cieľom včas dosiahnuť dohodu o financovaní tejto agentúry v súlade s príslušnými ustanoveniami MID;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť orgánu pre cenné papiere a trhy by mal tento orgán dostať samostatný rozpočet s príjmami najmä z povinných príspevkov vnútroštátnych orgánov dohľadu a všeobecného rozpočtu Európskej únie. Pokiaľ ide o príspevky Spoločenstva, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Spoločenstva. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov.

(41) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť orgánu pre cenné papiere a trhy by mal tento orgán dostať samostatný rozpočet s príjmami najmä z povinných príspevkov vnútroštátnych orgánov dohľadu a všeobecného rozpočtu Európskej únie. Financovanie orgánu zo strany Únie podlieha dohode s rozpočtovým orgánom, ako je stanovené v bode 47 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1 (MID). Mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov. Celkový rozpočet podlieha postupu udeľovania absolutória.

 

1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Orgán je zriadený ako decentralizovaná agentúra Európskej únie a bude financovaný v súlade s medziinštitucionálnou dohodou. Právny základ tohto orgánu by mal túto skutočnosť odzrkadľovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) povinných príspevkov od príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu alebo orgánov;

(a) povinných príspevkov od vnútroštátnych orgánov verejnej moci, ktoré sú príslušné pre dohľad nad finančnými inštitúciami, pričom príspevky sa určia podľa vzorca na základe váhy hlasov stanoveného v článku 3 ods. 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) dotácie Spoločenstva zaúčtovanej do všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel týkajúci sa Komisie);

(b) dotácie Únie zaúčtovanej do všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel týkajúci sa Komisie) po súhlase rozpočtového orgánu, ako je stanovené v bode 47 MID;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Povinné príspevky od vnútroštátnych orgánov verejnej moci a dotácie z Únie podľa ods. 1 písm. a) a b) musia byť k dispozícii na začiatku každého rozpočtového roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí orgánu pre cenné papiere a trhy absolutórium na plnenie rozpočtu na finančný rok N.

9. Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí orgánu pre cenné papiere a trhy absolutórium za plnenie rozpočtu, ktorého príjmy pochádzajú zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a od vnútroštátnych orgánov dohľadu, za rozpočtový rok N.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Predstavenstvo po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s ustanoveniam uvedenými v článku 110 Služobného poriadku.

2. Predstavenstvo po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 110 Služobného poriadku. Vykonávacie opatrenia musia umožňovať opodstatnené odchýlky s cieľom zabezpečiť najúčinnejšie vykonávanie úloh stanovených pre orgán.

POSTUP

Názov

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

Referenčné čísla

KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Dátum prijatia

28.4.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

(1)

Ide o Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (CEBS), Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS) a Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR).


STANOVISKO Výboru pre právne veci (30.4.2010)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

(KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Raffaele Baldassarre

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Na základe odporúčaní De Larosièrovej správy predložila Komisia návrhy novej štruktúry európskeho finančného dohľadu. Účelom týchto legislatívnych návrhov, ktoré Komisia zverejnila 23. septembra 2009, je vytvoriť:

-          Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS) na vykonávanie dohľadu nad jednotlivými finančnými inštitúciami („mikroprudenciálny dohľad“) pozostávajúci zo siete vnútroštátnych orgánov dohľadu, ktoré by spolupracovali s novými európskymi orgánmi dohľadu(1), čím by došlo k spojeniu spoločného európskeho rámca pre finančný dohľad s odbornými poznatkami miestnych orgánov dohľadu a orgánov dohľadu na mikroprudenciálnej úrovni;

-          Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) na monitorovanie a posudzovanie rizík pre stabilitu finančného systému ako celku („makroprudenciálny dohľad“).

Európske orgány dohľadu budú orgánmi Spoločenstva s právnou subjektivitou a ich cieľom je prispievať k: (i) zvyšovaniu úrovne regulácie a dohľadu na vnútornom trhu, ii) zabezpečeniu integrity a riadneho chodu/fungovania finančných trhov a iii) zaisteniu stability finančného systému pri posilnení koordinácie dohľadu na európskej a medzinárodnej úrovni.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca podporuje jadro návrhu a hodlá konštruktívne začleniť stanovisko Výboru pre právne veci do činnosti gestorského výboru. Vyjadruje presvedčenie, že je potrebné vykonať zásadné reformy finančných trhov a inštitúcií EÚ s cieľom posilniť hospodársku súťaž podporou rovnakých podmienok pre všetkých a v čo najväčšej miere zabezpečiť jednotnosť opatrení a regulácie. Zastáva názor, že návrh s určitými vylepšeniami a inováciami, ako sa navrhuje v tomto návrhu stanoviska, je nevyhnutný na zabezpečenie efektívnejšieho dohľadu a tvorby pravidiel a na lepšiu identifikáciu rizík vo finančnom systéme.

Spravodajca vyjadruje pevné presvedčenie, že žiadna rozhodovacia právomoc orgánu pre cenné papiere a trhy by sa nemala uplatňovať spôsobom, ktorým možno jednak oslabiť schopnosť vnútroštátnych orgánov dohľadu vykonávať svoju regulačnú povinnosť, jednak podporiť regulačnú neistotu pre jednotlivé subjekty podliehajúce dohľadu na miestnej úrovni(2). Preto sa možnosť orgánu pre cenné papiere a trhy prijímať samostatné rozhodnutia týkajúce sa účastníkov finančného trhu mala zachovať pre prípady núdzových situácií, ako sa uvádza v článku 10 ods. 3.

Pokiaľ ide o bežné situácie, Výbor pre právne veci prijal na základe kompromisu so širokou podporou pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v súvislosti s právomocami orgánov dohľadu na prijímanie rozhodnutí určených účastníkom trhu v každodenných situáciách (články 9 ods. 6 a 11 ods. 4), v ktorých navrhol postup, ktorý sa má uplatňovať medzi orgánom a Komisiou s cieľom lepšie zladiť právomoci orgánov dohľadu a právomoci zverené Komisii podľa článku 17 ods. 1 ZEÚ a článku 258 ZFEÚ.

Záväzné pravidlá by sa mali navrhovať výlučne na úrovni EÚ, či už prostredníctvom inštitúcií EÚ alebo EOD, pod dohľadom týchto inštitúcií, a teda pri dodržiavaní zásady subsidiarity. Spravodajca sa však domnieva, že je nevyhnutné zamedziť výkladom, ktoré sú neúmerné cieľu, sú príliš podrobné či niekedy nevhodné, pretože boli vypracované narýchlo a bez skutočného dialógu. Spravodajca preto dôrazne podporuje zapojenie účastníkov trhu do rozhodovacieho procesu.

Nevyhnutným predpokladom je spolupráca a výmena informácií na mikro- a makroúrovni. Je však dôležité, aby akékoľvek právomoci orgánu pre cenné papiere a trhy v tejto oblasti boli zlučiteľné s povinnosťami týkajúcimi sa služobného tajomstva, ako je uvedené v právnych predpisoch EÚ tak, aby dôverné informácie boli naďalej mimo dosahu tých úradov a orgánov, ktoré na ne nemajú právo. Takisto je nevyhnutné zohľadniť skutočnosť, že v niektorých prípadoch bude náročné zabezpečiť anonymizáciu zhromaždených údajov, ktoré sa majú zverejniť nielen príslušným orgánom(3). Spravodajca sa preto domnieva, že dôverné údaje treba chrániť dôsledne a v súlade s právom EÚ.

Popri týchto hlavných otázkach spravodajca vyjadruje pevné presvedčenie, že sprostredkovateľská úloha orgánu pre cenné papiere a trhy by sa mala lepšie definovať a ďalej zdokonaliť. Navyše orgán pre cenné papiere a trhy by mal vo väčšej miere pôsobiť na medzinárodnej scéne, zatiaľ čo jeho dohody by mali naďalej nezáväzný charakter Mali by sa presadzovať dodatočné opatrenia na zvýšenie transparentnosti a podporu používania administratívnych noriem.

Napokon sa spravodajca nazdáva, že ďalej by sa mala venovať pozornosť zabezpečeniu toho, aby sa v návrhu dostatočne zohľadnila ochrana spotrebiteľov a investorov na finančných trhoch.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 odhalila vo finančnom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe zaostávajú za integrovanou a vzájomne prepojenou realitou dnešných európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné firmy podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky v spolupráci, koordinácii, konzistentnom uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 odhalila vo finančnom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Ukázalo sa, že modely dohľadu na vnútroštátnom základe sú nedostatočné na to, aby dokázali čeliť integrovanej a vzájomne prepojenej realite európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné firmy podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky v spolupráci, koordinácii, konzistentnom uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Zaistenie správneho a úplného uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva je základným predpokladom pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, stabilitu finančných systémov a neutrálne podmienky hospodárskej súťaže pre finančné inštitúcie v Spoločenstve. Mal by sa preto vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán pre cenné papiere a trhy riešil prípady nesprávneho alebo nedostatočného uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva. Tento mechanizmus by sa mal vzťahovať na oblasti, v ktorých sa na základe právnych predpisov Spoločenstva vymedzujú jasné a nepodmienečné povinnosti.

(17) Zaistenie správneho a úplného uplatňovania právnych predpisov Únie je základným predpokladom pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, stabilitu finančných systémov a neutrálne podmienky hospodárskej súťaže pre účastníkov finančného trhu v Únie. Mal by sa preto vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán pre cenné papiere a trhy riešil prípady neuplatňovania právnych predpisov Únie. Tento mechanizmus by sa mal vzťahovať na oblasti, v ktorých sa na základe právnych predpisov Spoločenstva vymedzujú jasné a nepodmienečné povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) S cieľom prekonať výnimočné situácie spojené s pretrvávajúcou nečinnosťou daného príslušného orgánu by mal mať orgán pre cenné papiere a trhy ako poslednú možnosť právomoc prijať rozhodnutia adresované jednotlivým finančným inštitúciám. Táto právomoc by mala byť obmedzená na výnimočné okolnosti, za ktorých príslušný orgán nedodržiava rozhodnutia, ktoré sú mu adresované a za ktorých sa právne predpisy Spoločenstva vzťahujú priamo na finančné inštitúcie na základe existujúcich alebo budúcich nariadení EÚ.

(20) S cieľom prekonať výnimočné situácie spojené s pretrvávajúcou nečinnosťou daného príslušného orgánu by mal mať orgán pre cenné papiere a trhy ako poslednú možnosť a iba v naliehavých situáciách právomoc prijať rozhodnutia adresované jednotlivým finančným inštitúciám. Táto právomoc by mala byť obmedzená na výnimočné okolnosti, za ktorých príslušný orgán nedodržiava rozhodnutia, ktoré sú mu adresované a za ktorých sa právne predpisy Spoločenstva vzťahujú priamo na finančné inštitúcie na základe existujúcich alebo budúcich nariadení EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal aktívne podporovať konvergenciu dohľadu v celom Spoločenstve s cieľom zaviesť spoločnú kultúru dohľadu.

(25) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal aktívne podporovať konvergenciu dohľadu v celej Únii s cieľom zaviesť spoločnú kultúru dohľadu pri plnom dodržiavaní rozpočtových povinností členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je potrebné v prvom štádiu identifikovať trendy, potenciálne riziká a slabé miesta vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal monitorovať a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informovať Európsky parlament, Radu, Komisiu, ostatné európske orgány dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká na pravidelnom a v prípade potreby ad hoc základe. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal takisto koordinovať záťažové testy v rámci Spoločenstva s cieľom posúdiť reakcie účastníkov finančného trhu na nepriaznivý vývoj na trhu, pričom zaistí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila čo najkonzistentnejšia metodika.

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je potrebné v prvom štádiu identifikovať trendy, potenciálne riziká a slabé miesta vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal monitorovať a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej pôsobnosti a pravidelne informovať Európsky parlament, Radu, Komisiu, ostatné európske orgány dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká, ako aj príslušné vnútroštátne orgány. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal takisto koordinovať záťažové testy v rámci Únie s cieľom posúdiť reakcie účastníkov finančného trhu na nepriaznivý vývoj na trhu, pričom zaistí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila čo najkonzistentnejšia metodika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a vyšší význam medzinárodných noriem by mal orgán pre cenné papiere a trhy podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi dohľadu mimo Spoločenstva. Musí plne dodržiavať existujúce úlohy a právomoci európskych inštitúcií vo vzťahoch s orgánmi mimo Spoločenstva a na medzinárodných fórach.

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a vyšší význam medzinárodných noriem by mal orgán pre cenné papiere a trhy podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi dohľadu mimo Spoločenstva. Musí plne dodržiavať existujúce úlohy a právomoci európskych inštitúcií vo vzťahoch s orgánmi mimo Únie a na medzinárodných fórach. Orgán pre cenné papiere a trhy by takisto mal mať možnosť profitovať zo spolupráce, ktorú už Komisia vyvíja s medzinárodnými fórami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal za účelom účinného vykonávania svojich povinností mať právo požadovať všetky potrebné informácie. S cieľom zabrániť duplicite povinností nahlasovania pre účastníkov finančného trhu, mali by tieto informácie zvyčajne poskytovať vnútroštátne orgány dohľadu, ktoré sú najbližšie k finančným trhom a k účastníkom trhov. Orgán pre cenné papiere a trhy by však mal mať právomoc požadovať informácie priamo od účastníkov finančného trhu a ostatných strán, ak príslušný vnútroštátny orgán neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto informácie včas. Orgány členských štátov by mali byť povinné pomáhať orgánu pre cenné papiere a trhy pri presadzovaní takýchto priamych žiadostí.

(31) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal za účelom účinného vykonávania svojich povinností mať právo požadovať všetky potrebné informácie. S cieľom zabrániť duplicite povinností nahlasovania pre účastníkov finančného trhu, mali by tieto informácie zvyčajne poskytovať vnútroštátne orgány dohľadu, ktoré sú najbližšie k finančným trhom a k účastníkom trhov pod podmienkou, že dôverné informácie sa neposkytujú orgánom a úradom, ktoré na to nie sú oprávnené. Orgán pre cenné papiere a trhy by však mal mať právomoc požadovať informácie priamo od účastníkov finančného trhu a ostatných strán, ak príslušný vnútroštátny orgán neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto informácie včas. Orgány členských štátov by mali byť povinné pomáhať orgánu pre cenné papiere a trhy pri presadzovaní takýchto priamych žiadostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Úzka spolupráca medzi orgánom pre cenné papiere a trhy a Európskym výborom pre systémové riziká je nevyhnutná na zabezpečenie úplnej účinnosti fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká a dodržiavania jej varovaní a odporúčaní. Orgán pre cenné papiere a trhy by sa mal deliť o všetky príslušné informácie s Európskym výborom pre systémové riziká. Údaje týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa mali poskytovať iba na základe odôvodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní alebo odporúčaní adresovaných Európskym výborom pre systémové riziká orgánu pre cenné papiere a trhy alebo vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal úrad pre cenné papiere a trhy zaistiť ich dodržiavanie.

(32) Úzka spolupráca medzi orgánom pre cenné papiere a trhy a Európskym výborom pre systémové riziká je nevyhnutná na zabezpečenie úplnej účinnosti fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká a dodržiavania jej varovaní a odporúčaní. Orgán pre cenné papiere a trhy by sa mal deliť o všetky príslušné informácie s Európskym výborom pre systémové riziká. Údaje týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa mali poskytovať iba na základe odôvodnenej žiadosti a mali by sa systematicky ochraňovať v súlade s právnymi predpismi Únie. Po prijatí varovaní alebo odporúčaní adresovaných Európskym výborom pre systémové riziká orgánu pre cenné papiere a trhy alebo vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal úrad pre cenné papiere a trhy zaistiť ich dodržiavanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za zachovanie finančnej stability pri krízovom riadení, najmä pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie v jednotlivých oslabených finančných inštitúciách. Opatrenia orgánu pre cenné papiere a trhy v núdzi alebo prípady urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorým by členské štáty mohli nástojiť na tejto ochrane a napokon predložiť záležitosť na rozhodnutie Rade. Je vhodné zveriť úlohu v tejto záležitosti Rade vzhľadom na osobitné zodpovednosti členských štátov v tomto smere.

(34) Členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za zachovanie finančnej stability v krízových situáciách, najmä pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie v jednotlivých oslabených finančných inštitúciách. Opatrenia orgánu pre cenné papiere a trhy v núdzi alebo prípady urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorým by členské štáty mohli požiadať o prehodnotenie rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán pre cenné papiere a trhy pôsobí v oblasti pôsobnosti smernice 97/9/ES, smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, smernice 2002/47/ES, smernice 2002/87/ES, smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES, smernice 2004/25/ES, smernice 2004/39/ES, smernice 2004/109/ES, smernice 2005/60/ES, smernice 2009/65/ES, smernice 2002/65/ES, smernice 2006/49/ES (bez toho aby boli dotknuté kompetencie Európskeho orgánu pre bankovníctvo z hľadiska prudenciálneho dohľadu), smernice … [budúca smernica AIFM] a nariadenia … [budúce nariadenie CRA] vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto predpisov a všetkých ostatných predpisov Spoločenstva, ktorými sa zverujú úlohy orgánu pre cenné papiere a trhy.

2. Orgán pre cenné papiere a trhy pôsobí v oblasti pôsobnosti smernice 97/9/ES, smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, smernice 2002/47/ES, smernice 2002/87/ES, smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES, smernice 2004/39/ES, smernice 2004/109/ES, smernice 2005/60/ES, smernice 2009/65/ES, smernice 2002/65/ES, smernice 2006/49/ES (bez toho aby boli dotknuté kompetencie Európskeho orgánu pre bankovníctvo z hľadiska prudenciálneho dohľadu), smernice … [budúca smernica AIFM] a nariadenia … [budúce nariadenie CRA] vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto predpisov a všetkých ostatných predpisov Spoločenstva, ktorými sa zverujú úlohy orgánu pre cenné papiere a trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Cieľom orgánu je prispieť k: (i) zlepšeniu fungovania vnútorného trhu, predovšetkým vrátane vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu, ii) ochrane investorov, iii) zaisteniu integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, iv) ochrane stability finančného systému a v) posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu. Na tento účel orgán pre cenné papiere a trhy prispeje k zaisteniu konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva uvedených v článku 1 ods. 2, k podporovaniu konvergencie v oblasti dohľadu a k poskytovaniu stanovísk pre Európsky parlament, Radu a Komisiu.

4. Cieľom orgánu je prispieť k: (i) zlepšeniu fungovania vnútorného trhu, predovšetkým vrátane vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu, ii) ochrane investorov, iii) zaisteniu integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, iv) ochrane stability finančného systému a v) posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu, pričom sa zohľadní potreba posilnenia hospodárskej súťaže a inovácií v rámci vnútorného trhu a potreba zabezpečenia celosvetovej konkurencieschopnosti. Na tento účel orgán pre cenné papiere a trhy prispeje k zaisteniu konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva uvedených v článku 1 ods. 2, k podporovaniu konvergencie v oblasti dohľadu a k poskytovaniu stanovísk pre Európsky parlament, Radu a Komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) vydávať usmernenia a odporúčania, ako sa ustanovuje v článku 8;

b) vydávať nezáväzné usmernenia a odporúčania, ako sa ustanovuje v článku 8;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Technické normy

Technické normy – delegované akty

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pred predložením technických noriem Komisii orgán pre cenné papiere a trhy podľa potreby vykoná otvorenú verejnú konzultáciu k týmto normám a analyzuje možné súvisiace náklady a príjmy.

Pred predložením technických noriem Komisii orgán pre cenné papiere a trhy podľa potreby vykoná otvorenú verejnú konzultáciu k týmto normám, pričom zapojí účastníkov finančného trhu do vypracúvania akýchkoľvek pravidiel, ktoré im budú uložené, s cieľom zabezpečiť, aby tieto pravidlá boli úmerné svojmu cieľu a neboli prehnané, a analyzovať možné súvisiace náklady a príjmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Normy prijíma Komisia prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí a uverejňujú sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Normy prijíma Komisia prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí ako delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy vydáva usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom alebo účastníkom finančného trhu s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

Orgán pre cenné papiere a trhy vydáva usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom alebo účastníkom finančného trhu s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva. Orgán pre cenné papiere a trhy vykonáva otvorené verejné konzultácie o usmerneniach a odporúčaniach a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy. Usmernenia sa zverejňujú na internetovej stránke orgánu pre cenné papiere a trhy.

Príslušné orgány vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

Príslušné orgány vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

Ak príslušný orgán neuplatňuje tieto usmernenia alebo odporúčania, je povinný informovať orgán o svojich dôvodoch.

Ak príslušný orgán neuplatňuje tieto usmernenia alebo odporúčania, je povinný informovať orgán o svojich dôvodoch. Orgán pre cenné papiere a trhy zverejní tieto dôvody, pričom tento svoj zámer riadne oznámi príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konzistentné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva

Neuplatňovanie právnych predpisov Únie

1. Ak príslušný orgán neuplatňuje správne právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2, najmä ak nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch, orgán pre cenné papiere a trhy má právomoci uvedené v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

1. Ak príslušný orgán neuplatňuje právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2, najmä ak nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky stanovené v týchto právnych predpisoch, orgán pre cenné papiere a trhy má právomoci uvedené v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

2. Orgán pre cenné papiere a trhy môže na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Komisie alebo z vlastnej iniciatívy a po informovaní dotknutého príslušného orgánu preskúmať údajné nesprávne uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

2. Orgán môže na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo z vlastnej iniciatívy a po informovaní dotknutého príslušného orgánu preskúmať údajné neuplatňovanie právnych predpisov Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 20, príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu pre cenné papiere a trhy všetky informácie, ktoré orgán pre cenné papiere a trhy považuje za potrebné pre svoje preskúmavanie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 20, príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu pre cenné papiere a trhy všetky informácie, ktoré orgán pre cenné papiere a trhy považuje za potrebné pre svoje preskúmavanie.

3. Orgán pre cenné papiere a trhy môže najneskôr do dvoch mesiacov od začatia preskúmavania adresovať dotknutému príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na dodržanie právnych predpisov Spoločenstva.

Orgán pre cenné papiere a trhy môže najneskôr do dvoch mesiacov od začatia preskúmavania adresovať dotknutému príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na dodržanie právnych predpisov Únie.

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporúčania informuje orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania právnych predpisov Spoločenstva.

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporúčania informuje orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania právnych predpisov Únie.

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Spoločenstva v lehote jedného mesiaca od prijatia odporúčania orgánu pre cenné papiere a trhy, Komisia môže na základe informácií orgánu pre cenné papiere a trhy alebo z vlastnej iniciatívy prijať rozhodnutie, ktorým príslušný orgán požiada, aby prijal potrebné opatrenia na dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva.

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Únie v lehote jedného mesiaca od prijatia odporúčania orgánu pre cenné papiere a trhy, Komisia môže na základe informácií orgánu pre cenné papiere a trhy alebo z vlastnej iniciatívy prijať rozhodnutie, ktorým príslušný orgán požiada, aby prijal potrebné opatrenia na dodržiavanie právnych predpisov Únie.

Komisia prijme takéto rozhodnutie najneskôr do troch mesiacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac.

Komisia prijme takéto rozhodnutie najneskôr do troch mesiacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac.

Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo adresátov rozhodnutia na vypočutie.

Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo adresátov rozhodnutia na vypočutie.

Orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány poskytnú Komisii všetky potrebné informácie.

Orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány poskytnú Komisii všetky potrebné informácie.

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na vykonávanie rozhodnutia Komisie.

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na vykonávanie rozhodnutia Komisie.

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie uvedené v odseku 4 tohto článku v lehote v ňom uvedenej a ak je to potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov zo strany príslušného orgánu s cieľom zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému, orgán pre cenné papiere a trhy môže v prípade, že sú príslušné požiadavky právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 priamo uplatniteľné na účastníkov finančného trhu, prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vrátane zastavenia všetkých činností.

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie uvedené v odseku 4 tohto článku v lehote v ňom uvedenej a ak je to potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov zo strany príslušného orgánu s cieľom zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému pri cezhraničných činnostiach, orgán pre cenné papiere a trhy môže v prípade, že sú príslušné požiadavky právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 priamo uplatniteľné na účastníkov finančného trhu, prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Únie vrátane zastavenia všetkých činností. Pred prijatím individuálneho rozhodnutia orgán pre cenné papiere a trhy o ňom informuje Komisiu.

 

Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo adresátov rozhodnutia na vypočutie.

 

Orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány poskytnú Komisii všetky potrebné informácie.

 

Komisia do dvoch týždňov od prijatia návrhu rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy rozhodne, či návrh rozhodnutia schváli. Komisia nemôže túto lehotu predĺžiť. Komisia môže schváliť návrh rozhodnutia iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

 

Ak Komisia návrh rozhodnutia neschváli alebo ho schváli čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, bezodkladne informuje orgán pre cenné papiere a trhy prostredníctvom formálneho stanoviska.

 

Orgán pre cenné papiere a trhy do jedného týždňa od pijatia oficiálneho stanoviska, preskúma svoje rozhodnutie, prispôsobí ho oficiálnemu stanovisku Komisie a bezodkladne ho postúpi Komisii.

 

Komisia do jedného týždňa od prijatia zmeneného a doplneného rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy rozhodne, či ho schváli alebo zamietne.

 

Ak Komisia zmenené a doplnené rozhodnutie zamietne, rozhodnutie sa považuje za neprijaté.

Rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy musí byť v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Komisia podľa odseku 4.

Rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy musí byť v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Komisia podľa odseku 4.

7. Rozhodnutia prijaté na základe odseku 6 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci.

 

Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 4 alebo 6, musia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

7. Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 4 alebo 6, musia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 11 – Nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných situáciách

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 9, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom akcie alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu v oblastiach, v ktorých sa na základe právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 vyžaduje spolupráca, koordinácia a spoločné rozhodovanie príslušných orgánov z viac ako jedného členského štátu, na žiadosť jedného z dotknutých príslušných orgánov môže orgán pre cenné papiere a trhy pomôcť orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odseku 2.

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci stanovené v článku 9, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom akcie alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu v oblastiach týkajúcich sa právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov môže orgán pre cenné papiere a trhy pomôcť orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Aby mohol orgán pre cenné papiere a trhy plniť svoju podpornú a koordinačnú úlohu, je v plnej miere informovaný o akomkoľvek relevantnom vývoji v súvislosti so situáciou uvedenou v odseku 1 a je vyzvaný, aby sa ako pozorovateľ zúčastnil na každom zhromaždení príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Rozhodnutia prijaté na základe odseku 3 majú prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim rozhodnutím, ktoré príslušný orgán prijal v rovnakej veci. Pri prijímaní opatrení súvisiacich so záležitosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia prijatého podľa odseku 3, zabezpečujú príslušné orgány súlad s týmto rozhodnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy a tým nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky naňho priamo uplatniteľné v zmysle právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán môže prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom ho požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Spoločenstva vrátane zastavenia všetkých činností.

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy a tým nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky naňho priamo uplatniteľné v zmysle právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán môže prijať individuálne rozhodnutie v súlade s postupom stanoveným v článku 9 ods. 6 určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom ho požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Únie vrátane zastavenia všetkých činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) konania ako mediátor na žiadosť príslušných orgánov alebo z vlastnej iniciatívy bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 11;

(3) vykonávania nezáväzného sprostredkovania na žiadosť príslušných orgánov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 11;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci inštitúcií Spoločenstva, orgán pre cenné papiere a trhy môže nadviazať kontakty s orgánmi dohľadu z tretích krajín. Môže uzavrieť administratívne dohody s medzinárodnými organizáciami a správami z tretích krajín.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci inštitúcií EÚ, orgán pre cenné papiere a trhy môže nadviazať kontakty s orgánmi dohľadu z tretích krajín. Môže uzavrieť administratívne dohody s medzinárodnými organizáciami a správami z tretích krajín. Pre Úniu a jej členské štáty z toho nevyplývajú žiadne právne záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány alebo iné verejné orgány členských štátov poskytnú orgánu pre cenné papiere a trhy na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na plnenie povinností, ktoré mu boli pridelené na základe tohto nariadenia.

1. Príslušné orgány alebo iné verejné orgány členských štátov poskytnú orgánu pre cenné papiere a trhy na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na plnenie povinností, ktoré mu boli pridelené na základe tohto nariadenia, pričom v plnej miere dodržiavajú platné ustanovenia príslušných právnych predpisov Európskej únie týkajúce sa dôvernosti a ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy môže požadovať poskytovanie informácií aj v opakujúcich sa intervaloch.

Orgán pre cenné papiere a trhy môže požadovať poskytovanie informácií aj v opakujúcich sa intervaloch. Každá takáto žiadosť sa v prípade potreby predkladá na bežnom formulári na podávanie správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 22 – Nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov

Vytvorenie Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu pre cenné papiere a trhy sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov.

1. Orgán pre cenné papiere a trhy vytvorí na účely konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu pre cenné papiere a trhy Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dozorná rada pri svojom rozhodovaní v možnom rozsahu zaistí primeranú geografickú rovnováhu a zastúpenie zainteresovaných strán z celého Spoločenstva.

Dozorná rada pri svojom rozhodovaní zaistí primeranú geografickú rovnováhu a zastúpenie zainteresovaných strán z celého Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgán pre cenné papiere a trhy zaistí, aby žiadne rozhodnutie prijaté základe článku 10 alebo 11 nezasahovalo do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

1. Orgán pre cenné papiere a trhy zaistí, aby žiadne rozhodnutie prijaté na základe článku 10 alebo 11 nezasahovalo priamo do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na základe článku 11 zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, môže oznámiť orgánu pre cenné papiere a trhy a Komisii do jedného mesiaca po oznámení rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy príslušnému orgánu, že príslušný orgán nebude rozhodnutie vykonávať.

2. Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na základe článku 11 zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, môže to oznámiť orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade a Komisii do troch pracovných dní po oznámení rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V lehote jedného mesiaca od oznámenia členského štátu orgán pre cenné papiere a trhy informuje členský štát o tom, či rozhodnutie ponechá alebo či ho zmení a doplní alebo zruší.

V lehote jedného týždňa od oznámenia členského štátu orgán pre cenné papiere a trhy informuje členský štát o tom, či rozhodnutie ponechá alebo či ho zmení a doplní alebo zruší. Ak sa rozhodnutie ponechá alebo zmení a doplní, orgán pre cenné papiere a trhy uvedie, že tým nie sú nijako dotknuté rozpočtové povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak orgán pre cenné papiere a trhy svoje rozhodnutie nezmení, Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny vymedzenej v článku 205 Zmluvy o ES do dvoch mesiacov rozhodne, či sa rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy ponechá alebo zruší.

Ak orgán pre cenné papiere a trhy svoje rozhodnutie nezmení, Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny vymedzenej v článku 238 Zmluvy o fungovaní Európskej únie do jedného mesiaca rozhodne, či sa rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy ponechá alebo zruší.

POSTUP

Názov

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

Referenčné čísla

KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

7.10.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Raffaele Baldassarre

5.10.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.1.2010

 

 

 

Dátum prijatia

28.4.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Kay Swinburne

(1)

Týmito orgánmi sú Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(2)

Ako je stanovené Európskym súdnym dvorom vo veci Meroni (Meroni/Vysoký úrad, C-9/56 a 10/56, 1958 Zb. s. 133 a 157), inštitúcia nesmie prenášať právomoci, ktoré sama nevlastní. Ak orgán pre cenné papiere a trhy získa právomoc rozhodovať, či príslušný vnútroštátny orgán dodržal právne predpisy Spoločenstva, ako sa navrhuje v článku 9 ods. 6 a článku 11 ods. 3, znamenalo by to udeliť orgánu pre cenné papiere a trhy právomoc, ktorá presahuje rámec vymedzených výkonných právomocí zahŕňajúcich rozhodnutia vo veciach, v prípade ktorých je správne uplatňovanie práva sporné.

(3)

Napríklad v niektorých členských štátoch sú trhy obmedzené na malý počet najdôležitejších aktérov. Zverejnením akýchkoľvek hromadných údajov by v skutočnosti došlo k zverejneniu informácií o jednotlivých formách.


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (9.4.2010)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

(KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Íñigo Méndez de Vigo

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Počas hospodárskej a finančnej krízy, ktorá zasiahla Európu v roku 2008, bola jednoznačne viditeľná absencia adekvátnej finančnej regulácie na európskej úrovni a nedostatočné fungovanie systémov dohľadu. Dôsledky tejto krízy pociťujeme doteraz. Komisia na základe správy skupiny expertov pod vedením Jacquesa de Larosièra, predložila štyri návrhy, ktoré sú v gescii Výboru pre hospodárske a menové veci.

Pri vypracovaní svojho stanoviska Výbor pre ústavné veci starostlivo posúdil tú skutočnosť, ako možno nový európsky orgán dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká, ktoré tento návrh vytvára, najlepšie začleniť do inštitucionálneho systému. Zameral sa tiež na vytvorenie harmonizovaných technických noriem pre finančné služby, aby na jednej strane zabezpečil konzistentnosť ich činností a na strane druhej zaručil adekvátnu úroveň ochrany pre vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v Európskej únii. V stanovisku sa obzvlášť veľká pozornosť venovala vzťahu s inštitúciami súkromného sektora, ako aj vzťahu medzi európskym orgánom dohľadu a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Upozornili sme nakoniec aj na problémy spojené s dohľadom nad cezhraničnými inštitúciami.

Finančná kríza roku 2008 si vyžaduje európske riešenie európskych problémov. Vďaka novým právomociam vyplývajúcim z Lisabonskej zmluvy musí Parlament zohrávať rozhodujúcu úlohu vo všetkých týchto záležitostiach.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Cenné papiere a trhy)

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje na celý text.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 odhalila vo finančnom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe zaostávajú za integrovanou a vzájomne prepojenou realitou dnešných európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné firmy podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky v spolupráci, koordinácii, konzistentnom uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 odhalila vo finančnom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe zaostávajú za integrovanou a vzájomne prepojenou realitou dnešných európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné firmy podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky v oblasti spolupráce, koordinácie, konzistentného uplatňovania právnych predpisov Únie a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje na celý text.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Európsky systém orgánov finančného dohľadu by mal byť sieťou vnútroštátnych orgánov dohľadu a orgánov dohľadu Spoločenstva, pričom každodenný dohľad nad účastníkom finančného trhu sa ponecháva na vnútroštátnej úrovni a ústrednú úlohu pri dohľade nad cezhraničným skupinami majú kolégiá orgánov dohľadu. Mala by sa dosiahnuť aj väčšia harmonizácia a jednotné uplatňovanie pravidiel pre finančné inštitúcie a trhy v celom Spoločenstve. Mal by sa zriadiť Európsky orgán pre cenné papiere a trhy spolu s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre bankovníctvo (európske orgány dohľadu).

(7) Európsky systém orgánov finančného dohľadu by mal byť sieťou vnútroštátnych orgánov dohľadu a orgánov dohľadu Únie, pričom každodenný dohľad nad účastníkmi finančného trhu, ktorí nemajú rozmer , sa ponecháva na vnútroštátnej úrovni. Kolégiá orgánov dohľadu by mali vykonávať dohľad nad cezhraničnými inštitúciami, ktoré nemajú rozmer EÚ. Európsky orgán dohľadu (cenné papiere a trhy) (ďalej len orgán pre cenné papiere a trhy) by mal postupne prevziať dohľad nad finančnými inštitúciami s rozmerom EÚ. Mala by sa dosiahnuť aj väčšia harmonizácia a jednotné uplatňovanie pravidiel pre finančné inštitúcie a trhy v celej Únii. Okrem orgánu pre cenné papiere a trhy by sa mal zriadiť Európsky orgán dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsky orgán dohľadu (bankovníctvo), ako aj Európsky orgán dohľadu (spoločný výbor) (ďalej len spoločný výbor). Európsky výbor pre systémové riziká (ďalej ESRB) by mal byť zmluvnou stranou Európskeho systému finančného dohľadu.

 

(Zmeny v názve orgánov by sa mali uplatňovať v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Vo veci C-217/04 Spojené kráľovstvo/Európsky parlament a Rada Súdny dvor Európskych spoločenstiev uznal, že: „znenie článku 95 ES nedovoľuje prijať záver, že adresátmi opatrení prijatých zákonodarcom Spoločenstva na základe tohto ustanovenia musia byť výlučne členské štáty. Na základe posúdenia zákonodarcom Spoločenstva sa totiž môže zdať, že je potrebné vytvoriť orgán Spoločenstva, ktorého úlohou bude prispievať k uskutočňovaniu procesu aproximácie v prípadoch, v ktorých sa na uľahčenie harmonizovaného uplatňovania aktov prijatých na základe tohto ustanovenia zdá byť vhodné prijať nezáväzné sprievodné a rámcové opatrenia1 .“ Opatrenia prijaté podľa článku 95 Zmluvy o ES (teraz, po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy, podľa článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) môžu nadobudnúť podobu smerníc alebo nariadení. Napríklad Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií bola zriadená nariadením (ES) č. 460/2004 Európskeho parlamentu a Rady2 z 10. marca 2004 a aj orgán pre cenné papiere a trhy bude zriadený nariadením.

 

1 Rozsudok z 2. mája 2006, Zb. súd. rozhodnutí 2006, s. I-3771, odsek 44

 

2 Ú. v. EÚ L 77, 13. 3. 2004, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na vytvorenie harmonizovaných technických noriem v oblasti finančných služieb s cieľom zaistiť, a to aj prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel, rovnaké podmienky a primeranú ochranu investorov a spotrebiteľov v Európe. Je účinné a vhodné poveriť orgán pre cenné papiere a trhy ako subjekt s vysoko špecializovanými odbornými znalosťami v oblastiach vymedzených na základe právnych predpisov Spoločenstva vypracovaním návrhu technických noriem, ktorý nezahŕňa významné politické voľby. Komisia by mala schváliť tento návrh technických noriem v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, aby mali právne záväzný účinok. Komisia musí prijať návrh technických noriem. Tento návrh by mal podliehať zmene a doplneniu, ak by napríklad návrh technických noriem bol nezlučiteľný s právom Spoločenstva, nerešpektoval by zásadu proporcionality alebo by bol v protiklade so základnými zásadami vnútorného trhu pre finančné služby uvedenými v právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa finančných služieb. S cieľom zaistiť hladký a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy by sa Komisii mali stanoviť lehoty na prijatie rozhodnutia o schválení.

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na vytvorenie harmonizovaných technických noriem v oblasti finančných služieb s cieľom zaistiť, a to aj prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel, rovnaké podmienky a primeranú ochranu investorov a spotrebiteľov v Únii. Je účinné a vhodné poveriť orgán pre cenné papiere a trhy ako subjekt s vysoko špecializovanými odbornými znalosťami v oblastiach vymedzených na základe právnych predpisov Únie vypracovaním návrhu technických noriem, ktorý nezahŕňa významné politické voľby. Komisia by mala byť oprávnená prijímať v súlade s postupom uvedeným v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegované akty, ktoré sa týkajú technických noriem v oblasti finančných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Proces vypracovania technických noriem v tomto nariadení prebieha bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie prijímať z vlastnej iniciatívy a vykonávať opatrenia na základe komitologických postupov na úrovni 2 Lamfalussyho štruktúry, ako sa ustanovuje v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva. Záležitosti, ktorých sa dotýkajú technické normy, nezahŕňajú politické rozhodnutia a ich obsah vyčleňujú akty Spoločenstva prijaté na úrovni 1. Vypracovanie návrhu noriem orgánom zaisťuje, že v sa plnej miere využijú odborné poznatky vnútroštátnych orgánov dohľadu.

(15) Komisia by mala schváliť tento návrh technických noriem v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, aby mali právne záväzný účinok. Tieto technické normy budú podliehať zmene a doplneniu, ak by napríklad boli nezlučiteľné s právom Únie, nerešpektovala by sa nimi zásada proporcionality alebo by boli v protiklade so základnými zásadami vnútorného trhu pre finančné služby uvedenými v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa finančných služieb. S cieľom zaistiť hladký a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy by sa Komisii mali stanoviť lehoty na prijatie rozhodnutia o schválení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú technické normy, by mal mať orgán pre cenné papiere a trhy právomoc vydávať nezáväzné usmernenia a odporúčania týkajúce sa uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva. S cieľom zaručiť transparentnosť a posilniť dodržiavanie týchto usmernení a odporúčaní vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by vnútroštátne orgány mali mať povinnosť uviesť svoje dôvody, ak tieto usmernenia a odporúčania nedodržiavajú.

(16) V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú technické normy, by mal mať orgán pre cenné papiere a trhy právomoc vydávať usmernenia a odporúčania týkajúce sa uplatňovania právnych predpisov . S cieľom zaručiť transparentnosť a posilniť dodržiavanie týchto usmernení a odporúčaní vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by vnútroštátne orgány mali mať povinnosť verejne uviesť svoje dôvody, ak tieto usmernenia a odporúčania nedodržiavajú, aby boli plne transparentné voči účastníkom na trhu. V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú technické normy, by orgán pre cenné papiere a trhy mal zaviesť a zverejniť osvedčené postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Ak vnútroštátny orgán dohľadu nedodržiava odporúčanie, Komisia by mala byť oprávnená adresovať dotknutému vnútroštátnemu orgánu dohľadu rozhodnutie s cieľom zaistiť dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva, ktoré bude mať priame právne účinky a ktoré sa môže uplatniť pred vnútroštátnymi súdmi a orgánmi a presadzovať na základe článku 226 Zmluvy o ES.

(19) Ak vnútroštátny orgán dohľadu nedodržiava odporúčanie do lehoty stanovenej orgánom, mal by orgán pre cenné papiere a trhy bezodkladne adresovať rozhodnutie príslušnému vnútroštátnemu orgánu dohľadu s cieľom zaistiť dodržiavanie právnych predpisov , ktoré bude mať priame právne účinky a ktoré sa môže uplatniť pred vnútroštátnymi súdmi a orgánmi a presadzovať na základe článku 258 Zmluvy o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability finančného systému Spoločenstva si vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni Spoločenstva. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal byť preto schopný požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na odstránenie núdzovej situácie. Keďže vymedzenie núdzovej situácie obsahuje významný stupeň rozhodovania na základe vlastného uváženia, táto právomoc by sa mala zveriť Komisii. S cieľom zaistiť účinnú reakciu na núdzovú situáciu v prípade nečinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať právomoc ako poslednú prijať možnosť rozhodnutia priamo určené účastníkom finančného trhu v oblastiach práva Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom.

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability finančného systému Únie si vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni . Orgán pre cenné papiere a trhy by mal byť preto schopný požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na odstránenie núdzovej situácie. ESRB by mal stanoviť, kedy ide o núdzovú situáciu. S cieľom zaistiť účinnú reakciu na núdzovú situáciu v prípade nečinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať právomoc ako poslednú prijať možnosť rozhodnutia priamo určené účastníkom finančného trhu v oblastiach práva Únie, ktoré sa na ne priamo vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) S cieľom zaistiť účinný a efektívny dohľad a vyvážené posúdenie pozícií príslušných orgánov v rôznych členských štátoch, mal by byť orgán pre cenné papiere a trhy schopný urovnať spory medzi týmito orgánmi so záväzným účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na zmierenie, počas ktorej môžu príslušné orgány dosiahnuť dohodu. Medzi právomoci orgánu by mali patriť spory týkajúce sa procesných povinností v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce sa výkladu a uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v rozhodnutiach v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie mechanizmy ustanovené v odvetvových právnych predpisoch sa musia dodržiavať. V prípade nečinnosti dotknutých vnútroštátnych orgánov dohľadu by mal mať orgán pre cenné papiere a trhy právomoc prijať ako posledné východisko rozhodnutia určené priamo finančným inštitúciám v oblastiach práva Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo uplatňujú.

(22) S cieľom zaistiť účinný a efektívny dohľad a vyvážené posúdenie pozícií príslušných orgánov v rôznych členských štátoch, mal by byť orgán pre cenné papiere a trhy schopný urovnať spory medzi týmito orgánmi so záväzným účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na zmierenie, počas ktorej môžu príslušné orgány dosiahnuť dohodu. Medzi právomoci orgánu by mali patriť spory týkajúce sa procesných povinností v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce sa výkladu a uplatňovania právnych predpisov v rozhodnutiach v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie mechanizmy ustanovené v odvetvových právnych predpisoch sa musia dodržiavať. V prípade nečinnosti dotknutých vnútroštátnych orgánov dohľadu by mal mať orgán pre cenné papiere a trhy právomoc prijať ako posledné východisko rozhodnutia určené priamo finančným inštitúciám v oblastiach práva Únie, ktoré sa na ne priamo uplatňujú. To sa týka aj sporov vnútri kolégia orgánov dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22a) Kríza odhalila najväčšie medzery v existujúcich prístupoch v rámci dohľadu nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, najmä tými najväčšími a najkomplexnejšími, ktorých úpadok môže spôsobiť systémové škody. Tieto medzery vznikajú v dôsledku rozdielnych oblastí činnosti finančných inštitúcií na jednej strane a orgánov dohľadu na druhej strane. Finančné inštitúcie vykonávajú činnosť na trhu bez hraníc a orgány dohľadu každodenne kontrolujú, či ich právomoci končia na hraniciach príslušného štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22b) Mechanizmus spolupráce, ktorý sa použil na riešenie tohto nepomeru, sa jednoznačne preukázal ako nedostatočný. V správe Turner uverejnenej v marci 2009 sa poukazuje na skutočnosť, že „súčasné ustanovenia, ktoré sú kombináciou práv na cezhraničnú činnosť bánk (branch passporting rights), dohľadu v príslušnej krajine a čisto vnútroštátnej ochrany vkladov, nepredstavujú pevný základ pre reguláciu európskych cezhraničných retailových bánk a vykonávanie dohľadu nad nimi“1.

 

_____________

1 s. 101.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22c) Existujú iba dve možnosti, ako vyriešiť túto otázku: buď sa poskytne väčšia právomoc orgánom dohľadu v hostiteľskej krajine, alebo sa vytvorí skutočne alternatívny európsky orgán. Ako sa ďalej uvádza v Turnerovom hodnotení, „lepší systém je možné vytvoriť buď na základe posilnenia právomocí na vnútroštátnej úrovni, výsledkom čoho by bolo obmedzenie jednotného trhu, alebo zintenzívnenia európskej integrácie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22d) Riešenie na vnútroštátnej úrovni by znamenalo, že hostiteľská krajina môže zamietnuť miestnym pobočkám právo na vykonávanie činnosti, uložiť zahraničným inštitúciám povinnosť, aby vykonávali činnosť iba prostredníctvom dcérskych spoločností, a nie prostredníctvom pobočiek, a monitorovať kapitál a likviditu bánk, ktoré vykonávajú činnosť v príslušnej krajine, čo by viedlo k posilneniu protekcionizmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22e) Riešenie na európskej úrovni si vyžaduje posilnenie kolégií orgánov dohľadu v rámci dohľadu nad cezhraničnými inštitúciami a postupný presun právomocí v oblasti dohľadu od inštitúcií s rozmerom EÚ k európskemu orgánu. Finančné inštitúcie s rozmerom EÚ zahŕňajú inštitúcie, ktoré vykonávajú cezhraničnú činnosť, ako aj tie, ktoré pôsobia v rámci územia príslušného štátu, za predpokladu, že ich úpadok by mohol ohroziť stabilitu jednotného finančného trhu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22f) Kolégiá orgánov dohľadu by mali mať právomoc definovať pravidlá v oblasti dohľadu s cieľom podporovať jednotné uplatňovanie práva Únie. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať plné právo účasti v kolégiách orgánov dohľadu s cieľom zjednodušiť fungovanie procesu výmeny informácií a podporiť konvergenciu a konzistentnosť v kolégiách pri uplatňovaní právnych predpisov Únie. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať vedúce postavenie pri vykonávaní dohľadu nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, ktoré pôsobia v Únii. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať aj záväznú sprostredkovateľskú úlohu s cieľom riešiť spory medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22g) Kolégiá orgánov dohľadu by mali zohrávať významnú úlohu pri vykonávaní účinného, efektívneho a konzistentného dohľadu nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, ktoré nemajú rozmer EÚ, vo väčšine prípadov však pretrvávajú rozdiely medzi vnútroštátnymi normami a postupmi. Nemá význam približovať základné finančné nariadenia, ak postupy vykonávania dohľadu zostanú nejednotné. V de Larosièrovej správe sa zdôrazňuje, že sa „musí predchádzať narušeniam hospodárskej súťaže a regulačnej arbitráži, ktoré vyplývajú z rozdielnych postupov vykonávania dohľadu, pretože majú potenciál oslabiť finančnú stabilitu, okrem iného i podporovaním presunu finančných aktivít do krajín s menej prísnym dohľadom. Systém vykonávania dohľadu sa musí vnímať ako spravodlivý a vyvážený“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23a) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal byť poverený obozretným dohľadom nad finančnými inštitúciami s rozmerom EÚ. Vnútroštátne orgány dohľadu by mali vykonávať úlohu zástupcov orgánu pre cenné papiere a trhy a mali by sa riadiť inštrukciami tohto orgánu v rámci výkonu dohľadu nad cezhraničnými finančnými inštitúciami s rozmerom EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23b) Mali by sa identifikovať finančné inštitúcie s rozmerom EÚ, pričom sa zohľadnia medzinárodné normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností môže byť užitočný nástroj pre fungovanie siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť duplicitu úloh dohľadu, podporiť spoluprácu, a tým zjednodušiť proces dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na finančné inštitúcie. Nariadením by sa preto mal zaistiť jasný právny základ pre takéto delegovanie. Delegovanie úloh znamená, že úlohy vykonáva iný orgán dohľadu namiesto zodpovedného orgánu, pričom zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. Delegovaním zodpovedností môže jeden vnútroštátny orgán dohľadu, splnomocnenec, v určitej záležitosti týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom mene namiesto iného vnútroštátneho orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo riadiť zásadou pridelenia kompetencie v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý má dobré predpoklady na to, aby prijal v danej veci opatrenia. Prerozdelenie kompetencií môže byť vhodné napríklad z dôvodu úspory z rozsahu alebo pôsobnosti, súladu pri dohľade nad skupinou a optimálneho využívania technických odborných znalostí medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. V príslušných právnych predpisoch Spoločenstva sa môžu ďalej spresniť zásady pre prerozdelenie zodpovedností na základe dohody. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal uľahčiť dohody o delegovaní medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu všetkými vhodnými prostriedkami. Mal by byť vopred informovaný o plánovaných dohodách o delegovaní, aby v prípade potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo centralizovať s cieľom zaistiť včasné, transparentné a ľahko dostupné informácie o dohodách pre všetky dotknuté strany.

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností môže byť užitočný nástroj pre fungovanie siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť duplicitu úloh dohľadu, podporiť spoluprácu, a tým zjednodušiť proces dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na finančné inštitúcie. Nariadením by sa preto mal zaistiť jasný právny základ pre takéto delegovanie. Delegovanie úloh znamená, že úlohy vykonáva iný orgán dohľadu namiesto zodpovedného orgánu, pričom zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. Delegovaním kompetencií môže jeden vnútroštátny orgán dohľadu, splnomocnenec, v určitej záležitosti týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom mene namiesto orgánu pre cenné papiere a trhy alebo iného vnútroštátneho orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo riadiť zásadou pridelenia kompetencie v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý má dobré predpoklady na to, aby prijal v danej veci opatrenia. Prerozdelenie kompetencií môže byť vhodné napríklad z dôvodu úspory z rozsahu alebo pôsobnosti, súladu pri dohľade nad skupinou a optimálneho využívania technických odborných znalostí medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. V príslušných právnych predpisoch Únie sa môžu ďalej spresniť zásady pre prerozdelenie zodpovedností na základe dohody. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal uľahčiť dohody o delegovaní medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu všetkými vhodnými prostriedkami. Mal by byť vopred informovaný o plánovaných dohodách o delegovaní, aby v prípade potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo centralizovať s cieľom zaistiť včasné, transparentné a ľahko dostupné informácie o dohodách pre všetky dotknuté strany. Orgán by mal určiť a zverejniť najlepšie postupy týkajúce sa delegovania a dohôd o delegovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Spoločné preskúmania sú účinný a efektívny nástroj na posilnenie konzistentnosti v rámci siete orgánov finančného dohľadu. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal preto vypracovať metodický rámec pre takéto preskúmania a vykonávať ich pravidelne. Preskúmania by sa mali zameriavať nielen na konvergenciu postupov vykonávania dohľadu, ale aj na schopnosť orgánov dohľadu dosiahnuť vysokú kvalitu výsledkov dohľadu, ako aj nezávislosť príslušných orgánov.

(26) Spoločné preskúmania sú účinný a efektívny nástroj na posilnenie konzistentnosti v rámci siete orgánov finančného dohľadu. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal preto vypracovať metodický rámec pre takéto preskúmania a vykonávať ich pravidelne. Preskúmania by sa mali zameriavať nielen na konvergenciu postupov vykonávania dohľadu, ale aj na schopnosť orgánov dohľadu dosiahnuť vysokú kvalitu výsledkov dohľadu, ako aj nezávislosť príslušných orgánov. Výsledky spoločných vzájomných preskúmaní by sa mali zverejniť a mali by sa identifikovať a zverejniť osvedčené postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a vyšší význam medzinárodných noriem by mal orgán pre cenné papiere a trhy podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi dohľadu mimo Spoločenstva. Musí plne dodržiavať existujúce úlohy a právomoci európskych inštitúcií vo vzťahoch s orgánmi mimo Spoločenstva a na medzinárodných fórach.

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a vyšší význam medzinárodných noriem by mal orgán pre cenné papiere a trhy zastupovať Úniu v rámci dialógu a spolupráce s orgánmi dohľadu mimo Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je to vhodné, orgán pre cenné papiere a trhy by mal konzultovať so zainteresovanými stranami technické normy, usmernenia a odporúčania a poskytovať im primeranú možnosť podávať pripomienky k navrhovaným opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na tento účel mala vytvoriť Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, v ktorej sú vyváženým spôsobom zastúpení účastníci finančného trhu Spoločenstva (podľa potreby vrátane inštitucionálnych investorov a iných finančných inštitúcií, ktoré takisto využívajú finančné služby), ich zamestnanci a spotrebitelia a ostatní retailoví užívatelia bankových služieb vrátane malých a stredných podnikov. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov by mala aktívne pôsobiť ako prepojenie s ostatnými skupinami užívateľov v oblasti finančných služieb zriadených Komisiou alebo na základe právnych predpisov Spoločenstva.

(33) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal konzultovať so zainteresovanými stranami technické normy, usmernenia a odporúčania a poskytovať im primeranú možnosť podávať pripomienky k navrhovaným opatreniam. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal pred prijatím takéhoto návrhu technických noriem, usmernení a odporúčaní vypracovať hodnotenie vplyvu. Z dôvodov účinnosti by sa na tento účel mala vytvoriť Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, v ktorej sú vyváženým spôsobom zastúpení účastníci finančného trhu Únie (podľa potreby vrátane inštitucionálnych investorov a iných finančných inštitúcií, ktoré takisto využívajú finančné služby), ich zamestnanci, akademická obec a spotrebitelia a ostatní retailoví užívatelia bankových služieb vrátane malých a stredných podnikov. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov by mala aktívne pôsobiť ako prepojenie s ostatnými skupinami užívateľov v oblasti finančných služieb zriadených Komisiou alebo na základe právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(34a) Bez toho, aby boli dotknuté osobitné zodpovednosti členských štátov v krízových situáciách, je zrejmé, že ak sa členský štát rozhodne odvolať sa na ochranu, je potrebné informovať Európsky parlament a zároveň orgán pre cenné papiere a trhy, Radu a Komisiu. Tento členský štát by mal tiež vysvetliť dôvody, na základe ktorých sa rozhodol využiť toto opatrenie. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal v spolupráci s Komisiou stanoviť ďalšie opatrenia, ktoré sa majú prijať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal zastupovať predseda na plný úväzok vybraný dozornou radou prostredníctvom otvoreného výberového konania. Riadením orgánu pre cenné papiere a trhy by mal byť poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach dozornej rady a predstavenstva a ktorý by nemal hlasovacie právo.

(38) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal zastupovať predseda na plný úväzok vybraný Európskym parlamentom na základe otvoreného výberového konania, ktoré vedie Komisia, a užšieho zoznamu kandidátov následne vypracovaného Komisiou. Riadením orgánu pre cenné papiere a trhy by mal byť poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach dozornej rady a predstavenstva a ktorý by nemal hlasovacie právo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom zaistiť konzistentnosť činností európskych orgánov dohľadu v rámci jednotlivých sektorov, tieto orgány by mali úzko spolupracovať v Spoločnom výbore európskych orgánov dohľadu a v prípade potreby dosiahnuť spoločné stanoviská. Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu by mal prevziať všetky funkcie Spoločného výboru finančných konglomerátov. V prípade potreby by sa aj akty patriace do oblasti pôsobnosti Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov alebo Európskeho orgánu pre bankovníctvo mali prijímať súbežne s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu.

(39) S cieľom zaistiť konzistentnosť činností európskych orgánov dohľadu v rámci jednotlivých sektorov, tieto orgány by mali úzko spolupracovať prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu a v prípade potreby dosiahnuť spoločné stanoviská. Spoločný výbor by mal koordinovať funkcie troch európskych orgánov dohľadu vo vzťahu k finančným konglomerátom. V prípade potreby by aj akty patriace do oblasti pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (bankovníctvo) alebo Európskeho orgánu dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) mali prijímať súbežne príslušné európske orgány dohľadu. Spoločnému výboru by mali na princípe 12-mesačnej rotácie predsedať predsedovia troch európskych orgánov dohľadu. Predseda spoločného výboru by mal byť podpredsedom ESRB. Spoločný výbor by mal mať stály sekretariát zložený zo zamestnancov vyslaných z troch európskych orgánov dohľadu, aby sa umožnila neformálna výmena informácií a rozvoj spoločného prístupu z hľadiska kultúry vo všetkých troch európskych orgánoch dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán pre cenné papiere a trhy pôsobí v oblasti pôsobnosti smernice 97/9/ES, smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, smernice 2002/47/ES, smernice 2002/87/ES, smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES, smernice 2004/25/ES, smernice 2004/39/ES, smernice 2004/109/ES, smernice 2005/60/ES, smernice 2009/65/ES, smernice 2002/65/ES, smernice 2006/49/ES (bez toho aby boli dotknuté kompetencie Európskeho orgánu pre bankovníctvo z hľadiska prudenciálneho dohľadu), smernice … [budúca smernica AIFM] a nariadenia … [budúce nariadenie CRA] vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto predpisov a všetkých ostatných predpisov Spoločenstva, ktorými sa zverujú úlohy orgánu pre cenné papiere a trhy.

2. Orgán pre cenné papiere a trhy pôsobí v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia a smernice 97/9/ES, smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, smernice 2002/47/ES, smernice 2002/87/ES, smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES, smernice 2004/25/ES, smernice 2004/39/ES, smernice 2004/109/ES, smernice 2005/60/ES, smernice 2009/65/ES, smernice 2002/65/ES, smernice 2006/49/ES (bez toho aby boli dotknuté kompetencie Európskeho orgánu pre bankovníctvo z hľadiska prudenciálneho dohľadu), smernice … [budúca smernica AIFS] a nariadenia … [budúce nariadenie o ratingových agentúrach] vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto predpisov a všetkých ostatných predpisov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu pre cenné papiere a trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Orgán pre cenné papiere a trhy koná aj v oblasti činností, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy uvedené v odseku 2 vrátane záležitostí týkajúcich sa práv akcionárov, riadenia podnikov, auditu a finančného výkazníctva, a to pod podmienkou, že sú tieto činnosti orgánu pre cenné papiere a trhy potrebné na zabezpečenie účinného a uceleného uplatňovania právnych predpisov uvedených v odseku 2. Orgán by mal tiež prijať primerané kroky v súvislosti s ponukami na prevzatie, klíringom, otázkami vysporiadania, sekuritizáciou, predajom nakrátko a otázkami derivátov vrátane štandardizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Orgán pre cenné papiere a trhy je súčasťou Európskeho systému orgánov finančného dohľadu, ďalej len „ESFS“, ktorý funguje ako sieť orgánov dohľadu, ako sa ďalej uvádza v článku 39.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy spolupracuje s Európskou Európskym výborom pre systémové riziká, ďalej len „ESRB“, ako sa ustanovuje v článku 21 tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Európsky systém finančného dohľadu

 

1. Orgán pre cenné papiere a trhy je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, náležite uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu, a tým zabezpečiť dôveru vo finančný systém ako celok a dostatočnú ochranu pre zákazníkov v oblasti finančných služieb.

 

2. ESFS tvoria:

 

(a) Európsky výbor pre systémové riziko zriadený nariadením (EÚ) č. .../... [ESRB];

 

(b) Európsky orgán dohľadu (bankovníctvo) zriadený nariadením (EÚ) č. .../... [EBA];

 

(c) Európsky orgán dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením (EÚ) č. .../... [EIOPA];

 

(d) orgán pre cenné papiere a trhy;

 

(e) Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu ustanovený v článku 40;

 

(f) orgány v členských štátoch uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. .../... [ESMA], nariadenia (EÚ) č. …/2009 [EIOPA] a nariadenia (EÚ) č. …/… [EBA];

 

(g) Komisia na účely vykonávania úloh uvedených v článkoch 7 a 9.

 

3. Orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne a úzko spolupracuje, zabezpečuje medzisektorovú konzistentnosť práce a dosahuje spoločné stanoviská v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi a k ostatným medzisektorovým záležitostiam s ESRB, ako aj s Európskym orgánom dohľadu (poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (bankovníctvo) prostredníctvom Spoločného výboru uvedeného v článku 40.

 

4. Podľa zásady lojálnej spolupráce v zmysle článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii spolupracujú zmluvné strany ESFS s dôverou a plným vzájomným rešpektom, najmä pri zabezpečovaní tokov náležitých a spoľahlivých informácií medzi nimi.

 

5. Právomoc dohľadu nad finančnými inštitúciami na území Únie majú iba orgány dohľadu, ktoré sú zmluvnými stranami ESFS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva, najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, predchádzaním regulačnej arbitráži, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, podporou súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijímaním opatrení v núdzových situáciách;

(b) prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu noriem a právnych predpisov, najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania tohto nariadenia a právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, predchádzaním regulačnej arbitráži, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, zabezpečovaním efektívneho a konzistentného dohľadu nad finančnými inštitúciami s rozmerom EÚ a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijímaním opatrení okrem iného v núdzových situáciách;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgán pre cenné papiere a trhy môže vypracúvať technické normy v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2. Orgán pre cenné papiere a trhy predkladá návrh noriem na schválenie Komisii.

1. Orgán pre cenné papiere a trhy môže vypracúvať technické normy s cieľom doplniť, aktualizovať a zmeniť prvky, ktoré nie sú podstatné pre legislatívny akty uvedené v článku 1 ods. 2. Technické normy nezahŕňajú strategické rozhodnutia a ich obsah je vymedzený právnymi predpismi, z ktorých vychádzajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pred predložením technických noriem Komisii orgán pre cenné papiere a trhy podľa potreby vykoná otvorenú verejnú konzultáciu k týmto normám a analyzuje možné súvisiace náklady a príjmy.

Orgán pre cenné papiere a trhy uskutoční otvorené verejné konzultácie k návrhom technických noriem a pred ich prijatím vykoná analýzu prípadných súvisiacich nákladov a prínosov. Orgán pre cenné papiere a trhy tiež požiada o stanovisko alebo poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Orgán pre cenné papiere a trhy predkladá návrh technických noriem na schválenie Komisii a súčasne ho zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu noriem rozhodne, či návrh noriem schváli. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac. Komisia môže schváliť návrh noriem iba sčasti alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Spoločenstva.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu technických noriem rozhodne, či ho schváli, zamietne alebo pozmení a doplní. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o svojom rozhodnutí s uvedením dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak Komisia normy neschváli alebo ich schváli sčasti alebo so zmenami a doplneniami, informuje orgán pre cenné papiere a trhy o svojich dôvodoch.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Normy prijíma Komisia prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí a uverejňujú sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Komisia prijíma technické normy v súlade s článkami 7a až 7d vo forme nariadení alebo rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Výkon delegovania pri prijímaní technických noriem

 

1. Právomoc prijímať technické normy v podobe delegovaných aktov uvedená v článku 7 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

 

2. Ihneď po prijatí technickej normy o ňom Komisia upovedomí súčasne Európsky parlament a Radu.

 

3. Právomoc na prijímanie technických noriem sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 7b až 7d.

 

4. V správe predsedu uvedenej v článku 35 orgán pre cenné papiere a trhy informuje Európsky parlament a Radu o technických normách, ktoré boli schválené, a uvedie vnútroštátne orgány, ktoré ich neplnia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Zrušenie delegovania pri prijímaní technických noriem

 

1. Delegovanie právomocí na prijímanie technických noriem uvedené v článku 7 môže Európsky parlament alebo Rada odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí zrušiť, o tom informuje druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie technické normy, na ktoré by sa malo zrušenie uplatňovať, a prípadné dôvody tohto zrušenia.

 

3. V rozhodnutí o odvolaní sa uvádzajú dôvody odvolania a ukončuje sa ním delegovanie právomocí v ňom uvedených. Je účinné okamžite alebo ku dňu, ktorý je v ňom uvedený. Rozhodnutie nemá vplyv na platnosť technických noriem, ktoré už nadobudli účinnosť. Rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 7c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7c

 

Námietky proti technickým normám

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu namietať proti technickej norme počas obdobia štyroch mesiacov od dátumu oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže toto obdobie o dva mesiace predĺžiť.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie ani Európsky parlament ani Rada námietku proti technickej norme, bude táto norma uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

 

Pred uplynutím tejto lehoty a v mimoriadnych a náležite odôvodnených prípadoch môže Európsky parlament aj Rada informovať Komisiu o tom ,že neplánujú vzniesť námietky proti technickej norme. V týchto prípadoch sa táto technická norma uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú námietku proti technickej norme, táto norma nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá námietky voči technickej norme vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 7d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7d

 

Neschválenie alebo zmena a doplnenie návrhu technických noriem

 

1. V prípade, ak Komisia neschváli návrh technických noriem alebo ho zmení a doplní, Komisia informuje orgán, Európsky parlament a Radu, pričom uvedie dôvody.

 

2. Európsky parlament alebo Rada môžu predvolať príslušného komisára a predsedu orgánu pre cenné papiere a trhy v lehote do jedného mesiaca na schôdzu ad hoc, aby prezentovali svoje odlišné názory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 8 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Orgán pre cenné papiere a trhy uskutoční otvorené verejné konzultácie k týmto usmerneniam a odporúčaniam a vykoná analýzu prípadných súvisiacich nákladov a prínosov. Orgán pre cenné papiere a trhy požiada o stanovisko alebo poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenú v článku 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušné orgány vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

Každý príslušný orgán rozhodne do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania o tom, či plánuje dodržiavať toto usmernenie alebo odporúčanie. Ak príslušný orgán neplánuje dodržiavať toto usmernenie alebo odporúčanie, informuje o tom orgán pre cenné papiere a trhy a uvedie dôvody. Orgán pre cenné papiere a trhy uverejní tieto dôvody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 8 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Vo svojej správe o činnosti uvedenej v článku 32 ods. 6 orgán pre cenné papiere a trhy informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu o vydaných usmerneniach a odporúčaniach a uvedie vnútroštátne orgány, ktoré ich nedodržiavajú, ako aj spôsoby, akými plánuje zabezpečiť, aby tieto vnútroštátne orgány plnili jeho odporúčania a usmernenia v budúcnosti. Orgán rovnaké informácie uvedie aj v súvislosti s hlavnými väčšími finančnými subjektmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak príslušný orgán neuplatňuje tieto usmernenia alebo odporúčania, je povinný informovať orgán o svojich dôvodoch.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak príslušný orgán neuplatňuje správne právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2, najmä ak nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch, orgán pre cenné papiere a trhy má právomoci uvedené v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

1. Ak príslušný orgán neuplatňuje správne právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2 vrátane technických noriem vytvorených v súlade s článkom 7, najmä ak nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch, orgán pre cenné papiere a trhy má právomoci uvedené v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán pre cenné papiere a trhy môže na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Komisie alebo z vlastnej iniciatívy a po informovaní dotknutého príslušného orgánu preskúmať údajné nesprávne uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

2. Orgán pre cenné papiere a trhy môže na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady, Komisie alebo člena Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov alebo z vlastnej iniciatívy a po informovaní dotknutého príslušného orgánu preskúmať údajné porušenie alebo neuplatňovanie právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Spoločenstva v lehote jedného mesiaca od prijatia odporúčania orgánu pre cenné papiere a trhy, Komisia môže na základe informácií orgánu pre cenné papiere a trhy alebo z vlastnej iniciatívy prijať rozhodnutie, ktorým príslušný orgán požiada, aby prijal potrebné opatrenia na dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva.

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Únie v lehote desiatich pracovných dní uvedených v odseku 3 pododsek 2, orgán pre cenné papiere a trhy prijme rozhodnutie, ktorým príslušný orgán požiada, aby prijal potrebné opatrenia na dodržiavanie právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme takéto rozhodnutie najneskôr do troch mesiacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac.

Orgán pre cenné papiere a trhy prijme takéto rozhodnutie najneskôr do jedného mesiaca od prijatia odporúčania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo adresátov rozhodnutia na vypočutie.

Orgán pre cenné papiere a trhy zaistí, aby sa dodržalo právo adresátov rozhodnutia na vypočutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány poskytnú Komisii všetky potrebné informácie.

Príslušné orgány poskytnú orgánu pre cenné papiere a trhy všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na vykonávanie rozhodnutia Komisie.

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na vykonávanie rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie uvedené v odseku 4 tohto článku v lehote v ňom uvedenej a ak je to potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov zo strany príslušného orgánu s cieľom zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému, orgán pre cenné papiere a trhy môže v prípade, že sú príslušné požiadavky právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 priamo uplatniteľné na účastníkov finančného trhu, prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vrátane zastavenia všetkých činností.

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 Zmluvy o ES, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie uvedené v odseku 4 tohto článku v lehote v ňom uvedenej a ak je to potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov zo strany príslušného orgánu s cieľom zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému, orgán pre cenné papiere a trhy prijme v zmysle právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Únie vrátane zastavenia všetkých činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy musí byť v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Komisia podľa odseku 4.

Rozhodnutie orgánu pre poisťovníctvo musí byť v súlade s rozhodnutím, ktoré sa prijalo podľa odseku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. V správe orgán pre cenné papiere a trhy stanoví, ktoré vnútroštátne orgány a finančné inštitúcie nesplnili rozhodnutia uvedené v odsekoch 4 a 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Spoločenstve alebo jeho časti, Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť orgánu pre cenné papiere a trhy, Rady alebo ESRB prijať rozhodnutie určené orgánu pre cenné papiere a trhy, v ktorom sa na účely tohto nariadenia určí existencia núdzovej situácie.

1. V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, ESRB môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť orgánu pre cenné papiere a trhy, Rady, Európskeho parlamentu alebo Komisie vydať varovanie, v ktorom sa vyhlási núdzová situácia, aby orgán dohľadu pre cenné papiere a trhy mohol bez ďalších požiadaviek prijať jednotlivé rozhodnutia uvedené v odseku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Po vydaní varovania ESRB súčasne informuje Európsky parlament, Radu, Komisiu a orgán pre cenné papiere a trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak Komisia prijala rozhodnutie podľa odseku 1, orgán pre cenné papiere a trhy môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné orgány požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na odstránenie všetkých rizík, ktoré môžu ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti, a to tak, že zaistí, aby účastníci finančného trhu a príslušné orgány spĺňali požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch.

2. Ak dôjde k vyhláseniu núdzovej situácie podľa odseku 1, orgán pre cenné papiere a trhy prijme individuálne rozhodnutia nevyhnutné na zabezpečenie prijatia potrebných opatrení zo strany príslušných orgánov v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na odstránenie všetkých rizík, ktoré môžu ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti, a to tak, že zaistí, aby účastníci finančného trhu a príslušné orgány spĺňali požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, ak kompetentný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy uvedené v odseku 2 v lehote v ňom uvedenej, orgán pre cenné papiere a trhy môže v prípade, že sú príslušné požiadavky právnych predpisov uvedené v článku 1 ods. 2 priamo uplatniteľné na účastníkov finančného trhu, prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vrátane zastavenia všetkých činností.

3. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 Zmluvy o ES, ak kompetentný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy uvedené v odseku 2 v lehote v ňom uvedenej, orgán pre cenné papiere a trhy prijme v súlade s príslušnými požiadavkami právnych predpisov uvedenými v článku 1 ods. 2 individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vrátane zastavenia všetkých činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. ESRB reviduje rozhodnutie uvedené v odseku 1 z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť orgánu pre cenné papiere a trhy, Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. V správe uvedenej v článku 32 ods. 6 orgán pre cenné papiere a trhy stanoví jednotlivé rozhodnutia určené vnútroštátnym orgánom a finančným inštitúciám podľa odsekov 3 a 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 9, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom akcie alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu v oblastiach, v ktorých sa na základe právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 vyžaduje spolupráca, koordinácia a spoločné rozhodovanie príslušných orgánov z viac ako jedného členského štátu, na žiadosť jedného z dotknutých príslušných orgánov môže orgán pre cenné papiere a trhy pomôcť orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odseku 2.

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 9, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom akcie alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu v oblastiach, v ktorých sa na základe právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2 vyžaduje spolupráca, koordinácia alebo spoločné rozhodovanie príslušných orgánov z viac ako jedného členského štátu, orgán pre cenné papiere a trhy na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov prevezme vedúcu úlohu pri pomoci uvedeným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán pre cenné papiere a trhy stanoví lehoty na zmierenie medzi príslušnými orgánmi, pričom zohľadní všetky príslušné lehoty vymedzené v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj zložitosť a naliehavosť veci.

2. Orgán pre cenné papiere a trhy stanoví lehoty na zmierenie medzi príslušnými orgánmi, pričom zohľadní všetky príslušné lehoty vymedzené v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj zložitosť a naliehavosť veci. V tejto fáze koná orgán pre cenné papiere a trhy ako sprostredkovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak na konci fázy zmierenia dotknuté príslušné orgány nedosiahnu dohodu, orgán pre cenné papiere a trhy môže prijať rozhodnutie, v ktorom ich požiada, aby prijali konkrétne opatrenia alebo sa zdržali činnosti s cieľom urovnať záležitosť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

3. Ak na konci lehoty na zmierenie dotknuté príslušné orgány nedosiahnu dohodu, orgán pre cenné papiere a trhy v súlade s postupom ustanoveným v druhom pododseku článku 29 ods. 1 prijme rozhodnutie na urovnanie sporu a požiada dotknuté príslušné orgány, aby prijali konkrétne záväzné opatrenia v súlade s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy a tým nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky naňho priamo uplatniteľné v zmysle právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán môže prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom ho požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Spoločenstva vrátane zastavenia všetkých činností.

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 Zmluvy o ES, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu a tým nezaistí, aby účastník finančného trhu spĺňal požiadavky naňho priamo uplatniteľné v zmysle právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán prijme individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom ho požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Únie vrátane zastavenia všetkých činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré vnútroštátne orgány dohľadu prijali v rovnakej záležitosti.

 

Všetky opatrenia vnútroštátnych orgánov dohľadu súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 3 alebo 4, sú v súlade s týmito rozhodnutiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. V správe uvedenej v článku 32 ods. 6 orgán pre cenné papiere a trhy určí spor medzi príslušnými orgánmi, dosiahnuté dohody a prijaté rozhodnutie na urovnanie takýchto sporov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi v rôznych sektoroch

 

Spoločný výbor urovnáva v súlade s postupom stanoveným v článku 11 spory, ktoré môžu vzniknúť medzi príslušnými orgánmi konajúcimi podľa článku 42.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Organ pre cenné papiere a trhy bude prispievať k podpore účinného a konzistentného fungovania kolégií orgánov dohľadu a monitorovať dôslednosť vykonávania právnych predpisov Spoločenstva v rámci kolégií.

1. Orgán pre cenné papiere a trhy bude prispievať k podpore a monitorovaniu efektívneho, účinného a konzistentného fungovania kolégií orgánov dohľadu uvedených v smernici 2006/48/ESposilňovať súdržnosť vykonávania právnych predpisov Únie v rámci kolégií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán pre cenné papiere a trhy sa zúčastňuje v kolégiách orgánov dohľadu ako pozorovateľ, ak sa to považuje za vhodné. Na účely tejto účasti sa orgán pre cenné papiere a trhy považuje za „príslušný orgán“ v zmysle príslušných právnych predpisov a na požiadanie dostane všetky príslušné informácie rovnako ako ostatní členovia kolégia.

2. Orgán pre cenné papiere a trhy sa zúčastňuje v kolégiách orgánov dohľadu, ak to považuje za vhodné. Na účely tejto účasti sa orgán pre cenné papiere a trhy považuje za „príslušný orgán“ v zmysle príslušných právnych predpisov a na požiadanie dostane všetky príslušné informácie rovnako ako ostatní členovia kolégia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Orgán pre cenné papiere a trhy môže stanovovať technické normy, usmernenia a odporúčania prijaté podľa článkov 7 a 8 na harmonizáciu dohľadu a osvedčených postupov prijatých kolégiami orgánov dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Podľa postupu ustanoveného v článku 11 by mala právne záväzná úloha sprostredkovateľa umožniť novým orgánom urovnávať spory medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Ak sa nedosiahne dohoda medzi orgánmi dohľadu cezhraničnej inštitúcie, orgán cenné papiere a trhy by mal mať právomoc prijať rozhodnutia v oblasti dohľadu priamo uplatniteľné na príslušnú inštitúciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Dohľad nad finančnými inštitúciami s rozmerom EÚ

 

1. Vnútroštátne orgány vykonávajú obozretný dohľad nad finančnými inštitúciami s rozmerom EÚ tak, že pôsobia ako zástupcovia orgánu pre cenné papiere a trhy, a riadia sa jeho pokynmi, s cieľom zaručiť, aby sa v celej Európskej únii uplatňovali rovnaké pravidlá dohľadu.

 

2. Orgán pre cenné papiere a trhy predkladá návrh pravidiel dohľadu Komisii a súčasne Európskemu parlamentu a Rade. Komisia schváli návrh pravidiel dohľadu v súlade s postupom uvedeným v článkoch 7 a 8.

 

3. Rozhodnutím dozornej rady v súlade s postupom ustanoveným v článku 29 ods. 1 sa určia významné finančné inštitúcie s rozmerom EÚ. Kritériá na určenie týchto finančných inštitúcií zohľadňujú kritériá stanovené Radou pre finančnú stabilitu , Medzinárodným menovým fondom a Bankou pre medzinárodné zúčtovanie.

 

4. Orgán pre cenné papiere a trhy v spolupráci s ESRB vypracuje informačnú predlohu pre významné inštitúcie s cieľom zabezpečiť náležité riadenie ich systémového rizika.

 

5. S cieľom zaistiť spoluzodpovednosť finančných inštitúcií s rozmerom EÚ, chrániť záujmy európskych vkladateľov a znížiť náklady daňových poplatníkov súvisiace so systémovou finančnou krízou sa vytvára Európsky fond finančnej ochrany (fond). Fond bude zohrávať úlohu aj pri pomáhaní finančným inštitúciám EÚ pri prekonávaní ťažkostí, keď je pravdepodobné, že tieto ťažkosti ohrozia finančnú stabilitu jednotného finančného trhu Únie. Fond je financovaný z príspevkov týchto inštitúcií. Výška príspevku každej finančnej inštitúcie sa vypočíta na základe kritérií, ktorými sa odmeňuje dobré riadenie. Tieto príspevky nahrádzajú príspevky do národných fondov podobnej povahy.

 

6. Ak súhrn zdrojov príspevkov bánk nepostačuje na vyriešenie krízy, zdroje fondu možno zvýšiť vydaním dlhopisov Členské štáty môžu vo výnimočných prípadoch uľahčiť fondu vydávanie dlhopisov prostredníctvom záruk, a to za poplatok primerane odrážajúci preberanú úroveň rizika. Tieto záruky poskytujú spoločne členské štáty v súlade s kritériami stanovenými v odseku 7.

 

7. Ak za extrémnych, výnimočných podmienok a v súvislosti so systémovým rizikom zlyhá jedna alebo viaceré inštitúcie a nie je dostatok zdrojov, postihnuté členské štáty znášajú túto záťaž podľa zásad ustanovených v súčasnom memorande o porozumení, v zmysle zmien a doplnení. Dohody o deľbe záťaže môžu zahŕňať jedno z týchto kritérií alebo ich kombináciu: vklady inštitúcie; aktíva inštitúcie (buď v zmysle účtovnej hodnoty, trhovej hodnoty alebo rizikovo váženej hodnoty); výnosy inštitúcie; alebo podiel inštitúcie na tokoch peňažného systému.

 

8. Členstvo vo fonde nahradí členstvo v existujúcich vnútroštátnych systémoch ochrany vkladov inštitúcií EÚ, ktoré sa na nich podieľajú. Fond riadi rada vymenovaná orgánom pre cenné papiere a trhy na obdobie piatich rokov. Členovia rady sa volia z radov zamestnancov vnútroštátnych orgánov. Bude zriadená konzultačná rada, v ktorej budú zastúpené finančné inštitúcie podieľajúce sa na fonde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       75

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Orgán pre cenné papiere a trhy poverí orgány členských štátov úlohami a zodpovednosťou v oblasti kontroly obozretného dohľadu nad finančnými inštitúciami s rozmerom EÚ, ako sa uvádza v článku 12a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       76

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Orgán pre cenné trhy a papiere zastupuje Európsku úniu na všetkých medzinárodných fórach týkajúcich sa regulácie a dohľadu nad inštitúciami, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2. Príslušné vnútroštátne orgány môžu aj naďalej prispievať do takýchto fór týkajúcich sa vnútroštátnych otázok a otázok, ktoré sú relevantné pre ich vlastné funkcie a právomoci podľa práva Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci inštitúcií Spoločenstva, orgán pre cenné papiere a trhy môže nadviazať kontakty s orgánmi dohľadu z tretích krajín. Môže uzavrieť administratívne dohody s medzinárodnými organizáciami a správami z tretích krajín.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci inštitúcií Únie a členských štátov, orgán pre cenné papiere a trhy môže nadviazať kontakty a uzavrieť administratívne dohody s orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán pre cenné papiere a trhy úzko spolupracuje s ESRB. Poskytuje ESRB pravidelné a aktualizované informácie potrebné na dosiahnutie jeho úloh. Všetky údaje potrebné na dosiahnutie jeho úloh, ktoré nie sú v súhrnnej alebo hromadnej forme, sa poskytnú ERSB bezodkladne na základe odôvodnenej žiadosti, ako sa uvádza v článku [15] nariadenia (ES) č. …./...[ESRB].

2. Orgán pre cenné papiere a trhy úzko spolupracuje s ESRB. Poskytuje ESRB pravidelné a aktualizované informácie potrebné na dosiahnutie jeho úloh. Všetky údaje potrebné na dosiahnutie jeho úloh, ktoré nie sú v súhrnnej alebo hromadnej forme, sa poskytnú ERSB bezodkladne na základe odôvodnenej žiadosti, ako sa uvádza v článku [15] nariadenia (ES) č. …./...[ESRB]. Orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje vhodný protokol poskytovania dôverných informácií týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgán pre cenné papiere a trhy zaistí, aby žiadne rozhodnutie prijaté základe článku 10 alebo 11 nezasahovalo do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

1. Orgán pre cenné papiere a trhy zaistí, aby žiadne rozhodnutie prijaté na základe článku 10 alebo 11 priamo a významne nezasahovalo do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát vo svojom oznámení odôvodní, prečo a jasne preukáže, ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.

Členský štát vo svojom oznámení odôvodní, prečo rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, a vypracuje hodnotenie vplyvu o tom, do akej miery do nich zasahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Predsedu menuje dozorná rada na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti účastníkov finančného trhu a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou prostredníctvom otvoreného výberového konania.

2. Predsedu menuje dozorná rada na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti účastníkov finančného trhu a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou prostredníctvom otvoreného výberového konania, ktoré organizuje a riadi Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu užší zoznam troch uchádzačov. Po vypočutí týchto uchádzačov Európsky parlament vyberie jedného z nich. Uchádzača vybraného týmto spôsobom vymenuje dozorná rada.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak sa Európsky parlament nazdáva, že žiaden z uchádzačov na užšom zozname dostatočne nespĺňa kvalifikácie stanovené v prvom pododseku, otvorené výberové konanie sa opakuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kandidát, ktorého vybrala dozorná rada, pred vymenovaním podlieha potvrdeniu Európskym parlamentom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament môže predsedu alebo jeho zástupcu vyzvať, pričom v plnom rozsahu zachováva jeho nezávislosť, aby pravidelne predkladal vyhlásenia pred svojím príslušným výborom a odpovedal na otázky kladené členmi tohto výboru.

1. Predseda najmenej raz za štvrť roka prednesie pred Európskym parlamentom vyhlásenie a zodpovie všetky otázky predložené jeho poslancami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európsky parlament môže predsedu vyzvať, aby predložil správu o plnení svojich povinností.

2. Predseda na požiadanie predloží Európskemu parlamentu správu o plnení svojich povinností, a to najmenej 15 dní pred prednesením vyhlásenia uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výkonného riaditeľa menuje dozorná rada na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí účastníkov finančného trhu a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a manažérskymi skúsenosťami prostredníctvom otvoreného výberového konania.

2. Výkonného riaditeľa menuje dozorná rada na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti účastníkov finančného trhu a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou prostredníctvom otvoreného výberového konania, ktoré organizuje a riadi Komisia, a po jeho potvrdení zo strany Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 39

vypúšťa sa

Zloženie

 

1. Orgán pre cenné papiere a trhy je súčasťou ESFS, ktorý pôsobí ako sieť orgánov dohľadu.

 

2. ESFS tvoria:

 

a) orgány v členských štátoch uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. .../2009... [EIOPA] a článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. …/… [EBA],

 

b) orgán pre cenné papiere a trhy;

 

c) Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený na základe článku 1 nariadenia (ES) č. …/…[EIOPA],

 

d) Európsky orgán pre bankovníctvo zriadený na základe článku 1 nariadenia (ES) č. …/…[EBA],

 

e) Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu ustanovený v článku 40,

 

f) Komisia na účely vykonávania úloh uvedených v článkoch 7, 9 a 10.

 

3. Orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne a úzko spolupracuje, zaisťuje medzisektorovú konzistentnosť práce a dosahuje spoločné stanoviská v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi a k ostatným medzisektorovým záležitostiam s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre bankovníctvo prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného v článku 40.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Kapitola IV – oddiel 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

SPOLOČNÝ VÝBOR EURÓPSKYCH ORGÁNOV DOHĽADU

SPOLOČNÝ VÝBOR

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne a úzko spolupracuje a zabezpečuje medzisektorový súlad s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre bankovníctvo.

2. Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne a úzko spolupracuje a zabezpečuje medzisektorový súlad a výmenu skúseností s Európskym orgánom pre bankovníctvo a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, najmä pokiaľ ide o:

 

finančné konglomeráty,

 

— účtovníctvo a audit,

 

— mikroprudenciálne