Menetlus : 2009/0073(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0172/2010

Esitatud tekstid :

A7-0172/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/07/2010 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0251

SOOVITUS     ***
PDF 149kWORD 70k
2. juuni 2010
PE 440.137v02-00 A7-0172/2010

Nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise, nimetatud riikide Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevuses osalemise üksikasjalikke eeskirju käsitleva kokkuleppe liidu nimel sõlmimise kohta

(05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Philip Claeys

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise, nimetatud riikide Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevuses osalemise üksikasjalikke eeskirju käsitleva kokkuleppe liidu nimel sõlmimise kohta

(05707/2010– C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise, nimetatud riikide Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevuses osalemise üksikasjalikke eeskirju käsitleva kokkuleppe eelnõu (10701/2009);

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2009)0255),

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud (05707/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 62 esimese lõigu punkti 2 alapunkti ja artiklit 66 ning artikli 300 lõikeid 2 ja 3, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-3/2009);

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–   võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punkti b ja artiklit 74 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunkti v;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A7-0172/2010),

1.  annab nõusoleku kokkuleppe sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide, Šveitsi Konföderatsiooni ning Liechtensteini Vürstiriigi valitsustele ja parlamentidele.


SELETUSKIRI

Käesoleva nõusolekumenetluse subjektiks oleva nõukogu otsuse ettepaneku eesmärk on ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise, nimetatud riikide Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (FRONTEX) tegevuses osalemise üksikasjalikke eeskirju käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel allakirjutamine ja sõlmimine.

FRONTEX asutati 2004. aastal vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punktile a ja artiklile 66 ning alustas oma tegevust 1. mail 2005. Agentuuri ülesanne on olla oluliseks vahendiks Euroopa ebaseadusliku sisserände alases ühises strateegias ja seda on selles suunas ka edasi arendatud. FRONTEXi kõige olulisem ülesanne on koordineerida liikmesriikidevahelist operatiivkoostööd välispiiri haldamisel. Selles osas on Aafrikast tuleneva ebaseadusliku sisserände vastu suunatud koostöö lõunapoolsetel merepiiridel andnud selgeid tulemusi. Näiteks üritati 2009. aastal Hispaania rannikule ebaseaduslikult siseneda 7200 korral, mis on madalaim näitaja viimase kümnendi jooksul, võrreldes paremuselt järgmise aastaga 2000, mil seda üritati üle 15 000 korra(1). Lisaks on agentuuri ülesanneteks abistada liikmesriike piirivalvurite koolitamisel, teha riskianalüüse, jälgida välispiiri kontrolli ja valve seisukohalt oluliste uuringute arengut, abistada liikmesriike olukorras, mil välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja operatiivabi ning samuti anda liikmesriikidele vajalikku abi ühiste tagasisaatmisoperatsioonide korraldamiseks. Näiteks on FRONTEX koordineerinud 2006. aastast kuni 2009. aasta lõpuni 61 ühist tagasisaatmislendu, mis hõlmasid kokku 2859 tagasipöördujat(2).

FRONTEXi määruse(3) artikli 21 lõikes 3 sätestatakse, et Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega seotud riigid osalevad agentuuri töös. Nende osalemise üksikasjalikud eeskirjad lepitakse kokku Euroopa Liidu ja kõnealuste riikide vahel sõlmitavates täiendavates kokkulepetes.

Šveitsi Konföderatsioon juba kuulub Schengeni alasse. 5. juunil 2005. aastal toimunud rahvahääletusel otsustasid Šveitsi hääletajad 55% häälteenamusega ühineda Schengeni alaga. Leping Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega jõustus 1. märtsil 2008(4).

Liechtensteini Vürstiriik ei kuulu veel Schengeni alasse. Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise ülalnimetatud lepingu artiklis 16 nähakse ette, et Liechtenstein võib selle lepinguga ühineda protokolli kaudu. Protokollile kirjutati alla 28. veebruaril 2008, kuid seda ei ole veel sõlmitud(5). Et vältida eraldi läbirääkimiste pidamist, on läbirääkimisi kokkuleppe üle FRONTEXi tegevuses osalemiseks peetud Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigiga siiski paralleelselt. Kokkuleppe tekstis on sätestatud, et Liechtensteini suhtes kohaldatakse seda kokkulepet protokolli jõustamise kuupäevast(6).

Lissaboni lepingu 1. detsembril 2009 jõustumise tagajärjel on Euroopa Parlamendi roll kokkuleppe sõlmimise menetluses muutunud. Nice'i lepingu kohaselt tuli enne selle rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist Euroopa Parlamendiga konsulteerida vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punktile a, artiklile 66 ja artikli 300 lõikele 2. Kuna selle kokkuleppe sõlmimine oli 1. detsembril 2009 pooleli, kohaldatakse Lissaboni lepingu uusi eeskirju. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punkti b, artikli 74 ja artikli 218 lõike 6 punkti a alapunkti v kohaselt sõlmib nõukogu kokkuleppe pärast Euroopa Parlamendi nõusoleku saamist. Seetõttu tuli komisjoni esialgset, 4. juuni 2009. aasta ettepanekut KOM(2009)0255 muuta. Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus kokkuleppe sõlmimise kohta edastati uuesti parlamendile ning nõukogu palus parlamendil anda nõusolek(7).

Nagu eespool märgitud, on käesoleva ettepaneku eesmärk Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi sidumine FRONTEXiga ning nende agentuuri tegevuses osalemise üksikasjalike eeskirjade kehtestamine.

Konkreetsemalt sisaldab kokkulepe sätteid järgmiste üksikasjade kohta:

- Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi esindajate piiratud hääleõigus FRONTEXi haldusnõukogus;

- mõlema riigi rahaline panus FRONTEXi eelarvesse;

- andmete kaitse ja konfidentsiaalsus;

- FRONTEXi õiguslik staatus mõlemas riigis;

- FRONTEXi vastutus;

- mõlema riigi nõustumine FRONTEXi kuulumisega Euroopa Kohtu pädevusse;

- FRONTEXi ning tema personali privileegid ja immuniteedid;

- FRONTEXi õigus võtta lepingu alusel tööle mõlema riigi kodanikke.

Kokkuleppele on lisatud kaks kokkuleppeosaliste ühisdeklaratsiooni, hääleõiguse ja tsiviilvastutuse kohta.

Taani, Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundile on viidatud nõukogu otsuse(8) põhjendustes 4, 5 ja 6. Sarnane kokkulepe sõlmiti Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigiga 2007. aastal(9).

Raportöör tervitab käesoleva kokkuleppe sõlmimist, mis võimaldab nimetatud kahel riigil anda oma panus välispiiri kontrolli ja valve tõhusamasse koordineerimisse selles osalevate riikide pädevate haldusteenistuste vahel. Raportöör avaldab lootust, et liikmesriigid teevad kõik endast oleneva, et viia vajalikud ratifitseerimismenetlused lõpule võimalikult kiiresti, et siduda Šveitsi Konföderatsioon ja Liechtensteini Vürstiriik FRONTEXiga.

(1)

„Spain asks for more resources, clearer rules and specialist offices for Frontex”, 3. veebruar 2010, kättesaadav aadressil: http://www.montesquieu-institute.eu

(2)

Vt volinik Barrot’ 9. veebruaril 2010 komisjoni nimel antud vastust Frank Vanhecke kirjalikult vastatavale küsimusele E-0127/2010.

(3)

Nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 25.11.2004, lk 1), muudetud.

(4)

Lepingu teksti vaata ELT L 53, 27.2.2008, lk 52; jõustumise kohta vaata ELT L 53, 27.2.2008, lk 18.

(5)

Nõukogu 28. veebruari 2008. aasta otsus, mis käsitleb Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu poolt allakirjutamist ja protokolli teatavate sätete ajutist kohaldamist (ELT L 83, 26.3.2008, lk 2 ja 5); vt ka ettepanekute eelnõu võtta vastu nõukogu otsused Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel Euroopa Liidu nimel (KOM(2006)0752-3 ja KOM(2006)0752-4).

(6)

Kokkuleppe artikli 9 lõige 5, vt nõukogu dokumenti 10701/09.

(7)

Nõukogu dokument 5707/10 koos kokkuleppe tekstiga, nõukogu dokument 10701/09 + COR1 + COR2 + COR3 + COR4.

(8)

Nõukogu dokument 5707/10.

(9)

Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline nimetatud riikide Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevuses osalemise üksikasjalikke eeskirju käsitlev kokkulepe (ELT L 188, 20.7.2007, lk 19).


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

31.5.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

0

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

Viimane päevakajastamine: 24. juuni 2010Õigusalane teave