Eljárás : 2009/0073(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0172/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0172/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 06/07/2010 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0251

AJÁNLÁS     ***
PDF 159kWORD 83k
2010. június 2.
PE 440.137v02-00 A7-0172/2010

az egyrészről az Európai Unió, másrészről pedig a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a két államnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvétele módjáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Philip Claeys

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió, másrészről pedig a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a két államnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvétele módjáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

(Egyetértési eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről pedig a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a két államnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvétele módjáról szóló megállapodástervezetre (10701/2009),

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0255),

–   tekintettel a Tanács határozattervezetére (05707/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 62. cikke (1) bekezdése 2. pontjának a) alpontjára, valamint 66. cikkére és 300. cikke (2) és (3) bekezdésére, amelyek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0217/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

–   tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 77. cikkének (2) bekezdése b) pontjára és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) és v) pontjára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikke (8) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A7-0172/2010),

1.  egyetértését adja a megállapodás megkötéséhez;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

Jelen egyetértési eljárás tárgyát képező tanácsi határozatra irányuló javaslat célja az egyrészről az Európai Közösség, másrészről pedig a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a két államnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben (FRONTEX) való részvétele módjáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötése.

A FRONTEX 2004-ben jött létre az EK-Szerződés 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 66. cikke értelmében, és 2005. május 1-jén kezdte meg a működését. Ezen ügynökséget az illegális bevándorlással kapcsolatos közös európai stratégia fontos eszközéül hozták létre, és ebben a szellemben fejlesztették is tovább. A FRONTEX legfontosabb feladata a külső határok igazgatása terén megvalósuló, tagállamok közötti operatív együttműködés összehangolása. Ezzel összefüggésben az Afrikából a déli tengeri határokon történő illegális bevándorlás tekintetében végzett együttműködés egyértelműen eredményesnek bizonyult. 2009-ben például az utóbbi tíz évet tekintve a legkevesebbszer, 7,200 esetben próbálkoztak jogellenes belépéssel a spanyol partokon; összehasonlításképpen, 2000-ben, a sorrendben a második legkevesebb kísérletet hozó évben, több mint 15,000 jogellenes belépési kísérletet tettek(1). Az ügynökség egyéb feladatai az alábbiakra terjednek ki: segítségnyújtás a tagállamoknak a nemzeti határőrök képzésében, kockázatelemzés, a külső határok ellenőrzése és őrzése szempontjából releváns kutatások nyomon követése, segítségnyújtás a tagállamoknak a külső határokon fokozott műszaki és operatív támogatást megkövetelő helyzetekben, valamint végül, de nem utolsó sorban, megfelelő támogatás biztosítása a tagállamok számára a közös visszatérési műveletek megszervezésében. 2006-tól 2009 végéig például a FRONTEX 61 kitoloncolásra szolgáló közös légi járatot koordinált, melyek összesen 2,859 személyt telepítettek haza(2).

A FRONTEX-rendelet(3) 21. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok részt vesznek az ügynökség munkájában. Részvételük módját az Európai Unió és ezen országok között megkötött további megállapodások szabályozzák.

A Svájci Államszövetség már része a schengeni térségnek. A 2005. június 5-i népszavazás során a svájci szavazók többsége (55%) támogatta a schengeni térséghez való csatlakozást. Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás 2008. március 1-jén hatályba lépett(4).

A Liechtensteini Hercegség még nem része a schengeni térségnek. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, fent említett megállapodás 16. cikke értelmében Liechtenstein jegyzőkönyvben csatlakozhat a megállapodáshoz. A jegyzőkönyvet 2008. február 28-án aláírták, azonban még nem hajtották végre(5). A külön tárgyalások elkerülése érdekében azonban a Svájci Államszövetséggel és a Liechtensteini Hercegséggel párhuzamosan folytak a tárgyalások a FRONTEX-ben való részvételről szóló megállapodásról. A megállapodás szövege kimondja, hogy Liechtenstein vonatkozásában a megállapodás csupán a jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjától kezdve alkalmazandó(6).

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével megváltozott az Európai Parlamentnek a megállapodás megkötésében betöltött szerepe. A Nizzai Szerződés szerint az EK-Szerződés 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 300. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Parlamenttel konzultálni kellett e nemzetközi megállapodás megkötéséről. Mivel 2009. december 1-jén még folyamatban volt a megállapodás megkötése, a Lisszaboni Szerződés szerinti új szabályokat kell alkalmazni. Az EUMSz. 77. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 74. cikke és 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontja értelmében a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően köti meg a megállapodást. Ezért az eredeti bizottsági javaslatot (COM(2009)255, 2009. június 4.) módosítani kellett. A megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatot újra benyújtották a Parlamentnek, és a Tanács felkérte a Parlamentet, hogy adja egyetértését a megállapodáshoz(7).

A fentieknek megfelelően, e javaslat célja a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség FRONTEX-hez való társulása, és az ügynökségben való részvételük feltételeinek meghatározása.

Részletesebben, a megállapodás az alábbiakról rendelkezik:

- a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség képviselőinek korlátozott szavazati joga a FRONTEX igazgatótanácsában

- a két ország pénzügyi hozzájárulása a FRONTEX költségvetéséhez

- adatvédelem és az adatok titkossága

- a FRONTEX jogállása a két országban

- a FRONTEX felelőssége

- az Európai Közösségek Bírósága FRONTEX feletti joghatóságának elismerése mindkét ország által

- a FRONTEX és személyzete kiváltságai és mentességei

- a két ország állampolgárai FRONTEX általi szerződéses alkalmazásának lehetősége.

A megállapodás mellékletét képezi a szerződéses felek által tett két együttes nyilatkozat a szavazati jogról és a polgári jogi felelősségről.

A tanácsi határozat (4), (5) és (6) preambulumbekezdése utal Dánia, az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzetére(8). 2007-ben hasonló megállapodás született az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal(9).

Az előadó üdvözli a megállapodás megkötését, amely lehetővé teszi, hogy a két ország hozzájáruljon a külső határokon végzett ellenőrzéseknek és felügyeletnek a részt vevő államok illetékes igazgatási szolgálatai közötti szorosabb összehangolásához. Az előadó reméli, hogy a tagállamok minden tőlük telhetőt megtesznek a szükséges ratifikációs eljárás mielőbbi végrehajtása érdekében, hogy a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség társulhasson a FRONTEX-hez.

(1)

„Spanyolország több forrás, világosabb szabályok és szakértői irodák biztosítását kéri a Frontex számára”, 2010. február 3., elérhetőség: http://www.montesquieu-institute.eu

(2)

Lásd Barrot biztosnak a Bizottság nevében, 2010. február 9-én adott válaszát a Frank Vanhecke által benyújtott, E-0127/2010 sz. írásbeli választ igénylő kérdésre.

(3)

A Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.), annak módosított formájában.

(4)

A megállapodás szövegét lásd: HL L 53., 2008.2.27., 52. o.; a hatálybalépés tekintetében lásd: HL L 53, 2008.2.27., 18.o.

(5)

A Tanács határozata (2008. február 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról, HL L 83, 2008.3.26., 2. és 5. o.; valamint az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattervezet (COM(2006)752-3 és COM(2006)752-4).

(6)

A megállapodás 9. cikkének (5) bekezdése, lásd a 10701/09 sz. tanácsi dokumentumot.

(7)

Az 5707/10 sz. tanácsi dokumentum a megállapodás szövegével együtt, valamint a 10701/09 sz. tanácsi dokumentum és a vonatkozó helyesbítések (COR1 + COR2 + COR3 + COR4).

(8)

5707/10. sz. tanácsi dokumentum.

(9)

Megállapodás az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, ezen államoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének módjáról, HL L 188, 2007.7.20., 19.o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

31.5.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

Utolsó frissítés: 2010. június 24.Jogi nyilatkozat