Процедура : 2010/2060(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0178/2010

Внесени текстове :

A7-0178/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/06/2010 - 7.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0200

ДОКЛАД     
PDF 197kWORD 103k
3 юни 2010 г.
PE 441.296v02-00 A7-0178/2010

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Barbara Matera

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0182 – C7-0099/2010),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисия по заетост и социални въпроси (A7-0178/2010),

A. като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да подпомогне работници, засегнати от съкращения в сектора на търговията, както и от последиците на глобалната финансова и икономическа криза, при реинтеграцията им на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че Комисията е задължена да прилага Фонда в съответствие с общите правила, установени с Финансовия регламент(3), както и с правилата за прилагане, приложими към тази форма на изпълнение на бюджета,

В.  като има предвид, че до 0,35% от годишния размер на средствата на ЕФПГ могат да бъдат използвани за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейностите по финансовия мониторинг, информация, административна и технологична поддръжка, одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ, както е предвидено в член 8, параграф 1 на регламента, включително предоставянето на информация и насоки за държавите-членки при ползването, мониторинга и оценката на ЕФПГ и предоставянето на информация на европейските и националните социални партньори за ползването на ЕФПГ (член 8, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ),

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 9, параграф 2 „Информация и публичност“ от Регламента за ЕФПГ Комисията трябва да създаде интернет страница, достъпна на всички езици, да предоставя информация относно подаването на заявления, като изтъква ролята на бюджетния орган,

Д. като има предвид, че въз основа на тези членове Комисията поиска мобилизиране на ЕФПГ с цел покриване на административните нужди за подготвителната работа с оглед на средносрочната оценка на функционирането на ЕФПГ, включваща проучвания на изпълнението, професионална реинтеграция на работници на пазара на труда, разработване на мрежи между службите на държавите-членки, отговарящи за ЕФПГ, обмен на добри практики, както и за актуализиране и по-нататъшно разработване на интернет сайта на ЕФПГ, на заявления и документи на всички езици и на аудиовизуални дейности, което съответства на желанието на Парламента да повиши осведомеността на гражданите по отношение на действията на ЕС,

Е.  като има предвид, че подаденото заявление отговоря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.  припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 248, 16.09.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от xx май 2010 г.

мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия(3),

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в световната търговия, и да ги подпомага при реинтеграцията им на пазара на труда.

(2)      Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза.

(3)      Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 млн. EUR.

(4)      В Регламент (ЕО) № 1927/2006 е предвидено, че 0,35 % от максималния годишен размер могат да бъдат използвани всяка година за техническа помощ по инициатива на Комисията. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 110 000 евро.

(5)      Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на техническа помощ по инициатива на Комисията.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година се мобилизира Европейският фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на 1 110 000 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

              ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

              ОВ C 406, 30.12.06, стр. 1.

(3)

              OВ C […], […], стр. […].


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден, за да предоставя допълнителна подкрепа на работниците, изпитващи отрицателните ефекти на някои значими структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) и член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006(2),Фондът не може да надхвърля максималната сума от 500 млн. EUR, получена от резерва в рамките на горната граница за общите разходи за предходната година и/или от освободените бюджетни кредити за поети задължения от предходните две години, с изключение на свързаните с функция 1б. Съответните суми се записват в бюджета като предвиждания веднага след като бъдат определени достатъчни маржове и/или отказани поети задължения.

Що се отнася до процедурата, Комисията, за да активира Фонда в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя на бюджетния орган предложение за мобилизиране на средства от Фонда и едновременно с това – съответно искане за прехвърляне. Успоредно с това може да бъде организирана тристранна процедура, за да се постигне споразумение за използването на Фонда и за исканите суми. Тристранната процедура може да бъде в опростена форма.

ІІ. Текущо положение: предложение на Комисията

На 24 април 2010 г. Комисията прие ново предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ.

Става въпрос за мобилизирането на 1.110.000 EUR от Фонда за покриване нуждите на Комисията от техническата помощ. Съгласно член 8, параграф 1 от правното основание 0,35% от максималния годишен размер на средствата на ЕФПГ могат да бъдат използвани всяка година за техническа помощ по инициатива на Комисията. Максимум 1.75 млн. EUR могат да се използват всяка година за покриване на нуждите за приложението на Фонда.

Според предложението на Комисията тази сума е предназначена за следните дейности: дейности, свързани със средносрочната оценка на ЕФПГ (член 17) – проучвания за мониторинг и изпълнение, създаване на основа от знания, обмен на информация и опит между държавите-членки и експертите и одиторите на Комисията, разработване на мрежи, организиране на заседания на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ, организиране на семинари за приложението на Фонда, както и информационни и рекламни дейности (член 9) и по-нататъшно разработване на интернет сайта на ЕФПГ и публикации на всички езици на ЕС.

ІІІ.Финансиране:

От:      поети задължения:   40 02 43 – ЕФПГ – бюджетен ред за резерв

Плащания:                04 02 20 – ЕСФ - оперативна техническа помощ за периода 2007-2013

В:        бюджетни кредити за поети задължения и за плащания            04 01 04 14 – ЕФПГ – разходи за административно управление

Това е шестото заявление за разглеждане в рамките на бюджет 2010. Досега са били мобилизирани 16.338.363 EUR в полза на Германия (Karmann) и Литва (Snaige, строителство на сгради, производство на мебели и производство на дрехи).

Член 12, параграф 6 от Регламента за ЕФПГ изисква на 1 септември най-малко 25 % (125 млн. EUR) от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за покриване на потребности до края на годината. Ако предложението бъде прието, от бюджет 2010 ще бъде мобилизирана обща сума от 17.448.363 EUR, като остават налични 482.551.637 EUR.

ІV. Процедура

Комисията представи искане за прехвърляне(3), за да бъдат вписани в бюджета за 2010 г. специални бюджетни кредити за поети задължения и специални бюджетни кредити за плащания съгласно изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Тристранната процедура по предложението на Комисията за решение за мобилизиране на ЕФПГ би могла да бъде в опростена форма (размяна на писма), както предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, освен в случай че не бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение с комисията по заетост и социални въпроси тази комисия следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

След оценката комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент даде мнението си относно мобилизирането на Фонда, което е изразено в приложеното към настоящия доклад становище.

Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., потвърди значението на това да се осигури бърза процедура при надлежно спазване на Междуинституционалното споразумение за вземането на решения относно мобилизирането на средства от Фонда.

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ C 406, 30.12.06, стр. 1.

(3)

DEC 10/2010 от 27 април 2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ES/sg

D(2010)27789

M. Alain Lamassoure

Председател на комисията по бюджети

ASP 13E158

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка с дело EGF/2010/000 TA 2010 (COM(2010)182 окончателен)

Уважаеми г-н Lamassoure,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с дело EGF/2010/000 TA 2010 и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група по ЕФПГ подкрепят мобилизацията на Фонда по настоящото искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос извършването на плащането.

Съображенията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следното:

a)  като има предвид, че съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 0,35% от максималния годишен размер на средствата на ЕФПГ (500 млн. Euro годишно) могат да бъдат използвани всяка година за техническа помощ по инициатива на Комисията; подчертава целите на подобна техническа помощ – мониторинг, информация, създаване на основа от знания, административна и техническа подкрепа и оценка;

б)   като има предвид, че работната група за ЕФПГ към комисията по заетост и социални въпроси няколкократно поиска информация от Комисията относно ефективността на предлаганите мерки за съкратените работници във връзка с дългосрочната им реинтеграция на трудовия пазар и прехода към устойчива и основана на знания икономика;

в)   като има предвид, че работната група за ЕФПГ също така поиска по-подробна информация относно спазването на член 7 от Регламента за ЕФПГ във връзка с равното третиране на жените и мъжете и недискриминирането по време на различните етапи от прилагането на предлаганите мерки;

г)   като има предвид, че работната група за ЕФПГ редовно е изисквала информация за това дали разходите в рамките на ЕФПГ са обект на особено внимание от страна на Комисията във връзка със специалната процедура, и е изискала доклад относно резултатите от проведените одити на заявленията за средства от ЕФПГ от 2007 и 2008 г.;

д)   като има предвид, че липсата на информация относно допълването на ЕФПГ с мерки, подкрепяни от други структурни фондове, и относно административните структури, създадени от държавите-членки за управление на съответствието с член 6 от Регламента за ЕФПГ, доведе до чести дискусии с Комисията, без обаче положението да бъде напълно изяснено;

Поради това комисията по заетост и социални въпроси призовава водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно мобилизирането на Фонда за техническа помощ на Комисията следните предложения:

1)  приветства факта, че повече от половината от изисканите бюджетни кредити ще се използват за финансиране или на проучвания и оценки на настоящи заявления по ЕФПГ чрез мониторинг на изпълнението, силните и слабите страни, посочване на постиженията и поуките за бъдещето, или за база данни, насочена към събиране на данни по общи въпроси като дългосрочната реинтеграция на трудовия пазар, или за подготовка на средносрочната оценка на ЕФПГ; би желал Комисията да информира Парламента за начина, по който подбира изпълнители за тези проучвания;

2)  подчертава, че този вид данни са много важни за политическите действащи лица на всички равнища и за всички други заинтересовани страни, както и за разработването на бъдещия проект за ЕФПГ;

3)  акцентира върху значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ; затова подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ в държавите-членки; освен това подчертава колко е важно да се осъществява връзка между всички, които участват в подаването на заявления по ЕФПГ, в т. ч. социалните партньори, за да се осъществи колкото е възможно повече взаимодействие;

4)  акцентира върху значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ; затова подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ в държавите-членки; призовава Комисията да осигури редовен обмен между работната група по ЕФПГ на Парламента и експертната група; освен това подчертава колко е важно да се осъществява връзка между всички, които участват в подаването на заявления по ЕФПГ, в т. ч. социалните партньори, за да се осъществи колкото е възможно повече взаимодействие;

5)  приветства в частност планираната среща на одитори от държавите-членки, подпомагаща одита в рамките на тази сложна и специална бюджетна процедура;

6)  също така приветства факта, че Комисията е представила целеви и внимателно подбрани мерки, които позволяват да не се достига тавана, предвиден в настоящия регламент;

7)  въпреки това повтаря, че техническата помощ няма да се използва за мерки, които биха могли да допринесат за съкращаване на процеса на подаване на заявления, който повечето от заинтересованите страни считат за прекалено дълъг за един фонд за спешни мерки;

8)  насърчава държавите-членки да се възползват от планираните срещи да се запознаят с възможностите, предлагани от ЕФПГ на работниците в ситуации на масови съкращения, и да използват наличните средства за подпомагане на засегнатите работници;

9)  освен това насърчава държавите-членки да се възползват от възможностите за обмен на най-добри практики и да се поучат особено от онези държави-членки, които вече са създали национални информационни мрежи за ЕФПГ, включващи социалните партньори и заинтересованите страни на местно равнище, за да разполагат с добра структура за подпомагане веднага след настъпването на масови съкращения;

10)  призовава Комисията внимателно да оценява качеството на мерките, подкрепяни от ЕФПГ, за да гарантира, че съкратените работници ще получат подходяща помощ от Европейския съюз.

С уважение,

Pervenche Berès


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Paul Rübig

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers

Последно осъвременяване: 7 юни 2010 г.Правна информация