Postup : 2010/2060(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0178/2010

Předložené texty :

A7-0178/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/06/2010 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0200

ZPRÁVA     
PDF 179kWORD 105k
3. červen 2010
PE 441.296v02-00 A7-0178/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

(KOM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Barbara Matera

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

(KOM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0182 – C7-0099/2010),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (dále jen „IID ze dne 17. května 2006“), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (dále jen „nařízení o EFG“),

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0178/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje s cílem pomoci při opětovném začleňování pracovníků postižených propouštěním souvisejícím se situací v obchodě a v důsledku finanční a hospodářské krize na pracovní trh,

B.  vzhledem k tomu, že Komise má povinnost využívat tento fond v souladu s všeobecnými pravidly stanovenými ve finančním nařízení(3) a v prováděcích předpisech, které se vztahují na tuto formu plnění rozpočtu,

C. vzhledem k tomu, že každý rok lze poskytnout až 0,35 % roční částky EFG na technickou podporu z podnětu Komise, která se použije na financování činnosti zahrnující monitorování, informace, administrativní a technickou podporu, audit, kontrolu a hodnocení nezbytné k provádění nařízení o EFG, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 daného nařízení, včetně poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, sledování a hodnocení EFG a poskytování informací o využívání EFG evropským sociálním partnerům a sociálním partnerům z jednotlivých členských států (čl. 8 odst. 4 nařízení o EFG),

D. vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 odst. 2 „Informace a propagace“ nařízení o EFG Komise zřídí webové stránky, které budou k dispozici ve všech jazycích a budou poskytovat informace o podávání žádostí, a zdůrazní úlohu rozpočtového orgánu.

E.  vzhledem k tomu, že na základě těchto článků Komise požádala o uvolnění prostředků z EFG, které by pokryly administrativní potřeby v souvislosti s přípravnými pracemi spojenými s hodnocením fungování EFG v polovině období, hodnocení využívání fondu, opětovné zapojení pracovníků na trh práce, rozvoj vztahů mezi orgány členských států odpovědných za využívání prostředků z EFG, výměnu osvědčené praxe a také aktualizaci a rozvoj webových stránek, žádostí a dokumentů ve všech jazycích a audiovizuální činnost, což je v souladu s přáním Parlamentu zvýšit povědomí občanů o činnosti EU,

F.  vzhledem k tomu, že tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

5.  schvaluje rozhodnutí přiložené k tomuto usnesení;

6.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xx. května 2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentuRadyvyužití prostředkůEvropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, RadouKomisírozpočtové kázniřádném rozpočtovém řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise(3),

vzhledem k těmto důvodům:

1)        Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory propuštěným pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na pracovní trh.

2)        Působnost EFG byla u žádostí podaných od 1. května 2009 rozšířena na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí.

3)        Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

4)        V nařízení (ES) č. 1927/2006 je stanoveno, že na technickou pomoc vyžádanou z podnětu Komise lze každoročně vyčlenit 0,35 % maximální roční částky. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 1 110 000 EUR.

5)        Je proto potřeba uvolnit prostředky z EFG, aby bylo možné poskytnout technickou pomoc za podnětu Komise.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolňuje částka ve výši 1 110 000  EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda / předsedkyně                                předseda / předsedkyně

(1)

              Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

              Úř. věst. C […], […], s. […].


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 500 milionů EUR získanou z rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok a/nebo ze zrušených prostředků na závazky z posledních dvou let, s výjimkou prostředků souvisejících s okruhem 1b. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí nebo zrušené závazky.

Pokud jde o postup, k využití prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného výsledku posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Souběžné by bylo možné zorganizovat třístranné rozhovory s cílem dosáhnout dohody o využití tohoto fondu a požadované částky. Tyto rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

II. Současný stav: návrh Komise

Dne 24. dubna 2010 Komise přijala nový návrh rozhodnutí o uvolňování prostředků z EFG.

Týká se uvolnění 1 110 000 EUR z tohoto fondu, které by pokryly technickou pomoc poskytnutou Komisi. Podle čl. 8 odst. 1 právního základu lze na technickou pomoc vyžádanou z podnětu Komise každoročně vyčlenit 0,35 % maximální roční částky z EFG. Každý rok lze k pokrytí uvedených potřeb spojených s využitím fondu použít nejvýše 1,75 mil. EUR.

Podle návrhu Komise je tato částka určena k uhrazení nákladů spojených s těmito aktivitami: činností spojenou s hodnocením EFG v polovině období (článek 17) - sledováním a hodnocením využití fondu, vytvořením základny poznatků, výměnou informací a zkušeností mezi členskými státy a odborníky a auditory Komise, rozvojem sítí, organizací setkání expertních skupiny kontaktních osob pro EFG, organizací seminářů o využívání fondu a také s informační a propagační činností (článek 19) a s dalším rozvojem internetové stránky EFG a publikacemi ve všech jazycích EU.

III. Financování:

ze:       závazků:          40 02 43 - rezervní rozpočtová položka pro EFG

plateb:            04 02 20 - provozní technická pomoc na období 2007–2013 pro EFG

na:       prostředky na závazky a platby:                      výdaje na administrativní řízení pro EFG

Jedná se o šestou žádost o prostředky z EFG, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2010. Dosud bylo uvolněno 16 338 363 EUR ve prospěch Německa (Karmann) a Litvy (Snaige, odvětví výstavby budov, výroby nábytku a výroby oděvů).

Čl. 12 odst. 6 nařízení o EFG stanovuje, že každý rok musí ke dni 1. září zůstat k dispozici nejméně 25 % (125 milionů EUR) z maximální roční částky EFG, aby bylo možné pokrýt potřeby do konce roku. Pokud bude žádost schválena, bude v rámci rozpočtu na rok 2010 uvolněno 17 448 363 EUR, takže k dispozici zůstane 482 551 637 EUR.

IV. Postup

Komise předložila žádost o převod(3), aby mohly být do rozpočtu na rok 2010 zapsány konkrétní prostředky na závazky a na platby, v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Bude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě (výměna dopisů), jak stanovuje čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody by měl být do celého procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), který poskytuje konstruktivní podporu a přispívá ke správnému hodnocení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

V návaznosti na své hodnocení poskytl výbor EMPL Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, obsažený ve stanovisku připojenému k této zprávě.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 10/2010 ze dne 27. dubna 2010.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ES/sg

D(2010)27789

pan Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru

ASP 13E158

Věc: Stanoviskouvolnění prostředkůEvropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)souvislosti se žádostí EGF/2010/000/TA 2010 (KOM(2010)182konečném znění)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2010/000 TA 2010 a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti s žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Výbor EMPL rozhodl s ohledem na následujících důvody:

a)  vzhledem k tomu, že podle čl. 8 odst. 1 nařízení o EFG (ES) č. 1927/2006 lze z podnětu Komise každoročně poskytnout 0,35 % celkové maximální částky EFG (500 milionů EUR ročně) na technickou pomoc; zdůrazňuje účel této technické pomoci – monitorování, informování, vytvoření základny poznatků, správní a technická podpora a hodnocení;

b)  vzhledem k tomu, že pracovní skupina pro EFG výboru EMPL několikrát žádala Komisi o informace o účinnosti navrhovaných opatření pro propuštěné pracovníky, pokud jde o jejich dlouhodobé opětovné začlenění na trh práce a přechod do udržitelného ekonomiky založené na znalostech;

c)  vzhledem k tomu, že pracovní skupina pro EFG také žádala podrobnější informace o souladu s článkem 7 nařízení o EFG, pokud jde o rovnocenné zacházení se ženami a s muži a nediskriminaci během jednotlivých fází provádění navrhovaných opatření;

d)  vzhledem k tomu, že pracovní skupina pro EFG pravidelně žádala Komisi, aby informovala Evropský parlament, bude-li některým výdajům v rámci EFG věnovat bližší pozornost s ohledem na jeho zvláštní postupy, a také žádala, aby jí Komise předložila zprávu o výsledcích auditů žádostí o příspěvek z EFG v letech 2007 a 2008;

e)  vzhledem k tomu, že nedostatek informací o doplňkovosti EFG s ostatními opatřeními podporovanými z jiných strukturálních fondů a o administrativních strukturách zřízených členskými státy k zajištění souladu s článkem 6 nařízení o EFG vedl k častým jednáním s Komisí, která však situaci plně nevyjasnila.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se uvolnění prostředků z fondu na technickou pomoc Komisi začlenil tyto návrhy:

1)  vítá skutečnost, že více než polovina požadovaných prostředků bude použita buď na financování studií a hodnocení probíhajících žádostí o prostředky z EFG, které budou sledovat jejich provádění, silné a slabé stránky, poukazovat na úspěchy a vyvozovat poučení pro budoucnost, nebo na vytvoření databáze shromažďující údaje o průřezových tématech, jako je dlouhodobé opětovné začleňování na trh práce nebo příprava na hodnocení EFG v polovině období; přeje si, aby Komise informovala Parlament o způsobu, jakým vybírá zhotovitele těchto studií;

2)  zdůrazňuje, že tento typ údajů je velmi důležitý pro politické činitele na všech úrovních a pro ostatní zúčastněné strany, jakož i pro rozvoj budoucí podoby EFG;

3)  zdůrazňuje význam vytváření sítí a výměny informací o EFG; podporuje tedy financování expertní skupiny kontaktních osob pro EFG v členských státech; dále zdůrazňuje, že aby se zajistila co nejširší součinnost, je důležité propojit všechny strany zapojené do žádostí o příspěvky z EFG, včetně sociálních partnerů;

4)  zdůrazňuje význam vytváření sítí a výměny informací o EFG; podporuje tedy financování expertní skupiny kontaktních osob pro EFG v členských státech; vyzývá Komisi, aby zajistila pravidelnou výměnu informací mezi pracovní skupinou Parlamentu pro EFG a expertní skupinou; dále zdůrazňuje, že aby se zajistila co nejširší součinnost, je důležité propojit všechny strany zapojené do žádostí o příspěvky z EFG, včetně sociálních partnerů;

5)  zejména vítá plánované setkání auditorů členských států, kteří poskytnou svou podporu při auditu v rámci tohoto komplexního a zvláštního rozpočtového postupu;

6)  vítá také, že Komise předložila cílená a pečlivě zvolená opatření, která umožňují výrazně zůstat pod stropem, který stanoví nařízení;

7)  lituje však, že technická pomoc nebude použita pro opatření, která by mohla přispět ke zkrácení doby pro vyřízení žádosti, již většina zúčastněných stran vyhodnotila jako příliš dlouhou vzhledem k tomu, že se jedná o fond pro mimořádné události;

8)  vyzývá členské státy, aby plánované schůzky využily k tomu, aby se seznámily s možnostmi a příležitostmi, které EFG nabízí pracovníkům postiženým masovým propouštěním, a aby finanční prostředky, jež jsou k dispozici, využily na jejich podporu;

9)  dále vybízí členské státy, aby využily možností výměny osvědčených postupů a poučily se zejména od těch členských států, které již vytvořily vnitrostátní informační sítě o EFG, do nichž jsou zapojeni sociální partneři a zúčastněné strany na místní úrovni, s cílem vytvořit kvalitní strukturu pro poskytnutí pomoci pro případ, že by k masovému propouštění došlo;

10)  žádá Komisi, aby pečlivě vyhodnotila kvalitu opatření, která EFG podporuje, a zajistila tak, že bude propuštěným pracovníkům poskytnuta přiměřená podpora od Evropské unie.

S pozdravem

Pervenche Berès


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

2.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Paul Rübig

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers

Poslední aktualizace: 7. červen 2010Právní upozornění