Postup : 2010/0135(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0182/2010

Předložené texty :

A7-0182/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0217

ZPRÁVA     *
PDF 176kWORD 92k
4. června 2010
PE 441.374v02-00 A7-0182/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura v Estonsku ke dni 1. ledna 2011

(KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Edward Scicluna

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura v Estonsku ke dni 1. ledna 2011

(KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0239),

–   s ohledem na konvergenční zprávu Komise pro rok 2010 (KOM(2010)0238) týkající se Estonska a konvergenční zprávu Evropské centrální banky (ECB) z května 2010,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o rozšíření eurozóny(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2010 o výroční zprávě ECB za rok 2008(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2010 o zprávě o výročním prohlášení o eurozóně a veřejných financích za rok 2009(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2008 o deseti letech HMU: prvních deset let Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvy(4) (usnesení o 10 letech HMU),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o zlepšení způsobu konzultace Parlamentu v postupech týkajících se rozšíření eurozóny(5),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2003 o doporučení Evropské centrální banky týkající se návrhu rozhodnutí Rady o změně čl. 10 odst. 2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,(6)

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/223/ES ze dne 21. března 2003 o změně čl. 10 odst. 2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky(7),

–   s ohledem na čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0131/2010),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0182/2010),

A. vzhledem k tomu, že článek 140 Smlouvy o fungování Evropské unie definuje dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence odkazem na to, že každý členský stát splní tato kritéria: vysokou úroveň cenové stability, udržitelný stav veřejných financí, dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů, stálost konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb,

B.  vzhledem k tomu, že Estonsko splnilo maastrichtská kritéria v souladu s článkem 140 Smlouvy o fungování EU a protokol (č. 13) o konvergenčních kritériích připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU,

C. vzhledem k tomu, že zpravodaj navštívil Estonsko, aby mohl posoudit připravenost této země na vstup do eurozóny,

D. vzhledem k prohlášení Komise, že EUROSTAT ověřil v úzké spolupráci s estonským statistickým úřadem správnost všech příslušných údajů poskytnutých estonskými orgány,

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  podporuje návrh, aby bylo v Estonsku ke dni 1. ledna 2011 přijato euro;

3.  konstatuje, že hodnocení Komise a Evropské centrální banky se uskutečnilo za podmínek světové finanční, hospodářské a sociální krize, která ovlivnila vyhlídky na nominální konvergenci mnoha jiných členských států;

4.  bere na vědomí, že Estonsko splnilo kritéria díky rozhodnému, důvěryhodnému a trvalému úsilí estonské vlády a estonského lidu;

5.  vyslovuje znepokojení nad rozpory mezi konvergenčními zprávami Komise a ECB, pokud jde o udržitelnost cenové stability;

6.  konstatuje, že konvergenční zpráva ECB z roku 2010 označuje udržení inflační konvergence po skončení současného ekonomického přizpůsobení za velmi problematické;

7.  vyzývá estonskou vládu, aby i v budoucnu v době hrozící makroekonomické nerovnováhy a ohrožení cenové stability zachovala svůj obezřetný postoj ve fiskální politice spolu s politikami obecně zaměřenými na stabilitu;

8.  vyzývá členské státy, aby umožnily Komisi posoudit plnění maastrichtských kritérií na základě jednoznačných, nezávislých, aktuálních, spolehlivých a vysoce kvalitních údajů;

9.  žádá Komisi, aby provedla simulaci dopadu záchranného balíčku eurozóny na rozpočet Estonska poté, co se tato země stane součástí eurozóny, a bude tak členem skupiny, jež zaručuje prostředky na záchranu hospodářství;

10. vyzývá Komisi a ECB, aby při doporučování konečného směnného kurzu estonské koruny posoudily všechna hlediska;

11. vyzývá estonské orgány, aby urychlily praktická opatření, aby byl zajištěn hladký přechod; vyzývá estonskou vládu, aby zavedení eura nebylo využíváno ke skrytému zvyšování cen;

12. vyzývá Komisi a ECB, aby informovaly Parlament o plánovaných opatřeních, jejichž cílem je minimalizovat inflaci cen aktiv v důsledku nízkých úrokových sazeb;

13. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

14. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské centrální bance, euroskupině a vládám členských států.

(1)

      Úř. věst. C 292E, 8.12.2006, s. 249.

(2)

      Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0090.

(3)

      Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0072.

(4)

      Úř. věst. C 16E, 22.1.2010, s. 8.

(5)

      Úř. věst. C 146E, 12.6.2008, s. 251.

(6)

      Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004, s. 374.

(7)

      Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 66.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Kritéria, která musí Estonsko splnit pro přijetí eura ke dni 1. ledna 2011, jsou stanovena v čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Podstata konvergenčních zpráv, které mají vypracovat Komise a ECB, se řídí čl. 140 odst. 1 SFEU a protokolem o konvergenčních kritériích připojeným ke Smlouvám. Estonsko je v současné době „členský stát, na který se vztahuje výjimka“, a není tedy členem eurozóny.

Čl. 140 odst. 2 SFEU uvádí, že Rada na základě zpráv Komise a ECB po konzultaci s Evropským parlamentem a po projednání v Radě zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád rozhodne na základě návrhu Komise kvalifikovanou většinou o tom, které z členských států, na něž se vztahuje výjimka, splňují podmínky nezbytné na základě kritérií stanovených v čl. 140 odst. l SFEU, a zruší výjimky dotyčných států.

Dne 12. května 2010 Komise navrhla, aby Estonsko přijalo euro od 1. ledna 2010.

Evropský parlament musí posoudit předloženou konvergenční zprávu a vydat stanovisko. I přes jisté výhrady týkající se jednotlivých otázek zpravodaj doporučuje, aby byla odchylka s platností od 1. ledna 2011 zrušena.

Pokud jde o konvergenční kritéria podle čl. 121 odst. 1 Smlouvy o ES a detailní splnění těchto kritérií, zejména pak vysoký stupeň trvalé konvergence, zpravodaj konstatuje, že jich bylo dosažena.

1. Slučitelnosti vnitrostátních právních předpisůčlánkem 108109se statutem ECB.

Zákon o přijetí eura přijatý estonským parlamentem dne 22. dubna 2010 učinil Estonsko plně kompatibilním se všemi požadavky pro přijetí eura, jak jsou stanoveny ve Smlouvách a ve statutu Evropského systému centrálních bank a ECB.

2. Dosažení vysoké úrovně cenové stability

Během referenčního období od dubna 2009 do května 2010 byla dvanáctiměsíční průměrná míra inflace měřené HICP v Estonsku -0,7 %, tj. hluboko pod referenční hodnotou 1,0 % pro kritérium cenové stability. Očekává se, že v nadcházejících měsících dvanáctiměsíční průměrná míra inflace měřená HICP vzroste, avšak doporučená další obezřetná a opatrná politika by měla v Estonsku zachovat udržitelný cenový stav.

3. Dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí

Estonska se netýká rozhodnutí Rady EU o existenci nadměrného schodku. V referenčním roce 2009 vykázal souhrnný rozpočet vlády schodek ve výši 1,7 % HDP, tj. hluboko pod referenční hodnotou. Poměr celkového hrubého zadlužení k HDP byl 7,2 % HDP, tj. hluboko pod referenční hodnotou ve výši 60 %. Tohoto chvályhodného výkonu bylo dosaženo během celosvětové finanční, hospodářské a sociální krize a poklesu estonského nominálního HDP o 15 %.

4. Dodržování normálních fluktuačních rozpětí mechanismů směnných kurzů II (ERM) po dobu minimálně dvou předchozích let

Během sledovaného období byla estonská koruna stabilní a nevykazovala odchylky od střední parity vůči euru v ERM II a odrážela neměnnou estonskou politiku směnného kurzu podle režimu měnového výboru. Kromě toho v rámci ERM II Estonsko nedevalvovalo centrální paritu své měny vůči euru z vlastní iniciativy.

5. Trvanlivost konvergence, jak ji odráží míry dlouhodobých úrokových sazeb

Není možno určit ukazatel, který by byl srovnatelný nebo by mohl nahradit dlouhodobé výnosy vládních dluhopisů, neboť estonský finanční systém je charakterizován absencí rozvinutého trhu s dlouhodobými dluhopisy denominovanými v estonských korunách, což odráží nízkou úroveň vládního zadlužení. Určité obavy týkající se vývoje na finančních trzích během referenčního období se zmírnily díky povzbudivým fiskálním výsledků, a důvěryhodnosti týkající se přijetí eura.

6. Hospodářská integracekonvergence (čl. 121 odst. 1 poslední odrážka)

Objem obchodu Estonska na vnitřním trhu EU je téměř třikrát vyšší než objem obchodu mimo EU. Sem patří obchod s Ruskem, Norskem a USA. Vnější nevyrovnanost vytvořená během let rozkvětu se rychle uvolnila a schodek kombinovaného běžného a kapitálového účtu se v roce 2009 změnil na výrazný přebytek.

Estonský finanční sektor je dobře integrovaný do širšího finančního sektoru EU prostřednictvím přeshraničních vlastnických svazků, konvergence tržních trendů a úlohy eura v domácích finančních transakcích.

Provádění směrnic o vnitřním trhu EU v Estonsku se v poslední době zlepšilo a je lepší, než jsou cíle EU.

Pro získání trhů a podporu obnovy vyváženosti hospodářství se doporučuje posílení konkurenceschopnosti spolu s posunem směrem k vývozům s vyšší přidanou hodnotou.

7. Poznámka týkající se konzultaceEvropským parlamentem

Navzdory usnesení Evropského parlamentu o zlepšení metody konzultace s EP, poté, co byly vzneseny námitky v souvislosti s předchozími čtyřmi zprávami o přijetí jednotné měny, čas přidělená zpravodaji pro předložení této zprávy po zveřejnění konvergenčních zpráv (dva pracovní dny) zapříčinil, že bylo velmi obtížné provést řádné vyhodnocení konvergenčních kritérií v souladu s podmínkami stanovenými v článku 140 SFEU. Komise a ECB projevily určitou snahu ulehčit Parlamentu jeho úlohu prostřednictvím výměny názorů, která se konala měsíc před zveřejněním konvergenčních zpráv. Přesto však problém odpovídajícího časového rámce přetrvává.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

2.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

40

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler

Poslední aktualizace: 8. června 2010Právní upozornění