Postup : 2009/0153(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0184/2010

Předložené texty :

A7-0184/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.21
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0423

ZPRÁVA     ***I
PDF 239kWORD 293k
7. června 2010
PE 439.126v02-00 A7-0184/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

(KOM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: João Ferreira

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

(KOM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0541),

–   s ohledem na článek 37 a čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0272/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3, čl. 43 odst. 2 a čl. 349 první odstavec Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–   s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0184/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 a čl. 299 odst. 2 uvedené smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

Odůvodnění

V souladu se stanoviskem, které podle článku 37 jednacího řádu Evropského parlamentu vydal Výbor pro právní záležitosti, se zpravodaj domnívá, že vhodným právním základem je pouze čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fingování EU.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o orientační pokyny uvedené v článku 6, postupy a minimální prvky, kterými se má zabývat posuzování rizik pro životní prostředí a které jsou uvedeny v článku 9, podmínky karantény uvedené v článku 15, seznam druhů uvedený v čl. 2 odst. 5, jak je stanoveno v přílohách I, II, III a IV a za účelem stanovení podmínek nezbytných k zařazení druhů na seznam v příloze IV, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 2. Je obzvlášť důležité, aby Komise vedla během přípravné fáze vhodné konzultace, včetně konzultací s odborníky.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad základního legislativního aktu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 708/2007

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují seznam uzavřených zařízení akvakultury, která se vyskytují na jejich území a jež jsou v souladu s definicí obsaženou v čl. 3 odst. 3, a tento seznam budou pravidelně aktualizovat. Seznam bude zveřejněn na internetových stránkách vytvořených v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 535/2008.

Členské státy vypracují seznam uzavřených zařízení akvakultury, která se vyskytují na jejich území a jež jsou v souladu s definicí obsaženou v čl. 3 odst. 3, a tento seznam budou pravidelně aktualizovat. Seznam bude do šesti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejněn na internetových stránkách vytvořených v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 535/2008.

Odůvodnění

Návrh Komise nepožaduje, aby byl seznam zveřejněn k určitému datu, bylo by však vhodné, ne-li zásadní, takové datum stanovit. Šestiměsíční lhůta, kterou navrhuje Rada, se zdá být rozumná.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 708/2007

Čl. 3 – bod 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. „uzavřeným zařízením akvakultury“ zařízení,

3. „uzavřeným zařízením akvakultury“ pozemní zařízení,

Odůvodnění

Aby při uplatňování nařízení nedocházelo k nejasnostem, je nutné stanovit, že se se zařízeními akvakultury bude zacházet jako s uzavřenými, pouze pokud jsou umístěna na zemi (v souladu s definicí, kterou zavádí projekt IMPASSE).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 708/2007

Čl. 3 – bod 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) kde se akvakultura provozuje ve vodním prostředí, v němž je zajištěno proudění vody a jehož odtok či odtoky nejsou žádným způsobem spojeny s otevřenou vodou před tím, než jsou kontrolovány, filtrovány či cezeny a upravovány tak, aby se zamezilo vypouštění pevného odpadu do vodního prostředí a úniku chovaných druhů a necílových druhů, které mohou přežívat a následně se rozmnožovat, ze zařízení,

a) kde se akvakultura provozuje ve vodním prostředí, v němž je zajištěno proudění vody a jehož odtok či odtoky nejsou žádným způsobem spojeny s otevřenou vodou před tím, než jsou kontrolovány a filtrovány či cezeny a upravovány tak, aby se zamezilo vypouštění pevného odpadu do vodního prostředí a úniku chovaných druhů a necílových druhů, které mohou přežívat a následně se rozmnožovat, ze zařízení,

Odůvodnění

Přidání spojky „a“ s cílem lépe zviditelnit různé povinné části procesu čištění vody. Pozměňovací návrh je také v souladu s návrhem postoje Rady.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 708/2007

Čl. 3 – bod 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) kde se zamezuje ztrátám při chovu způsobeným faktory životního prostředí jako povodně či dravci (např. ptáci), krádežemi a vandalismem, a zajišťuje se náležité odstraňování mrtvých organismů;

b) kde se zamezuje ztrátám vzorků či biologického materiálu, včetně patogenů, způsobeným faktory jako povodně – z tohoto důvodu se zařízení musí nacházet v bezpečné vzdálenosti od volného mořea dravci (např. ptáci), a kde se rozumným způsobem zabraňuje ztrátám v způsobeným krádežemi a vandalismem, a zároveň se zajišťuje náležité odstraňování mrtvých organismů;

Odůvodnění

Ve znění by měly být specifikovány oba druhy ztrát, ke kterým může dojít, a také povaha faktorů, které k tomu potenciálně přispívají. Kromě toho by bylo nesmírně obtížné zajistit spolehlivou záruku ochrany proti krádežím a vandalismu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 708/2007

Čl. 4 – odst. 1a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) V článku 4 se doplňuje následující odstavec:

 

„Příslušné orgány členských států jsou odpovědné za sledování a dohled, aby se zajistilo, že uzavřená zařízení akvakultury splňují požadavky stanovené v čl. 3 odst. 3, a také aby zajistilo, aby doprava do těchto zařízení nebo z nich probíhala za podmínek, které zabraňují úniku exotických nebo necílových druhů.“

Odůvodnění

Postupy pro zavádění exotických druhů musí doplňovat nezbytná opatření pro dohled příslušných orgánů členských států na zařízeními s cílem zajistit účinné plnění všech technických požadavků stanovených odborníky (zejména v rámci projektu IMPASSE).

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 708/2007

Článek 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nerozhodne-li ve výjimečných případech příslušný orgán jinak na základě konkrétních informací poskytnutých poradním výborem, vypuštění vodních organismů do zařízení akvakultury se v případě rutinních vysazení povoluje bez karantény nebo zkušebního vypuštění. Přesun z uzavřeného zařízení akvakultury do otevřeného zařízení akvakultury se za rutinní nepovažuje.

Nerozhodne-li ve výjimečných případech příslušný orgán jinak na základě konkrétních informací poskytnutých poradním výborem, vypuštění vodních organismů do zařízení akvakultury se v případě rutinních vysazení povoluje bez karantény nebo zkušebního vypuštění. Přesun z uzavřeného zařízení akvakultury do otevřeného zařízení akvakultury se považuje za rutinní nebo nerutinní přesun podle článků 6 a 7.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 a (nový) – písm. a

Nařízení (ES) č. 708/2007

Čl. 24 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Článek 24 se mění takto:

 

(a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

“1. Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 24a a za podmínek stanovených v článcích 24b a 24c schválit změny příloh I, II, III a IV tohoto nařízení s cílem přizpůsobit je vědeckotechnickému pokroku a specifickým podmínkám, které jsou nezbytné pro zařazení určitých druhů seznam v příloze IV, jak je uvedeno v odstavci 2.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad základního legislativního aktu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 a (nový) – písm. b

Nařízení (ES) č. 708/2007

Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b) Vkládá se nový odstavec, který zní:

 

“1a. Komise přijímá tyto akty v přenesené pravomoci v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad základního legislativního aktu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 a (nový) – písm. c

Nařízení (ES) č. 708/2007

Čl. 24 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(c) Odstavec 3 se zrušuje.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad základního legislativního aktu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 a (nový) – písm. d

Nařízení (ES) č. 708/2007

Čl. 24 – odst. 4 – první věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(d) V odstavci 4 se první věta nahrazuje tímto:

 

„Členské státy mohou Komisi požádat, aby do přílohy IV zařadila nové druhy na základě postupu uvedeného v odstavci 1.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad základního legislativního aktu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (ES) č. 708/2007

Článek 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 24a

 

Výkon přenesení pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 24 je svěřena Komisi na dobu 5 let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise předloží zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději 6 měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o období stejného trvání, pokud jej Evropský parlament nebo Rada podle článku 24b nezruší.

 

2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, uvědomí o této skutečnosti současně Evropský parlament i Radu.

 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 24b a 24c.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad základního legislativního aktu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 c (nový)

Nařízení (ES) č. 708/2007

Článek 24 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 24b

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v článku 24 kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

 

3. Rozhodnutí o jeho zrušení ukončí přenesení pravomocí uvedených v tomto rozhodnutí. Nabývá účinnosti okamžitě, nebo od pozdějšího data, které je v něm uvedeno. Rozhodnutí nemá vliv na platnost aktů v přenesené pravomoci, které už vstoupily v platnost. Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad základního legislativního aktu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 d (nový)

Nařízení (ES) č. 708/2007

Článek 24 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3d) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 24c

 

Námitky k aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou vznést námitky proti aktu v přenesené pravomoci do dvou měsíců od data jejich oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, je tento akt zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

 

Pokud Evropský parlament i Rada informují Komisi o tom, že nehodlají vznést žádné námitky, akt v přenesené pravomoci se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost před uplynutím tohoto období.

 

3. Pokud Evropský parlament nebo Rada vznese námitku k aktu v přenesené pravomoci, tento akt nevstoupí v platnost. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad základního legislativního aktu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost […] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Není prokázáno, že by se jednalo o naléhavou záležitost.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Navrhované pozměňovací návrhy Komise k nařízení jsou založeny na výsledcích projektu IMPASSE, což je společná akce, která se zaměřuje na environmentální dopad cizích druhů využívaných v akvakultuře. V rámci tohoto projektu byla na základě upřesnění a ujasnění stávající definice vytvořena pracovní definice „uzavřených zařízení akvakultury“, která se zakládá na zásadě, že „[stupeň rizika spojeného s cizími druhy lze] do značné míry, možná na přijatelnou úroveň, snížit [...], pokud se při přepravě řeší možnost úniku cílových a necílových organismů a v přijímajícím zařízení jsou dobře definované protokoly“.

S ohledem na uvedené výsledky Komise navrhuje, aby bylo z požadavků na udělení povolení vyňato vysazování a přemísťování druhů, které by se vztahovalo na uzavřená zařízení akvakultury, což by hospodářským subjektům ušetřilo tyto administrativní formality.

Názor zpravodaje

Jedním z hlavních důvodů, proč dochází k narušování rovnováhy ekosystémů, je zavádění cizích druhů a také ničení jejich přirozených biotopů, což je jeden z hlavních faktorů, které přispívají k celosvětové ztrátě biologické rozmanitosti. Jak poznamenala Komise, cizí druhy se do evropských pobřežních moří a vnitrozemských vod ve značném množství případů dostávají díky „postupům akvakultury a skladování“.

Méně přísná pravidla pro zavádění cizích druhů do akvakultury musejí jít ruku v ruce s přesně stanovenými požadavky, které budou muset uzavřená zařízení akvakultury (v souladu s výsledky projektu IMPASSE) splňovat, a s nezbytnou kontrolou těchto zařízení, přičemž cílem je zajistit, aby se řádně přihlíželo ke všem technickým požadavkům navrženým odborníky a zajistilo se jejich dodržování. Dalším základním požadavkem, který bude muset být na oplátku plněn, je zajištění ochranných opatření při přepravě cílových i necílových druhů do nebo ze zařízení akvakultury.

K udržitelnému rozvoji evropské akvakultury je za účelem pěstování původních druhů nutné poskytnout významnou podporu vědeckému výzkumu a technickému rozvoji, aby se zajistila diverzifikace výroby a dodávek potravin a zvýšila jejich kvalita a zároveň přispělo k vyšší bezpečnosti z hlediska životního prostředí. Aby se to podařilo, je v souvislosti s tím nutné navrhovanou legislativní iniciativu řádně podpořit.

Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 obsahuje nejrůznější ustanovení týkající se projednávání ve výborech, která již nejsou v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie. Zpravodaj proto předkládá řadu návrhů, které by měly uvést tento základní akt do souladu s novou smlouvou, zejména s jejím článkem 290. Příslušné úpravy představují prioritu v oblastech, na něž se před vstupem nové smlouvy v platnost nevztahoval postup spolurozhodování, přičemž jako příklad může sloužit společná rybářská politika. Základním cílem je zajistit, aby byla v odůvodněních případech obecná opatření, která se dříve přijímala na základě článků 4 a 5 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, považována za akty v přenesené pravomoci.

Zpravodaj kromě toho v souladu se stanoviskem, které podle článku 37 jednacího řádu Evropského parlamentu vydal Výbor pro právní záležitosti, předkládá pozměňovací návrh týkající se právního základu, jež navrhla Komise. Pouze čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie lze považovat za vhodný právní základ: k uplatnění čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES (či odpovídajícího článku Smlouvy o fungování Evropské unie, tj. článku 349) není důvod.


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

paní Carmen Fraga Estévez

předsedkyně

Výbor pro rybolov

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k právnímu základu používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (změna nařízení (RC) č. 708/2007) (KOM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

Dopisem ze dne 18. března 2010 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádala Výbor pro právní záležitosti, aby zvážil, zda je právní základ výše uvedeného návrhu Komise platný a náležitý.

Na schůzi dne 28. dubna 2010 výbor posoudil:

· zda je čl. 43 odst. 2 jediným náležitým právním základem

· a zda mohou být čl. 43 odst. 2 a článek 349 Smlouvy o fungování EU pro daný legislativní postup přijaty jako společný právní základ vzhledem k tomu, že stanovují použití rozdílných legislativních postupů.

I. Souvislosti

Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře („nařízení“) bylo přijato dne 11. června 2007. Vytváří rámec upravující akvakulturní postupy ve vztahu k cizím a místně se nevyskytujícím druhům s cílem posoudit a minimalizovat možný vliv těchto druhů a všech souvisejících necílových druhů na vodní přírodní stanoviště. V nařízení se stanoví systém povolení, který má být zaveden na vnitrostátní úrovni.

Podle čl. 2 odst. 7 nařízení lze s ohledem na nové vědecké poznatky a doporučení v budoucnosti vysazování a přemisťování za účelem použití v „uzavřených zařízeních akvakultury“ vyjmout z požadavků týkajících se povolení podle kapitoly III nařízení.

V rámci šestého rámcového programu byla financována společná akce nazvaná Vlivy cizích druhů v akvakultuře na životní prostředí (projekt IMPASSE, „Environmental impacts of alien species in aquaculture“). Jejím celkovým cílem bylo vypracovat pokyny pro postupy vysazování a přemisťování v akvakultuře, které jsou vhodné z hlediska životního prostředí. Zvláštní pozornost měla být navíc věnována posouzení, zda by mohla být moderní pozemní uzavřená zařízení akvakultury považována za biologicky bezpečná a do jaké míry lze v rámci předpisů Společenství odlišit přesuny do těchto zařízení od přesunů do otevřených zařízení akvakultury.

V nedávno předložené závěrečné zprávě o projektu IMPASSE je obsažena pracovní definice „uzavřených zařízení akvakultury“, která je podrobnější a přesnější než stávající definice v čl. 3 odst. 3 nařízení Rady č. 708/2007.

Cílem návrhu je provést potřebné technické změny definice „uzavřeného zařízení akvakultury“, aby se vysazování a přemisťování pro účely použití v takových zařízeních vyňaly z požadavků týkajících se povolení podle kapitoly III nařízení Rady č. 708/2007. Účelem je odstranit byrokracii a zároveň při používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře zajistit náležitou ochranu životního prostředí.

II. Navrhované právní základy

Pro návrh nařízení byly předloženy tyto právní základy:

Čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU

Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem společnou organizaci zemědělských trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky.

Jedná se o jediný právní základ předložený Radou.

Článek 349 Smlouvy o fungování EU

S ohledem na strukturální sociální a hospodářskou situaci Guadeloupu, Francouzské Guayany, Martiniku, Réunionu, Svatého Bartoloměje, Svatého Martina, Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů, která je prohlubována jejich odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, složitým povrchem a podnebím a hospodářskou závislostí na malém množství produktů, přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj, přijímá Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem konkrétní opatření zaměřená zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění Smluv v těchto regionech, včetně společných politik. Pokud jsou dotyčná konkrétní opatření přijímána Radou zvláštním legislativním postupem, rozhoduje rovněž na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem.

Opatření uvedená v prvním pododstavci se týkají zejména celní a obchodní politiky, daňové politiky, svobodných pásem, zemědělské politiky a politiky rybolovu, podmínek pro zásobování surovinami a základním spotřebním zbožím, státních podpor a podmínek přístupu ke strukturálním fondům a horizontálním programům Unie.

Rada přijme opatření uvedená v prvním pododstavci s ohledem na zvláštní charakter a omezení nejvzdálenějších regionů, aniž by narušila integritu a soudržnost právního řádu Unie, která zahrnuje také vnitřní trh a společné politiky.

Jedná se o druhý právní základ pro nařízení č. 708/2007 a jeho zastáncem je Komise.

III. Judikatura

Podle zavedené judikatury se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu.(1)

Akt se má v zásadě opírat pouze o jeden právní základ. Vyjde-li při přezkoumání cíle a obsahu aktu Společenství najevo, že tento akt sleduje dvojí účel nebo že má dvojí složku, které spadají do působnosti rozdílných právních základů, a je-li možné označit jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek za hlavní nebo převažující, zatímco druhý je pouze vedlejší, musí se akt opírat o jediný právní základ, a sice ten, který si vyžaduje hlavní nebo převažující účel nebo složka.(2)

Pouze výjimečně, prokáže-li se, že dotčený akt sleduje současně několik cílů nebo že má několik složek, které jsou navzájem neoddělitelně spjaty, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek byly ve vztahu k jinému druhořadé nebo nepřímé, bude se takový akt muset zakládat na rozličných příslušných právních základech, pokud jsou jejich postupy slučitelné.(3)

Využití dvojího právního základu není možné, jestliže postupy stanovené pro jednotlivé právní základy nejsou navzájem slučitelné (v této souvislosti se poukazuje na to, že zatímco článek 349 stanoví pouze konzultaci s Parlamentem, nestanoví hlasování kvalifikovanou většinou v Radě).(4)

IV. Analýza nařízení č. 708/2007 a návrh pozměňujícího nařízení

Nařízení vytváří systém, jímž lze vysazování nebo přemisťování cizích druhů či místně se nevyskytujících druhů (dále jen „cizích druhů“) do životního prostředí ve Společenství regulovat tak, aby ekonomický prospěch z využívání těchto druhů v akvakultuře nevznikal na úkor biologické rozmanitosti a jiných environmentálních statků. Za tímto účelem zavádí nařízení systém povolení, který stanoví vědecké posouzení rizik spojených s přesunem prováděným přijímajícím členským státem. Dále předepisuje postupy pro přesuny, které byly povoleny.

Návrh představuje v zásadě technickou změnu tohoto systému. Předkládá úplnější definici „uzavřeného zařízení akvakultury“ a rovněž zavádí výjimku, díky níž mohou být cizí druhy do těchto biologicky bezpečných zařízení vysazeny bez nákladů a administrativní zátěže spojených s žádostmi o povolení.

Právní základy původního nařízení tvoří články smlouvy značně rozdílné působnosti, jimž je společný odkaz na společnou zemědělskou a rybářskou politiku. Čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU stanoví opatření k zavedení celoevropských zemědělských a rybářských trhů. Článek 349 je mnohem konkrétnější ustanovení, zaměřené výhradně na nejvzdálenější ostrovní regiony Unie, které se potýkají se zvláštními hospodářskými a sociálními problémy. V mnoha z nich, ne-li ve všech, se vyskytují různé původní druhy. Tento článek umožňuje, aby evropští zákonodárci tvořili pravidla Společenství přímo s ohledem na konkrétní a neběžné potřeby těchto regionů.

Je pozoruhodné, že nařízení se o nejvzdálenějších regionech zmiňuje jen zběžně. Čl. 2 odst. 5 stanoví výjimku pro druhy (uvedené v příloze 4), které mohly být v minulosti považovány za cizí, ale které se za ně již nepovažují vzhledem k tomu, jak dlouho se ve Společenství vyskytují, aniž by vykazovaly nežádoucí vliv na životní prostředí. Článek 24 předpokládá, že v duchu pravidel, jež přijme Komise, bude uplatněn postup, s jehož pomocí budou členské státy moci požádat o zařazení rybích druhů do přílohy IV. Čl. 24 odst. 6 stanoví:

Dotčené členské státy mohou, pokud jde o jejich nejvzdálenější regiony uvedené v čl. 299 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství [nyní článek 349 Smlouvy o fungování EU], navrhnout doplnění druhů v samostatné části přílohy IV.

Účel tohoto ustanovení je jasný, avšak jen stěží se v něm jedná o „konkrétní opatření zaměřená zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění Smluv v těchto regionech“ ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU.

Na vzdálené ostrovní regiony uvedené v článku 349 se vůbec neodkazuje ani v bodech odůvodnění nařízení ani v následném pozměňujícím nařízení. Využití druhého právního základu navíc návrh Komise ani v důvodové zprávě ani v preambuli navrhovaného pozměňujícího nařízení nijak neodůvodňuje.

Podle judikatury Soudního dvora týkající se volby vhodného právního základu je podstatou tohoto úkonu nalezení „těžiště“ legislativního opatření. Není pochyb o tom, že těžiště tohoto nařízení spočívá v oblasti spadající pod působnost čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Jak správně konstatovala právní služba, „návrh se zabývá pouze otázkami spojenými s podporou akvakultury“.

Zmínka o vzdálených ostrovních regionech obsažená v článku 349 Smlouvy o fungování EU je pouze okrajová a v žádném případě není dostatečným odůvodněním pro použití dvou právních základů.

V. Závěry a doporučení

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zjevné, že jediným správným právním základem tohoto návrhu je čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

Výbor pro právní záležitosti na schůzi dne 28. dubna 2010 jednomyslně(5) rozhodl o tom, že doporučuje, abyste jako jediný správný právní základ přijali čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

S úctou

Klaus-Heiner Lehne

(1)

Rozsudek Soudního dvora ve věci, Komise vs. Rada, C-440/05, Sb. rozh. 2007, s. I-9097.

(2)

Rozsudek Soudního dvora ve věci, Komise vs. Rada, C-91/05, Sb. rozh. 2008, s. I-3651.

(3)

Rozsudek Soudního dvora ve věci, Komise vs. Rada, C-338/01, Sb. rozh. 2004, s. I-4829.

(4)

Rozsudek Soudního dvora ve věci, Komise vs. Evropský parlament a Rada , C-178/03, Sb. rozh. 2006, s. I-107.

(5)

Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Luigi Berlinguer (místopředseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Kurt Lechner (navrhovatel), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka


POSTUP

Název

Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (změna nařízení (ES) č. 708/2007)

Referenční údaje

KOM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD)

Datum predložení EP

15.10.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

12.11.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

12.11.2009

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ENVI

5.11.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

João Ferreira

3.11.2009

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

28.4.2010

 

 

 

Projednání ve výboru

28.1.2010

 

 

 

Datum přijetí

2.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Estelle Grelier, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Poslední aktualizace: 26. srpna 2010Právní upozornění