Procedura : 2009/0060B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0188/2010

Teksty złożone :

A7-0188/2010

Debaty :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Głosowanie :

PV 21/10/2010 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0380

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 209kWORD 233k
8 czerwca 2010
PE 430.281v02-00 A7-0188/2010

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

(COM(2009) 194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

Komisja Spraw Zagranicznych

Współsprawozdawczynie: Kinga Gál i Barbara Lochbihler

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

(COM(2009) 194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009) 194),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 179 ust. 1 i art. 181a Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0158/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009) 665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 209 ust. 1 i art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0188/2009),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. Przyjęcie jej będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w całym tekście.)

Uzasadnienie

Wniosek zmieniający zmieniał zarówno rozporządzenie (WE) nr 1905/2006, jak i rozporządzenie (WE) nr 1889/2006, które wchodzą w zakres kompetencji dwóch różnych komisji w Parlamencie Europejskim. W związku z tym zwrócono się o rozdzielenie wniosku na dwa rozporządzenia odrębne dla każdego z instrumentów finansowania. Odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 są zatem skreślone.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W procesie wdrażania powyższych rozporządzeń ujawniły się niezgodności między nimi, dotyczące wyjątków od zasady niekwalifikowalności do finansowania WE kosztów związanych z podatkami, cłami, opłatami i innymi obciążeniami skarbowymi. W związku z tym wnosi się o zmianę odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1889/2006 w celu ich dostosowania do pozostałych rozporządzeń.

(2) W procesie wdrażania powyższych rozporządzeń ujawniły się niezgodności między nimi, dotyczące wyjątków od zasady niekwalifikowalności do finansowania WE kosztów związanych z podatkami, cłami, opłatami i innymi obciążeniami skarbowymi. W związku z tym wnosi się o zmianę odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 1889/2006 w celu dostosowania go do pozostałych instrumentów.

Uzasadnienie

Wniosek zmieniający zmieniał zarówno rozporządzenie (WE) nr 1905/2006, jak i rozporządzenie (WE) nr 1889/2006, które wchodzą w zakres kompetencji dwóch różnych komisji w Parlamencie Europejskim. W związku z tym zwrócono się o rozdzielenie wniosku na dwa rozporządzenia odrębne dla każdego z instrumentów finansowania. Odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 są zatem skreślone.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 25 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 1

W art. 25 rozporządzenia (WE) 1905/2006 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomocy Wspólnoty co do zasady nie wykorzystuje się w celu uiszczenia podatków, ceł i opłat w krajach korzystających z pomocy.”.

skreślony

Uzasadnienie

Wniosek zmieniający zmieniał zarówno rozporządzenie (WE) nr 1905/2006, jak i rozporządzenie (WE) nr 1889/2006, które wchodzą w zakres kompetencji dwóch różnych komisji w Parlamencie Europejskim. W związku z tym zwrócono się o rozdzielenie wniosku na dwa rozporządzenia odrębne dla każdego z instrumentów finansowania. Odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 są zatem skreślone.

Poprawka       4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006

Punkt 23 a preambuły (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W rozporządzeniu (WE) nr 1889/2006 dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:

„(23a) W odniesieniu do dokumentów strategicznych Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ dokumenty te uzupełniają rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 i mają zasięg ogólny. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.”.

Poprawka       5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W rozporządzeniu (WE) 1889/2006 art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja przyjmuje dokumenty strategiczne, a także ich wszelkie zmiany lub uzupełnienia, zgodnie z procedurą określoną w art. 17a.”.

 

 

Uzasadnienie

W pierwotnym sprawozdaniu sprawozdawczynie proponowały wprowadzenie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w celu przyjęcia dokumentów strategicznych w ramach EIDHR. Ponieważ procedura ta przestała obowiązywać wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, poprawki te zostały wycofane. Zgodnie z mandatem otrzymanym od Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 3 grudnia 2009 r. oraz 28 kwietnia 2010 r. sprawozdawczynie przedstawiają nowe poprawki wprowadzające procedurę aktów delegowanych. Jak przewiduje art. 290 traktatu lizbońskiego dotyczący przekazania uprawnień, nowe poprawki ustalają cele, treść, zakres i okres przekazania uprawnień, a także warunki, jakim to przekazanie podlega.

Poprawka       6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006

Artykuł 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1889/2006 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 17a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3, przyznaje się Komisji na okres stosowania niniejszego rozporządzenia.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o nim jednocześnie Parlament Europejski i Radę.

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 17b i 17c.”.

Uzasadnienie

W pierwotnym sprawozdaniu sprawozdawczynie proponowały wprowadzenie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w celu przyjęcia dokumentów strategicznych w ramach EIDHR. Ponieważ procedura ta przestała obowiązywać wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, poprawki te zostały wycofane. Zgodnie z mandatem otrzymanym od Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 3 grudnia 2009 r. oraz 28 kwietnia 2010 r. sprawozdawczynie przedstawiają nowe poprawki wprowadzające procedurę aktów delegowanych. Jak przewiduje art. 290 traktatu lizbońskiego dotyczący przekazania uprawnień, nowe poprawki ustalają cele, treść, zakres i czas obowiązywania przekazanych uprawnień, a także warunki, jakim to przekazanie podlega.

Poprawka       7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006

Artykuł 17 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1889/2006 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 17b

Odwołanie przekazania uprawnień

1. Przekazanie uprawnień określonych w art. 5 może być w każdej chwili odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę podejmowania decyzji o odwołaniu przekazanych uprawnień, dokłada starań, aby poinformować o tym drugą instytucję oraz Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając delegowane uprawnienia, które mogą zostać odwołane, a także ewentualne powody odwołania.

3 Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje odwołanie uprawnień w niej wymienionych. Wchodzi ona w życie bezzwłocznie lub z dniem w niej określonym. Nie narusza ona ważności już obowiązujących aktów delegowanych. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”.

Uzasadnienie

W pierwotnym sprawozdaniu sprawozdawczynie proponowały wprowadzenie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w celu przyjęcia dokumentów strategicznych w ramach EIDHR. Ponieważ procedura ta przestała obowiązywać wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, poprawki te zostały wycofane. Zgodnie z mandatem otrzymanym od Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 3 grudnia 2009 r. oraz 28 kwietnia 2010 r. sprawozdawczynie przedstawiają nowe poprawki wprowadzające procedurę aktów delegowanych. Jak przewiduje art. 290 traktatu lizbońskiego dotyczący przekazania uprawnień, nowe poprawki ustalają cele, treść, zakres i czas obowiązywania przekazanych uprawnień, a także warunki, jakim to przekazanie podlega.

Poprawka       8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - punkt 1 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006

Artykuł 17 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1889/2006 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 17c

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia o tym akcie.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten zostaje wydłużony o dwa miesiące.

2. Jeżeli po upływie tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady akt delegowany nie wchodzi w życie. Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec aktu delegowanego określa jego powody.”.

Uzasadnienie

W pierwotnym sprawozdaniu sprawozdawczynie proponowały wprowadzenie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w celu przyjęcia dokumentów strategicznych w ramach EIDHR. Ponieważ procedura ta przestała obowiązywać wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, poprawki te zostały wycofane. Zgodnie z mandatem otrzymanym od Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 3 grudnia 2009 r. oraz 28 kwietnia 2010 r. sprawozdawczynie przedstawiają nowe poprawki wprowadzające procedurę aktów delegowanych. Jak przewiduje art. 290 traktatu lizbońskiego dotyczący przekazania uprawnień, nowe poprawki ustalają cele, treść, zakres i czas obowiązywania przekazanych uprawnień, a także warunki, jakim to przekazanie podlega.


UZASADNIENIE

W swoim wniosku legislacyjnym dotyczącym śródokresowego przeglądu instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i europejskiego instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (EIDHR) Komisja proponuje jedynie techniczną zmianę umożliwiającą finansowanie z budżetu instrumentów kosztów związanych z podatkami, cłami i innymi opłatami wiążącymi się z finansowaniem działań w ramach DCI i EIDHR w państwach będących beneficjentami. Dotychczas jedynie DCI i EIDHR nie przewidują wyjątku od zasady niekwalifikowalności takich kosztów. Zmiana ta umożliwi w wyjątkowych okolicznościach finansowanie tych wydatków, zapewniając tym samym większą elastyczność przy wdrażaniu programów i projektów. Ma to specjalne znaczenie w przypadku projektów EIDHR, ze względu na szczególne okoliczności, w jakich są one realizowane. Rządy mogą być faktycznie niechętne do przyznania odstępstw projektom, których nie wspierają. W związku z tym proponowaną przez Komisję poprawkę należy przyjąć z zadowoleniem.

Wniosek zmieniający zmieniał jednak zarówno rozporządzenie (WE) nr 1905/2006, jak i rozporządzenie (WE) nr 1889/2006, które wchodzą w zakres kompetencji dwóch różnych komisji w Parlamencie Europejskim. W związku z tym zwrócono się o rozdzielenie wniosku na dwa rozporządzenia odrębne dla każdego z instrumentów finansowych i pierwsza grupa poprawek skreśla odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 1905/2006.

Druga grupa dodatkowych poprawek zaproponowanych przez sprawozdawczynie nie dotyczy istoty ani priorytetów zawartych w EIDHR, ale umocnienia przysługującego Parlamentowi prawa do kontroli.

Artykuł 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadza nową procedurę aktów delegowanych mającą zastosowanie do przepisów wykonawczych przyjmowanych w procedurze współdecyzji, które spełniają dwa kryteria:

-          przepisy te mają ogólny zakres;

-          przepisy te mają na celu zmianę innych niż istotne elementów rozporządzenia, tj. poprzez skreślenie niektórych z tych elementów lub uzupełnienie instrumentu poprzez dodanie nowych, innych niż istotne elementów.

Procedura aktów delegowanych znacznie wzmacnia uprawnienia Parlamentu: prawo weta, którym dysponuje Parlament, umożliwia mu zablokowanie projektu przepisu, co do którego ma on zastrzeżenia, co zobowiązuje Komisję do przedstawienia zmienionego wniosku. W tym sensie procedura ta jest porównywalna do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w ramach dawnej procedury komitetowej, o której zastosowanie wnioskowały sprawozdawczynie, ale która przestała obowiązywać na mocy traktatu lizbońskiego.

W naszej opinii nie ma wątpliwości, że dokumenty strategiczne w ramach EIDHR w pełni spełniają kryteria zastosowania procedury aktów delegowanych (art. 290 TFUE):

-          mają zakres ogólny i długoterminowy zasięg (3-4 lata);

-          uzupełniają inne niż istotne elementy aktu prawodawczego, określając obszary priorytetowe i cele pomocy udzielanej w danym obszarze tematycznym lub danemu regionowi;

-          są prawnie wiążące, w tym sensie, że zgodnie z art. 6 EIDHR roczne programy działania opierają się na dokumentach strategicznych.

Procedura aktów delegowanych nie będzie miała jednak zastosowania do rocznych programów działania i do środków specjalnych.

Wniosek legislacyjny Komisji w sprawie śródokresowego przeglądu EIDHR stwarza znakomitą okazję do zadbania o to, aby instrument ten był zgodny z nowymi wymogami ustanowionymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


PROCEDURA

Tytuł

Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1889/2006)

Odsyłacze

COM(2009) 194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD)

Data przedstawienia w PE

21.4.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

17.9.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

17.9.2009

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

DEVE

6.10.2009

 

 

 

Sprawozdawcy

Data powołania

Barbara Lochbihler

22.10.2009

Kinga Gál

22.10.2009

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2009

28.4.2010

1.6.2010

 

Data przyjęcia

1.6.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Elena Băsescu, Nikolaos Chountis, Hélène Flautre, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Judith Sargentini, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Renate Weber

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Besset, Michèle Striffler

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2010Informacja prawna