Postup : 2010/0004(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0190/2010

Předložené texty :

A7-0190/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/06/2010 - 7.7
CRE 15/06/2010 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0202

ZPRÁVA     ***I
PDF 209kWORD 237k
9. červen 2010
PE 441.027v02-00 A7-0190/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančních příspěvcích Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

(KOM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Seán Kelly

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančních příspěvcích Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

(KOM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 175 a čl. 352 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0024/2010),

–   s ohledem na odůvodněná stanoviska, která vnitrostátní parlamenty zaslaly předsedovi Parlamentu a která se týkají souladu návrhu aktu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. dubna 2010(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7–0190/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTUV PRVNÍM ČTENÍ

*

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o finančních příspěvcích Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 175 a čl. 352 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po předání návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem a požadavkem jednomyslnosti v Radě, jak stanovuje první věta čl. 352 odst. 1,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Mezinárodní fond pro Irsko (dále jen „fond“) byl zřízen v roce 1986 Dohodou mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o Mezinárodním fondu pro Irsko ze dne 18. září 1986 (dále jen „dohoda“) na podporu hospodářského a sociálního pokroku a na podporu kontaktů, dialogu a usmíření mezi nacionalisty a unionisty v celém Irsku v rámci dosahování jednoho z cílů uvedených v anglo-irské dohodě ze dne 15. listopadu 1985.

(2)      Unie uznává, že cíle fondu jsou odrazem cílů, jež sama sleduje, a proto od roku 1989 poskytuje do fondu finanční příspěvky. V období 2005 až 2006 bylo z rozpočtu Společenství vyčleněno 15 milionů EUR za rok v souladu s nařízením Rady (ES) č. 177/2005 ze dne 24. ledna 2005 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko(3). Použitelnost tohoto nařízení vypršela dne 31. prosince 2006.

(3)      Vyhodnocení provedená podle článku 5 nařízení (ES) č. 177/2005 potvrdila potřebu další podpory činností fondu, přičemž je třeba nadále posilovat souvztažnost cílů a koordinaci s intervencemi strukturálních fondů, zejména se zvláštním programem pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních okresech Irska (dále jen „program PEACE“) zřízeným v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech(4).

(4)      Mírový proces v Severním Irsku vyžaduje, aby podpora fondu ze strany Unie pokračovala i po 31. prosinci 2006. Podle bodu 22 přílohy II nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 byla programu PEACE jako uznání zvláštního úsilí věnovaného mírovému procesu přidělena další podpora ze strukturálních fondů na období 2007 až 2013(5).

(5)      Na svém zasedání v Bruselu ve dnech 15. a 16. prosince 2005 Evropská rada vyzvala Komisi, aby přijala opatření nezbytná pro další pokračování podpory fondu ze strany Společenství, jelikož fond vstupuje do klíčové závěrečné fáze svého působení, která potrvá do roku 2010.

(6)      Hlavním účelem tohoto nařízení je podpořit mír a smíření prostřednictvím většího množství činností, než jsou činnosti financované ze strukturálních fondů, a které přesahují oblast politiky hospodářské a sociální soudržnosti v rámci Unie.

(7)      Unie by měla do fondu přispět formou finančních příspěvků na léta 2007, 2008, 2009 a 2010, které by tak skončily ve stejnou dobu jako působnost fondu.

(8)      Při rozdělování příspěvků Unie by měl fond dát přednost přeshraničním projektům nebo projektům jdoucím napříč Společenstvím, a to způsobem, který by doplňoval činnosti financované v rámci programu PEACE v období 2007 až 2010.

(9)      V souladu s dohodou by se všichni poskytovatelé finančních příspěvků do fondu měli účastnit jako pozorovatelé schůzí rady Mezinárodního fondu pro Irsko.

(10)    Je nezbytné zajistit náležitou koordinaci činností fondu s činnostmi financovanými v rámci strukturálních fondů podle článku 175 Smlouvy o fungování Evropské unie, a zejména v rámci programu PEACE.

(11)    Finanční referenční částka ve smyslu bodu 38 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(6) by se na celou dobu trvání programu měla vložit do tohoto nařízení, aniž jsou tím dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu definované ve Smlouvě.

(12)    Částka příspěvků Unie do fondu by měla dosahovat 15 milionů EUR za rok pro roky 2007, 2008, 2009 a 2010, vyjádřeno v současných hodnotách.

(13)    Strategie fondu pod názvem „sdílení tohoto prostoru“, zahájená pro závěrečnou fázi činností fondu (2006 až 2010), se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: budování základů pro usmíření v komunitách, jež jsou na samém okraji společnosti, budování mostů pro kontakty mezi rozdělenými společnostmi, směřování k integrovanější společnosti a zanechání dědictví. V důsledku toho je konečným cílem fondu a tohoto nařízení povzbuzovat usmíření mezi komunitami.

(14)    Pomoc Unie přispěje k upevnění solidarity mezi členskými státy a mezi jejich občany.

(15)    Pomoc poskytnutá fondem by měla být považována za účinnou, pouze pokud přinese trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení a nebude použita jako náhrada jiných veřejných nebo soukromých výdajů.

(16)    Nařízení Rady (ES) č. 1968/2006 ze dne 21. prosince 2006 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)(7) stanovilo finanční referenční částku pro provádění Mezinárodního fondu pro Irsko na období let 2007 až 2010.

(17)    Ve svém rozsudku ze dne 3. září 2009 v případu C-166/07 (Evropský parlament v. Rada a Komise)(8) Soudní dvůr Evropských společenství zrušil nařízení (ES) č. 1968/2006, jelikož bylo založeno pouze na článku 308 Smlouvy o založení Evropského společenství, a rozhodl, že jak čl. 159 třetí pododstavec, tak článek 308 Smlouvy o založení Evropského společenství, jsou vhodnými právními základy. Soudní dvůr však také rozhodl, že působnost nařízení (ES) č. 1968/2006 bude zachována až do té doby, než vstoupí v platnost nové nařízení, které bude mít vhodné právní základy, což by mělo být v přiměřené době. Dále rozhodl, že zrušení nařízení (ES) č. 1968/2006 nemá vliv na platnost provedených plateb nebo učiněných závazků podle uvedeného nařízení.této souvislosti jedůvodu právní jistoty nutné zachovat použití článku 6 nového nařízení se zpětnou platností, protože se vztahujecelému programovému období 2007–2010,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

                                                                    Článek 1

Finanční referenční částka pro provádění Mezinárodního fondu pro Irsko (dále jen „fond“) na období 2007–2010 činí 60 milionů EUR.

Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 2

Fond využívá příspěvky v souladu s Dohodou mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o Mezinárodním fondu pro Irsko ze dne 18. září 1986 (dále jen „dohoda“).

Při rozdělování příspěvků fond upřednostňuje přeshraniční projekty nebo projekty jdoucí napříč Společenstvím tak, aby doplňovaly činnosti financované ze strukturálních fondů, a zejména činnosti v rámci programu PEACE prováděného v Severním Irsku a v pohraničních okresech Irska (dále jen „program PEACE“).

Příspěvky se použijí tak, aby v dotčených oblastech přinesly trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení. Nesmí být použity jako náhrada jiných veřejných a soukromých výdajů.

Článek 3

Komise zastupuje Unii na schůzích rady fondu jako pozorovatel.

Fond je zastoupen jako pozorovatel na schůzích monitorovacího výboru programu PEACE, a případně i u jiných intervencí strukturálních fondů.

Článek 4

Komise ve spolupráci s radou fondu stanoví vhodné postupy, jež na všech úrovních podpoří koordinaci mezi fondem, řídícími orgány a prováděcími subjekty zřízenými v rámci dotčených intervencí strukturálních fondů, zejména v rámci programu PEACE.

Článek 5

Komise ve spolupráci s radou fondu stanoví vhodné propagační a informační postupy za účelem zviditelnění příspěvků Unie na projekty financované fondem.

Článek 6

Nejpozději do 30. června 2008 předloží fond Komisi svou strategii pro ukončení své činnosti, včetně:

a)          akčního plánu s návrhem plateb a předpokládaným datem ukončení;

b)          postupu pro zrušení závazků;

c)          způsobu zpracování jakýchkoli zbytkových částek a úroků obdržených po ukončení činnosti fondu.

Následné platby ve prospěch fondu jsou podmíněny schválením strategie pro ukončení činnosti ze strany Komise. Nebude-li strategie pro ukončení činnosti předložena do 30. června 2008, budou platby ve prospěch fondu pozastaveny do té doby, dokud Komise tuto strategii neobdrží.

Článek 7

1.        Komise spravuje příspěvky.

Za podmínek stanovených v odstavci 2 se roční příspěvky vyplácejí ve splátkách takto:

a)          první záloha ve výši 40 % se vyplatí poté, co Komise obdrží závazek podepsaný předsedou rady fondu, že fond bude dodržovat podmínky pro udělení příspěvku stanovené v tomto nařízení;

b)          druhá záloha ve výši 40 % se vyplatí o šest měsíců později;

c)          konečná platba ve výši 20 % se uskuteční poté, co Komise obdrží a přijme výroční zprávu o činnosti fondu a auditorem ověřenou účetní závěrku za dotčený rok.

2.        Před vyplacením splátky Komise vyhodnotí finanční potřeby fondu na základě jeho peněžního zůstatku v okamžiku každé plánované platby. Pokud na základě takového vyhodnocení finanční potřeby fondu neospravedlňují vyplacení některé ze splátek, bude její vyplacení pozastaveno. Komise takové rozhodnutí na základě nových informací poskytnutých fondem přezkoumá a jakmile budou platby považovány za oprávněné, bude v jejich vyplácení pokračovat.

Článek 8

Příspěvek z fondu může být přidělen na operaci, které je nebo má být poskytnuta finanční pomoc v rámci intervencí strukturálních fondů, jen pokud částka takové finanční pomoci plus 40 % příspěvku z fondu nepřesahují 75 % celkových způsobilých nákladů na danou operaci.

Článek 9

Šest měsíců před datem ukončení stanoveným ve strategii pro ukončení činnosti v čl. 6 prvním pododstavci písm. a) nebo šest měsíců po uskutečnění poslední platby Unie, podle toho, co nastane dříve, bude Komisi předložena závěrečná zpráva, která bude obsahovat všechny nezbytné informace, které Komisi umožní vyhodnotit provádění pomoci a dosažení stanovených cílů.

Článek 10

Příspěvek za poslední rok se vyplácí na základě analýzy finančních potřeb uvedené v čl. 7 odst. 2 a pod podmínkou, že činnost fondu respektuje strategii pro ukončení činnosti zmíněnou v článku 6.

Článek 11

Konečným datem pro způsobilost výdajů je 31. prosinec 2013.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6 se použije ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ….

Za Evropský parlament                                   Za Radu

předseda/předsedkyně předseda/předsedkyně

(1)

     Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)

                Stanovisko ze dne 29. dubna 2010 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(3)

                    Úř. věst. L 30, 3.2.2005, s. 1.

(4)

                    Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5)

                    Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

(6)

                    Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(7)

                    Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 86.

(8)

                    Úř. věst. C 256, 24.10.2009, s. 2 (dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Stávající návrh je Evropskému parlamentu předkládán poté, co Evropský soudní dvůr dne 3. září 2009 vydal rozsudek ve věci C-166/07 (Evropský parlament v. Rada a Komise).(1)

Soud v návaznosti na žalobu podanou právní službou Evropského parlamentu rozhodl o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1968/2006. Účinky tohoto nařízení však zůstávají i nadále zachovány, a to do okamžiku, než bude schválen nový návrh nařízení Rady a Evropského parlamentu vycházející z nového právního základu.

Evropský parlament byl toho názoru, že nařízení mělo být přijato podle čl. 159 třetího pododstavce Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní článek 175 Smlouvy o fungování Evropské unie), a podal žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru. Soud rozhodl, že jako právní základ by měl být použit jak čl. 159 třetí pododstavec, tak článek 308, a proto požádal orgány, aby přijaly nahrazující nařízení s dvojím právním základem.

Evropské společenství začalo do Mezinárodního fondu pro Irsko (MFI) přispívat v roce 1989, tedy tři roky poté, co byl fond na základě dohody mezi vládami Spojeného království a Irska zřízen. Ve stávajícím období (2006–2010) představuje podpora EU přibližně 57 % ročních příspěvků, což znamená, že Unie je nejvýznamnějším dárcem fondu. Cílem fondu je přispívat k provádění čl. 10 písm. a) anglo-irské dohody ze dne 15. listopadu 1985, který stanoví, že „obě vlády budou spolupracovat na podpoře hospodářskéhosociálního rozvoje těch oblastí obou částí Irska, které byly nejvíce postiženy následky nestálých poměrů během posledních let,zváží možnost zajištění mezinárodní podpory tomuto úkolu“.

Činnost Mezinárodního fondu pro Irsko určují dva cíle: prosazovat hospodářský a sociální pokrok a podporovat kontakt, dialog a usmíření mezi nacionalisty a unionisty v celém Irsku.

Jako nástroj pro dosažení míru a usmíření na nejnižší úrovni prostřednictvím podpory hospodářského a sociálního rozvoje doplňuje MFI činnosti prováděné v rámci programů EU pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních regionech Irska („PEACE I“ 1995–1999, „PEACE II“ 2000–2006 a „PEACE III“ 2007–2013).

Radu fondu jmenují společně vlády Spojeného království a Irska a tvoří ji předseda a šest členů, kteří dohlížejí na řízení a provoz MFI. Radě je nápomocen poradní výbor úředníků jmenovaných oběma vládami. Správu fondu zajišťuje sekretariát, v jehož čele stojí dva generální ředitelé se sídlem v Belfastu a Dublinu. V případě potřeby zastupují funkci správních agentur fondu (Sever a Jih) vládní orgány a orgány veřejné správy. V radě jsou zastoupeny komunity z obou částí Irska a schází se v průměru čtyřikrát ročně. Komise má v radě status pozorovatele, spolu s dalšími dárcovskými zeměmi (Spojené státy, Kanada, Nový Zéland a Austrálie), a účastní se všech schůzí rady. MFI je v současné době aktivní v rámci různých programů a systémů, které lze rozdělit do následujících tří kategorií: obnova zaostalých oblastí, budování komunitních kapacit a hospodářský rozvoj. MFI se dnes soustředí spíše na projekty zaměřené na lidi (na které vydává přibližně 30 % svých prostředků), např. na opatření související se vzděláváním.

Uvědomění si skutečnosti, že stávající úroveň mezinárodní podpory nelze udržet do nekonečna, podnítilo fond v roce 2005 k provedení přezkumu. Fond přezkoumal své struktury a priority s cílem předefinovat své poslání vzhledem k novým okolnostem. Výsledkem přezkumu bylo přijetí strategického rámce „sdílení tohoto prostoru“, kterým bude činnost fondu v roce 2010 ukončena. Proto byla zahájena závěrečná fáze činnosti fondu (2006–2010). Mezi cíle MFI na závěrečné pětileté období patří:

· budování a realizace vize společné budoucnosti pro Severní Irsko a obě části ostrova;

· podpora porozumění mezi různými komunitami v Irsku;

· usnadňování vzájemné integrace komunit;

· vytváření spojenectví s jinými agenturami, které zajistí dlouhodobé fungování MFI i po roce 2010, a sdílení odborných znalostí s mírotvůrci v jiných regionech.

V budoucnosti se programy podporované MFI budou týkat čtyř témat: budování základů, stavění mostů, integrace komunit a zanechání dědictví.

Návrh Komise

Soubor návrhů předložených ke schválení zahrnuje:

· návrh nařízení Rady o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010).

Komise ve svém návrhu konstatuje, že závěrečná fáze by měla být především zacílena na oblasti, které mají největší potřeby, a usilovat o zajištění toho, aby práce fondu byla dlouhodobě udržitelná. Komise navrhuje, aby EU MFI i nadále přispívala 15 miliony EUR ročně, a to po období další čtyř let. MFI však bude mít čas spotřebovat tyto finanční prostředky do roku 2013 a existuje prostor na opětovné využití nespotřebovaných prostředků v budoucnosti, v závislosti na strategii pro ukončení činnosti.

Posouzení MFI

Při budování míru mezi oběma komunitami v Severním Irsku a v pohraničních regionech mezi Irskou republikou a Severním Irskem bylo dosaženo významného pokroku. Váš zpravodaj zejména zdůrazňuje, že důležitou úlohu při podpoře usmíření jednotlivých komunit sehrává sport. Jako příklady lze uvést:

Football4Peace (Fotbal pro mír) – Tento tříletý projekt schválila rada MFI v červnu roku 2008 a jedná se o společný podnik organizací Inishowen Rural Development Ltd., IFA (Severní Irsko) a FAI (Irsko), zaměřený na mladé lidi a využívající fotbal jako prostředek na podporu dobrých vztahů mezi komunitami prostřednictvím přeshraničních a mezikomunitních partnerství. MFI poskytuje tomuto projektu finanční pomoc ve výši 527 954 EUR s „věcnými“ příspěvky od organizací FAI, IFA Inishowen School Boys League a Limavady Council / Limavady Utd.

Maximální využití komunitních prostor – projekt překračující hranice – V červnu roku 2008 rada vyjádřila souhlas s tím, aby severoirská Rada pro rozvoj venkova (Rural Development Council (NI)), pověřená prováděním tohoto projektu, po dobu jednoho roku pracovala s 50 komunitními skupinami – z nichž 38 pochází ze Severního Irska a 12 z jižních pohraničních hrabství Irska – s cílem zlepšit vztahy komunit a usnadnit rozvoj a četnější využívání stávajících komunitních středisek zvýšením kapacity a důvěry jednotlivých skupin. Skupiny, které úspěšně dokončí tuto fázi, mohou následně požádat o částku ve výši až 50 000 GBP na zlepšení zařízení komunitního střediska, které využívají, a tím zvýšit jeho přitažlivost pro potenciální uživatele.

Nábory do tohoto programu zahrnovaly schůzky mj. s GAA a k zúčastněným skupinám patří i Klub GAA Michaela Davitta ve Swatragh v hrabství Derry.

Vztahy mezi komunitami prostřednictvím sportu – Tento dvouletý projekt, realizovaný organizací Donegal Sports Partnership, jehož financování ve výši 152 000 EUR bylo schváleno v listopadu 2009 a který bude sport využívat jako prostředek k šíření míru a usmíření, byl zahájen teprve nedávno. Bude fungovat v rámci pohraničních komunit v hrabství Donegal, West Tyrone a Derry a zapojí se do něj 150 mladých lidí ve věku 14 až 18 let různého náboženského vyznání. Jeho součástí bude praktická podpora poskytovaná vnitrostátními vládními organizacemi v oblasti sportu, mj. GAA, FAI, IRFU, Cricket Ireland, Athletics, Badminton Ireland a Cycling Ireland. Souběžně s tím budou probíhat semináře na téma vztahy mezi komunitami a kulturní různorodost, které mladým lidem umožní seznámit se s vlastní kulturou, přesvědčením a tradicemi a zpochybnit stereotypy s cílem uvědomit si a řešit rozdíly.

Závěr

Váš zpravodaj by rád zdůraznil, že Mezinárodní fond pro Irsko významně přispěl k podpoře mírového procesu na nejnižší úrovni, který před nedávnem ještě upevnilo přenesení pravomocí v oblasti spravedlnosti a policie na Shromáždění Severního Irska.

MFI byl doposud klíčovým komponentem v procesu usmiřování jednotlivých komunit, a protože se blíží konec současného programového období, je nutné v plné míře uznat zásadní úlohu, kterou v této oblasti sehrává EU.

Váš zpravodaj vyzývá vládu Irska a Spojeného království, aby zvážily prodloužení fungování Mezinárodního fondu pro Irsko. Je třeba vykonat ještě mnoho práce, abychom zejména prostřednictvím sportu vybudovali mosty a integrovali komunity, a dosáhli tak našich cílů.

V této souvislosti zpravodaj vyzývá obě vlády, aby v rámci Evropské rady učinily prohlášení, ve kterém uvedou, jaký očekávají vývoj, pokud jde o finanční opatření v této oblasti v příštím finančním období EU.

Zpravodaj rovněž vyzývá k tomu, aby bylo v budoucích projektech zohledňováno celé Irsko, tj. celý ostrov. Stavět mosty je třeba nejen mezi komunitami v Severním Irsku, ale i mezi Severním Irskem a všemi oblastmi Irské republiky.

Zpravodaj závěrem vyzývá k rychlému projednání tohoto návrhu Parlamentem, aby byla odstraněna právní nejistota, která panuje od okamžiku, kdy Evropský soudní dvůr zrušil původní nařízení.

(1)

Úř. věst. C 256/2, 24.10.2009.


POSTUP

Název

Finanční příspěvky Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

Referenční údaje

KOM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD)

Datum predložení EP

5.2.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.2.2010

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.2.2010

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

BUDG

23.2.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Seán Kelly

17.3.2010

 

 

Projednání ve výboru

27.4.2010

 

 

 

Datum přijetí

3.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bairbre de Brún, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, László Surján, Sabine Verheyen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emilio Menéndez del Valle

Datum předložení

9.6.2010

Poslední aktualizace: 11. červen 2010Právní upozornění