Eljárás : 2009/0170(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0195/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0195/2010

Viták :

PV 20/09/2010 - 16
CRE 20/09/2010 - 17

Szavazatok :

PV 21/09/2010 - 5.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0321

JELENTÉS     ***I
PDF 456kWORD 673k
2010. augusztus 12.
PE 439.970v02-00 A7-0195/2010

a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Christine de Veyrac

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0611),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0259/2009),

–   tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

–   tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7–0195/2010),

1.  első olvasatban elfogadja az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai polgári légi közlekedésben indokolt gondoskodni a biztonság általánosan magas szintjéről, és a fogyasztók légi közlekedésbe vetett bizalmának megőrzése érdekében mindent meg kell tenni a balesetek és repülőesemények számának csökkentése érdekében.

(1) Az európai polgári légi közlekedésben indokolt gondoskodni a biztonság általánosan magas szintjéről, és az állampolgárok légi közlekedésbe vetett bizalmának megőrzése érdekében mindent meg kell tenni a balesetek és repülőesemények számának csökkentése érdekében.

Indokolás

Megfelelőbb kifejezés.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A légi biztonság javítása érdekében alapvető fontosságú a biztonsággal kapcsolatos repülőesemények vizsgálati eredményeinek bejelentése, elemzése és terjesztése. Ezért a Bizottságnak 2011. december 31-ig javaslatot kell beterjesztenie az események jelentéséről szóló 2003/42/EK irányelv módosítására.

Indokolás

A következetesség érdekében az események jelentésére vonatkozó szabályok e rendeletben foglalt minden változását késlekedés nélkül be kell építeni az események jelentéséről szóló irányelv új változatába.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség a Chicagói Egyezményben és annak mellékleteiben meghatározott módon, a tagállamok nevében elvégzi a tervező, előállító vagy nyilvántartó állam teendőit és feladatait a tervezési jóváhagyással kapcsolatban, ezért a vizsgálatok hatékonyságához való hozzájárulás és a légijármű-tervek biztonságának garantálása céljából indokolt a biztonsági vizsgálatokban való ügynökségi részvétel, a biztonsági vizsgálatok függetlenségének sérelme nélkül.

(7) Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség a Chicagói Egyezményben és annak mellékleteiben meghatározott módon, a tagállamok nevében elvégzi a tervező, előállító vagy nyilvántartó állam teendőit és feladatait a tervezési jóváhagyással kapcsolatban, ezért a vizsgálatok hatékonyságához való hozzájárulás és a légijármű-tervek biztonságának garantálása céljából a Chicagói Egyezmény 13. mellékletével összhangban indokolt a biztonsági vizsgálatokban való ügynökségi részvétel, a biztonsági vizsgálatok függetlenségének sérelme nélkül.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Tekintettel egyre növekvő biztonsági feladatkörére, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek részt kell vennie az események jelentésére vonatkozó rendszerek keretében folyó adatcserében, mely utóbbi adatokat az illetéktelen felhasználás vagy nyilvánosságra hozatal elleni megfelelő védelemben kell részesíteni

(8) Tekintettel egyre növekvő biztonsági feladatkörére, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek részt kell vennie az események jelentésére vonatkozó rendszerek keretében folyó adatcserében, és az adatokat az összes tagállammal együttműködve elemeznie kell. Az eredményeket közölni kell a balesetek kivizsgálásával foglalkozó összes tagállami nemzeti hatósággal. Ezeket az adatokat az illetéktelen felhasználás vagy nyilvánosságra hozatal elleni megfelelő védelemben kell részesíteni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Indokolt, hogy a balesetek és repülőesemények biztonsági kivizsgálását egy biztonsági vizsgálatokat végző független hatóság folytassa le vagy arra ilyen hatóság felügyelete mellett kerüljön sor, az esetleges érdekellentétek és a vizsgált események okainak meghatározásába való külső beavatkozás kizárása érdekében.

(10) Indokolt, hogy a balesetek és repülőesemények biztonsági kivizsgálását egy biztonsági vizsgálatokat végző független hatóság folytassa le vagy arra ilyen hatóság felügyelete mellett kerüljön sor, az esetleges érdekellentétek és a vizsgált eseményekben közrejátszó tényezők meghatározásába való külső beavatkozás kizárása érdekében.

Indokolás

Az „ok” kifejezés használata felróhatóság, illetve felelősség fennállására utal, ezért komoly jogi problémákat idézhet elő. Az ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) elismerte, hogy szükséges a biztonsági és jogi terminológia szétválasztása. Ezért az „okok” kifejezés helyett a „tényezők” kifejezés használata javasolt.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok központi szerepet töltenek be a vizsgálati folyamatban. Munkájuk alapvető fontossággal bír a balesetek vagy repülőesemények okainak meghatározásában. Ezért elengedhetetlen, hogy vizsgálataikat minden befolyástól mentesen, valamint a szabályozó, illetve igazságügyi hatóságoktól teljesen függetlenül és a közbiztonság védelme érdekében végezhessék el. A biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok számára – az igazságügyi hatóság által elrendelt esetleges lefoglalás által előidézett korlátoktól mentesen – minden olyan információhoz és adathoz hozzáférést kell biztosítani, amelyek a hatékony műszaki vizsgálat elvégzéséhez szükségesek, beleértve a baleset helyszínéhez, a légi jármű roncsaihoz, alkatrészeihez és a fontos dokumentumokhoz való azonnali és feltétel nélküli hozzáférést. A biztonsági vizsgálatokat végző hatóságoknak rendelkezniük kell a hatékony, eredményes vizsgálatokhoz szükséges pénzügyi forrásokkal és humán erőforrásokkal.

Indokolás

A módosítás célja a polgári repülési ágazaton belüli hatékony megelőzés biztosítása és a közbiztonság védelme azáltal, hogy a biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok – az igazságügyi hatóság által egyidejűleg indított vizsgálat mellett – haladéktalanul hozzájuthatnak a biztonsági vizsgálat zökkenőmentes és hatékony lefolytatásához szükséges valamennyi információhoz, ideértve a balesetben érintett helyszínekhez és tárgyakhoz való azonnali, és a büntetőjog alapján történő bírósági lefoglalásból fakadó korlátoktól mentes hozzáférést is. A megelőzést szolgáló követelményeket nem befolyásolhatja az igazságszolgáltatáshoz biztosított időkeret.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Indokolt európai összefüggésben elismerni a biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok koordinációs szerepét, figyelembe véve a közöttük már megvalósuló együttműködést, valamint a tagállamokban rendelkezésre álló – a lehető legköltséghatékonyabb módon felhasználandó – vizsgálatvégzési erőforrásokat. Ennek legköltséghatékonyabb módja a polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok európai hálózatának (a továbbiakban:a hálózat) létrehozása.

(12) Indokolt európai összefüggésben elismerni és megerősíteni a biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok koordinációs szerepét, figyelembe véve a közöttük már megvalósuló együttműködést, valamint a tagállamokban rendelkezésre álló – a lehető legköltséghatékonyabb módon felhasználandó – vizsgálatvégzési erőforrásokat. Ennek legköltséghatékonyabb módja a polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok európai hálózatának (a továbbiakban: „a hálózat”) létrehozása.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A hálózatnak a repülésbiztonság terén tényleges hozzáadott értéket kell nyújtania. E cél eléréséhez ebben a rendeletben európai szinten meg kell határozni a hálózat küldetését és feladatait.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A tagállamoknak – az igazságügyi vizsgálat lefolytatásáért felelős hatóságok hatáskörére vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával, és adott esetben e hatóságokkal szorosan együttműködve – biztosítaniuk kell, hogy a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények biztonsági vizsgálatáért felelős hatóságok feladataikat a lehető legkedvezőbb feltételek mellett végezhessék, nem sértve ugyanakkor az igazságügyi vizsgálat célkitűzéseit sem.

(15) A tagállamoknak – az igazságügyi vizsgálat lefolytatásáért felelős hatóságok hatáskörére vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával, és adott esetben e hatóságokkal szorosan együttműködve – biztosítaniuk kell, hogy a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények biztonsági vizsgálatáért felelős hatóságok feladataikat a megfelelő igazságszolgáltatás lehetővé tétele mellett akadálytalanul elvégezhessék.

Indokolás

A módosítás szövege az ICAO 13. mellékletéből származik, és jobban tükrözi az igazságszolgáltatás, valamint a balesetek vizsgálatának elkülönítését. A baleset vizsgálatát végző szakemberek nem vehetik figyelembe az igazságszolgáltatás célkitűzéseit, és viszont. További iránymutatást kell kidolgozni a két eljárás összehangolásának módjára vonatkozóan (lásd még a 13. cikk (3) bekezdésével kapcsolatos módosítást).

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A polgári légi közlekedés biztonsági rendszerének alapját a visszajelzések, valamint a balesetek és a repülőesemények kapcsán levont tanulságok képezik, az értékes információk jövőbeli rendelkezésre állásának biztosítása érdekében pedig szigorúan alkalmazni kell a bizalmas kezelésre vonatkozó előírásokat. Ebben az összefüggésben a biztonsággal összefüggő érzékeny információkat kizárólag a balesetek és repülőesemények megelőzésének céljára lehet felhasználni, kivéve ha az információk nyilvánosságra hozatalához elsőbbséget élvező közérdek fűződik.

(17) A polgári légi közlekedés biztonsági rendszerének alapját a visszajelzések, valamint a balesetek és a repülőesemények kapcsán levont tanulságok képezik, az értékes információk jövőbeli rendelkezésre állásának biztosítása érdekében pedig szigorúan alkalmazni kell a bizalmas kezelésre vonatkozó előírásokat. Ezzel összefüggésben tiszteletben kell tartani a „méltányossági alapú repülésbiztonsági kultúra” („Just culture”) elvét, miszerint „a személyzettel szemben a tapasztalataiknak és képesítésüknek megfelelő tettek, mulasztások és döntések esetén nem alkalmaznak szankciókat, a súlyos mulasztásokat, szándékos szabálysértéseket és rongálásokat azonban nem tolerálják”. Így a biztonsággal összefüggő érzékeny információkat kizárólag a balesetek és repülőesemények megelőzésének céljára lehet felhasználni. Ugyanakkor, bár bizonyos adatokat szigorúan bizalmasan kell kezelni, az áldozatok hozzátartozói számára és az igazságszolgáltatás megfelelő működése érdekében is fontos, hogy az igazságügyi hatóságok hozzáférhessenek az igazságügyi vizsgálat szempontjából hasznos adatokhoz és tényekhez.

 

Ennek során azon vonatkozó utasításoknak megfelelően kell eljárni, amelyek biztosítják az információk bizalmas kezelését az igazságügyi hatóság munkájának elvégzését követően is.

 

A tagállamoknak jogszabályokat kell elfogadniuk a biztonsággal összefüggő érzékeny információk nem helyénvaló felhasználásának megakadályozására.

Indokolás

Meg kell említeni a „méltányossági alapú repülésbiztonsági kultúra” („Just culture”) elvét, amely elismerten jótékony hatással van a repülésbiztonságra.

Nem lenne szabad az átláthatóság teljes hiányát fenntartani a biztonsági és igazságügyi vizsgálat között, de csak bizonyos adatok esetében szabadna lehetővé tenni az adatok igazságügyi hatóságnak való átadását. Világosan meg kell határozni, hogy melyek ezek az adatok.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) A balesetek számtalan különböző és időnként ellentétes közérdeket vetnek fel, úgy mint a jövőbeni balesetek megakadályozását és a hatékony igazságszolgáltatást. Ezek túlmutatnak az érintett felek egyedi érdekein és az adott eseten. Az általános közérdek érvényesülésének garantálásához meg kell teremteni az összes érdek – többek között a biztonság, az igazságszolgáltatás, valamint az áldozatok és az érintettek védelme – megfelelő egyensúlyát.

Indokolás

A balesetek súlyos lelki megrázkódtatást jelentenek az áldozatok és hozzátartozóik, valamint a társadalom többi tagja számára is. A balesetek következtében számtalan folyamat indul el: felkutatási és mentési műveletek, a baleset vizsgálata és igazságszolgáltatási eljárás. Mindezen folyamatok nyomós közérdeket szolgálnak. A folyamatokban részt vevőkre igen nagy nyomás nehezedik munkájuk elvégzése során. Az általános közérdek védelme érdekében minden szereplőnek el kell ismernie a többi folyamat jelentőségét, valamint el kell kerülnie, hogy a folyamatok zavarják egymást.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Több baleset során bebizonyosodott, hogy technikai nehézségekbe ütközik a légi járművek helyzetének valós idejű meghatározása, különösen az óceánok felett. Ezenkívül a fedélzeti adatrögzítők által tárolt adatokat csak akkor lehet felhasználni, ha az adatrögzítőket megtalálták és a felvételeket elemezték. A légi járművek valós idejű helyzetének meghatározására és a fedélzeti adatrögzítőkben tárolt adatokhoz az adatrögzítő fizikai jelenléte nélkül való hozzáférésre vonatkozó kutatásokban való előrelépések jelentősen javítanának a vizsgálatot végző szakemberek számára a baleset okainak meghatározásához rendelkezésre álló eszközökön, és egyúttal fokoznák a repülőesemények megismétlődésének megelőzésére való képességet. Ez fontos előrelépést jelentene a repülésbiztonság terén. Ennek megfelelően támogatni kell a SESAR közös vállalkozás által irányított, az óceáni helymeghatározás fejlesztésére és folyamatos ellenőrzésére irányuló Optimi projektet, és megfelelő pénzügyi eszközöket kell biztosítani hozzá.

Indokolás

Ösztönözni kell ezt a kezdeményezést, amely lényegesen javíthat a repülőgépek nyomon követésén és a „fekete dobozokban” tárolt információhoz való hozzáférésen.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A gyakorlat azt mutatja, hogy a légi jármű fedélzetén tartózkodó személyek megbízható listáját egyes esetekben nehéz gyorsan beszerezni, valamint hogy indokolt megakadályozni az említett listákon szereplő adatok illetéktelen felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát.

(20) A gyakorlat azt mutatja, hogy a légi jármű fedélzetén tartózkodó személyek megbízható listáját egyes esetekben nehéz gyorsan beszerezni, ugyanakkor a gyakorlat azt is mutatja, hogy fontos megjelölni egy határidőt, amelyet követően a társaságtól ilyen listát lehet kérni. Továbbá indokolt megakadályozni az említett listákon szereplő adatok illetéktelen felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát.

Indokolás

Számos, az utóbbi időben bekövetkezett baleset világított rá arra, hogy szükség van európai szinten egy ilyen határidő biztosítására és meghatározására.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) Nem könnyű gyorsan meghatározni, hogy ki az értesítendő személy, ha egy utas egy baleset során életét veszti. Megoldást kell találni erre a problémára, mind az áldozatok hozzátartozói, mind pedig a légitársaságok érdekében.

Indokolás

Ezzel a hozzátartozók számára csökkenteni lehetne a bizonytalanságban töltött időt.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) Az áldozatok, hozzátartozóik vagy egyesületeik számára biztosított segítségnyújtást el kell különíteni a baleset vizsgálatától. Mindazonáltal a vizsgálatokat végző hatóság feladata, hogy kellő időben tájékoztassa a baleset áldozatainak hozzátartozóit és a túlélőket a fontos információkról.

Indokolás

A balesetek súlyos lelki megrázkódtatást jelentenek a túlélők és az áldozatok hozzátartozói számára. Világosan meg kell állapítani a számukra biztosítandó segítségnyújtásra és a szükséges – a vizsgálat céljainak veszélyeztetése nélkül történő – tájékoztatásukra vonatkozó felelősséget.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b) Meghatározó, hogy miként kezelnek egy balesetet és annak következményeit. A tagállamoknak és a légitársaságoknak képesnek kell lenniük a súlyos légi katasztrófák kezelésére, nemcsak szervezési és pénzügyi szempontból, hanem az áldozatokkal és hozzátartozóikkal való kapcsolat tekintetében is. Ezenfelül a biztonsági vizsgálatokért felelős hatóságoknak külön figyelmet kell fordítaniuk az áldozatokkal és hozzátartozóikkal folytatott kommunikációra. Végül pedig el kell ismerni a légi balesetek áldozatai hozzátartozóinak egyesületei által betöltött szerepet.

Indokolás

Arra kell törekedni, hogy a tömegtájékoztatási eszközök ne előzhessék meg a vizsgálatot folytató hatóságokat a hozzátartozók tájékoztatásában. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy először a családtagok és a hozzátartozók kapjanak tájékoztatást a tévedések elkerülése érdekében, amelyek rendkívül súlyos következményekkel járhatnak.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) E rendelet alkalmazásában a személyes adatok feldolgozására a 95/46/EK irányelv rendelkezései vonatkoznak.

(22) E rendelet alkalmazásában a személyes adatok feldolgozására a 95/46/EK irányelv rendelkezései vonatkoznak. Ennek keretében figyelni kell a személyes adatok védelmére, legyen szó a vizsgálat során szerzett, vagy az utasokra, az áldozatokra vagy hozzátartozóikra vonatkozó adatokról.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak1 megfelelően indokolt meghozni. A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy meghatározza az e rendelettel létrehozott hálózat eljárási szabályzatát és munkaprogramját.

(24) Egyforma végrehajtási feltételeket kell biztosítani a hálózat munkaprogramjának elfogadása tekintetében, valamint a polgári légiközlekedési balesetek kivizsgálására és megelőzésére, továbbá a légi balesetek áldozatainak és hozzátartozóiknak nyújtott segítségre vonatkozó európai politikák és szabályok kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos szempontokról szóló, a hálózat által a Bizottsághoz címzett ajánlások előkészítése céljából.

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke szerint a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletben előre meg kell határozni.

 

Az említett rendelet elfogadásáig továbbra is a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat1 alkalmazandó az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével, amely nem alkalmazandó.

_________________

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

_________________

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Indokolás

E módosítások a komitológiai eljárásra vonatkozó szabályokat módosító Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével váltak szükségessé. A komitológiai eljárást átmeneti jelleggel tovább alkalmazzák a végrehajtási aktusokra vonatkozóan a Lisszaboni Szerződésben meghatározott eljárás szerinti új rendelet elfogadásáig – lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 291. cikkét.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a műszaki fejlődéshez való alkalmazkodás tekintetében, különösen a rendelet 2. cikkében és mellékletében szereplő fogalommeghatározásoknak az ICAO-egyezmény 13. mellékletével összefüggő módosításai vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációt folytasson, ideértve a szakértői szintű konzultációt is.

Indokolás

E módosítás alapja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárásának a Lisszaboni Szerződés keretében történő létrehozása (az EUMSz. 290. cikke). Ez a Parlament által más jogszabályokban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében használt szokásos megfogalmazás.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet célja az európai légi közlekedés biztonságának javítása azon polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatok fokozott hatékonyságának és kiváló minőségének biztosítása révén, melyek kizárólagos célja a jövőbeni balesetek és repülőesemények megelőzése a vétkesség vagy a felelősség kérdésének tisztázása nélkül.

E rendelet célja – különösen a polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok hálózatának felállításán keresztül – az európai légi közlekedés biztonságának javítása azon polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatok fokozott hatékonyságának, alaposságának és kiváló minőségének többek között az elképzelések, a tapasztalatok és a gyakorlatok hálózat tagjai közötti cseréjén keresztül történő biztosítása révén, melyek kizárólagos célja a jövőbeni balesetek és repülőesemények megelőzése a vétkesség vagy a felelősség kérdésének tisztázása nélkül.

 

E rendelet célja továbbá a balesetet szenvedő légi jármű fedélzetén tartózkodók listájának rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályok meghatározása, valamint a légi balesetek áldozatainak és hozzátartozóiknak nyújtott támogatás megerősítése.

Indokolás

A rendelet hatóköre a biztonsági vizsgálatoknál szélesebb körű. A módosítás a rendelet 22. és 23. cikkének megfelelően figyelembe veszi az utaslisták rendelkezésre bocsátásával és az áldozatoknak és hozzátartozóiknak nyújtott támogatással kapcsolatos további szempontokat is.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – bevezető mondat – 4 pont

CE

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. „okok”: baleset vagy repülőesemény bekövetkezéséhez vezető cselekmény, mulasztás, esemény vagy körülmény, illetve ezek kombinációja; az okok azonosítása nem jár a hiba okozójának megjelölésével vagy az adminisztratív, polgári jogi vagy büntetőjogi felelősség megállapításával;

4. „tényezők”: baleset vagy repülőesemény bekövetkezéséhez vezető cselekmény, mulasztás, esemény vagy körülmény, illetve ezek kombinációja; a tényezők azonosítása nem jár a hiba okozójának megjelölésével vagy az adminisztratív, polgári jogi vagy büntetőjogi felelősség megállapításával;

Indokolás

Az „ok” kifejezés használata felróhatóság, illetve felelősség fennállására utal, ezért komoly jogi problémákat idézhet elő. Az ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) elismerte, hogy szükséges a biztonsági és jogi terminológia szétválasztása. Ezért az „okok” kifejezés helyett a „tényezők” kifejezés használata javasolt.

A legmegfelelőbb kifejezés a „kiváltó tényezők” lenne, de a rendeletjavaslat nem használja ezt a kifejezést és nem tartalmazza annak meghatározását sem. Amennyiben a kiváltó tényezők fogalma nem kerül meghatározásra, az „okok” kifejezést a „tényezők” szóval kell felváltani. Megjegyzés: Ebből következően az „okok” kifejezést a rendeletre irányuló javaslat többi részében is a „tényezők” szóval kell felváltani ((10) preambulumbekezdés, a 2. cikk 12. pontja, a 9. cikk (2) bekezdésének e) pontja és a 13. cikk (2) bekezdése).

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. „biztonsági vizsgálat”: a balesetek és repülőesemények megelőzése céljából végzett eljárás, amely az adatok gyűjtését és elemzését, a következtetések levonását, az okok és/vagy a kiváltó tényezők meghatározását, illetve adott esetben biztonsági ajánlások kidolgozását foglalja magában;

12. „biztonsági vizsgálat”: a balesetek és repülőesemények megelőzése céljából végzett eljárás, amely az adatok gyűjtését és elemzését, a következtetések levonását, a közrejátszó tényezők meghatározását, illetve adott esetben biztonsági ajánlások kidolgozását foglalja magában;

Indokolás

Az „ok” kifejezés használata felróhatóság, illetve felelősség fennállására utal, ezért komoly jogi problémákat idézhet elő. Az ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) elismerte, hogy szükséges a biztonsági és jogi terminológia szétválasztása. Ezért az „okok” kifejezés helyett a „tényezők” kifejezés használata javasolt. Ebben az esetben a „kiváltó tényezők” használata sem helyénvaló.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. „szándékos cselekmény”: repülőgép-baleset vagy súlyos repülőesemény előidézése céljából elkövetett szándékos cselekedet;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 16 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16b. „előzetes jelentés”: a vizsgálat kezdeti szakaszaiban beszerzett adatok gyors terjesztésére szolgáló közlemény.

Indokolás

Baleset bekövetkezése esetén a nyilvánosság és az áldozatok jogosan várják el, hogy tájékoztatást kapjanak az eseményről. Az előzetes jelentések széles körben elfogadott eszköznek számítanak, amelyek segítségével a vizsgálatot végzők a végleges jelentés közzétételét megelőzően – egymásnak ellentmondó információk ismertetése révén és ellenőrzött módon, a biztonsági vizsgálat veszélyeztetése nélkül – tájékoztatást nyújthatnak.

A 18. cikkel összefüggésben az ICAO-egyezmény 13. mellékletéből származó fogalommeghatározás szükséges annak meghatározásához, hogy mely dokumentumtípusok hozhatók nyilvánosságra.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 16 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16c. „a biztonsági információk nem megfelelő felhasználása”: a biztonsági információknak az adatgyűjtés céljaitól eltérő célokra, azaz az operatív személyzet elleni fegyelmi, polgári, adminisztratív és büntetőeljárás céljára és/vagy nyilvánosságra hozatalra történő felhasználása.

Indokolás

A biztonsági információk nem megfelelő felhasználásával szembeni védelem alapvető fontosságú a folyamatos hozzáférés biztosításához, mivel a biztonsági információknak a biztonsági vonatkozású céloktól eltérő célokra való felhasználása az ilyen információkhoz való hozzáférés betiltásához vezethet a jövőben, ami a biztonság szempontjából hátrányos. Ez a meghatározás közvetlenül az ICAO-egyezmény 13. mellékletének E.1.1.5c. függelékéből származik, és elengedhetetlen a (17) preambulumbekezdés (10. módosítás) és a 13. cikk (3) bekezdése (57. módosítás) vonatkozásában.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 16 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16d. „jogellenes cselekmény”: a polgári repülés és a légi közlekedés biztonságát veszélyeztető cselekmény vagy arra való kísérlet, nevezetesen: levegőben lévő légi jármű jogellenes elfoglalása; földön lévő légi jármű jogellenes elfoglalása; túszok ejtése egy légi jármű fedélzetén vagy légi kikötőben; erőszakos behatolás légi jármű fedélzetére, repülőtérre vagy egy légiközlekedési létesítmény területére; fegyver, veszélyes szerkezet vagy tárgy bevitele légi jármű fedélzetére vagy repülőtérre, bűncselekmény elkövetése céljából; a levegőben vagy a földön tartózkodó légi jármű, az utasok, a repülőgép személyzete, a földi személyzet, továbbá a repülőtéren vagy polgári repülési létesítmény területén tartózkodók biztonságát veszélyeztető valótlan információk közlése;

Indokolás

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) hivatalos meghatározása.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 16 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16e. „hozzátartozók”: a baleset vagy súlyos repülőesemény áldozatának közvetlen családtagjai vagy legközelebbi hozzátartozói;

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett biztonsági vizsgálatok terjedelmét és a biztonsági vizsgálatok során alkalmazandó eljárásokat a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság annak figyelembevételével állapítja meg, hogy a vizsgálatból a biztonság növelése érdekében várhatóan tanulságokat fog levonni.

(2) Az (1) és (3) bekezdésben említett biztonsági vizsgálatok terjedelmét és a biztonsági vizsgálatok során alkalmazandó eljárásokat a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság annak figyelembevételével állapítja meg, hogy a vizsgálatból a biztonság növelése érdekében várhatóan tanulságokat fog levonni.

Indokolás

E bekezdés alkalmazandó minden, a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság által folytatott kötelező vagy nem kötelező vizsgálatra.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok védik a balesetben vagy repülőeseményekben érintettek névtelenségét.

Indokolás

A biztonsági vizsgálatokat végző hatóságoknak védeniük kell a balesetben vagy repülőeseményekben érintettek névtelenségét.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett biztonsági vizsgálatok semmiképpen sem irányulhatnak a vétkesség vagy a felelősség kérdésének tisztázására. Azokat a vétkesség vagy a felelősség megállapítására irányuló igazságszolgáltatási vagy adminisztratív eljárásoktól különválasztva és ez utóbbi eljárások sérelme nélkül kell lefolytatni.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett biztonsági vizsgálatok semmiképpen sem irányulhatnak a vétkesség vagy a felelősség kérdésének tisztázására. Azokat a vétkesség vagy a felelősség megállapítására irányuló igazságszolgáltatási vagy adminisztratív eljárásoktól, illetve pénzügyi érdekektől függetlenül kell lefolytatni.

Indokolás

Az igazságszolgáltatási és adminisztratív eljárások célja eltérő, és gyakran ellentmondásban áll a vizsgálat céljaival. A biztonsági vizsgálat függetlensége alapvető fontosságú mindkét eljárás és az általános közérdek védelme szempontjából.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a biztonsági vizsgálatokat egy, a polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző állandó hatóság (a továbbiakban: biztonsági vizsgálatokat végző hatóság) külső beavatkozástól mentesen végezze vagy felügyelje.

(1) Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a biztonsági vizsgálatokat egy, a teljes körű biztonsági vizsgálat független elvégzésére alkalmas, polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző állandó hatóság (a továbbiakban: biztonsági vizsgálatokat végző hatóság) külső beavatkozástól mentesen végezze vagy felügyelje.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Annak érdekében, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák az általános biztonsági szintről, a biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok évente biztonsági jelentést adnak ki. Az elemzésnek egyszerűnek és könnyen érthetőnek kell lennie, valamint fel kell tüntetnie, hogy fennáll-e fokozott biztonsági kockázat. Az elemzésben az információforrások nem fedhetőek fel.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A biztonsági vizsgálatokat végző hatóság részére olyan eszközöket kell biztosítani, hogy feladatát függetlenül tudja ellátni, és ehhez a megfelelő anyagi eszközökről is gondoskodni kell. Nevezetesen:

(5) Az adott tagállamnak a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság részére olyan eszközöket kell biztosítania, hogy az feladatát függetlenül tudja ellátni, és ehhez a megfelelő anyagi eszközökről is gondoskodni kell. Nevezetesen:

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság rendelkezzen legalább egy olyan vizsgálati szakértővel, aki súlyos légiközlekedési baleset esetén képes a vizsgálatvezetői feladatot ellátni;

c) a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság rendelkezzen legalább egy olyan vizsgálati szakértővel, aki súlyos légiközlekedési baleset esetén rendelkezésre áll és képes a vizsgálatvezetői feladatot ellátni;

Indokolás

Az „egy vizsgálati szakértő” megfogalmazás nem elegendően pontos, mivel lehetséges, hogy ez a személy éppen szabadságon van vagy nem elérhető; ezért megfelelőbb a „rendelkezésre áll” kitétel használata.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában a biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok munkáját a 7. cikkben említett hálózat segíti.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában a biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok munkáját a 7. cikkben említett hálózat segítheti. A hálózatnak a kérelmező hatóság számára biztosítania kell a vizsgálatot végző szakemberek listáját, valamint a többi tagállamban rendelkezésre álló és a biztonsági vizsgálatot végző hatóságok munkájához felhasználható anyagokat.

Indokolás

Annak lehetősége, hogy a hatóság, ha úgy kívánja, megismerheti a tagállamokban a biztonsági vizsgálatot végző hatóságok rendelkezésére álló forrásokat, jobb átláthatóságot teremt, és lehetővé teszi a vizsgálatot végző hatóság számára, hogy ahhoz a megfelelő hatósághoz forduljon, amely leginkább segítségére tud lenni.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A hálózat célja a biztonsági vizsgálatot végző hatóságok által folytatott munka minőségének javítása, valamint függetlenségük megerősítése. A vizsgálati módszerek és a vizsgálatot végző szakemberek képzése tekintetében felállított magas követelmények révén elősegíti a légi közlekedés biztonságának javítását.

Indokolás

A hálózatnak segítenie kell a 27 tagállam hatóságait abban, hogy minőségi biztonsági vizsgálatokat végezzenek, és magas követelményeket kell felállítania az Európai Unión belül. Nem a legjobban teljesítő hatóságokra kell koncentrálni, hanem az általános színvonalat kell feljebb emelni annak érdekében, hogy a hatóságok képesek legyenek hatékonyan és teljesen függetlenül lefolytatni a biztonsági vizsgálatokat.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hálózat feladata a biztonsági vizsgálatokat végző egyes tagállami hatóságok közötti együttműködés és információcsere koordinálása és megerősítése, valamint a hatóságok, a Bizottság és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: EASA) között megvalósuló együttműködés elősegítése, adott esetben bizonyos számú központi funkció kialakításán keresztül.

(2) Az (1a) bekezdésben foglalt célkitűzések elérése érdekében a hálózat a következő felelősségi körökkel rendelkezik:

 

a) ajánlások készítése és tanácsadás az európai intézmények számára a polgári repülésben bekövetkezett balesetek kivizsgálására és megelőzésére, valamint a légi balesetek áldozatainak és hozzátartozóiknak nyújtott segítségre vonatkozó európai politikák és szabályok kialakításával és végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdésben;

 

b) a biztonság javítása szempontjából hasznos információk megosztásának javítása, valamint az egyfelől a biztonsági vizsgálatot végző hatóságok, másfelől az e hatóságok és a Bizottság, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: „EASA”) és a nemzeti polgári repülési hatóságok közötti strukturált együttműködés aktív előmozdítása;

 

c) a vizsgálatot végző szakemberek képzésére és képességfejlesztésére irányuló programok koordinálása;

 

d) a bevált gyakorlati megoldások jegyzékének összeállítása és európai módszertan kidolgozása a biztonsági vizsgálatok tekintetében;

 

e) a vizsgálatot végző hatóságok vizsgálati kapacitásainak megerősítése, többek között az erőforrások megosztását lehetővé tevő keret létrehozása és igazgatása révén.

Indokolás

Ahhoz, hogy valódi hozzáadott értéket tudjunk nyújtani a jelenlegi helyzethez képest, meg kell határozni a hálózat feladatait és tevékenységeit. A hálózatnak tehát nem csupán az információcserét kell elősegítenie, hanem javítania kell a vizsgálatot végző szakemberek képzésén, át kell világítania a biztonsági vizsgálatot végző hatóságokat, és a polgári repülés terén bekövetkezett balesetek kivizsgálásával kapcsolatban tanácsokkal kell ellátnia az európai jogalkotókat. A felsorolás nem teljes. A módosítás célja, hogy a feladatok közé felvegye a vizsgálatot végzők továbbképzésére irányuló készségfejlesztést is.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A hálózat tanácsadást biztosít a nemzeti és a közösségi intézmények számára, illetve a polgári légiközlekedési balesetek kivizsgálásával kapcsolatos szakpolitika és szabályozás fejlesztését és végrehajtását érintő bármely vonatkozás tekintetében ajánlásokat bocsáthat ki.

(3) Amikor a hálózat ajánlást készít a Bizottság számára a polgári légiközlekedési balesetek kivizsgálásával kapcsolatos szakpolitika és szabályozás fejlesztését és végrehajtását, valamint a légi balesetek áldozatainak és hozzátartozóiknak nyújtott segítséget érintő bármely vonatkozás tekintetében, a Bizottság a 24. cikkben említett bizottsághoz fordul.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A hálózat átlátható és független módon látja el feladatait. Tagjai nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást semmilyen állami vagy magán testülettől, mert ez sértené a biztonsági vizsgálatok függetlenségét.

(4) A hálózat átlátható és független módon látja el feladatait. Tagjai nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást semmilyen állami vagy magán testülettől, valamint nem kényszeríthetők ilyen utasítások elfogadására, mert ez sértené a biztonsági vizsgálatok függetlenségét.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A hálózat tevékenységéről éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A jelentést közzé kell tenni.

(5) A hálózat tevékenységéről éves jelentést ad ki, amelyet tájékoztatás céljából továbbít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A jelentésnek tartalmaznia kell a 8. cikk (4) bekezdésében említett éves munkaprogram végrehajtásának eredményeit és az Unión belüli repülésbiztonság javítására gyakorolt hatását. Az éves jelentésben szerepelnie kell továbbá az európai intézményekhez intézett, a hálózat által a repülésbiztonság javítása szempontjából mind európai, mind nemzetközi szinten alapvető fontosságúnak tekintett kérdésekkel kapcsolatos ajánlásoknak. A jelentést közzé kell tenni.

Indokolás

A hálózat éves jelentésének lehetővé kell tennie, hogy az európai intézmények tájékoztatást kapjanak a hálózatnak a repülésbiztonságra vonatkozó ajánlásairól és adott esetben ezeknek megfelelően járjanak el.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hálózat munkáját a hálózat eljárási szabályzatának megfelelően kell megszervezni. A hálózat legfeljebb öt éves időszakra tagjai közül elnököt választ. Az elnök megbízatása meghosszabbítható.

(1) A hálózat munkáját a hálózat eljárási szabályzatának megfelelően kell megszervezni. A hálózat elnöki tisztségét a tagok felváltva látják el a Tanács soros elnökségének megfelelő sorrendet követve. A hálózat hároméves időszakra koordinátort választ, akinek a megbízatása meghosszabbítható. A koordinátor kikerülhet a hálózat vagy egy tagállam biztonsági vizsgálatot végző hatósága tagjai közül, továbbá lehet a polgári repülés terén folytatott biztonsági vizsgálatok elismert szakértője.

Indokolás

A hálózat jelenlegi formájának, a Repülésbiztonsági Vizsgálati Hatóságok Európai Tanácsának elnökségi feladatait a Tanács félévenként változó soros elnökségének megfelelően a biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok felváltva látják el. Ez valamennyi hatóság számára – legyen akár nagyobb vagy kisebb – lehetővé teszi, hogy részt vegyen a hálózatban. Azonban a soros elnöki rendszer ellensúlyozása érdekében létre kell hozni egy állandó posztot is: a koordinátorét, aki teljes egészében a hálózat feladatainak megvalósítására koncentrálhat.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A koordinátor az elnökkel egyetértésben meghatározza a hálózat üléseinek napirendjét.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság és az EASA meghívást kap és képviseltetheti magát a hálózat valamennyi ülésén és szakértői munkacsoportjában, kivéve ha a hálózat elnöke – az eljárási szabályzatban meghatározott kritériumok alapján – úgy határoz, hogy azok részvétele ellentétben áll a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság feladatainak érdekeivel.

(2) A Bizottság és az EASA meghívást kap és képviseltetheti magát a hálózat valamennyi ülésén és szakértői munkacsoportjában, kivéve ha a hálózat elnöke vagy koordinátora – az eljárási szabályzatban meghatározott kritériumok alapján – úgy határoz, hogy azok részvétele ellentétben áll a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság feladatainak érdekeivel. A határozatot megfelelően indokolni kell.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Azoknak az európai harmadik országoknak a polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző hatóságai, amelyek alkalmazzák az e rendeletben meghatározott elveket, részt vehetnek a hálózat munkájában. A hálózat harmadik országok polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző hatóságaitól megfigyelőket és egyéb szakértőket hívhat üléseire.

(5) Azoknak az európai harmadik országoknak a polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző hatóságai, amelyek alkalmazzák az e rendeletben meghatározott elveket, részt vehetnek a hálózat munkájában, kivéve ha a hálózat elnöke vagy koordinátora másként határoz. A hálózat harmadik országok polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző hatóságaitól megfigyelőket és egyéb szakértőket hívhat üléseire.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) E rendelet rendelkezéseit az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni.

törölve

Indokolás

Egy időközben beillesztett külön új cikk (23a. cikk) tartalmazza ezt a pontot is.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A hálózat eljárási szabályzatát és munkaprogramját a 24. cikkben említett eljárással összhangban kell meghatározni. A hálózat elnöke az eljárási szabályzat és a munkaprogram tervezetét benyújtja a Bizottságnak.

(9) A hálózat eljárási szabályzatát és munkaprogramját a 7. cikk (2) bekezdése szerint a hálózatra ruházott feladatokkal összhangban kell meghatározni. A munkaprogramot a 24. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni. A hálózat koordinátora az eljárási szabályzatot és a munkaprogram tervezetét benyújtja a Bizottságnak.

Indokolás

A hálózat munkaprogramjának főként a hálózatra bízott feladatokon kell alapulnia. E módosítás a 30. módosítás felülvizsgált változata, a komitológiai eljárásnak megfelelő kiigazítással.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EASA részvétele a biztonsági vizsgálatokban

Az EASA és a nemzeti polgári repülési hatóságok részvétele a biztonsági vizsgálatokban

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A biztonsági vizsgálatokat végző tagállami hatóságok meghívják az EASA-t, hogy hatáskörén belül képviseltesse magát és vegyen részt:

(1) A biztonsági vizsgálatokat végző tagállami hatóságok meghívják az EASA-t és a nemzeti polgári repülési hatóságokat, hogy saját hatáskörükön belül képviseltessék magukat és vegyenek részt:

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tagállamok területén lefolytatott bármely biztonsági vizsgálatban; a vizsgálatért felelős biztonsági vizsgálatokat végző hatóság a (2) bekezdéssel összhangban az EASA-nak átadja a rendelkezésére álló információkat;

a) a tagállamok területén lefolytatott bármely biztonsági vizsgálatban; a vizsgálatért felelős biztonsági vizsgálatokat végző hatóság a (2) bekezdéssel összhangban átadja számukra a rendelkezésére álló információkat;

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) szakértőként a harmadik országokban lefolytatott bármely olyan biztonsági vizsgálatban, amelynek vonatkozásában valamelyik tagállam biztonsági vizsgálatokat végző hatóságát felkérték akkreditált képviselő kijelölésére; az akkreditált képviselő a (2) bekezdéssel összhangban átadja az EASA-nak a rendelkezésére álló információkat.

b) tanácsadóként a harmadik országokban lefolytatott bármely olyan biztonsági vizsgálatban, amelynek vonatkozásában valamelyik tagállam biztonsági vizsgálatokat végző hatóságát felkérték akkreditált képviselő kijelölésére; az akkreditált képviselő a (2) bekezdéssel összhangban átadja az EASA-nak és a nemzeti polgári repülési hatóságoknak a rendelkezésére álló, hatáskörükbe tartozó információkat

Indokolás

Az ICAO 13. mellékletében szereplő „tanácsadó” kifejezés a megfelelő.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EASA (1) bekezdésben említett jogai arra is felhatalmazást adnak, hogy a vizsgálatvezető ellenőrzése alatt a vizsgálat valamennyi vonatkozásában részt vegyen, nevezetesen:

(2) Az EASA és a nemzeti polgári repülési hatóságok (1) bekezdésben említett jogai arra is kiterjednek, hogy a vizsgálatvezető ellenőrzése alatt részt vehetnek, és:

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az EASA az (1) bekezdés a) pontjában említett vizsgálatért felelős biztonsági vizsgálatot végző hatóság vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett akkreditált képviselő által kért információ, szakértők és felszerelések rendelkezésre bocsátásával támogatást nyújt annak a vizsgálatnak, amelyben jogosult részt venni.

(3) Az EASA és a nemzeti polgári repülési hatóságok az (1) bekezdés a) pontjában említett vizsgálatért felelős biztonsági vizsgálatot végző hatóság vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett akkreditált képviselő által kért információ, szakértők és felszerelések rendelkezésre bocsátásával támogatást nyújtanak ahhoz a vizsgálathoz, amelyben jogosultak részt venni. Az EASA és a nemzeti polgári repülési hatóságok a vizsgálat során szerzett információkat a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság jóváhagyása nélkül nem hozhatják nyilvánosságra, és nem használhatják fel a repülésbiztonság javításán kívüli egyéb célokra.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A biztonsági vizsgálatokat végző hatóság késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot, az EASA-t és az érintett tagállamokat valamennyi olyan balesetről és súlyos repülőeseményről, amelyről tájékoztatást kapott.

(2) A biztonsági vizsgálatokat végző hatóság késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot, az EASA-t, az ICAO-t és az érintett államokat valamennyi olyan balesetről és súlyos repülőeseményről, amelyről tájékoztatást kapott.

Indokolás

Az ICAO tájékoztatása nemzetközi előírás. A balesetek vizsgálatával, valamint a légi közlekedést érintő valamennyi területtel kapcsolatos uniós fellépés során teljes mértékben figyelembe kell venni a tagállamok Chicagói Egyezmény szerinti kötelezettségeit.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) korlátlanul és akadálytalanul hozzáférhetnek a balesetek és repülőesemények helyszínéhez, illetve a légi járműhöz, annak rakományához vagy roncsához;

a) azonnal korlátlanul és akadálytalanul hozzáférhetnek a balesetek és repülőesemények helyszínéhez, illetve a légi járműhöz, annak rakományához vagy roncsához;

Indokolás

Fontos, hogy a vizsgálatot végző szakemberek minél hamarabb hozzáférjenek a baleset helyszínéhez, hogy összegyűjtsék és biztosítsák a balesettel kapcsolatos tényezők vizsgálatához és magyarázatához szükséges összes bizonyítékot.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A vizsgálatvezető a (2) bekezdésben felsorolt jogosultságait kiterjeszti szakértőire és tanácsadóira, valamint az akkreditált képviselőkre, azok szakértőire és tanácsadóira az ez utóbbiak biztonsági vizsgálatban való hatékony részvételének biztosításához szükséges mértékben. Ez nem sérti az igazságügyi vizsgálatért felelős hatóság által kinevezett vizsgálatvezetők és szakértők jogait.

(3) A vizsgálatvezető a (2) bekezdésben felsorolt jogosultságait kiterjesztheti szakértőire és tanácsadóira, valamint az akkreditált képviselőkre, azok szakértőire és tanácsadóira az ez utóbbiak biztonsági vizsgálatban való hatékony részvételének biztosításához szükséges mértékben. Ez azokra az esetekre is érvényes, amelyekben a 13. cikk alkalmazandó.

Indokolás

Ez a bekezdés ellentmond a 9. cikknek, mivel más jogokat ad a tanácsadóknak, mint amelyek a tanácsadókat a 9. cikk (2) bekezdése szerint megilletik. Ennek inkább lehetőségnek és nem kötelezettségnek kellene lennie.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a biztonsági vizsgálat során a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság arra kezd gyanakodni, hogy jogellenes akció okozhatta a légi jármű balesetét vagy a repülőeseményt, a vizsgálatvezető erről késedelem nélkül tájékoztatja az igazságügyi hatóságokat, melyek kérésére a baleset helyszíne fölött gyakorolt ellenőrzést át kell adni e hatóságoknak. A 15. és a 16. cikkre is figyelemmel az említett hatóságok kérésére a biztonsági vizsgálat során gyűjtött releváns információkat is át kell adni. Ez nem sértheti a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság azon jogát, hogy a helyszín felügyeletét átvevő hatóságokkal egyeztetve folytassa a biztonsági vizsgálatot.

(2) Amennyiben a biztonsági vizsgálat során a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság arra kezd gyanakodni vagy úgy találja, hogy jogellenes akció vagy szándékos cselekmény okozhatta a légi jármű balesetét vagy a repülőeseményt, a vizsgálatvezető erről késedelem nélkül tájékoztatja az igazságügyi hatóságokat vagy adott esetben a repülésbiztonságért felelős hatóságokat. Ez nem sértheti a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság azon jogát, hogy a fent említett hatóságokkal egyeztetve folytassa a biztonsági vizsgálatot.

Indokolás

A jogellenes akció fennállása nem jelenti azt, hogy nincs szükség a szükséges előírások és biztosítékok figyelembevételével lefolytatott megfelelő biztonsági vizsgálatra. Ha azonban a baleset vizsgálatát végző szakemberek konkrét tények alapján úgy vélik, hogy jogellenes akció történt, tájékoztatniuk kell az igazságügyi hatóságokat, hogy el lehessen indítani a bírósági eljárást.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A balesetek és repülőesemények okainak felderítésére irányuló vizsgálatok megfelelő koordinálása érdekében a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság együttműködik a többi hatósággal, különösen a vizsgálatokban nagy valószínűséggel részt vevő igazságszolgáltatási, polgári légiközlekedési, a felkutatást és mentést végző és egyéb hatóságokkal kötött előzetes megállapodásokon keresztül.

(3) A balesetek és repülőesemények közrejátszó tényezőinek felderítésére irányuló vizsgálatok megfelelő koordinálása érdekében a tagállamok biztosítják a megfelelő együttműködést egyrészről a biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok, másrészről a biztonsági vizsgálatokkal összefüggő tevékenységekben nagy valószínűséggel részt vevő többi hatóság, így például az igazságszolgáltatási, polgári légiközlekedési, a felkutatást és mentést végző és egyéb hatóságok között, a velük kötött előzetes megállapodások alapján. E megállapodásoknak tiszteletben kell tartaniuk a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság függetlenségét, valamint lehetővé kell tenniük a műszaki vizsgálat alapos, gyors és hatékony elvégzését. Továbbá e megállapodásoknak tiszteletben kell tartaniuk az e rendeletben megállapított szabályokat, köztük a rendelet 15. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében az egyes információk továbbítására vonatkozóan említett előírást.

 

Az előzetes megállapodások többek között a következőkre terjednek ki:

 

a) a baleset helyszínéhez való hozzáférés;

 

b) a bizonyítékok megőrzése és az azokhoz való hozzáférés;

 

c) kezdeti és folyamatos információkérés minden egyes eljárás helyzetéről;

 

d) információcsere;

 

e) a biztonsággal összefüggő információk nem megfelelő felhasználásának megakadályozása;

 

f) a konfliktusok megoldása.

Indokolás

Fontos, hogy minden tagállam rendelkezzen olyan megállapodással, amely lehetővé teszi a biztonsági vizsgálatokért felelős saját hatósága és a vizsgálatban nagy valószínűséggel részt vevő más hatóságok közötti kapcsolatokra alkalmazandó szabályok meghatározását. E megállapodásoknak át kell venniük az e rendeletben megállapított vonatkozó rendelkezéseket, különösen a műszaki vizsgálat keretében szerzett információk védelme tekintetében. Fontos, hogy a balesetek vizsgálatában nagy valószínűséggel érintett valamennyi hatóság a baleset vagy a súlyos repülőesemény bekövetkeztének pillanatától tisztában legyen saját és a többi hatóság szerepével. A felsorolt tényezőkkel feltétlenül foglalkozni kell a megfelelő koordináció garantálása és a konfliktusok elkerülése érdekében. Ezek azok a területek, ahol a tapasztalatok alapján előzetes megállapodások megkötése esetén elkerülhetők lettek volna a problémák. Az „okok” kifejezés használata felróhatóság, illetve felelősség fennállására utal, ezért komoly jogi problémákat idézhet elő. Az ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) elismerte, hogy szükséges a biztonsági és jogi terminológia szétválasztása. Ezért az „okok” kifejezés helyett a „tényezők” kifejezés használata javasolt.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ugyanakkor az igazságszolgáltatás területén illetékes tagállami hatóság határozhat úgy, hogy az (1) és a (2) bekezdésben említett felvételeknek a jog által megengedett bármely más célból történő nyilvánosságra hozatalából származó előnyök jelentősebbek, mint az ebből esetlegesen a folyamatban lévő vagy a jövőbeni vizsgálatok, illetve a polgári légi közlekedés biztonságának irányítása vonatkozásában keletkező hazai és nemzetközi hátrányok, valamint, hogy az említett felvételek nyilvánosságra hozatalához az ezt tiltó rendelkezéseket érvénytelenítő közérdek fűződik.

törölve

Indokolás

Ez a Bizottság által javasolt bekezdés két közérdek ütközését mutatja: az igazságszolgáltatásét (beleértve a bíróság elé terjesztett bizonyítékok rendelkezésre állását), valamint a légi közlekedés biztonságáét (beleértve az adatok, valamint a jövőbeni balesetek megelőzése érdekében az összes bizonyíték összegyűjtésére és vizsgálatára szolgáló források védelmét). Az igazságügyi hatóságnak saját érdekei vannak, és egyedül nem tudja feloldani ezt a konfliktust. Egyértelmű paraméterekre van szükség annak eldöntéséhez, hogy a társadalom mikor ítéli meg úgy, hogy az egyik érdeket a másik elé kell helyezni. Az e paraméterekre vonatkozó javaslat a 15. cikk új bekezdésében szerepel.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ha egy tagállamban az igazságszolgáltatási hatóságnak a biztonsági vizsgálat keretében szerzett, a 15. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott információktól eltérő információ jut a tudomására, csak akkor közölheti ezt az információt, ha azt bizonyítani tudja a bírósági eljárás keretében rendelkezésére bocsátott eljárások segítségével. Ellenkező esetben az információ bizalmas jellegű marad.

 

Ugyanakkor az (1) és (2) bekezdésben említett biztonsági adatok felhasználhatók bizonyítékként, valamint vizsgálatra bekérhetőek és lefoglalhatók, amennyiben azok valamely jogellenes akcióval kapcsolatos bűnügyi nyomozást érintenek.

Indokolás

E módosítás azon rendelkezés kiegészítése, amely szabályozza az igazságszolgáltatásnak történő információnyújást, az érintett személyek biztonsági vizsgálatban történő közreműködésének, és következésképpen a baleset okai megállapításának lehetővé tétele érdekében. Ha az igazságszolgáltatás valamely információt fel kíván használni, akkor az információ tekintetében bizonyítékot kell szolgáltatnia. Például, ha tudomása van külföldi vizsgálatvezetők által szolgáltatott információkról, a bírósági eljárás keretében nemzetközi jogsegélykérelmet vehet igénybe ezen információk megszerzése érdekében.

Ez az új bekezdés egyértelmű kritériumokat határoz meg arra vonatkozóan, hogy a baleset vizsgálata során összegyűjtött biztonsági információk mikor adhatók át az igazságügyi hatóságoknak, és hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatos közérdeket mikor kell a légi közlekedés biztonsága elé helyezni.

A biztonsági vizsgálat célja az adatok és az érintett felek tanúvallomásainak összegyűjtése bizalmas alapon. Ha a vizsgálatvezető nem tudja biztosítani, hogy a tanúvallomásokat, illetve adatokat nem fogják adminisztratív vagy igazságszolgáltatási eljárás során felhasználni, az érintett felek nem közölnek bizalmas információkat. Másrészt a bírónak jogos érdeke fűződik az igazságszolgáltatáshoz. E módosítás egyértelmű paramétereket határoz meg ahhoz, hogy az igazságügyi hatóság el tudja dönteni, hogy a társadalom mikor ítéli meg úgy, hogy az egyik érdeket a másik elé kell helyezni.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Amennyiben a biztonsági adatokat a (2a) bekezdés szerint büntetőeljárás során bizonyítékként használják fel, tiszteletben kell tartani az érintettek alapvető jogait, különösen a magánélethez és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Csak a büntetőeljáráshoz feltétlenül szükséges adatokat lehet közölni, a többi adat lehető legnagyobb mértékű védelmét a vizsgálatot végző hatóságnak biztosítania kell.

 

Amennyiben a biztonsági adatokat a (2a) bekezdés szerint büntetőeljárás során bizonyítékként használják fel, az adott személy által a biztonsági vizsgálat keretében szolgáltatott információk nem használhatóak fel ellene.

Indokolás

A biztonsági adatokat védeni kell annak biztosítása érdekében, hogy a bizonyítékokat bizalmasan kezeljék. Az európai jogszabályok nem engedélyezik a személyes adatok munkahelyi rögzítését. A biztonsági adatok rögzítése akkor mentesül e tilalom alól, amennyiben a légi személyzet, a légiforgalmi irányítók stb. kizárólag a légi közlekedés biztonságának javítása céljából járultak hozzá ehhez. Amennyiben a biztonsági adatokat az új (4) bekezdésben javasolt célokra használják fel, biztosítani kell az érintett felek jogainak maximális védelmét. Továbbá az érintetteket védi a tisztességes eljáráshoz való jog, beleértve az önvádra kötelezés tilalmát.

Az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke elismeri a tisztességes eljáráshoz való jogot. Az Emberi Jogok Bírósága a Saunders kontra Egyesült Királyság (43/1994/490/572. sz.) ügyben hozott ítéletében elismerte, hogy a kényszer alkalmazásával szerzett információk a büntetőeljárás során nem használhatók fel az adott személy ellen (az önvádra kötelezés tilalma). Ugyanakkor a javasolt 2. cikk szerint az információszolgáltatás megtagadása büntetendő. Ezért rendkívül fontos kikötni, hogy a baleset vizsgálata során szolgáltatott információk nem használhatók fel az adott személy ellen.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az EASA részt vesz a 2003/42/EK irányelv hatálya alá tartozó információk cseréjében és elemzésében és online hozzáféréssel rendelkezik az 1321/2007/EK bizottsági rendelet által létrehozott központi adattárban szereplő valamennyi információhoz. A hozzáférés kiterjed az esemény bekövetkezéséről szóló jelentés által érintett üzemeltető és légi jármű közvetlen azonosítására alkalmas információkra is. Az EASA gondoskodik a szóban forgó információk bizalmas kezeléséről és azok felhasználását arra a szükséges minimumra korlátozza, amely a biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinek való megfeleléshez szükséges.

törölve

Indokolás

Ez nem a megfelelő hely az események jelentésével kapcsolatos kérdések tárgyalására. E célra javasolt egy új, külön cikk felvétele (21a. cikk). Az tartalmazza e bekezdés rendelkezéseit.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A pilótafülkében készült hang- és képfelvételek és az azok alapján készült írásos anyagok nem tehetők hozzáférhetővé vagy használhatók fel a biztonsági vizsgálatokon kívüli egyéb célokra, kivéve ha ahhoz a személyzet valamennyi érintett tagja hozzájárul.

(1) A pilótafülkében készült hang- és képfelvételek és az azok alapján készült írásos anyagok nem tehetők hozzáférhetővé vagy használhatók fel a biztonsági vizsgálatokon kívüli egyéb célokra, kivéve ha a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság megállapítja, hogy a balesetet szándékos cselekmény vagy jogellenes akció okozta.

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy jogellenes akció vagy szándékos cselekmény fennállása esetén a bírósági eljárás elsőbbséget élvez.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A pilótafülkében készült hang- és képfelvételekből és az azok alapján készült írásos anyagokból nyert, a repülésbiztonsági vizsgálat szempontjából nem releváns információk – különösen a magánéletre vonatkozó információk – teljes védelmet élveznek, nem továbbíthatók és nem hozhatók nyilvánosságra.

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy csak a repülésbiztonsági vizsgálat szempontjából hasznos információkat lehessen felhasználni, a személyes jellegű információkat pedig ne lehessen továbbítani (például az igazságügyi hatóság számára) vagy nyilvánosságra hozni.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A repülési adatrögzítő által készített felvételek nem tehetők hozzáférhetővé és nem használhatók fel a biztonsági vizsgálatokon kívüli egyéb célokra, kivéve ha a szóban forgó felvételek:

(2) A repülési adatokkal kapcsolatos felvételek nem tehetők hozzáférhetővé és nem használhatók fel a biztonsági vizsgálatokon kívüli egyéb célokra, kivéve ha a szóban forgó felvételek:

a) felhasználására kizárólag a légialkalmasság biztosításához, vagy karbantartási célokra kerül sor; vagy

a) felhasználására kizárólag a légialkalmasság biztosításához, vagy karbantartási célokra kerül sor; és

b) személyek azonosítására alkalmatlanok; vagy

b) személyek azonosítására alkalmatlanok; és

c) közzétételére biztonságos eljárások alkalmazásával kerül sor.

c) közzétételére biztonságos eljárások alkalmazásával kerül sor.

Indokolás

A közlésre vonatkozó feltételeknek együtt kell teljesülniük, a biztonsági információk nem megfelelő felhasználásának megakadályozása érdekében. A légialkalmasság biztosításához vagy karbantartási célokra közölt adatokból a személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat törölni kell és közlésükre biztonságos eljárások alkalmazásával kerülhet sor. Csak ilyen módon garantálható, hogy a közölt adatokat nem fogják felhasználni más célokra. A „biztonságos eljárás” kifejezés meghatározása hiányzik és ez a megfogalmazás homályos. Szabályzatot kell kidolgozni az érintett személyek csoportjai körében a biztonságos eljárás jelentésének meghatározása érdekében. A repülési adatrögzítőben található információk megszerezhetők más módon.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok a balesetekkel kapcsolatban folytatott vizsgálat függetlenségének védelme, valamint a vizsgálathoz szükséges információk szolgáltatására képes személyek teljes körű együttműködésének garantálása érdekében biztosítják, hogy a balesetek vizsgálata során szerzett felvételek és biztonsági adatok bírósági eljárások keretében történő felhasználása ne sértse a magánélethez és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Minden esetben tiszteletben kell tartani az önvádra kötelezés tilalmát.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A biztonsági vizsgálat lefolytatásával megbízott biztonsági vizsgálatokat végző hatóság vezetője a balesetek vagy súlyos repülőesemények megelőzése szempontjából lényeges információkat közli a polgári légi közlekedés biztonságáért felelős hatóságokkal, a légi járművekért vagy a légi járművek felszerelésének gyártásáért vagy karbantartásáért felelős személyekkel, illetve a légi járművek üzemeltetéséért vagy a személyzet képzéséért felelős magán- vagy jogi személyekkel.

(2) A biztonsági vizsgálat lefolytatásával megbízott biztonsági vizsgálatokat végző hatóság vezetője a balesetek vagy súlyos repülőesemények megelőzése szempontjából lényeges információkat közli a polgári légi közlekedés biztonságáért felelős hatóságokkal, elsősorban az EASA-val, a légi járművekért vagy a légi járművek felszerelésének gyártásáért vagy karbantartásáért felelős személyekkel, illetve a légi járművek üzemeltetéséért vagy a személyzet képzéséért felelős magán- vagy jogi személyekkel.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A biztonsági vizsgálatokat végző hatóság vezetője jogosult információkat közölni az áldozatokkal és azok hozzátartozóival vagy azok egyesületeivel, illetve nyilvánosságra hozni a biztonsági vizsgálat során feltárt tényekkel és a követendő eljárással kapcsolatos információkat, jogosult továbbá előzetes következtetések és/vagy ajánlások megfogalmazására, amennyiben ez nem veszélyezteti a vizsgálat célkitűzéseit.

(3) A biztonsági vizsgálatokat végző hatóság vezetője jogosult nyilvánosságra hozni a biztonsági vizsgálat során feltárt tényekkel és a követendő eljárással kapcsolatos információkat, jogosult továbbá előzetes jelentések és biztonsági ajánlások megfogalmazására, amennyiben ez nem veszélyezteti a vizsgálat célkitűzéseit, és teljes mértékben megfelel a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek.

Indokolás

E terminológia pontosabb és jobban megfelel az ICAO-egyezmény 13. mellékletében használt fogalmaknak.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A (3) bekezdésben említett információk nyilvánosságra hozatala előtt a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság vezetője ezeket az információkat közli az áldozatokkal, hozzátartozóikkal vagy azok egyesületeivel. Mindenekelőtt továbbítja számukra az előzetes jelentéseket és a végleges jelentést, amennyiben ezek a személyek megadták elérhetőségi adataikat.

Indokolás

Az áldozatok hozzátartozóit nem lehet a médián keresztül tájékoztatni. Az információkhoz elsőként, még azok nyilvánosságra hozatala előtt hozzá kell férniük.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A biztonsági vizsgálat bármely szakaszában a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság keltezéssel ellátott levélben javaslatot küldhet az érintett vállalkozások számára a megítélése szerint sürgősen végrehajtandó megelőző intézkedésekről, beleértve a más tagállambeli vagy harmadik országbeli vállalkozásokat is.

(1) A biztonsági vizsgálat bármely szakaszában a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság – az összes illetékes féllel, többek között az EASA-val, az érintett légi jármű gyártójával és az üzemeltetővel folytatott megfelelő konzultációt követően – keltezéssel ellátott levélben javaslatot küldhet az érintett vállalkozások számára a megítélése szerint sürgősen végrehajtandó megelőző intézkedésekről, beleértve a más tagállambeli vagy harmadik országbeli vállalkozásokat is.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

21 a cikk (új) – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21a. cikk

 

Az eseményekről készített jelentések

Indokolás

Az események jelentésének kérdése fontos, ezért különös figyelmet kell rá fordítani. Az ECCAIRS rendszerben tárolt adatokat jelenleg nem elemzik európai szinten. Elemzésük lehetővé tenné a tendenciák feltárását és a megfelelő intézkedések meghozatalát a balesetek elkerülése érdekében.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

21 a cikk (új) – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az EASA a tagállamokkal együttműködve rendszeresen részt vesz a 2003/42/EK irányelv hatálya alá tartozó információk cseréjében és elemzésében, és online hozzáféréssel rendelkezik az 1321/2007/EK rendelet által létrehozott központi adattárban szereplő valamennyi információhoz. A hozzáférés kiterjed az eseményről készített jelentés által érintett üzemeltető és légi jármű közvetlen azonosítására alkalmas információkra is. Az EASA gondoskodik a szóban forgó információk vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, bizalmas kezeléséről és azok felhasználását arra a szükséges minimumra korlátozza, amely a biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinek való megfeleléshez szükséges. Ezeket az információkat kizárólag a jövőbeli balesetek és repülőesemények bekövetkezésének megelőzésére lehet felhasználni; a vétkesség vagy felelősség kérdésének tisztázására nem használhatók.

Indokolás

Az események jelentésének kérdése fontos, ezért különös figyelmet kell rá fordítani. Az ECCAIRS rendszerben tárolt adatokat jelenleg nem elemzik európai szinten. Elemzésük lehetővé tenné a tendenciák feltárását és a megfelelő intézkedések meghozatalát a balesetek elkerülése érdekében.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

21 a cikk (új) – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az EASA a tagállamokkal együttműködve rendszeresen elemzi az (1) bekezdésben említett információkat, különös tekintettel a repülésbiztonság fejlődésében megfigyelhető főbb tendenciák azonosítására. Amennyiben az információk elemzése azt mutatja, hogy jelentős számban fordulnak elő ismétlődő események, ezeket az eseményeket alaposabb elemzésnek kell alávetni, amely adott esetben lehetővé teszi a megfelelő biztonsági intézkedések meghozatalát és különösen légialkalmassági iránymutatások kiadását.

Indokolás

Az események jelentésének kérdése fontos, ezért különös figyelmet kell rá fordítani. Az ECCAIRS rendszerben tárolt adatokat jelenleg nem elemzik európai szinten. Elemzésük lehetővé tenné a tendenciák feltárását és a megfelelő intézkedések meghozatalát a balesetek elkerülése érdekében.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

21 a cikk (új) – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A (2) bekezdésben említett elemzések eredményeit meg kell küldeni az Európai Unió valamennyi repülésbiztonsági hatóságának és a Bizottságnak.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

21 a cikk (új) – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakra való tekintettel az EASA kérheti a hálózattól vagy a tagállami hatóságoktól minden további szükséges információ közlését.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hozzáférés az utaslista-adatokhoz

Hozzáférés az utaslista-adatokhoz és kapcsolatfelvétel a hozzátartozókkal

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közösségi légitársaságoknak és a tagállamoknak a Szerződés hatálya alá tarozó területein található repülőterekről induló légitársaságoknak olyan eljárásokat kell végrehajtaniuk, amelyek az adott légi járművet ért baleset bekövetkezéséről szóló értesítés időpontját követő egy órán belül lehetővé teszik a szóban forgó légi jármű fedélzetén tartózkodó valamennyi személyt feltüntető lista rendelkezésre bocsátását.

(1) Az uniós légitársaságoknak és a tagállamok Szerződés hatálya alá tarozó területein található repülőterekről induló vagy oda érkező légitársaságoknak olyan eljárásokat kell végrehajtaniuk, amelyek segítségével az adott légi járművet ért baleset bekövetkezéséről szóló értesítés időpontját követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb két órán belül rendelkezésre bocsátják a szóban forgó légi jármű fedélzetén tartózkodó valamennyi személyt feltüntető listát, valamint a közegészségre vagy a környezetre esetlegesen fenyegetést jelentő veszélyes áruk felsorolását.

Indokolás

Nem indokolt, hogy csak az Európai Unióból induló járatok legyenek érintettek; a rendelkezésnek az Európai Unióba érkező járatokra is ki kell terjednie.

E módosítás annak az igénynek tesz eleget, hogy minél rövidebb ideig kelljen várakozni arra, hogy ismertté váljon a balesetet szenvedett légi jármű utasainak listája. Ugyanakkor szükséges, hogy a légitársaság tájékoztatást adjon, amennyiben a légi jármű fedélzetén veszélyes árut szállít.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Annak érdekében, hogy gyorsan tájékoztatni lehessen az utasok hozzátartozóit arról, hogy családtagjaik a balesetet szenvedett repülőgép fedélzetén voltak, a légitársaságok és az utazási irodák lehetőséget biztosítanak az utasoknak arra, hogy megadják a baleset esetén értesítendő személy nevét és elérhetőségi adatait. Ezek az információk kizárólag baleset esetén használhatók fel; nem közölhetőek harmadik felekkel, és nem használhatók kereskedelmi célokra.

Indokolás

Amikor baleset történik, a légitársaság több ezer telefonhívást kap, és gyakran sok időt vesz igénybe annak azonosítása, hogy ki a megfelelő személy az utas eltűnésére vonatkozó tájékoztatás tekintetében. Ezt a várakozási időt a bizonytalanság az áldozatok hozzátartozói számára különösen fájdalmas megpróbáltatássá teszi. Ez a várakozási időszak csökkenthető lenne azzal, ha a légitársaságok számára kötelezővé tennék, hogy a jegyfoglalással egy időben kérjék az utasoktól a baleset esetén értesítendő személy nevének és elérhetőségi adatainak megadását. Ehhez ugyanakkor teljes körűen garantálni kell a személyes adatok védelmét.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A lista nem tehető nyilvánosan hozzáférhetővé mindaddig, amíg az erre kijelölt hatóságok nem értesítették valamennyi utas hozzátartozóit. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a listát továbbra is bizalmasan kell kezelni.

(3) A lista nem tehető nyilvánosan hozzáférhetővé mindaddig, amíg az erre kijelölt hatóságok nem értesítették valamennyi utas hozzátartozóit és nem szerezték meg beleegyezésüket. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a listát továbbra is bizalmasan kell kezelni.

Indokolás

A listát mindaddig nem szabad közzétenni, míg nem értesítették az összes érintett személyt.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A listában szereplő adatok feldolgozására a 95/46/EK irányelv sérelme nélkül kerülhet sor.

törölve

Indokolás

E kérdésre vonatkozóan egy külön új cikk (23a. cikk) került beillesztésre, amely tartalmazza ezt a pontot is.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó segítségnyújtási terv nemzeti szinten történő kidolgozásáról.

(1) A tagállamok gondoskodnak egy nemzeti szintű, légi balesetek esetére szóló vészhelyzeti terv létrehozásáról. Ugyanakkor a vészhelyzeti tervre a tagállamokban közös elveknek kell vonatkozniuk, biztosítva ezáltal, hogy európai szinten átfogóbban és összehangoltabban lehessen kezelni ezeket az eseteket.

 

Ez a vészhelyzeti terv tartalmazza a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó segítségnyújtási tervet, valamint a repülőtéri mentőegységek azonnali mozgósítására vonatkozó tervet a valamely tagállamban fel- vagy leszálláskor bekövetkező balesetek esetére.

 

A tagállamok egyben biztosítják azt is, hogy az összes áldozat egyedi azonosítását szigorú és tévedhetetlen módszerekkel a lehető legrövidebb idő alatt lefolytassák.

Indokolás

Európai szinten elengedhetetlen bizonyos közös elvek betartása a vészhelyzeti terv kidolgozását illetően, biztosítva, hogy ezeket az eseményeket bizonyos mértékben az Unió minden egyes pontján azonos módon kezeljék.

A nemzeti vészhelyzeti tervnek a repülőtereken bekövetkező balesetek esetére tekintetbe kell vennie a repülőtéri mentőegységek gyorsaságának és a hatékonyságának kérdését. Ez igen fontos kérdés, és lehetővé teheti emberéletek megmentését.

Adott esetben a halálos áldozatok akkreditált, tudományos módszerekkel történő azonosítása a legjobb, amit az áldozatok és hozzátartozóik érdekében tenni lehet. Az azonosítást a legrövidebb – az eljárás alaposságát és pontosságát azonban nem veszélyeztető – időn belül kell elvégezni.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a területükön bejegyzett valamennyi légitársaság rendelkezzen az áldozatokra és azok hozzátartozóira vonatkozó segítségnyújtási tervvel. A tervnek különösen figyelembe kell vennie az áldozatoknak és hozzátartozóiknak nyújtott pszichológiai támogatást, és lehetővé kell tennie a légitársaság számára a nagy balesetek kezelését. A tagállamok ellenőrzik a területükön bejegyzett légitársaságok segítségnyújtási terveit. Az Unióban szolgáltatásokat nyújtó, harmadik országbeli légitársaságoknak szintén rendelkezniük kell a balesetek áldozatai és hozzátartozóik igényeinek megfelelő segítségnyújtási tervvel, amelyet továbbítaniuk kell azon tagállam illetékes hatóságainak, ahol szolgáltatásokat nyújtanak.

Indokolás

Amikor baleset történik, az utasok hozzátartozói először a légitársasághoz fordulnak. A tagállamoknak ezért ellenőrizniük kell, hogy a területükön bejegyzett légitársaságok rendelkeznek-e megfelelő válságtervvel. A harmadik országokból származó légitársaságoknak szintén rendelkezniük kell ilyen tervvel.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Amennyiben valamely tagállam területén baleset következik be, ez a tagállam felelős az (1) bekezdésben említett vészhelyzeti terv végrehajtásáért.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) Amennyiben baleset történik, és a vizsgálatért valamely tagállam felelős vagy a balesetet szenvedett légi járművet üzemeltető légitársaság valamely tagállamban van bejegyezve, vagy a balesetet szenvedett légi jármű fedélzetén nagy számban tartózkodtak valamely tagállam állampolgárai, az adott tagállam referenst nevez ki, akinek feladata az áldozatokkal és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás, illetve a számukra nyújtott tájékoztatás. A referens a biztonsági vizsgálatokat végző nemzeti hatóság egy tagja is lehet.

Indokolás

A kapcsolattartónak kell lennie annak a személynek, akihez az áldozatok és hozzátartozóik elsődlegesen fordulhatnak. A kapcsolattartó személy feladata lehetne a különböző érintett szervek által szolgáltatott információk egyeztetése és azok továbbítása az utasok hozzátartozóinak, valamint tájékoztatás nyújtása számukra a balesettel kapcsolatos további eljárásokról.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Unió repülőtereit használó légitársaságoknak alkalmazniuk kell a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Montreali Egyezmény rendelkezéseit, abban az esetben is, ha az egyezményt a légitársaság bejegyzése szerinti tagállam nem ratifikálta.

Indokolás

Az európai utazókat védenie kell a Montreali Egyezménynek, bármely légitársaságot vegyék is igénybe.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új) – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a. cikk

 

A dokumentumokhoz való hozzáférés és a személyes adatok védelme

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelmére.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új) – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) E rendelet rendelkezéseit az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 sérelme nélkül kell alkalmazni.

 

1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új) – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) E rendelet rendelkezéseit a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

 

1 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelmének kérdésére.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a. cikk

A műszaki fejlődéshez való alkalmazkodás

 

(1) A műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottság a 24b. cikkel összhangban, és a 24c. és 24d. cikkekben meghatározott feltételek mellett felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kiigazításokat fogadhat el az e rendelet 2. cikkében foglalt fogalommeghatározások, illetve az e rendelet mellékletében foglalt rendelkezések vonatkozásában, figyelembe véve különösen a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 13. mellékletének módosításait.

 

(2) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság e rendelet rendelkezései szerint jár el.

Indokolás

E módosítás alapja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárásának a Lisszaboni Szerződés keretében történő létrehozása (az EUMSz. 290. cikke). Ez a Parlament által más jogszabályokban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében használt szokásos megfogalmazás.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

24 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 24a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amely felhatalmazás az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időtartamra vonatkozik. Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács a 24c. cikk szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra automatikusan meghosszabbodik.

 

(2) Mihelyt a Bizottság elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására való felhatalmazására a 24c. és 24d. cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.

Indokolás

E módosítás alapja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárásának a Lisszaboni Szerződés keretében történő létrehozása (az EUMSz. 290. cikke). Ez a Parlament által más jogszabályokban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében használt szokásos megfogalmazás.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

24 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24c. cikk

A felhatalmazás visszavonása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24a. cikkben említett felhatalmazást.

 

(2) Az az intézmény, amely a felhatalmazás visszavonásának eldöntésére irányuló belső eljárást indított, igyekszik a végső döntés meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztatni a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve azokat az átruházott hatásköröket, amelyeket a visszavonás érinthet, valamint a visszavonás lehetséges okait.

 

(3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat azonnal vagy a határozatban megállapított későbbi időpontban lép hatályba. Nem érinti a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Indokolás

E módosítás alapja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárásának a Lisszaboni Szerződés keretében történő létrehozása (az EUMSz. 290. cikke). Ez a Parlament által más jogszabályokban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében használt szokásos megfogalmazás.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

24 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24d. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogás

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés időpontját követő két hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

 

(2) Amennyiben az említett időszak lejártáig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az aktus a benne meghatározott időpontban hatályba lép. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az említett időszak lejárta előtt is ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az az említett időszak lejárta előtt hatályba léphet, amennyiben mind az Európai Parlament, mind a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem szándékozik kifogást emelni.

 

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény megjelöli kifogásának indokait.

Indokolás

E módosítás alapja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárásának a Lisszaboni Szerződés keretében történő létrehozása (az EUMSz. 290. cikke). Ez a Parlament által más jogszabályokban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében használt szokásos megfogalmazás.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok szabályokat állapítanak meg az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és lehetővé kell tenniük azon személyek szankcionálását, akik e rendelet rendelkezéseit megsértve

A tagállamok szabályokat állapítanak meg az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan. Az önvádra kötelezés tilalmának sérelme nélkül az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és lehetővé kell tenniük azon személyek szankcionálását, akik e rendelet rendelkezéseit megsértve

Indokolás

Az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke elismeri a tisztességes eljáráshoz való jogot. Az Emberi Jogok Bírósága a Saunders kontra Egyesült Királyság (43/1994/490/572. sz.) ügyben hozott ítéletében elismerte, hogy a kényszer alkalmazásával szerzett információk a büntetőeljárás során nem használhatók fel az adott személy ellen (az önvádra kötelezés tilalma). A javasolt 25. cikk szerint az információszolgáltatás megtagadása büntetendő; ezért a baleset vizsgálata során szolgáltatott információk nem használhatók fel az adott személy ellen.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

26 a cikk (új) – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26a. cikk

 

A rendelet módosítása

 

E rendeletet legkésőbb a hatálybalépésétől számított 4 éven belül felül kell vizsgálni. E célból, valamint többek között az érdekeltekkel és a hálózattal való széles körű konzultáció alapján a Bizottság legkésőbb a rendelet hatálybalépésétől számított öt év elteltével megvizsgálja a rendelet végrehajtását, és írásos felülvizsgálati jelentést terjeszt elő, szükség esetén belefoglalva abba a jogszabályi módosításokra irányuló javaslatokat. E rendelet módosítása esetén a 7. cikkben említett hálózat előzőleg véleményt ad ki. A hálózat véleményét megküldik a Bizottságnak, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a tagállamoknak és az EASA-nak.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

1. Előzmények

A légi közlekedés forgalma az utóbbi években folyamatosan nő.

Jóllehet a biztonság tekintetében jelentős javulás könyvelhető el, a légi forgalom ilyen arányú növekedése fokozza a repülőgép-szerencsétlenségek kockázatát.

Ebben az összefüggésben fontos, hogy a baleseteket független vizsgálatoknak vessék alá, amelyek feltárják a biztonsági hiányosságokat, és lehetővé teszik kiigazító intézkedések meghozatalát.

A légiközlekedési balesetek vizsgálatára vonatkozó európai jogszabályokat egy 1994-es irányelv tartalmazza(1).

E szöveg elfogadása óta a légiközlekedési piac jelentős változásokon ment át, és sokkal összetettebbé vált.

Az új szereplők megjelenése – többek között az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségé (EASA), amelynek feladata a légi járművek engedélyezése az Unióban –, valamint a tagállamok között a beruházási képesség tekintetében tapasztalható különbségek egyaránt szükségessé teszik egy új jogi aktus előterjesztését(2).

2. A repülésbiztonsági vizsgálatokat végző hatóságok kapcsolatrendszere

A vizsgálatokat végző nemzeti szervek hálózatának felállítása minden bizonnyal lehetővé tenné a vizsgálati kapacitás tekintetében az EU-ban tapasztalható különbségek csökkentését.

Egy ilyen hálózat egyúttal javítaná a repülésbiztonsági vizsgálatok minőségét, és megteremtené az e téren illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés jogi kereteit is.

Mindez hozzájárulna a repülésbiztonság javításához.

A jelen pillanatban a körülmények nem megfelelők ugyan egy európai repülésbiztonsági nyomozó hivatal felállításához, az előadó azonban szeretne a Bizottság javaslatánál messzebb menni: meg kellene határozni a fent nevezett hálózat(3) feladatait, mert ez komoly hozzáadott értéket képviselne a biztonságos repülés szempontjából.

Ezek a feladatok például a következők lehetnének:

 keret biztosítása tárgyi eszközök nyomozati szervek közötti megosztásához és e folyamat megkönnyítése, valamint nyomozó szakemberek rendelkezésre bocsátása(4);

 a repülésbiztonság javítása szempontjából hasznos adatok megosztásának továbbfejlesztése;

 továbbképzési lehetőségek biztosítása a nyomozók számára;

 a bevált gyakorlati megoldások jegyzékének összeállítása és európai módszertan kidolgozása a balesetek kivizsgálása tekintetében;

 a biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok átvilágításának megszervezése.

 Ugyancsak el kell gondolkozni azon, hogy milyen megfelelő keretek között lehetne európai szinten megvalósítani azokat a javaslatokat, amelyeket adott esetben a hálózat tesz majd a légi közlekedés biztonsága vagy a nyomozási mechanizmusok javítása érdekében.

3. Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

Az EASA(5) feladata, hogy a tagállamok nevében kibocsássa a légi járművekre vonatkozó engedélyeket az Unióban. Az EASA a légi közlekedés biztonságának egyik fontos szereplője.

A 94/56/EK irányelv(6) még nem vehette tekintetbe az ügynökséget, hiszen elfogadására még az ügynökség felállítása előtt került sor. A fennálló helyzet azonban elfogadhatatlan kockázatokkal jár a biztonság tekintetében(7).

Indokolt tehát, hogy az új rendelet egyértelmű jogi keretet írjon elő ahhoz, hogy az ügynökség részt vehessen a repülésbiztonsági vizsgálatokban.

Az előadó három sajátos mozzanatra kívánja felhívni a figyelmet:

a) A repülésbiztonsági vizsgálatok függetlensége

A rendelet semmiképpen sem adhat lehetőséget az EASA számára ahhoz, hogy befolyásolja a repülésbiztonsági vizsgálatot, vagy a vizsgálattal párhuzamosan saját nyomozást folytasson.

Mivel ugyanis az ügynökség a légi járművek engedélyezésének feladatát látja el, nem lehet egyszerre megítélő és megítélt fél.

A jogszabály szövegében efelől semmiféle kételyt nem szabad hagyni.

b) Az elnevezés

Mivel a légi közlekedés gyakran nemzetközi, a repülésbiztonsági vizsgálat Európán kívüli országok bevonásával is járhat.

Ebben az esetben – és a jogbiztonságot tartva szem előtt – fontos, hogy az EASA által a vizsgálatban betöltött szerepet megfogalmazó kifejezés egyértelmű meghatározással szerepeljen a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 13. mellékletében(8), amely a nemzetközi szinten végzett vizsgálatokat szabályozza.

Nem ez a helyzet a rendeletre(9) irányuló javaslatban szereplő „szakértő” kifejezéssel, ami bizonytalanságokra adhat okot.

Ajánlatosabb tehát egyértelmű elnevezést alkalmazni, amely garantálná, hogy az ügynökség vizsgálatokban való részvételét ne lehessen vita tárgyává tenni.

Ez a kifejezés pedig a „tanácsadó”(10), amelyet általában az engedélyező(11) hatóság megjelölésére használnak.

Az előadó tehát azt javasolja, hogy az EASA repülésbiztonsági vizsgálatokban való részvételét meghatározó kifejezés a rendeletben a „tanácsadó” legyen, és az EASA mindazokkal a jogokkal rendelkezzen, amelyeket a fent nevezett 13. melléklet a tanácsadókra ruház.

c) Az EASA hozzáférése a biztonsági adatokhoz

A légi közlekedés biztonságának szavatolása érdekében az ügynökségnek a vizsgálat egész ideje alatt hozzáféréssel kell rendelkeznie azokhoz az érdemleges információkhoz és biztonsági ajánlásokhoz, amelyek lehetővé teszik számára, hogy rövid idő alatt állást foglalhasson a légialkalmassági engedélyek felfüggesztése tekintetében(12).

Az adatközlés azonban kevésbé rendszeres az EASA felé, mint a nemzeti repülésügyi hatóságok felé.

Keretbe kellene tehát foglalni az információáramlást, és arra bátorítani a vizsgálatot végző hatóságokat, hogy szorosabban működjenek együtt az ügynökséggel.

4. Egyeztetés a vizsgálatok között

Gyakran előfordul, hogy a repülésbiztonsági vizsgálat mellett egy vagy több bírósági eljárást is indítanak(13).

a) A függetlenség

Biztosítani kell, hogy a repülésbiztonsági vizsgálatot végző szakembereknek a munkájuk elvégzéséhez ne kelljen engedélyt kérniük a bírótól ahhoz, hogy hozzáférhessenek a bizonyítékokhoz, illetve megvizsgálhassák azokat.

Jogellenes cselekmény esetében természetesen más a helyzet, és az elsődlegességet a bírósági eljárás számára kell biztosítani(14).

b) Az érzékeny információkhoz való hozzáférés

Fontos, hogy a balesetben(15) érintett személyek együttműködjenek a repülésbiztonsági vizsgálat során annak érdekében, hogy a baleset okait meg lehessen állapítani.

Kockázatot jelent a légi közlekedés biztonsága szempontjából, ha ezek a személyek megtagadják a válaszadást a repülésbiztonsági vizsgálat során feltett kérdésekre, mert attól tartanak, hogy tanúvallomásaikat a beleegyezésük nélkül továbbítják a bíróságnak.

Egyrészt lehetővé kell tenni az igazságszolgáltatás számára, hogy végezze munkáját, és a családtagok számára, hogy a felelősséget bíróság nyilvánítsa ki.

A joghatóságoknak ezért hozzáféréssel kell rendelkezniük az érdemleges információkhoz.

A Bizottság azt javasolja, hogy bizonyos információk maradjanak védettek, de a bíróság ezekhez is hozzáférhessen, ha ez „nyomós közérdekből” indokolt(16).

A „magasabb közérdek” fogalma azonban meglehetősen homályos, és értelmezése a tagállamok szerint különböző lehet. Ezen kívül, ha a balesetnek halálos áldozata volt, akkor gyakran elfogadott, hogy fennáll a magasabb közérdek.

Az érzékeny adatok tehát már nem állnak védelem alatt.

Az előadó azt javasolja, hogy minden olyan adatot, amely a tények feltárásával és a bizonyítékok elemzésével kapcsolatos, továbbítsanak a bíróságnak, a többi adat pedig maradjon bizalmas.

5. Az áldozatok és hozzátartozóik jogai

a) Az utaslista

A Bizottság azt javasolja, hogy a légitársaság köteles legyen a baleset bejelentését követő egy órán belül rendelkezésre bocsátani az utaslistát.

Az előadó támogatja ezt a felvetést, de azt szeretné, ha nem csupán a közösségi és az EU-ból (ki)induló társaságokra vonatkozna, hanem az összes Európába érkező társaságra is.

Indokolatlan lenne megkülönböztetni az Unióba utazókat az általuk választott légitársaságok alapján.

b) Az utas eltűnésére vonatkozó tájékoztatás

Amikor baleset történik, a légitársaság több ezer telefonhívást kap(17), és gyakran sok időt vesz igénybe annak azonosítása, hogy ki a megfelelő személy az eltűnésre vonatkozó tájékoztatás tekintetében.

Ezt a várakozási időt a bizonytalanság az áldozatok hozzátartozói számára igen fájdalmas megpróbáltatássá teszi.

Az előadó szeretné, ha a légitársaságok(18) számára kötelezővé tennék, hogy a jegyfoglalással egy időben tegyék lehetővé az utasoknak egy kontaktszemély megnevezését arra az esetre, ha baleset(19) történik.

c) A hozzátartozóknak nyújtott támogatás

A Bizottság javaslata szerint „A tagállamok gondoskodnak a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó segítségnyújtási terv nemzeti szinten történő kidolgozásáról”(20).

Amikor azonban baleset történik, az utasok hozzátartozói először a légitársasághoz fordulnak.

Az előadó ezért úgy ítéli meg, hogy a tagállamok számára kötelezővé kellene tenni annak ellenőrzését is, hogy a területükön bejegyzett légitársaságok rendelkeznek-e saját válságtervvel(21).

Ezen kívül, a repülésbiztonsági vizsgálatot végző tagállamnak egy referenst kellene kineveznie, aki az áldozatok hozzátartozóival való kapcsolatok elsődleges felelőse lenne. A referens feladata lehetne a különböző érintett szervek által szolgáltatott adatok egyeztetése és azok továbbítása az utasok hozzátartozóinak, valamint tájékoztatás nyújtása számukra a balesettel kapcsolatos további eljárásokról(22).

Ez fontos segítséget jelentene az áldozatok hozzátartozói számára, akik gyakran nem képesek kiigazodni a rengeteg érintett szereplő és eljárás között, és a hozzátartozójuk elvesztése miatt érzett fájdalmat is el kell viselniük.

Másrészt olyan rendelkezéseket is elő kellene irányozni, amelyek lehetővé teszik a hozzátartozók számára, hogy az általános információkon túlmenő tájékoztatást kaphassanak a repülésbiztonsági vizsgálat lefolytatásáról, nevezetesen kézhez kapják a vizsgálat során készített időközi jelentéseket és a végleges jelentést is, még azok nyilvánosságra hozatalát megelőzően.

d) A Montreali Egyezmény(23)

Az előadó úgy gondolja, hogy az európai utasokat a szóban forgó légitársaságtól függetlenül ezen szabályoknak kellene védeniük, ezért a rendeletben le kell szögezni, hogy az Unió légterét használni kívánó valamennyi légitársaságnak tiszteletben kell tartania a Montreali Egyezmény rendelkezéseit.

6. Az eseményekről készített jegyzőkönyvek a polgári légi közlekedésben

A Bizottság úgy határozott, hogy nem vizsgálja felül a 2003/42/EK(24) irányelvet, mert korainak tartja e jogszabály módosítását. A rendeletre irányuló javaslat mégis hivatkozik erre(25).

Az eseményekről készült jegyzőkönyvek rendszere azonban nem működik optimális módon.

A valóságban ugyanis csak a tagállamok egy része tölt fel adatokat a repülőgép-balesetek összehangolt európai monitoringrendszerének (ECCAIRS)(26) központi adattárolójába, amelynek az Unióban bekövetkezett valamennyi eseményt tartalmaznia kellene.

Az ECCAIRS rendszerben tárolt adatokat ráadásul senki sem elemzi európai szinten.

Márpedig, ezek elemzése rendkívül hasznos lenne a légi közlekedés biztonsága szempontjából(27).

Az előadó szeretné továbbfejleszteni a rendeletre irányuló javaslat által előírt rendelkezéseket, többek között felkérve az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget, hogy a tagállamokkal együttműködve elemezze és osztályozza az ECCAIRS rendszerben tárolt adatokat.

(1)

A Tanács 1994. november 21-i 94/56/EK irányelve a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatának alapvető elveiről (HL L 319., 1994.12.12., 14. o.).

(2)

Ugyancsak tekintetbe kell venni a légiközlekedési balesetek és repülőesemények kivizsgálására vonatkozó nemzetközi szintű jogszabályokat, azaz a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény (7300/9) 13. mellékletében („légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatai”) foglaltakat.

(3)

A feladatok meghatározása történhetne a Bizottság hatástanulmányában javasolt modell alapján (SEC(2009)1477, 43.o.), valamint a tengeri közlekedésben már kialakított rendszert követve állandó együttműködés keretében (az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/18/EK irányelve a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv módosításáról (HL L 131., 2009.5.28., 114. o.)).

(4)

Az ilyen cserét megkönnyítő intézkedés lehetne a minden nemzeti nyomozó hatóság számára hozzáférhető berendezések és műszerek listája, és szükség esetére a különleges körülmények között (tengeren, hegyes vidéken stb.) bekövetkezett balesetekre szakosodott nyomozók névsora.

(5)

A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hozta létre (HL L 79, 2008.3.19., 1. o.).

(6)

A fentiekben idézve.

(7)

Ezt a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnél (EASA) végzett egyik felülvizsgálat is megerősítette.

(8)

A fentiekben idézve.

(9)

A rendeletre irányuló javaslat (COM(2009)611) 9. cikkének (1) bekezdésében. A „szakértő” kifejezés két alkalommal szerepel a fent nevezett egyezmény 13. mellékletében, de pontos meghatározás nélkül.

(10)

A nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény 13. mellékletének 1. fejezete.

(11)

Ez a helyzet az Egyesült Államokban, ahol a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Felügyelet (NTSB) „tanácsadója” („advisor”) a repülőgép-szerencsétlenségekkel kapcsolatban végzett repülésbiztonsági vizsgálatok során, a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény 13. mellékletére tekintettel.

(12)

A fent idézett 216/2008/EK rendelet 20. cikke.

(13)

Amennyiben ezek a vizsgálatok egymástól függetlenek, és a műszaki vizsgálat célja kizárólag a repülésbiztonság felmérése (nem pedig a felelősség megállapítása), a műszaki vizsgálatot végző hatóság által megállapított tények és az általa levont következtetések a tapasztalatok szerint erőteljes hatással vannak a bírósági eljárásra .

(14)

A fent idézett rendeletre irányuló javaslat 13. cikkének (2) bekezdése.

(15)

A legénység túlélő tagjai, légiközlekedési ellenőrök, a légi jármű üzemeltetői stb.

(16)

A fent idézett rendeletre irányuló javaslat 15. cikkének (2) bekezdése.

(17)

Amikor az Air France AF 447 számú, Rio és Párizs között közlekedő gépe 2009. május 31-én eltűnt, a társaság egyetlen nap folyamán több mint 20 000 telefonhívást kapott.

(18)

Az Egyesült Államokban ezt már bevezették.

(19)

Ez a tájékoztatás nem lenne azonos a menetrendben vagy a járat törlésével kapcsolatban bekövetkezett változások esetén értesítendő személyre vonatkozó adatokkal.

(20)

A fent idézett rendeletre irányuló javaslat 23. cikke.

(21)

E válságtervek elkészítéséhez forrásul szolgálhatna a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 285/AN/166 számú körlevele, és e terveket átvilágítás alá is kellene vetni.

(22)

Repülésbiztonsági vizsgálat, adott esetben bírósági vizsgálat, kártérítés folyósítása, a holttestek azonosítása stb.

(23)

A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló Montreali Egyezmény 2004. június 28-án lépett hatályba, és a légi baleset áldozatait és családjaikat ért károk esetén a légi szállítókat terhelő polgári felelősségre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Jelenleg 93 állam tagja a fent nevezett Egyezménynek.

(24)

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 13-i 2003/42/EK irányelve a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről (HL L 167., 2003.7.4., 23. o.).

(25)

A fent idézett rendeletre irányuló javaslat 15. cikkének (3) bekezdése.

(26)

A polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történő rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról szóló, 2007. november 12-i, 1321/2007/EK bizottsági rendelet hozta létre (HL L 294., 2007.11.13., 3. o.).

(27)

Egy ilyen elemzés lehetővé tenné egyes balesettípusok ismétlődő jellegének feltárását, és a megállapított elégtelenségek korrigálására vonatkozó ajánlások kidolgozása révén csökkenthetné a baleset kockázatát.


ELJÁRÁS

Cím

A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése

Hivatkozások

COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.10.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

12.11.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Christine De Veyrac

9.11.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.3.2010

28.4.2010

31.5.2010

 

Az elfogadás dátuma

1.6.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Markus Ferber, Jelko Kacin, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Salvatore Tatarella, Sabine Wils

Utolsó frissítés: 2010. augusztus 26.Jogi nyilatkozat