Procedūra : 2010/0814(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0199/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0199/2010

Debates :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Balsojumi :

PV 17/06/2010 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0229

ZIŅOJUMS     *
PDF 180kWORD 201k
2010. gada 11. jūnija
PE 441.177v02-00 A7-0199/2010

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

(06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Carlos Coelho

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

(06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (06714/2010),

–   ņemot vērā 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta(1) 4. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome apspriedās ar Parlamentu (C7-0067/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0199/2010),

1.  apstiprina grozīto Padomes lēmuma projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  lūdz Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai iesniegto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

3. apsvērums

Padomes ierosinātais teksts

Grozījums

„Padome 2010. gada XXXX secināja, ka Bulgārijas Republika un Rumānija nosacījumus šajā jomā ir izpildījušas. Tādēļ var noteikt dienu, no kuras minētajās dalībvalstīs var piemērot Šengenas acquis, kas attiecas uz Šengenas Informācijas sistēmu (SIS).”

„Padome 2010. gada XXXX secināja, ka Bulgārijas Republika un Rumānija nosacījumus šajā jomā ir izpildījušas. Tādēļ var noteikt dienu, no kuras minētajās dalībvalstīs var piemērot Šengenas acquis, kas attiecas uz Šengenas Informācijas sistēmu (SIS).

Katrai attiecīgajai dalībvalstij sešu mēnešu laikā, sākot no šī lēmuma stāšanās spēkā dienas, būtu rakstiski jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par turpmākajiem pasākumiem, ko tās plāno, ņemot vērā novērtējuma ziņojumos un turpmāk veicamajos pasākumos minētos ieteikumus.

(1)

OV L 157, 21.6.2005., 204. lpp.


PASKAIDROJUMS

A. Pamatinformācija

Rumānija un Bulgārija pieņēma Šengenas acquis, 2007. gadā pievienojoties Eiropas Savienībai. Saskaņā ar Pievienošanās akta 4. panta 2. punktu, priekšnoteikumus tam, lai Padome nolemtu atcelt kontroles uz iekšējām robežām ar šīm dalībvalstīm, ir pārbaudes veikšana, izmantojot novērtēšanas procedūras, lai noteiktu, vai jaunās dalībvalstis ir izpildījušas nepieciešamos nosacījumus visu Šengenas acquis daļu (datu aizsardzība, Šengenas informācijas sistēma, gaisa robežas, sauszemes robežas, jūras robežas, policijas iestāžu sadarbība un vīzas) piemērošanai.

Katras jaunas dalībvalsts novērtēšanai būtu jāsākas pēc tam, kad ir saņemts attiecīgās dalībvalsts pieprasījums (paziņojums par gatavību). Par novērtēšanu, sākot ar dalībvalstij adresētu anketu par visām Šengenas acquis daļām un beidzot ar turpmākām novērtēšanas vizītēm, ir atbildīga Šengenas novērtēšanas darba grupa (SCH-EVAL). Uz SIS, SIRENE birojiem, konsulātiem, robežām utt. būtu jānosūta ekspertu grupas, kurām būtu jāsagatavo visaptveroši ziņojumi, iekļaujot faktu aprakstus, novērtējumus un ieteikumus, nepieciešamības gadījumā iesakot papildu pasākumus un pārbaudes vizītes. Gala ziņojumā būtu jānosaka, vai attiecīgā jaunā dalībvalsts pēc tam, kad ir īstenota pilnīga novērtēšanas procedūra, atbilst visiem praktiskas īstenošanas priekšnoteikumiem.

Šis lēmuma projekts par noteikumu, kas saistīti ar Šengenas Informācijas sistēmu (SIS), īstenošanu Bulgārijā un Rumānijā ir pirmais solis ceļā uz to, lai atceltu kontroles uz ES iekšējām robežām ar Bulgāriju un Rumāniju. Uz robežu atcelšanu attieksies atsevišķs Padomes lēmums, kuru pieņems vēlāk, pēc turpmākajiem novērtējumiem.

Padome ir iesniegusi Eiropas Parlamentam šo lēmuma projektu par noteikumu, kas saistīti ar SIS, īstenošanu Bulgārijā un Rumānijā. Saskaņā ar 2005. gada Pievienošanās aktu šos noteikumus piemēro tikai atbilstoši Padomes lēmumam, pēc apspriedēm ar Parlamentu un pēc tam, kad, izmantojot Šengenas novērtēšanas mehānismu, ir pienācīgi pārbaudīts, vai attiecīgā dalībvalsts ir izpildījusi īstenošanas nosacījumus.

Šengenas novērtēšanas darba grupa Padomē ir pārbaudījusi, vai Bulgārija un Rumānija nodrošina pieņemamu drošības līmeni, un ir izdarījusi kopumā pozitīvus secinājumus. Tādējādi lēmuma projekta mērķis ir noteikt datumu, pēc kura tiks piemēroti noteikumi saistībā ar Šengenas informācijas sistēmu. Pēc tam Bulgārijai un Rumānijai tiks nodoti īsti SIS dati, un tās varēs ievadīt datus un izmanot SIS datus, ievērojot noteiktus ierobežojumus.

1. Bulgārijas un Rumānijas novērtēšana Šengenas ietvaros attiecībā uz datu aizsardzību

To, vai Bulgārija un Rumānija pareizi piemēro Šengenas acquis attiecībā uz datu aizsardzību, novērtēja 2009. gada 27.–30. aprīlī, ievērojot Šengenas novērtēšanas darba grupas mandātu.

a) Bulgārija

Attiecībā uz Bulgāriju ekspertu komiteja atzinīgi novērtēja dažādu ministriju iniciatīvas, izstrādājot sistēmu, lai nodrošinātu visaptverošu informāciju datu subjektiem par viņu tiesībām. Konstatētās nepilnības bija saistītas ar nepieciešamo tiesību aktu pieņemšanu, īstenošanu un piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Padomes Ieteikumu Nr. (87)15, ar ko reglamentē personas datu izmantošanu policijas vajadzībām, un nepieciešamību sagatavot ziņojumus par datu subjektu tiesību izmantošanu un par Personas datu aizsardzības komisijas darbību.

Līdz 2010. gada janvārim Bulgārija, ievērojot šos ieteikumus, veica nepieciešamās juridiskās izmaiņas, lai nodrošinātu Eiropas Padomes Ieteikuma Nr. (87)15 pilnīgu piemērošanu. Attiecībā uz datu subjektu tiesībām Bulgārija ir uzlabojusi Personas datu aizsardzības komisijas un citu iestāžu sadarbību un veikusi pasākumus, lai vairotu sabiedrības informētību, piemēram, ar jaunas tīmekļa vietnes palīdzību.

b) Rumānija

Attiecībā uz Rumāniju ekspertu komiteja atzinīgi novērtēja kopš 2006. gada veiktās pārbaudes iestādēs, kuras izmantos Šengenas Informācijas sistēmu. Konstatētās nepilnības bija saistītas ar diviem vēl nepieņemtiem tiesību aktiem, ar ko reglamentē ar SIS saistīto personas datu apstrādi, Valsts uzraudzības iestādes telpām un resursiem un periodisku pārbaužu vai izlases pārbaužu veikšanu saistībā ar Šengenas datiem.

Līdz 2010. gada februārim, ievērojot ieteikumus, Rumānija paziņoja, ka ir publicēts tiesību akts, ar ko regulē personas datu apstrādi un ievieš Eiropas Padomes Ieteikumu Nr. (87)15, un ka norādījumi tiesību akta ieviešanai vēl tiek gatavoti. Attiecībā uz tiesību aktu par Valsts informācijas sistēmas brīdinājumiem izveidi, organizāciju un darbību tiek gaidīts ministriju apstiprinājums. Attiecībā uz Valsts uzraudzības iestādes telpām un resursiem ir pielikti ievērojami pūliņi, lai ņemtu vērā ieteikumus. Rumānija arī paziņoja, ka personas, kas atbildīgas par personas datu aizsardzību, izlases veidā veica iekšējās pārbaudes saistībā ar drošības pasākumu ieviešanu.

Padome 2010.  gada 26. aprīlī secināja, ka nosacījumi datu aizsardzības jomā ir izpildīti un ka nekas netraucē pieņemt Padomes lēmumu par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu un līdz ar to ievadīt īstus SIS datus, tiklīdz Bulgārija un Rumānija būs tehniski gatavas to veikt.

Saskaņā ar SISone4ALL rīcības plānu Bulgārijas un Rumānijas piesaistīšanai SIS II sistēmai, sākot ar 2010. gada 9. martu, tiek sagaidīts, ka abas valstis būs tehniski gatavas līdz 2010. gada oktobrim.

2. Turpmākie pasākumi

Līdzko Bulgārijai un Rumānijai būs nodoti īstie SIS dati, Šengenas novērtēšanas darba grupa pārbaudīs, vai ar SIS saistītie noteikumi tiek pareizi īstenoti.

Saskaņā ar SISone4ALL rīcības plānu Bulgārijas un Rumānijas piesaistīšanai SIS II sistēmai, sākot ar 2010. gada 9. martu, ir ieplānots, ka ar SIS saistītā novērtēšana Bulgārijā notiks 2010. gada 22.–26. novembrī, savukārt Rumānijā — 2010. gada 29. novembrī–3. decembrī.

3. Bulgārija un Rumānija pieteikums pievienoties SISOne4ALL, nevis SIS II

Ņemot vērā ievērojamās kavēšanās SIS II izstrādē, Bulgārija un Rumānija nolēma negaidīt SIS II darbības sākumu (pagaidām vēl joprojām bez noteikta grafika), bet pieteikties, lai pievienotos SISOne4ALL, kas darbojas pašreiz. Tomēr pašreizējā SIS1+RE ir pieejamas tikai divas vietas, kuras ir rezervētas Apvienotajai Karalistei un Īrijai. Lai jebkura jauna valsts varētu pievienoties SIS1+RE, jautājumu par vietu trūkumu būtu jāatrisina līdz šā gada augusta beigām, tehniski atjauninot pašreizējo sistēmu, un sistēmai būtu jābūt laicīgi sagatavotai, lai abas šīs valstis varētu pievienoties SIS, ievērojot pašreizējo grafiku.

4. Šengenas novērtēšanas mehānisma pārskatīšana

Komisija 2009. gada martā iesniedza priekšlikumus, lai mainītu Šengenas novērtēšanas mehānismu, proti, COM(2009)102, pamatojoties uz EK līguma 66. pantu, un COM(2009)105, pamatojoties uz tā saukto trešo pīlāru un uz ES līguma 30. un 31. pantu.

Parlaments 2009. gada 20. oktobrī noraidīja Komisijas priekšlikumus, kā arī aicināja Komisiju tos atsaukt un iesniegt jaunus. Parlaments uzskatīja, ka priekšlikumu juridiskajos pamatos, ko ieteica Komisija, nav pietiekami ņemta vērā Parlamenta loma saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Ņemot vērā, ka novērtēšana cita starpā attiecās uz SIS, VIS, Šengenas Robežu kodeksu un Vīzu kodeksu — instrumentiem, ko pieņēma koplēmuma procedūrā —, Komisijai būtu jāiesniedz jauni priekšlikumi. Uz jaunajiem priekšlikumiem būtu jāattiecas koplēmuma procedūrai, un ar tiem varētu izveidot novērtēšanas mehānismu, grozot atsevišķus instrumentus.

Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, trešā pīlāra priekšlikums zaudēja spēku. Tomēr otrs priekšlikums (COM(2009)102) palika nepieņemts. Komisija to vēl nav atsaukusi. Tās 2009. gada 2. decembra „omnibus” paziņojumā Komisija ieteica atbilstoši Lisabonas līgumam par jauno juridisko pamatu padarīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 74. pantu(1).

Parlaments 2009. gada 25. novembrī rezolūcijā par Stokholmas programmu apstiprināja tā nostāju, proti, ka ir jāpārskata Šengenas novērtēšanas mehānisms, lai pienācīgi ņemtu vērā Parlamenta lomu atbilstoši Lisabonas līgumam saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu(2).

B. Referenta nostāja

Referents atgādina, ka Eiropas Parlamentam un jo īpaši LIBE komitejas locekļiem pirms pamatota atzinuma sniegšanas jābūt piekļuvei novērtējuma ziņojumiem un citai būtiskai informācijai par jebkādu sniegto ieteikumu īstenošanu.

Referents sagaida, ka Padome saistībā ne tikai ar šo novērtējumu par datu aizsardzību, bet arī ar citiem novērtējumiem, kas tiks veikti atlikušajās jomās, varēs nodrošināt, ka Eiropas Parlamentam tiek sniegta visa vajadzīgā un pieejamā informācija, lai tas varētu pieņemt pareizu lēmumu un īstenot nepieciešamo demokrātisko uzraudzību.

Ieteiktā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Parlaments tāpat kā Padome tiek informēts par turpmākajiem Bulgārijas un Rumānijas veiktajiem pasākumiem saistībā nepilnībām, ko eksperti noteikuši, veicot novērtējumu par datu aizsardzību.

Referents izmanto šo izdevību, lai atgādinātu nepieciešamību uzveidot vienkāršu, efektīvu un pārredzamu novērtēšanas mehānismu, kas papildinātu pašreizējo Šengenas novērtēšanas mehānismu un ļautu saglabāt Šengenas zonu kā brīvas pārvietošanās zonu. Ņemot vērā, ka šajā gadījumā tiek skarta Šengenas zonas un tās pilsoņu drošība, visiem attiecīgajiem dalībniekiem būtu cieši jāiesaistās tādas jaunas novērtēšanas sistēmas izveidē, kura ļautu garantēt drošību un stiprināt savstarpējās uzticības principu, kas ir svarīgs Šengenas zonas saglabāšanai.

(1)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām”, COM(2009)665 galīgā redakcija, 2.12.2009, ar pielikumiem.

(2)

Rezolūcijas 13. un 148. punkts.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.6.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Nuno Melo, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Mariya Nedelcheva, Zuzana Roithová, Ernst Strasser, Rainer Wieland, Cecilia Wikström

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

George Lyon, Diana Wallis

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 11. jūnijaJuridisks paziņojums