Процедура : 2010/2056(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0200/2010

Внесени текстове :

A7-0200/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/06/2010 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0218

ДОКЛАД     
PDF 189kWORD 107k
11 юни 2010 г.
PE 441.176v02-00 A7-0200/2010

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия

(10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: László Surján

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия

(10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 310 и 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1) (Финансовия регламент), и по-специално член 15, параграф 3 и членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, окончателно приет на 17 декември 2009 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 4/2010 на общия бюджет за 2010 г., внесен от Комисията на 16 Април 2010 г. (COM(2010)0169),

–   като взе предвид позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 4/2010, утвърдена на 11 юни 2010 г. (10930/2010 - C7-0153/2010),

–   като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0000/2010),

–   като взе предвид членове 310 и 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 106а от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4) (Финансовия регламент), и по-специално член 15, параграф 3 и членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, окончателно приет на 17 декември 2009 г.(5),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(6),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 4/2010 на общия бюджет за 2010 г., внесен от Комисията на 16 Април 2010 г. (COM(2010)0169),

–   като взе предвид позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 4/2010, утвърдена на 11 юни 2010 г. (10930/2010 - C7-0153/2010),

–   като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0200/2010),

А. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 4/2010 цели в бюджета за 2010 г. да се запише излишъкът от финансовата 2009 година, възлизащ на 2 253 591 199,37 евро,

Б.  като има предвид, че основните елементи на този излишък са преизпълнението на приходите в размер на 400 703 258 евро, икономията на разходи в размер на 1 667 346 181 евро и положителните разлики в обменните курсове в размер на 185 541 760 евро,

В.  като има предвид, че по функция 1 непълното усвояване на бюджетни кредити за плащания през 2009 г. възлезе на 451 милиона евро, по функция 2 – на 244 милиона евро, по функция 3 – на 106 милиона евро, по функция 4 – на 603 милиона евро, а по функция 5 – на 263 милиона евро,

Г.  като има предвид, че съчетаното въздействие на силно ограничените бюджетни резерви и възникващите финансови потребности застрашава настоящите политически приоритети, докато в същото време съществените по размер неусвоени суми понижават ефективността на политиките на ЕС,

Д. като има предвид, че при изчисляването на непълното изпълнение на бюджета за 2009 г. следва да бъдат взети предвид двата коригиращи бюджета №№ 4/2010 и 10/2009,

1.  отбелязва проекта на коригиращ бюджет № 4/2010, посветен изцяло на бюджетирането на излишъците от 2009 г. в съответствие с член 15 от Финансовия регламент;

2.  подчертава, че текущото непълно изпълнение на бюджета за 2009 г. засяга не само излишъците, посочени в проекта на коригиращ бюджет № 4/2010, но и суми за над 5 000 000 000 евро, като се има предвид и коригиращ бюджет № 10/2009; във връзка с това отправя предупреждение, че коригиращите бюджети в края на годината, които намаляват равнището на бюджетните кредити за плащания, като в същото време намаляват в съответна степен общото финансово участие на държавите-членки във финансирането на бюджета на ЕС, създават изкривена представа за изпълнението на бюджета;

3.  одобрява позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 4/2010 без изменения и възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 4/2010 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1.

(2)

ОВ L 64, 12.3.2010 г.

(3)

ОВ L 139, 14.6.2006 г., стp. 1.

(4)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1.

(5)

ОВ L 64, 12.3.2010 г.

(6)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стp. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В съответствие с член 37 от Финансовия регламент Комисията може да внася предварителни проекти на коригиращи бюджети, в случай че са налице „неизбежни, извънредни или непредвидени обстоятелства“. В параграф 3 е посочено, че „бюджетният орган ги обсъжда, като взема предвид тяхната неотложност“. В член 15, параграф 3 от Финансовия регламент се посочва, че отклоненията от всяка финансова година, излишъци или дефицити, се записват като приходи или разходи в бюджета за следващата финансова година чрез коригиращ бюджет, който трябва да се внесе от Комисията в срок от 15 дни след внасянето на предварителните отчети.

На 16 април 2010 г., петък, Комисията прие проект на коригиращ бюджет № 4/2010, чиято цел е да се бюджетира излишъкът от изпълнението на бюджета за 2009 г.

Изпълнението на бюджета за 2009 г. сочи излишък от 2 253 591 199 евро. Бюджетирането на излишъка ще намали в съответна степен общото финансово участие на държавите-членки във финансирането на бюджета на ЕС.

Излишъкът

Изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година сочи излишък от 2 253 591 199 евро, който е резултат предимно от:

- по-високи от очакваното приходи (+400 703 257,66 евро);

- недостатъчно усвояване на бюджетни кредити за плащания (- 1 667 346 181,32 евро);

- разлики в обменните курсове (+ 185 541 760,39 евро).

Неусвоените бюджетни кредити за плащания могат да бъдат допълнително разбити както следва:

- по функция 1: 451 милиона евро;

- по функция 2: 244 милиона евро;

- по функция 3: 106 милиона евро;

- по функция 4: 603 милиона евро;

- по функция 5: 263 милиона евро.

Оценка

Излишъкът е резултат от съществуващото разминаване между бюджета на ЕС във вида, в който е гласуван от бюджетния орган, и действителното му изпълнение. Както е посочено в таблицата по-долу, годишните бюджетни излишъци се увеличават от 2007 г. насам въпреки коригиращите бюджети, представени през съответната бюджетна година с цел намаляване на размера на бюджетните кредити за плащания и излишъците в края на годината.

                                                                                        (милиони EUR)

Година

Излишък

КБ за БКП

Общо неусвоени

 

2007

1 529

- 1 651

3 180

 

2008

1 796

- 4 891

6 687

 

2009

2 254

- 2 769

5 023

 

Спадът на излишъците след 2002 г., както сочи таблицата по-долу, се дължи основно на въвеждането на такъв коригиращ бюджет в края на годината от бюджетната 2003 година насам, с което се намаляват бюджетираните плащания предвид актуализирана прогноза за изпълнението.

Без такива коригиращи бюджети в края на годината развитието на годишните излишъци би изглеждало по следния начин:

Освен изкривяване на резултатите от изпълнението на бюджета на ЕС (вж. по-горе), това води пряко до занижаване на финансовото участие на държавите-членки в бюджета на ЕС още в рамките на бюджетната година. Без такъв коригиращ бюджет (№ 10/2009 за миналата година) излишъците за 2009 г. щяха да бъдат над 5 милиарда евро, основно поради непълно усвояване.

Проектът на коригиращ бюджет № 4/2010 намалява в съответна степен общото финансово участие на държавите-членки във финансирането на бюджета на ЕС. За бюджетната 2009 година сумата от 2 254 милиона евро ще бъде разпределена по следния начин:

Държава-членка

Излишък в бюджета за 2009 г. (милиони )

Държава-членка

Излишък в бюджета за 2009 г. (милиони )

Белгия

64,8

Люксембург

5,5

България

6,5

Унгария

16,0

Чешка република

24,4

Малта

1,1

Дания

45,9

Нидерландия

110,6

Германия

459,1

Австрия

52,1

Естония

2,5

Полша

54,6

Ирландия

25,7

Португалия

29,5

Гърция

46,2

Румъния

24,8

Испания

196,2

Словения

6,9

Франция

371,6

Словашка република

13,2

Италия

287,9

Финландия

34,2

Кипър

3,4

Швеция

56,1

Латвия

3,4

Обединено кралство

306,2

Литва

5,0

Общо

2 254

Както е посочено по-горе, сумите, за които става въпрос, са много големи и следва да бъдат разглеждани в контекста на извънредно ограничените резерви в бюджета на ЕС и на всички допълнителни финансови потребности, които възникват вследствие на решенията на държавите-членки и на Съвета.

Липсата на обвързаност между ресурсите в бюджета на ЕС и възникващите финансови потребности и задължения поражда бюджетно напрежение и недостиг, които трудно се преодоляват без да бъдат застрашени някои други приоритети на ЕС. Такъв беше неотдавна случаят с ГМОСС, трите нови финансови органа, съпътстващите мерки в сектора на бананите, фонда за глобализацията, ако трябва да споменем само някои от тях. При тези обстоятелства докладчикът не може да не разглежда тази сума в контекста на силно напрегнатата бюджетна ситуация по отношение на бюджета за 2010 г. и следващите бюджети в рамките на текущата МФР.

На този етап теоретичните въпроси за 1) възможните алтернативи на такъв трансфер към държавите-членки, 2) неговото автоматично изпълнение, без политически дебат, 3) необходимостта целият размер на излишъка да бъде възстановен следва, по мнение на докладчика, да бъдат разгледани в комисията.

Докладчикът би желал да подчертае също така, че благодарение на коригиращите бюджети в края на годината, които актуализират равнището на плащанията, държавите-членки вече плащат вноски в бюджета на ЕС, които са по-малки от първоначално предвидените за съответната година. От гледна точка на държавите-членки възможността за повторна употреба на този излишък не би увеличило разходите им, а по-скоро намалило непланираните приходи.

Накрая, докладчикът би желал да привлече вниманието на членовете на комисията по бюджети върху евентуалните правни ограничения, приложими към действията на ЕП в тази област, както по отношение на евентуалните изменения на коригиращия бюджет и сроковете за приемането му, така и по отношение на възможното преразпределяне на неусвоените средства, като се има предвид че замразяването им не би било приемливо в момент на икономическа и социална криза.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Paul Rübig

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers

Последно осъвременяване: 14 юни 2010 г.Правна информация