Postup : 2010/2056(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0200/2010

Předložené texty :

A7-0200/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0218

ZPRÁVA     
PDF 169kWORD 98k
11. června 2010
PE 441.176v02-00 A7-0200/2010

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise

(10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: László Surján

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise

(10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 310 a 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), (dále jen „finanční nařízení“) a zejména na čl. 15 odst. 3 a články 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010, schválený s konečnou platností dne 17. prosince 2009(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010, který předložila Komise dne 16. dubna 2010 (KOM(2010)0169),

–   s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010 sestavenému dne 11. června 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),

–   s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0200/2010),

A. vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010 je zapsat přebytek rozpočtu na rok 2009 ve výši 2 253 591 199,37 EUR do rozpočtu na rok 2010,

B.  vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou vyšší zaznamenané příjmy ve výši 400 703 258 EUR, nevyčerpané prostředky na výdaje ve výši 1 667 346 181 EUR a zůstatek u prostředků na kurzové rozdíly ve výši 185 541 760 EUR,

C. vzhledem k tomu, že v okruhu 1 dosáhly nevyčerpané prostředky na platby v roce 2009 výše 451 milionů EUR, v okruhu 2 výše 244 milionů EUR, v okruhu 3 výše 106 milionů EUR, v okruhu 4 výše 603 milionů EUR a v okruhu 5 výše 263 milionů EUR,

D. vzhledem k tomu, že důsledkem velmi nízkých rozpočtových rozpětí a zároveň nově vznikajících potřeb financování je situace, kdy jsou ohroženy stávající politické priority, a značná výše nevyčerpaných prostředků současně znamená, že jsou v menší míře uskutečňovány politiky EU,

E.  vzhledem k tomu, že do výpočtu výše nevyužitých prostředků z rozpočtu na rok 2009 by měly být zahrnuty i opravné rozpočty č. 4/2010 a 10/2009,

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 4/2010, jehož výhradním účelem je zapsat do rozpočtu na letošní rok přebytek z rozpočtu na rok 2009, a to v souladu s článkem 15 finančního nařízení;

2.  zdůrazňuje, že skutečné nedostatečné plnění rozpočtu na rok 2009 se neomezuje na přebytek uvedený v návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010, ale dosahuje více než 5 000 000 000 EUR, pokud vezmeme v úvahu opravný rozpočet č. 10/2009; varuje proto, že opravné rozpočty na konci roku, které snižují výši prostředků na platby a zároveň snižují příslušným způsobem celkové příspěvky členských států na financování rozpočtu EU poskytují zkreslený obraz plnění rozpočtu;

3.  schvaluje postoj Rady, která návrh opravného rozpočtu č. 4/2010 přijala beze změny, a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2010 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 64, 12.3.2010.

(3)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle článku 37 finančního nařízení může Komise předložit předběžný návrh opravného rozpočtu „v případě nevyhnutelných, mimořádných nebo nepředvídaných okolností“. V odstavci 3 se uvádí, že „rozpočtový orgán projedná návrhy s ohledem na jejich naléhavost“. Čl. 15 odst. 3 finančního nařízení stanoví, že za každý rozpočtový rok se rozdíl oproti odhadům – ať již přebytek, nebo schodek – zapisuje jako příjem nebo výdaj do rozpočtu na následující rozpočtový rok prostřednictvím opravného rozpočtu, který musí předložit Komise do 15 dnů po předložení prozatímních účtů.

V pátek 16. dubna 2010 přijala Komise návrh opravného rozpočtu č . 4/2010 se záměrem zahrnout do rozpočtu přebytek, který vyplývá z plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009. 

Plnění rozpočtu na rok 2009 vykazuje přebytek ve výši 2 253 591 199 EUR.  Zapsáním tohoto přebytku do rozpočtu se o odpovídající částku sníží celkový příspěvek členských států na financování rozpočtu EU.

Přebytek

Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009 vykazuje přebytek ve výši 2 253 591 199 EUR, vyplývající z:

– vyšších příjmů, než se očekávalo (a to o 400 703 257,66 EUR);

– nevyčerpání prostředků na platby (zůstatek ve výši 1 667 346 181,32 EUR);

– kurzových rozdílů (zůstatek ve výši 185 541 760,39 EUR).

Nevynaložené prostředky na platby lze dále rozepsat takto:

– v okruhu 1: 451 milionů EUR;

– v okruhu 2 244 milionů EUR;

– v okruhu 3 106 milionů EUR;

– v okruhu 4 603 milionů EUR;

– v okruhu 5 263 milionů EUR.

Hodnocení

Tento přebytek je důsledkem současné situace, v níž se rozcházejí rozpočet EU schválený rozpočtovým orgánem a skutečný stav jeho plnění. Níže uvedená tabulka svědčí o tom, že rozpočtové přebytky se od roku 2007 zvyšují, a to i přes opravné rozpočty předkládané v průběhu roku s cílem snížit výši prostředků na platby a přebytky na konci roku.

                                                                                         (v milionech EUR)

Rok

Přebytek

OR měnící výši PP

Celková nevyčerpaná částka

 

2007

1 529

- 1 651

3 180

 

2008

1 796

- 4 891

6 687

 

2009

2 254

- 2 769

5 023

 

Postupný pokles přebytku od roku 2002, který znázorňuje následující tabulka, je především důsledkem zavedení těchto opravných rozpočtů v souvislosti se stavem plnění na konci roku, které jsou předkládány od roku 2003 a snižují prostředky na platby zapsané v rozpočtu na základě aktualizovaných odhadů plnění.

Bez těchto opravných rozpočtů v souvislosti se stavem plnění rozpočtu na konci roku by vývoj ročních přebytků vypadal takto:

Kromě toho, že zkreslují výsledky plnění rozpočtu EU (viz výše), je bezprostředním důsledkem těchto opravných rozpočtů snížení příspěvku členských států do rozpočtu EU již v průběhu rozpočtového roku. Bez takového opravného rozpočtu (v loňském roce č. 10/2009) by byl přebytek za rok 2009 přes 5 miliard EUR, a to zejména v důsledku nevyčerpání rozpočtových prostředků.

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2010 snižuje o odpovídající částku celkový příspěvek členských států do rozpočtu EU. U rozpočtu za rok 2009 bude částka 2 254 milionů EUR rozdělena takto:

Členský stát

Přebytek rozpočtu na rok 2009 (v milionech EUR)

Členský stát

Přebytek rozpočtu na rok 2009 (v milionech EUR)

Belgie

64,8

Lucembursko

5,5

Bulharsko

6,5

Maďarsko

16,0

Česká republika

24,4

Malta

1,1

Dánsko

45,9

Nizozemsko

110,6

Německo

459,1

Rakousko

52,1

Estonsko

2,5

Polsko

54,6

Irsko

25,7

Portugalsko

29,5

Řecko

46,2

Rumunsko

24,8

Španělsko

196,2

Slovinsko

6,9

Francie

371,6

Slovenská republika

13,2

Itálie

287,9

Finsko

34,2

Kypr

3,4

Švédsko:

56,1

Lotyšsko

3,4

Spojené království

306,2

Litva

5,0

Celkem

2 254

Jak vidíme výše, jde o dosti vysoké částky a mělo by se na ně nahlížet jak z hlediska velmi nízkých rozpětí v rozpočtu EU, tak z hlediska všech dalších potřeb financování, které vznikají zejména v členských státech a v důsledku rozhodnutí Rady.

Stávající nesoulad mezi zdroji rozpočtu EU a nově se objevujícími potřebami financování a závazky vytváří v rozpočtu napětí a mezery, které je těžké zaplnit, aniž by byly ohroženy některé z ostatních priorit EU. Tak tomu bylo v nedávné době v případě GMES, tří nových finančních orgánů, doprovodných opatření týkajících se banánů, Fondu pro přizpůsobení se globalizaci atd. V této souvislosti nemůže váš zpravodaj než uvažovat o takto vysoké částce se zřetelem k velmi napjaté rozpočtové situaci v rozpočtu na rok 2010 a v následujících rozpočtech v rámci současného VFR.

V této fázi by se podle mínění zpravodaje měl výbor zabývat teoretickými otázkami 1) možných alternativ k převodu těchto prostředků ve prospěch členských států, 2) automatičnosti tohoto převodu, bez politické rozpravy, 3) toho, nakolik je nutné vrátit celou částku přebytku.

Váš zpravodaj by také rád zdůraznil, že díky opravným rozpočtům v souvislosti se stavem plnění rozpočtu na konci roku, které upravují výši prostředků na platby, již členské státy platí méně, než jaká je původní předpokládaná výše jejich příspěvku do rozpočtu EU pro daný rok. Z pohledu členských států by možné další rozpočtové využití tohoto přebytku nezvýšilo jejich výdaje, ale spíše by snížilo neočekávané příjmy.

Konečně, váš zpravodaj by rád upozornil členy výboru BUDG na možná právní omezení, která se vztahují na postup EP v této věci, jednak pokud jde o možné změny tohoto opravného rozpočtu a lhůty pro jeho schválení, jednak pokud jde o přerozdělení těchto nevyužitých prostředků, a to se zřetelem k tomu, že jejich zmrazení by bylo v době hospodářské a sociální krize nepřijatelné.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

2.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Paul Rübig

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers

Poslední aktualizace: 14. června 2010Právní upozornění