Procedura : 2010/2056(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0200/2010

Teksty złożone :

A7-0200/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/06/2010 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0218

SPRAWOZDANIE     
PDF 169kWORD 97k
11 czerwca 2010
PE 441.176v02-00 A7-0200/2010

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja

(10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: László Surján

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja

(xxxxx/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2056(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 310 i 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1) („rozporządzenie finansowe”), a w szczególności jego art. 15 ust. 3 oraz art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2010 r., który Komisja przedstawiła w dniu 16 kwietnia 2010 r. (COM(2010)0169),

–   uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2010 sporządzonego dnia 11 czerwca 2010 r. (10930/2010 – C7-0153/2010),

–   uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0200/2010),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2010 ma na celu wprowadzenie do budżetu na rok 2010 nadwyżki z roku budżetowego 2009 wynoszącej 2 253 591 199,37 EUR,

B.  mając na uwadze, że na główne elementy tej nadwyżki składa się osiągnięcie dochodów wyższych od zakładanych o 400 703 258 EUR, niepełne wykorzystanie środków przewidzianych na wydatki w wysokości 1 667 346 181 EUR oraz dodatnie różnice kursowe w wysokości 185 541 760 EUR,

C. mając na uwadze, że dla działu 1 niepełne wykorzystanie środków na płatności wyniosło w 2009 r. 451 mln EUR, dla działu 2 – 244 mln EUR, dla działu 3 – 106 mln EUR, dla działu 4 – 603 mln EUR, a dla działu 5 – 263 mln EUR,

D. mając na uwadze, że efekt połączony bardzo ograniczonych rezerw budżetowych i pojawiających się potrzeb finansowych może zagrozić aktualnym priorytetom politycznym, podczas gdy znaczące niewykorzystanie środków spowalnia realizację strategii politycznych UE,

E.  mając na uwadze, że przy obliczaniu niepełnego wykorzystania środków z budżetu na rok 2009 należy wziąć pod uwagę zarówno budżet korygujący nr 4/2010, jak i nr 10/2009,

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 4/2010 poświęcony wyłącznie uwzględnieniu w budżecie nadwyżki z 2009 r., zgodnie z art. 15 rozporządzenia finansowego;

2.  podkreśla, że obecna niepełne wykorzystanie budżetu na rok 2009 nie ogranicza się do nadwyżki przedstawionej w projekcie budżetu korygującego nr 4/2010, ale wynosi ponad 5 000 000 000 EUR, biorąc pod uwagę również budżet korygujący nr 10/2009; ostrzega zatem, że budżety korygujące opracowywane na koniec roku, które obniżają poziom środków na płatności przy jednoczesnym odpowiednim obniżeniu ogólnej łącznej wysokości wkładu państw członkowskich w finansowanie budżetu UE, przedstawiają zniekształcony obraz realizacji budżetu;

3.  zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2010 bez poprawek i zobowiązuje przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 4/2010 został ostatecznie przyjęty oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)

Dz.U. L 64 z 12.3.2010.

(3)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia finansowego Komisja może przedłożyć wstępne projekty budżetów korygujących w przypadku „niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności”. Ustęp 3 stanowi, że „władza budżetowa poddaje je pod dyskusję z uwzględnieniem pilności”. Art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego stanowi, że saldo każdego roku budżetowego, niezależnie od tego, czy jest ono pozytywne czy negatywne, ujmuje się w rubryce „dochody” lub „wydatki” budżetu na następny rok budżetowy w drodze budżetu korygującego, który przedstawiany jest Komisji w ciągu 15 dni od przedłożenia rozliczeń tymczasowych.

W dniu 16 kwietnia 2010 r. Komisja przyjęła projekt budżetu korygującego nr 4/2010, który ma na celu ujęcie w budżecie nadwyżki wynikającej z wykonania budżetu na rok 2009.

Wykonanie budżetu na rok 2009 wykazuje nadwyżkę w wysokości 2 253 591 199 EUR. Ujęcie nadwyżki w budżecie odpowiednio pomniejszy łączną wysokość wkładu państw członkowskich w finansowanie budżetu UE.

Nadwyżka

Wykonanie budżetu na rok 2009 wykazuje nadwyżkę w wysokości 2 253 591 199 EUR wynikającą głównie z:

- wyższych niż oczekiwano dochodów (+ 400 703 257,66 EUR);

- niepełnego wykorzystania środków na płatności (– 1 667 346 181,32 EUR);

- różnic kursowych (+ 185 541 760,39 EUR).

Niewydane środki na płatności można następnie podzielić w następujący sposób:

- dział 1: 451 mln EUR;

- dział 2: 244 mln EUR;

- dział 3: 106 mln EUR;

- dział 4: 603 mln EUR oraz

- dział 5: 263 mln EUR.

Ocena

Nadwyżka ta wynika z rozbieżności między budżetem UE przyjętym przez władzę budżetową a jego rzeczywistym wykonaniem. Jak pokazuje poniższa tabela coroczne nadwyżki budżetowe wzrastają od 2007 r. pomimo budżetów korygujących przedstawianych w trakcie lat budżetowych i mających na celu zmniejszenie poziomu środków na płatności i nadwyżek stwierdzanych na koniec roku.

                                                                                        (w milionach EUR)

Rok

Nadwyżka

BK dostosowujący środki na płatności

Niepełne wykorzystanie ogółem

 

2007

1 529

- 1 651

3 180

 

2008

1 796

- 4 891

6 687

 

2009

2 254

- 2 769

5 023

 

Obserwowana od 2002 r. tendencja spadkowa nadwyżek, przedstawiona w tabeli poniżej, wynika głównie z wprowadzenia budżetu korygującego pod koniec roku – począwszy od roku budżetowego 2003 – który zmniejsza ujęte w budżecie płatności biorąc pod uwagę uaktualnione prognozy dotyczące wykonania.

Bez takich budżetów korygujących opracowywanych pod koniec roku rozwój nadwyżek przedstawiałby się następująco:

Oprócz tego, że zniekształca to wykonanie budżetu UE (zob. powyżej), bezpośrednim skutkiem jest zmniejszenie wkładu państw członkowskich do budżetu UE już w trakcie roku budżetowego. Gdyby nie opracowano takiego budżetu korygującego (nr 10/2009 w zeszłym roku) nadwyżka w roku 2009, wynikająca głównie z niepełnego wykorzystania środków, wyniosłaby ponad 5 mld EUR.

Budżet korygujący nr 4/2010 odpowiednio zmniejsza łączną wysokość wkładu państw członkowskich w finansowanie budżetu UE. W ramach roku budżetowego 2009 suma 2 254 mln EUR zostanie rozłożona w następujący sposób:

Państwo członkowskie

Nadwyżka w budżecie na rok 2009 (mln EUR)

Państwo członkowskie

Nadwyżka w budżecie na rok 2009 (mln EUR)

Belgia

64,8

Luksemburg

5,5

Bułgaria

6,5

Węgry

16,0

Republika Czeska

24,4

Malta

1,1

Dania

45,9

Holandia

110,6

Niemcy

459,1

Austria

52,1

Estonia

2,5

Polska

54,6

Irlandia

25,7

Portugalia

29,5

Grecja

46,2

Rumunia

24,8

Hiszpania

196,2

Słowenia

6,9

Francja

371,6

Republika Słowacka

13,2

Włochy

287,9

Finlandia

34,2

Cypr

3,4

Szwecja

56,1

Łotwa

3,4

Wielka Brytania

306,2

Litwa

5,0

Razem

2 254

Jak widać powyżej omawiane sumy są bardzo wysokie i powinny być rozważane w kontekście zarówno ograniczonych rezerw budżetu UE, jak i wszystkich dodatkowych potrzeb finansowych wynikających z decyzji państw członkowskich i Rady.

Istniejąca rozbieżność pomiędzy środkami budżetu UE a pojawiającymi się potrzebami finansowymi i zobowiązaniami wywołuje budżetowe napięcia i luki, którym trudno zaradzić nie narażając innych priorytetów UE. Miało to ostatnio miejsce w przypadku Globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa, trzech nowych organów finansowych, działań towarzyszących w odniesieniu do bananów i funduszu dostosowania do globalizacji (aby wymienić tylko kilka przykładów). W tym kontekście sprawozdawca nie może powstrzymać się od poświęcenia uwagi tej kwocie zważywszy na bardzo napiętą sytuację budżetową dotyczącą budżetu na rok 2010 i kolejnych budżetów obecnych wieloletnich ram finansowych.

Na tym etapie, według sprawozdawcy, komisja powinna rozpatrzyć kwestie teoretyczne dotyczące 1) możliwych alternatyw dla przekazania kwoty państwom członkowskim, 2) automatycznego charakteru przekazania, bez przeprowadzenia debaty politycznej, 3) konieczności spłacenia pełnej kwoty nadwyżki.

Sprawozdawca chciałby również podkreślić, że dzięki budżetom korygującym opracowywanym na koniec roku i dostosowującym poziom płatności, państwa członkowskie już płacą do budżetu UE na dany rok mniej niż pierwotnie przewidziano. Z punktu widzenia państw członkowskich możliwe ponowne wykorzystanie nadwyżki nie zwiększyłoby ich wydatków, ale raczej zmniejszyłoby nieprzewidziane dochody.

Na zakończenie sprawozdawca chciałby zwrócić uwagę członków komisji BUDG na ewentualne prawne ograniczenia dotyczące działań PE w tym zakresie, zarówno jeśli chodzi o możliwe poprawki do tego budżetu korygującego i terminy jego przyjęcia, jak i możliwe ponowne przydzielenie niewykorzystanych środków, mając na uwadze, że zamrożenie środków byłoby nie do przyjęcia w dobie kryzysu gospodarczego i społecznego.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.6.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Paul Rübig

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2010Informacja prawna