Διαδικασία : 2010/0032(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0210/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0210/2010

Συζήτηση :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/02/2011 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 369kWORD 494k
28 Ιουνίου 2010
PE 441.080v04-00 A7-0210/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας

(COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας

(COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0049),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 270, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0025/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0210/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Οι φραγμοί εμπορίου στην εγχώρια αγορά εμπορικού εταίρου τείνουν να στηρίζουν τις εξαγωγές από αυτή την αγορά προς την ΕΕ και κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Το ενδεχόμενο μέτρων διασφάλισης μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της Ένωσης οι οποίοι παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας.

(5) Το ενδεχόμενο μέτρων διασφάλισης μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες ή η σχετική οικονομική δραστηριότητα είναι αυξημένη σε τέτοιο βαθμό και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της Ένωσης οι οποίοι παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα ή τις οικονομικές δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1. του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας μπορεί να ανακύψει για τους παραγωγούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ότι δεν είναι δεδομένη η τήρηση μεμονωμένων υποχρεώσεων που απορρέουν από το κεφάλαιο 13 της συμφωνίας, ιδίως των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών του, επομένως είναι επιβεβλημένη η θέσπιση μέτρων διασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με προστατευτικά μέτρα σε αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Δημοκρατίας της Κορέας.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας για τους παραγωγούς ή μεμονωμένους ενωσιακούς κλάδους παραγωγής εξαρτάται και από το αν τηρούνται οι ρυθμίσεις της συμφωνίας σχετικά με μη δασμολογικούς εμπορικούς περιορισμούς. Σε αυτό το βαθμό θα ήταν αναγκαία η θέσπιση μέτρων διασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με προστατευτικά μέτρα σε αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Δημοκρατίας της Κορέας.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Τα συνοδευτικά έγγραφα και ο έλεγχος της συμφωνίας καθώς και η τυχόν θέσπιση αναγκαίων μέτρων διασφάλισης πρέπει να γίνουν σε πλαίσιο μέγιστης δυνατής διαφάνειας και με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συμμετέχουν μόνιμα η Εσωτερική Συμβουλευτική Ομάδα ("Domestic Advisory Group") και το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών ("Civil Society Forum").

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η συμμετοχή ομάδων κοινωνίας των πολιτών για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φορέων Domestic Advisory Group και Civil Society Forum πρέπει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει μία φορά ετησίως έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση της συμφωνίας και σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης. Αν αποδεικνύεται ότι τα μέτρα διασφάλισης δεν επαρκούν, η Επιτροπή οφείλει να καταθέτει αμέσως πρόταση για επιπλέον μέτρα διασφάλισης, όπως ποσοτικούς περιορισμούς, ποσοστώσεις, άδειες εισαγωγής ή άλλα διορθωτικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Η εκτέλεση καθώς και η απόδοση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού πρέπει να ελέγχονται ετησίως από την Επιτροπή. Αν αποδειχθεί ότι ο παρών κανονισμός δεν προσφέρει επαρκή προστασία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, η Επιτροπή θα κληθεί να καταθέσει νέα νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων σχετικά με όλες τις εισαγωγές από την Κορέα στην ΕΕ είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό της ύπαρξης κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας στη βιομηχανία της Ένωσης εν τω συνόλω ή τους διαφόρους τομείς της από την ημέρα όπου θα τεθεί η συμφωνία εν ισχύι.

Αιτιολόγηση

Η αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δέουσα υλοποίηση των μέτρων διασφάλισης.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Η στενή παρακολούθηση και οι περιοδικές αξιολογήσεις θα διευκολύνουν και θα συντομεύσουν την έναρξη της διαδικασίας και τη φάση διερεύνησης· κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και να αξιολογεί τον αντίκτυπο της συμφωνίας στους διάφορους τομείς, από την ημέρα έναρξης ισχύος της.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη παραπέμπει στη διαδικασία παρακολούθησης και εποπτείας.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη καθώς και οι παραγωγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρατηρούν και να αξιολογούν αδιάκοπα τις στατιστικές εισαγωγών και εξαγωγών όλων των γραμμών παραγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας από την ημέρα έναρξης ισχύος, για να μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως σοβαρή ζημία ή τον κίνδυνο σοβαρής ζημίας για τον παραγωγό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρατήρηση των στατιστικών εισαγωγών και εξαγωγών όλων των γραμμών παραγωγής είναι απαραίτητη, για να είναι δυνατή η έγκαιρη θέσπιση προστατευτικών μέτρων. Η ολοκληρωμένη παρατήρηση αυτών των στατιστικών πρέπει να είναι κοινοτικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ) Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν ορισμένες διαδικασίες όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 14 (επιστροφή ή απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς) του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των "καταγόμενων προϊόντων" ή "προϊόντων καταγωγής" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της συμφωνίας (στο εξής "πρωτόκολλο κανόνων καταγωγής"), προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική λειτουργία των μηχανισμών που προβλέπονται σε αυτό και να καταστεί δυνατή η ευρεία ανταλλαγή πληροφοριών με τους ενδιαφερομένους του τομέα.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη παραπέμπει στην ειδική διάταξη του κανονισμού που αφορά την εξέταση και εφαρμογή του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογικές σκέψεις 13δ και ε (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13δ) Καθώς ο περιορισμός στην επιστροφή τελωνειακών δασμών είναι δυνατός πέντε ολόκληρα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, μπορεί να είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης, βάσει του παρόντος κανονισμού, έναντι σοβαρής ζημίας ή του κινδύνου σοβαρής ζημίας για παραγωγούς εντός της ΕΕ, που ανακύπτουν από επιστροφές ή απαλλαγές τελωνειακών δασμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει ως εκ τούτου από την ημέρα έναρξης ισχύος της συμφωνίας να παρατηρεί με μεγάλη προσοχή σε ποιο βαθμό τα προϊόντα που εισάγονται από τη Δημοκρατία της Κορέας περιέχουν συστατικά και υλικά από τρίτα κράτη, ποιες αλλαγές προκύπτουν και πώς επηρεάζουν όλα αυτά την κατάσταση στην αγορά.

 

(13ε) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τα στατιστικά στοιχεία και τις προβλέψεις της Κορέας και τρίτων για ένα φάσμα προϊόντων τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από την επιστροφή των τελωνειακών δασμών από την ημέρα έναρξης ισχύος της συμφωνίας.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13στ) Εάν μια έρευνα της Επιτροπής καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης έχει υποστεί ζημία λόγω της ΣΕΕ ΕΕ-Κορέας, τότε μόνο για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση1 ("Κανονισμός EGAF"), ορίζονται τα ακόλουθα:

 

α) οι "μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση", σύμφωνα με τη διατύπωση στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του Κανονισμού EGAF περιλαμβάνουν αύξηση των κορεατικών εισαγωγών στην Ευρώπη ή έλλειψη αύξησης των ενωσιακών εξαγωγών στην Κορέα·

 

(β) οι απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας:

 

– έχουν "σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην περιφερειακή ή τοπική οικονομία" και "σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία", σύμφωνα με τη διατύπωση στο άρθρο 1, παράγραφος 1, και στο άρθρο 2, περίπτωση γ, αντιστοίχως, του Κανονισμού EGAF· και

 

– αποτελούν "εξαιρετικές περιστάσεις", σύμφωνα με τη διατύπωση στο άρθρο 2, περίπτωση γ, του Κανονισμού EGAF.

______

1 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σελ. 1.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13ζ) Για να αποφευχθεί σοβαρή ζημία ή κίνδυνος σοβαρής ζημίας για παραγωγούς ή οικονομικούς κλάδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τα παραγωγικά δυναμικά καθώς και την τήρηση των προδιαγραφών της ΔΟΕ και του ΟΗΕ σχετικά με συνθήκες εργασίας και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στα τρίτα κράτη, από τα οποία προέρχονται συστατικά και υλικά σε προϊόντα τα οποία αφορά η συμφωνία.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού από κοινωνικό ντάμπινγκ.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογικές σκέψεις 13 η-ι (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13 η) Το άρθρο 11.1(2) του κεφαλαίου ένδεκα της συμφωνίας θεσπίζει απαίτηση να διατηρούν τα συμβαλλόμενα μέρη έκαστο εντός της επικρατείας του περιεκτικούς νόμους περί ανταγωνισμού οι οποίοι να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά περιοριστικές συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μία ή πλείονες επιχειρήσεις.

 

(13 θ) Το άρθρο 11.6(2) του κεφαλαίου ένδεκα θεσπίζει υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών να συνεργάζονται σε σχέση με τις πολιτικές επιβολής εκάστου και στην επιβολή της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας εκάστου, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασίας στον τομέα της εφαρμογής του νόμου, κοινοποίησης, διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών μη εμπιστευτικού χαρακτήρα επί τη βάσει της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας που αφορά τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων που έχει υπογραφεί στις 23 Μαΐου 2009 (η "συμφωνία συνεργασίας").

 

(13 ι) Σκοπός της συμφωνίας συνεργασίας είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική επιβολή των περί ανταγωνισμού νόμων εκάστου συμβαλλομένου μέρους μέσω της προαγωγής της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού των συμβαλλομένων μερών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θα απαιτεί από την Επιτροπή να διατυπώνει το αίτημα η επιτροπή για τις ελεύθερες συναλλαγές με την Κορέα να προβαίνει στις αρμόζουσες δραστηριότητες επιβολής οσάκις πιστεύει ότι οι αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες που εκτελούνται στην Κορέα πλήττουν τα συμφέροντα της Κοινότητας, οσάκις η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτές οι αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες εμποδίζουν την πρόσβαση των Ευρωπαίων στην αγορά αυτοκινήτων της Κορέας.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(14) Η εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας απαιτεί να εγκρίνει η Επιτροπή ενιαίους όρους για την έγκριση προσωρινών και οριστικών μέτρων διασφάλισης, για την επιβολή μέτρων επιτήρησης και για την περάτωση της έρευνας και διαδικασία χωρίς λήψη μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, οι κανόνες και οι γενικές αρχές που διέπουν τον έλεγχο τον οποίο ασκούν τα κράτη μέλη στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή καθορίζονται εκ των προτέρων με κανονισμό ο οποίος θεσπίζεται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Μέχρι να εκδοθεί ο κανονισμός αυτός εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η οποία δεν ισχύει πλέον.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη παραπέμπει στην απαιτούμενη ευθυγράμμιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Ο παρών κανονισμός πρέπει να καλύπτει αποκλειστικώς εμπορεύματα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της Κορέας. Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται προϊόντα, τμήματα ή συστατικά προϊόντων τα οποία παράγονται σε ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή, όπως η Κεσόν. Πριν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και σε εμπορεύματα από ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή, ο παρών κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία Κατά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής πρέπει να διασφαλίζεται ιδιαίτερα η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κεφάλαιο 13 και στις ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της συμφωνίας σε εξωτερικές ζώνες παραγωγής, η οποία καθιστά αναγκαία μια ολοκληρωμένη ανάλυση του κατά πόσο τηρούνται εκεί οι διεθνείς κοινωνικές, εργασιακές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) «ενωσιακός κλάδος παραγωγής»: οι ενωσιακοί παραγωγοί στο σύνολό τους που παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης, ή οι ενωσιακοί παραγωγοί των οποίων η αθροιζόμενη παραγωγή ομοειδών ή ευθέως ανταγωνιστικών προϊόντων αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό της συνολικής ενωσιακής παραγωγής των εν λόγω προϊόντων·

(α) «ενωσιακός κλάδος παραγωγής»: οι ενωσιακοί παραγωγοί στο σύνολό τους που παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης, ή οι ενωσιακοί παραγωγοί των οποίων η αθροιζόμενη παραγωγή ομοειδών ή ευθέως ανταγωνιστικών προϊόντων αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό της συνολικής ενωσιακής παραγωγής των εν λόγω προϊόντων· Στην περίπτωση όπου το ομοειδές ή ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν είναι μόνον ένα από πλείονα που παράγονται από τους παραγωγούς που συνιστούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, ο κλάδος παραγωγής ορίζεται ως οι συγκεκριμένες δραστηριότητες που εμπλέκονται στην παραγωγή του ομοειδούς ή ευθέως ανταγωνιστικού προϊόντος·

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανό να κινηθούν δράσεις διασφάλισης κατά συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, όπως είναι αυτοκίνητα με κυβισμούς μηχανής που είναι κατώτεροι από ορισμένη τιμή. Η τροπολογία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή έχει την εξουσία να ερμηνεύει τον “κλάδο παραγωγής” κατά τη στενή έννοια, ως τους παραγωγούς της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντος.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) "κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας": σοβαρή ζημία η οποία είναι πέραν αμφιβολίας επικείμενη· για να διαπιστωθεί η ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, και όχι μόνο τυχόν ισχυρισμοί, εικασίες ή απομακρυσμένες πιθανότητες·

(γ) "κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας": σοβαρή ζημία η οποία είναι πέραν αμφιβολίας επικείμενη· για να διαπιστωθεί η ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας λαμβάνονται υπόψη τα επαληθεύσιμα πραγματικά περιστατικά, και όχι μόνο τυχόν ισχυρισμοί, εικασίες ή απομακρυσμένες πιθανότητες· προβλέψεις, εκτιμήσεις και αναλύσεις που γίνονται με βάση τους παράγοντες που καθορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5 λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη για να προσδιορισθεί η ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας·

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος ε α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εα) "ενδιαφερόμενα μέρη": μέρη που επηρεάζονται από τις εισαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τη σημασία του όρου "ενδιαφερόμενα μέρη".

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος ε β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εβ) «εμπορεύματα»: τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της Κορέας. Δεν περιλαμβάνονται προϊόντα ή συστατικά προϊόντων τα οποία παράγονται σε ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή, όπως η Κεσόν. Πριν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής και σε εμπορεύματα από ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή, ο παρών κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της συμφωνίας σε εξωτερικές ζώνες παραγωγής, η οποία καθιστά αναγκαία μια ολοκληρωμένη ανάλυση του κατά πόσο τηρούνται εκεί οι διεθνείς κοινωνικές, εργασιακές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας με συναπόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος ε γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εγ) “τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί”: συνθήκες όπου περιλαμβάνονται παράγοντες όπως η ικανότητα παραγωγής, τα ποσοστά χρησιμοποίησης, οι πρακτικές νομίσματος και οι συνθήκες εργασίας τρίτης χώρας όσον αφορά την κατασκευή εξαρτημάτων και υλικών που ενσωματώνονται στο σχετικό προϊόν·

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Κορέα περί επιστροφής δασμών δημιουργούν κίνητρα για να μετατοπίζει η Κορέα διαρκώς μεγαλύτερα τμήματα της παραγωγής της σε γειτονικές χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας. Πράγματι αυτές οι άλλες χώρες θα αποκομίζουν σημαντικά οφέλη δυνάμει της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Κορέα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να προβαίνουν σε οιεσδήποτε παραχωρήσεις. Η τροπολογία επιδιώκει να πραγματευθεί τα αποτελέσματα των διατάξεων επιστροφής δασμών τις οποίες περιλαμβάνει η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Κορέα διευρύνοντας την εστίαση των μέτρων διασφάλισης για να περιλαμβάνει παράγοντες στα τρίτα κράτη τα οποία αντλούν οφέλη από τις διατάξεις περί επιστροφής δασμών.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος ε δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εδ) "Περιφέρεια(ες)": ένα ή περισσότερα κράτη μέλη στην Ένωση.

Τροπολογία   23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένα μέτρο διασφάλισης μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όταν ένα προϊόν καταγωγής Κορέας, λόγω της μείωσης ή της κατάργησης των δασμών για το εν λόγω προϊόν, εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες, είτε σε απόλυτες τιμές είτε σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ομοειδούς ή ευθέως ανταγωνιστικού προϊόντος.

1. Ένα μέτρο διασφάλισης μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όταν ένα προϊόν ή μια οικονομική δραστηριότητας καταγωγής Κορέας, λόγω της μείωσης ή της κατάργησης των δασμών για το εν λόγω προϊόν ή δραστηριότητα εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες, είτε σε απόλυτες τιμές είτε σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ομοειδούς ή ευθέως ανταγωνιστικού προϊόντος ή δραστηριότητας.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Όταν, βάσει ιδίως των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, κρίνεται ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι για τη θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, σε μία ή περισσότερες περιφέρειες της Ένωσης, η Επιτροπή, αφού εξετάσει τις εναλλακτικές λύσεις, μπορεί να επιτρέπει, κατ' εξαίρεση, την εφαρμογή μέτρων εποπτείας ή διασφάλισης που περιορίζονται στην ή στις περιφέρειες αυτές, αν κρίνει ότι τα μέτρα αυτά, εφαρμοζόμενα σε αυτό το επίπεδο, είναι καταλληλότερα από τα μέτρα που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.

 

Τα μέτρα αυτά επιβάλλεται να είναι προσωρινά και να διαταράσσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα μέτρα εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θεσπίζει μια "περιφερειακή ρήτρα" σύμφωνα με το άρθρο 18 της γενικής διασφάλισης (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 260/2009).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφοι 3α και β (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Για να επιτυγχάνεται αποτελεσματική χρήση των μέτρων διασφάλισης η Επιτροπή (Eurostat) παρουσιάζει τριμηνιαία έκθεση παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές από την Κορέα που έχουν αντίκτυπο σε ευαίσθητους κλάδους στην ΕΕ ως αποτέλεσμα της συμφωνίας·

 

3β. Στην περίπτωση αποδεδειγμένου κινδύνου πρόκλησης ζημίας τον οποίον γνωστοποιεί ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής στην Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τη διεύρυνση του πεδίου παρακολούθησης για άλλους κλάδους παραγωγής που υφίστανται αντίκτυπο (ενδιαφερόμενα μέρη)·

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2 α

 

Παρακολούθηση

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τα την εξέλιξη των στατιστικών στοιχείων για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές κορεατικών προϊόντων, συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία σε τακτική βάση με τα κράτη μέλη και τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν επιμελώς κατάλληλα και καλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία.

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα στατιστικά στοιχεία και τις προβλέψεις της Κορέας και τρίτων για ένα φάσμα προϊόντων τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από την επιστροφή των τελωνειακών δασμών από την ημέρα έναρξης ισχύος της συμφωνίας.

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θεσπίζει κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτημα κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν είναι προφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.

1. Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Εσωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας, οιουδήποτε νομικού προσώπου ή οιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25% αυτής, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν είναι προφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις, όπως ορίζεται επί τη βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τους παράγοντες που νομιμοποιούνται να κινήσουν διαδικασίες, καθώς και του όρους που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να κινηθεί μία διαδικασία.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το αίτημα να κινηθεί έρευνα περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις προς επιβολή μέτρων διασφάλισης κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1. Το αίτημα, εν γένει, περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: το ποσοστό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος σε απόλυτες ή σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στο επίπεδο πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση της ικανότητας παραγωγής, στα κέρδη και τις ζημίες και στην απασχόληση.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφέστερο ποίες πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται για να κινήσει η Επιτροπή έρευνα.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για πέντε χρόνια από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά τα προϊόντα που εισάγονται έτοιμα από τη Δημοκρατία της Κορέας, όταν η αυξημένη εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδοθεί στο ότι στα έτοιμα προϊόντα ενσωματώθηκαν σε σημαντικό βαθμό τμήματα ή συστατικά τα οποία εισάχθηκαν στη Δημοκρατία της Κορέας από τρίτα κράτη, με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και τα οποία εμπίπτουν στο σύστημα επιστροφών ή απαλλαγών τελωνειακών δασμών.

Αιτιολόγηση

Η χρήση επιστροφών ή απαλλαγών δασμών από τη Δημοκρατία της Κορέας για τμήματα ή συστατικά που εισάγονται από τρίτα κράτη και ενσωματώνονται σε προϊόντα τα οποία διακινούνται μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, πρέπει να παρακολουθείται με μεγάλη προσοχή.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εάν οι τάσεις των εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας δείχνουν ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων διασφάλισης. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, που καθορίζονται βάσει των παραγόντων του άρθρου 4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε όλα τα κράτη μέλη εντός τριών εργάσιμων ημερών.

2. Τα κράτη μέλη ή ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ενημερώνουν την Επιτροπή εάν οι τάσεις των εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας δείχνουν ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων διασφάλισης. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, που καθορίζονται βάσει των παραγόντων του άρθρου 4, παράγραφος 5. Η Επιτροπή, εντός τριών εργάσιμων ημερών, μεταφορτώνει τις πληροφορίες αυτές στην πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου που προβλέπεται στο άρθρο 9 (Πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου) και αποστέλλει κοινοποίηση μεταφόρτωσης σε όλα τα κράτη μέλη, στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Ο τρόπος ενημέρωσης πρέπει να βασίζεται σε μια διαφανή διαδικασία που θα ενημερώνει τα κράτη μέλη, τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ενδεχόμενη κίνηση διαδικασίας.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η διαβούλευση με τα κράτη μέλη πραγματοποιείται εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής των πληροφοριών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10, με βάση τη διαδικασία του άρθρου 11.1. Εάν, μετά τη διαβούλευση, είναι προφανές ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία κινείται εντός ενός μηνός από τη λήψη των πληροφοριών από ένα κράτος μέλος.

3. Η διαβούλευση με τα κράτη μέλη πραγματοποιείται εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής των πληροφοριών από την Επιτροπή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10, με βάση τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 1. Εάν, μετά τη διαβούλευση, είναι προφανές ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που προσδιορίζονται βάσει παραγόντων που καθορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 5 που να δικαιολογούν έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία κινείται εντός ενός μηνός από την υποβολή αιτήματος από ένα κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εισαγωγής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής στο παράρτημα της συμφωνίας (επιστροφή ή απαλλαγή δασμών) μπορούν να χρησιμοποιούνται και για τη διεξαγωγή έρευνας για μέτρα διασφάλισης, όταν πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Οι επιστροφές και απαλλαγές δασμών μπορούν να ζημιώσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επομένως είναι σκόπιμη η αναφορά στο πρωτόκολλο καταγωγής των προϊόντων. Ο εντοπισμός ζημιών ή επιστροφών δασμών πρέπει να δικαιολογεί τη θέσπιση μέτρων διασφάλισης.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Μετά την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή αρχίζει έρευνα.

1. Μετά την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή αρχίζει έρευνα. Η περίοδος της έρευνας όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, αρχίζει την ημέρα κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση για τη διεξαγωγή έρευνας στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παρέχουν ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία, τα δε κράτη μέλη προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων. Όταν τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον ή όταν η διαβίβασή τους έχει ζητηθεί από ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή τα διαβιβάζει σε όλα τα κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι εμπιστευτικά. Εάν είναι εμπιστευτικά, διαβιβάζεται από την Επιτροπή μια μη εμπιστευτική περίληψή τους.

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παρέχουν ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία, τα δε κράτη μέλη προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων. Όταν τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον ή όταν η διαβίβασή τους έχει ζητηθεί από ένα κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, η Επιτροπή μεταφορτώνει τα στοιχεία στην Πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι εμπιστευτικά. Εάν είναι εμπιστευτικά, μεταφορτώνεται από την Επιτροπή μια μη εμπιστευτική περίληψή τους.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία διαβίβασης και ανταλλαγής στοιχείων.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η έρευνα, όποτε είναι εφικτό, περατώνεται εντός έξι μηνών από την έναρξή της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αρκούντως δικαιολογημένες από την Επιτροπή, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για περαιτέρω χρονικό διάστημα τριών μηνών.

3. Η έρευνα περατώνεται εντός 200 ημερών από την έναρξή της.

Αιτιολόγηση

Πρόταση για τον εξορθολογισμό του χρονικού διαστήματος. Αντί για X + X μήνες ή ημέρες, προτείνεται μέγιστος αριθμός 200 ημερών. Αντίθετα από τη διασφάλιση της ΣΟΕΣ που εκτείνεται σε ένα μάλλον μεγάλο χρονικό διάστημα, η διασφάλιση για την Κορέα αφορά μία μόνο χώρα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί συντομότερη περίοδος για μια ταχύτερη διαδικασία.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κατά την έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους σχετικούς αντικειμενικούς και ποσοτικοποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, και ιδίως το βαθμό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος, σε απόλυτες ή σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στα επίπεδα πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού, στα κέρδη και τις ζημίες, και στην απασχόληση.

5. Κατά την έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους σχετικούς αντικειμενικούς και ποσοτικοποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, και ιδίως το βαθμό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος, σε απόλυτες ή σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στα επίπεδα πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού, στα κέρδη και τις ζημίες, και στην απασχόληση. Ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι περιοριστικός και είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και άλλοι παράγοντες για τον καθορισμό της ζημίας, όπως αποθέματα, τιμές, απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου, ρευστότητα, και άλλοι παράγοντες που προκαλούν ή ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ή να υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία. Στην περίπτωση όπου το από τρίτη χώρα περιεχόμενο γενικώς αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 5 τοις εκατό του κόστους κατασκευής αυτού του προϊόντος, η Επιτροπή αξιολογεί επίσης ως παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής την ικανότητα παραγωγής, τα ποσοστά χρησιμοποίησης, τις πρακτικές νομίσματος και τις συνθήκες εργασίας στις σχετικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Κατά την έρευνα η Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα το κατά πόσο τηρεί η Δημοκρατία της Κορέας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στο κεφάλαιο 13 της συμφωνίας, τις επιπτώσεις των παραπάνω στη διαμόρφωση των τιμών και σε αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθώς και το αν ανακύπτει σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας για παραγωγούς ή μεμονωμένους ενωσιακούς κλάδους παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με προστατευτικά μέτρα σε αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Δημοκρατίας της Κορέας.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Κατά την έρευνα η Επιτροπή εκτιμά επίσης την τήρηση των ρυθμίσεων της συμφωνίας σχετικά με τους μη δασμολογικούς εμπορικούς περιορισμούς και το κατά πόσο ανακύπτει από τα παραπάνω τυχόν σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας για παραγωγούς ή μεμονωμένους ενωσιακούς κλάδους παραγωγής

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με προστατευτικά μέτρα σε αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Δημοκρατίας της Κορέας.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία γνωστοποίησαν τις απόψεις τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β), καθώς και οι αντιπρόσωποι της Δημοκρατίας της Κορέας, έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν γραπτού αιτήματος, να ελέγχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην Επιτροπή στα πλαίσια της έρευνας, εκτός από τα εσωτερικά έγγραφα τα οποία συντάσσουν οι αρχές της Ένωσης ή των κρατών μελών της, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την υποβολή της υπό εξέταση περίπτωσης, δεν είναι εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 9 και χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την έρευνα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους για τις εν λόγω πληροφορίες. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη εφόσον στηρίζονται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

6. Τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία γνωστοποίησαν τις απόψεις τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β), καθώς και οι αντιπρόσωποι της Δημοκρατίας της Κορέας, έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν γραπτού αιτήματος, να ελέγχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην Επιτροπή στα πλαίσια της έρευνας, εκτός από τα εσωτερικά έγγραφα τα οποία συντάσσουν οι αρχές της Ένωσης ή των κρατών μελών της, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την υποβολή της υπό εξέταση περίπτωσης, δεν είναι εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 9 και χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την έρευνα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους για τις εν λόγω πληροφορίες. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη εφόσον στηρίζονται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή δέχεται τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ακρόαση εφόσον τα τελευταία υποβάλουν εγγράφως σχετικό αίτημα εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την ανακοίνωση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας ότι είναι πιθανόν πράγματι να θιγούν από την έκβαση την έρευνας και ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι για να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους.

7. Η Επιτροπή δέχεται σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή δέχεται τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ακρόαση εφόσον τα τελευταία υποβάλουν εγγράφως σχετικό αίτημα εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την ανακοίνωση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας ότι είναι πιθανόν πράγματι να θιγούν από την έκβαση την έρευνας και ότι υπάρχουν λόγοι για να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους.

 

Η Επιτροπή δέχεται τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη εκ νέου σε ακρόαση εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι για να αναπτύξουν και πάλι τις απόψεις τους.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου. Επιπλέον, με τη νέα παράγραφο διευκρινίζεται ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να γίνουν δεκτά τουλάχιστον άπαξ ενώ θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί λόγοι για να αναπτύξουν και πάλι τις απόψεις τους.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Μέτρα εποπτείας

 

1. Όταν οι τάσεις στις εισαγωγές ενός προϊόντος που κατάγεται από τη Δημοκρατία της Κορέας είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να οδηγήσουν σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 2, οι εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος δύνανται να υπόκεινται σε προηγούμενη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Η απόφαση επιβολής εποπτείας λαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1.

 

3. Η διάρκεια ισχύος των μέτρων εποπτείας είναι περιορισμένη. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η ισχύς τους εκπνέει στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου που ακολουθεί το πρώτο εξάμηνο μετά τη θέσπιση των μέτρων.

 

4. Τα μέτρα εποπτείας δύνανται να περιορίζονται στο έδαφος μίας ή περισσότερων περιφερειών της Ένωσης, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Αιτιολόγηση

Με το άρθρο αυτό αναμένεται ότι θα υπάρξει κατάλληλος μηχανισμός εποπτείας με βάση τη γενική διασφάλιση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 260/2009).

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα προσωρινά μέτρα διασφάλισης εφαρμόζονται σε κρίσιμες περιπτώσεις, όταν μια καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, και αφού θα έχει προηγουμένως διευκρινιστεί ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης ή της κατάργησης ενός δασμού δυνάμει της συμφωνίας, και ότι οι εν λόγω εισαγωγές προκαλούν σοβαρή ζημία, ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία, στον εγχώριο κλάδο παραγωγής. Τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11.1.

1. Τα προσωρινά μέτρα διασφάλισης εφαρμόζονται σε κρίσιμες περιπτώσεις, όταν μια καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, και αφού θα έχει προηγουμένως διευκρινιστεί βάσει των παραγόντων του άρθρου 4, παράγραφος 5, ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης ή της κατάργησης ενός δασμού δυνάμει της συμφωνίας, και ότι οι εν λόγω εισαγωγές προκαλούν σοβαρή ζημία, ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία, στον εγχώριο κλάδο παραγωγής. Τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν ένα κράτος μέλος ζητήσει άμεση παρέμβαση της Επιτροπής και εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

2. Όταν ένα κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ζητήσουν άμεση παρέμβαση της Επιτροπής και εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Η περίοδος της έρευνας όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, αρχίζει την ημέρα κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση για την εφαρμογή προσωρινών μέτρων διασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και την ακριβή χρονική στιγμή.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα μέτρα που αναφέρει το παρόν άρθρο εφαρμόζονται σε κάθε προϊόν το οποίο τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς την Ένωση υπό τον όρο ότι δεν δύναται να μεταβληθεί ο προορισμός των εν λόγω προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Εισαγωγή ρήτρας αποστολής ανάλογης με αυτή του άρθρου 16, παράγραφος 5, της γενικής διασφάλισης (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 260/2009).

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν η λήψη διμερών μέτρων διασφάλισης κρίνεται περιττή, η έρευνα και η διαδικασία περατώνονται με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11.2.

1. Όταν η λήψη διμερών μέτρων διασφάλισης δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η έρευνα και η διαδικασία περατώνονται με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1.

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράσει αντίρρηση στο σχέδιο απόφασης σε ό,τι αφορά την επιβολή διμερών μέτρων διασφάλισης με το σκεπτικό ότι η απόφαση αυτή αναιρεί την πρόθεση του νομοθέτη, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο απόφασης. Η Επιτροπή, έχοντας λάβει υπόψη τους λόγους για την άρνηση και εντός των χρονικών περιθωρίων της εν εξελίξει διαδικασίας, δύναται να υποβάλει νέο σχέδιο απόφασης στην επιτροπή, ή να υποβάλει, σύμφωνα με τη Συνθήκη, πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί καθώς και τους λόγους που της επιβάλουν να πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπο.

 

3. The Commission shall publish a report setting forth its findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law with due regard to the protection of confidential information within the meaning of Article 9.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της διαδικασίας της συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση "επιτροπολογίας", καθώς και της διαδικασίας της συμβουλευτικής επιτροπής (άρθρο 4) που προτείνεται στην πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2010)0083), και προσθήκη νέας παραγράφου για να τονισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.1, λαμβάνεται απόφαση για την επιβολή οριστικών διμερών μέτρων διασφάλισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11.2.

Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.1, λαμβάνεται απόφαση για την επιβολή οριστικών διμερών μέτρων διασφάλισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1.

 

Η Επιτροπή δημοσιεύει, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9, έκθεση που περιλαμβάνει περίληψη των πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού επί των οποίων στηρίζεται η διαπίστωση.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της διαδικασίας της συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση "επιτροπολογίας", καθώς και της διαδικασίας της συμβουλευτικής επιτροπής (άρθρο 4) που προτείνεται στην πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2010)0051), και προσθήκη παραγράφου για να τονισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης, τα μέτρα διασφάλισης εξακολουθούν να εφαρμόζονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης.

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό δεν διευκρινίζεται εάν τα μέτρα παραμένουν εν ισχύι (ή εάν τα τέλη πρέπει να εισπραχθούν) στη διάρκεια της περιόδου έρευνας της επανεξέτασης εν όψει της λήξεως του μέτρου διασφάλισης. Σε συμφωνία με την πρακτική της ΕΕ σε ό,τι αφορά τα μέσα εμπορικής άμυνας, θα ήταν σκόπιμο να απαιτηθεί η διατήρηση των μέτρων για ολόκληρη την περίοδο της επανεξέτασης.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμα, διαφανή και εύκολα στον εντοπισμό και στον έλεγχο όλα τα αναγκαία για μια έρευνα δεδομένα και στατιστικές. Η Επιτροπή δεσμεύεται, τη στιγμή που θα υπάρχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις, να συγκροτήσει μία τηλεματική πύλη με κωδικό πρόσβασης, την οποία θα διαχειρίζεται η ίδια και μέσω της οποίας θα διαβιβάζονται όλες οι σχετικές όχι υπό το πνεύμα του παρόντος άρθρου εμπιστευτικές πληροφορίες. Πρόσβαση στην τηλεματική πύλη διατίθεται κατόπιν αιτήσεως στα κράτη μέλη, στον καταχωρημένο ενωσιακό κλάδο παραγωγής, στην Εσωτερική Συμβουλευτική Ομάδα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία κρίσιμα για τον προσδιορισμό του κατά πόσον οι ενδείξεις πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο που σχετίζεται με την έρευνα.

 

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν. Κάθε πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή κάθε πληροφορία η οποία παρασχέθηκε εμπιστευτικά, οι οποίες ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, δεν κοινοποιούνται χωρίς ρητή εξουσιοδότηση του παρόχου των πληροφοριών αυτών.

Αιτιολόγηση

Με τη διάταξη αυτή, επιδιώκεται η θέσπιση κανόνων για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση της πλατφόρμας επιγραμμικού περιεχομένου.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου για το κοινό καθεστώς εισαγωγών. Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου για το κοινό καθεστώς εισαγωγών.

Αιτιολόγηση

Οι διαδικαστικές διατάξεις για την επιτροπή περιγράφονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1. Τυχόν παραπομπή στο άρθρο 4 του κανονισμού 260/2009 θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισημίες.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

Έκθεση

 

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση της ρήτρας διασφάλισης. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της εκτέλεσης της συμφωνίας και την τήρηση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων όσον αφορά τους εμπορικούς περιορισμούς.

 

2. Ειδικό μέρος της έκθεσης αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κεφάλαιο 13 της συμφωνίας καθώς και τις δραστηριότητες της Εσωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας και του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

3. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης περίληψη των στατιστικών στοιχείων και της εξέλιξης του εμπορίου με την Κορέα. Γίνεται ειδική μνεία στα αποτελέσματα της παρακολούθησης της επιστροφής των τελωνειακών δασμών.

 

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή εντός ενός μηνός σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, προκειμένου να παρουσιάσει και να εξηγήσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της συμφωνίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συντάσσεται ετησίως μια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση ολόκληρης της ΣΕΕ μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας και σχετικά με την τήρηση όλων των διατάξεών της, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εμπορικούς περιορισμούς καθώς και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η κοινή εμπορική πολιτική εμπίπτει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ένωσης, δεν χρειάζεται να θεσπιστεί διαδικασία με την οποία τα κράτη μέλη θα μπορούν να ψηφίσουν με ειδική πλειοψηφία κατά ενός σχεδίου μέτρου της Επιτροπής. Η επιβολή μέτρων διασφάλισης αποφασίζεται αφού εξετασθούν οι όροι που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εξέταση που συνιστά εν πολλοίς οικονομική αξιολόγηση. Όταν οι όροι αυτοί πληρούνται, δεν θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ή πολιτικής επιλογής και, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται απόφαση του κράτους μέλους κατά του σχεδίου της Επιτροπής.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε ένα μήνα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται αναφορά στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (η αναφορά στο άρθρο 5, παράγραφος 6, οφείλεται σε παραδρομή στην πρόταση της Επιτροπής).

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Ενημέρωση

 

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία της ρήτρας διασφάλισης. Η έκθεση περιλαμβάνει περίληψη των αιτημάτων για την κίνηση διαδικασιών, των ερευνών και των αποτελεσμάτων τους, των ερευνών και των διαδικασιών που ολοκληρώθηκαν χωρίς τη λήψη μέτρων, την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης ή οριστικών μέτρων, και την αιτιολόγηση κάθε απόφασης για τα θέματα αυτά, συνοδευόμενη από περίληψη των συναφών στοιχείων και περιστατικών.

 

2. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης περίληψη των στατιστικών στοιχείων και της εξέλιξης του εμπορίου με την Κορέα. Γίνεται ειδική μνεία στα αποτελέσματα της παρακολούθησης της επιστροφής των τελωνειακών δασμών.

 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή εντός ενός μηνός σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προκειμένου να παρουσιάσει και να εξηγήσει τυχόν θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης, την επιστροφή των τελωνειακών δασμών ή, γενικότερα, τη συμφωνία.

Αιτιολόγηση

Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται στον κανονισμό η σαφής υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11β

 

Διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής

 

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 14 (επιστροφή ή απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς) του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των "καταγόμενων προϊόντων" ή "προϊόντων καταγωγής" και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας της συμφωνίας (στο εξής "πρωτόκολλο κανόνων καταγωγής"), η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των στατιστικών στοιχείων για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, εάν είναι απαραίτητο, και ανταλλάσσει τα στοιχεία αυτά, και υποβάλλει έκθεση σχετικά τα συμπεράσματά της, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους ενδιαφερόμενους ενωσιακούς κλάδους παραγωγής. Η παρακολούθηση αρχίζει από τη στιγμή της προσωρινής εφαρμογής και η ανταλλαγή των στοιχείων πραγματοποιείται ανά δίμηνο.

 

Πέραν των δασμολογικών κλάσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14, παράγραφος 1, του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής, η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, κατάλογο των βασικών δασμολογικών κλάσεων που δεν αφορούν αποκλειστικά την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά είναι σημαντικοί για την κατασκευή αυτοκινήτων και άλλους συναφείς τομείς. A specific monitoring shall be carried out as laid down in Article 14(1) of the Agreement.

 

2. Μετά από αίτημα κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα κατά πόσον πληρούνται οι όροι επίκλησης του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής και υποβάλλει τα συμπεράσματά της εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή αιτήματος. Μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής στην οποία αναφέρεται το άρθρο 207, παράγραφος 3, εδάφιο 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή ζητεί διαβουλεύσεις με την Κορέα όποτε πληρούνται οι όροι του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.

 

3. Διαφορά δέκα ποσοστιαίων μονάδων θεωρείται "σημαντική" για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2.1 α του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής κατά την αξιολόγηση της αύξησης του δείκτη εισαγωγών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων στην/εντός της Κορέα/ς σε σύγκριση με την αύξηση του δείκτη εξαγωγών τελικών προϊόντων από την Κορέα στην ΕΕ. Αύξηση της τάξης του 10% θεωρείται "σημαντική" για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2.1 β του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής κατά την αξιολόγηση της αύξησης των εξαγωγών τελικών προϊόντων από την Κορέα στην ΕΕ σε απόλυτους αριθμούς ή σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή. Αυξήσεις μικρότερες των κατώτατων αυτών ορίων μπορούν να θεωρηθούν "σημαντικές" εξεταζόμενες κατά περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Με τη διάταξη αυτή, ο κανονισμός αναμένεται να δώσει απάντηση στις ανησυχίες που διατύπωσαν πολλές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ένωσης, καθώς και η βιομηχανία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της. Θεσπίζεται ειδική διάταξη για την εφαρμογή του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 23 Απριλίου 2007 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Δημοκρατία της Κορέας με σκοπό την σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της χώρας αυτής. Η συμφωνία μονογραφήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009.

Στη συμφωνία έχει ενσωματωθεί διμερής ρήτρα διασφάλισης που παρέχει τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής του δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) όταν, λόγω της ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών, οι εισαγωγές πραγματοποιούνται σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτες τιμές ή σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης ο οποίος παράγει το ομοειδές ή το ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν.

Προκειμένου το μέτρο αυτό να είναι λειτουργικό, η εν λόγω ρήτρα διασφάλισης πρέπει να ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνον για διαδικαστικούς λόγους σχετικούς με την εφαρμογή του, αλλά κυρίως επειδή είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται τα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων μερών. Η συνημμένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνιστά το νομοθετικό μέσο για την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι η νομοθετική εξουσία επί του Κανονισμού αυτού πρέπει να περιορισθεί στα θέματα της εφαρμογής του, αποφεύγοντας την τροποποίηση μονομερώς των βασικών του στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στην Συμφωνία και την έγκριση μέτρων αντίθετων προς το πνεύμα των συμφωνηθέντων με την Νότια Κορέα. Δεν πρέπει λ.χ. να τροποποιηθεί τι είδος των μέτρων διασφάλισης, ο χρόνος της εφαρμογής τους ή η περίοδος κατά την οποία θα είναι δυνατή η προσφυγή της εν λόγω ρήτρας διασφάλισης.

Πρόθεση του εισηγητή είναι να υπάρξει μία αποτελεσματική αλλά και εφαρμόσιμη ρήτρα. Η ρήτρα πρέπει να είναι ένα όργανο που θα μπορεί πράγματι να τεθεί σε εφαρμογή για την πρόληψη σοβαρής ζημίας και να επιτρέψει στις βιομηχανίες να προσαρμοσθούν στους νέους κανόνες του παιχνιδιού. Προς τον σκοπό αυτό, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να κατατεθούν οι εξής προτάσεις:

Κατάλληλος χρόνος και προθεσμίες

Η ερευνητική διαδικασία πρέπει να περατωθεί σε 200 ημέρες το πολύ, όσο και η περίοδος εφαρμογής των προσωρινών μέτρων, ώστε η βιομηχανία να μην μείνει απροστάτευτη όσο διαρκεί η έρευνα. Πρόκειται για περίοδο υπεραρκετή για την ολοκλήρωση μιας έρευνας, δεδομένου ότι το ζητούμενο είναι η ανάλυση της κατάστασης αποκλειστικώς σε μία μόνον χώρα.

Προτείνονται επίσης διάφορες τροπολογίες που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της στιγμής έναρξης της ερευνητικής διαδικασίας. Θα θεωρείται ότι έχει αρχίσει την στιγμή κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση να αρχίσει ή όταν εγκρίνονται προσωρινά μέτρα διασφάλισης.

Μέτρα διασφάλισης σε περιφερειακό επίπεδο

Ο εισηγητής προτείνει να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής μέτρων διασφάλισης σε περιφερειακό επίπεδο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τρόπο που να αλλοιώνουν το λιγότερο δυνατό την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι πραγματικότητες των κρατών μελών διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και ότι οι βιομηχανίες τους ενδέχεται να επηρεασθούν με πολύ διαφορετικό τρόπο από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Νότια Κορέα. Είναι απαραίτητο οι περισσότερο πληττόμενες βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος ή σε περισσότερα να μπορούν να προσφύγουν σε μέτρα διασφάλισης σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να προσαρμοσθούν στην νέα κατάσταση.

Πρόκειται για μέτρο απαραίτητο, σε αρμονία προς τους στόχους της ρήτρας και ανάλογο προς την κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπισθεί λαμβανομένου υπόψη του τεράστιου μεγέθους της αγοράς που ανοίγεται για τις κορεατικές εξαγωγές και του γεγονότος ότι θα είναι δυνατή η προσφυγή στην ρήτρα αυτή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι του ορίου των δέκα ετών μετά την κατάργηση των δασμών.

Συμμετοχή της βιομηχανίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο εισηγητής προτείνει να μπορούν η βιομηχανία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσουν την κίνηση ερευνητικής διαδικασίας και την εφαρμογή προσωρινών μέτρων και την εξασφάλιση της πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουν σχέση με τις διαδικασίες έρευνας. Προτείνεται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία να μπορεί να γίνει ανταλλαγή όλων των μη εμπιστευτικών πληροφοριών που διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να ενημερώνεται με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν σχέση με τις διαδικασίες έρευνας της διασφάλισης.

Απόδειξη

Ο εισηγητής έχει την άποψη ότι είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί επακριβώς το είδος της απόδειξης που είναι απαραίτητη για την λήψη της απόφασης να κινηθούν οι διαδικασίες για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας και βεβαιότητας για τις βιομηχανίες που θα μπορούσαν να ζημιωθούν. Προτείνεται να βασίζεται η απόδειξη στους παράγοντες που ορίζονται από τον Κανονισμό κατά την φάση της έρευνας. Ο εισηγητής προτείνει στους παράγοντες αυτούς να περιληφθούν και άλλοι οι οποίοι να είναι κατάλληλοι για τον καθορισμό της σοβαρής ζημίας ή του κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας.

Παρακολούθηση και μέτρα επιτήρησης

Η Επιτροπή πρέπει να ασκεί αυστηρή παρακολούθηση, από την πρώτη μέρα έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, της εξέλιξης των εξαγωγών και των εισαγωγών μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς που ενδέχεται να ζημιωθούν περισσότερο.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί κατάλληλος μηχανισμός για την επιβολή μέτρων επιτήρησης προκειμένου να αντιμετωπισθούν καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην βιομηχανία της Ένωσης.

Ενημέρωση

Ο εισηγητής προτείνει η Ε να αιτιολογεί δεόντως τις αποφάσεις της οι οποίες συνεπάγονται την ολοκλήρωση διαδικασιών χωρίς ή με την λήψη μέτρων.

Προτείνει επίσης να εκδίδει η Επιτροπή κάθε χρόνο δημόσια έκθεση η οποία να περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των αιτήσεων για την κίνηση διαδικασίας έρευνας, τις έρευνες και τα πορίσματά τους, καθώς και τις αποφάσεις για την επιβολή προσωρινών ή οριστικών μέτρων και να παρουσιάζει τις στατιστικές σχετικά με την εξέλιξη του εμπορίου με την Νότια Κορέα, και στην οποία θα γίνεται ειδική μνεία στα στοιχεία που έχουν σχέση με τις επιστροφές δασμών (Duty Draw-Back).

Το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θα μπορούν να απαιτήσουν, εντός προθεσμίας ενός μηνός, την εμφάνιση της Επιτροπής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου προκειμένου να αναλυθεί οιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης, της επιστροφής δασμών ή της Συμφωνίας γενικώς.

Επιστροφή δασμών

Ο εισηγητής έλαβε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες ορισμένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως της βιομηχανίας ή των συνδικάτων μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις συνέπειες της επιστροφής δασμών και εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να καθορισθούν ορισμένα κριτήρια ως προς την εφαρμογή του άρθρου 14 του Πρωτοκόλλου σχετικά με την καταγωγή, ώστε να εξασφαλισθεί η ουσιαστική λειτουργία των διατάξεών του και η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με τους σημαντικούς παράγοντες.

Επιτροπολογία

Ο παρών Κανονισμός διεβιβάσθη στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια στιγμή κατά την οποία δεν είχε ακόμη αρχίσει η αναθεώρηση των οργάνων που διαχειρίζονται τις εξουσίες εφαρμογής που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 291 (2) της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία λήψεως των αποφάσεων θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τις διατάξεις που θα εγκριθούν εν τέλει επί του θέματος. Δεδομένου ότι η Κοινή Εμπορική Πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιβολή μέτρων διασφάλισης πρέπει να βασίζεται σε οικονομική αξιολόγηση, δεν θα πρέπει να υπάρχει ενδεχόμενο λήψεως απόφασης από τα κράτη μέλη εναντίον απόφασης της Επιτροπής.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.2.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

25.2.2010

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

28.6.2010

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουνίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου