Eljárás : 2008/0263(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0211/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0211/2010

Viták :

PV 05/07/2010 - 16
CRE 05/07/2010 - 16

Szavazatok :

PV 06/07/2010 - 6.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0258

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 195kWORD 132k
2010. június 28.
PE 441.309v05-00 A7-0211/2010

a Tanács által az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából az első olvasat során kialakított álláspontról

(06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Anne E. Jensen

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács által az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából az első olvasat során kialakított álláspontról

(06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06103/4/2010 – C7-0119/2010),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0887)

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 71. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0512/2008),

–   tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére

–   tekintettel első olvasatban elfogadott álláspontjára(1),

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. május 13-i véleményére(2) ,

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel eljárási szabályzata 70. és 72. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0211/2010),

1.  jóváhagyja a Tanács álláspontját

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek

(1)

Elfogadott szövegek, 2009.4.23., P6_TA(2009)0283.

(2)

HL C 277., 2009.11.17., 85. o.


INDOKOLÁS

1.  Háttér és az eljárásra vonatkozó észrevételek

2008. december 16-án a Bizottság benyújtotta az Európai Parlamenthez (EP) és a Tanácshoz az intelligens közlekedési rendszereknek (ITS) a közúti közlekedés területén való kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret megállapításáról szóló irányelvre irányuló javaslatot(1). A javasolt irányelv jogi keretet biztosít a Bizottság javaslatát kísérő, az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásának európai bevezetésére vonatkozó cselekvési terv(2) végrehajtásához.

A Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. április 13-án fogadta el véleményét a Bizottság javaslatáról.(3) A Régiók Bizottsága a vele folytatott konzultáció ellenére úgy határozott, hogy nem nyilvánít véleményt.(4)

2009. április 23-i ülésén az Európai Parlament első olvasatban a Bizottság javaslatát módosító jogalkotási állásfoglalást(5) fogadott el.

Az európai adatvédelmi biztos 2009. július 22-én fogadta el véleményét a Bizottság javaslatáról.(6)

2009. július 21-i ülésén a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) megerősítette az EP hatodik jogalkotási ciklus során elfogadott első olvasatbeli álláspontját, az előadó pedig felhatalmazást kapott a Tanáccsal való egyeztetésre annak érdekében, hogy második olvasatban hamar megállapodás szülessen.

Az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseivel, valamint az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló együttes nyilatkozattal(7) összhangban a Tanács és az Európai Parlament között több alkalommal informális kapcsolatfelvételre került sor annak érdekében, hogy második olvasatban hamar megállapodás alakuljon ki. A két intézmény illetékes testületei(8) így megállapodásra jutottak, amelyet a COREPER 2009. december 9-én és 2010. március 10-én, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság pedig elnökének 2009. december 16-i és 2010. március 11-i levele révén megerősített.

A Tanács 2010. május 10-én az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkében meghatározott, a megállapodást magában foglaló rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően elfogadta az első olvasatban kialakított álláspontját.

2.  A Bizottság javaslata: célok és fő elemek

Az általános célkitűzés (hatály) az ITS-ek összehangolt kiépítésére és használatára vonatkozó keret megállapítása, valamint a közúti közlekedéssel kapcsolatos előírások kidolgozása, ideértve a más közlekedési módokhoz való kapcsolódást is.

A konkrét célkitűzések között szerepel a rendszerek együttműködtethetőségének fokozása, a zavartalan hozzáférés biztosítása, a szolgáltatások folyamatosságának előmozdítása, valamint az ITS-ek valamennyi érintettje közötti hatékony együttműködési mechanizmus létrehozása.

A tagállamok kötelezettségei az együttműködtethető ITS-alkalmazások és -szolgáltatások összehangolt kiépítését és használatát hivatottak biztosítani.

A Bizottság által az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően a tagállamok képviselőiből álló bizottság (európai ITS-bizottság) segítségével elfogadott közös előírások különösen négy prioritási területre terjednek ki:

1. A közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása

2. A forgalom- és teherforgalom-irányítási ITS-szolgáltatások folyamatossága az európai közlekedési folyosókon és az agglomerációkban

3. A közúti biztonsággal és védelemmel kapcsolatos ITS-alkalmazások

4. A járműveknek a közlekedési infrastruktúrába való integrálása.

Létrejön egy európai ITS-tanácsadó csoport, amelybe meg kell hívni az ITS érintettjeinek képviselőit.

A javaslat szerint a nemzeti szervek által kiadott típusjóváhagyások kölcsönös elismerésének ki kell terjednie a közúti infrastruktúrához kapcsolódó berendezésekre és szoftverekre.

A javaslat szerint az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseknek garantálniuk kell a magánélet védelmét és a biztonságot.

A tagállamoknak szem előtt kell tartaniuk a hatékonyság, a költséghatékonyság, a földrajzi folyamatosság és együttműködtethetőség, valamint a kidolgozottsági fok alapelveit.

3.  A Parlament első olvasata

A Parlament igen jelentős többséggel (529 támogató, 42 ellenszavazattal és 16 tartózkodás mellett), első olvasatban elfogadott jogalkotási állásfoglalása 58 módosítást tartalmazott. Az EP e módosításainak célja elsősorban az ITS-ek összehangolt és egységes kiépítésének és együttműködtethető használatának támogatása, valamint az ITS-alkalmazások és -szolgáltatások majdani alkalmazási keretének meghatározása. A legfontosabb módosítások a következőket érintik:

Tárgy és hatály: A Parlament megfogalmazta az ITS egységes kiépítésének és használatának szükségességét, ideértve az együttműködtethető ITS-eket is (6. módosítás), továbbá hogy az irányelvet a közúti közlekedés területén az utazók, járművek és az infrastruktúra, továbbá azok interakciói számára szánt valamennyi ITS-re, beleértve a városi közlekedést is, valamint a más közlekedési módokkal való kapcsolódási pontokra kell alkalmazni (7. módosítás). A veszélyeztetett közúthasználókkal (10., 11., valamint 59., 50. és 55. módosítás), valamint a forgalomirányítással és a mobilitás kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket, ideértve a multimodális, átjárható jegyrendszerre vonatkozó rendelkezést is (9. módosítás), az irányelv hatálya és az előírások részeként fogadták el.

A közös előírások elfogadása a javasolt négy kiemelt területre korlátozódna, míg törölték azt a lehetőséget, hogy a Bizottság a komitológia (ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás) révén módosíthatná az előírások tartalmát (19. és 37. módosítás). Ha szükséges, előírásokat kell kidolgozni az együttműködtethetőséggel és a felelősséggel kapcsolatosan, továbbá meg kell határozni a szolgáltatók kötelezettségeit (23. és 24. módosítás). Kívánatos volna az előírások és célok elfogadását megelőzőn hatásvizsgálatot készíteni, továbbá azok végrehajtásának időkeretét meghatározni (26. és 43. módosítás).

Az alábbi négy kiemelt területen meghatározták a TEN-T hálózat számára nyújtott ITS-alkalmazások és -szolgáltatások minimumszintjét, amelyek tekintetében a Bizottság határozná meg az azok kötelező kiépítésével és használatával kapcsolatos előírásokat (12. és 20. módosítás).

a) az EU egészére kiterjedő, valós idejű forgalmi és utazási információs szolgáltatások;

b) az ingyenesen hozzáférhető minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok és eljárások;

c) az e-segélyhívó egész Európában történő összehangolt bevezetése;

d) a tehergépkocsik és haszongépjárművek számára biztonságos parkolóhelyek, valamint a telematikusan vezérelt parkolási és foglalási rendszerek biztosításához szükséges intézkedések.

A tagállamok ITS kiépítésére vonatkozó kötelezettségei, amennyiben lehetséges, kiterjednének a visszamenőleges kompatibilitásra (14. módosítás), vonatkoznának a közlekedés valamennyi módjára és az azok közötti kapcsolódásokra (57. módosítás), a földrajzi széttagoltság és a földrajzi folyamatosság hiánya kialakulásának elkerülésére (15. módosítás), és különös rendelkezést tartalmaznának az alaki sajátosságokra vonatkozóan (18. módosítás).

Az adatvédelemre vonatkozóan a Parlament a magánélet védelmét, az anonim adatok használatát és a személyes adatok felhasználásának korlátozását, illetve a feldolgozásukhoz adott előzetes hozzájárulás lehetőségét kívánta biztosítani (32–36. módosítás).

A típusjóváhagyással kapcsolatban a Parlament egy sor új rendelkezést vezet be az ITS-szoftveralkalmazások és a piaci megfelelőség (27–29. módosítás), valamint a műszaki szabványok és szabályok (30. és 31. módosítás) terén.

4. A Tanács első olvasatának értékelése és észrevételek

A Tanács támogatja a Parlament és a Tanács illetékes testületei között az informális háromoldalú egyeztetések során kialakult megállapodást.

A Parlamentnek csak néhány módosítását nem építették be teljes körűen, részben vagy elviekben a Tanács szövegébe (2., 5., 16., 53., 12., 21. és 57. módosítás). A szöveg kiterjed azokra a területekre, amelyek irányába az EP meghatározó érdeklődést mutatott (pl. hatály, veszélyeztetett közúthasználók, az ITS kulcsfontosságú területeire vonatkozó előírások, felelősség és adatvédelem). A szöveg kiegészült néhány új elemmel, pl. a nem kötelező érvényű intézkedések elfogadásával, míg más elemeket pontosítottak, pl. a kiépítésre, a szabványokra és a megfelelőségértékelésre vonatkozó rendelkezéseket.

Tárgy és hatály: Az 1. cikk (1) bekezdése kiterjed az ITS-ek egységes kiépítésére és kiegészül a határokon átnyúló dimenzióval. Megfogalmazták a veszélyeztetett közúthasználók meghatározását (4. cikk), és az I. melléklet a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos rendelkezéseket (III. kiemelt terület, 4,2. pont), míg a II. melléklet a) pontja az ehhez kapcsolódó elveket állapítja meg. A városi dimenziót és a multimodális, átjárható jegyrendszert az ITS-architektúrákra, illetve a forgalom folyamatosságára vonatkozó előírások foglalják magukban (I. melléklet).

A négy kiemelt területen megerősítették a közös előírások és szabványok elfogadását (2. cikk). Az együttműködtethetőségre és a folyamatosságra vonatkozó előírásokat előreláthatóan a 6. cikk (1) és (3) bekezdése foglalja magában, adott esetben a 6. cikk (4) bekezdésében kitérve a különböző érdekeltekre vonatkozó funkcionális, technikai, szervezési és szolgáltatási rendelkezésekre. Még az előírások elfogadását megelőzően szükség van hatásvizsgálat elvégzésére.

Kiépítés (5. cikk): Míg a Tanács elfogadta a Parlament azon elképzelését, miszerint az ITS kiemelt területein belül kiemelt intézkedéseket kellene meghatározni, az ITS-ek automatikus vagy kötelező kiépítésének a Parlament által javasolt megoldását nem tudta elfogadni, elsősorban annak ismeretlen pénzügyi vonzatai miatt. Ehelyett megállapodás született arra vonatkozóan, hogy rendes jogalkotási eljárás (korábban együttdöntési eljárás) keretében a kiépítés kérdésével egy jogalkotási javaslat foglalkozzon majd, tizenkét hónappal az előírások elfogadása után (6. cikk (2) bekezdés).

Az ITS-ekre vonatkozó előírások elfogadásával kapcsolatos hat kiemelt intézkedés (3. cikk) megfelel a Parlament által az első olvasatban az ITS minimumszintjeként meghatározott négy kiemelt területnek. A Bizottság nyilatkozatot adott ki, amely kötelezettségvállalást tartalmaz az előírások szigorú ütemezés szerinti, gyors elfogadására:

a)        az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások; (2014)

b)        az EU egészére kiterjedő, valós idejű forgalmi információs szolgáltatások; (2013)

c)        a közúti biztonsággal kapcsolatos, a felhasználók számára térítésmentesen hozzáférhető minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok és eljárások; (2012)

d)        az EU egészére kiterjedő, együttműködtethető, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások; (2012)

e)        a tehergépkocsik és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtása; (2012)

f)         a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó foglalási szolgáltatások nyújtása; (2013).

Az adatvédelem (10. cikk) tekintetében a szöveg teljes mértékben megegyezik a Parlament módosításainak tartalmával.

A felelősség (11. cikk) tekintetében az irányelv kiegészül egy rendelkezéssel annak érdekében, hogy hatálya kiterjedjen az uniós jog szerinti termékekre. Az ITS-szolgáltatások terén a Bizottság iránymutatások elfogadása céljából nyilatkozatot adott ki.

Komitológia/felhatalmazáson alapuló jogi aktusok: A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó komitológiai rendelkezések helyébe a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lépnek (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke). A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszerének keretében elfogadja az I. mellékletben meghatározott előírásokat, kezdve a kiemelt intézkedések alatt felsoroltakkal. A Bizottság részére adott felhatalmazás időtartamát hét évben állapították meg.

5.   Az ajánlás tartalma

Az előadó javasolja a Tanács első olvasatának elfogadását. A Tanács szövegének tartalma jelentős mértékben megegyezik a Parlament első olvasatával. A szöveg a svéd és a spanyol elnökség, illetve a Parlament egyeztetőcsoportja között 2009 októberétől 2010 márciusáig tartó fáradságos egyeztetések eredményeképp jött létre.

Az előadó a következőket kívánja kiemelni:

- az ITS-sel kapcsolatos önkéntes alapú megközelítés nem bizonyult működőképesnek, valamint szükség van a szabványosítás minimális szintjére, ha azt akarjuk, hogy a felhasználók képesek legyenek használni az ITS-eket utazásaik során.

- a Tanács hozzáállása drasztikusan megváltozott az elmúlt időszakban, mivel kezdetben a tagállamok ellenezték a kérdés jogalkotási szöveg keretében való megoldását.

Az ITS-irányelv elfogadása felgyorsítja az ITS-megoldásoknak a közúti közlekedés területén történő kiépítését, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódását, ami az elmúlt években lassan haladt. A szétaprózott kiépítés problémájával szembesülve, amely a foltszerűen kialakuló nemzeti, regionális és helyi megoldások szövevényéhez vezet, az új ITS-irányelv uniós keretet biztosít az ITS egységes kiépítéséhez.

A megállapodás tehát előkészíti az utat az ITS-alkalmazásokkal kapcsolatos lemaradások behozásához, és kiküszöböli az utazás hiányosságait azáltal, hogy a közlekedést még hatékonyabbá, biztosabbá és biztonságosabbá teszi, egyúttal hozzájárul a tisztább közlekedés megvalósítására irányuló politikai célkitűzéshez is.

(1)

COM(2008) 887 végleges - 2008/0263 (COD)

(2)

. COM(2008) 886 végleges/2

(3)

. HL C 277., 2009.11.17., 85. o.

(4)

. Régiók Bizottsága, 2009.március 13-i határozat.

(5)

T6–0283/2009.

(6)

. HL C 47., 2010.2.25., 6. o.

(7)

. HL C 145., 2007.6.30., 5. o.

(8)

. A COREPER és a TRAN bizottság.


MELLÉKLET

Az intelligens közlekedési rendszerekről szóló irányelv

Eddigi lépések, valamint az EP egyeztetőcsoportja (1) és a Tanács elnöksége közötti informális egyeztetések

Dátum

Helyszín

Az intelligens közlekedési rendszerekről szóló irányelvvel kapcsolatos ülés

2009

április 23.

Strasbourg

Az EP elfogadja első olvasatát

július 21.

Brüsszel

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsági ülése: az első olvasat megerősítése és az egyeztetések megkezdésére való felhatalmazásra vonatkozó határozat

október 14.

Brüsszel

Első informális háromoldalú technikai egyeztetés / svéd elnökség*

november 3.

Brüsszel

Második informális háromoldalú technikai egyeztetés*

november 10.

 

Brüsszel

 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsági ülése: visszajelzés

Harmadik informális háromoldalú technikai egyeztetés*

november 19.

Brüsszel

Negyedik informális háromoldalú technikai egyeztetés*

november 24.

Strasbourg

Első informális háromoldalú egyeztetés / svéd elnökség**

december 1.

Brüsszel

Második informális háromoldalú egyeztetés / svéd elnökség**

december 2.

Brüsszel

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsági ülése: visszajelzés

december 8.

 

Brüsszel

 

Harmadik informális háromoldalú egyeztetés / svéd elnökség**

Megállapodás az irányelv érdemi részéről

december 16.

Strasbourg

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság koordinátorainak ülése: visszajelzés

A TRAN elnökének levele az irányelv komitológiai rendelkezések nélküli érdemi részéről való megállapodás megerősítéséről és a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazításról

2010

március 3.

Brüsszel

Negyedik informális háromoldalú egyeztetés / spanyol elnökség*

Megállapodás a komitológiai rendelkezésekről: a végrehajtó aktusok és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetése

március 11.

 

A TRAN elnökének COREPER-hez intézett levele a második olvasat során kialakított előzetes megállapodás megerősítéséről

május 10.

Brüsszel

A Tanács elfogadja első olvasatát

(1) Előadó: A. E. Jensen, árnyékelőadók: D-L. Koch (EPP); S-A. Ţicău (S&D); F. Brepoels (Greens/EFA); R. Czarnecki (ECR).

* A Tanácsot az intermodális kérdésekkel és hálózatokkal foglalkozó munkacsoport képviseli.

** A Tanácsot a COREPER I elnöke képviseli.


ELJÁRÁS

Cím

Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben és az egyéb közlekedési módokhoz való kapcsolódás

Hivatkozások

06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

23.4.2009                     T6-0283/2009

A Bizottság javaslata

COM(2008)0887 - C6-0512/2008

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

20.5.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

20.5.2010

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Anne E. Jensen

12.5.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.6.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.6.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Anne E. Jensen, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

Utolsó frissítés: 2010. június 29.Jogi nyilatkozat