Procedură : 2010/2047(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0214/2010

Texte depuse :

A7-0214/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2010 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0252

RAPORT     
PDF 151kWORD 75k
29 iunie 2010
PE 442.940v01-00 A7-0214/2010

privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Valdemar Tomaševski

(2010/2047(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Bernhard Rapkay

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Valdemar Tomaševski

(2010/2047(IMM))

Parlamentul European,

–   având în vedere cererea de apărare a imunității lui Valdemar Tomaševski, transmisă Președintelui Parlamentului European la data de 2 februarie 2010 și comunicată în ședință plenară la 24 martie 2010,

–   în urma audierii lui Valdemar Tomaševski, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,)

–   având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la tratate, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–   având în vedere Statutul deputaților europeni, adoptat la 28 septembrie 2005,

–   având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0214/2010),

A. întrucât Valdemar Tomaševski, este deputat în Parlamentul European,

B.  întrucât dl Valdemar Tomaševski nu face obiectul vreunor anchete judiciare, în sensul articolului 8 din protocol și că, prin urmare, nu este vorba de un caz legat de imunitatea parlamentară,

C. întrucât, în propriii săi termeni, Codul de conduită al oamenilor politici de stat, instituit prin legea din 19 septembrie 2006 (N.X-816), a cărei respectare este garantată de Comisia principală pentru etică oficială a Republicii Lituania, organ politic înființat prin legea din 1 iulie 2008 (N.X-1777), se aplică și deputaților europeni aleși în Lituania,

D. întrucât, la 22 ianuarie 2010, Comisia principală pentru etică oficială a Republicii Lituania a adoptat, pe baza codului de conduită menționat, o decizie de „admonestare publică” a dlui Valdemar Tomaševski, în legătură cu activitățile politice desfășurate în calitate de deputat european,

E.  întrucât, în conformitate cu prevederile articolului 2 din Statutul deputaților în Parlamentul European(1), aceștia „sunt liberi și independenți”,

F.  având în vedere principiul supremației dreptului comunitar,

G. întrucât decizia în cauză, ca și legislația Republicii Lituania care îi servește drept fundament, încalcă dreptul Uniunii prin aceea că nu respectă principiile libertății și independenței unui deputat european, consacrate la articolul 2 din Statutul deputaților,

H. întrucât Comisiei Europene, în calitatea sa de gardian al tratatelor, îi incumbă inițierea, în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar, îndreptată împotriva Republicii Lituania,

1.  cere Comisiei Europene să intervină pe lângă autoritățile lituaniene, cu scopul de a face ca legislația Uniunii Europene să fie respectată inițiind, dacă este necesar, procedura de încălcare a dreptului comunitar prevăzută la articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, Comisiei Europene și autorităților competente din Republica Lituania.

(1)

JO L 262 din 7.10.2005, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.    CONTEXT

La 2 februarie 2010, deputatul european Valdemar Tomaševski a trimis o scrisoare Președintelui Parlamentului European, cerând să-i fie protejat mandatul de deputat în Parlamentul European, încălcat prin admonestarea din 22 ianuarie 2010 a Comisiei principale de etică oficială a Lituaniei, aflată în subordinea Parlamentului Republicii Lituania.

La 24 martie 2010, Președintele Parlamentului a comunicat primirea cererii dlui Tomaševski. Ulterior, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din regulament, această cerere a fost transmisă comisiei competente, și anume Comisiei pentru afaceri juridice.

În fapt, Comisia principală pentru etică oficială a Republicii Lituania a decis următoarele:

să constate, fără a repune în cauză dreptul deputatului în Parlamentul European Valdemar Tomaševski de a se exprima liber și de a apăra drepturile minorităților naționale, că comportamentul public și forma de acțiune aleasă de către Valdemar Tomaševski, cetățean al Republicii Lituania, responsabil politic, președinte al unui partid politic parlamentar în Lituania, nu respectă nici statul, nici cetățenii, nu sunt conforme cu echitatea și nu sunt de natură să mărească încrederea în stat și în instituțiile sale.

           Comisia principală pentru etică oficială a Republicii Lituania a luat această decizie după ce, la 5 noiembrie 2009, a fost sesizată de Asociația „Lietuvos Sajūdis”cu privire la declarațiile publice ale lui Valdemar Tomaševski, deputat în Parlamentul European (Grupul ECR), președinte al Partidului „Lietuvos lenkų rinkimų akcija” (un partid parlamentar), referitoare la discriminarea ale cărei victime ar fi polonezii din Republica Lituania. Conform afirmațiilor Asociației „Lietuvos Sajūdis”, în cursul unei reuniuni a Grupului ECR din Parlamentul European din data de 7 septembrie 2009, Valdemar Tomaševski s-ar fi plâns lui José Manuel Barroso, Președintele Comisiei Europene, de situația polonezilor din Lituania. În afară de aceasta, înaintea vizitei oficiale în Lituania a lui Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European, el i s-ar fi adresat Președintelui Parlamentului European, împreună cu alți deputați în Parlamentul European de naționalitate polonă, solicitându-i să apere drepturile pretins încălcate ale minorității polone.

           Această decizie, publicată pe site-ul internet www.vtek.lt al Comisiei principale pentru etică oficială a Republicii Lituania, este definitivă și nerecurabilă.

Temeiul juridic al acestei decizii îl constituie:

· articolul 17, punctul (4) din legea privind Comisia principală pentru etică oficială (N.X-1777),

· articolul 6 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) punctul (2) și articolul 9 alineatul (3) din Codul de conduită al oamenilor politici de stat ai Republicii Lituania (N.X-816).

II.       JUSTIFICAREA DECIZIEI PROPUSE

Decizia Comisiei principale pentru etică oficială a Republicii Lituania i-a adresat dlui Valdemar Tomaševski o admonestare publică , în conformitate cu Codul de conduită al oamenilor politici de stat, instituit prin legea lituaniană din 19 septembrie 2006 (N.X-816), pentru afirmațiile făcute de acest deputat european în cadrul activităților sale parlamentare.

Dat fiind că comisia menționată nu constituie un tribunal și că, din moment ce nu se poate considera că dl Tomaševski face obiectul unor anchete judiciare, în sensul articolului 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, faptele nu reprezintă un caz de imunitate parlamentară.

Cu toate acestea, Statutul deputaților dispune, la articolul 2, că „deputații sunt liberi și independenți”. În același sens, la articolul 3 se afirmă că: „1. Deputații votează individual și personal. Aceștia nu pot fi obligați prin instrucțiuni și nu pot primi mandat imperativ. 2. 2. Înțelegerile privind modul în care mandatul urmează a fi exercitat sunt nule de drept.”

Este deci evident că decizia Comisiei principale pentru etică oficială constituie o încălcare a principiilor libertății și independenței deputatului, consacrate în Statutul deputaților în Parlamentul European, care face parte din dreptul Uniunii, prin însuși faptul că legislația lituaniană conferă Comisiei principale pentru etică oficială competența de a supraveghea activitatea deputaților europeni aleși în Lituania, ceea ce constituie o încălcare a dreptului comunitar.

În consecință, Comisiei Europene, în calitatea sa de gardian al tratatelor și unic organ competent să inițieze o procedură de încălcare, îi incumbă inițierea unei astfel de proceduri, în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, îndreptată împotriva Republicii Lituania,

Comisia pentru afaceri juridice preconizează deci să ceară Comisiei Europene să intervină pe lângă autoritățile lituaniene, cu scopul de a face ca legislația Uniunii Europene să fie respectată inițiind, dacă este necesar, procedura de încălcare a dreptului comunitar prevăzută la articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

III.      CONCLUZIE

Pe baza considerațiilor precedente, Comisia pentru afaceri juridice recomandă să se ceară Comisiei Europene să intervină pe lângă autoritățile lituaniene, cu scopul de a face ca legislația Uniunii Europene să fie respectată inițiind, dacă este necesar, procedura de încălcare a dreptului comunitar prevăzută la articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

 

+:

–:

0:

9

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Gerald Häfner, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Vytautas Landsbergis

Ultima actualizare: 30 iunie 2010Notă juridică