Eljárás : 2010/0035(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0220/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0220/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0253

JELENTÉS     *
PDF 223kWORD 279k
2010. június 30.
PE 441.375v03-00 A7-0220/2010

a Tanács a 479/2009/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló rendeletére irányuló javaslatról

(COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Othmar Karas

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács a 479/2009/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló rendeletére irányuló javaslatról

(COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0053),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (14) bekezdése harmadik albekezdésére, amellyel összhangban a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0064/2010),

–   tekintettel az Európai Központi Bank 2010. március 31-i véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0220/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Sajnálatos módon sem a Bizottság (Eurostat) már 2004-ben kibocsátott figyelmeztetése, sem a Bizottság e téren tett kezdeményezései, amelyeket 2004. december 22-i, „Az európai kormányzás költségvetési statisztikai stratégiája felé” című közleményében ismertetett, nem vezettek a Tanácsban a pénzügyi statisztikák irányítási keretének már akkoriban is régóta esedékes reformjához. Ha időben cselekvésre került volna sor, az állami költségvetési hiány vonatkozó adatainak bejelentése kapcsán már sokkal korábban fel lehetett volna ismerni a hibákat, és az ebből következő válságot legalábbis korlátok között lehetett volna tartani. Ezért döntő jelentőségű, hogy a Bizottság (Eurostat) a lehető legnagyobb függetlenség mellett megfelelő hatásköri keretet kapjon, megfelelő személyzettel.

 

__________

COM(2004)0832.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A Bizottságnak értékelnie kell, hogy korábban hogyan zajlott a tagállamokból származó pénzügyi statisztikai adatok gyűjtése és értékelése, valamint le kell vonnia a következtetéseket. E következtetésekről jelentést kell terjeszteni a Parlament elé.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A költségvetési statisztikák felülvizsgált irányítási keretrendszere összességében jól működik, és a költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó lényeges költségvetési adatokra vonatkozó adatszolgáltatás eredménye általánosságban kielégítő. A tagállamok túlnyomó része jóhiszemű együttműködésről és arról tett tanúbizonyságot, hogy jó minőségű költségvetési adatokat tudnak szolgáltatni.

(3) Míg a költségvetési statisztikák felülvizsgált irányítási keretrendszere összességében jól működik, és a költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó lényeges költségvetési adatokra vonatkozó adatszolgáltatás eredménye általánosságban kielégítő, illetve a legtöbb tagállam jóhiszemű együttműködésről és arról tett tanúbizonyságot, hogy jó minőségű költségvetési adatokat tudnak szolgáltatni, mégis meg kellett volna ragadni a korábbi lehetőségeket arra, hogy javítsák a Bizottságnak (Eurostatnak) szolgáltatott adatok minőségét és terjedelmét.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A közelmúlt eseményei azonban arra is egyértelműen rámutattak, hogy a költségvetési statisztikák jelenlegi irányítási keretrendszere még mindig nem enyhíti a szükséges mértékben annak a veszélyét, hogy szándékosan helytelen vagy pontatlan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak.

(4) A közelmúlt Unióban lezajlott eseményei azonban arra is egyértelműen rámutattak, hogy a költségvetési statisztikák jelenlegi irányítási keretrendszere még mindig nem enyhíti a szükséges mértékben annak a veszélyét, hogy szándékosan helytelen vagy pontatlan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottság (Eurostat) által uniós szinten rendelkezésre bocsátott statisztikák megbízhatósága közvetlenül a tagállamok által nemzeti szinten gyűjtött statisztikai adatok megbízhatóságán múlik.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A hivatalos nemzeti statisztikai szervek intézményi függetlenségének biztosítása kulcsfontosságú ahhoz, hogy el lehessen kerülni minden szükségtelen nyomást, amely a kormányok részéről nehezedne rájuk.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ezzel összefüggésben a Bizottságnak (Eurostatnak) további jogokat kell kapnia, hogy az adatok minőségének értékeléséhez az információk szélesebb köréhez férhessen hozzá.

(5) Ezzel összefüggésben a Bizottságnak (Eurostatnak) további jogokat kell kapnia, hogy az adatok minőségének értékeléséhez az információk szélesebb köréhez férhessen hozzá. Alapvető fontosságú, hogy a tagállamoktól érkező adatokat kellő időben megosszák az Európai Központi Bank statisztikai főigazgatóságával.

Indokolás

Az Európai Központi Bank a monetáris stabilitásért felelős vezető intézmény nemcsak az euróövezetben, hanem az EU egészében is. Statisztikai főigazgatóságának hatáskörébe tartozik nemzeti adatok kérése a tagállamoktól a monetáris, bank- és pénzpiaci statisztikák terén. Tekintettel az európai adatgyűjtést érintő e közös feladatra, a statisztikák további meghamisítása csak akkor előzhető meg, ha az EKB felügyeleti jogkörét is megerősítik.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A nemzetgazdasági adatok összehasonlíthatósága egységes módszertant feltételez. A Bizottságnak ezért ösztönöznie kell a statisztikai adatok gyűjtésének harmonizálását.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az azon tagállamban tett ellenőrző látogatások során, melynek statisztikai adatait vizsgálják, a Bizottságot (Eurostatot) különösen arra kell feljogosítani, hogy hozzáférjen a központi, állami, helyi önkormányzati és társadalombiztosítási szintű kormányzati szervek elszámolásaihoz, beleértve az ezek alapját képező részletes számviteli információkkal, lényeges statisztikai felmérésekkel és kérdőívekkel, valamint az ezekkel összefüggő további információkkal kapcsolatos adatszolgáltatást, tiszteletben tartva az adatvédelmi jogszabályokat és a statisztikai adatok bizalmas kezelését.

(6) Az azon tagállamban tett ellenőrző látogatások során, melynek statisztikai adatait vizsgálják, a Bizottságot (Eurostatot) különösen arra kell feljogosítani, hogy hozzáférjen a központi, állami, helyi önkormányzati és társadalombiztosítási szintű kormányzati szervek elszámolásaihoz, beleértve az ezek alapját képező részletes számviteli információkkal, lényeges statisztikai felmérésekkel és kérdőívekkel, valamint az ezekkel összefüggő további információkkal, köztük a mérlegen kívüli ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatást, tiszteletben tartva az adatvédelmi jogszabályokat és a statisztikai adatok bizalmas kezelését.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Annak érdekében, hogy a Bizottság (Eurostat) kiterjesztett ellenőrzési feladatainak felelősségteljesen eleget tudjon tenni, az érintett szervezeti egységeknél növelni kell a szakképzett személyzet létszámát. Az alkalmazottak és az egyéb költségek miatti többletráfordítást a Bizottságon belül kell fedezni költségvetési és álláshely-átcsoportosítás révén.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ellenőrzéseknek elsősorban az államháztartási szervezetek, valamint az államháztartáson kívüli állami szervezetek költségvetési elszámolásaira kell irányulniuk, melyeket statisztikai célú felhasználhatóságuk szempontjából kell megvizsgálni.

(7) Az ellenőrzéseknek elsősorban az államháztartási szervezetek, valamint az államháztartáson kívüli állami szervezetek költségvetési elszámolásaira kell irányulniuk, melyeket statisztikai célú felhasználhatóságuk szempontjából kell megvizsgálni. Mind a félidős elemzést, mint a többéves kereteket fel kell használni a költségvetési értékelés támogatására.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A tagállamoknak el kell látniuk a Bizottságot (Eurostat) minden statisztikai és költségvetési információval a számvitel szabványosított és nemzetközileg elfogadott módszereinek megfelelően.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) A Bizottságnak meg kell fontolnia, hogy a stabilitási és növekedési egyezmény keretében szankciókat dolgozzon ki arra az esetre, ha a tagállamok valótlan makrogazdasági statisztikákat nyújtanak be. A Bizottságnak meg kell fontolnia az ilyen szankciók azon tagállamokkal szembeni végrehajtását, amelyek meghamisítják a költségvetési hiányukkal és államadósságukkal kapcsolatos makrogazdasági statisztikákat.

Indokolás

Szigorúbb szabályozást (köztük a szankciók elrendelésének lehetőségét) kell megvalósítani azon tagállamokkal szemben, amelyek megtévesztik az EU-t és a befektetőket hamis makrogazdasági adatok közzétételével. Ennek a rendelkezésnek biztosítania kell, hogy a görög példa a jövőben ne ismétlődhessen meg.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 pont (új)

479/2009/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

"(1) A „kormányzati hiány és államadósság szintjének tervadatai” azon számadatok, amelyeket a tagállamok az adott évre állapítanak meg. Ezeknek a legfrissebb hivatalos előrejelzéseknek kell lenniük, amelyek a legfrissebb kormányzati döntéseket, gazdasági fejleményeket és kilátásokat, illetve a havi és negyedévi eredményeket veszik alapul. A számadatokat az adatközlési határidőt megelőzően az ahhoz lehető legközelebb eső időpontban kell előállítani.”

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

479/2009/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok a lehető legrövidebb időn belül hozzáférést biztosítanak a Bizottság (Eurostat) részére az adatok minőségének értékeléséhez kért valamennyi információhoz, többek között olyan statisztikai információkhoz, mint a nemzeti számlákból származó adatok, módszertani leírások, a túlzott hiány esetén követendő eljárásban szolgáltatott táblázatok és a jelentésre vonatkozó kiegészítő kérdőívek és pontosítások.

(2) A tagállamok a lehető legrövidebb időn belül hozzáférést biztosítanak a Bizottság (Eurostat) részére az adatok minőségének értékeléséhez kért valamennyi statisztikai és költségvetési információhoz. Az információknak a számvitel szabványosított és nemzetközileg elfogadott módszerein kell alapulniuk, a Bizottsággal (Eurostat) történő megállapodásnak megfelelően. A statisztikai és költségvetési információnak különösen az alábbiakat kell magában foglalnia:

 

a) a nemzeti számlákból származó adatok;

 

b) módszertani leírások;

 

c) a túlzott hiány esetén követendő eljárásban (EDP) szolgáltatott táblázatok;

 

d) az EDP-jelentésekre vonatkozó kiegészítő kérdőívek és pontosítások;

 

e) a számvevőszéktől, a pénzügyminisztériumtól vagy egyéb illetékes regionális hatóságtól származó információk a tagállami és a regionális költségvetés végrehajtásáról;

 

f) a költségvetésen kívüli szervek vagy nonprofit szervezetek és hasonló intézmények számlái, amelyek az általános állami szektor részét képezik a nemzeti számlák keretén belül;

 

g) részletes információ a mérlegben fel nem tüntetett bármilyen típusú szervről;

 

h) a társadalombiztosítási alapok számlái; valamint

 

i) helyi önkormányzatok felmérései.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

479/2009/EK rendelet

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A módszertani látogatások célja a megküldött tényadatokat alátámasztó eljárások és számlák ellenőrzése, valamint részletes következtetések levonása a megküldött adatok minőségéről, a 8 cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

(3) A módszertani látogatásokra bejelentés nélkül is sor kerülhet, és céljuk a megküldött tényadatokat alátámasztó eljárások – többek között a nemzeti statisztikai hatóság kormánytól való függetlensége – és a számlák ellenőrzése, valamint részletes következtetések levonása a megküldött adatok minőségéről, a 8 cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Indokolás

Szigorúbb szabályozást kell megvalósítani azon tagállamokkal szemben, amelyek megtévesztik az EU-t és a befektetőket hamis makrogazdasági adatok közzétételével. Ennek a rendelkezésnek biztosítania kell, hogy a görög példa a jövőben ne ismétlődhessen meg.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

479/2009/EK rendelet

11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Módszertani látogatásokra kizárólag kivételes esetekben kerül sor, ha az adatok minőségével kapcsolatban egyértelműen jelentős kockázatokat vagy potenciális problémákat tárnak fel.

Az előre bejelentett, vagy bejelentés nélküli módszertani látogatásokra kizárólag azokban az esetekben kerül sor, amelyekben az adatok minőségével kapcsolatban egyértelműen súlyos kockázatok vagy potenciális problémák gyanúja áll fenn. A Bizottságnak létre kell hoznia az adatok minőségéhez kapcsolódó jelentős kockázatokat vagy problémákat felvető eseteket tartalmazó listát. A lista összeállítását megelőzően konzultálni kell a CMFB-vel.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

479/2009/EK rendelet

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére biztosítják a nemzetiszámla-szakértők segítségét, többek között a módszertani látogatások előkészítéséhez és lebonyolításához. Feladataik végrehajtása során e szakértők független szakértői véleményt készítenek. A nemzetiszámla-szakértők listáját a túlzott hiányra vonatkozó adatszolgáltatásért felelős nemzeti hatóságok által a Bizottság (Eurostat) részére eljuttatott javaslatok alapján állítják össze.

(1) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére biztosítják a nemzetiszámla-szakértők segítségét, többek között a módszertani látogatások előkészítéséhez és lebonyolításához, amelyekre bejelentés nélkül is sor kerülhet. Feladataik végrehajtása során e szakértők független szakértői véleményt készítenek, illetve speciális képzésen vesznek részt a szakértelem magas szintjének és a pártatlanság biztosítása érdekében. A nemzetiszámla-szakértők listáját a túlzott hiányra vonatkozó adatszolgáltatásért felelős nemzeti hatóságok által a Bizottság (Eurostat) részére eljuttatott javaslatok alapján állítják össze.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

479/2009/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak (Eurostatnak) a módszertani látogatások keretében jogában áll hozzáférni valamennyi központi, állami, helyi önkormányzati és társadalombiztosítási szintű kormányzati szerv elszámolásaihoz, beleértve az ezek alapját képező részletes számviteli információkkal (mint például tranzakciók és mérlegek), lényeges statisztikai felmérésekkel és kérdőívekkel, valamint az ezekkel összefüggő további információkkal (mint például analitikus bizonylatok, valamint más közszervezetek számviteli adatai) kapcsolatos adatszolgáltatást.

(2) A Bizottságnak (Eurostatnak) az adott esetben bejelentés nélkül sorra kerülő módszertani látogatások keretében jogában áll hozzáférni valamennyi központi, állami, helyi önkormányzati és társadalombiztosítási szintű kormányzati szerv (többek között állami nyugdíjbiztosító alap) elszámolásaihoz, beleértve az ezek alapját képező részletes számviteli információkkal (mint például tranzakciók és mérlegek), lényeges statisztikai felmérésekkel és kérdőívekkel, valamint az ezekkel összefüggő további információkkal (mint például analitikus bizonylatok, valamint más közszervezetek számviteli adatai) kapcsolatos adatszolgáltatást.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

479/2009/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Központi Bank képviselői részt vehetnek a módszertani látogatásokon és segíthetik a Bizottság (az Eurostat) tisztviselőinek munkáját.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

479/2009/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság (Eurostat) helyszíni vizsgálatokat folytathat, és engedélyt kaphat az általa munkájához relevánsnak tekintett bármilyen szervezet meghallgatására.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

479/2009/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a módszertani látogatások megkönnyítésére. Ezekre a látogatásokra a túlzott hiány esetén követendő eljárásban részt vevő nemzeti hatóságoknál, valamint a kormányzati számlák és az adósságállományra vonatkozó statisztikák elkészítésében közvetve vagy közvetlenül részt vevő szerveknél kerülhet sor. A tagállamok mindemellett biztosítják, hogy nemzeti hatóságaik, szerveik és szükség esetén a kormányzati hatásköri felelősségük alapján a hivatalos költségvetési adatokat ellenőrző nemzeti hatóságaik minden olyan segítséget megadjanak a Bizottság tisztviselőinek vagy az (1) bekezdésben említett egyéb szakértőknek, amely feladataik elvégzéséhez szükséges, beleértve a bejelentett tényleges költségvetési hiányt és államadósságot alátámasztó dokumentumok, illetve az adatok alapjául szolgáló államháztartási számlák rendelkezésre bocsátását is. A nemzeti statisztikai rendszer bizalmas adatait kizárólag a Bizottság (Eurostat) részére kell megküldeni.

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a módszertani látogatások megkönnyítésére, amelyekre bejelentés nélkül is sor kerülhet. Ezekre a látogatásokra a túlzott hiány esetén követendő eljárásban részt vevő nemzeti hatóságoknál, valamint a kormányzati számlák és az adósságállományra vonatkozó statisztikák elkészítésében közvetve vagy közvetlenül részt vevő szerveknél kerülhet sor. A tagállamok mindemellett biztosítják, hogy nemzeti hatóságaik, szerveik és szükség esetén a kormányzati hatásköri felelősségük alapján a hivatalos költségvetési adatokat ellenőrző nemzeti hatóságaik minden olyan segítséget megadjanak a Bizottság tisztviselőinek vagy az (1) bekezdésben említett egyéb szakértőknek, amely feladataik elvégzéséhez szükséges, beleértve a bejelentett tényleges költségvetési hiányt és államadósságot alátámasztó dokumentumok, illetve az adatok alapjául szolgáló államháztartási számlák rendelkezésre bocsátását is. A nemzeti statisztikai rendszer bizalmas adatait kizárólag a Bizottság (Eurostat) részére kell megküldeni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 a pont (új)

479/2009/EK rendelet

16 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a) A 16. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

"(1) A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) szolgáltatott tényadatokat az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. és 12. cikkében megállapított elveknek megfelelően bocsássák rendelkezésre. Ebben a tekintetben a nemzeti statisztikai hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a közölt adatok megfeleljenek az e rendelet 1. cikkében foglaltaknak és az azok alapjául szolgáló ESA 95 elszámolási szabályoknak. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti statisztikai hatóságok hozzá tudjanak férni a feladatuk ellátásához szükséges összes vonatkozó információhoz.

 

_____

1 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(1)

HL C 103., 2010.4.22., 1. o.


INDOKOLÁS

E javaslat a teljes euróövezetet és az egész EU-t bajba sodró görög problémákra adott első közvetlen reakció. Ezért az előadó határozottan ajánlja az Eurostat lehető legnagyobb mértékben való megerősítését, hogy elkerülhessük a jövőbeli, Görögországéhoz hasonló eseteket. Az, hogy évekig hibás statisztikákat nyújthattak be mindenféle következmény nélkül, kellően aggasztó ahhoz, hogy megadjuk az Eurostatnak a szükséges vizsgálati hatáskört.

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatával, de hangsúlyozza, hogy a hatályban lévő rendelet javasolt módosításai – a közelmúlt tapasztalatai alapján – a figyelembe veendő minimális tennivalókra vonatkoznak. Így nem tud egyetérteni a Bizottság (Eurostat) javasolt ellenőrzési hatáskörének semmiféle további korlátozásával. A Tanácsnak nem szabadna megismételni azt a hibát, amelyet a 2005-ös, előző bizottsági javaslat esetében követetett el. Ezenkívül teljesen egyetért az Európai Központi Bank 2010. március 31-i véleményében foglalt módosításokkal. Különösen a 11. cikkben az indokolatlan pénzforgalmi alapú kiigazításokra mint a módszertani látogatások lehetséges okára tett világos utalás erősítené meg és tisztázná az ilyen típusú vizsgálatok szerepét. Az előadó támogatja a Bizottság (Eurostat) és az EKB közötti szoros együttműködést e vizsgálatok megtervezésében és lefolytatásában, mindkét intézmény szerepének és függetlenségének tiszteletben tartása mellett.

Mint az a Bizottságnak a megerősített gazdaságpolitikai együttműködésről szóló 2010. május 12-i közleményében, illetve Angela Merkel kancellár és Nicolas Sarkozy elnök az Európai Tanács elnökeihez és az Európai Bizottsághoz intézett közös levelében áll, a statisztikák megbízhatatlansága nagy mértékben megmagyarázza a piac bizalmatlanságát a görögországi gazdaságpolitikával szemben, és az Eurostat vizsgálati hatáskörének megerősítésére irányuló javaslatokat a lehető leghamarabb hatályba kell léptetni. Az előadó elvárja, hogy a politikai kötelezettségvállalásokat a lehető leghamarabb kötelező erejű jogi aktusokként hajtsák végre a Bizottság javaslatának kilúgozása nélkül.

Hangsúlyozni kívánja azt az alapvető tényt, hogy a gazdasági ellenőrzés és szabályozás terén bármely jövőbeli fejlesztésnek az érintett tagállamok vonatkozó gazdaságpolitikáinak és álláspontjainak pontos, becsületes és összevethető statisztikáin kell alapulnia. E tekintetben további erőfeszítések szükségesek a nemzeti statisztikai hatóságok függetlenségére, integritására és elszámoltathatóságára vonatkozó minimális szabványok végrehajtása terén. Egész Európára kiterjedő minimális szabványokat kell megállapítani a statisztika területén a közölt adatok összevethetőségének biztosítása érdekében.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság által javasolt jogalap túlságosan szűk, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 338. cikke jobban megfelelne.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

28.6.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

Utolsó frissítés: 2010. július 1.Jogi nyilatkozat