Процедура : 2010/0178(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0224/2010

Внесени текстове :

A7-0224/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0279

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 185kWORD 99k
5 юли 2010 г.
PE 445.596 v02-00 A7-0224/2010

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма

(11222/1/2010/REV 1 и COR 1 - C7-0158/2010– 2010/0178(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Alexander Alvaro

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма

(11222/1/2010/REV 1 и COR 1 –– C7-0158/2010– 2010/0178 (NLE))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (11222/1/2010/REV 1 и COR 1),

–   като взе предвид текста на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, който е приложен към горепосоченото проекторешение на Съвета,

–   като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно препоръката на Комисията към Съвета да разреши започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за предоставяне на достъп на Министерството на финансите на САЩ до данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране(1),

–   като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 22 юни 2010 г.(2),

–   като взе предвид становището, изразено от работната група по защитата на личните данни по член 29 и работната група по полицейските и съдебни въпроси от 25 юни 2010 г.,

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 218, параграф 6, буква а), заедно с член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0158/2010),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0224/2010),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  приканва Комисията, в съответствие с член 8 от Хартата за основните права на Европейския съюз, който изисква личните данни да подлежат на контрола на независим орган, да представи пред Европейския парламент и Съвета във възможно най-кратък срок избор на трима кандидати за ролята на независима личност на ЕС, посочена в член 12, параграф 1 от споразумението; изтъква, че процедурата трябва да бъде, mutatis mutandis, същата като процедурата, следвана от Европейския парламент и Съвета за назначаването на Европейски надзорен орган по защита на данните съобразно предвиденото в Регламент (ЕО) № 45/2001(3) за изпълнение на член 286 от Договора за ЕО;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на правителството на Съединените американски щати; наред с това, възлага на своя председател да започне междупарламентарен диалог с председателя на Камарата на представителите на САЩ и с временния председател на Сената на САЩ относно бъдещото рамково споразумение относно защитата на данните между Европейския съюз и Съединените американски щати.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2010)0143.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(3)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2001 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001, стр. 1).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 11 февруари 2010 г. Европейският парламент отказа да одобри сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно данните за финансови съобщения (FMDA) по време на първото гласуване за одобрение относно международно споразумение след влизането в сила на Договора от Лисабон. Същевременно Европейският парламент изиска от Европейската комисия незабавно да представи нова препоръка за мандат за провеждане на преговори пред Съвета с оглед на дългосрочно споразумение между ЕС и САЩ. На 11 май 2010 г. Съветът даде разрешение на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз със Съединените щати за предоставяне на Министерството на финансите на САЩ на данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране (Споразумение FMDA между ЕС и САЩ). Комисията приключи преговорите на 11 юни, а на 28 юни споразумението беше подписано, като същевременно Съветът изиска съгласието на Европейския парламент относно проекторешението на Съвета относно сключването на горепосоченото споразумение.

Европейският парламент изрази последователно своите възгледи в предишни резолюции, най-скорошната от които от 5 май(B7-0243/2010)(1) относно мандата за провеждане на преговори, като изброява редица подобрения, които новото споразумение следва да включва, в частност:

· може да се приеме двупистов подход, ако в предвиденото споразумение между ЕС и САЩ се включат строги защитни мерки и ако се предвиди в дългосрочен план трайно и юридическо издържано решение на европейско равнище на въпроса, свързан с извличането на изисканите данни на европейска територия;

· следва да се определи публичен съдебен орган в ЕС, който да отговаря за получаването на искания от Министерството на финансите на Съединените американски щати;

· в споразумението следва също да се предвидят оценки и преразглеждане на защитните мерки от страна на Комисията в определени срокове по време на тяхното прилагане;

· конкретните права на европейските граждани и гражданите на САЩ (напр. достъп, корекции, заличаване, обезщетения и защита) се прилагат по недискриминационен начин, независимо от гражданството на лицата, чиито данни са обработвани съгласно това споразумение.

Докладчикът би желал да се вземат предвид всички предишни резолюции, приети от Парламента, тъй като с тях се установява последователна основа за оценка на споразумението. В сравнение с първото споразумение, отхвърлено от Парламента, настоящото споразумение представя подобрение, постигнато благодарение на последователните искания на Парламента за намиране на решения по ключовите въпроси, посочени по-горе.

Новото споразумение съдържа, наред с другото, следните подобрения:

· Достъпът до данни и извличането им на територията на САЩ от агенции на САЩ ще бъде наблюдавано и при необходимост ще бъде блокирано от служител на ЕС (член 12, параграф 1). С тази процедура ще се предотврати възможността от извличане на информация и икономически шпионаж.

· Процедурата, свързана със съдебната защита на европейските граждани, е уредена по-подробно (член 18).

· Правото на корекции, заличаване или блокиране е по-всеобхватно (член 16).

· Разпоредбата относно прозрачността на ППФТ на САЩ е по-подробна (член 14).

· Процедурата, свързана с последващото предаване на данни на трети държави, е уредена по-прецизно (член 7).

· Обхватът на борбата с тероризма е определен и изяснен съгласно изискването на Парламента (член 2).

· Преди доставчикът на данни да бъде упълномощен да предаде данните, Европол ще проверява дали исканията на САЩ за финансови данни съответстват на изискванията на споразумението, както и дали обхватът на съответното искане е възможно най-тесен (член 4).

· Ако се предават финансови данни, за които няма направено искане (напр. поради технически причини), Министерството на финансите на САЩ има задължението да заличи тези данни (член 6).

· Данните на SEPA (Единна зона за плащания в евро) са изключени от предаването на данни.

В допълнение към подобренията в рамките на споразумението Съветът и Комисията са поели правно обвързващ ангажимент да създадат правна и техническа рамка, която да позволява извличането на данни на територията на ЕС. В средносрочен план този ангажимент ще гарантира прекратяването на изпращането на масиви от данни на органите на САЩ. Създаването на европейска система за извличане на данни представлява много важно подобрение, тъй като продължаващото изпращане на масиви от данни представлява отклонение от принципите, върху които почиват законодателството и практиката на ЕС. Поради това предвиденият триетапен подход следва решително да бъде приветстван:

· Стъпка 1: Комисията ще представи предложение за правна и техническа рамка след една година.

· Стъпка 2: Доклад на Комисията относно напредъка на системата на ЕС за извличане на данни след три години. Този доклад не само ще позволи на настоящия Парламент да провери дали Комисията и Съветът са изпълнили поетия ангажимент, но също така да изиска промени в споразумението в съответствие с напредъка на системата на ЕС за извличане на данни (споразумението предвижда корекции в случай че ЕС реши да създаде своя собствена система за извличане на данни (член 11).

· Стъпка 3: Възможно прекратяване на споразумението след 5 години, ако не бъде създадена система на ЕС за извличане на данни.

Освен това Комисията заявява, че след сключването на бъдещото рамково споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ, ще бъде направена оценка на настоящото споразумение (относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма) в контекста на разпоредбите на това рамково споразумение.

Докладчикът приветства подобренията, но би желал да подчертае, че някои разпоредби следва да бъдат допълнително изяснени, след като бъдат избрани конкретните варианти. Тъй като Европол не е съдебният орган, предвиден от Парламента, е необходимо да се гарантира независим надзор над Европол при обработката от негова страна на исканията на САЩ, който надзор за срока на действие на споразумението може да бъде осигурен например чрез назначаването на служител на Европейския надзорен орган по защита на данните Също така трябва да се гарантира участието на Европейския парламент в процеса на подбор на независимо лице от ЕС, както е посочено в член 12, параграф 1.

Окончателното споразумение в съчетание с правно обвързващите ангажименти в решението на Съвета съответства на повечето от изискванията на Парламента. То дава отговор на загрижеността както за сигурността, така и за неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС, и гарантира правно обвързващи решения за общоизвестни проблеми. Споразумението също така бележи нова стъпка в осъществяването на правомощията на Парламента, като гарантира европейски демократичен контрол на международни споразумения.

В светлината на посочените подобрения докладчикът препоръчва да бъде дадено одобрение за сключване на споразумението.

(1)

Резолюция на Европейския парламент относно Препоръката на Комисията към Съвета да разреши започване на преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за предоставяне на достъп на Министерството на финансите на САЩ до данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

в съответствие с член 52, параграф 3 от правилника за дейността,

внесено от J. Albrecht, R. Tavares, J. Sargentini, H. Flautre, T. Zdanoka и Cornelia Ernst

Споразумението между ЕС и САЩ във връзка с Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) не отговаря на гаранциите, изискани от ЕП в предходните му резолюции. Някои от тях бяха истински "червени линии".

Споразумението като цяло се отнася до изпращането на масиви от данни на неподозиращи това граждани на ЕС. Хипотетичното установяване след три години на ЕС-ППФТ не би решило въпроса. Практическото решение относно целенасочения трансфер на данни за всеки конкретен случай при наличието на съдебно разрешение просто никога не беше взето сериозно под внимание. Надзорната роля на Европол е неясна и ще бъде свързана с промяна на мандата на агенцията, а и Европол не е съдебен орган.

Подобно споразумение представлява ясно нарушение на законодателството на ЕС в областта на защитата на данните. То ще накърни преговорите относно споразумение между ЕС и САЩ в областта на защитата на данните. Срокът за съхранение на данни е твърде дълъг. Изразяваме съжаление и поради липсата на реална клауза за изтичане срока на действие. Разпоредбите на споразумението относно правата на субектите на данни, в частност по отношение на правата на правна защита, в никакъв случай не отговарят на критериите на ЕС.

Ние определено искаме да си сътрудничим със САЩ в борбата срещу тероризма и финансирането на тероризма. Такава политика може и следователно трябва да се следва при пълно зачитане на разпоредбите на Договорите на ЕС относно основните права и защитата на личния живот.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

в съответствие с член 52, параграф 3 от правилника за дейността

внесено от Gerard Batten

Предложеното законодателство не е легитимно от демократична гледна точка поради три основни причини:

1) Цялото законодателство, прието съобразно Договора от Лисабон, не е легитимно от демократична гледна точка, защото населението на Европа не участва в референдум относно приемането на Договора.

2) Проектът на споразумение стана достъпен едва на 27 май за ограничен брой членове на ЕП; това се случи по време на Зелена седмица, когато членовете на ЕП са у дома, в своите избирателни райони, поради което много малко от тях имаха възможност да го прочетат; тези, които успяха да го прочетат, трябваше да подпишат клетвена декларация, с която се съгласяват да не разкриват неговото съдържание.

3) Тези поверителни и лични финансови данни принадлежат на всяко отделно лице, не на Европейския съюз или на Парламента. Ако е необходимо такова споразумение, то следва да е международно споразумение, част от което стават демократични правителства, избрани и отчитащи се пред своите гласоподаватели.

Такова законодателство може да бъде незаконно и съобразно съществуващо национално законодателство относно защитата на данните във връзка със споделянето на информация с трети страни от отвъдморски региони.

Във връзка с това аз и моите колеги от Партията за независимост на Обединеното кралство ще гласуваме "против" и настоятелно приканваме всички членове на ЕП от всички нации, които вярват в демократичния национален суверинитет, да сторят същото.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.7.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Gerard Batten, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anne Delvaux, Ioan Enciu, Илияна Малинова Йотова, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jens Geier

Последно осъвременяване: 6 юли 2010 г.Правна информация