Διαδικασία : 2010/0115(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0235/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0235/2010

Συζήτηση :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0309

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 620kWORD 821k
20 Ιουλίου 2010
PE 441.223v02-00 A7-0235/2010

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020

(COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Csaba Őry

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020

(COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0193),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 148, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0111/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0235/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2 Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  εκφράζει εκ νέου τη διαρκή του έκκληση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι δίδεται επαρκής χρόνος στο Κοινοβούλιο, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε μήνες, για να εκπληρώσει το γνωμοδοτικό του ρόλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 148, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το άρθρο 157, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζουν μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η Ένωση έχει ως στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το άρθρο 10 της εν λόγω Συνθήκης προσθέτει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η στρατηγική της Λισαβόνας, που δρομολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας συγχρόνως την κοινωνική συνοχή, για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, της τεχνολογικής αλλαγής και της γήρανσης του πληθυσμού. Η στρατηγική της Λισαβόνας δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005, μετά από ενδιάμεση επανεξέταση με την οποία δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.

(4) Η στρατηγική της Λισαβόνας, που δρομολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσω της γνώσης και να αναδημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πλήρη απασχόληση, ενισχύοντας συγχρόνως την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, της τεχνολογικής αλλαγής και της γήρανσης του πληθυσμού. Η στρατηγική της Λισαβόνας δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005, μετά από ενδιάμεση επανεξέταση με την οποία δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη γενική κατεύθυνση των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και αναθεώρησε το 2008 γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών.

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση θα έπρεπε να είχε συμβάλει στον καθορισμό της γενικής κατεύθυνσης των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και αναθεώρησε το 2008 γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν επαρκώς δεσμευτικούς στόχους για κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή από όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μια αεροφόρο οικονομία, καθώς και οι προτεραιότητες θα έπρεπε να είχαν ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ τους. Εν τέλει, οι βασικοί στόχοι της Στρατηγικής δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν διότι τα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν επίσης να ενστερνισθούν τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Εκτός από τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ με κοινωνική εστίαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τις υφιστάμενες πολιτικές και την εφαρμογή τους.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση για μακροοικονομική σταθερότητα. Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών μελών και των αγορών εργασίας.

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων. Συνεπώς, η κρίση η οποία εξακολουθεί να εξελίσσεται, τονίζει την έλλειψη αποτελεσματικών μέσων για την έγκαιρη αντίδραση στις ενδείξεις εμφάνισης της κρίσης και καταδεικνύει ότι ο συντονισμός των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας. Η κρίση καταδεικνύει επίσης τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών μελών και των αγορών εργασίας συνεπεία της οποίας η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς συνιστά επίσης έναν από τους ουσιαστικούς τρόπους να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και δημιουργεί επίσης την ανάγκη για την σημαντική αναθεώρηση των μηχανισμών για τους οποίους η απασχόληση και οι κοινωνικοί στόχοι θα συνεχίσουν να αποτελούν εγγυημένα αγαθά.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί μια νέα στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών και της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών στόχων και την εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη.

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί μια νέα στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις μελλοντικές αλλαγές και κρίσεις, και να στρέψει την οικονομία της προς μια βιώσιμη και διατηρήσιμη από οικολογική και οικονομική άποψη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών και της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευθούν όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών στόχων. Θα πρέπει να εστιάσουν στην αύξηση της απασχόλησης και στην εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία, τη γραφειοκρατία και την εσφαλμένη κατανομή των πόρων σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την εξασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών εξόδου" από την οικονομική κρίση και συνεκτικών στρατηγικών για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν και να διατηρούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προορίζονται για την εξασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας, της προώθησης περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Η σταδιακή απόσυρση των φορολογικών κινήτρων, που θα ξεκινήσει μόλις η οικονομία βρεθεί στα πρόθυρα διατηρήσιμης ανάκαμψης, πρέπει να συντονιστεί, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ωστόσο, για την πραγματική επίτευξη των στόχων της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, θα πρέπει να ξεπεραστούν οι σημαντικές μακροοικονομικές ανισορροπίες και διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8α) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 πρέπει να είναι μια στρατηγική που θα θέτει τον λαό και την προστασία του περιβάλλοντος στην πρώτη γραμμή και μια στρατηγική εξόδου από την οικονομική κρίση που θα αποτρέπει ενδεχόμενη νέα οικονομική και κοινωνική κατάρρευση, θα είναι στενά συντονισμένη με την διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής και θα αναζωογονήσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις οικονομίες και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας λόγω της γηράσκουσας κοινωνίας.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, μειώνοντας τον αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτισή τους, επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα του ατόμου στη διά βίου μάθηση, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη, αναγνώριση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να συμβάλλουν στην εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων και στην αποτροπή της ευρωπαϊκής "διαρροής εγκεφάλων". Πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα, καινοτόμες και πολύτιμες από κοινωνική άποψη υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Για να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη, τα κράτη μέλη πρέπει να καταπολεμήσουν τα μέτρα που την επιβραδύνουν, δηλαδή τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, τις υπερβολικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές, την υψηλή φορολογία και τις τάσεις προστατευτισμού.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Η επίτευξη μιας ευρείας και αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς αποτελεί κομβικό στοιχείο για τη διασφάλιση των συνολικών μακροοικονομικών επιδόσεων της ΕΕ· είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιοπιστία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης να υπάρξουν οικονομική οφέλη, να αποκατασταθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να έχουν ως στόχο την επίτευξη "διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη ανάπτυξη σημαίνει η οικοδόμηση μιας οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους και των ωφελειών και αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" θέσεων απασχόλησης και να εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους βάση.

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, που θα βασίζονται σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, πρέπει να έχουν ως στόχο την επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης. Διατηρήσιμη ανάπτυξη σημαίνει η οικοδόμηση μιας οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους και των ωφελειών, διαθέτοντας επαρκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της αναδιάρθρωσης, και αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των πράσινων τεχνολογιών που δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι τεχνολογίες αυτές πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να καταστούν προσβάσιμες σε όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, να προωθήσουν τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο της παλαιάς και νέας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης κατάρτισης και δεξιοτήτων που απαιτούνται στις θέσεις αυτές και να εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους βάση, ιδίως στον τομέα του αναπροσανατολισμού της παραγωγής.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας "ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την κατάργηση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. Συνεπώς, το βασικό μέλημα των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και την καταπολέμηση του κατακερματισμού, της διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και ενεργής ένταξης για τη μείωση της φτώχειας.

(11) Επίσης, τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας "ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές ιδίως αυτές που επήλθαν λόγω των νέων τεχνολογιών, του αυτοματισμού και της επανάστασης στον χώρο των υπολογιστών και, επομένως, να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την κατάργηση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τους παρέχοντες φροντίδα, τα άτομα με αναπηρία, τους ανειδίκευτους εργαζόμενους, τις μειονότητες και ειδικότερα τους Ρομά, τους νόμιμους μετανάστες και όσους δεν είναι σε θέση να μετέχουν στην αγορά εργασίας. Θέτοντας σε λειτουργία κατάλληλα μέσα, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. Συνεπώς, το βασικό μέλημα των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, σε συστήματα κατάρτισης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της ισότητας των φύλων, καθώς και την καταπολέμηση του κατακερματισμού, παρέχοντας ασφάλεια στους εργαζόμενους σε όλες τις μορφές απασχόλησης, των διακρίσεων, της διαρθρωτικής ανεργίας - ιδίως των νέων -και της αεργίας, και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και ενεργής ένταξης για τη μείωση της φτώχειας.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Στο πλαίσιο του στόχου της "ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς" τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, να καθορίσουν κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τους νέους τύπους απασχόλησης. Το πλαίσιο αυτό θα εστιάζει στην εξασφάλιση ευέλικτων μορφών απασχόλησης αποφεύγοντας τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και διασφαλίζοντας την συνολική προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και της συμβατότητας της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, καθώς και επαρκή κοινωνική προστασία στους εργαζόμενους.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εάν ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και της συμμετοχής σε ανοικτές και δίκαιες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης εάν αντιδρούν κατάλληλα στη συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ώστε να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της συμμετοχής σε ανοικτές και δίκαιες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να αναζητήσει ισχυρή παγκόσμια επιτήρηση των παραγόντων που επηρεάζουν έντονα την απασχόληση, την κινητικότητα των εργαζομένων και τα κοινωνικά χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως είναι οι συντάξεις.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 πρέπει να συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι συντονισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα αναμενόμενα θετικά δευτερογενή αποτελέσματα.

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 πρέπει να συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν αποτελεσματικά, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών τους καταστάσεων και ιδιαίτερων δυσκολιών τους, ώστε οι συντονισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα αναμενόμενα θετικά δευτερογενή αποτελέσματα. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στον οικονομικό, εργασιακό και κοινωνικό τομέα.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Με τη δημιουργία συνθηκών για την είσοδο των γυναικών και των κοριτσιών σε τομείς όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται έντονα και για την καταπολέμηση των κυρίαρχων ακόμη στερεοτύπων, τα επαγγέλματα αυτά έχουν κομβική σημασία τόσο για να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων όσο και να τροφοδοτηθεί η αγορά εργασίας. Όλες οι πολιτικές και τα μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 θα πρέπει να προωθούν ιδιαίτερα τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων και να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου. Αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να επανεξετασθούν με στόχο την κατάργηση των στοιχείων που δημιουργούν ανισότητες μεταξύ των φύλων. Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να ενισχυθούν σε τομείς στους οποίους οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται. Θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα της μη εθελοντικής μερικής απασχόλησης. Πρέπει να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων στην επιμόρφωση και την εκπαίδευση. Η διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων πρέπει να μειωθεί σε 0-5 % έως το 2020. Η αυξημένη παροχή προσβάσιμων, προσιτών, ευέλικτων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μέριμνας για όλους, και ειδικότερα η πρόσβαση στις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, αποτελεί σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση και την προώθηση της διαδικασίας εξίσωσης των φύλων.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη στρατηγική για την Ευρώπη 2020, και ιδίως τις εργασιακές και κοινωνικές πτυχές της, κατά τον προγραμματισμό και την χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Την σημασία αυτή υπογραμμίζει η ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση των συνεργιών και των συμπληρωματικοτήτων των διαφόρων διαθέσιμων χρηματοοικονομικών μέσων για να επιτευχθούν οι πολύπλοκοι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και πράσινη ανάπτυξη και για να στηριχθούν αποτελεσματικότερα οι πιο μειονεκτούσες μικροπεριοχές και οι πιο ευαίσθητες ομάδες που αντιμετωπίζουν πολύπλοκα και πολυδιάστατα μειονεκτήματα. Η χρήση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης θα περιορίσει τον αριθμό των γραφειοκρατικών εμποδίων και θα διευκολύνει τη λήψη πιο μακροπρόθεσμων μέτρων.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύνδεση των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή τους και στη γενικότερη προβολή της στρατηγικής.

(14) Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύνδεση των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή τους και στη γενικότερη προβολή της στρατηγικής, καθόσον οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες και προτιμήσεις.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της πολιτικής για την απασχόληση στα κράτη μέλη, θα πρέπει να βελτιωθεί η ανοικτή μέθοδος συντονισμού δεδομένου ότι η επίδρασή της στα κράτη μέλη είναι πολύ περιορισμένη.

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της άνισης προόδου που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, παρατηρούνται αυξανόμενες αμφιβολίες ως προς την χρησιμότητα της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να βελτιωθεί, ούτως ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εφαρμογή των καθορισθέντων στόχων.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνοδεύεται από μια μικρότερη σειρά κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέματα οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, συνδέονται αναπόσπαστα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου […] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις "ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020".

(15) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνοδεύεται από μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο την απασχόληση, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και τα γενικά θέματα οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, συνδέονται αναπόσπαστα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου […] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις "ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020".

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτησή τους και την εναρμόνισή τους με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που ενδέχεται να απευθυνθούν από το Συμβούλιο στα κράτη μέλη. Θα αποτελέσουν επίσης τη βάση για την κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση που διαβιβάζεται ετησίως από το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

(16) Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτησή τους και την εναρμόνισή τους με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που ενδέχεται να απευθυνθούν από το Συμβούλιο στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των κρατών μελών. Θα αποτελέσουν επίσης τη βάση για την κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση που διαβιβάζεται ετησίως από το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Παρά το γεγονός ότι πρέπει να καταρτίζονται κάθε χρόνο, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες μέχρι το 2014 ώστε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εφαρμογή τους.

(17) Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες μέχρι το 2020, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος της εκπλήρωσης των καθορισμένων στόχων. Η αξιολόγηση των υλοποιηθέντων στόχων πρέπει να γίνεται ανά τριετία.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Εν τω μεταξύ τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να αναλυθούν από επιστήμονες και να αναθεωρηθούν με κριτική ματιά.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για τις οποίες υποβάλλονται εκθέσεις στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν προγράμματα μεταρρυθμίσεων τα οποία συνάδουν με τους στόχους που ορίζονται στις "ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020".

Οι κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων εφαρμόζονται στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση και ο κοινωνικός αντίκτυπος των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, τα οποία πρέπει να συνάδουν με τους στόχους που ορίζονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να παρακολουθούνται με προσοχή.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και όσων επηρεάζονται από τις διάφορες πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020, των κοινοβουλευτικών οργάνων και των κοινωνικών εταίρων, θα εμπλέκονται στενά σε όλη τη φάση σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών, μεταξύ άλλων, κατά τον καθορισμό στόχων και δεικτών.

 

Τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, όπως ορίζονται στο παράρτημα, ακολουθούν οι κατάλληλοι επί μέρους στόχοι και δείκτες, συμπεριλαμβανομένων δεικτών σχετικά με τις συνέπειες και τα αποτελέσματα όπως και εθνικών στόχων, δεικτών και πινάκων αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους στόχους και δείκτες, από κοινού με τις κατευθυντήριες γραμμές και συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε χώρα τις οποίες λαμβάνουν από το Συμβούλιο.

 

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις στην απασχόληση και τον κοινωνικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αντίστοιχων εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων.

 

Κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του παραρτήματος, τα κράτη μέλη ακολουθούν τη δομή που θα συμφωνηθεί σε επίπεδο Ένωσης και περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία προκειμένου να διασφαλίσουν τη σαφήνεια, τη διαφάνεια και την συγκρισιμότητα μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, με μείωση της ανεργίας και αύξηση της συμμετοχής του 75% του ενεργού πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη θα θέσουν τους εθνικούς στόχους τους για αύξηση του δείκτη απασχόλησης για τους άνδρες και τις γυναίκες στο 75% μέχρι το 2020, με στόχο την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, ειδικότερα μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής στην αγορά εργασίας των νέων, των ηλικιωμένων εργαζομένων, των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση, και των ατόμων με αναπηρία, των μειονοτήτων και ιδίως των Ρομά και την καλύτερη ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εκτός αυτού τους εθνικούς τους στόχους έτσι ώστε το ποσοστό των ανδρών και γυναικών από 15 έως 24 ετών σε στάδιο εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης να αυξηθεί τουλάχιστον στο 90%.

 

Τα κράτη μέλη καλούνται να αυξήσουν τον δείκτη απασχόλησης κατά 10%, εστιάζοντας σε ιδιαίτερες ομάδες, μέχρι το 2014:

 

- στους νέους ηλικίας από 15 έως 24 ετών·

 

- στους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους, μεταξύ 50 και 64 ετών·

 

- στις γυναίκες·

 

- στους ανειδίκευτους εργαζομένους·

 

- στα άτομα με αναπηρία·

 

- στα άτομα με ιστορικό μετανάστευσης·

 

Ο δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας πρέπει να περιοριστεί κατά 10%.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους για την αγορά εργασίας και να τις εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού, της αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασία, αποτελεσματική δια βίου μάθηση, πολιτικές για την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, να αυξήσουν το δυναμικό της οικονομίας για καινοτομία, ιδίως όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και να απαλλάξουν τον κλάδο από τα διοικητικά και μη δασμολογικά εμπόδια. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να θεσπίσουν κανονιστικά μέσα και μέσα στήριξης τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την πολυμορφία του κλάδου των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων έτσι ώστε όλες οι μορφές των εταιριών να απολαύουν αντίστοιχων συνθηκών όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την προώθηση. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές προκλήσεις, για επαρκείς υπηρεσίες μέριμνας των παιδιών, έτσι ώστε να μπορεί να τεθεί στη διάθεση κάθε παιδιού προσχολικής ηλικίας μία θέση σε παιδικό σταθμό και σε κάθε νέο, μετά από την περάτωση της σχολικής εκπαίδευσης, μια πραγματική θέση εργασίας, κατάρτισης ή επιμόρφωσης εντός 4 μηνών σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να παρέχονται στους μακροχρόνια ανέργους προσφορές για μέτρα απασχολησιμότητας για τα οποία πρέπει να τεθούν ποιοτικοί στόχοι με σκοπό την ενίσχυση των προληπτικών πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας. Κατά συνέπεια, το 25% όλων των μακροχρόνια ανέργων πρέπει να συμμετέχουν σε κάποιο ενεργό μέτρο της αγοράς εργασίας υπό μορφή προηγμένης κατάρτισης, εκπαίδευσης και/ή επαγγελματικής αναδιάταξης.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα για την αντιμετώπιση της προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης, της υποαπασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για όλους, περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης με μέτρα για την ενεργοποίηση, ιδίως των νέων, των λιγότερο ειδικευμένων ατόμων και των ατόμων που χρήζουν ειδικής προστασίας και/ή στήριξης, μέσω υπηρεσιών παροχής συμβουλών και της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης που προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ίση μεταχείριση και τις ίσες αμοιβές για ισότιμη εργασία στον ίδιο χώρο εργασίας όπως προβλέπουν τα άρθρα 18 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποιότητα των θέσεων εργασίας πρέπει επίσης να αντιμετωπισθεί μειώνοντας τον αριθμό των φτωχών εργαζομένων. Εκτός αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την απασχολησιμότητα των νόμιμων μεταναστών μέσω κατάλληλων προγραμμάτων. Απαιτούνται επίσης συνεχείς προσπάθειες και καινοτόμα προγράμματα για την επανένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξαλείψουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την αρχική πρόσβαση των ανθρώπων στην αγορά εργασίας, να στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να προωθήσουν την κοινωνική καινοτομία και να αυξήσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας. Τα κέντρα απασχόλησης πρέπει να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και προγράμματα παροχής συμβουλών ιδίως στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας για τους αναζητούντες εργασία, προκειμένου να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αναζήτηση εργασίας, ιδίως των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, των νομίμων μεταναστών, των εθνοτικών μειονοτήτων, και των ατόμων με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υποστηριχθούν ατομικές και συλλογικές μορφές αυτοαπασχόλησης μέσω επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ώστε να μην κυριαρχούν οι γυναίκες στις χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να προωθηθεί ουσιαστικότερα η κάλυψη διευθυντικών θέσεων από γυναίκες ούτως ώστε να αποτρέπεται ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας με κριτήριο το φύλο. Οι κανόνες περί του ωραρίου εργασίας θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπουν μια μορφή εργασίας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συνδυασμού μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, και να είναι δυνατή η ευέλικτη μετάβαση από την επαγγελματική ζωή στη συνταξιοδότηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του πατέρα στη φροντίδα των παιδιών, και να αναθεωρούν τα φορολογικά τους συστήματα για να ευνοούν την απασχόληση. Οι εξωτερικές και εσωτερικές στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια, ώστε να αυξηθεί η ευελιξία, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντίδραση στους παραγωγικούς κύκλους, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα μέσω ενεργών πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας και κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που θα διατίθενται στους εργαζόμενους στο πλαίσιο όλων των τύπων απασχόλησης, ούτως ώστε η αλλαγή θέσης εργασίας να μην συνεπάγεται δυσανάλογο οικονομικό κόστος. Πρέπει να επισημανθεί ότι η ευελιξία με ασφάλεια χωρίς κοινωνική ασφάλιση δεν συνιστά διατηρήσιμο τρόπο αύξησης της απασχόλησης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνοδευτούν από σαφή δέσμευση για ενεργή υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας. Οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, όπως η άτυπη απασχόληση ορισμένου χρόνου, η μερική απασχόληση και η τηλεργασία, ή η κινητικότητα των εργαζομένων δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στη μείωση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων εργασιακών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας των ατόμων που αφορούν. Πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι νέες μορφές απασχόλησης δεν θα δημιουργηθούν σε βάρος των συνήθων (πλήρους και μόνιμης απασχόλησης) συμβάσεων. Επίσης πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες με στόχο της καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας μέσω αποτελεσματικών μέτρων για τον έλεγχο και την εφαρμογή των εργασιακών δικαιωμάτων. Η αξιοπρεπής εργασία όπως προωθείται από την ΔΟΕ και η "καλή εργασία" ως κατευθυντήριες αρχές πρέπει να διέπουν τόσο τη δημιουργία θέσεων εργασίας όσο και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Για την ενίσχυση της λειτουργίας και της απόδοσης της αγοράς εργασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να εμπλέξουν ενεργά τους κοινωνικούς εταίρους στον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής τους και πρέπει να σεβαστούν πλήρως το δικαίωμά τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές τους, για τη σύναψη και επιβολή συλλογικών συμβάσεων.

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Είναι πρωταρχικής σημασίας να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας που χρειάζονται επίσης μακροπρόθεσμα και που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας οι πολιτικές στους τομείς της παιδείας και της απασχόλησης να υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις της οικονομικής δομής. Κατά κανόνα, θέσεις απασχόλησης που έχουν καταργηθεί κατά τη διάρκεια οικονομικής κρίσεως δεν δημιουργούνται εκ νέου στον ίδιο βαθμό και στους ίδιους τομείς όπως παλαιότερα. Για το λόγο αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που συνοδεύουν μια νέα οικονομική δομή. Η πολιτική απασχόλησης πρέπει να διασφαλίζει στους εργαζομένους την όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση τόσο μεταξύ τομέων της οικονομίας όσο και μεταξύ διαφόρων καταστάσεων της αγοράς εργασίας. Είναι, κατά συνέπεια, περισσότερο αναγκαίο απ' ό, τι ποτέ να καθορισθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι ως σημεία αφετηρίας και να δοθεί περισσότερη έμφαση σε συντονισμένα μέτρα στις πολιτικές υπέρ των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα φορολογικά τους συστήματα και τα συστήματα παροχών, καθώς και την ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με πολιτικές για την προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου, της ισότητας των φύλων και των αποδοχών και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των νέων, των ατόμων με αναπηρία, των νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για την εξισορρόπηση της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, κυρίως των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην άρση των εμποδίων για την είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη απασχόληση και η φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αύξηση της απασχολησιμότητας, με μέτρα για την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και για την εκπλήρωση ποιοτικών απαιτήσεων σε νεοεμφανιζόμενα επαγγέλματα. Για την προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προθυμία των ατόμων για κινητικότητα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παροχή κινήτρων. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, οι κανόνες για την εξασφάλιση επιδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να εξεταστούν και, όπου είναι δυνατόν, να απλοποιηθούν. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και να κινηθούν προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας του εργατικού δυναμικού για μια διατηρήσιμη οικονομία. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το στόχο των πόρων αυτών και τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησής τους.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη προωθούν το μηχανισμό μικροχρηματοδότησης της ΕΕ ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θα επιτύχουν το συνδυασμό των οικονομικών με τα κοινωνικά μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης.

 

Οι εθνικοί μηχανισμοί μικροχρηματοδότησης και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί της ΕΕ συνοδεύονται από συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης, καθώς και προγράμματα κοινωνικών παροχών που διασφαλίζουν ένα ελάχιστο εισόδημα κατά το πρώτο έτος από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, ούτως ώστε η επιχειρηματικότητα να καταστεί πραγματική επιλογή.

Τροπολογία  36

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να προωθούν και να επενδύουν σε κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπου συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες απασχόλησης, υγείας και στέγασης, οι οποίες πρέπει να τύχουν επαρκούς χρηματοδότησης.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών.

διαγράφεται

(Η τελευταία παράγραφος της κατευθυντήριας γραμμής 7 του κειμένου της Επιτροπής τοποθετείται στην τροπολογία του Κοινοβουλίου πριν από την πρώτη παράγραφο.)

Τροπολογία  38

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της διά βίου μάθησης

Κατευθυντήρια γραμμή 8: προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της διά βίου μάθησης, ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας και ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού

Τροπολογία  39

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους εθνικούς τους στόχους έτσι ώστε μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

Τροπολογία  40

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να συμπληρώνονται με αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα του και με στοχευμένες πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα για την αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους φραγμούς στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, να προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και να εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των ερευνητών.

Στις υψηλές προτεραιότητες των κρατών μελών συγκαταλέγεται η παροχή υψηλής ποιότητας αρχικής εκπαίδευσης και ελκυστικής επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της βιομηχανίας και τη μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Πρέπει να συμπληρώνονται με δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών στους νέους ηλικίας από 25 έως 35 ετών, που θα περιλαμβάνει υποχρεωτική προσφορά εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης και αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου μάθηση, όπου οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να παρέχουν τον χρόνο και την οικονομική υποστήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να μειώσουν το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου σε κάτω από 10% και να συμπληρώσουν την πολιτική μετανάστευσης και ενσωμάτωσης με την παροχή δυνατοτήτων εκμάθησης γλωσσών και παρακολούθησης μαθημάτων σχετικά με την κοινωνία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν συστήματα για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με συστηματική παροχή πληροφοριών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως προγράμματα μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, να ενισχύσουν την καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με συστηματική παροχή πληροφοριών και κατάλληλων μέτρων για την προώθηση νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης των ΜΜΕ και την ενίσχυση της καλύτερης πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες. Η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, των υψηλότερων προσόντων και της κατάρτισης πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής εργοδοτών και κυβερνήσεων. Η πρόσβαση στη γενική και επαγγελματική κατάρτιση υψηλής ποιότητας και η επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο στο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, οποιαδήποτε στιγμή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τις επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης του επιπέδου των προσόντων του ενεργού πληθυσμού, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη μάθηση με άτυπες και ανεπίσημες μεθόδους. Συγχρόνως θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις, και ιδίως εκείνες που αφορούν την απασχολησιμότητα, να αποσκοπούν, μέσω της κατάρτισης ή των γνώσεων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για κάθε απασχολούμενο για να μπορέσει να επιτύχει σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα γενικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και τα συστήματα μη επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες να γίνουν πιο ανοικτά και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων αμειβόμενης μαθητείας, προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων υψηλού επιπέδου.

Τροπολογία  42

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Τροπολογία  43

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 8a: Ενίσχυση της πολιτικής για την κοινωνική και οικονομική συνοχή για την στήριξη της απασχόλησης

 

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να ρυθμίσουν, να συμπληρώσουν, να συντονίσουν και να προσαρμόσουν τους εθνικούς τους στόχους, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και μεταξύ τους, με τρόπο που να μειώνονται οι ανισορροπίες της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών.

 

Τα κράτη μέλη γνωρίζουν ότι η πολιτική συνοχής συνιστά αποτελεσματικό μέσο που δεν είναι υποδεέστερο από τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς συμβιβάζει τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, υποστηρίζει τις περιοχές ώστε να ξεπεράσουν τις κοινωνικο-οικονομικές τους δυσκολίες και μειώνει τις ανισότητες.

 

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και οι αρχές της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να είναι ο πυρήνας της διακυβέρνησης και βάση της στρατηγικής, ενώ ιδίως το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως οχήματα προσέγγισης των αναρίθμητων οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που ζουν και παράγουν στην ΕΕ, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ειδικότερα στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.

 

Για το λόγο αυτό, η πολιτική συνοχής δεν είναι μόνο πηγή σταθερών χρηματοδοτικών κονδυλίων αλλά και δυναμικό μέσο για την οικονομική ανάπτυξη και κατά συνέπεια, ένα μέσο απασχόλησης για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης.

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στις μεταφορές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και την υποδομή ΤΠ και να αξιοποιήσουν πλήρως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.

 

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των εν δυνάμει δικαιούχων προγραμμάτων συγχρηματοδότησης της Ένωσης με την απλούστευση των συστημάτων παραλαβής.

 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν συνέργιες ανάμεσα στις πολιτικές συνοχής τους και άλλες υπάρχουσες τομεακές πολιτικές, σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς η συνοχή δεν συνιστά επιβάρυνση αλλά προσδίδει δύναμη, αντλεί μη χρησιμοποιημένο δυναμικό, μειώνει διαρθρωτικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες και τις περιφέρειες, επεκτείνει την ανάπτυξη και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών της Ένωσης σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αντισταθμίζει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και δημιουργεί το κοινωνικό κεφάλαιο της Ένωσης.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 9 – τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 9: Βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

διαγράφεται

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν αποτελεσματικά στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα του επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από απόψεως απασχολησιμότητας, περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εργασίας. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές.

 

(Η κατευθυντήρια γραμμή 9 του κειμένου της Επιτροπής μεταφέρεται και συγχωνεύεται με τη δεύτερη παράγραφο της κατευθυντήριας γραμμής 8 στην τροπολογία του Κοινοβουλίου.)

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

διαγράφεται

(Η τελευταία παράγραφος της κατευθυντήριας γραμμής 9 στο κείμενο της Επιτροπής τοποθετείται πριν από την πρώτη παράγραφο της κατευθυντήριας γραμμής 8 στην τροπολογία του Κοινοβουλίου.)

Τροπολογία  46

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

Κατευθυντήρια γραμμή 10: Καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προστασίας

Τροπολογία  47

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους εθνικούς στόχους τους για μείωση κατά 25% του αριθμού των Ευρωπαίων που διαβιούν κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας, βγάζοντας περισσότερα από 20 εκατ. άτομα από τη φτώχεια, ιδίως με μέτρα στον τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης.

Τροπολογία  48

Πρόταση απόφασης -

Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και την οικονομία και στην επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες και την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων και να προστατεύονται από τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν στην εξασφάλιση εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού παραμένει ζωτικής σημασίας πρόκληση. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ευκαιρίες συμμετοχής ή επιστροφής στην αγορά εργασίας για όλες τις κοινωνικές ομάδες, ασχέτως από τοποθεσία ή επίπεδο εκπαίδευσης. Είναι ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να διατηρηθεί αφενός το αίσθημα ασφάλειας των ατόμων και αφετέρου η προθυμία τους για εργασία και απόκτηση εισοδήματος. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας παρά την εκτέλεση εργασίας, την προώθηση της πλήρους και κατόπιν ιδίας επιλογής συμμετοχής στην πολιτική, την κοινωνία, τις τέχνες και την οικονομία και στην επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους ιδιαίτερα στην ολοένα αυξανόμενη ομάδα των εργαζόμενων φτωχών. Προκειμένου να διατυπωθούν συγκεκριμένοι στόχοι για την καταπολέμηση της φτώχειας, θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς πώς "μετράται" η φτώχεια. Ο κανόνας ότι 60% του μέσου εισοδήματος χαρακτηρίζεται ως "φτώχεια" πρέπει να διαβαθμιστεί. Η φτώχεια δεν μπορεί να διαπιστωθεί βάσει ενός τόσο μονομερούς δείκτη. Πρέπει να εξασφαλιστεί η διατήρηση ίσων ευκαιριών, όπως και η πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον κοινωνικό τομέα, τον τομέα της απασχόλησης, της υγείας και της στέγασης, εξασφαλίζοντας ότι θα διατίθενται επίσης στις ευάλωτες και στις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε οι προφορικές ή γραπτές πληροφορίες που δίνονται από τις δημόσιες υπηρεσίες να είναι σαφείς και πλήρεις και, σε περίπτωση άρνησης παραχώρησης δικαιώματος, να δίδεται αιτιολόγηση στην οποία θα αναφέρονται οι δυνατότητες προσφυγής από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η αρχή της μη διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών με την ίδια κατάρτιση και τον ίδιο τύπο απασχόλησης θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική για κάθε τύπο εργασιακής σχέσης στα κράτη μέλη. Για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες ανάγκες και αρμοδιότητες σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων, να προστατεύονται από τον κίνδυνο του αποκλεισμού, και να παρέχουν υποστήριξη της εργασίας ποιότητας, ιδίως για εκείνους που βρίσκονται σε απόσταση από την αγορά εργασίας. Συγχρόνως, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη για να είναι δυνατή η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ θα πρέπει να διατηρείται η οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών. Τα συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν στην εξασφάλιση εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι άστεγοι. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν την παιδική φτώχεια μέσω κατάλληλων μέτρων έτσι ώστε να μην περιορίζεται η προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και να μην είναι μη προνομιούχα όταν ξεκινούν την επαγγελματική τους ζωή λόγω παρεμβάσεων, που σχετίζονται με τη φτώχεια, στην ελεύθερή τους ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα παιδιά φτωχών οικογενειών και της ισότητας ευκαιριών, ούτως ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός τους αποκλεισμός όταν θα είναι ενήλικοι. Για να ενισχυθεί αυτή η εισοδηματική ασφάλεια στα διάφορα στάδια της ζωής, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκών ελάχιστων εισοδημάτων, το επίπεδο των οποίων θα είναι τουλάχιστον ανώτερο του ορίου της φτώχειας, με παράλληλο σεβασμό των διαφορετικών πρακτικών, των συλλογικών συμβάσεων και της νομοθεσίας των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία για τη αναγκαία στήριξη οι οποίες έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των διάφορων κοινωνικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, ιδίως όσον αφορά τις πλέον ευάλωτες ομάδες, και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα εγκεκριμένα μέτρα κατά των διακρίσεων. Κατά την ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα στα θετικά για τους εθνικούς προϋπολογισμούς αποτελέσματα της βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής. Η μείωση της φτώχειας και η αύξηση της συμμετοχής οδηγούν σε μείωση των κοινωνικών δαπανών και σε αύξηση των εσόδων από τη φορολογία. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν υψηλά ελάχιστα πρότυπα ποιότητας απασχόλησης ούτως ώστε να εξαλειφθεί η φτώχεια μεταξύ των εργαζομένων.

Τροπολογία  49

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών και αυτών της υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να ενισχυθούν και να εκσυγχρονιστούν, διασφαλίζοντας την κοινωνική επάρκειά τους, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητά τους και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, παρέχοντας σε όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκή προστασία από τις κοινωνικές ανασφάλειες, όπως προβλήματα υγείας, ανεργία και φτώχεια.

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την κοινωνική προστασία στις βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, που επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και ιδίως τις εγκύους.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι να μειωθεί κατά 25% ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας, επιτρέποντας σε πάνω από 20 εκατ. άτομα να βγουν από τη φτώχεια.

διαγράφεται

(Η τελευταία παράγραφος του κειμένου της Επιτροπής τοποθετείται στην τροπολογία του Κοινοβουλίου πριν από την πρώτη παράγραφο.)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 27 Απριλίου 2010 η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για τις "ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020" ορίζοντας το πλαίσιο για τη νέα στρατηγική και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη. Η έκθεση αποτελείται από γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών, βάσει του άρθρου 121 της ΣΛΕΕ, και κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση βάσει του άρθρου 148 της ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι δύο αυτές νομικές πράξεις είναι χωριστά αλλά συνδεδεμένα μέσα, τα οποία μαζί συνιστούν ένα πακέτο ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών, περιορισμένων σε αριθμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται καλύτερη συνοχή και περισσότερη σαφήνεια. Πρόκειται για τους πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 και περιέχουν τις κύριες προτεραιότητες της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου σχετικά με την Ευρώπη 2020. Οι 10 ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές - αρκετά μικρότερες σε αριθμό από τις προηγούμενες 24 κατευθυντήριες γραμμές - περιλαμβάνουν 6 κατευθυντήριες γραμμές στον οικονομικό τομέα και 4 στον τομέα της απασχόλησης. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το σκέλος της απασχόλησης των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών αποτελείται από την κατευθυντήρια γραμμή 7 – Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, την κατευθυντήρια γραμμή 8 – Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της δια βίου μάθησης, την κατευθυντήρια γραμμή 9 – Βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κατευθυντήρια γραμμή 10 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Η έκθεση αυτή πραγματεύεται το σκέλος της απασχόλησης των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής για το σκέλος της οικονομικής πολιτικής.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 2020 συζητώνται εν μέσω οικονομικής κρίσης, γεγονός που το δίχως άλλο θα έχει βαθιές συνέπειες στην αγορά εργασίας για πολλά χρόνια ακόμη. Παρά τις κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι η ανάπτυξη επιστρέφει, η οικονομία εξακολουθεί να παραμένει εύθραυστη στα περισσότερα κράτη μέλη. Αυτός είναι ο λόγος που, οι άμεσες συνέπειες της κρίσης στην ανεργία δεν έχουν ακόμη γίνει πλήρως αντιληπτές. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάκαμψη, να ενισχυθεί το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των ευρωπαϊκών οικονομιών και για να βοηθηθούν οι άνθρωποι στην αναζήτησή τους για εργασία. Εκτός αυτού, οι πιο μακροπρόθεσμες προκλήσεις των περισσότερων κρατών μελών, όπως η δημογραφική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και η χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παραμένουν παρούσες και πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο κατά την ανάκαμψη όσο και όταν γίνουν εμφανείς οι συνέπειες. Για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης της επόμενης δεκαετίας να αντιμετωπίζει και να διασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στις πιεστικές άμεσες προκλήσεις λόγω της κρίσης και σε εκείνες που έχουν πιο μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φύση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής υποστηρίζει γενικά την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τον περιορισμό του αριθμού των κατευθυντήριων γραμμών. Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι ο μικρότερος αριθμός τόσο κατευθυντήριων γραμμών όσο και κοινών στόχων επιπέδου ΕΕ δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της σαφήνειάς τους και της λειτουργικής τους χρησιμότητας που αφορά την καθοδήγηση των πολιτικών των κρατών μελών.

Ο εισηγητής θεωρεί λοιπόν ότι μερικές πτυχές της πρότασης της Επιτροπής χρειάζονται περαιτέρω σκέψη και διευκρίνηση. Οι πτυχές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:

- Εν όψει της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η πολιτική απασχόλησης είναι πολύ σημαντικός, σε συνδυασμό με εκείνον της οικονομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής και άλλων πολιτικών. Εκτός αυτού, πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σε διαφορετικούς τομείς, όπως η οικονομία, η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις. Στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 και των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των κρατών μελών, αυτό σημαίνει την ισχυρή δέσμευση ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη διευκολύνουν τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Σημαίνει επίσης ότι έχει εξέχουσα σημασία η συμπληρωματικότητα και η συνοχή ανάμεσα στο οικονομικό σκέλος και το σκέλος της απασχόλησης των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών .

- Ο εισηγητής επιδοκιμάζει τις προτάσεις για λήψη αποφασιστικής δράσης προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης των ευρωπαίων γυναικών και ανδρών αλλά πιστεύει ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τα κράτη μέλη όσον αφορά την ενθάρρυνση της κινητικότητας και απασχόλησης της νεολαίας, των ηλικιωμένων, των ανθρώπων με αναπηρία και των γυναικών.

- Εκτός αυτού, η κατάλληλη χρήση των αρχών της "ευελιξίας με ασφάλεια", της εκπαίδευσης ποιότητας, της δια βίου μάθησης και της καταπολέμησης της διαρθρωτικής ανεργίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη κοινών στόχων και για την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων, όπως και για τη διασφάλιση της διάθεσης ειδικευμένου και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στους εργοδότες.

- Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας υπόψη την κατάσταση στις αγορές εργασίας, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών Ευρώπη 2020 και της απασχόλησης θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους τον αυξανόμενο αριθμό νέων μορφών εργασίας και άτυπων συμβάσεων εργασίας και θα πρέπει να ορίσουν κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για αυτόν τον τομέα.

- Εκτός αυτού, η διασφάλιση της διάθεσης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού πρέπει να συνοδεύεται από εντατικοποιημένες επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπου οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, και για την παροχή ώθησης στην πλούσια σε απασχόληση ανάπτυξη γενικά.

- Με βάση την εμπειρία από τη στρατηγική της Λισσαβώνας ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι η Ευρώπη 2020 θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετες προσπάθειες για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της στρατηγικής και των μέσων εφαρμογής της. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου, για να κατονομάσουμε μόνο μία από τις πτυχές είναι εξέχουσας σημασίας από αυτήν την άποψη.

- Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι για να είναι αποτελεσματική η Ευρώπη 2020 και για να είναι επίσης αποτελεσματικές οι κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης στο πλαίσιό τους, πρέπει να δοθεί κατάλληλη προσοχή ώστε να ξεπεραστούν οι κοινωνικο-οικονομικές αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη και ανάμεσα στις περιφέρειες. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να επιδιωχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής και πρέπει να δημιουργηθούν συνεργίες ανάμεσα σε αυτήν την πολιτική και άλλες τομεακές πολιτικές. Τόσο τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, όσο και όλα τα μελλοντικά μέσα χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο από αυτήν την άποψη.

Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής στοχεύουν στην ενίσχυση της σαφήνειας και συνεκτικότητας του κειμένου, αφενός, και στην εξέταση των ερωτήσεων που απαριθμώνται παραπάνω αφετέρου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής  (28.6.2010)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών – Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020

(COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/011(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Hans-Peter Martin

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις, προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και παρέχει κοινωνική προστασία· αναμένεται επίσης από αυτήν να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και με υψηλό επίπεδο γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και προστασίας της υγείας.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη γενική κατεύθυνση των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και αναθεώρησε το 2008 γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών.

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη γενική κατεύθυνση των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και αναθεώρησε το 2008 γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. Οι ελπίδες που εναποτέθηκαν στην στρατηγική της Λισαβόνας δεν υλοποιήθηκαν. Η Ευρώπη του 2020 πρέπει να συναγάγει συμπεράσματα από τα λάθη της παλαιάς στρατηγικής και να αναπτύξει εφεξής συνεκτικά, προσιτά, εφαρμόσιμα και ελέγξιμα μέτρα και στρατηγικές, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να ελέγχονται διαρκώς, ούτως ώστε η επίτευξη των καθορισμένων στόχων να μπορεί να αναθεωρείται σε μόνιμη βάση.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Πριν να προβεί στη δημιουργία νέων πρωτοβουλιών η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να βελτιώσει σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες πολιτικές και την εφαρμογή τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί μια νέα στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών και της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών στόχων και την εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη.

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί μια νέα στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών και της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευθούν όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών στόχων. Θα πρέπει να εστιάσουν στην αύξηση της απασχόλησης και στην εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία, τη γραφειοκρατία και την εσφαλμένη κατανομή των πόρων σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την εξασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την εξασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της παραγωγικότητας καθώς και τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα πρέπει να αρθούν σταδιακά, αφού η οικονομία εισέλθει σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης, και να συντονιστούν μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ικανές να παράγουν μεγέθυνση, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, σε σχέση με το διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν ενεργά το επιχειρηματικό πνεύμα μέσω της νομοθεσίας και τις κατανομής πόρων και να μετατρέψουν με αυτόν τον τρόπο τις δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a) Προκειμένου να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη τα κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, να ελαττώσουν τις υπέρμετρες κανονιστικές ρυθμίσεις και την υψηλή φορολόγηση και να αποφεύγουν να ασκούν προστατευτικές πολιτικές.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Η επίτευξη μιας αποδοτικής ενιαίας αγοράς συνιστά βασικό στοιχείο για την μέτρηση των συνολικών μακροοικονομικών επιδόσεων της ΕΕ· Είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας για την νομισματική ένωση να αποφέρει οικονομικά οφέλη, να επαναφέρει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να έχουν ως στόχο την επίτευξη "βιώσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους και των ωφελειών και αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" θέσεων απασχόλησης και να εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους βάση.

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να έχουν ως στόχο την επίτευξη "βιώσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους και των ωφελειών και αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων τεχνολογιών. Οι εν λόγω τεχνολογίες θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι προσιτές σε όλες τις εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων των μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ, έτσι ώστε οι αλλαγές με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας να είναι δυνατές σε όλους τους τομείς. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" θέσεων απασχόλησης και να εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους βάση. Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα πρέπει να εμποδίσει ή να καθυστερήσει αυτήν την ζωτικής σημασίας στροφή προς μια πράσινη και βιώσιμη οικονομία.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας "ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας της οποίας οι πολίτες μπορούν να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και στην οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την κατάργηση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. Συνεπώς, το βασικό μέλημα των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και την καταπολέμηση του κατακερματισμού, της διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και ενεργής ένταξης για τη μείωση της φτώχειας.

(11) Επίσης, τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας "ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές, ιδίως μάλιστα εκείνες που προκύπτουν με τις νέες τεχνολογίες, την αυτοματοποίηση και την επανάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και, επομένως, να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την κατάργηση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. Συνεπώς, το βασικό μέλημα των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας ευέλικτων αγορών εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και την καταπολέμηση του κατακερματισμού, της διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και ενεργής ένταξης για τη μείωση της φτώχειας.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Στο πλαίσιο του στόχου της "ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς" τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, να ορίσουν νομοθετικό πλαίσιο για τους νέους τύπους απασχόλησης, το οποίο να θέτει τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους σε ισότιμη βάση και να καθιστά δυνατή την απασχόληση που δεν προάγει τον περαιτέρω κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και που διασφαλίζει την συνολική προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και τους παρέχει την απαραίτητη κοινωνική προστασία.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εάν ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και της συμμετοχής της σε ανοικτές και δίκαιες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ποιοτική ανάπτυξη και τη βιώσιμη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εάν αντιδρούν κατάλληλα στην συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ώστε να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της συμμετοχής σε ανοικτές και δίκαιες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και της διενέργειας διαρθρωτικών αλλαγών, τα κράτη μέλη θα πρέπει κατά κύριο λόγο να φροντίζουν ώστε η ανάπτυξη που προωθείται να χαρακτηρίζεται από ενίσχυση της απασχόλησης και να συνοδεύεται από τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας στην πραγματική οικονομία.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 πρέπει να συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι συντονισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα αναμενόμενα θετικά δευτερογενή αποτελέσματα.

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 πρέπει να συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως, ανάλογα με τις διαφορετικές δομές τους, και με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, ώστε οι συντονισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα αναμενόμενα θετικά δευτερογενή αποτελέσματα.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13a) Κατά τον προγραμματισμό και την χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη στρατηγική για την Ευρώπη 2020, και ιδίως τις εργασιακές και κοινωνικές πτυχές της.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύνδεση των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή τους και στη γενικότερη προβολή της στρατηγικής.

(14) Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύνδεση των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή τους και στη γενικότερη προβολή της στρατηγικής. Οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο, καθώς, χωρίς τη συμμετοχή τους, δεν θα ήταν δυνατή η ουσιαστική εφαρμογή της στρατηγικής για την απασχόληση στις επιχειρήσεις. Όλα τα μέρη πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και να συμβάλλουν στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή τους και στην γενικότερη προβολή της στρατηγικής εφόσον οι κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τοπικές περιστάσεις και προτιμήσεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14α) Οι προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και την επίτευξη εθνικών στόχων θα πρέπει να συνοδεύονται από τη μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων, όπως και από την εστίαση στην αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των προγραμμάτων και των μέτρων.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" συνοδεύεται από μια μικρότερη δέσμη κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν την προηγούμενη δέσμη των 24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέματα οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, συνδέονται αναπόσπαστα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου […] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις "ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020".

(15) Η στρατηγική " Ευρώπη 2020" συνοδεύεται από μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν την προηγούμενη δέσμη των 24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέματα οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, συνδέονται αναπόσπαστα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου […] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις "ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020".

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Παρά το γεγονός ότι πρέπει να καταρτίζονται κάθε χρόνο, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες μέχρι το 2014 ώστε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εφαρμογή τους.

(17) Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες μέχρι το 2020, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της εκπλήρωσης των καθορισμένων στόχων. Η αξιολόγηση των υλοποιηθέντων στόχων πρέπει να γίνεται ανά τριετία.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Εν τω μεταξύ τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να αναλυθούν από επιστήμονες και να αναθεωρηθούν με κριτική ματιά.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Κατευθυντήρια αρχή 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όλες οι πολιτικές και τα μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 θα πρέπει να προωθούν ιδιαίτερα τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων και να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου. Αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να επανεξετασθούν με στόχο την κατάργηση των στοιχείων που δημιουργούν ανισότητες μεταξύ των φύλων. Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να ενισχυθούν σε τομείς στους οποίους οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται. Θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα της μη εθελοντικής μερικής απασχόλησης. Πρέπει να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων στην επιμόρφωση και την εκπαίδευση. Η διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων πρέπει να μειωθεί σε 0-5 % έως το 2020. Η αυξημένη παροχή προσβάσιμων, προσιτών, ευέλικτων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μέριμνας για όλους, και ειδικότερα η πρόσβαση στις διευκολύνσεις παιδικής μέριμνας, αποτελεί έναν σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση και την προώθηση της διαδικασίας εξίσωσης των φύλων.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης

Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα για την αντιμετώπιση της προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης, της υποαπασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για όλους, περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον κοινωνικό διάλογο και να αντιδράσουν στον κατακερματισμό της αγοράς με επαρκή κοινωνική προστασία της προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης και να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία. Η επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για όλους, περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης

Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα φορολογικά τους συστήματα και τα συστήματα παροχών, καθώς και την ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με πολιτικές για την προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου, της ισότητας των φύλων και των αποδοχών και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των νέων, των ατόμων με αναπηρία, των νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για την εξισορρόπηση της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, κυρίως των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην άρση των εμποδίων για την είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη απασχόληση και η φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική καινοτομία.

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα φορολογικά τους συστήματα και τα συστήματα παροχών, καθώς και την ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με πολιτικές για την προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου, της ισότητας των φύλων και των αποδοχών και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των νέων, των ατόμων με αναπηρία, των νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για την εξισορρόπηση της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, κυρίως των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Θα πρέπει να προωθηθούν ιδιαίτερα οι ανταλλαγές καταρτιζόμενων ανάμεσα στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην άρση των εμποδίων για την είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη απασχόληση και η φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική καινοτομία. Προκειμένου να προωθηθεί η "πράσινη απασχόληση" θα πρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν μέτρα για την επιμόρφωση των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται σε τομείς με υψηλές εκπομπές CO2. Κατά την ενίσχυση της λειτουργίας και των επιδόσεων της αγοράς εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εμπλέκουν τους κοινωνικούς εταίρους στην χάραξη των εθνικών πολιτικών και θα πρέπει να σέβονται πλήρως το δικαίωμά τους –το οποίο απορρέει από την εθνική νομοθεσία και πρακτική– για σύναψη και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων.

Τροπολογία   24

Πρόταση απόφασης

Κατευθυντήρια γραμμή 7 – πρωταρχικοί στόχοι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών.

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι να επιδιώξουν, μέχρι το 2020, την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών σε τουλάχιστον 75%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης- ειδικά των μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών- την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών, καθώς και τη μείωση της ανεργίας των νέων.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης

Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να συμπληρώνονται με αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα του και με στοχευμένες πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα για την αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους φραγμούς στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, να προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και να εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των ερευνητών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να συμπληρώνονται με αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα του και με στοχευμένες πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα για την αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους φραγμούς στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, να προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και να εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την απασχολησιμότητά τους, όπως και την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των ερευνητών. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν συστήματα που να επιτρέπουν τόσο τη σύγκριση της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την αναγνώρισή τους, κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) για τους σπουδαστές.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με συστηματική παροχή πληροφοριών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως προγράμματα μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με συστηματική παροχή πληροφοριών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών και τα κατάλληλα μέτρα για την προώθησή τους, την προώθηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση, και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η επένδυση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προσωπικού, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους, είτε είναι απόφοιτοι είτε όχι, να βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως προγράμματα μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εργασιακούς κλάδους του μέλλοντος. Για την υποστήριξη των στόχων της δια βίου μάθησης, της πρόσβασης στην κατάρτιση και της γεωγραφικής κινητικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπληρώνουν τον τομέα της παραδοσιακής εκπαίδευσης με νέες μορφές σπουδών εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων ("E-Learning") Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης

Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν αποτελεσματικά στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα του επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τομείς, από την προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων, και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από απόψεως απασχολησιμότητας, περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εργασίας. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές.

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν αποτελεσματικά στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα του επιτρέψει να ανταποκρίνεται στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Θα πρέπει να οριστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενιαίο ελάχιστο πρότυπο όσον αφορά τη βασική εκπαίδευση, στο πλαίσιο του οποίου κάθε παιδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει το δικαίωμα για δωρεάν παιδεία, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές συνθήκες των γονέων του. Οι ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τομείς, από την προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων, και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. Η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως στον τομέα της ανώτερης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής ανταγωνιστικότητα των εργαζομένων στα κράτη μέλη. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από απόψεως απασχολησιμότητας, περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να καταστεί δυνατή η μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των εκπαιδευτικών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν μαθησιακές πορείες, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εργασίας. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση. Ως θέμα αρχής, σε κάθε σπουδαστή θα πρέπει να δίνεται ώθηση και στήριξη ανάλογη με τα προσωπικά του/της ταλέντα. Για να μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές μέσω της εξατομικευμένης ενίσχυσης και υποστήριξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι με ιδιαίτερο ταλέντο και ικανότητες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν στοχοθετημένα μέτρα για να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τις δυνατότητες των νέων αυτών για εξέλιξη. Για τα άτομα που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα συστήματα, θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση κοινωνικής προστασίας, η οποία δεν θα περιορίζεται στην πρόληψη της φτώχειας. Στα άτομα που λόγω ασθένειας και/ή αναπηρίας δεν μπορούν πλέον να ασκούν την προηγούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα θα πρέπει να προσφέρεται ειδική επαγγελματική επιμόρφωση και/ή επανακατάρτιση.

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης

Κατευθυντήρια γραμμή 9 – πρωταρχικοί στόχοι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

Οι πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ στους οποίους θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 6% του ΑΕγχΠ του σε ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες για εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των εκπαιδευτικών τομέων.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και την οικονομία και στην επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες και την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων και να προστατεύονται από τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή — παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν στην εξασφάλιση εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για εξάλειψη της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας παρά την εργασία. Οι προσπάθειες των κρατών μελών πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της πλήρους και κατόπιν ιδίας επιλογής συμμετοχής στην πολιτική, την κοινωνία, τις τέχνες και την οικονομία και στην επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να εστιαστούν στη διατήρηση και δημιουργία ίσων ευκαιριών, όπως και πρόσβασης σε προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, την απασχόληση, την υγεία και τις εκ του σύνεγγυς υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ενεργά και αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων. Η αρχή της μη διάκρισης ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες με την ίδια κατάρτιση και τον ίδιο τύπο απασχόλησης θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική για κάθε τύπο εργασιακής σχέσης στα κράτη μέλη. Επίσης, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες και την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων και να προστατεύονται από τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή. Τα συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν στην εξασφάλιση εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία για τη αναγκαία στήριξη οι οποίες έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των διάφορων κοινωνικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, ιδίως όσον αφορά τις πλέον ευάλωτες ομάδες. Κατά την ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα στα θετικά για τους εθνικούς προϋπολογισμούς αποτελέσματα της βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής. Η μείωση της φτώχειας και η αύξηση της συμμετοχής οδηγούν σε μείωση των κοινωνικών δαπανών και σε αύξηση των εσόδων από τη φορολογία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Άννυ Ποδηματά, Νικόλαος Χουντής, Слави Бинев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, David Casa, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Илиaна Ивaнова


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (23.6.2010)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020

(COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva-Britt Svensson

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζουν μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το άρθρο 10 προσθέτει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι ευρωπαϊκή κοινωνία χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την εξασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης..

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την εξασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας, και πρέπει να αναθεωρήσουν την ανάγκη μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων τους ώστε να αντικατοπτρίζονται η πραγματική δημογραφική κατάσταση και οι προβλέψεις μεσο- και μακροπρόθεσμης δημογραφικής ανάπτυξης. Τα δημοσιονομικά κίνητρα πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης..

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Όποτε εξετάζουν τα κράτη μέλη το ενδεχόμενο περικοπών των δημοσίων δαπανών, ιδίως στους τομείς της περίθαλψης και της παιδείας, θα πρέπει πρώτα να εξετάζουν τις επιπτώσεις των περικοπών αυτών επί της απασχόλησης των γυναικών.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, καταπολεμώντας τα σεξιστικά στερεότυπα και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας "ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την κατάργηση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. Συνεπώς, το βασικό μέλημα των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και την καταπολέμηση του κατακερματισμού, της διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και ενεργής ένταξης για τη μείωση της φτώχειας.

(11) Επίσης, τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας "ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την κατάργηση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. Συνεπώς, το βασικό μέλημα των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, την καταπολέμηση των σεξιστικών στερεότυπων, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και την καταπολέμηση του κατακερματισμού, της διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας, της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργής ένταξης για τη μείωση της φτώχειας. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να επιδιώκουν να αυξήσουν τις δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα, διασφαλίζοντας ίση μεταχείριση σε σύγκριση με τους άλλους τομείς εργασίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Όταν αναφέρουν τα ποσοστά απασχόλησης θα πρέπει τα κράτη μέλη να υποβάλουν σαφή και συγκρίσιμα δεδομένα ανά φύλο, που να αντικατοπτρίζουν ορθά στις στατιστικές για το εργατικό δυναμικό την αναλογία της εργασίας που επιτυγχάνει την οικονομική ανεξαρτησία του εργαζομένου, την μερική απασχόληση και τη μερική ανεργία.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας

Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, μείωση της ανεργίας και προαγωγή της ισότητας των φύλων

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα για την αντιμετώπιση της προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης, της υποαπασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για όλους, περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα για την αντιμετώπιση της προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης, της υποαπασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για όλους, περιλαμβανομένων των γυναικών, των νέων και εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αλλάξουν τα πρότυπα και τους όρους εργασίας των γυναικών, ούτως ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να διασφαλίσουν την κοινωνική προστασία τους και άλλα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα φορολογικά τους συστήματα και τα συστήματα παροχών, καθώς και την ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με πολιτικές για την προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου, της ισότητας των φύλων και των αποδοχών και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των νέων, των ατόμων με αναπηρία, των νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για την εξισορρόπηση της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, κυρίως των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην άρση των εμποδίων για την είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη απασχόληση και η φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική καινοτομία.

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα φορολογικά τους συστήματα και τα συστήματα παροχών, καθώς και την ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των αντικινήτρων για την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συμμετοχής των ενεργών από οικονομικής απόψεως ηλικιακών ομάδων στην αγορά εργασίας με πολιτικές για την προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου, της ισότητας των φύλων και των αποδοχών, της πρόσβασης σε κοινωνική και σχετική με την εργασία προστασία και σε επιδόματα για γυναίκες. Πρέπει επιπλέον να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες όσον αφορά την εξεύρεση εργασίας, όπως οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία και οι μετανάστες, μεταξύ άλλων. Οι πολιτικές για την εξισορρόπηση της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, κυρίως των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών. Πρέπει να ληφθούν ενεργά μέτρα προς αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα, προς συγκράτησή τους και προς ενίσχυση των πιθανοτήτων προαγωγής τους. Προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες συνδυασμού εργασίας και ιδιωτικής ζωής ανδρών και γυναικών, θα πρέπει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν στους εργαζόμενους το δικαίωμα της μερικής απασχόλησης και της ευελιξίας όσον αφορά τις ώρες και τον τόπο εργασίας, πρόσβαση σε προσιτή, ευέλικτη και υψηλής ποιότητας μέριμνα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων προσώπων και ικανοποιητική άδεια μητρότητας και πατρότητας καθώς και υιικής άδειας (για τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών της οικογενείας) και άδειας υιοθεσίας. Για να διασφαλίσουν την πρόοδο στις πολιτικές ισότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην άρση των εμποδίων για την είσοδο νεοεισερχόμενων και γυναικών στην αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη απασχόληση, γεγονός που αποτελεί επίσης προϋπόθεση για καλύτερα αμειβόμενες, υψηλής ειδίκευσης και ικανοποιητικές θέσεις εργασίας για γυναίκες, και η φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική καινοτομία.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα προς αντιμετώπιση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ιδίως οι ηλικιωμένες, οι γυναίκες νεαρής ηλικίας, οι μετανάστριες, οι ανήκουσες σε μειονότητες, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες, τα διεμφυλικά άτομα και οι γυναίκες με αναπηρίες, κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που καταπολεμούν ενεργώς τις μορφές διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Από απόψεως ισότητας των φύλων, γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και προαγωγής. Επομένως, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαμορφωθούν πολιτικές οι οποίες προωθούν την κοινή ευθύνη μεταξύ γυναικών και ανδρών στους τομείς της ιδιωτικής ζωής και της περίθαλψης, ιδίως με τη θέσπιση του δικαιώματος σε άδεια πατρότητας, και οι οποίες θα εγγυώνται την προσφορά προσιτών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την φροντίδα των ανηλίκων έως 3 ετών, θα καθιστούν καθολική τη σχολική φοίτηση από 3 έως 6 ετών και θα αίρουν τις κάθε μορφής διακρίσεις στον εργασιακό τομέα, όπως η διαφορά αμοιβής μεταξύ των δύο φύλων που παρατηρείται σήμερα.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ενόψει των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των ευκαιριών απασχόλησης γυναικών και ανδρών στην ΕΕ, απαιτείται, προς επίτευξη του γενικού στόχου για την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75%, να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών.

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 50% της απασχόλησης των γυναικών θα επιτρέπει οικονομική ανεξαρτησία. Η διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων πρέπει να μειωθεί σε 0-5% έως το 2020.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατευθυντήρια γραμμή 7α: Ισότητα των φύλων

 

Τα κράτη μέλη πρέπει, μέσω ειδικών στόχων για την ισότητα των φύλων, της ενσωμάτωσης των θεμάτων φύλου στις πολιτικές και συγκεκριμένων δράσεων πολιτικής, να αυξήσουν την απασχόληση των γυναικών που προσφέρει οικονομική ανεξαρτησία, να σέβονται απολύτως τα δικαιώματα των εργαζομένων και να εξαλείψουν τη διαφορά αμοιβής λόγω φύλου, τις διακρίσεις και τις διαφορές λόγω φύλου όσον αφορά την απασχόληση και τα ποσοστά ανεργίας.

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ως στόχο το ποσοστό απασχόλησης γυναικών και ανδρών να φθάσει σε 75% (βάσει των ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης) έως το 2020, μεταξύ άλλων, με:

 

- περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας και υποστήριξη των οικογενειών και των ατόμων·

 

- τη βελτίωση των δυνατοτήτων συνδυασμού εργασίας και ιδιωτικής ζωής ανδρών και γυναικών, ιδίως στους τομείς που κυριαρχούνται από τους άνδρες, με την αναγνώριση στους εργαζόμενους του δικαιώματος μερικής απασχόλησης και ευέλικτων ωρών και τόπων εργασίας, εφόσον το ζητούν, και σε ικανοποιητική άδεια μητρότητας, πατρότητας, υιοθεσίας και για τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών της οικογένειας·

 

- την εξασφάλιση προσιτών, προσπελάσιμων, ευέλικτων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως της πρόσβασης σε διευκολύνσεις για τη μέριμνα των παιδιών με στόχο να επιτευχθεί το 50% της απαραίτητης φροντίδας για τα παιδιά ηλικίας έως 3 ετών και 100% της φροντίδας για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών, καθώς και βελτιωμένης πρόσβασης για μέριμνα άλλων εξαρτώμενων ατόμων, ιδίως ηλικιωμένων·

 

- την αντιμετώπιση των επισφαλών συνθηκών εργασίας και την καταπολέμηση της αθέλητης εργασίας μερικού ωραρίου, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των πληττομένων είναι γυναίκες·

 

- την ευρύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες·

 

- την αναγνώριση των δικαιωμάτων συνδρομής συζύγων και συντρόφων ζωής (γυναικών στην πλειοψηφία των περιπτώσεων), οι οποίοι βοηθούν σε βιοτεχνίες, στο εμπόριο, στη γεωργία, στην αλιεία και στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, για να αποκτήσουν τη δέουσα προστασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της εργασίας τους·

 

- τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της εκτίμησης της εργασίας σε τομείς στους οποίους οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό (π.χ. περίθαλψη και οικιακή εργασία, ορισμένοι τομείς υπηρεσιών)·

 

- την εξεύρεση λύσεων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ιδίως οι πιο ηλικιωμένες, οι νέες γυναίκες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες, τα διεμφυλικά άτομα και οι γυναίκες με αναπηρίες, κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας, μεταξύ των οποίων μέτρα που καταπολεμούν ενεργώς τις μορφές διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν·

 

- την ενθάρρυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στα επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα, την αύξηση των πιθανοτήτων προαγωγής τους στους τομείς αυτούς και τη διασφάλιση του ότι οι γυναίκες εργαζόμενοι έχουν ίση πρόσβαση στην κατάρτιση και εκπαίδευση και περιλαμβάνονται ιδίως στις δυνατότητες κατάρτισης για πράσινες θέσεις απασχόλησης.

 

- την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις ομάδες γυναικών που αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας, όπως οι ανύπαντρες μητέρες, οι μητέρες νεαρής ηλικίας, οι ανύπαντρες γυναίκες χωρίς εργασιακή εμπειρία, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι μετανάστριες, δεδομένου ότι πολλές εξ αυτών αδυνατούν ή δεν είναι ακόμη σε θέση να βελτιώσουν την κατάστασή τους εισερχόμενες στην αγορά εργασίας·

 

τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την πλήρη εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία και για να μειωθεί η διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων σε 0-5% έως το 2020. Οι στόχοι αυτοί θα υποστηριχθούν από την αναθεωρημένη οδηγία της Επιτροπής 75/117/ΕΟΚ, μια νομοθετική πρόταση που είναι αποτελεσματικότερη από την ισχύουσα νομοθεσία και προβλέπει μέτρα σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματος σε ίση αμοιβή, καθώς και τη διασφάλιση του ότι τα μέτρα αυτά είναι αποτρεπτικά και αναλογικά (λόγου χάρη, αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση υποτροπής).

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να συμπληρώνονται με αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα του και με στοχευμένες πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα για την αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους φραγμούς στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, να προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και να εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των ερευνητών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να συμπληρώνονται με αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα του και με στοχευμένες πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα για την αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους φραγμούς στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, να προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και να εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των ερευνητών, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ίση πρόσβαση και προωθώντας την ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με συστηματική παροχή πληροφοριών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως προγράμματα μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την κατάργηση των στερεότυπων διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων που προκαλούν το διαχωρισμό της αγοράς εργασίας και να τη συνδυάζει με συστηματική παροχή πληροφοριών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενισχυμένων ευκαιριών για γυναίκες στον τομέα των νέων τεχνολογιών, την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε ΜΜΕ και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες με ιδιαίτερη προσοχή στην ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών. Η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθεί μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως προγράμματα μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν αποτελεσματικά στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα του επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από απόψεως απασχολησιμότητας, περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εργασίας. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές.

Για να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση των αρχών της ισότητας των φύλων στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν αποτελεσματικά στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα του επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια και να συμβάλλουν στον περιορισμό του διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας ανά επάγγελμα, τομέα και θέση στην ιεραρχία. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από απόψεως απασχολησιμότητας, περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εργασίας. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και την οικονομία και στην επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες και την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων και να προστατεύονται από τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή — παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν στην εξασφάλιση εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων.

Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης φύσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και την οικονομία και στην επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης για όλους, αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως με την πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών και να ενσωματώσουν μια οπτική του φύλου, προκειμένου να προστατεύσουν τις ομάδες που κινδυνεύουν και να εξασφαλίσουν την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες και την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων και να προστατεύονται από τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε άτομο — εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή — παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν στην εξασφάλιση εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι άστεγοι, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες θύματα τρομοκρατίας, σωματεμπορίας, οργανωμένου εγκλήματος και ενδοοικογενειακής βίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων, θεσπίζοντας ταυτόχρονα οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τα θέματα φύλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

2

12

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Jolanta Emilia Hibner, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julie Girling, Gesine Meissner


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

2

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Françoise Castex, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Emilie Turunen

Τελευταία ενημέρωση: 23 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου