Процедура : 2010/0150(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0246/2010

Внесени текстове :

A7-0246/2010

Разисквания :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Гласувания :

PV 11/11/2010 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0395

ДОКЛАД     ***I
PDF 341kWORD 343k
27 октомври 2010 г.
PE 443.045v03-00 A7-0246/2010

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Kathleen Van Brempt

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0283),

–   като взе предвид член 294, параграф 2, и член 194, параграф 1, буква в), от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е представено от Комисията (C7-0139/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3, от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите(2),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 22 октомври 2010 г., позицията на Парламента да бъде одобрена, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие (A7-0000/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  отбелязва изявлението на Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194, параграф 1, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)    С Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.(5) беше създадена Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) чрез предоставяне на финансов пакет от 3,98 млрд. EUR за 2009 и 2010 г.

(2)    Настоящият регламент не следва да засяга целта за предоставяне до края на 2010 г. на възможно най-голямо количество от финансовия пакет от 3,98 млрд. EUR на подпрограмите, посочени в глава II от Регламент (ЕО) № 663/2009. Въпреки това беше установено, че за част от тази сума няма да бъдат поемани задължения по тези подпрограми.▌

(3)    В духа на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж и работни места и в съответствие с пакета от мерки на ЕС в областта на климата и енергията и плана за действие от 2006 г. за енергийна ефективност, развитието на други възобновяеми енергийни източници и насърчаването на енергийната ефективност биха допринесли за екологосъобразен растеж, изграждане на конкурентоспособна и устойчива икономика и справяне с изменението на климата. Като подкрепя тези политики, Европа ще създаде нови работни места и възможности за „зелен“ пазар и ще насърчи по този начин развитието на конкурентоспособна, сигурна и устойчива икономика. Сътрудничеството между различните нива на управление („управление на множество равнища“) е от първостепенно значение в този контекст.

(4)    Осигуряването на повече финансови стимули представлява ключов компонент за преодоляване на ограниченията от високите първоначални разходи и за стимулиране на устойчиви подобрения в областта на енергетиката. Поради тези причини следва да бъде създаден специален финансов механизъм (наричан по-нататък „механизмът”) за използване на средствата съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 663/2009, за които не могат да бъдат поети задължения до края на 2010 г. Създаването на механизма следва да се разглежда в контекста на предложената от Комисията инициатива за финансиране на устойчиво развита енергия. Този механизъм следва да подпомогне развитието на енергийна ефективност и на проекти за възобновяема енергия и да улесни финансирането на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия от местни, регионални и национални публични органи, по-специално в градска среда. В този процес следва да се обърне внимание на взаимодействието с други финансови ресурси, налични в държавите-членки, като структурните фондове и Кохезионния фонд, Европейския механизъм за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище (ELENA) и Европейския фонд за регионално развитие, изменен с Регламент (ЕО) № 397/2009(6), за да се избегне припокриването с други финансови инструменти.

(5)    Помощта за инвестиции за устойчива енергетика може да бъде най-ефективна и от най-голяма полза, когато е насочена към местното равнище. Въпреки това в надлежно обосновани случаи вероятно е по-ефективно тя да бъде насочена към националното равнище, например поради причини, свързани с наличността или функционирането на съответни административни структури.

(6)    За да се увеличи максимално въздействието на финансирането от Съюза в краткосрочен план, механизмът следва да се управлява от един или от няколко финансови посредници, например международни финансови институции (МФИ). Подборът на тези финансови посредници следва да се извърши въз основа на доказаните им способности да използват финансирането по най-ефикасния и ефективен начин с цел максимално увеличаване на участието, във възможно най-кратък срок, на други публични и частни инвеститори и постигане на най-високия ливъридж между финансирането от Съюза и общата инвестиция, за да се привлекат значителни инвестиции в Съюза. При все това, в период на финансови и икономически кризи, които имат особено неблагоприятно въздействие върху финансите на местните и регионалните органи, следва да се гарантира, че затрудненото бюджетно положение на тези органи не възпрепятства възможностите им за достъп до финансовите средства.

(7)    В съответствие с Регламент (ЕО) № 663/2009 съгласно механизма следва да бъдат финансирани инвестиционни проекти, които оказват бързо, измеримо и съществено въздействие върху икономическото възстановяване в рамките на Съюза, повишената енергийна сигурност и намаляването на емисиите на парникови газове. Подобни инвестиционни проекти допринасят за екологосъобразен растеж, за развитието на конкурентоспособна, свързана, устойчива и съобразена с околната среда икономика, както и за защитата на заетостта, създаването на работни места и справянето с изменението на климата, в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“. Критериите, предвидени в Регламент (ЕО) № 663/2009, следва изцяло да се прилагат към подбора и допустимостта на проектите, финансирани по този механизъм. Географският баланс на проектите също следва да се вземе предвид като съществен компонент, за да се гарантира въздействието на настоящия регламент върху икономическото възстановяване на територията на Съюза и за да се отбележи признаването на факта, че в някои държави-членки проектите не са били финансирани или са били частично финансирани съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 663/2009.

(7a)  Поради изискването за икономическо въздействие на настоящия регламент в краткосрочен план времето между получаването на заявление за проект и окончателното решение по този въпрос не следва да надвишава шест месеца.

(8)    ▌Индивидуалните правни ангажименти за изпълнение на бюджетните задължения съгласно глава IIа следва да бъдат поети до 31 март 2011 г.

(8a)  Механизмът не следва да създава прецедент по отношение на използването на бюджета на Съюза и евентуални бъдещи мерки за финансиране, включително в енергийния отрасъл, а следва да бъде считан за изключителна мярка, приета в период на икономически трудности.

(9)    Поради спешната необходимост от мерки във връзка с икономическата криза разходите, направени съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 663/2009, следва да станат допустими от 13 юли 2009 г., тъй като много кандидати са поискали допустимостта на разходите да започне да тече от внасянето на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства в съответствие с член 112 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7) („Финансовия регламент”). Разходите, направени съгласно глава ІІа, следва да бъдат допустими, считано от 1 януари 2011г.

(10)  Поради спешната необходимост от мерки във връзка с икономическата криза, ▌настоящият регламент следва да влезе в сила непосредствено след публикуването му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 663/2009

Регламент (ЕО) № 663/2009 се изменя, както следва:

(1)       В член 1 се добавя следният параграф:

„Настоящият регламент предвижда създаването на финансов механизъм (наричан по-нататък „механизмът”) за подпомагане на инициативи за енергийна ефективност и възобновяема енергия.“

(2)       Член 3 се изменя, както следва:

а)           параграф 2 се заменя със следното:

"2. Индивидуалните правни ангажименти съгласно глава II за изпълнение на поетите през 2009 и 2010 г. бюджетни задължения се поемат до 31 декември 2010 г. Индивидуалните правни ангажименти по глава ІІа се поемат до 31 март 2011 г.“

б)          добавя се следният параграф:

"3.   Финансовите посредници, описани в приложение II, се стремят да предоставят цялото финансиране, налично в механизма в резултат на принос от страна на Съюза, на инвестиционни проекти и техническа помощ за проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност в срок до 31 март 2014 г. След тази дата не се предоставя финансиране от принос на Съюза. Цялото финансиране от принос на Съюза, което не бъде предоставено от финансовите посредници до 31 март 2014 г., се връща в бюджета на Съюза. Финансирането от принос на Съюза, предоставено на инвестиционни проекти, остава инвестирано за определен период от време, който не може да бъде удължаван отвъд 31 март 2034 г. Съюзът има право на възвръщаемост на своите инвестиции в механизма за периода на съществуване на механизма, пропорционално на своя принос в механизма и в съответствие със своите права на акционер.“

(3)       Добавя се следната глава:

           „ГЛАВА IIa ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

Член 21а

Финансиране, за което не могат да бъдат поети задължения съгласно глава II▌

1.      Финансовите средства, които в съответствие с член 3, параграф 2 не могат да бъдат предмет на индивидуални правни ангажименти съгласно глава II, в размер на 146.344.644,50 ▌ EUR, се отпускат за посочения в член 1, параграф 4 механизъм, с цел да се разработят подходящи инструменти за финансиране в сътрудничество с финансовите институции, така че да се предостави значителен стимул на проектите за енергийна ефективност и за експлоатация на възобновяеми енергийни източници.

2.      Финансовият механизъм се прилага в съответствие с приложение II. Разпоредбите на член 23, параграф 1 не се прилагат.

3.      Рисковата експозиция на Съюза по отношение на механизма, включително таксите за управление и другите допустими разходи, се ограничава до размера на сумата на приноса на Съюза за този механизъм, определена в параграф 1, без да възникват допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза.“

(3a)     Член 22 се заличава.

(4)       Член 23 се изменя, както следва:

           а) в параграф 2 второто изречение се заменя със следното:

„Разходите, направени съгласно глава ІІ, могат да бъдат допустими, считано от 13 юли 2009 г.“

           б)        добавя се следният параграф:

„2а.  Финансовата помощ, предоставяна съгласно глава ІІа, покрива разходи, свързани с инвестиционни проекти и техническа помощ за проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност, които разходи са направени от посочените в приложение ІІ бенефициери. Тези разходи могат да бъдат допустими, считано от 1 януари 2011 г.

(4a)     Член 27 се изменя, както следва:

           а)        добавя се следният параграф:

„1а.  До 30 юни 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета междинен доклад за оценка на мерките, предприети съгласно глава ІІа, като отделя особено внимание на:

а)     разходната ефективност, ефекта на ливъридж и допълващия характер, показани от механизма;

б)     доказателствата за добро финансово управление;

в)     степента, в която механизмът е постигнал определените в настоящия регламент цели;

г)      степента, в която е необходимо да се продължи подпомагането по механизма за проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

При целесъобразност и особено ако оценката от страна на Комисията на предприетите по глава IIa е положителна, междинният доклад за оценка се придружава от законодателно предложение за продължаване действието на механизма.“;

           б)        параграф 3 се заменя със следното:

"3.           Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите доклад за оценка на резултатите, постигнати от ЕЕПВ, в съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент.“

(4б)     В член 28 се добавя следната алинея:

„Докладът включва информация относно всички режийни разходи, свързани с изграждането и прилагането на механизма, създаден съгласно глава ІІа.“

(5)       Приложението се преименува на „Приложение I“ и се добавя следното приложение:

„Приложение IIФинансов механизъм ▌

А.          Прилагане на финансовия механизъм за устойчиви енергийни проекти

1. Обхват на механизма

Финансовият механизъм (наричан по-нататък „механизмът“) се използва за развитието на енергоспестяване, енергийна ефективност и проекти за възобновяема енергия и улеснява финансирането на инвестиции в тези области от ▌местни, регионални и в надлежно обосновани случаи, национални публични органи. Механизмът се прилага в съответствие с разпоредбите относно възлагането на задачи по изпълнението на бюджета, предвидени във Финансовия регламент и в правилата за неговото прилагане.

Механизмът се използва за устойчиви енергийни проекти, по-специално в градска среда. Това включва по-специално проекти относно:

а)      ▌обществени и частни сгради, включващи решения за възобновяема енергия и/или енергийна ефективност, включително решения, които се базират на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

б)     инвестиции в комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия (CHP) с висока енергийна ефективност, включително комбинирано микропроизводство, и районни мрежи за отопление/охлаждане, по-специално от възобновяеми енергийни източници;

в)     децентрализирани възобновяеми енергийни източници, внедрени в местна среда, и тяхното интегриране в електроенергийните мрежи;

г)      микропроизводство от възобновяеми енергийни източници;

д)     чист градски транспорт за подпомагане на повишаването на енергийната ефективност и интегриране на възобновяемите енергийни източници, с особено внимание към обществения транспорт, задвижваните с електрическа тяга и водород превозни средства и намаляването на емисиите на парникови газове;

д)     местна инфраструктура, включително енергоспестяващо ▌осветление на външните обществени инфраструктури, в това число улично осветление, решения за съхранение на електричество, интелигентно отчитане и интелигентни електропреносни мрежи, при които се използва целият потенциал на ИКТ;

(ж)  технологии в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници с иновативен и икономически потенциал, като се използват най-добрите налични процедури.

Механизмът може да се използва и за предоставяне на стимули и техническа помощ, както и за повишаване на осведомеността на местните, регионалните и националните органи, за да се осигури оптимално използване на структурните фондове и Кохезионния фонд, по-специално в областите на енергийната ефективност и подобренията, свързани с възобновяемата енергия за жилищни и други видове сгради. Механизмът подпомага икономически и финансово обосновани инвестиционни проекти с цел възстановяване на инвестициите, отпуснати по механизма, и привличане на публични и частни инвестиции. Така механизмът може, наред с другото, да включва предоставяне и разпределяне на капитал за заеми, гаранции, акции и други финансови продукти. Освен това до 15 % от финансирането, посочено в член 21а, може да се използва за предоставяне на техническа помощ на местните, регионалните или националните органи по време на фазата на разработване и първоначално разгръщане на технологии, свързани с проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

2. Взаимодействия

При предоставянето на финансова или техническа помощ се обръща внимание и на взаимодействието с други финансови ресурси, налични в държавите-членки, като структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския механизъм за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище (ELENA), за да се избегне припокриването с други финансови инструменти.

3. Бенефициери

Бенефициерите на механизма са публични органи, за предпочитане на местно и регионално равнище, или публични или частни субекти, действащи от името на тези публични органи.

Б.          Сътрудничество с финансови посредници

1. Подбор и общи изисквания

Механизмът се създава в сътрудничество с един или няколко финансови посредници и е отворен за участие от страна на подходящи инвеститори. Подборът на финансовите посредници се извършва въз основа на доказаните от тях способности да използват финансирането по най-ефикасния и ефективен начин в съответствие с правилата и критериите, предвидени в настоящото приложение.

Комисията гарантира, че общият размер на режийните разходи, свързани с изграждането и прилагането на механизма, включително таксите за управление и другите допустими разходи, фактурирани от финансови посредници, остава възможно най-малък в съответствие с най-добрите практики за подобни инструменти, като същевременно се запазва необходимото качество на механизма.

Финансовият принос на Съюза към механизма се осъществява от Комисията в съответствие с разпоредите, предвидени в членове 53 и 54 от Финансовия регламент.

Финансовите посредници отговарят на съответните изисквания относно възлагането на задачи по изпълнението на бюджета, предвидени във Финансовия регламент и в правилата за неговото прилагане, по-специално що се отнася до правилата за възлагане на поръчки, вътрешния контрол, отчетността и външния одит. На тези финансови посредници не се предоставят никакви други средства освен такси за управление или разходи, свързани с изграждането и прилагането на механизма.

Подробните срокове и условия за изграждането на механизма и неговите рамкови условия, включително наблюдението и контрола, се посочват в едно или повече споразумения между Комисията и финансовите посредници.

2. Наличност на информация

Механизмът предоставя онлайн достъп до всички сведения относно управлението на програмата, които са от значение за заинтересованите страни; те включват по-специално процедури за кандидатстване, информация относно най-добрите практики и преглед на проектите и докладите.

В.          Условия за финансиране и критерии за допустимост и подбор

1. Обхват на финансирането

Механизмът се ограничава до финансиране на:

а)     инвестиционни проекти, които оказват бързо, измеримо и съществено въздействие върху икономическото възстановяване в ЕС, повишената енергийна сигурност и намаляването на емисиите на парникови газове, и

б)     техническа помощ за проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност;

както е посочено в настоящото приложение.

2. Фактори, които следва да бъдат взети предвид

Що се отнася до подбора на проекти, специално внимание се отделя на географския баланс.

Що се отнася до финансирането на инвестиционни проекти, дължимо внимание се отделя на достигането на значителен коефициент на ливъридж между общата инвестиция и финансирането от ЕС, за да се привлекат значителни инвестиции в ЕС; при все това коефициентът на ливъридж за отделните инвестиционни проекти може да варира в зависимост от редица фактори, като например действителния размер и вида на проекта, както и местните условия, включително размера и финансовия капацитет на бенефициерите.

3. Условия за достъп на публичните органи до финансиране съгласно механизма

Публичните органи, които отправят искане за финансиране на инвестиционни проекти или за техническа помощ за проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност, отговарят на следните условия:

а)      те са поели и се задължават да поемат политически ангажимент за смекчаване на изменението на климата, включително ако е целесъобразно, конкретни цели, свързани например с повишаване на енергийната ефективност и/или увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници;

б)     те или работят за разработването на многогодишни стратегии за смекчаване на изменението на климата и постигане на целите си, ако е целесъобразно, или участват в многогодишна стратегия на местно, регионално или национално равнище за смекчаване на изменението на климата;

в)     те се съгласяват да носят публична отговорност за напредъка в общата си стратегия.

4. Допустимост и критерии за подбор за инвестиционни проекти, финансирани съгласно механизма

Инвестиционните проекти, финансирани по механизма, отговарят на следните критерии за допустимост и подбор:

а)      обоснованост и техническа адекватност на подхода;

б)     обоснованост и разходоефективност на финансовия пакет за цялостната инвестиционна фаза на действието;

в)     географски баланс на всички проекти, попадащи в обхвата на настоящия регламент;

г)      степен на зрелост, определена като достигане на инвестиционния етап и свързана със значителни капиталови разходи възможно най-скоро;

д)     степен, до която липсата на достъп до финансиране задържа изпълнението на действието;

(е)    степен, в която финансирането по механизма ще стимулира публичното и частното финансиране;

(ж)   количествено социално-икономическо въздействие;

(з)     количествено екологично въздействие.

5. Допустимост и критерии за подбор за проекти за техническа помощ, финансирани съгласно механизма

Проектите за техническа помощ, финансирани по механизма, отговарят на критериите за допустимост и подбор, посочени в подточки 4 а), в), д), е) и ж).”

Член 2Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 5, буква а) се прилага от 13 юли 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в,

За Европейския парламент                       За Съвета

Председател                                             Председател

(1)

(2)

(3)

              Становище от 15 септември 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)

            Позиция на Европейския парламент от …(все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от ..

(5)

              OВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 31.

(6)

            Регламент (ЕО) № 397/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство.

(7)

             OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Първоначалното предложение за Европейска енергийна програма за възстановяване

Като реакция на финансовата криза, през януари 2009 г. Европейската комисия предложи да се преразпределят пет милиарда евро (от неизразходваните средства на ЕС) главно за подпомагане на проекти в енергийната област. По този начин, според плана, биха се отпуснали общо 3,5 милиарда евро, по-късно увеличени на 3,98 милиарда евро, за енергийни проекти, които да допринесат за икономическото възстановяване на ЕС(1). Предложената Европейска енергийна програма за възстановяване цели да подпомогне a) (главно презгранични) проекти за инфраструктура за природен газ и електроенергия (така наречените междусистемни електро- и газопроводи), б) разположени в морето ветрогенераторни паркове и в) проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS).

Искането на Парламента за включване на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници

Европейският парламент поддържаше становището, че Европейската енергийна програма за възстановяване следва да включва и мерки за подпомагане на проекти в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, както бе предвидила първоначално Комисията. Финансирането на проекти в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници ще стимулира икономическото възстановяване, ще създаде възможности за откриване на нови работни места и ще помогне в борбата срещу изменението на климата. Тези проекти са най-ефективни, когато се изпълняват на общинско, регионално и местно равнище. Повечето местни проекти се характеризират с висока работна натовареност, като по този начин ще се създадат много нови работни места, които не подлежат на изнасяне в друга държава. Освен това ще се задейства с голяма сила ефектът на лоста и ще бъде оказано положително влияние върху други важни аспекти, като социалната интеграция и привлекателността на региона. По този начин се открива възможността участващите общини да послужат като образци за подражание на други общности, което може да предизвика верижна реакция по отношение на добрите практики на цялата територия на Европейския съюз. Финансирането на проекти, насочени към енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, пряко подпомага и усилията на ЕС за постигане на целите за 20% енергия от възобновяеми източници и 20% икономия на енергия в сравнение със сценариите, при които всичко продължава както досега. В частност, стимулирането на мерки за енергийна ефективност в сектора на жилищното строителство, който изразходва 40% от енергията в ЕС, би оказало незабавен положителен ефект не само за повишаването на енергийната ефективност, но и за подпомагането на МСП на местно и регионално равнище. В допълнение, тази цел би била от полза за разработването на обещаващи инициативи в областта на енергийната ефективност на местно ниво, като „Спогодбата на кметовете” и инициативата „Интелигентни градове”, които бяха засегнати от настоящата кредитна криза и от по-ниските бюджетни постъпления вследствие на нея.

Въпреки че по време на тристранните преговори Парламентът не успя да убеди Съвета да включи механизъм за отпускане на средства, за които не са поети ангажименти, за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, Комисията възприе становището на Парламента, като изготви декларация, приложена към окончателния регламент, в която призова да се обмисли възможността неизразходваните до края на 2010 г. средства да бъдат използвани за проекти в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници: „При условие че в доклада относно прилагането на регламента, който следва да бъде представен през 2010 г. съгласно член 28 от този регламент,Комисията установи, че не би било възможно до края на 2010 г. да се предоставят част от средствата, предвидени за посочените в приложението към регламента проекти, Комисията ще предложи, ако е уместно и по балансиран в географско отношение начин, изменение на регламента, което да даде възможност за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, като допълнение към посочените по-горе инициативи, включително и критерии за съответствие, подобни на критериите, приложими към проектите, посочени в приложението към настоящия регламент.“

Доклад за изпълнението и финансови средства за преразпределяне

Докладът относно изпълнението на Европейската енергийна програма за възстановяване, публикуван на 27 април 2010 г.(2), посочва, че до момента за избраните проекти не са заделени 115 милиона евро. Освен това, по отношение на изпълнението на проектите съществува потенциален риск, поради тяхната техническа, организационна, правна и финансова сложност. Ако даден проект не отговаря на всички условия за изпълнение, Комисията ще извърши оценка на положението. Като следствие, до края на 2010 г. биха могли да се осигурят повече средства за преразпределение.

Създаване на финансов механизъм в рамките на инициативата за финансиране за устойчиво развита енергия.

С цел преразпределянето на средства към проекти в областта на енергийната ефективност и проекти, свързани с възобновяеми източници на енергия, на 31 май 2010 г. Комисията представи настоящото предложение за изменение на Европейската енергийна програма за възстановяване. Предложението до голяма степен съответства на идеите на Парламента, изразени по време на преговорите по ЕЕПВ. Що се отнася до механизмите за използване на фондовете за енергийна ефективност и мерките за развитие на възобновяеми източници на енергия, то предвижда отпускането на неизползваните средства за финансов механизъм в рамките на инициативата за финансиране на устойчиво развита енергия. Този механизъм ще подкрепи създаването на подходящи за банково финансиране проекти за енергийна ефективност и за възобновяеми източници на енергия и по този начин ще улесни тяхното финансиране от общинските, местните и регионалните обществени органи. По-специално, чрез прилагането на схеми за финансово стимулиране на иновациите, като например предоставянето на гаранции и „меки“ кредити с преференциални лихви и чрез финансиране на техническа помощ, могат да бъдат подпомогнати голям брой проекти с висок ефект на финансовия лост. Докладчикът счита, че този механизъм следва да бъде създаден от опитни финансови посредници и Комисията следва възможно най-бързо да започне да работи по споразумения с подобни институции. Веднага след изработването на тези споразумения Комисията следва по прозрачен и подробен начин да ги съобщи на Европейския парламент и на държавите-членки.

Въпроси за разглеждане и доуточняване

Докладчикът приветства общото предложение на Комисията и желае постигане на бързо съгласие със Съвета (при белгийското председателство). Според него следните въпроси биха могли да бъдат разгледани от комисията с цел доуточняване на първоначалното предложение на Комисията:

§ следва да се обърне подходящо внимание в целия текст на понятията с решаващ характер, а именно по-екологосъобразен растеж, създаване на работни места, развиване на конкурентоспособна, социална и устойчива икономика и справяне с изменението на климата;

§ иновациите и иновационните технологии са изключително важни за конкурентоспособността на европейската индустрия и икономика; когато се избират проектите, които ще получат подкрепа по този механизъм, иновационните характеристики следва също да бъдат взети предвид;

§ с оглед на суровите финансови и бюджетни ограничения, използването на новите финансови инструменти трябва да има допълващ характер по отношение на съществуващите инструменти на ЕС, които вече подпомагат инвестициите в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, за да се засили взаимодействието и да се максимализира добавената стойност на подпомаганите от ЕС проекти; по-конкретно е необходимо ясно да се подчертае сътрудничеството със структурните фондове и Кохезионния фонд (предимно ЕФРР), за да се избегне дублиране на инвестициите;

§ средствата, определени за новия финансов инструмент, остават силно ограничени; инициативата обаче е многообещаваща и разполага с висок потенциал на ефекта на финансовия лост; следователно на този нов финансов механизъм трябва да се предоставят възможно най-много средства, като за този проект могат да се отпуснат и други, неизразходвани средства в сферата на енергетиката и изменението на климата; съществуват неизразходвани средства от многогодишната програма на ГД „Климат“, която също беше насочена към енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия; тези неизразходвани средства също биха могли да бъдат разпределени за финансовия механизъм за устойчиви енергийни проекти;

§ приложението поставя условия за финансовите посредници, на които да бъде поверено прилагането на финансовия механизъм за устойчиви енергийни проекти; регламентът трябва да съдържа достатъчно предпазни мерки, според които въпросните финансови посредници трябва да са доказали възможностите си да се справят с подобни проекти в силно ограничени срокове и да изпълняват съответните изисквания на бюджета на ЕС.

Накрая, но не и по значение, докладчикът би искал да подчертае, че е в интерес на Парламента бързо да достигне до споразумение със Съвета, за да бъде в състояние да използва неизразходваните средства за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници, тъй като тези области се нуждаят от обществена подкрепа във време, в което достъпът до финансиране е затруднен.

(1)

Предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (COM (2009)35).

(2)

Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно изпълнението на Европейската енергийна програма за възстановяване, COM (2010) 191.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (14.7.2010)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

Докладчик по становище: Jens Geier

КРАТКА ОБОСНОВКА

План за възстановяване

Европейският план за икономическо възстановяване беше договорен от Европейския съвет през март 2009 г. През април 2009 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията решиха относно условията за финансиране на Европейския план за икономическо възстановяване, състоящ се от две части – енергийни проекти и широколентов интернет в селските райони.

Финансирането, предвидено в изявлението на трите институции от 2 април 2009 г., може да бъде обобщено, както следва:

В милиони евро

ЕПИВ - вид на проекта

Година 2009

Година 2010

Общо

Енергетика

2000 милиона

1980 милиона

3980 милиона

Широколентов интернет

600 милиона

420 милиона

1020 милиона

ОБЩО

2 600 милиона

2400 милиона

 

Докато финансирането през 2009 г. беше осигурено главно чрез преразпределение на средства от функция 2 във функция 1А, по време на процедурата по съгласуване на 18 ноември 2009 г. се постигна съгласие относно финансирането през 2010 г. Голяма част от бюджетните кредити за поети задължения бяха предоставени чрез преразглеждане на МФР за 2009 г. и 2010 г.

Сумата в размер на 1,98 млрд. евро за финансиране на енергийни проекти през 2010 г. включва: 1 776 млн. евро (повишаване на горните граници на функция 1А ), 120 млн. евро чрез мобилизиране на инструмента за гъвкавост и 81 млн. евро чрез преразпределение на средства във функция 1А. За тази цел през 2009 г. беше създадена специална глава 06 04 14 за Енергийни проекти за подпомагане на икономическото възстановяване.

Енергийни проекти – правно основание

Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката(1).

С регламента беше създаден финансов инструмент: програма за подпомагане на икономическото възстановяване на Европа (ЕЕПВ) за разработването в Общността на проекти в областта на енергетиката, които, предоставяйки финансов стимул, допринасят за икономическото възстановяване, за сигурността на енергийните доставки и за намаляването на емисиите на парникови газове. За постигането на тези цели бяха създадени три подпрограми: инфраструктура за природен газ и електроенергия, вятърна енергия от разположени в морето инсталации и улавяне и съхранение на въглероден диоксид. В регламента бяха определени проекти, които да бъдат финансирани по всяка от подпрограмите, както и установени критерии за дейности по определяне и изпълнение на действия за реализирането на тези проекти. В бюджета на ЕС бяха създадени специални бюджетни редове: 06 04 14 01, 06 04 14 02 и 06 04 14 03.

В своето изявление, приложено към регламента, Комисията подчерта че енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници са основни приоритети на енергийната политика на ЕС, като съображенията за това са свързани както с опазването на околната среда, така и със сигурността на доставките, в съответствие с исканията на ЕП.

(10). При условие че в доклада относно прилагането на регламента, който следва да бъде представен през 2010 г. съгласно член 28 от този регламент, Комисията установи, че не би било възможно до края на 2010 г. да се предоставят част от средствата, предвидени за посочените в приложението към регламента проекти, Комисията ще предложи, ако е уместно и по балансиран в географско отношение начин, изменение на регламента, което да даде възможност за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници като допълнение към посочените по-горе инициативи, включително и критерии за съответствие, подобни на критериите, приложими към проектите, посочени в приложението към настоящия регламент.

Енергийни проекти – предложение за преразгледан регламент

В съответствие с настоящото изявление, Комисията прие, на 31 май 2010 г., предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката.

Това предложение беше представено въз основа на доклада за изпълнението на ЕЕПВ от 27 април 2010 г., съобразно който за сума в размер на близо 114 млн. евро няма да се поемат задължения в рамките на Регламента за ЕЕПВ. Точният размер на средствата, за които не са поети задължения, ще стане известен до края на 2010 г.

Комисията предлага тези средства да се използват за създаването на специален финансов инструмент за подкрепа на инициативи в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия в рамките на инициативата за финансиране на устойчиво развита енергия. Финансовият механизъм ще подпомогне развитието на енергийна ефективност и на проекти за възобновяема енергия, подходящи за банково финансиране, и ще улесни финансирането на инвестиции в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, по-специално в градска среда. С оглед да се насърчат голям брой децентрализирани инвестиции бенефициерите ще бъдат общинските, местните и регионалните публични органи. Механизмът следва да се управлява от един или няколко финансови посредници като международни финансови институции (МФИ), които следва да се подберат въз основа на доказани способности за използване на финансиране по най-ефикасния и ефективен начин и с най-високия ливъридж между финансирането от ЕС и общата инвестиция, за да се привлекат значителни инвестиции в ЕС.

Заключителни бележки на докладчика:

1. докладчикът приветства предложението на Комисията неизразходваните бюджетни кредити за ЕЕПВ да се използват за нов механизъм в подкрепа на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Наред с това, той категорично подкрепя създаването, за тази цел, на специален финансов инструмент. Във връзка с това, призовава институциите, които участват в приемането на правно основание, към постигането на бързо споразумение;

2. докладчикът припомня, че финансирането на Европейския план за възстановяване беше един от приоритетите на ЕП в бюджетната процедура за 2009 г. и че окончателното споразумение със Съвета беше постигнато след трудни преговори, в рамките на заседанието по съгласуване през ноември 2008 г.;

3. докладчикът подчертава, че настоящото предложение на Комисията е в пълно съответствие с първоначалното искане на ЕП за включване на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия в ЕЕПВ и приветства инициативата на Комисията за изпълнение на този приоритет;

4. при все това, изразява съжаление относно забавянето при изпълнението на ЕЕПВ, която цели оказване на подкрепа и стимулиране на икономическото възстановяване на ЕС. Във връзка с това, той внесе изменение, с което Комисията се призовава да вземе незабавно необходимите бюджетни мерки, за да постави неизразходваните бюджетни кредити на разположение във възможно най-кратък срок. Той счита, че специален бюджетен ред за новия финансов механизъм, който подкрепя проекти в областта на енергийната ефективност, ще се създаде преди края на 2010 г.

5. докладчикът призовава Комисията да информира бюджетния орган по прозрачен начин относно създаването на финансовия механизъм и условията на неговото функциониране, както и относно подбора на финансови посредници (МФИ). Наред с това, той изисква от Комисията да представи на двете направления на бюджетния орган докладите за изпълнението, които ще включват, наред с другото, данни относно бенефициерите на механизма, подкрепяните проекти и ефекта на ливъридж за изпълнението на проектите;

6. докладчикът подчертава, че в условията на текущите бюджетни ограничения и с оглед на принципа на разумното финансово управление, взаимодействията между съществуващите инструменти за подкрепа на енергийната ефективност, възобновяемата енергия и борбата срещу изменението на климата ще продължават да бъдат развивани в рамките на бюджета на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В духа на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж и работни места, развитието на други възобновяеми източници и насърчаването на енергийната ефективност биха допринесли за по-екологосъобразен растеж, изграждане на конкурентоспособна и устойчива икономика и справяне с изменението на климата. Като осигурява подкрепа за тези политики, Европа ще създаде нови работни места и възможности за „зелен“ пазар, благоприятстващи развитието на конкурентоспособна, сигурна и устойчива икономика.

(3) В духа на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж и работни места и в съответствие с пакета от мерки на ЕС в областта на климата и енергията и неговия план за действие за енергийна ефективност, развитието на други възобновяеми източници и насърчаването на енергийната ефективност биха допринесли за по-екологосъобразен растеж, изграждане на конкурентоспособна и устойчива икономика и справяне с изменението на климата. Като осигурява подкрепа за тези политики, Европа ще създаде нови работни места и възможности за „зелен“ пазар, благоприятстващи развитието на конкурентоспособна, сигурна и устойчива икономика.

Обосновка

Пакетът от мерки в областта на климата и енергията беше договорен от Европейския парламент и Съвета през 2008 г. и придоби правна сила през юни 2009 г. Той отразява интегрирания подход към политиката за климата и енергетиката, чиято цел е борба с изменението на климата и повишаване на енергийната сигурност на ЕС, като същевременно се укрепва конкурентоспособността на Съюза.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Поради това следва да бъде създаден финансов инструмент, предназначен за подкрепа на енергийната ефективност и инициативите за възобновяема енергия в рамките на инициативата за финансиране на устойчиво развита енергия, за да се използват средствата, за които не са поети задължения, съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 663/2009. Този финансов механизъм следва да подпомогне развитието на енергийна ефективност и на проекти за възобновяема енергия, подходящи за банково финансиране, и да улесни финансирането на инвестиционни програми в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия от местни и регионални публични органи, по-специално в градска среда.

(5) Поради това до края на 2010 г. следва да бъде създаден финансов инструмент, предназначен за подкрепа на енергийната ефективност и инициативите за възобновяема енергия в рамките на инициативата за финансиране на устойчиво развита енергия, за да се използват средствата, за които не са поети задължения, съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 663/2009. За да бъдат въведени тези бюджетни кредити в бюджета на ЕС, следва да бъде създаден специален бюджетен ред за тази цел. Този финансов механизъм следва да подпомогне развитието на енергийна ефективност и на проекти за възобновяема енергия, подходящи за банково финансиране, и да улесни финансирането на инвестиционни програми в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия от местни и регионални публични органи, по-специално в градска среда.

Обосновка

Новият финансов инструмент за подкрепа на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници трябва да бъде създаден възможно най-бързо, за да се гарантира, че той ще започне да функционира преди края на 2010 г. Този инструмент трябва също да бъде представен по прозрачен начин в рамките на бюджета на ЕС; ето защо се препоръчва създаването на нов специален бюджетен ред.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За да се увеличи максимално въздействието на финансирането от ЕС в краткосрочен план, механизмът следва да се управлява от един или от няколко финансови посредници, например международни финансови институции (МФИ). Подборът следва да се извърши въз основа на доказаните способности на финансовите посредници да използват финансирането по най-ефикасния и ефективен начин и с най-високия ливъридж между финансирането от ЕС и общата инвестиция, за да се привлекат значителни инвестиции в ЕС.

(6) За да се увеличи максимално въздействието на финансирането от ЕС в краткосрочен план, механизмът следва да се управлява от един или от няколко финансови посредници, например международни финансови институции (МФИ). Подборът следва да се извърши въз основа на доказаните способности на финансовите посредници да използват финансирането по най-ефикасния и ефективен начин и с най-високия ливъридж между финансирането от ЕС и общата инвестиция, за да се привлекат значителни инвестиции в ЕС. При все това, в периоди на финансова и икономическа криза, които имат отрицателно въздействие върху финансите на регионалните и местните органи, е необходимо да се гарантира, че затрудненото бюджетно положение на бенефициерите на механизма не възпрепятства способността им за достъп до финансовите средства.

Обосновка

В съответствие с приложение ІІ, част ІІІ, параграф 2 от предложението на Европейската комисия е важно да се подчертае фактът, че затрудненото финансово положение на местния или регионалния орган не възпрепятства достъпа до механизма съобразно неговата цел за реализиране на мерки във връзка с икономическата криза и неотложните енергийни потребности на Европейския съюз, както се посочва в съображение 10 от предложението на Комисията.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 663/2009

Член 1 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент позволява създаването на финансови инструменти за подпомагане на енергийната ефективност и инициативи за възобновяема енергия.

Настоящият регламент позволява създаването на финансови инструменти за подпомагане на енергийната ефективност и инициативи за възобновяема енергия, които имат местен или регионален характер . Новите финансови инструменти трябва да бъдат създадени до края на 2010 г.

Обосновка

Докладчикът счита за необходимо да подчертае факта, че финансовите инструменти имат местна и регионална насоченост. Докладчикът призовава Комисията да предприеме необходимите законодателни и бюджетни мерки, за да гарантира, че механизмът ще започне да функционира преди края на 2010 г.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 663/2009

Член 22 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с член 3, параграф 2 бюджетните кредити, които не могат да бъдат предмет на индивидуални правни ангажименти съгласно глава II в размер на 114 млн. EUR, и евентуално други бюджетни кредити, които стават достъпни в резултат на пълно или частично неизпълнение на проектите съгласно глава II, се отпускат за финансов механизъм в рамките на инициативата за финансиране на устойчиво развита енергия.

1. В съответствие с член 3, параграф 2 бюджетните кредити, които не могат да бъдат предмет на индивидуални правни ангажименти съгласно глава II в размер на 114 млн. EUR, и евентуално други бюджетни кредити, които стават достъпни в резултат на пълно или частично неизпълнение на проектите съгласно глава II, се отпускат за финансов механизъм в рамките на инициативата за финансиране на устойчиво развита енергия. Наред с това, за механизма се отпускат 15 милиона евро от програмата за действие на ЕС за борба с изменението на климата (бюджетен ред 07 03 23 в бюджета за 2010 г.). Тази сума се набавя, като се използват всички разпоредби на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., в частност точка 23 от него, с цел промяна на горната граница на функции 1а и 2 съответно. Във връзка с това, Комисията пристъпва към необходимите предложения относно коригирането на горните граници и създаването на нов отделен бюджетен ред за механизма в бюджета за 2010 г.

Обосновка

Докладчикът подкрепя възгледите на докладчика на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, че вече наличните финансови ресурси следва да се използват правилно и че, във връзка с това, финансовите средства по бюджетен ред 07 03 23 следва също да се прехвърлят към механизма. С цел трансфер на 15 млн. евро от бюджетен ред 07 03 23 към механизма, е необходимо това да се добави към съдържанието на коригиращия бюджет, с който се въвежда механизмът.

Този въпрос може да се разгледа по време на някоя от следващите тристранни бюджетни срещи.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 663/2009

Член 22 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Устойчиви многогодишни последващи действия и решение следва да се намери за функция 1а в контекста на прегледа на бюджета и следва да се осъществи необходимото преразглеждане на Многогодишната финансова рамка (МФР), като се използват всички разпоредби на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., в частност точки 21-23 от него.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 663/2009

Член 22 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Комисията представя редовно пред двете направления на бюджетния орган доклади относно функционирането на финансовия механизъм, посочен в параграф 1. Докладите включват, наред с другото, данни относно бенефициерите на механизма, подкрепяните от него проекти, показатели за бюджетните кредити, точна информация относно финансовите разходи, свързани с проектите, както и ефекта на лоста на механизма, с цел гарантиране на действителното изпълнение на проектите.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 663/2009

Приложение II - част III - алинея 3 - буква vi a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

vi a) разходната ефективност на проектите;

Обосновка

Докладчикът е съгласен, че потенциалът за нововъведения следва винаги да бъде въпрос, на който се обръща внимание и който следва да заема приоритетна позиция при избора на проекти. При все това, той отдава значение и на дългосрочната цел на проектите. Тя не бива да се основава единствено на високо равнище на енергийна ефективност, но и на разумно равнище на ефективност на разходите с оглед на бързото, измеримо и съществено въздействие върху икономическото възстановяване в рамките на ЕС, повишена енергийна сигурност и намаляване на емисиите на парникови газове, съобразно приложение II, част III, параграф 1 от предложението на Комисията от 31.5.2010 г.

»ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

Позовавания

COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD)

Водеща комисия

ITRE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.6.2010 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jens Geier

2.6.2010 г.

 

 

Дата на приемане

14.7.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Riikka Manner, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lucas Hartong

(1)

             ОВ L 200, 31.7.2009 г.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

Позовавания

COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.6.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.6.2010

REGI

15.6.2010

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

REGI

13.7.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Kathleen Van Brempt

15.6.2010

 

 

Разглеждане в комисия

24.6.2010

12.7.2010

2.9.2010

 

Дата на приемане

26.10.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Antonio Cancian, Matthias Groote, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Markus Pieper, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij

Дата на внасяне

27.10.2010

Последно осъвременяване: 3 ноември 2010 г.Правна информация