Procedură : 2009/2127(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0253/2010

Texte depuse :

A7-0253/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/10/2010 - 9.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0348

AL DOILEA RAPORT     
PDF 185kWORD 112k
29 septembrie 2010
PE 443.079v01-00 A7-0253/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Colegiului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere Decizia sa din 5 mai 2010(2) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2008, precum și răspunsurile directorului Colegiului European de Poliție,

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)(4), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A7-0253/2010),

1.  refuză să acorde directorului Colegiului European de Poliție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului aferent exercițiului financiar 2008;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Colegiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008

(C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Colegiului(6),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere Decizia sa din 5 mai 2010(7) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2008, precum și răspunsurile directorului Colegiului European de Poliție,

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)(9), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(10), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A7-0000/2010),

1.  decide că o propunere de închidere a conturilor Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008 va fi prezentată în cadrul unei viitoare perioade de sesiune;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Colegiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Colegiului(11),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere Decizia sa din 5 mai 2010(12) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2008, precum și răspunsurile directorului Colegiului European de Poliție,

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)(14), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(15), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A7-0000/2010),

A.  întrucât Colegiul a fost instituit în 2001 și a fost transformat, începând de la 1 ianuarie 2006, într-un organism comunitar în sensul articolului 185 din Regulamentul financiar, căruia i se aplică Regulamentul financiar cadru aplicabil agențiilor;

B.  întrucât, în Raportul său privind conturile anuale ale Colegiului pentru exercițiul financiar 2006, Curtea de Conturi a formulat o opinie cu rezerve în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, bazându-se pe faptul că procedurile de achiziții publice nu respectau dispozițiile Regulamentului financiar;

C.  întrucât, în Raportul său privind conturile anuale ale Colegiului pentru exercițiul financiar 2007, Curtea de Conturi a formulat o opinie cu rezerve în ceea ce privește fiabilitatea conturilor și în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

D.  întrucât, în Raportul său privind conturile anuale ale Colegiului pentru exercițiul financiar 2008, Curtea de Conturi a făcut unele observații, fără a formula totuși rezerve, în ceea ce privește fiabilitatea conturilor și a formulat o opinie cu rezerve în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

E.  întrucât Parlamentul, prin Decizia sa din 5 mai 2010, a decis să amâne acordarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2008,

Observaţii generale

Recurența problemelor majore din cadrul Colegiului

1. consideră inacceptabil faptul că, de la crearea sa ca agenție în 2006, Colegiul nu a reușit încă să respecte standardele de bună administrare care sunt așteptate de la o agenție de reglementare; subliniază faptul că, din 2006, numeroase audituri au indicat probleme legate de respectarea de către Colegiu a normelor financiare, a normelor privind personalul și a sistemului contabil, precum și deficiențe la nivelul gestionării bugetului, al resurselor umane, al procedurilor de achiziții publice și al normelor privind cheltuielile cu formarea profesională; este la curent cu faptul că îmbunătățirea practicilor din cadrul Colegiului se așteaptă să devină vizibilă începând cu 2014, când se preconizează implementarea deplină a planului multianual al Colegiului; nu poate accepta, prin urmare, ideea că CEPOL are nevoie de cel puțin nouă ani (2006-2014) pentru a atinge un standard acceptabil de bună administrare așteptat de la o agenție de reglementare;

Administrarea Colegiului în perioada 2006-2009

2.  consideră inacceptabilă lipsa de responsabilitate și de profesionalism a fostului director, responsabil în fața Parlamentului pentru execuția bugetului 2008; subliniază următoarele constatări raportate de Președinția cehă la 18 mai 2009:

- Administrarea deficitară a Colegiului: în legătură cu constatările Serviciului de Audit Intern, Comisia a oferit sprijin Colegiului, dar directorul acestuia nu a contactat nici DG JLS și nici DG BUDG;

- Comunicarea în cadrul secretariatului: lipsa de comunicare și de încredere între director și personal a condus la conflicte prelungite;

- Lipsa transparenței: în loc să identifice problemele și să solicite recomandări din partea consiliului de administrație sau a Comisiei, directorul nu a comunicat informațiile, care au fost apoi descoperite întâmplător;

- Responsabilitatea directorului față de consiliul de administrație al Colegiului: directorul nu a respectat deciziile consiliului de administrație;

3.  regreta lipsa unei reacții adecvate din partea consiliului de administrație al Colegiului la greșelile manageriale ale fostului director, datorată temerii de a nu afecta imaginea agenției;

4.  consideră inacceptabilă neaplicarea de către consiliul de administrație a unei sancțiuni disciplinare fostului director, motivată în special de eventualitatea unui recurs din partea acestuia;

Deficiențe structurale

5. pe lângă aceasta, pune la îndoială capacitatea Colegiului de a-și depăși în întregime problemele structurale legate de:

- dimensiunea redusă a Colegiului, care pune sub semnul întrebării capacitatea sa de a face față în mod eficace caracterului complex al normelor financiare și al celor privind personalul ale UE;

- amplasarea secretariatului Colegiului la Bramshill, la aproximativ 70 km de Londra, care prezintă o serie de dezavantaje în ceea ce privește, printre altele, recrutarea și legăturile transportului în comun;

- costul guvernării Colegiului, care nu este neglijabil, dat fiind că, în timp ce personalul numără doar 24 de membri, consiliul de administrație este compus din 27 de membri (cifrele datează de la începutul exercițiului financiar 2008);

6.   propune, prin urmare, să fie examinată posibilitatea de a anexa Colegiul la Europol, ca soluție concretă la problemele structurale și cronice ale Colegiului; propune, de asemenea, ca serviciile Curții de Conturi să verifice amănunțit agențiile de reglementare pentru a examina, printre altele, proporția costurilor de funcționare, de guvernare și operaționale și pentru a evalua modalități de abordare a problemelor structurale și de altă natură, în vederea completării evaluării agențiilor de reglementare realizate de Comisie;

Poziția Curții de Conturi

7.   constată că serviciile Curții de Conturi nu sunt în măsură să transmită în scurt timp un aviz sub formă de scrisoare prin care să evalueze punerea în aplicare a planului de acțiune al Colegiului, așa cum a solicitat Parlamentul la punctul 23 din Rezoluția sa(16) care face parte integrantă din Decizia sa din 5 mai 2010 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2008; ține seama însă în mod corespunzător de declarația Curții de Conturi conform căreia aceasta a prezentat în detaliu în rapoartele sale speciale anuale din 2006-2008 problemele pe care le-a constatat în cadrul Colegiului;

Planul de acțiune al Colegiului pentru perioada 2010-2014

8.   constată că noul director al Colegiului a prezentat la timp planul de acțiune, așa cum a solicitat Parlamentul la punctul 22 din Rezoluția din 5 mai 2010 menționată anterior; regretă însă lipsa de exactitate în descrierea acțiunilor specifice care urmează a fi întreprinse de către Colegiu; regretă, de asemenea, că cei mai mulți dintre indicatorii propuși de Colegiu sunt vagi și nu contribuie întotdeauna în mod clar la evaluarea realizării obiectivelor;

9.   observă că, în raport cu cererea Parlamentului de a adopta un plan de acțiune, directorul Colegiului și consiliul de administrație al acestuia au estimat o perioadă realistă de patru ani (2010-2014) necesară pentru atingerea obiectivelor prezentate în anexa la Rezoluția Parlamentului din 5 mai 2010 menționată anterior; prin urmare, nu poate accepta ideea că CEPOL are nevoie de încă patru ani pentru a atinge un standard acceptabil de bună administrare așteptat de la o agenție de reglementare;

10. solicită directorului Colegiului să informeze, la fiecare șase luni, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de acțiune;

OBSERVAȚII SPECIFICE

Validarea procedurilor financiare și a noului sistem contabil (articolul 43 din Regulamentul financiar cadru)

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la dificultățile întâmpinate în 2008 în ceea ce privește trecerea de la vechiul sistem contabil la ABAC și implementarea cu întârziere a unui sistem contabil adecvat, dificultăți care prezintă în continuare un risc pentru calitatea informațiilor financiare privind reportările din exercițiul anterior, utilizarea veniturilor alocate și corelația cu anumite cifre din bilanțul aferent exercițiului 2007; își exprimă profunda preocupare cu privire la faptul că acțiunile Colegiului sunt acum întârziate până în 2011 din cauza demisiei a doi dintre actorii-cheie din circuitul financiar: contabilul și responsabilul financiar și cu bugetul;

12. subliniază că auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra unui eșantion de angajamente (a se vedea punctul 15 din Raportul Curții cu privire la conturile anuale ale Colegiului) a relevat că în trei cazuri nu exista nicio pistă de audit cu ajutorul căreia să se poată reconstitui execuția financiară, astfel încât nu a fost posibil să se realizeze o concordanță cu soldurile de închidere ale acestor angajamente în conturile de la 31 decembrie 2008;

13. subliniază că, în Raportul său anual special pentru 2006, Curtea de Conturi menționase deja că CEPOL nu a introdus sistemele și procedurile necesare care să îi permită să întocmească un raport financiar în conformitate cu cerințele Regulamentului financiar cadru aplicabil agențiilor;

Programarea și monitorizarea bugetară

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la deficiențele Colegiului în programarea și monitorizarea execuției bugetului; observă, în special, că în 2008 a fost necesară reportarea a 31% din bugetul total al Colegiului; consideră că măsurile propuse de Colegiu în această privință sunt inadecvate și vagi;

15. constată că pentru exercițiul bugetar 2007 au fost anulate peste 20% (0,5 milioane EUR) din creditele Colegiului reportate din exercițiul precedent;

Gestiunea financiară a activităților Colegiului

16. își exprimă îngrijorarea cu privire la gestiunea financiară a activităților Colegiului; observă, în special, că pentru 2008 Curtea a semnalat:

- angajamente juridice în trei cazuri, în valoare totală de 39 500 EUR;

- angajamente bugetare înaintea angajamentelor juridice în nouă cazuri, în valoare totală de 244 200 EUR;

și consideră că măsurile propuse de Colegiu în această privință sunt inadecvate și vagi;

Mediul de control al achizițiilor publice

17. își exprimă preocuparea cu privire la nerespectarea constantă de către Colegiu a Regulamentului financiar în legătură cu normele privind achizițiile publice; observă, în special, existența unor nereguli în procedura de atribuire a unui contract de achiziții de bunuri, în valoare de aproximativ 2% din cheltuielile operaționale din 2008;

18. subliniază că, în rapoartele sale anuale speciale pentru 2006 și 2007, Curtea de Conturi criticase deja Colegiul pentru lipsa documentației necesare pentru a justifica nevoia de a cumpăra anumite bunuri și pentru a explica recurgerea la un anumit furnizor;

Mediul de verificare a cheltuielilor

19. subliniază că în 2008 Curtea de Conturi a identificat numeroase cazuri de nerespectare a normelor administrative și financiare aplicabile cheltuielilor de organizare a cursurilor și seminariilor, care reprezintă o parte importantă (64%) a cheltuielilor operaționale ale Colegiului; constată că aceste nereguli au vizat în principal: lipsa documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate, absența unor confirmări de participare, lipsa unor facturi originale și documente necesare pentru rambursarea cheltuielilor de cazare și nesolicitarea de informații privind cheltuielile de deplasare efectuate de experți; solicită Colegiului să ia măsuri pentru a asigura o capacitate adecvată de verificare ex-ante și ex-post;

20. își exprimă preocuparea cu privire la faptul că, în rapoartele sale anuale speciale pentru 2006 și 2007, Curtea de Conturi remarcase deja că creditele bugetare nu erau folosite în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare (articolul 25 din Regulamentul financiar al Colegiului);

Credite utilizate pentru acoperirea cheltuielilor în interes personal

21. regretă faptul că auditul extern privind utilizarea creditelor pentru acoperirea cheltuielilor în interes personal, anunțat de Colegiu și urmând să fie efectuat de o societate externă, nu a fost încă lansat; prin urmare, își exprimă preocuparea cu privire la această întârziere care nu va facilita cu siguranță activitatea societății externe în cauză;

22. observă că, în răspunsul dat în urma audierii din 25 ianuarie 2010, directorul de la acea vreme a comunicat membrilor Comisiei pentru control bugetar că fondurile au fost recuperate; remarcă însă că o sumă de 2 320,77 GBP, reprezentând cheltuieli cu transportul și taxiul efectuate în 2007, nu pare să fi fost recuperată încă;

23. observă, de asemenea, că nu este clară încă valoarea cheltuielilor legate de utilizarea telefoanelor mobile și a mașinilor de către personal;

24. subliniază faptul că, în Raportul său anual special pentru 2007, Curtea de Conturi semnalase deja că auditorii nu pot examina toate plățile efectuate în 2007 întrucât nu este posibilă nici cuantificarea sumelor cheltuite neregulamentar în scopuri personale, nici identificarea tuturor tipurilor de cheltuieli în interes personal efectuate;

Gestionarea resurselor umane: utilizarea de personal interimar în posturi sensibile

25. este îngrijorat de faptul că, până acum, pentru activitățile financiare a fost angajat personal interimar; constată că abia în 2009 Colegiul a publicat un anunț de concurs pentru recrutarea unui coordonator pentru standardele de control intern, iar interviurile pentru acest post au fost programate pentru începutul anului 2010; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că doi actori-cheie din circuitul financiar (contabilul și responsabilul financiar și cu bugetul) au demisionat recent;

o

o         o

26. pentru alte observații, cu caracter orizontal, care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, face trimitere la Rezoluția sa din 5 mai 2010(17) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 124.

(2)

JO L 252, 25.9.2010, p. 232.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO C 304, 15.12.2009, p. 124

(7)

JO L 252, 25.9.2010, p. 232.

(8)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(10)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(11)

. JO C 304, 15.12.2009, p. 124.

(12)

JO L 252, 25.9.2010, p. 232.

(13)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(14)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(15)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(16)

JO L 252, 25.9.2010, p. 233.

(17)

JO L 252, 25.9.2010, p. 241.

Ultima actualizare: 4 octombrie 2010Notă juridică