Procedure : 2009/0051(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0260/2010

Indgivne tekster :

A7-0260/2010

Forhandlinger :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Afstemninger :

PV 19/10/2010 - 8.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0363

BETÆNKNING     ***I
PDF 354kWORD 395k
30. september 2010
PE 428.009v01-00 A7-0260/2010

om forslag til Rådets forordning om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

(KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Carmen Fraga Estévez

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

(KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0151),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0009/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen ”Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer” (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. marts 2010(1)

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0260/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

VED FØRSTEBEHANDLING*

---------------------------------------------------------

til Kommissionen forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

FORORDNING (EU) nr. …/2010

om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, i det følgende benævnt “NEAFC-konventionen”, blev godkendt ved afgørelse 81/608/EØF(4) og trådte i kraft den 17. marts 1982.

(2)      NEAFC-konventionen er en hensigtsmæssig ramme for det multilaterale samarbejde om rationel bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i det område, der er afgrænset ved konventionen.

(3)      Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav vedtog på sit årsmøde den 15. november 2006 en henstilling om indførelse af en kontrol- og håndhævelsesordning (i det følgende benævnt “ordningen”) for fiskerfartøjer, der driver fiskeri i konventionsområdet uden for grænserne for de kontraherende parters nationale jurisdiktion. Ordningen blev ændret ved flere henstillinger på årsmøderne i november 2007 og 2008.

(4)      I henhold til artikel 12 og 15 i NEAFC-konventionen trådte disse henstillinger i kraft hhv. den 1. maj 2007, den 9. februar 2008 og den 6. og 8. januar 2009.

(5)      Ordningen indeholder kontrolforanstaltninger for fartøjer, der fører en kontraherende parts flag, og som driver fiskeri i NEAFC-området, og ordninger for inspektion på havet, herunder inspektions-, overvågnings- og overtrædelsesprocedurer, som skal iværksættes af de kontraherende parter.

(6)      Ordningen omfatter en ny ordning for havnestatskontrol, som effektivt vil lukke europæiske havne for landinger af frosne fisk, som ikke er kontrolleret og fundet lovlige af flagstaten for fiskerfartøjer, der fører en anden kontraherende parts flag.

(7)      Visse foranstaltninger, der er vedtaget af NEAFC, er også blevet gennemført i EF-retten via den årlige TAC- og kvoteregulering, senest ved Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger(5). Af hensyn til retlig klarhed bør bestemmelser af denne art, som ikke er midlertidige, indarbejdes i en ny særskilt forordning.

(8)      Ordningen indeholder også bestemmelser til fremme af tredjepartsfartøjers overholdelse af bevarelses- og håndhævelsesforanstaltningerne til sikring af, at NEAFC’s bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger følges fuldt ud. NEAFC har anbefalet, at en række fartøjer opføres på listen over fartøjer, der bevisligt har udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Disse henstillinger bør gennemføres i fællesskabsretten.

(9)      I artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik(6) hedder det, at medlemsstaterne kontrollerer adgangen til farvande og ressourcer og kontrollerer aktiviteter uden for EF-farvande, der udøves af EF-fartøjer, der fører deres flag; det bør derfor fastsættes, at de medlemsstater, hvis fiskerfartøjer har tilladelse til at fiske i det NEAFC-regulerede område, udpeger kontrollører, der kan foretage kontrol og overvågning, samt afsætter de fornødne inspektionsmidler og stiller disse til rådighed for ordningen.

(10)    Af hensyn til kontrollen med fiskeriaktiviteterne i NEAFC-området er det nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder om ordningens anvendelse indbyrdes og med Kommissionen og det af denne udpegede organ.

(11)    Det påhviler medlemsstaterne at overvåge, at deres kontrollører overholder de inspektionsprocedurer, der er fastlagt af NEAFC.

(12)    Kommissionen bør bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår de nærmere regler for meddelelse af lister over fiskeressourcer, procedurer for forudgående meddelelse om anløb af havn og annullering af sådanne meddelelser samt procedurer for tilladelse til landing eller omladning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder også på ekspertniveau.

(13)    De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 291. I henhold til denne artikel fastsættes der på forhånd ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. Indtil der er vedtaget en sådan ny forordning, finder Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7) fortsat anvendelse, dog med undtagelse af forskriftsproceduren med kontrol, som ikke finder anvendelse.

(13a)  Kommissionen bør bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår inkorporeringen i EU-lov af fremtidige ændringer af de foranstaltninger i NEAFC's kontrol- og håndhævelsesordning, der er emnet for visse udtrykkeligt definerede ikke-væsentlige elementer i denne forordning, og som bliver bindende for Den Europæiske Union i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC-konventionen). Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder også på ekspertniveau.

(14)    Da denne forordning fastsætter nye regler om kontrol og håndhævelse i NEAFC-området, bør forordning (EF) nr. 2791/1999 af 16. december 1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Denne forordning opstiller de generelle regler og betingelser for Unionens anvendelse af den kontrol- og håndhævelsesordning (i det følgende benævnt “ordningen”), der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Medmindre andet er fastsat, gælder denne forordning for alle EU-fiskerfartøjer, der udøver eller er beregnet til at udøve fiskeriaktiviteter rettet mod fiskeressourcer i det regulerede område under konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)          “konvention”: konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, som ændret

2)          “konventionsområde”: konventionsområdets farvande som fastlagt i konventionens artikel 1, stk. 1

3)          “reguleret område”: de farvande i konventionsområdet, som ikke er underlagt de kontraherende parters fiskerijurisdiktion

4)          “kontraherende parter”: de kontraherende parter i konventionen

5)          “NEAFC”: Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav

6)          “fiskeriaktiviteter”: fiskeri, herunder fællesfiskeri, forarbejdning af fisk, omladning af fisk eller fiskevarer samt enhver anden erhvervsmæssig aktivitet, der tager sigte på eller har forbindelse med fiskeri

7)          “fiskeressourcer”: jf. konventionens artikel 1, stk. 2

8)          “de regulerede ressourcer”: de fiskeressourcer, der er omfattet af de i henhold til konventionen vedtagne henstillinger, og som er medtaget i listen i bilaget

9)          “fiskerfartøj”: ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til erhvervsmæssig udnyttelse af fiskeressourcer, herunder fabriksfartøjer og omladningsfartøjer

10)        “tredjepartsfartøj”: ethvert fiskerfartøj, der ikke fører en NEAFC-kontraherende parts flag, herunder fartøjer, som der er rimelige grunde til at mistænke for ikke at henhøre under nogen stat

11)        “fællesfiskeri”: enhver aktivitet mellem to eller flere fartøjer, hvor en fangst fra et fiskerfartøjs fiskeredskaber overføres til et andet fiskerfartøj

12)        “omladning”: overførsel ▌af en del af eller alle fiskevarer om bord et fiskerfartøj til et andet fiskerfartøj

13)        “havn”: ethvert sted, der anvendes til landing, eller et sted tæt på kysten, som den kontraherende part har udpeget til omladning af fiskeressourcer

Artikel 4

Kontaktorganer

1.          Medlemsstaterne udpeger den kompetente myndighed, der skal fungere som kontaktorgan for modtagelse af overvågnings- og inspektionsrapporter i medfør af artikel 12, 19, 20 og 27 og for modtagelse af meddelelser og for udstedelse af tilladelser i medfør af artikel 24 og 25.

2.          Kontaktorganer for modtagelse af meddelelser og udstedelse af tilladelser i medfør af artikel 24 og 25 er tilgængelige døgnet rundt.

3.          Medlemsstaterne sender Kommissionen eller et af denne udpeget organ og NEAFC's sekretariat det udpegede kontaktorgans e-mailadresse og faxnummer.

4.          Eventuelle efterfølgende ændringer i oplysningerne vedrørende kontaktorganer som omhandlet i stk. 1 og 3 meddeles Kommissionen eller et af denne udpeget organ og NEAFC's sekretariat senest femten dage inden ændringens ikrafttræden.

5.          Det format, der skal benyttes ved fremsendelsen af oplysninger som omhandlet i stk. 1 og 3, fastsættes efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

KAPITEL II

Kontrolforanstaltninger

Artikel 5

Unionsdeltagelse

1.          Medlemsstaterne meddeler ad elektronisk vej Kommissionen listen over alle de fartøjer, der fører deres flag og er registreret i Unionen, og som har fået tilladelse til at fiske i det regulerede område, herunder fartøjer, der har fået tilladelse til at drive direkte fiskeri efter en eller flere regulerede ressourcer, ligesom de meddeler ændringer af listen. Meddelelsen skal gives senest den 15. december hvert år og mindst fem dage inden fartøjets indsejling i det regulerede område. Kommissionen videresender straks disse oplysninger til NEAFC's sekretariat.

2.          Det format, der skal benyttes ved fremsendelsen af oplysninger som omhandlet i stk. 1, fastsættes efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Artikel 6

Mærkning af fiskeredskaber

1.          Medlemsstaterne sørger for, at fiskeredskaber, der anvendes af deres fiskerfartøjer i det regulerede område, mærkes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 356/2005 af 1. marts 2005 om nærmere bestemmelser for mærkning og identifikation af passive fiskeredskaber og bomtrawl (8).

2.          Medlemsstaterne kan fjerne eller bortskaffe faststående redskaber, som ikke er mærket i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 356/2005, eller som på anden måde strider mod henstillinger fra NEAFC, og fisk, som findes i disse redskaber.

Artikel 7

Bjergning af tabte redskaber

4.          Flagmedlemsstatens kompetente myndighed sender straks de oplysninger, den har fået meddelt i medfør af artikel 48, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1224/2009 samt fartøjets kaldesignal til NEAFC's sekretariat.

5.          Medlemsstaterne foranstalter regelmæssigt bjergning af tabte redskaber tilhørende fartøjer, der fører deres flag. ▌

Artikel 8

Registrering af fangster ▌

1.        Ud over de oplysninger, der er foreskrevet i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(9), skal førere af EU-fiskerfartøjer registrere følgende, enten i en indbundet pagineret fiskerilog eller elektronisk:

a)     hver indsejling i og udsejling fra det regulerede område

b)     dagligt og/eller for hvert træk, de anslåede samlede fangster, der opbevares om bord siden den sidste indsejling i det regulerede område

c)     dagligt og/eller for hvert træk, mængden af udsmid

ca)   efter hver rapportering i medfør af artikel 9 registreres følgende straks i fiskeriloggen:

        -          dato og tidspunkt (UTC) for transmission af rapporten, medmindre                   disse registreres elektronisk

        -          hvor det drejer sig om en radiotransmission, navnet på den                       radiostation, over hvilken rapporten transmitteres;

cb)   fiskedybde (om fornødent)

2.          Førerne af EU-fiskerfartøjer, der fisker efter regulerede ressourcer, og som forarbejder og/eller nedfryser deres fangst, skal:

a)     registrere deres samlede produktion for hver art og produktform i en produktionslogbog og

b)     stuve al forarbejdet fangst i lastrummet på en sådan måde, at hver art kan lokaliseres ud fra en stuveplan, der føres om bord på fiskerfartøjet.

3.          Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne fritage et EF-fiskerfartøj, der deltager i omladning, og som tager mængder om bord, fra forpligtelsen til at føre en fiskerilogbog. Fartøjer, der fritages, anfører i en stuveplan, hvor i lastrummet frossen fisk som omhandlet i artikel 14, stk. 1, er anbragt, og registrerer i en produktionslogbog:

a)     dato og tidspunkt (UTC) for transmission af rapporten som omhandlet i artikel 9

b)     hvor det drejer sig om en radiotransmission, navnet på den radiostation, over hvilken rapporten transmitteres

c)     dato og tidspunkt (UTC) for omladningen

d)     stedet (breddegrad/længdegrad) for omladningen

e)     de mængder af hver art, der tages om bord

f)      navnet på og det internationale radiokaldesignal for det fiskerfartøj, hvorfra fangsten er blevet overført.

4.          Gennemførelsesbestemmelser til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Artikel 9

Rapportering af fangster af regulerede arter

1.          Førere af EU-fiskerfartøjer, der fisker efter regulerede ressourcer, tilsender deres fiskeriovervågningscenter elektroniske fangstrapporter. Disse data stilles til rådighed for Kommissionen efter anmodning. Rapporterne skal omfatte:

a)     de mængder, der befinder sig om bord ved indsejlingen i det regulerede område. Disse rapporter skal sendes højst 12 timer og mindst 2 timer før hver indsejling i det regulerede område

b)     de ugentlige fangster. Disse rapporter skal sendes første gang senest ved udløbet af den syvende dag efter indsejlingen i det regulerede område; hvis fisketogtet varer mere end syv dage, skal rapporten sendes senest mandag middag for de fangster, der i den forløbne uge frem til søndag kl. 24.00 er taget i det regulerede område; denne rapport skal indeholde antallet af fiskedage siden fiskeriets påbegyndelse eller siden den seneste fangstrapport

c)     de mængder, der befinder sig om bord ved udsejlingen fra det regulerede område. Disse rapporter skal sendes højst 8 timer og mindst 2 timer før hver udsejling fra det regulerede område. De skal i givet fald indeholde oplysning om antallet af fiskedage og fangster taget i det regulerede område siden fiskeriets påbegyndelse eller siden den seneste fangstrapport

d)     de modtagne og afgivne mængder ved hver omladning af fisk ▌ i den periode, hvor fartøjet har opholdt sig i det regulerede område. Donorfartøjer skal sende disse rapporter mindst 24 timer forud for og modtagerfartøjer senest én time efter omladning. Rapporterne skal oplyse dato, tidspunkt og geografisk position for den planlagte omladning samt den samlede afrundede vægt i kilogram for hver af de arter, der skal afgives, eller som er modtaget, og kaldesignaler for de fartøjer, hvortil eller hvorfra der er foretaget omladning. Uden at det berører kapitel IV, skal modtagerfartøjer mindst 24 timer forud for landing indsende rapport om den samlede fangst om bord, den samlede vægt, der skal landes, navnet på havnen og dato og tidspunkt for landingen.

2.          De i denne artikel omhandlede fangstrapporter skal oplyse den samlede vægt i kilogram (afrundet til nærmeste 100 kg) for hver enkelt art med angivelse af FAO-koder. Den samlede mængde af arter, for hvilke den samlede afrundede vægt pr. art er på under et ton, kan oplyses under anvendelse af 3-alpha-koden MZZ (marine fish not specified).

3.          Oplysningerne fra fangstrapporterne registreres af medlemsstaterne i databasen omhandlet i artikel 109, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

4.          Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel og især formatet og specifikationerne for fremsendelsen fastlægges efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Artikel 10

Samlet rapportering af fangster og fiskeriindsats

1.          Medlemsstaterne sender før den 15. hver måned ad elektronisk vej Kommissionen oplysninger om de mængder af fiskeressourcer, der er taget i det regulerede område af fartøjer, der fører deres flag, og som i den forløbne måned er blevet landet eller omladet.

2.          Desuden sender medlemsstaterne før den 15. hver måned ad elektronisk vej Kommissionen oplysninger om de mængder af regulerede ressourcer, der er taget i farvande under tredjelandes nationale fiskerijurisdiktion og i EU-farvande i konventionsområdet af fartøjer, der fører deres flag, og som i den forløbne måned er blevet landet eller omladet, jf. dog artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

3.          ▌Det format, der skal benyttes ved meddelelsen af oplysningerne i overensstemmelse med stk. 1 og 2, fastsættes efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Listen over de i stk. 1 omhandlede ressourcer vedtages efter proceduren i artikel 46-46c.

4.          Kommissionen samler de i stk. 1 og 3 nævnte data for alle medlemsstaterne og sender disse data til NEAFC's sekretariat senest 30 dage efter udgangen af den kalendermåned, i hvilken fangsterne er landet eller omladet.

Artikel 11

Fartøjsovervågningssystem

Medlemsstaterne sørger for, at oplysninger, der gennem det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem (VMS-systemet) indhentes om fartøjer, der fører deres flag, og som fisker i det regulerede område, automatisk og ad elektronisk vej fremsendes til NEAFC's sekretariat i det format og efter de specifikationer, der fastlægges efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Artikel 12

Meddelelse af oplysninger

1.          Medlemsstaterne fremsender straks de i artikel 9 og 11 nævnte rapporter og oplysninger til NEAFC's sekretariat. I tilfælde af tekniske fejl sendes disse rapporter og oplysninger imidlertid til NEAFC's sekretariat senest 24 timer efter modtagelsen. Medlemsstaterne sørger for, at alle rapporter og meddelelser, der sendes til Kommissionen, er fortløbende nummereret.

2.          Medlemsstaterne sørger for, at rapporter og oplysninger, der sendes til NEAFC's sekretariat, er i overensstemmelse med de formater og protokoller for dataudveksling, der er fastsættes efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Artikel 13

Omladning og fællesfiskeri

1.          EU-fiskerfartøjer må ikke foretage omladninger i det regulerede område, medmindre de forinden har fået tilladelse hertil af de kompetente myndigheder i deres flagmedlemsstat

2.          EU-fiskerfartøjer må kun deltage i omladninger eller fællesfiskeri med fartøjer, der fører en kontraherende parts flag, og fartøjer tilhørende en tredjepart, som NEAFC har indrømmet status som samarbejdende tredjepart.

3.          EU-fiskerfartøjer, der deltager i omladning, og som tager mængder om bord, må ikke under samme rejse udøve andet fiskeri, herunder fællesfiskeri, bortset fra forarbejdning og landing af fisk.

Artikel 14

Separat stuvning

1.          EU-fiskerfartøjer, som medfører frosne fiskeressourcer, der er fanget i konventionsområdet af mere end ét fiskerfartøj, kan stuve fisken fra hvert af disse fartøjer i mere end én del af lastrummet, men skal holde den klart adskilt fra fisk fanget af andre fartøjer, bl.a. ved hjælp af plast, krydsfiner eller net.

2.          Alle fangster, der tages i konventionsområdet, skal stuves separat fra fangster, der er taget uden for dette område

Artikel 15

Mærkning af frossen fisk

Al fisk, der er fanget i konventionsområdet, skal ved nedfrysning identificeres ved hjælp af en letlæselig etiket eller et letlæseligt stempel. På etiketten eller stemplet, der anbringes på hver kasse med eller blok af frossen fisk, anføres art, produktionsdato, ICES-underområde og ICES-afsnit, hvor fangsten er taget, og navnet på det fartøj, som har fanget fisken.

KAPITEL III

Inspektioner på havet

Artikel 16

NEAFC-kontrollører

1.          De medlemsstater, hvis fiskerfartøjer har tilladelse til at fiske i det regulerede område, udpeger kontrollører, som de stiller til rådighed for ordningen med henblik på overvågnings- og inspektionsopgaver.

2.          Medlemsstaterne udsteder et særligt identitetskort til hver kontrollør. Identitetskortets format fastsættes efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

3.          Kontrolløren medbringer dette identitetskort og fremviser det ved bording af et fiskerfartøj.

Artikel 17

Generelle principper for inspektion og overvågning

1.          Kommissionen eller et af denne udpeget organ samordner overvågnings- og inspektionsaktiviteterne for Unionen og udarbejder hvert år i samråd med de berørte medlemsstater en fælles plan for ressourceanvendelse for Unionens deltagelse i ordningen det følgende år. Denne plan for ressourceanvendelse fastsætter bl.a. det antal inspektioner, der skal foretages.

Kommissionen eller et af denne udpeget organ sørger for, at der, når mere end ti EU-fiskerfartøjer på samme tid udøver fiskeri efter regulerede ressourcer i det regulerede område, befinder sig et inspektionsfartøj fra en medlemsstat i området, eller at der er indgået en aftale med en anden kontraherende part, så der sikres tilstedeværelse af et inspektionsfartøj i området.

2.          Medlemsstaterne sikrer, at inspektioner foretaget af deres kontrollører gennemføres uden forskelsbehandling og i overensstemmelse med ordningen. Antallet af inspektioner baseresflådens størrelse, idet der tages hensyn til den tid, som fiskerfartøjer tilbringer i det regulerede område.

3.          Kommissionen eller et af denne udpeget organ søger via en rimelig fordeling af kontrollørerne at sikre lige behandling mellem alle kontraherende parter med fiskerfartøjer, der opererer i det regulerede område.

5.          Medlemsstaterne tager skridt til, at NEAFC-kontrollører fra en anden kontraherende part kan foretage inspektioner om bord på fartøjer, der fører de pågældende medlemsstaters flag.

6.          Kontrollørerne undgår at bruge magt undtagen i tilfælde af legitimt selvforsvar. Ved inspektion om bord på fiskerfartøjer må kontrollørerne ikke bære skydevåben. Disse foranstaltninger berører ikke nationale bestemmelser vedrørende forbud mod brug af magt.

7.          Kontrollørerne undgår indgreb, der kan skade fiskerfartøjet, dets aktiviteter og den ombordværende fangst, medmindre dette er nødvendigt for udøvelsen af deres opgaver, og i så fald kun i det nødvendige omfang.

Artikel 18

Inspektionsmidler

1.          Medlemsstaterne stiller tilstrækkelige midler til rådighed for deres kontrollører, så de kan varetage deres overvågnings- og inspektionsopgaver. I den forbindelse stiller de inspektionsfartøjer og fly til rådighed for ordningen.

2.          Kommissionen eller et af denne udpeget organ sender inden den 1. januar hvert år NEAFC's sekretariat nærmere oplysninger om planen, navnene på de NEAFC-kontrollører og særlige inspektionsfartøjer samt de flytyper (med angivelse af registreringsnummer, navn og radiokaldesignal), som medlemsstaterne stiller til rådighed for ordningen det pågældende år. Disse oplysninger tages i givet fald fra listen omhandlet i artikel 79 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Medlemsstaterne sender ændringer til denne liste til Kommissionen eller et af denne udpeget organ, som videresender disse oplysninger til NEAFC's sekretariat og de andre medlemsstater en måned inden ændringens ikrafttræden.

3.          Fartøjer, der er stillet til rådighed for ordningen, og som har NEAFC-kontrollører om bord, så vel som de bordingbåde, de anvender, angiver med det særlige NEAFC-inspektionssignal, at de ombordværende kontrollører kan udføre inspektionsopgaver i henhold til ordningen. Fly, der stilles til rådighed for ordningen, påmales deres internationale radiokaldesignal, så det er klart synligt. Det særlige signals form fastlægges efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

4.          Kommissionen eller et af denne udpeget organ fører for EU-inspektionsfartøjer og fly, der er stillet til rådighed, et register med angivelse af dato og klokkeslæt for påbegyndelse og afslutning af deres opgaver under ordningen i den form, der fastsættes efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Artikel 19

Overvågningsprocedure

1.          Overvågningen baseres på NEAFC-kontrollørernes observationer af fiskerfartøjer fra et fartøj eller et fly, der er stillet til rådighed for ordningen. NEAFC-kontrollørerne sender straks ad elektronisk vej en kopi af hver observationsrapport pr. fartøj i den efter proceduren i artikel 47, stk. 2 fastsatte form til det pågældende fartøjs flagstat, til Kommissionen eller et af denne udpeget organ og til NEAFC's sekretariat. En udskrift af hver observationsrapport og eventuelle fotografier sendes efter anmodning til det pågældende fartøjs flagstat.

2.          NEAFC-kontrollørerne registrerer deres observationer i en overvågningsrapport i en form, der fastlægges efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Artikel 20

Inspektionsprocedure

1.          Kontrollørerne må ikke foretage bording, uden at der forud er givet det pågældende fiskerfartøj radiomeddelelse herom, eller uden at fiskerfartøjet har modtaget den pågældende meddelelse ved hjælp af den internationale signalkode, herunder inspektionsfartøjets identitet, uanset om modtagelse af meddelelsen bekræftes.

2.          Kontrollørerne har bemyndigelse til at undersøge alle relevante områder, broer og skibsrum på fiskerfartøjerne, fangsterne (forarbejdede eller ej), nettene og andre fiskeredskaber, udstyr og alle relevante dokumenter, som de anser for nødvendige for at kunne kontrollere overholdelsen af de af NEAFC fastsatte foranstaltninger, ligesom de har beføjelse til at udspørge skibsføreren eller en af denne udpeget person.

3.          Det fiskerfartøj, der skal bordes, må ikke gives ordre til at standse eller manøvrere under fiskeri eller til at standse udsætning eller indhaling af fiskeredskaber. Kontrollørerne kan give ordre til at afbryde eller udskyde indhaling af fiskeredskaber, indtil de har bordet fartøjet, men under alle omstændigheder højst i 30 minutter efter modtagelsen af det i stk. 1 nævnte signal.

4.          Førerne af inspektionsfartøjer sørger for, at de manøvrerer med en sikkerhedsafstand til fiskerfartøjet i overensstemmelse med navigationsreglerne.

5.          Kontrollørerne kan anmode et fiskerfartøj om at udsætte indsejling i eller udsejling fra det regulerede område i op til 6 timer efter fiskerfartøjets fremsendelse af de i artikel 9, stk. 1, litra a) og c), omhandlede rapporter.

6.          Inspektionen må højst vare i fire timer, eller indtil redskab og fangst er halet ind og inspiceret, hvis dette tager længere tid. Hvis der afsløres en overtrædelse, kan kontrollørerne blive om bord i den tid, der er nødvendig til at træffe foranstaltningerne omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra b).

7.          Under særlige omstændigheder med hensyn til fiskerfartøjets størrelse og de ombordværende fangstmængder kan inspektionen strække sig over længere tid end fastsat i stk. 6. Under sådanne forhold bliver kontrollørerne under ingen omstændigheder længere om bord på fiskerfartøjet end nødvendigt til at gennemføre inspektionen. Begrundelsen for overskridelsen af tidsfristen i stk. 6 skal anføres i inspektionsrapporten omhandlet i stk. 9.

8.          Højst to kontrollører, der er stillet til rådighed af medlemsstaterne, må borde en anden kontraherende parts fiskerfartøj. Ved gennemførelsen af inspektionen kan kontrollørerne anmode skibsføreren om enhver påkrævet bistand. Kontrollørerne må ikke indskrænke skibsførerens mulighed for at kommunikere med sin flagstats myndigheder under bordingen og inspektionen.

9.          Hver inspektion dokumenteres ved udfyldelse af en inspektionsrapport ved anvendelse af det format, der fastsættes efter proceduren i artikel 47, stk. 2. Fartøjets fører kan fremsætte bemærkninger til inspektionsrapporten, som underskrives af kontrollørerne ved inspektionens afslutning. Der udleveres en kopi af inspektionsrapporten til fiskerfartøjets fører. En kopi af hver inspektionsrapport sendes straks til det inspicerede fartøjs flagstat og til Kommissionen eller til et af denne udpeget organ. Kommissionen eller et af denne udpeget organ videresender den straks ▌ til NEAFC's sekretariat. Originalen og en bekræftet kopi af hver inspektionsrapport fremsendes efter anmodning til det inspicerede fartøjs flagstat.

Artikel 21

Skibsførerens forpligtelser under en inspektion

Føreren af et fiskerfartøj:

a)     medvirker til, at kontrollørerne kan gå til og fra borde hurtigt og sikkert ifølge specifikationer, der vedtages efter proceduren i artikel 47, stk. 2

b)     samarbejder og bistår ved inspektionen af fartøjet i medfør af denne forordning og må ikke hindre kontrollørerne i at varetage deres opgaver eller true eller forstyrre dem under udførelsen af deres opgaver, ligesom de sørger for deres sikkerhed

c)     giver kontrollørerne mulighed for at kommunikere med myndighederne i flagstaten og i den stat, der foretager inspektionen

d)     giver kontrollørerne adgang til alle områder, dæk og rum på fartøjet, fangster (også forarbejdede) om bord, net og andre redskaber, udstyr samt alle relevante oplysninger eller dokumenter, som kontrolløren skønner nødvendige i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2

e)     stiller på forlangende kopier og dokumenter til rådighed for kontrolløren og

f)      tilbyder kontrollørerne rimelige faciliteter, herunder, når det er relevant, ophold og forplejning, når de forbliver om bord på fartøjet i henhold til artikel 32, stk. 3.

KAPITEL IV

Havnestatskontrol af fiskerfartøjer, der fører en anden kontraherende stats flag

Artikel 22

Anvendelsesområde

Uden at dette indskrænker forordning (EF) nr. 1224/2009 og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (“IUU-forordningen”)(10), gælder bestemmelserne i dette kapitel for landing eller omladning i EF-havne af fisk, der er frosset ned efter at være blevet fanget i konventionsområdet af fiskerfartøjer, der fører en anden kontraherende stats flag.

Artikel 23

Udpegede havne

Medlemsstaterne udpeger havne eller steder tæt på kysten, hvor landing eller omladning af fiskeressourcer, der er frosset ned efter at være blevet fanget i konventionsområdet af fiskerfartøjer, der fører en anden kontraherende stats flag, er tilladt, og underretter Kommissionen herom. Kommissionen underretter NEAFC's sekretariat om disse steder og om enhver ændring af listen over udpegede havne mindst femten dage, før ændringen træder i kraft.

Landing og omladning af fisk, der er frosset ned efter at være blevet fanget i konventionsområdet af fiskerfartøjer, der fører en anden kontraherende stats flag, kan kun tillades i udpegede havne.

Artikel 24

Forudgående meddelelse om anløb af havn

1.          I overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 1005/2008 skal førere af alle fiskerfartøjer eller deres repræsentanter, der om bord har fisk som omhandlet i nærværende forordnings artikel 22, og som agter at anløbe en havn eller at lande eller omlade deres fangst, meddele dette til de kompetente myndigheder i medlemsstaten, hvor den havn, de ønsker at anløbe, er beliggende, mindst tre hverdage forud for deres forventede ankomsttidspunkt.

En medlemsstat kan imidlertid fastsætte en anden tidsfrist, især under hensyntagen til afstanden mellem fiskepladserne og dens havne. I så fald informerer medlemsstaten straks Kommissionen eller et af denne udpeget organ og NEAFC's sekretariat herom.

2.          Fartøjsførere eller deres repræsentanter kan annullere en tidligere meddelelse ved til de kompetente myndigheder i den havn, de ønsker at benytte, at meddele dette senest 24 timer før den meddelte forventede ankomst i havn.

En medlemsstat kan imidlertid fastsætte en anden tidsfrist for annullering. I så fald informerer medlemsstaten straks Kommissionen eller et af denne udpeget organ og NEAFC's sekretariat herom. Meddelelsen skal ledsages af en kopi af den originale meddelelsesformular, som på tværs bærer påskriften “ANNULLERET”.

3.          Havnemedlemsstatens kompetente myndigheder fremsender straks en kopi af den i stk. 1 og 2 omhandlede meddelelse til fartøjets flagstat og til donorfartøjernes flagstat(er), hvis fartøjet har gennemført omladning. En kopi af meddelelsen omhandlet i stk. 2 sendes tillige ▌straks ▌ til NEAFC's sekretariat.

5.          ▌Formatet og specifikationerne for meddelelsen fastlægges efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

For så vidt som de er nødvendige, vedtages yderligere nærmere bestemmelser om de i denne artikel omhandlede procedurer for meddelelse og annullering, herunder tidsfrister, efter proceduren i artikel 46-46c.

Artikel 25

Tilladelse til landing eller omladning

1.          Flagstaten for et fiskerfartøj, der ønsker at foretage landing eller omladning, eller, hvis fartøjet har deltaget i omladning uden for EU-farvande, donorfartøjernes flagstat(er) skal ved tilbagesendelse til de kompetente myndigheder i havnemedlemsstaten af en kopi af den forudgående meddelelse som omhandlet i artikel 24 bekræfte:

a)     at de fiskerfartøjer, som angives at have taget fiskene, havde tilstrækkelige kvoter til de angivne arter

b)     at mængderne af fisk om bord er behørigt rapporteret og medtaget ved beregning af eventuelle fangst- eller indsatsbegrænsninger

c)     at de fiskerfartøjer, som angives at have fanget fiskene, havde tilladelse til at fiske i de angivne områder

d)     at fartøjernes tilstedeværelse i det angivne fangstområde er blevet verificeret i henhold til FOS-data.

2.          Landing eller omladning må først påbegyndes, når havnemedlemsstatens kompetente myndigheder har givet tilladelse hertil. Tilladelse gives kun, hvis der er modtaget bekræftelse fra den i stk. 1 omhandlede flagstat.

3.          Uanset stk. 2 kan havnemedlemsstatens kompetente myndigheder tillade hel eller delvis landing, selv om bekræftelsen omhandlet i stk. 1 ikke foreligger, men de pågældende fisk skal i så fald opbevares på lager under deres kontrol. Fiskene frigives først til salg, overdragelse eller transport, når bekræftelsen omhandlet i stk. 1 er modtaget. Hvis bekræftelsen ikke modtages senest 14 dage efter landingen, kan havnemedlemsstatens kompetente myndigheder konfiskere fiskene og bortskaffe dem efter deres nationale regler.

4.          Havnemedlemsstatens kompetente myndigheder meddeler straks skibsføreren deres beslutning om at tillade eller forbyde landing eller omladning og underretter ▌ NEAFC's sekretariat.

5.          Nærmere bestemmelser om tilladelse til landing eller omladning i henhold til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 46-46c.

Artikel 26

Havneinspektioner

1.          Medlemsstaterne inspicerer mindst 15 % af landinger og omladninger i deres havne i hvert rapporteringsår.

2.          Inspektionen skal omfatte overvågning af hele losningen eller omladningen og krydskontrol mellem de mængder pr. art, der er anført i den forudgående meddelelse om landing, og de mængder pr. art, der landes eller omlades. Når landing eller omladning er afsluttet, efterprøver og noterer kontrolløren de mængder fisk pr. art, der forbliver om bord.

3.          De nationale kontrollører undgår i videst muligt omfang at forsinke et fartøj unødigt og sikrer, at inspektionen er til mindst mulig gene og ulejlighed for fartøjet og ikke går ud over fiskens kvalitet.

4.          Havnemedlemsstaten kan indbyde kontrollører fra andre kontraherende parter til at ledsage deres egne kontrollører og observere inspektionen af landing eller omladning af fiskeressourcer fanget af fiskerfartøjer, der fører en anden kontraherende stats flag.

Artikel 27

Inspektionsrapporter

1.          Hver inspektion dokumenteres ved udfyldelse af en inspektionsrapport ved anvendelse af det format, der fastsættes efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

2.          Fartøjets fører kan fremsætte bemærkninger til inspektionsrapporten, som underskrives af kontrolløren og føreren ved inspektionens afslutning. Der udleveres en kopi af inspektionsrapporten til fiskerfartøjets fører.

3.          En kopi af hver inspektionsrapport fremsendes straks til det kontrollerede fiskerfartøjs flagstat og til donorfartøjernes flagstat(er), hvis fiskerfartøjet har gennemført omladning, og til Kommissionen eller et af denne udpeget organ og til NEAFC's sekretær. Originalen og en bekræftet kopi af hver inspektionsrapport fremsendes efter anmodning til det inspicerede fartøjs flagstat.

KAPITEL V

Overtrædelser

Artikel 28

Anvendelsesområde

Uden at dette indskrænker forordning (EF) nr. 1224/2009 og forordning (EF) nr. 1005/2008, gælder bestemmelserne i dette kapitel for EU-fiskerfartøjer og fiskerfartøjer, der fører en anden kontraherende parts flag, som udøver eller er beregnet til at udøve fiskeriaktiviteter rettet mod fiskeressourcer i det regulerede område.

Artikel 29

Overtrædelsesprocedurer

1.          Har en kontrollør alvorlig grund til at formode, at et fiskerfartøj har udøvet aktiviteter i strid med de af NEAFC vedtagne foranstaltninger, skal han

a)     anføre overtrædelsen i rapporten omhandlet i artikel 19, stk. 2, artikel 20, stk. 8, eller artikel 27

b)     træffe alle nødvendige foranstaltninger for, at bevismidlerne ikke skal gå tabt eller forringes; et identifikationsmærke kan fastgøres solidt på alle de dele af fiskeredskaberne, som efter kontrollørens skøn har været anvendt i strid med de gældende regler

c)     straks bestræbe sig på at få kontakt med en kontrollør eller de udpegede myndigheder i flagstaten for det inspicerede fartøj

d)     straks sende inspektionsrapporten til Kommissionen eller et af denne udpeget organ.

2.          Den medlemsstat, der har foretaget inspektionen, meddeler så vidt muligt den første arbejdsdag efter datoen for inspektionens påbegyndelse skriftligt de nærmere enkeltheder vedrørende overtrædelsen til flagstaten for det inspicerede fartøj og til Kommissionen eller et af denne udpeget organ.

3.          Den medlemsstat, der har foretaget inspektionen, sender straks den originale overvågnings- eller inspektionsrapport med al tilhørende dokumentation til de kompetente myndigheder i flagstaten for det inspicerede fiskerfartøj samt en kopi til Kommissionen eller et af denne udpeget organ, som sender NEAFC's sekretariat en kopi.

Artikel 30

Opfølgning af overtrædelser

1.          Når en medlemsstat fra en anden kontraherende part eller en anden medlemsstat modtager en meddelelse om en overtrædelse begået af et fiskerfartøj, der fører dens flag, skal den hurtigt tage skridt til i overensstemmelse med dens nationale lovgivning at indhente og undersøge beviserne for overtrædelsen og indlede yderligere undersøgelser, som den videre behandling af overtrædelsen måtte nødvendiggøre, samt om muligt inspicere fartøjet.

2.          Hver medlemsstat udpeger de myndigheder, beviserne for overtrædelser skal sendes til, og giver Kommissionen eller et af denne udpeget organ meddelelse om disse myndigheders adresse og om eventuelle ændringer i disse oplysninger. Kommissionen eller et af denne udpeget organ meddeler dernæst NEAFC's sekretariat disse oplysninger.

Artikel 31

Alvorlige overtrædelser

I forbindelse med denne forordning forstås følgende som alvorlige overtrædelser:

a)     fiskeri uden gyldig fiskeritilladelse udstedt af flagstaten

b)     fiskeri uden kvote eller efter at en kvote er opbrugt

c)     anvendelse af forbudte fiskeredskaber

d)     fangsterklæringer med groft ukorrekte angivelser

e)     gentagen misligholdelse af bestemmelserne i artikel 9 og 11

f)      landing eller omladning i havn, der ikke er udpeget i overensstemmelse med artikel 23

g)     misligholdelse af bestemmelserne i artikel 24

h)     landing eller omladning uden tilladelse fra havnestaten omhandlet i artikel 25

i)      hindring af inspektør i at udføre sine opgaver

j)      direkte fiskeri efter en bestand, der er omfattet af fiskestop eller fiskeforbud

k)     forfalskning eller tilsløring af fiskerfartøjets mærkning, identitet eller registrering

l)      tilsløring, forfalskning eller tilintetgørelse af bevismateriale vedrørende en undersøgelse

m)    begåelse af flere overtrædelser, som tilsammen udgør en alvorlig tilsidesættelse af bevarelses- og forvaltningsforanstaltningerne

n)     deltagelse i omladninger eller fællesfiskeri med fartøjer tilhørende en tredjepart, som NEAFC ikke har indrømmet status som samarbejdende tredjepart

o)     levering af forsyninger, brændstof eller andre tjenesteydelser til fartøjer, der er opført på listerne omhandlet i artikel 44.

Artikel 32

Opfølgning af alvorlige overtrædelser

1.          Finder en kontrollør, at der er alvorlig grund til at formode, at et fiskerfartøj har begået en alvorlig overtrædelse som omhandlet i artikel 31, giver han straks meddelelse om overtrædelsen til Kommissionen eller et af denne udpeget organ, til de kompetente myndigheder i flagstaten for det inspicerede fiskerfartøj og til donorfartøjernes flagstat(er), hvis det inspicerede fartøj har deltaget i omladning, jf. artikel 29, stk. 3, og sender en kopi til NEAFC's sekretariat.

2.          For at sikre beviserne træffer kontrolløren alle fornødne forholdsregler for, at bevismaterialet ikke skal gå tabt eller forringes, idet han samtidig bestræber sig på at forstyrre fiskeriet mindst muligt.

3.          Kontrolløren kan forblive om bord på fartøjet, så længe han behøver for at meddele den i artikel 33 omhandlede behørigt autoriserede kontrollør oplysningerne om overtrædelsen, eller indtil flagstaten i sit svar anmoder kontrolløren om at forlade fiskerfartøjet.

Artikel 33

Opfølgning af alvorlige overtrædelser begået af et EU-fiskerfartøj

1.          Efter modtagelsen af en meddelelse som omhandlet i artikel 32, stk. 1, sørger flagmedlemsstaterne straks for, at det pågældende fiskerfartøj inspiceres inden 72 timer af en kontrollør, der er behørigt autoriseret i forhold til den pågældende overtrædelse. Den behørigt autoriserede kontrollør border det pågældende fiskerfartøj og undersøger det af NEAFC-kontrolløren fremlagte bevismateriale for den formodede overtrædelse og sender hurtigst muligt resultaterne af undersøgelsen til den kompetente myndighed i flagmedlemsstaten og til Kommissionen eller et af denne udpeget organ.

2.          Efter meddelelsen af disse resultater giver flagmedlemsstaten, hvis bevismaterialet berettiger hertil, fiskerfartøjet ordre til straks og under alle omstændigheder inden 24 timer at anløbe en af denne udpeget havn med henblik på en grundig inspektion foretaget på dens foranledning.

3.          Flagmedlemsstaten kan bemyndige den stat, der foretager inspektionen, til straks at bringe fiskerfartøjet til en af flagmedlemsstaten udpeget havn.

4.          Beordres fartøjet ikke til at anløbe en havn, skal flagmedlemsstaten hurtigst muligt fremlægge behørig begrundelse herfor for Kommissionen eller et af denne udpeget organ og for inspektionsstaten. Kommissionen eller et af denne udpeget organ fremsender begrundelsen til NEAFC's sekretariat.

5.          Beordres et fartøj til at anløbe en havn med henblik på en grundig inspektion, jf. stk. 2 og 3, kan en NEAFC-kontrollør fra en anden kontraherende part komme om bord og forblive om bord på fartøjet, medens det er undervejs til havn, og være til stede ved den grundige inspektion af fartøjet, der foretages i havnen, forudsat at fartøjets flagmedlemsstat indvilliger heri.

6.          Flagmedlemsstaten underretter straks Kommissionen eller et af denne udpeget organ om resultaterne af den grundige inspektion og om de foranstaltninger, som den har truffet på grund af overtrædelsen.

7.          Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Artikel 34

Rapportering og opfølgning af overtrædelser

1.          Medlemsstaterne sender senest den 15. februar hvert år Kommissionen eller et af denne udpeget organ en rapport om forløbet af sagerne vedrørende overtrædelser af NEAFC's foranstaltninger begået det foregående kalenderår. En overtrædelse opføres fortsat i hver efterfølgende rapport, indtil sagen er afsluttet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning. Kommissionen eller et af denne udpeget organ fremsender rapporterne til NEAFC's sekretariat inden den 1. marts.

2.          Rapporten, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om sagernes forløb, navnlig med angivelse af, om der er tale om en verserende sag, en appelleret afgørelse eller en igangværende undersøgelse. Rapporten skal indeholde specifikke oplysninger om pålagte sanktioner, navnlig med angivelse af bødernes størrelse, værdien af beslaglagte fisk og/eller fiskeredskaber og skriftlige advarsler samt en forklaring, hvis der ikke er indledt en sag.

Artikel 35

Behandling af inspektionsrapporter

Ud over at efterleve bestemmelserne i artikel 77 i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal medlemsstaterne samarbejde indbyrdes og med andre ▌ kontraherende parter for at lette retslige eller ikke-retslige procedurer, der indledes på grundlag af en rapport fra en af ordningens kontrollører, dog under iagttagelse af reglerne for bevismidlers gyldighed i nationale retslige eller ikke-retslige systemer.

Artikel 36

Rapporter om overvågnings- og inspektionsaktiviteter

1.          Hver medlemsstat sender senest den 15. februar hvert år Kommissionen eller et af denne udpeget organ en rapport for det foregående kalenderår med følgende oplysninger:

a)     antallet af inspektioner, den har gennemført i medfør af artikel 19, 20 og 26, med angivelse af antallet af inspektioner på fartøjer fra hver af de kontraherende parter og, i tilfælde af overtrædelser, datoen og positionen for inspektionen af det pågældende fartøj og overtrædelsens art

b)     antallet af flytimer og antallet af dage til havs i forbindelse med NEAFC-patruljering, antallet af observationer, både af fartøjer tilhørende kontraherende parter og tredjeparter, og en liste over fartøjer, for hvilke der er udarbejdet en overvågningsrapport.

2.          Kommissionen eller et af denne udpeget organ udarbejder en fællesskabsrapport på grundlag af rapporterne fra medlemsstaterne. Den sender fællesskabsrapporten til NEAFC's sekretariat senest den 1. marts hvert år.

KAPITEL VI

Foranstaltninger til fremme af tredjepartsfartøjers regeloverholdelse

Artikel 37

Anvendelsesområde

1.          Dette kapitel finder anvendelse på tredjeparters fiskerfartøjer, som udøver eller er beregnet til at udøve fiskeriaktiviteter rettet mod fiskeressourcer i konventionsområdet.

2.          Dette kapitel berører ikke forordning (EF) nr. 1224/2009 og forordning (EF) nr. 1005/2008.

Artikel 38

Observation og identifikation af tredjepartsfartøjer

1.          Medlemsstaterne sender straks Kommissionen eller et af denne udpeget organ oplysninger om tredjepartsfartøjer, der er observeret eller på anden måde identificeret under udøvelse af fiskeri i konventionsområdet. Kommissionen eller et af denne udpeget organ underretter straks NEAFC's sekretariat og alle medlemsstaterne om hver observationsrapport, den/det modtager.

2.          Den medlemsstat, som har observeret tredjepartsfartøjet, søger straks at meddele fartøjet, at det er observeret eller på anden måde identificeret under udøvelse af fiskeri i konventionsområdet, og at det, medmindre dets flagstat af NEAFC er indrømmet status som samarbejdende tredjepart, derfor formodes at handle i strid med de henstillinger, der er vedtaget i henhold til konventionen.

3.          Er et tredjepartsfartøj observeret eller på anden måde identificeret under udøvelse af omladning, formodes ethvert andet tredjepartsfartøj, der er identificeret som værende involveret i denne aktivitet sammen med det pågældende fartøj, at handle i strid med bevarelses- og håndhævelsesbestemmelserne.

Artikel 39

Inspektioner på havet

1.          NEAFC-kontrollørerne skal anmode om tilladelse til at borde og inspicere tredjepartsfartøjer, som af en kontraherende part er observeret eller på anden måde identificeret under udøvelse af fiskeri i konventionsområdet. Indvilger fartøjet i bordingen, skal inspektionen dokumenteres, ved at der udarbejdes en inspektionsrapport som omhandlet i artikel 20, stk. 9.

2.          NEAFC-kontrollørerne fremsender straks en kopi af inspektionsrapporten til Kommissionen eller et af denne udpeget organ, til NEAFC's sekretariat og til føreren af tredjepartsfartøjet. Berettiger bevismaterialet hertil, kan en medlemsstat træffe passende foranstaltninger under iagttagelse af folkeretten. Medlemsstaterne opfordres til at undersøge, om deres nationale foranstaltninger giver mulighed for udøvelse af jurisdiktion over sådanne fartøjer.

3.          Indvilger skibsføreren ikke i bording og inspektion af sit fartøj, eller opfylder han ikke alle forpligtelserne i artikel 21, stk. 1-4, formodes fartøjet at have udøvet IUU-virksomhed. NEAFC-kontrolløren skal straks underrette Kommissionen eller et af denne udpeget organ, som straks underretter NEAFC's sekretariat.

Artikel 40

Anløb af havn

1.          Føreren af et tredjepartsfartøj må kun anløbe en havn, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 23. Agter skibsføreren at anløbe en havn i en medlemsstat, skal han underrette de kompetente myndigheder i havnemedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 24. Den pågældende havnemedlemsstat videresender straks disse oplysninger til fartøjets flagstat og til Kommissionen eller et af denne udpeget organ, som dernæst sender oplysningerne til NEAFC's sekretariat.

2.          Havnemedlemsstaten forbyder adgang til sine havne for fartøjer, der ikke har givet den påkrævede forudgående meddelelse om anløb af havn, jf. artikel 24.

Artikel 41

Inspektioner i havn

1.          Medlemsstaterne sørger for, at alle tredjepartsfartøjer, der anløber en af deres havne, inspiceres. Fartøjet må ikke lande eller omlade nogen fangst, før denne inspektion er afsluttet. Hver inspektion dokumenteres ved udfyldelse af en inspektionsrapport, jf. artikel 27. Har fartøjsføreren undladt at opfylde en forpligtelse nævnt i artikel 21, stk. 1-4, formodes fartøjet at have udøvet IUU-virksomhed.

2.          Oplysninger om resultaterne af alle inspektioner af tredjepartsfartøjer, der gennemføres i medlemsstaternes havne, og om efterfølgende foranstaltninger sendes straks til Kommissionen eller et af denne udpeget organ, som videresender oplysningerne til NEAFC's sekretariat.

Artikel 42

Landing og omladning ▌

1.          Landing og omladning må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse hertil af havnestatens kompetente myndigheder.

2.          Landing og omladning af alle fiskevarer fra et tredjepartsfartøj, som er inspiceret i medfør af artikel 41, er forbudt i alle medlemsstaternes havne og farvande, hvis det afsløres, at fartøjet har arter om bord, som er omfattet af henstillinger vedtaget i henhold til konventionen, medmindre fartøjets fører over for de kompetente myndigheder med fyldestgørende bevismateriale kan dokumentere, at fiskene er fanget uden for det regulerede område eller i overensstemmelse med alle relevante henstillinger vedtaget i henhold til konventionen.

3.          Fartøjet får ikke tilladelse til at lande eller deltage i omladning, hvis fartøjets flagstat eller donorfartøjernes flagstat(er) ikke fremlægger den i artikel 25 omhandlede bekræftelse.

4.          Endvidere forbydes landing og omladning, hvis fartøjsføreren har misligholdt en forpligtelse nævnt i artikel 21, stk. 1-4.

Artikel 43

Rapporter om tredjeparters aktiviteter

1.          Hver medlemsstat sender senest den 15. februar hvert år Kommissionen eller et af denne udpeget organ en rapport for det foregående kalenderår med følgende oplysninger:

a)     antallet af inspektioner af tredjepartsfartøjer, den har gennemført under denne ordning, det være sig til havs eller i sine havne, navnene på de inspicerede fartøjer og deres respektive flagstat, datoerne for inspektionerne og om relevant de havne, hvor inspektionerne fandt sted, samt resultaterne af inspektionerne og

b)     det bevismateriale, der er fremlagt i medfør af artikel 42, hvis fisken landes eller omlades efter en inspektion under denne ordning.

2.          Ud over en overvågningsrapport og oplysninger om inspektioner kan medlemsstaterne til enhver tid sende Kommissionen eller et af denne udpeget organ yderligere oplysninger, der kan være nyttige til identifikation af tredjepartsfartøjer, som måtte udøve IUU-fiskeri i konventionsområdet.

3.          På grundlag af disse oplysninger sender Kommissionen eller et af denne udpeget organ inden den 1. marts hvert år NEAFC's sekretariat en samlet rapport om tredjeparters aktiviteter.

Artikel 44

Fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

1.          Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer, der optræder på NEAFC's foreløbige liste over IUU-fartøjer ('A'- listen):

a)     inspiceres i overensstemmelse med artikel 41, når de anløber deres havne

b)     ikke får tilladelse til at lande eller omlade i deres havne eller i farvande under deres jurisdiktion

c)     ikke bistås af fiskerfartøjer, hjælpefartøjer, forsyningsskibe, moderskibe og fragtskibe, der fører deres flag, og ikke får tilladelse til at deltage i omladninger eller fællesfiskeri med disse fartøjer

d)     ikke modtager forsyninger, brændstof eller andre tjenesteydelser.

2.          Bestemmelserne i stk. 1, litra b) og d), finder ikke anvendelse på fartøjer, der optræder på 'A'-listen, hvis NEAFC har modtaget henstilling om at fjerne de pågældende fartøjer fra 'A'-listen.

Kapitel VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 45

Tavshedspligt

1.          Ud over de forpligtelser, der følger af artikel 112 og 113 i forordning (EF) nr. 1224/2009, sørger medlemsstaterne for fortrolig behandling af elektroniske rapporter og meddelelser sendt til eller modtaget fra NEAFC's sekretariat i medfør af artikel 9, stk. 2, artikel 11, artikel 12 og artikel 19, stk. 1.

2.          Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastlægges efter proceduren i artikel 47, stk. 2.

Artikel 46

Delegation af beføjelser

1.          Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 46a og på de i artikel 46b og 46c fastsatte betingelser vedtage gennemførelsesbestemmelserne til artikel 25, den i artikel 10, stk. 1, omhandlede liste over ressourcer og nærmere bestemmelser om de i artikel 24, stk. 5, andet afsnit, omhandlede procedurer for meddelelse og annullering, herunder tidsfrister.

2.          Når Kommissionen vedtager sådanne delegerede retsakter, handler den i overensstemmelse med nærværende forordnings bestemmelser.

Artikel 46a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.          Kommissionen tillægges for en periode på tre år efter nærværende forordnings ikrafttræden beføjelser til at vedtage de i artikel 46 omhandlede delegerede retsakter. Kommissionen aflægger rapport vedrørende de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af treårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i henhold til artikel 46b.

2.          Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

3.          Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i artikel 46b og 46c anførte betingelser.

Artikel 46b

Tilbagekaldelse af delegationen

1.          Den i artikel 46 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.          Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og angiver samtidig, hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse samt den mulige begrundelse herfor.

3.          Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkelig eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 46c

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.          Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod den delegerede retsakt inden for en frist på to måneder fra meddelelsen.

Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.          Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af denne frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.          Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Artikel 47

Gennemførelse

1.          Kommissionen bistås af en forvaltningskomité for fiskeri og akvakultur, i det følgende benævnt “Komitéen”.

2.          Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. Det tidsrum, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

Artikel 48

Procedurer for ændringer

For så vidt som det er nødvendigt for at omsætte ændringer i ordningens gældende bestemmelser, som bliver bindende for Unionen, til EU-ret, kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 46a og på de i artikel 46b og 46 c anførte betingelser ændre bestemmelserne i nærværende forordning vedrørende:

-            kontraherende parters deltagelse i fiskeri i det regulerede område som omhandlet i artikel 5

-            fjernelse og bortskaffelse af faste redskaber og bjergning af tabte redskaber som omhandlet i artikel 6 og 7

-            anvendelse af VMS-systemet som omhandlet i artikel 11

-            samarbejde og meddelelse af oplysninger til NEAFC's sekretariat som omhandlet i artikel 12

-            krav om separat stuvning og mærkning af frosne fiskeressourcer som omhandlet i artikel 14 og 15

-            udpegning af NEAFC-kontrollører som omhandlet i artikel 16

-            foranstaltninger til fremme af tredjeparters fartøjers overholdelse af bestemmelserne som omhandlet i kapitel VI

-            listen over regulerede ressourcer i bilaget.

Når Kommissionen vedtager sådanne delegerede retsakter, handler den i overensstemmelse med nærværende forordnings bestemmelser.

Artikel 49

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2791/1999 ▌ophæves hermed.

Artikel 50

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på […]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentet                                           På Rådets vegne

Formand                                                                   Formand

BILAG

Regulerede ressourcer

A) Pelagiske og oceaniske arter

Bestand (almindeligt anvendt navn)

FAO-kode

Latinsk navn

ICES-underområder og -afsnit

Rødfiskarter

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

Atlantisk-skandinavisk sild

HER

Clupea harengus

I, II

Blåhvilling

WHB

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Makrel

MAC

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Kuller

HAD

Melanogrammus aeglefinus

VIb

B) Dybhavsarter

Bestand (almindeligt anvendt navn)

FAO-kode

Latinsk navn

ICES-underområder

Bairds glathovedfisk

ALC

Alepocehalus bairdii

I til XIV

Rissos glathovedfisk

PHO

Alepocephalus rostratus

I til XIV

Blå antimora

ANT

Antimora rostrata

I til XIV

Sort sabelfisk

BSF

Aphanopus carbo

I til XIV

Alle hajer af slægten Apristurus spp

API

Apristuris spp

I til XIV

Guldlaks

ARG

Argentina silus

I til XIV

Berycider

ALF

Beryx spp.

I til XIV

Brosme

USK

Brosme brosme

I til XIV

Ru pighaj

GUP

Centrophorus granulosus

I til XIV

Mørk pighaj

GUQ

Centrophorus squamosus

I til XIV

Fabricius sorthaj

CFB

Centroscyllium fabricii

I til XIV

Portugisisk pighaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

I til XIV

Langsnudet pighaj

CYP

Centroscymnus crepidater

I til XIV

Dybvandskrabbe

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

I til XIV

Havmus

CMO

Chimaera monstrosa

I til XIV

Kravehaj

HXC

Chlamydoselachus anguineus

I til XIV

Havål

COE

Conger conger

I til XIV

Skolæst

RNG

Coryphaenoides rupestris

I til XIV

Chokoladehaj

SCK

Dalatias licha

I til XIV

Næbhaj

DCA

Deania calceus

I til XIV

Teleskopkardinalfisk

EPI

Epigonus telescopus

I til XIV

Lyshaj

SHL

Etmopterus princeps

I til XIV

Sorthaj

SHL

Etmopterus spinax

I til XIV

Ringhaj

SHO

Galeus melastomus

I til XIV

Rødhaj

GAM

Galeus murinus

I til XIV

Blåkæft

BRF

Helicolenus dactylopterus

I til XIV

Seksgællet haj

SBL

Hexanchus griseus

I til XIV

Orange savbug

ORY

Hoplostethus atlanticus

I til XIV

Middelhavssavbug

HPR

Hoplostethus mediterraneus

I til XIV

Storøjet havmus

CYH

Hydrolagus mirabilis

I til XIV

Strømpebåndfisk

SFS

Lepidopus caudatus

I til XIV

Esmarks ålebrosme

ELP

Lycodes esmarkii

I til XIV

Nordlig skolæst

RHG

Marcrourus berglax

I til XIV

Byrkelange

BLI

Molva dypterigia

I til XIV

Lange

LIN

Molva molva

I til XIV

Dybhavstorsk

RIB

Mora moro

I til XIV

Spidsfinnet trekanthaj

OXN

Oxynotus paradoxus

I til XIV

Spidstandet blankesten

SBR

Pagellus bogaraveo

I til XIV

Skælbrosme

GFB

Phycis spp.

I til XIV

Vragfisk

WRF

Polyprion americanus

I til XIV

Fyllas rokke

RJY

Raja fyllae

I til XIV

Arktisk rokke

RJG

Raja hyperborean

I til XIV

Sortbuget rokke

JAD

Raja nidarosiensus

I til XIV

Hellefisk

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

I til XIV

Spydnæset havmus

RCT

Rhinochimaera atlantica

I til XIV

Hajen Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

I til XIV

Lille rødfisk

SFV

Sebastes viviparus

I til XIV

Grønlandshaj

GSK

Somniosus microcephalus

I til XIV

Dragehovedfisk

TJX

Trachyscorpia cristulata

I til XIV

Or. en

Appendiks

Erklæringer vedrørende artikel 48

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen konstaterer, at enhver af basisretsaktens bestemmelser af ikke-væsentlig art, som i øjeblikket er opregnet i forordningens artikel 48 (delegation af beføjelser), på ethvert tidspunkt i fremtiden set ud fra et politisk synspunkt kan blive et væsentligt element i den eksisterede NEAFC-kontrolordning, i hvilket tilfælde Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erindrer om, at begge lovgivere, dvs. Rådet og Europa-Parlamentet, enten straks kan udøve retten til at gøre indsigelse mod et udkast til delegeret retsakt fra Kommissionen eller retten til at tilbagekalde delegationen af beføjelser som fastsat i forordningens artikel 46b og 46c.”

Rådet og Parlamentet er enige om, at medtagelsen af enhver bestemmelse i forordningen om NEAFC-kontrolordningen som et ikke-væsentligt element, der i øjeblikket er anført i artikel 48, ikke i sig selv indebærer, at lovgiverne automatisk vil betragte sådanne bestemmelser som værende af ikke-væsentlig karakter i andre fremtidige forordninger end indeværende forordning.”

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at bestemmelserne i indeværende forordning ikke vil få indflydelse på institutionernes fremtidige holdning med hensyn til gennemførelsen af EUF-traktatens artikel 290 eller individuelle retsakter indeholdende sådanne bestemmelser.”

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

          Udtalelse af 17. marts 2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)

         Europa-Parlamentets holdning af .... oktober 2010.

(4)

          EFT L 227 af 12.8.1981, s. 21.

(5)

          EUT L 22 af 26.1.2009, s. 1.

(6)

          EUT L 343 af 2.12.2009, s. 1.

(7)

          EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8)

          EUT L 56 af 2.3.2005, s. 8.

(9)

          EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(10)

         EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.


BEGRUNDELSE

1.        Baggrunden for forslaget

Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, som EU er kontraherende part i, blev godkendt ved Rådets afgørelse 81/608/EØF og trådte i kraft den 17. marts 1982.

Med henblik på at overvåge denne konvention og de henstillinger, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (i det følgende benævnt NEAFC), kan der vedtages kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger, som finder anvendelse på alle fiskerfartøjer, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri efter fiskeressourcer i de i konventionen fastlagte områder.

Formålet med det foreliggende forslag er at opdatere EU-bestemmelserne til gennemførelse af den kontrol- og håndhævelsesordning, der er vedtaget af NEAFC. For at kunne tage NEAFC’s nye ordning i anvendelse indebærer det foreliggende forslag, at Rådets forordning (EF) 2791/1999 af 16. december 1999, hvormed NEAFC’s første ordning fra 1998 blev gennemført, ophæves.

NEAFC vedtog på sit 25. årsmøde i 2006 en ny ordning, som skulle forbedre kontrollen og håndhævelsen af dens henstillinger. Den vigtigste ændring går ud på at samle den tidligere ordning og programmet for fremme af tredjepartsfartøjers overholdelse af NEAFC’s henstillinger under ét. En anden ændring går ud på at indføre en ny ordning for havnestatskontrol, som effektivt lukker europæiske havne for landinger af frosne fisk, som ikke er kontrolleret og fundet lovlige af det fremmede fartøjs flagstat. Der blev dermed indført nye foranstaltninger til kontrol af fartøjer, som udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri). Ordningen er yderligere blevet ændret ved flere henstillinger fra NEAFC på dens årsmøde i 2007, 2008 og 2009.

Disse henstillinger trådte i kraft hhv. den 1. maj 2007, den 9. februar 2008, den 6. og 8. januar 2009 og den 6. februar 2010. De er bindende for de kontraherende parter i medfør af NEAFC-konventionen. Som kontraherende part bør EU derfor gennemføre dem.

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri ("IUU-forordningen"), trådte i kraft den 1. januar 2010. Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EU-farvande har EU-fartøjer pligt til at have en fiskeritilladelse for at udøve fiskeri uden for EU-farvandene. Desuden blev Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik vedtaget den 20. november 2009.

Efter at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) trådte i kraft den 1. december 2009 blev dette forslag flyttet til den almindelige lovgivningsprocedure. Det blev således nødvendigt at vedtage Kommissionens forslag i overensstemmelse hermed, herunder ved at tilpasse ”komitologibestemmelserne” til bestemmelserne i EUF-traktatens artikel 290 og 291, der vedrører hhv. delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser.

Visse foranstaltninger, der er vedtaget af NEAFC, er blevet inkorporeret i EU-retten via den årlige TAC- og kvoteregulering. Bestemmelser af denne art, som ikke er midlertidige, bør af hensyn til retlig klarhed indarbejdes i en ny særskilt forordning.

2.        Ordførerens holdning

Disse henstillinger fra NEAFC blev vedtaget med fuld tilslutning fra EU. Europa-Parlamentet har ved flere lejligheder gentaget, at de regionale fiskeriorganisationers gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af IUU-fiskeri bør prioriteres meget højt. Ordføreren mener derfor, at den af NEAFC vedtagne kontrol- og håndhævelsesordning omgående bør gennemføres i EU-retten.

Ordføreren må derfor give udtryk for sin misbilligelse af den metode, som Kommissionen tidligere gentagne gange har anvendt ved at gennemføre de regionale fiskeriorganisationers henstillinger via forordninger om TAC og kvoter. Desuden kan denne lovgivningsteknik ikke fortsætte på denne måde under TEUF, fordi foranstaltninger som led i opfyldelse af målsætningerne for den fælles fiskeripolitik hører under Europa-Parlamentets og Rådets fælles lovgivningsmæssige beføjelser i henhold til EUF-traktatens artikel 43, stk. 2.

I det foreliggende tilfælde blev disse foranstaltninger truffet af NEAFC i 2006, og Kommissionens forsøg på at retfærdiggøre disse forsinkelser med personalemangel er ikke længere holdbare. Gennemførelsen af de regionale fiskeriorganisationers henstillinger er et yderst vigtigt instrument både i bekæmpelsen af ulovligt fiskeri og for at undgå et juridisk tomrum for EU-fiskerflåderne, og selv om henstillingerne midlertidigt er blevet gennemført via andre forordninger, skaber disse forsinkelser forvirring i lovgivningen og skader EU’s troværdighed.

Kommissionen bør derfor så hurtigt som muligt afsætte tilstrækkelige ressourcer til arbejdet i forbindelse med de regionale fiskeriorganisationer.

Der er imidlertid indtruffet en yderligere forsinkelse, fordi Kommissionens forslag blev forelagt inden den nye traktats ikrafttræden, inden for rammerne af en høringsprocedure, og at det derfor har været nødvendigt at tilpasse proceduren. Forhandlingerne blev vanskeliggjort af, at det foreliggende forslag indeholder utallige bestemmelser vedrørende den gamle ”komitologi” samt en bestemmelse, hvorefter alle fremtidige henstillinger fra NEAFC skulle gennemføres i EU-retten ved hjælp af denne procedure.

Det konsoliderede ændringsforslag, som der blev stemt om i Fiskeriudvalget, svarer til det globale kompromis, der blev opnået på trilogen den 15. september 2010 med henblik på at nå til enighed under førstebehandlingen.

Ordføreren mener, at den tekst, der er opnået enighed om, sikrer Parlamentets nye beføjelser i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure, og bemærker, at den indeholder de nødvendige tilpasninger som følge af artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, samt en række tekniske ændringer, der har til formål at ajourføre og tydeliggøre Kommissionen forslag.

For så vidt angår gennemførelse i EU-retten af fremtidige ændringer i bestemmelserne i NEAFC’s ordning om kontrol og håndhævelse, er det nødvendigt at sammenligne de kompromisløsninger, der nu er fundet, med de praktiske krav, som gennemførelsesprocessen stiller, og foretage eventuelle nødvendige justeringer i fremtiden, der anses for passende og mulige i henhold til traktaten.

Ordføreren vil også endnu en gang understrege, at det er nødvendigt at informere Parlamentet fuldstændigt og i god tid vedrørende alle faser i forhandlingsprocessen i forbindelse med de afgørelser, der træffes af de regionale fiskeriorganisationer (herunder fastlæggelse af forhandlingsmandater), samt at det er vigtigt, at repræsentanter for Parlamentet deltager som observatører i disse forhandlinger. Det er en uomgængelig betingelse for at sikre hurtig og effektiv gennemførelse af disse henstillinger i EU-retten uden at bringe den fælles lovgivningsmyndigheds beføjelser og den i traktaten fastlagte balance mellem institutionerne i fare.


PROCEDURE

Titel

Kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

Referencer

KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)

Dato for høring af EP

2.4.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

14.7.2009

Ordfører

       Dato for valg

Carmen Fraga Estévez

1.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

21.7.2009

1.9.2009

3.11.2009

1.12.2009

Dato for vedtagelse

29.9.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Pilar Ayuso, Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Dato for indgivelse

30.9.2010

Seneste opdatering: 8. oktober 2010Juridisk meddelelse