Procedūra : 2010/0042(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0262/2010

Pateikti tekstai :

A7-0262/2010

Debatai :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Balsavimas :

PV 19/10/2010 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0364

REKOMENDACIJA     ***
PDF 145kWORD 72k
2010 m. spalio 1 d.
PE 441.261v02-00 A7-0262/2010

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje pakeitimų patvirtinimo Europos Sąjungos vardu

(11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Jarosław Leszek Wałęsa

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje pakeitimų patvirtinimo Europos Sąjungos vardu

(11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (11076/2010),

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies a punktą (C7-0181/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A7-0262/2010),

1.  pritaria Konvencijos pakeitimų patvirtinimui;

2.  prašo Tarybos ir Komisijos prieš pradedant derybas dėl regioninių žuvininkystės organizacijų sistemos nuostatų peržiūros, kurią turi atlikti ES, nustatyti schemas, kuriomis vadovaujantis būtų užtikrintas tinkamas Parlamento stebėtojų dalyvavimas jose;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijai.


AIŠKINAMOJI DALIS

Konvencija dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje buvo pasirašyta Otavoje 1978 m. spalio 24 d. ir, Kanados vyriausybei perdavus deponuoti ratifikavimo ir pripažinimo priemones bei septynioms šalims pasirašius šį dokumentą, įsigaliojo 1979 m. sausio 1 d.

Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje (ŽŠVAO) svarbiausias tikslas yra vykdant konsultacijas ir bendradarbiavimą prisidėti prie optimalaus ŽŠVAO srities žuvininkystės išteklių panaudojimo ir racionalaus jų valdymo bei skatinti tarptautinio bendradarbiavimo idėjas, kuo būtų tobulinamas tvarus jūros išteklių valdymas atvirose jūrose, paremtas svarbiausiais mokslinių tyrimų faktais.

Konvencijos Susitariančiosios Šalys Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje pakeitimą (toliau – pakeitimas) priėmė 2007 m. (anglų kalba) ir 2008 m. (prancūzų kalba) metiniuose ŽŠVAO susitikimuose.

Pakeitimu Konvencija iš esmės pakeista, visų pirma siekiant, kad ji geriau atitiktų kitas regionines konvencijas bei tarptautines priemones ir kad į ją būtų įtraukti šiuolaikiniai žuvininkystės valdymo būdai.

Taigi pakeitimu yra supaprastinama organizacijos struktūra, įvedant aiškius Susitariančiųjų Šalių, vėliavos valstybių ir uosto valstybių atsakomybės apibrėžimus, kuo sudaromos sąlygos nuoseklesniam sprendimų priėmimo procesui:

(1) ŽŠVAO struktūra supaprastinta, kad ji geriau atitiktų organizacijos poreikius. Konkrečiai tariant, dvi pagal dabartinę struktūrą esančios sprendimų priėmimo institucijos – Bendrųjų reikalų taryba ir Žuvininkystės komisija – sujungtos į vieną instituciją.

(2) Atnaujinta įmokų į biudžetą mokėjimo tvarka, kad teikiant paslaugas ŽŠVAO Susitariančiosioms Šalims būtų atsižvelgiama į vartotojo apmokestinimo principą.

(3) Siekiant aiškiai išdėstyti ŽŠVAO Susitariančiųjų Šalių teises ir pareigas, atsižvelgiant į tarptautinius pokyčius, įtrauktos naujos Susitariančiųjų Šalių, vėliavos valstybių ir uosto valstybių įpareigojimų formuluotės.

(4) Persvarstytas sprendimų priėmimo procesas, ypač siekiant, kad būtų aiškiau išdėstyti Susitariančiųjų Šalių, pageidaujančių pateikti prieštaravimą dėl ŽŠVAO priimtų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių, įsipareigojimai.

(5) Taikant pagal Konvenciją nustatytą naują ginčų sprendimo tvarką ginčus bus galima spręsti racionaliai. Tai atitiktų Europos Sąjungos interesus.

Atsižvelgiant į galimybes žuvininkystei, kurias Europos Sąjunga įgauna pagal šią Konvenciją, pranešėjas mano, kad ES yra naudinga patvirtinti siūlomus Konvencijos pakeitimus.

Tačiau pranešėjas turėtų paminėti pagrindines tvirtinant šią Konvenciją iškeltas problemas.

Konvencijos Susitariančiosios Šalys Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje pakeitimą (toliau – pakeitimas) priėmė 2007 m. (anglų kalba) ir 2008 m. (prancūzų kalba) metiniuose ŽŠVAO susitikimuose.

Komisijos dokumentas (COM), kuris yra Komisijos pasiūlymas dėl perkėlimo į Bendrijos teisę, datuojamas 2010 m. kovo 8 d. Taigi, praėjo daugiau nei dveji metai kol buvo parengtas dokumentas. Kaip galima pateisinti tokį vilkinimą?

Akivaizdu, kad ši padėtis, kuri tapo labai įprasta, kai tai susiję Europos Sąjungai poveikį turinčių konvencijų perkėlimu, negali tęstis toliau. Norint, kad Sąjungos veikla būtų veiksminga, būtina, kad sprendimai būtų priimami greitai.

Trys institucijos (Komisija, Taryba ir Parlamentas) privalo surasti tinkamą sprendimą, kuris padėtų išvengti procedūrų lėtumo, kas yra būtina norint įgyvendinti vieną iš pagrindinių Lisabonos sutarties tikslų (sprendimų priėmimo proceso supaprastinimas ir sparta). Šis pasiūlymas, kuris bus pateiktas patvirtinti, yra įrodymas, kad kažkas neveikia ir norint pataisyti padėtį būtina skubiai imtis priemonių.

Pranešėjas taip pat norėtų priminti ir pabrėžti Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2009 m. gruodžio mėn. Atsižvelgiant į naujus Žuvininkystės komiteto įgautus įgaliojimus, Europos Parlamentui turėtų būti tinkamai atstovaujama vėlesnėse derybose dėl būsimų tarptautinių konvencijų. 2007 m. ir 2008 m. Europos Parlamentui nebuvo atstovaujama. Atsižvelgdamas į savo kompetenciją, jis yra pasirengęs suteikti pritarimą, tačiau tuo pat metu norėtų Tarybai ir Komisijai priminti apie naujus procedūrinius reikalavimus ir būtinybę gerbti naujus Europos Parlamento įgaliojimus.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

29.9.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Atnaujinta: 2010 m. spalio 8 d.Teisinis pranešimas