Процедура : 2010/2094(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0283/2010

Внесени текстове :

A7-0283/2010

Разисквания :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Гласувания :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0370

ДОКЛАД     
PDF 193kWORD 107k
11 октомври 2010 г.
PE 445.962v02-00 A7-0283/2010

относно позицията на Съвета относно проекта за коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2010 година,

раздел II – Европейски съвет и Съвет,

раздел III – Комисия,

раздел X – Европейска служба за външна дейност

(13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Roberto Gualtieri, László Surján

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проекта за коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет, раздел III – Комисия, раздел X – Европейска служба за външна дейност

(13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално член 314 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, по-специално член 106а от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, окончателно приет на 17 декември 2009 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, внесен от Комисията на 17 юни 2010 г. (COM(2010)0315),

–   като взе предвид позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 6, приета от Съвета на 13 септември 2010 г. (13475/2010 – C7-0262/2010),

–   като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0283/2010),

А.  като има предвид, че настоящият коригиращ бюджет е третата и последна част от законодателните актове, необходими за прилагането на политическото споразумение и последващото решение на Съвета за създаване на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), като другите две части са изменение на Финансовия регламент и изменение на Правилника за длъжностните лица,

Б.  като има предвид, че създаването на ЕСВД следва да бъде ръководено от принципите на ефективност на разходите, бюджетна неутралност и добро и ефикасно управление, като същевременно се отчитат в пълна степен отражението на икономическата криза върху публичните финанси и необходимостта от бюджетна строгост,

В.  като има предвид също, че трябва да бъдат положени всички възможни усилия, за да се избегнат всякакво припокриване и евентуални конфликти на правомощия, особено поради факта, че това би довело не само до по-слабо ефективни външни политики, но и до неефективно усвояване на ограничените бюджетни средства,

Г.   като има предвид, че потребностите за 2011 г. са обхванати в писмо № 1/2010 за внасяне на корекции в бюджета за 2011 г. и ще бъдат включени в процедурата за общия бюджет за тази година,

Д.  като има предвид, че в по-голямата си част необходимите средства ще бъдат просто пренесени от раздела на Европейския съвет и Съвета и раздела на Комисията и че освен това са поискани ограничени по размер нови средства за служители и договорно наети лица,

Е.   като има предвид, че настоящият проект на коригиращ бюджет № 6/2010 ще внесе официално в бюджета за 2010 г. тази бюджетна корекция, включително и създаването на нов, отделен раздел Х, който е част от политическото споразумение,

Ж.  като има предвид, че правата на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета трябва да бъдат запазени,

З.   като има предвид, че следва отново да се припомни, че е жизненоважно ЕС да може да прилага цялата гама от външни инструменти, с които разполага, обединени в съгласувана структура, и като има предвид, че политическата цел на настоящия доклад е разпределянето на средства от бюджета за 2010 г. за изграждането на началния етап на тази структура,

И.  като има предвид, че Съветът прие своята позиция на 13 септември 2010 г.,

1.  приема за сведение проекта на коригиращ бюджет № 6/2010;

2.  одобрява позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 6/2010 без изменения и възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 6/2010 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и засегнати органи.

(1)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 64, 12.3.2010 г.

(3)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Политическото споразумение относно ЕСВД и изграждането на първоначалната й структура са въпроси от основно значение. По тази причина представеното бюджетно предложение се подкрепя напълно от политическа гледна точка.

Очевидно ще се наложи да се вземе предвид и анализът на „паралелното“ предложение за писмо № 1 за внасяне на корекции в бюджета за 2011 г., вероятно предимно що се отнася до щатното разписание като цяло, включително създаването на допълнителни високопоставени длъжности, евентуалните последици върху цените на сградите и — от страна на водещата комисия или комисии — евентуалните последици за външната политика.

На този етап от изграждането на новата служба се счита, че изисканите допълнителни сто длъжности в щатното разписание, както и финансовият пакет за покриване на разходите за още седемдесет договорно наети лица, са приемливи. Всъщност тези искания могат да бъдат политически подкрепени въз основа на изтъкнатите от Комисията основания.

Следва да се припомни, че това е третата и последна част от законодателните актове от „пакета от мерки по прилагането“, вследствие на постигнатото по-рано през лятото политическо споразумение относно ЕСВД, като другите две са изменения на Правилника за длъжностните лица и на Финансовия регламент.


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (4.10.2010)

на вниманието на комисията по бюджети

относно становището на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6 на общия бюджет за 2010 г. – приходна и разходна част на бюджета по раздели, Раздел II – Европейски съвет и Съвет; Раздел III – Комисия; Раздел X – Европейска служба за външна дейност

(13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

Докладчик по становище: Guy Verhofstadt

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   припомня, че Европейският парламент възнамерява да изпълнява пълноценно отговорностите, с които е натоварен, както за изготвянето, така и за контрола на общата външна политика и политика на сигурност, които отговорности са признати от върховния представител в неговата декларация относно политическата отговорност(1);

2.   одобрява настоящия коригиращ бюджет и припомня разпоредбите на член 4 от решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност(2), както и ангажимента на върховния представител, изразен в неговата декларация, направена по време на пленарното заседание на Европейския парламент на 7 юли 2010 г., относно основната организация на централната администрация на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД);

3.   припомня, че ЕСВД трябва да разполага с бюджетна независимост, така че да може да изпълнява задачите, които са й възложени с Договорите;

4.   припомня намерението си да упражнява пълноценно своите права в рамките на бюджетната процедура и по-конкретно правата, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, посочени в член 8, параграф 6 от решение 2010/427/ЕС;

5.   припомня изискванията, отправяни от Европейския парламент по време на целия процес на преговорите, довел до създаването на ЕСВД, да се изгради ефикасна и ефективна служба, в която се избягва дублирането; подчертава, че с работата си ЕСВД следва да способства развитието на синергии, чрез които ще се осигурят средства за започването на нови инициативи, за които следва да се проведат консултации с Европейския парламент;

6.   настоява назначаването на директорските длъжности да се извършва въз основа на личните умения на кандидатите, като се зачитат равновесието и представителството на различните участници, отговорни за провеждането на външната политика на Съюза;

7.   настоява също така служителите на ЕСВД да бъдат назначавани въз основата на заслуги, познания и постижения и да бъдат набирани, при подходящо съотношение и при зачитане на географското равновесие, както и на равновесието между половете, сред служителите на Комисията, Съвета и националните дипломатически служби, като се спазват напълно член 6, параграфи 6, 8 и 11 от решение 2010/427/ЕС.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.10.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender

(1)

Декларация, приложена към позицията на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (приети текстове от тази дата (P7_TA(2010)0280)).

(2)

ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (27.9.2010)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проект на коригиращ бюджет № 6/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година – приходна и разходна част по раздели – раздел II — Европейски съвет и Съвет, раздел III – Комисия, раздел X – Европейска служба за външна дейност

(COM(2010)0315 - C7-0000/2010 - 2010/2094(BUD))

Докладчик: Zigmantas Balčytis

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва комисията по бюджети да включи следните предложения в своя доклад:

A.  като има предвид, че Парламентът следва да разполага с контролни правомощия по отношение на външната политика на Съюза и нейното прилагане,

B.   като има предвид, че правото на Парламента да освобождава от отговорност ЕСВД във връзка с нейното финансово управление е от изключителна важност,

В.   като има предвид, че създаването на ЕСВД следва да спазва принципите на бюджетна неутралност, ефективност на разходите и добро финансово управление,

1.   приветства изявлението на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно политическата отчетност, която засилва контролните правомощия на Парламента по отношение общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) и външните дейности на ЕС;

2.   счита, че е необходимо да се гарантира бюджетна автономност, която е от изключителна важност за доброто функциониране на ЕСВД; счита в тази връзка, че създаването на отделен бюджетен раздел за ЕСВД следва да бъде съобразено с предложението на Комисията за изменение на Финансовия регламент;

3.   призовава за ясно разграничаване между административния бюджет на ЕСВД и нейния оперативен бюджет, който ще продължи да бъде управляван под финансовата отговорност на Комисията;

4.   припомня, че Парламентът следва да разполага със същите правомощия за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕСВД, каквито има понастоящем по отношение на Комисията; поради това счита, че ЕСВД следва да бъде обект на процедурите относно освобождаването от отговорност, предвидени в член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в членове 145–147 от Финансовия регламент;

5.  отбелязва трудностите да се постигне бюджетна неутралност в първата фаза на изграждането на ЕСВД; подчертава обаче важността да се избегне припокриването с други структури на задачите, функциите и ресурсите на ЕСВД, както и на това да се използват всички възможности за гарантиране на ефективността на разходите;

6.  отбелязва, че проектът на коригиращ бюджет № 6/2010 възлиза на 9 521 362 евро; отбелязва още, че от тази сума 1 583 972 евро са по бюджетен ред „Сгради и свързани с тях разходи на делегациите към «Външни отношения» на Европейския съюз”; припомня, че съгласно член 179, параграф 3 от Финансовия регламент, бюджетният орган трябва да бъде информиран възможно най-скоро за всички строителни проекти, които има вероятност да окажат значително финансово отражение върху бюджета; обръща внимание на факта, че това се отнася и за ЕСВД;

7.  счита за практично и важно в интерес на доброто финансово управление вътрешният одитор на Комисията да носи също така цялостна отговорност и за Европейската служба за външна дейност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.9.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.10.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Надежда Нейнски, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Mulder

Последно осъвременяване: 12 октомври 2010 г.Правна информация