Postup : 2010/0094(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0292/2010

Předložené texty :

A7-0292/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0416

DOPORUČENÍ     ***
PDF 217kWORD 154k
26. října 2010
PE 443.060v02-00 A7-0292/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

(09335/2010 – C7-0338/2010 – 2010/0094(NLE))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Maria do Céu Patrão Neves

PR_NLE

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍ PROHLAŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

(09335/2010 – C7-0338/2010 – 2010/0094(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09335/2010),

–   s ohledem na návrh Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy,

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0338/2010),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A7-0292/2010),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.   žádá Komisi, aby Parlamentu předala závěry schůzí a činností smíšeného výboru podle článku 9 dohody a také víceletý odvětvový program uvedený v čl. 7 odst. 2 Protokolu a výsledky příslušných ročních hodnocení; žádá, aby se představitelé Výboru pro rybolov a Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu zúčastnili jako pozorovatelé schůzí a činností smíšeného výboru podle článku 9 této dohody; žádá Komisi, aby Parlamentu a Radě během posledního roku uplatňování protokolu a před zahájením jednání o obnovení dohody předložila zprávu o jejím uplatňování;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Šalamounových ostrovů.


VYSVĚTLUJÍ PROHLAŠENÍ

Obecné souvislosti dohod o partnerství

Uzavírání dvoustranných dohod o rybolovu mezi Evropským společenstvím a třetími zeměmi je obvyklou praxí společné rybářské politiky (SRP) a představuje významný pilíř její vnější dimenze.

Reforma SRP v roce 2002 přinesla pojem „partnerství“ s cílem posílení záměru ES, který je těmto dohodám společný, tj. podpora rozvoje vnitrostátního odvětví rybolovu v partnerských zemích. Od roku 2004 se dohody označují jako „Dohody o partnerství v odvětví rybolovu (SRP)“.

Podpisem dohod o partnerství se strany zavazují prosazovat odpovědný a udržitelný rybolov na všech místech světa, kde jejich rybářské lodě loví. Každá dohoda o partnerství v odvětví rybolovu musí vycházet z vyčerpávajícího předběžného hodnocení existujících zdrojů, přičemž Evropská unie musí také dbát zejména na to, aby rybolovné možnosti, které má k dispozici, byly hodnoceny pomocí věrohodných a platných vědeckých stanovisek, aby se zabránilo riziku ničení místních zásob. V dohodách se zeměmi Afriky a Tichomoří je významná část finančního vyrovnání EU konkrétně určena na podporu vnitrostátních rybářských politik založených na zásadě udržitelnosti a řádného řízení rybolovných zdrojů.

EU má v současnosti k dispozici 16 platných dohod o partnerství v odvětví rybolovu, díky nimž má loďstvo Společenství přístup k rybolovným zdrojům, které partneři z jakéhokoli důvodu nemohou nebo nechtějí využívat.

Politika rozvojové spolupráce EU a společná rybářská politika musí být konzistentní, komplementární a vzájemně koordinované, aby tak společně přispívaly ke snižování chudoby v zemích s existujícími rybolovnými zdroji, které se zaváží zajistit jejich udržitelné využití a rozvoj místních společenství.

Evropský parlament v souvislosti s návrhem na přezkum

Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost získal Evropský parlament posílené pravomoci v oblasti dohod o partnerství v odvětví rybolovu. Čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) nyní vyžaduje předběžný souhlas Parlamentu s uzavřením dohody, čímž byl nahrazen předchozí postup prosté konzultace.

Článek 19 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí(1) stanoví, že: „V souvislosti s mezinárodními dohodami, včetně obchodních dohod, poskytuje Komise Parlamentu včasné a jasné informace, a to jak ve fázi vypracovávání těchto dohod, tak i v průběhu vedení a uzavírání mezinárodních jednání. Tyto informace se vztahují na návrhy směrnic pro jednání, schválených směrnic pro jednání, následného vedení jednání a ukončení jednání. Zmíněné informace jsou Parlamentu poskytovány s dostatečným předstihem, aby mohl případně vyjádřit své stanovisko a aby Komise mohla ke stanoviskům Parlamentu v co největším rozsahu přihlédnout.“

Čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) jasně stanoví: „Evropský parlament je okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu.“ Lze tedy zaručit plné uplatnění tohoto požadavku, jak je uvedeno v odst. 3 písm. h) usnesení Parlamentu ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí(2).

Dohoda o partnerství mezi ES/EU a Šalamounovými ostrovy

V únoru 2004 podepsaly Šalamounovy ostrovy a Evropské společenství dohodu o partnerství v odvětví rybolovu na dobu tří let, která vstoupila v platnost dne 9. října 2006. Tato dohoda, která má být nyní zrušena a nahrazena novou revidovanou verzí (tento návrh), je součástí souboru tří dohod týkajících se regionu západního a středního Tichomoří, který obsahuje také dohody o partnerství s Kiribati a s Federativními státy Mikronésie.

Na základě mandátu, který Rada svěřila Komisi, ES a Šalamounovy ostrovy dne 26. září 2009 projednaly a parafovaly obnovenou dohodu o partnerství doplněnou protokolem a jeho přílohami, a to na další tříleté období, s možností prodloužení.

Pro zajištění návaznosti rybolovných činností lodí Společenství obě strany dohodu parafovaly formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování dohody od 9. října 2009, dokud nevstoupí v platnost nová dohoda. Rozhodnutí o tomto prozatímním uplatňování přijala Rada dne 11. června 2010.

Rada také dne 3. června 2010 na základě čl. 43 odst. 3 SFEU přijala nařízení, které stanoví způsob rozdělování rybolovných možností mezi členské státy na dobu trvání nové dohody o partnerství a na období prozatímního uplatňování zmíněného nařízení.

Následující tabulky porovnávají ustanovení původní a obnovené dohody:

Doba trvání dohody

3 roky, s možností prodloužení

9. 10. 2006– 8. 10. 2009

3 roky, s možností prodloužení

9. 10. 2009– 9. 10. 2012

Parafována dne

28. ledna 2004

26. září 2009

Typ dohody

Dohoda o lovu tuňáka

Dohoda o lovu tuňáka

Finanční příspěvek

400 000 EUR,z nichž 30 % na podporu odvětvové politiky v oblasti rybolovu Šalamounových ostrovů s cílem podpořit udržitelnost vodstva této země

400 000 EUR,z nichž 50% na podporu odvětvové politiky v oblasti rybolovu Šalamounových ostrovů s cílem podpořit udržitelnost vodstva této země

Poplatky hrazené majiteli plavidel

35 EUR za ulovenou tunu

35 EUR za ulovenou tunu

Zálohové platby

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 13 000 EUR/rok (referenční úlovky: 371 t)Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: 3 000 EUR/rok (referenční úlovky: 80 t)

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 13 000 EUR/rok (referenční úlovky: 371 t)

Referenční prostornost

6 000 tun/rok

4 000 tun/rok

PROTOKOL Rybolovná práva

 

Plavidla se zátahovými sítěmi (2006/2009)

Plavidla se zátahovými sítěmi

(2009/2012)

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

(2006/2009)

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

(2009/2012)

ŠPANĚLSKO

75%

75%

6

-

FRANCIE

25%

25%

0

-

PORTUGALSKO

0

0

4

-

CELKEM

4 plavidla

4 plavidla

10 plavidel

0 plavidlo

Poznámky zpravodajky

Hodnocení dohody o partnerství mezi EU a Šalamounovými ostrovy vyžaduje různorodé úvahy.

Za prvé je na místě zdůraznit, že výlučná ekonomická zóna Šalamounových ostrovů se nachází v západním Tichomoří, což je jedno z nejbohatších pásem pro lov tuňáka na světě.

Odvětví rybolovu na Šalamounových ostrovech představuje přibližně 14 % HDP, což je důvodem obrovského významu vývozu rybolovných zdrojů pro tuto zemi. Rozpočet poskytnutý ministerstvem rybolovu na rozvoj tohoto odvětví činí přibližně 2,5 milionů EUR, přičemž největší část pochází z finančních příspěvků vyplývajících z dohod se třetími zeměmi, mimo jiné s Novým Zélandem, Japonskem a Evropskou unií.

Stejně tak všeobecný stav zásob tuňáka ve výlučné ekonomické zóně Šalamounových ostrovů je uspokojivý, zejména pokud jde o tuňáka pruhovaného. Nicméně hodnotící zpráva, již Evropská komise zadala externím konzultantům, ukazuje, že pokud jde o druhy tuňáka žlutoploutvého a tuňáka velkookého, existuje potenciální nebezpečí jejich nadměrného odlovu.

Pokud jde o postupy, je třeba také zmínit některá hlediska, která si zaslouží naši pozornost a která vyvolávají znepokojení, zejména:

1.   předchozí dohoda se pro EU ukázala jako ekonomicky málo výhodná, neboť její rentabilita byla nižší než u jiných dohod o rybolovu tuňáků v jiných regionech;

2.   EU navrhuje, aby v této nové dohodě byla stanovena stejná finanční podpora Šalamounovým ostrovům jako v dohodě předchozí, bez ohledu ne klesající počet poskytnutých rybářských licencí a na snížení objemu povoleného rybolovu;

3.   projevuje se významné nepochopitelné zvýšení příspěvku, který hradí majitelé plavidel a který je určen na program pozorovatelů na palubě, jak je stanoven v kapitole VI přílohy k dohodě, přičemž příspěvek se zvýšil ze 400 EUR na 1 500 EUR;

4.   smíšený monitorovací výbor se nesešel, ačkoli to bylo plánováno v rámci předchozí dohody a je to zásadní pro stanovení odvětví odvětvové spolupráce pro uplatňování udržitelné rybolovné činnosti v oblasti, jíž se dohoda týká.

Je také vhodné zdůraznit výrazně pozitivní aspekty této dohody, zejména:

1.   Zelená kniha o reformě společné rybářské politiky a usnesení v této věci přijaté dne 25. února Evropským parlamentem zdůrazňují význam využívání spolupráce na regionální úrovni s cílem zajistit udržitelnost mimo vody EU. Je součástí strategie EU k posílení rámce regionálních organizací pro řízení rybolovu jako prostředek k prosazování dozoru nad rybolovem. Dohoda stanoví prosazování spolupráce na úrovni subregionu, zejména v rámci Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC);

2.   hodnotící studie o dohodě ukázala, že udržování vztahů se Šalamounovými ostrovy v odvětví rybolovu má pro EU velký význam, neboť přispívá k životaschopnosti jejího odvětví lovu tuňáků v Tichém oceánu, s přístupem ke 4000 tun ryb (referenční hodnota), což je nezanedbatelné množství pro průmysl a trh Společenství. Stálý právní rámec, který dohoda poskytuje, uvedené aspekty posiluje. Dále se předpokládá výrazné snížení možností rybolovu tuňáků ve východním Atlantiku, které vyplývá z opatření týkajících se konzervace a správy, jež přijala Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC), a ukazuje se také jako žádoucí rozvíjet alternativní strategie rozmísťování v pásmu západního a středního Tichomoří;

3.   hodnotící studie také dochází k závěru, že Šalamounovy ostrovy potřebují zásoby na výměnu, aby udržely svou makroekonomickou stabilitu, a že kapitálový vklad v souladu s touto dohodou jim poskytuje zaručený příjem na dobu nejméně tří let, jehož jedna část bude použita na podporu zavádění jejich vnitrostátní politiky rybolovu;

4.   na základě doporučení hodnotící studie bylo do nového textu Protokolu doplněno ustanovení o přezkumu (článek 11) s cílem umožnit jeho změnu, pokud by došlo k významným změnám v politické orientaci, která vedla ke sjednání tohoto protokolu. Byla rovněž doplněna ochranná doložka, která má EU za některých okolností umožnit pozastavit provádění protokolu nebo revidovat finanční příspěvek v případě chybného provádění odvětvové politiky ze strany Šalamounových ostrovů (čl. 7 odst. 6 a 7).

Závěry

Zpravodajka se tudíž domnívá, že tento návrh dohody o partnerství mezi EU a Šalamounovými ostrovy slouží především zájmům obou stran, a doporučuje jeho schválení.

Žádá však Evropskou komisi:

– aby Parlamentu předala závěry schůzí a činností smíšeného výboru podle článku 9 dohody a také odvětvový program pro rybolov uvedený v čl. 7 odst. 2 Protokolu a výsledky příslušných ročních hodnocení;

– aby se představitelé Výboru pro rybolov Evropského parlamentu účastnili jako pozorovatelé schůzí a činností smíšeného výboru;

– aby Evropskému parlamentu a Radě před novým sjednáním dohody předložila zprávu o uplatňování dohody;

– aby bylo zajištěno rovné zacházení s Evropským parlamentem a Radou, pokud jde o plné a okamžité právo na informace a také sledování a hodnocení provádění každé mezinárodní dohody v oblasti rybolovu a jednání o jejím přezkumu.

Dodává, že právní základ této informační povinnosti vyplývá ze skutečnosti, že Parlament se nemůže spokojit s pasivním seznámením s akcemi ostatních evropských úřadů, aniž by mohl ovlivňovat rozhodnutí Komise a Rady, a tím přispět ke konečnému schválení daných znění na plenárním zasedání. Požadavek na informace pro Parlament odráží také obecnější povinnost orgánů a institucí udržovat mezi sebou „loajální spolupráci“ v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o EU.

(1)

Úř. věst. C 117 E, 18.5.2006, s. 123.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2010)009.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (15. 7. 2010)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

(KOM(2010)0177 – C7-0000/2010 – 2010/0094(NLE))

Navrhovatel: Nirj Deva

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy vypršela loni v říjnu. Nový protokol platí od 9. října 2009 do 8. října 2012 a je již provizorně uplatňován, dokud neprojde postupem udělení souhlasu Evropského parlamentu.

Podle čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie může Evropský parlament svůj souhlas buď udělit, nebo jeho udělení odmítnout.

Možnost odmítnout udělení souhlasu je nutné považovat za poslední eventualitu, existují-li důkazy, že není řádně respektována oblast působnosti dohody.

Podle návrhu dohody se strany zavazují podporovat zodpovědný rybolov v rybolovné oblasti Šalamounových ostrovů podle zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, které zde rybolov provádějí, a podporovat politický dialog o potřebných reformách.

Dohoda však neomezuje množství uloveného tuňáka. Součástí finančního příspěvku uvedeného v dohodě je roční částka ve výši 260 000 EUR, která odpovídá referenční prostornosti 4 000 tun za rok; EU tak platí 65 EUR za tunu, což se zdá být nepatrné, uvědomíme-li si, že pouliční cena tuňáka je 30 EUR za kg, což znamená obchodní přirážku ve výši 50 000 %. Tato situace by mohla být považována spíše za vykořisťování než rozvoj!

EU navíc vyplácí zvláštní částku ve výši 140 000 EUR za rok na podporu a provádění odvětvové rybářské politiky Šalamounových ostrovů.

Pokud úlovky plavidel Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, splatná částka za přesahující množství je vyplacena v následujícím roce. Pro rozvojové země to může být z různých důvodů problematické.

Dalším problematickým bodem je skutečnost, že vyčleněné finanční prostředky jsou vypláceny orgánům Šalamounových ostrovů, které mají jejich využití ve své výlučné pravomoci. Kdo je pak jejich skutečným příjemcem ?

Na závěr se navrhovatel domnívá, že dohody o partnerství v odvětví rybolovu by neměly být jen právní cestou, jak evropským plavidlům umožnit přístup k rybolovným zdrojům ve třetích zemích, ale také nástrojem na podporu odpovědného udržitelného využívání mořských zdrojů, a že finanční příspěvky vyplácené evropskými daňovými poplatníky jsou účelově vázané a vyčleněné na rozvojové cíle, tj. mají být vynaloženy na rybářské komunity s cílem zlepšit jejich životní podmínky, zajistit jejich členům odbornou přípravu a bezpečnost na moři a vytvořit v dané lokalitě nová pracovní místa.

Výbor DEVE se proto domnívá, že by při provádění této dohody měly být zohledněny následující otázky:

1.   Měla by být zlepšena transparentnost postupů k určení celkových úlovků.

2.   Měla by být nade vší pochybnost potvrzena bezúhonnost veškerých mechanismů, co se týče problému korupce.

3.   Měla by být posílena odpovědnost místní vlády, jež by měla zaručit zlepšení životních podmínek místních rybářů.

4.   Musí být dodržovány minimální normy a podmínky schválené na regionální úrovni.

5.   Evropské unii by měly být poskytovány pravidelné zprávy o provádění dohody.

*******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby navrhl, aby Parlament svůj souhlas udělil pouze tehdy, pokud Evropská komise a Šalamounovy ostrovy přijmou níže uvedené podmínky, které budou tvořit dodatek nebo přílohu dohody:

a)   je zlepšena transparentnost postupů na určení celkových úlovků;

b)   nade vší pochybnost je potvrzena bezúhonnost mechanismů v celém jejich rozsahu, co se týče problému korupce;

c)   je posílena odpovědnost místní vlády, jež by měla zaručit zlepšení životních podmínek místních rybářů;

d)   jsou dodržovány minimální normy a podmínky schválené na regionální úrovni;

e)   Evropské unii jsou poskytovány pravidelné zprávy o provádění dohody;

f)    zprávy a důkazy jasně potvrzující existenci přebytečných rybolovných zdrojů, v tomto případě populací tuňáka, jsou volně k dispozici Parlamentu a veřejnosti jak v Evropské unii, tak na Šalamounových ostrovech;

g)   je zajištěn rozvoj místního udržitelného a drobného rybolovu a místního udržitelného průmyslu zpracování ryb.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

13.7.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Michael Cashman, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Franziska Keller, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda


STANOVISKO Rozpočtového výboru (14. 7. 2010)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

(KOM(2010)0177 – C7-0000/2010 – 2010/0094(NLE))

Navrhovatel: François Alfonsi

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jedná se o obnovení dohody mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy o rybolovu, jejíž platnost skončila dne 8. října 2009. Nový protokol se uzavírá na období od 9. října 2009 do 8. října 2012. Tento návrh rozhodnutí Rady byl ovšem předán Parlamentu teprve 22. dubna 2010.

Před Lisabonskou smlouvou uzavření takových dohod Rada pouze konzultovala s Parlamentem a tato stanoviska postrádala institucionální sílu, a to i přesto, že podle stávající rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí má Komise informovat Parlament ve všech fázích procesu směřujícího k uzavření takových dohod a že tyto informace musí být poskytnuty s dostatečným předstihem, aby mohl Parlament vyslovit své stanovisko a aby jej Komise mohla vzít v co největší míře v potaz.

Nyní má Parlament na výběr: může buď vyslovit souhlas, nebo jej odmítnout vyslovit, a to na základě čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie. Čl. 81 odst. 3 stanoví, že Parlamentu může v zájmu dosažení pozitivního výsledku stačit i průběžná zpráva. V zájmu efektivnosti by však takovéto průběžné zprávy měly být běžně podávány dlouho předtím, než je Parlament požádán o souhlas. Parlament je právě v situaci, kdy stále jedná o nové rámcové smlouvě s Komisí, a výsledek těchto jednání bude pro dotčené výbory důležitý, neboť na jeho základě určí, jak v budoucnu s těmito dohodami zacházet, zejména pokud jde o časový prostor pro vydávání stanovisek a vypracovávání zpráv.

Skutečnost, že dohody lze prozatímně uplatňovat ještě předtím, než jsou uzavřeny a než s nimi Parlament vysloví souhlas, je dalším problémem, kterým je třeba se zabývat, protože by EU nepůsobila důvěryhodně, pokud by byla určitá dohoda prozatímně uplatňována, ale nebylo by možno ji uzavřít.

Co do obsahu jsou charakteristiky dohody následující (podle KOM(2010)0177, legislativní finanční výkaz):

Celkové orientační finanční náklady zásahu                                                    v milionech EUR

Druh výdajů

2009

2010

2011

2012

Celkem

PZ celkem včetně nákladů na lidské zdroje

0.02513

0.4821

0.4821

0.46197

1.4513

PP celkem včetně nákladů na lidské zdroje

0.02513

0.4821

0.4821

0.46197

1.4513

V porovnání s předchozí dohodou a protokolem nová dohoda počet plavidel ve vodách Šalamounových ostrovů omezí.

 

Předchozí protokol9. října 2006 –

8. října 2009

Nový protokol9. října 2009 –

8. října 2012

Plavidla lovící pomocí košelkových nevodů

4 (ES, FR)

4 (ES, FR)

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

10 (ES, PT)

0

Na základě společného vyhodnocení stavu populací lze při splnění určitých podmínek přiznat možnost upravit rybolovné kvóty.

Finanční příspěvek EU se bude skládat z následujících složek:

- roční příspěvek ve výši 260 000 EUR na rybolovná práva odpovídající nosnosti 4 000 tun za rok (65 EUR na tunu);

- částka ve výši 140 000 EUR na podporu a provádění politiky v odvětví rybolovu na Šalamounových ostrovech;

tj. částka 400 000 EUR ročně.

- celkový příspěvek ve výši 251 300 EUR na 3 roky na administrativní náklady a náklady na lidské zdroje nezahrnuté v referenční částce;

tj. celková částka ve výši 1 451 300 EUR na tři roky platnosti dohody.

Pro dodatečné úlovky tuňáků plavidly Společenství neexistuje horní hranice. Za každou tunu navíc zaplatí Společenství 65 EUR. Pokud úlovky plavidel Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, bude částka přesahující tento limit vyplacena až v následujícím roce.

V pořadí zemí podle prokorupčního prostředí, které sestavuje organizace Transparency International, jsou Šalamounovy ostrovy na 111. místě ze 180 zemí. Komise musí prověřit, do jaké míry byly a budou finanční prostředky vynaloženy v souladu s dohodou se Šalamounovými ostrovy.

Klíčovým prvkem dohody o partnerství v odvětví rybolovu je správné vykazování úlovků.

Rozpočtový výbor připomíná Komisi své dřívější požadavky:

· aby každoročně vyhodnotila, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle protokolu k dohodě, plní svou ohlašovací povinnost. Pokud tomu tak není, měla by Komise zamítnout jejich žádost o udělení povolení k rybolovu pro následující rok;

· aby každoročně předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích víceletého odvětvového programu, uvedeného v článku 7 protokolu a o plnění ohlašovací povinnosti ze strany členských států;

· aby před skončením platnosti současného protokolu nebo před zahájením jednání o jeho případném nahrazení jinou verzí předložila Evropskému parlamentu a Radě jeho hodnocení ex post, jež bude zahrnovat analýzu nákladů a přínosů.

*******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu vyslovit souhlas s uzavřením dohody.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

14.7.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Riikka Manner, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Lucas Hartong


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.9.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Poslední aktualizace: 3. listopadu 2010Právní upozornění