Διαδικασία : 2010/0192(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0294/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0294/2010

Συζήτηση :

PV 10/11/2010 - 20
CRE 10/11/2010 - 20

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2010 - 8.4
CRE 11/11/2010 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0394

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 208kWORD 249k
28 Οκτωβρίου 2010
PE 449.019v03-00 A7-0294/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

(COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

(COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0358),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 77, παράγραφος 2, εδάφιο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0162/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0294/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001

Παράρτημα ΙΙ – Μέρος 4 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"4. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

"4. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

Ταϊβάν."

Ταϊβάν "(*).

 

(*) Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης δεν ισχύει για κατόχους διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από την Ταϊβάν τα οποία δεν περιλαμβάνουν αριθμό ταυτότητας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι.- ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο κανονισμός (ΕΚ) 539/2001 περιλαμβάνει τον κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και τον κατάλογο των χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή.

Η απόφαση σχετικά με τις τρίτες χώρες στους υπηκόους των οποίων εφαρμόζεται η εν λόγω υποχρέωση θεώρησης λαμβάνεται μέσω σταθμισμένης κατά περίπτωση αξιολόγησης της κατάστασης που επικρατεί στην εν λόγω χώρα, λαμβάνοντας υπόψη την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και ζητήματα ασφάλειας, τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, την εδαφική συνοχή και την αρχή της αμοιβαιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω κριτήρια ενδέχεται να αλλάζουν με τον καιρό, η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει διαδικασία αναθεώρησης ούτως ώστε να μπορεί να καταργείται η υποχρέωση θεώρησης σε χώρες στις οποίες έχουν σημειωθεί θετικές εξελίξεις ως προς τα προαναφερθέντα θέματα.

Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί επίσης να λειτουργεί αντιστρόφως, με την εκ νέου επιβολή της υποχρέωσης θεώρησης για χώρες στις οποίες έχουν επέλθει δυσμενείς εξελίξεις όσον αφορά τα προαναφερθέντα θέματα, ή για χώρες που επιβάλλουν υποχρεώσεις θεώρησης για υπηκόους ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη επικουρούν την Επιτροπή κατά την αναθεώρηση των καταλόγων. Ευθύνονται επίσης για τον καθορισμό των τρίτων χωρών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο και εκείνων που πρέπει να περιλαμβάνονται στον αρνητικό κατάλογο. Η Επιτροπή εκδίδει τα πορίσματά της με βάσει τις πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και χρήσιμα δεδομένα που παρέχει το Κέντρο Πληροφοριών, Προβληματισμού και Ανταλλαγών για τη Διέλευση των Συνόρων και τη Μετανάστευση (CIREFI).

II.- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΑΪΒΑΝ ΣΤΟΝ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ)

Η πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 δεν συνιστά προηγούμενο και δεν θίγει άλλες καταστάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Στόχος της πρότασης είναι η χάραξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊβάν.

Πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ταϊβάν βιώνει σημαντική διαδικασία εκδημοκρατισμού. Οι πολιτικές αλλαγές που έχουν επέλθει κατά τη δεκαετία του 1980 είχαν ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή το 1996 των πρώτων προεδρικών εκλογών. Από τότε, η θεσμική μεταρρύθμιση, μια δυναμική κοινωνία των πολιτών και ο σεβασμός των πολιτικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών έχουν συμβάλλει στην εδραίωση της πολιτικής σταθερότητας στην Ταϊβάν.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ταϊβάν είναι ο Πρόεδρός της, ο οποίος όπως έχει ήδη αναφερθεί εκλέγεται από το λαό της Ταϊβάν με καθολική ψηφοφορία για περίοδο 4 ετών. Ο Πρόεδρος ορίζει τον Πρωθυπουργό ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να σχηματίσει την Κυβέρνηση της Ταϊβάν και να ορίσει τους υπουργούς που θα συμμετάσχουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Προς το παρόν η νομοθετική εξουσία ασκείται από το Νομοθετικό Yuan που αποτελείται από 113 νομοθέτες. Αυτοί ορίζονται βάσει μονοεδρικού εκλογικού συστήματος με δυο ψήφους, μια για την εκλογή υποψηφίου περιφέρειας και μια για το πολιτικό κόμμα. Η θητεία διαρκεί 4 έτη.

Από οικονομική άποψη, η Ταϊβάν έχει επιτύχει σημαντική ανάπτυξη κατά τα τελευταία 60 χρόνια. Το κατά κεφαλήν εισόδημα του πληθυσμού της είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο (30 100 δολάρια ΗΠΑ). Τον Ιούλιο 2010, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 5,2%, πολύ χαμηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που ήταν 10,1% τον ίδιο μήνα.

Το 1950, η Ταϊβάν ήταν πτωχότερη από την Γκάνα, την Ουγκάντα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έως το 1960 είχε μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εξαγωγές βασικών προϊόντων σε σύγκριση με χώρες όπως η Κένυα, η Νότια Αφρική και ο Λίβανος. Σήμερα, τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ταϊβάν αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 97% των εξαγωγών της χώρας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το ΔΝΤ το 2009, η οικονομία της Ταϊβάν καταλαμβάνει την 25η θέση στον κόσμο, με ΑΕγχΠ 379 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, η οικονομική ανάπτυξη έφτασε στο 13,27% ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ταϊβάν διατηρούν σημαντικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και συνεργάζονται επίσης στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Η Ταϊβάν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Ασία, και η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος ξένος επενδυτής στην Ταϊβάν. Ο όγκος του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και της Ταϊβάν έφτασε στα 47 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2008.

Πολιτική θεωρήσεων

Για σαφείς λόγους, στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο τμήμα η καθαρή αναλογία μετανάστευσης φθάνει μόλις το 0,15%. Κατά συνέπεια, είναι μάλλον απίθανο να χρειαστεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομους μετανάστες από την Ταϊβάν. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάσει η Επιτροπή, το 2006-2008 εντοπίστηκαν μόνον 45 παράνομοι μετανάστες σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονταν από την Ταϊβάν.

Όσον αφορά την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων, τα ηλεκτρονικά διαβατήρια της Ταϊβάν πληρούν όλα τα πρότυπα που έχει καθορίσει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. Παράγονται επίσης με τη χρησιμοποίηση άλλων σύγχρονων τεχνικών κατά της παραποίησης. Η εξακρίβωση της γνησιότητας πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων πιστοποίησης. Τα στοιχεία των διαβατηρίων είναι αποθηκευμένα σε μικροτσίπ που μπορούν να διαβαστούν χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ραδιοσυχνότητας. Αποθηκεύονται τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα και επώνυμο (στα αγγλικά και στα κινέζικα), ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, αριθμός εγγράφου, ημερομηνία λήξης ισχύος καθώς και φωτογραφία του κατόχου.

Προς το παρόν, περίπου 60 000 άτομα που ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν μόνιμη διεύθυνση στην Ταϊβάν είναι κάτοχοι διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από τις αρχές της Ταϊβάν. Τα άτομα που βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση δεν κατέχουν οποιασδήποτε μορφής έγγραφο ταϊβανικής ταυτότητας, πράγμα που σημαίνει ότι εάν επιθυμούν να εισέλθουν στην Ταϊβάν πρέπει να ζητήσουν ειδική άδεια από την Εθνική Υπηρεσία Μετανάστευσης. Κατά συνέπεια, εάν οι αρχές της Ταϊβάν απαιτούν άδεια παραμονής για τα άτομα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθεί παρεμφερή προσέγγιση.

Η θεώρηση διαβατηρίων αποτελεί ένα μέσο νομιμοποίησης της εισόδου, ή επίσκεψης, σε μια χώρα ατόμων που δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της χώρας αυτής. Αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για να παρεμποδίζεται η παράνομη είσοδος ή παραμονή σε μια χώρα. Οι χώρες προέλευσης και διαμετακόμισης παράνομων μεταναστών υπόκεινται συνήθως σε υποχρέωση θεωρήσεων μολονότι τούτο δεν δικαιολογείται για χώρες με πολύ χαμηλά ποσοστά μετανάστευσης.

Για τους λόγους αυτούς, ορισμένα κράτη μέλη, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, έχουν απαλλάξει τους Ταϊβανούς από την υποχρέωση θεώρηση (τον Μάρτιο και Ιούλιο 2009 αντιστοίχως). Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Σιγκαπούρης και της Νέας Ζηλανδίας, έχουν επίσης άρει την εν λόγω υποχρέωση.

Σήμερα, τα μόνα κράτη μέλη των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης κατά την είσοδό τους στην Ταϊβάν είναι η Κύπρος, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Οι αρχές της Ταϊβάν έχουν δεσμευθεί να εξασφαλίσουν επίσημα την απαλλαγή των προαναφερθέντων κρατών από την υποχρέωση θεώρησης στις 11 Νοεμβρίου 2010. Είναι λοιπόν ζωτικής σπουδαιότητας η υλοποίηση της δέσμευσης αυτής.

Συμπέρασμα

Η Ταϊβάν δεν συνιστά καμία απειλή για την Ένωση τόσο από πλευράς παράνομης μετανάστευσης όσο και δημόσιας ασφάλειας.

Με την κατάργηση της θεώρησης για την Ταϊβάν θα ενισχυθούν οι εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ, θα προωθηθεί η στενότερη συνεργασία στους τομείς πολιτισμού, παιδείας, περιβάλλοντος και έρευνας, και θα τονωθεί ο τουρισμός σε αμφότερες τις πλευρές.

Η ΕΕ θα πρέπει να άρει την υποχρέωση θεώρησης για την Ταϊβάν για λόγους περιφερειακής συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη καταργήσει την υποχρέωση αυτή για άλλες χώρες και ενότητες στην ίδια περιοχή και με παρεμφερείς οικονομίες, όπως είναι το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη.

Η ανάγκη να δρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με σταθμισμένα κριτήρια και σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας αιτιολογεί την πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. Είναι επίσης σημαντικό να κοινοποιήσει επίσημα η Ταϊβάν ότι έχει άρει την υποχρέωση θεώρησης για τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία έως τα τέλη του 2010.

Η απαλλαγή για την υποχρέωση θεώρησης κατά την είσοδο στην ΕΕ δεν θα ισχύει για άτομα με ταϊβανικό διαβατήριο που δεν περιλαμβάνει αριθμό ταυτότητας.

Η μεταφορά της Ταϊβάν στον θετικό κατάλογο αποτελεί λογικό μέτρο και συμφωνεί με τις αποφάσεις που έχει πρόσφατα λάβει η ΕΕ σχετικά με το ζήτημα αυτό.

III.- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η Επιτροπή δεν θεωρεί επαρκώς αιτιολογημένο να μεταφερθούν στον θετικό κατάλογο η Τρινιντάντ και το Τομπάγκο, η Αγία Λουκία, ο Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες, το Μπελίζε, η Ντομίνικα, η Γρενάδα, οι Νήσοι Μάρσαλ, η Μικρονησία και το Παλάου.

Οι εν λόγω αιτήσεις είχαν υποβληθεί είτε από ένα κράτος μέλος ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από δύο κράτη μέλη. Η περιορισμένη στήριξη που δόθηκε στις αιτήσεις αυτές από το Συμβούλιο, από κοινού με την αξιολόγηση της Επιτροπής βάσει της οικονομικής κατάστασης και της κατάστασης ασφάλειας, του κινδύνου παράνομης μετανάστευσης και των αρχών της περιφερειακής συνοχής και αμοιβαιότητας φαίνεται ότι δεν συνιστούν την έγκριση των αιτήσεων αυτών.

IV.- ΝΗΣΟΙ ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ

Η Κοινοπολιτεία των Νήσων Βόρειων Μαριάνων αποτελεί έδαφος σε πολιτική ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελείται από τις 14 βορειότερες νήσους Μαριάνες που ευρίσκονται μεταξύ της Χαβάης και των Φιλιππίνων, με 82 459 κατοίκους.

Το 1975, οι Βόρειες Μαριάνες επισημοποίησαν τους πολιτικούς δεσμούς τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν προεδρικό σύστημα αντιπροσωπευτικής, πολυκομματικής δημοκρατίας, ενώ το ανώτατο αξίωμα το κατέχει ο Κυβερνήτης. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο αρχηγός του κράτους. Τους ομοσπονδιακούς πόρους της Κοινοπολιτείας διαχειρίζεται η Υπηρεσία Νησιωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ.

Για το λόγο αυτό, οι πολίτες της Κοινοπολιτείας των Βόρειων Νήσων Μαριάνων είναι πολίτες των ΗΠΑ.

Στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περιλαμβάνεται μνεία στις Βόρειες Νήσους Μαριάνες, προβλέποντας την απαλλαγή των πολιτών των νήσων αυτών από την υποχρέωση θεώρησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και για λόγους πολιτικής συνοχής στην ΕΕ, θα πρέπει να διαγραφεί η μνεία αυτή.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (6.10.2010)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

(COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))

Εισηγητής: Andrey Kovatchev

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κύριος στόχος της τροποποίησης του κανονισμού ΕΚ 539/2001 είναι η απαλλαγή των κάτοχων διαβατηρίων από την Ταϊβάν από την υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο στην ΕΕ.

Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πρόταση της Επιτροπής, η αρχή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει ασφαλώς να υποστηριχθεί, εφόσον το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και δημοκρατικής διακυβέρνησης της Ταϊβάν είναι συγκρίσιμο με το επίπεδο των χωρών του ΟΟΣΑ στην περιοχή της Νότιας Κορέας και την Ιαπωνία.

Θα πρέπει να υπενθυμισθεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της τηρούν την αποκαλούμενη "πολιτική της μίας Κίνας" και δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος, αλλά έχει αναπτυχθεί μεταξύ ΕΕ και Ταιβάν το εμπόριο (η Ταϊβάν είναι μέλος του ΠΟΕ), καθώς και πολιτιστικοί και προσωπικοί δεσμοί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει τη συμμετοχή της Ταϊβάν σε διεθνείς οργανώσεις. Τα καθεστώτα θεωρήσεων, καθώς και τα προξενικά ή ιδιωτικού δικαίου καθεστώτα, δεν προδικάζουν οποιαδήποτε θέση σχετικά με το καθεστώς των εδαφών σύμφωνα με το δημόσιο διεθνές δίκαιο.

Μετά από δεκαετίες έντασης, το πολιτικό κλίμα μεταξύ της κυβέρνησης της Ταϊβάν και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι, σήμερα, πολύ θετικό, όπως καταδεικνύει η δρομολόγηση απευθείας πτήσεων και το πρωτοφανές επίπεδο επιχειρηματικών σχέσεων και προσωπικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, γεγονότα που προσφέρουν μια ευκαιρία για την απρόσκοπτη εφαρμογή του μέτρου.

Επί του παρόντος, οι πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ εκτός της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας, καθώς και οι πολίτες από τρίτες χώρες στη ζώνη του Σένγκεν, επωφελούνται αμοιβαίας άνευ θεώρησης εισόδου στην Ταϊβάν.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν ανέλαβε τη δέσμευση να χορηγήσει καθεστώς πλήρους απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στους υπηκόους και αυτών των τριών κρατών μελών κατά τη διάρκεια του έτους 2010, και, μολονότι χαιρετίζουμε την πρόθεση της κυβέρνησης της Ταϊβάν να καταργήσει την υποχρέωση θεώρησης για όλα τα 27 κράτη μέλη, ελπίζουμε αυτό να συμβεί πριν από την έγκριση του συγκεκριμένου μέτρου της ΕΕ.

Στην πρόταση περιλαμβάνεται άλλη μία εδαφική περιοχή, το μικρό αρχιπέλαγος των Βορείων Νήσων Μαριάνες -(κοινοπολιτεία σε πολιτική ένωση με τις ΗΠΑ)- με πληθυσμό λιγότερους από 90.000 κατοίκους που κατέχουν διαβατήριο των ΗΠΑ. Πρόθεση αυτής της πρότασης είναι να διορθώσει μία ανακρίβεια στο υπάρχον κείμενο του κανονισμού, που ήδη καλύπτει τη γειτονική Γκουάμ η οποία έχει το ίδιο πολιτικό καθεστώς και παρόμοια δημογραφική ανάπτυξη.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

9.9.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Андрей Ковачев

15.9.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.9.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Frieda Brepoels, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Ernst Strasser, Boris Zala, Ιωάννης Κασουλίδης, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Dominique Vlasto, Νικόλαος Χουντής, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Vergiat


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

5.7.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

8.7.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

9.9.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

2.9.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Γεώργιος Παπανικολάου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Petru Constantin Luhan, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Мария Неделчева

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 3 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου