Postup : 2010/0175(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0295/2010

Předložené texty :

A7-0295/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.20
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0422

ZPRÁVA     ***I
PDF 163kWORD 93k
28. října 2010
PE 448.648v02-00 A7-0295/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu

(KOM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Marek Józef Gróbarczyk

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu

(KOM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0325),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0156/2010),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. září 2010(1),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0295/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní plán týkající se populace platýsů v Baltském moři;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Čl. 2 – 1. věta

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení.

Odůvodnění

Smyslem je zajistit, aby nařízení vstoupilo v platnost do konce roku 2010.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zkušenosti získané v důsledku uplatňování systému řízení výmětů v Baltském moři v rámci modelu pro řízení rybolovu, jakým je celkový přípustný odlov (TAC), ukazují, že tento systém funguje správně a má praktické uplatnění pro jisté druhy ryb. Zpravodaj proto zdůrazňuje význam vložení článku 15a do nařízení 2187/2005

Zpravodaj upozorňuje na to, že druhy představující vedlejší odlov mohou mít nízkou tržní hodnotu, mohou být zcela nevhodné ke konzumaci člověkem nebo je jejich vykládka zakázána zákonem. Je rovněž nutné poznamenat, že tento předpis umožňuje odstraňovat z paluby ulovené, ještě živé platýse bradavičnaté, kteří nemají v období hájení žádnou obchodní hodnotu. Proto tento článek umožňuje poměrně vyvážené využívání živých vodních zdrojů, bez nutnosti snižovat prodejní standardy.

Zpravodaj se domnívá, že pro účinnou prevenci vedlejšího odlovu a omezování výmětů příliš velkého množství nedospělých a podměrečných jedinců cílového nebo necílového druhu je neobyčejně důležité, aby bylo odvětví rybolovu vybízeno k tomu, aby využívalo lovná zařízení, která jsou nejlepší z hlediska selektivity, a neprovádělo výlovy v oblastech s výskytem velkého množství podměrečných ryb a druhů jiných než druh cílový. Je rovněž nezbytné zavést pohyblivá období hájení v závislosti na míře připravenosti ryb ke tření. Upozorňuje, že výzkumy v oblasti selektivity lovných zařízení by měly provádět vědecké instituty společně s rybáři, kteří mají v této oblasti potřebné zkušenosti.

V roce 2011 se bude Evropský parlament ve své práci soustřeďovat hlavně na návrh reformy společné rybářské politiky (SRP), což zahrne také reformu systému řízení výmětů.

Zpravodaj upozorňuje na to, že plán činnosti, jehož cílem je odstranit výměty v Baltském moři, mimo jiné, ve vhodných případech, prostřednictvím úplného zákazu výmětů v rybolovu v Baltském moři, musí vést k vyvážené a efektivnější správě mořských zdrojů. Domnívá se proto, že zavedení úplného zákazu výmětů v případě platýsů bradavičnatých nebo jiných platýsovitých ryb není účelné, jelikož negativně ovlivní jejich stavy.

S ohledem na zajištění stability a předvídatelnosti rybolovu a využívání rybolovných zdrojů ve vymezeném rozsahu vyjadřuje zpravodaj obavu, že zavedení zákazu výmětů může být zneužito k legalizaci masových výlovů podměrečných tresek obecných v Baltském moři v rámci průmyslového rybolovu.

S ohledem na nedostatek důvěryhodných vědeckých údajů umožňujících vyhodnotit vedlejší úlovek tresky obecné v průmyslovém rybolovu považuje za nezbytné, aby byly výlovy řádně dokumentovány a aby byl na lodích, které tento druh rybolovu vykonávají, zaveden úplný monitoring.

Považuje za nezbytné zavést 100% kontrolu průmyslových výlovů prováděnou při vykládkách z hlediska kvality a množství. V opačném případě je fungování ochranné politiky baltských zdrojů nereálné a dlouhodobý plán řízení populací tresky obecné bezúčelný.

Žádá, aby Unie v rámci společné rybářské politiky okamžitě vyřešila otázku průmyslového rybolovu v Baltském moři, s ohledem na to, že tento rybolov je pro ekosystém Baltského moře z ekologické perspektivy nebezpečný, zejména proto, že Baltské moře má status „obzvláště citlivé mořské oblasti“ (PSSA), který mu udělil Výbor pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace. Baltské moře je tedy jedním z nejcennějších a nejcitlivějších mořských ekosystémů na naší planetě.

Vyzývá Komisi, aby společně s vědeckými instituty, ekologickými organizacemi a rybáři prozkoumala nepříznivý vliv průmyslového rybolovu na biologickou různorodost Baltského moře.

Zdůrazňuje, že je svrchovaně nezbytné upustit v Baltském moři od průmyslového rybolovu, který představuje protipól ekonomicky a enviromentálně vyváženého rybolovu zachovávajícího správné rybolovné postupy.

V souvislosti s klimatickými změnami, ke kterým dochází v Baltském moři a které vyvolávají změny v přizpůsobení různých druhů ryb a v konečném důsledku jejich přesun a změnu trdlišť, vyzývá Parlament Komisi, aby provedla revizi chráněných oblastí v Baltském moři.

Ve světle nedostatku věrohodných a aktualizovaných informací ze strany Komise, na jejichž základě jsou některá chráněná území zachována a jiná jsou z ochrany vyňata, je třeba opětovně revidovat rozhodnutí o uzavření podregionů 25, 26 a 28 na jih od 59° 50′ severní šířky pro lov pakambaly velké v období od 1. června do 31. července a zohlednit při tom probíhající klimatické změny, zejména vzhledem k velmi nízkému množství úlovků pakambaly velké. Ve výše uvedených podregionech, v nichž platí ochrana pakambaly velké, bylo podle údajů EUROSTATU z roku 2008 v průběhu celého roku vyloveno pouze cca 100 tun tohoto druhu. Ve zbývajících podregionech, na které se ochrana nevztahuje, bylo v tomto období vyloveno kolem 1000 tun pakambaly velké. Ve světle výše uvedených údajů považuje zpravodaj za nezbytné provést revizi chráněných oblastí.


POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu

Referenční údaje

KOM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD)

Datum predložení EP

22.6.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

6.7.2010

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marek Józef Gróbarczyk

14.7.2010

 

 

Projednání ve výboru

30.8.2010

29.9.2010

 

 

Datum přijetí

26.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Diane Dodds, Raül Romeva i Rueda

Poslední aktualizace: 12. listopadu 2010Právní upozornění