Postup : 2009/0057(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0296/2010

Předložené texty :

A7-0296/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.19
CRE 23/11/2010 - 6.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0421

ZPRÁVA     ***
PDF 254kWORD 322k
28. října 2010
PE 428.287v01-00 A7-0296/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace

(KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Pat the Cope Gallagher

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace

(KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0189),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0010/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. března 2010(1),

–   s ohledem článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0296/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Z hospodářského hlediska je západní populace nejdůležitější populací kranase obecného žijící ve vodách Společenství. Biologické informace o této populaci nejsou dostatečné pro úplné vyhodnocení populace, které by umožnilo stanovit cíl v oblasti úmrtnosti způsobené rybolovem vztažený k maximálnímu udržitelnému výnosu a uvedlo celkový přípustný odlov do souvislosti s vědeckými předpověďmi odlovu. Jako biologický ukazatel vývoje velikosti populace lze nicméně použít index početnosti jiker, který se vypočítává od roku 1977 v rámci tříletých mezinárodních průzkumů.

(2) Biologické informace o západní populaci nejsou dostatečné pro úplné vyhodnocení populace, které by umožnilo stanovit cíl v oblasti úmrtnosti způsobené rybolovem vztažený k maximálnímu udržitelnému výnosu a uvedlo celkový přípustný odlov do souvislosti s vědeckými předpověďmi odlovu. Jako biologický ukazatel vývoje velikosti populace lze nicméně použít index početnosti jiker, který se vypočítává od roku 1977 v rámci tříletých mezinárodních průzkumů.

Odůvodnění

První věta se přesunula do bodu odůvodnění 7a (nový).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Oblasti, pro které se každoročně stanoví omezení celkového odlovu kranase obecného, se neshodujíhranicemi populace kranase obecného.souvislosti se stanovením rybolovných práv na rok 2009 se RadaKomise zavázaly, že provedou reorganizaci těchto oblastí TAC způsobem umožňujícím řádné fungování tohoto plánu.

vypouští se

Odůvodnění

Bod odůvodnění 6 již není relevantní, neboť oblasti TAC byly v rámci stanovení rybolovných práv na rok 2010 přeskupeny, aby se shodovaly s hranicemi západní populace kranase obecného (viz příloha IA nařízení 53/2010 a příloha 1 nařízení 219/2010).

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)hospodářského hlediska je západní populace nejdůležitější populací kranase obecného ve vodách Unie. Je předmětem lovu různých rybolovných loďstev – průmyslových pro účely zpracovánízahraničního obchodudrobných, jejichž cílem je dodávat široké veřejnosti vysoce kvalitní čerstvé ryby.

Odůvodnění

Záměrem je upřesnit různou charakteristiku a zaměření zúčastněných loďstev.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo zajištěno dodržování opatření stanovených tímto nařízením, měla by být přijata zvláštní kontrolní a dohledová opatření nad rámec těch, která jsou stanovena v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku a v nařízení Komise (ES) č. 1542/2007 ze dne 20. prosince 2007 o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného. Tato opatření by měla být zaměřena zvláště proti nesprávnému vykazování oblastí a druhů.

(8) Aby bylo zajištěno dodržování opatření stanovených tímto nařízením, měla by být přijata zvláštní kontrolní a dohledová opatření nad rámec těch, která jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009zavedení kontrolního režimu Společenstvízajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky a v nařízení Komise (ES) č. 1542/2007 ze dne 20. prosince 2007 o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného. Tato opatření by měla být zaměřena zvláště proti nesprávnému vykazování oblastí a druhů.

Odůvodnění

Technická úprava v návaznosti na přijetí nového nařízení o kontrole.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Stanovení a přidělení rybolovných práv a stanovení biologických referenčních hodnot jsou opatření prvořadého významu v rámci společné rybářské politiky, která mají přímý dopad na socioekonomickou situaci rybolovných loďstev členských států. Je vhodné, aby si Rada ve vztahutěmto zvláštním otázkám vyhradila právo na přímý výkon prováděcích pravomocí,

(11) Stanovení a přidělení rybolovných práv v rámci společné rybářské politiky přímý dopad na socioekonomickou situaci rybolovných loďstev členských států,proto je třeba obzvláště zohlednit prodej čerstvých ryb určenýchlidské spotřebě ze strany malých pobřežních loďstev přímo spojenýchoblastmi pobřežního rybolovu, které jsou na něm velmi závislé.

Odůvodnění

Úprava v návaznosti na vstup SFEU v platnost. Nový plán řízení by měl dále řádně zohlednit aktivity malých pobřežních loďstev, které se tradičně specializují na rybolov pro účely spotřeby čerstvých ryb. Je proto důležité, aby nebyly zóny vytvořeny příliš daleko na volném moři.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Biologické referenční hodnotyparametry, které jsou součástí pravidla odlovu, by se měly řídit nejnovějšími vědeckými doporučeními. Komise by měla mít, pokud jdeúpravy určitých biologických referenčních hodnotparametrů začleněných do pravidla odlovu stanovenéhopříloze, pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvyfungování Evropské unie (SFEU), aby mohla rychle reagovat na změny ve vědeckých doporučeních vyplývajícíhlubšího poznání či zdokonalení metod. Je zvláště důležité, aby Komise provádělarámci přípravných prací vhodné konzultace, včetně konzultacíodborníky.

Odůvodnění

Souvislost s pozměňovacími návrhy k článkům 10, 10a, 10b a 10c a v souladu s článkem 290 SFEU (akty v přenesené pravomoci).

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jdepobřežní loďstvo, uplatní se uspořádání zón řízení vyplývajícítohoto plánu způsobem, který zohlední historická práva této části loďstva.

Odůvodnění

Nový plán řízení by měl řádně zohlednit aktivity malých pobřežních loďstev, které se tradičně specializují na rybolov pro účely spotřeby čerstvých ryb. Je proto důležité, aby nebyly zóny vytvořeny příliš daleko na volném moři.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné dosáhnout cíle stanoveného v článku 4, rozhodne Rada každý rok postupem stanoveným v článku 20 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 po konzultaci s VTHVR o TAC pro západní populaci kranase obecného na následující rok.

1. Aby bylo možné dosáhnout cíle stanoveného v článku 4, rozhodne Rada každý rok postupem stanoveným v čl. 43 odst. 3 SFEU po konzultaci s VTHVR o TAC pro západní populaci kranase obecného na následující rok.

Odůvodnění

Úprava v návaznosti na vstup SFEU v platnost.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Oblast TAC pro západní populaci kranase obecného vymezenátomto nařízení se vztahuje na celou zeměpisnou oblast, kterou VTHVR určil jako součást této oblasti.

Odůvodnění

Stanovení TAC náleží Radě, a je proto nevhodné, aby bylo součástí plánu řízení. Pozměňovací návrh vztahující se k čl. 2 odst. 1a (nový) stanovuje zohlednění historických práv.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě, že VTHVR není schopen odhadnout výši výmětů včetně vypuštěných ryb v roce předcházejícím roku, v němž bylo provedeno poslední vědecké vyhodnocení, odečítané množství se rovná nejvyššímu poměrnému množství výmětů včetně vypuštěných ryb, k nimž podle vědeckých odhadů došlo v posledních 15 letech, avšak není nižší než 5 %.

2. V případě, že VTHVR není schopen odhadnout výši výmětů včetně vypuštěných ryb v roce předcházejícím roku, v němž bylo provedeno poslední vědecké vyhodnocení, odečítané množství se rovná průměrnému poměrnému množství výmětů včetně vypuštěných ryb, k nimž podle vědeckých odhadů došlo v posledních 15 letech.

Odůvodnění

Účelem této změny je zajistit spravedlivější metody pro odhad výše výmětů v situaci popsané v článku.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) minimální celkové odstraněné množství, zahrnující odhady výmětů, ve výši 75 000 tun.

d) minimální celkové odstraněné množství, zahrnující odhady výmětů, ve výši mezi 70 00080 000 tun. Minimální celkové odstraněné množství Rada určí při stanovení TACsouladutouto kapitolou.

Odůvodnění

Změna je v souladu s neformálním návrhem belgického předsednictví a má za cíl zavést do způsobu výpočtu celkového odstraněného množství určitou míru flexibility stanovením dolní a horní hranice minimálního celkového odstraněného množství.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1,07 * (75 000 tun + (referenční TAC * váhový faktor) / 2)

1,07 * (minimální celkové odstraněné množství + (referenční TAC * váhový faktor) / 2)

Odůvodnění

V souvislosti s předchozím pozměňovacím návrhem a v souladu s neformálním návrhem belgického předsednictví, jenž si klade za cíl zavést do způsobu výpočtu celkového odstraněného množství určitou míru flexibility stanovením dolní a horní hranice minimálního celkového odstraněného množství.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud byl referenční TAC, který se má použít pro výpočet prvního TAC, stanoven pro jiné oblasti, než jaké jsou uvedenyčlánku 2, referenční TAC se vypočítá se zohledněním stávajících vědeckých doporučenívhodných úrovních odlovů nebopřípadě absence takových doporučení se zohledněním stávajících úrovní odlovů, které se týkají divizí ICES uvedenýchčlánku 2.

vypouští se

Odůvodnění

Již není relevantní (viz odůvodnění vypuštění bodu odůvodnění 6).

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že podle doporučení VTHVR indexy průzkumu jiker definovanéčl. 3 písm. e) nebo jejich váhový faktor podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nebo konstantní faktor podle čl. 7 odst. 1 písm. a) již nejsou vhodnézachování velmi nízkého rizika vyčerpání populacevysokého výnosu, rozhodne Radanových hodnotách těchto parametrů.

V případě, že podle doporučení VTHVR vycházejícíhohlubších znalostípopulaci nebo ze zdokonalené metody vyhodnocení populace je třeba odlišně stanovit nebo vypočítat váhový faktor nebo směrnici odrážející početnost jiker uvedenépříloze, může Komise prostřednictvím aktůpřenesené pravomocisouladučlánkem 10a a s výhradou podmínek uvedenýchčláncích 10b10c přijmout změny přílohyzájmu přizpůsobení těchto parametrů novému vědeckému doporučení.

Odůvodnění

V souladu s článkem 290 SFEU.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci uvedenéčlánku 10 se Komisi svěřuje na dobu tří let od vstupu tohoto nařízeníplatnost. Komise vypracuje zprávuvýkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužujestejně dlouhé období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezrušísouladučlánkem 10b.

 

 

2. Přijetí aktupřenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentuRadě.

 

 

3. Pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanovenýmčláncích 10b10c.

Odůvodnění

V souladu s článkem 290 SFEU.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10b

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Přenesení pravomoci uvedenéčlánku 10 může kdykoli zrušit Evropský parlament nebo Rada.

 

 

2. Orgán, který zahájí interní postupcílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomípřiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgánKomisiuvede možné důvody tohoto zrušení přenesení pravomoci.

 

 

3. Rozhodnutízrušení ukončuje přenesení pravomoci blíže určenédaném rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebopozdějšímu dni, kterýněm je upřesněn. Neovlivní platnost již platných aktůpřenesené pravomoci. Zveřejňuje seÚředním věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

V souladu s článkem 290 SFEU.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Článek 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10c

 

Námitky proti aktůmpřenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktupřenesené pravomoci vznést námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodloužídva měsíce.

 

 

2. Pokud po uplynutí lhůty uvedenéodstavci 1 nevznese Evropský parlament ani Rada námitkuaktupřenesené pravomoci, je aktpřenesené pravomoci zveřejněnÚředním věstníku Evropské unievstupujeplatnostden, který jeněm uveden.

 

Pokud Evropský parlamentRada informují Komisitom, že nehodlají vznést žádné námitky, může být aktpřenesené pravomoci zveřejněnÚředním věstníku Evropské unievstoupitplatnost ještě před uplynutím této lhůty.

 

 

3. Aktpřenesené pravomoci nevstoupíplatnost, pokud proti němu buď Evropský parlament, nebo Rada vznese námitky. Orgán, který vznese námitku, uvede důvody pro vznesení námitkyaktupřenesené pravomoci.

Odůvodnění

V souladu s článkem 290 SFEU.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní povolenírybolovu

Oprávněnírybolovu

Odůvodnění

Úprava terminologie v tomto článku se provádí kvůli souladu s novým nařízením o kontrole.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely lovu západní populace kranase obecného musí mít plavidla zvláštní povolení k rybolovu vydané v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolenírybolovu .

1. Pro účely lovu západní populace kranase obecného musí mít plavidla oprávnění k rybolovu vydané v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (nařízeníkontrole).

 

Odůvodnění

Úprava terminologie v tomto článku se provádí kvůli souladu s novým nařízením o kontrole přijatým Radou dne 20. listopadu 2009.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každému rybářskému plavidlu, které nemá povolení k rybolovu uvedené v odstavci 1, je během rybářského výjezdu, který zahrnuje přítomnost tohoto plavidla v některé z divizí ICES uvedených v článku 2, zakázáno lovit či uchovávat na palubě jakékoli množství kranase obecného.

2. Každému rybářskému plavidlu, které nemá oprávnění k rybolovu uvedené v odstavci 1, je během rybářského výjezdu, který zahrnuje přítomnost tohoto plavidla v některé z divizí ICES uvedených v článku 2, zakázáno lovit či uchovávat na palubě jakékoli množství kranase obecného.

Odůvodnění

Úprava terminologie v tomto článku se provádí kvůli souladu s novým nařízením o kontrole.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Odchylně od odstavce 2 smí velitel rybářského plavidla, které nemá oprávněnírybolovu uvedenéodstavci 1, uchovávat na palubě kranase obecnéhovstoupit do oblasti uvedenéodstavci 2 pod podmínkou, že lovné zařízení je připevněnouskladněnosouladupožadavky stanovenýmiodstavci 47 nařízení (ES) č. 1224/2009,při dodržení podmínek stanovenýchodstavci 2b.

Odůvodnění

Technická změna, která má upřesnit formulaci a zařadit odkaz na ustanovení nového nařízení o kontrole.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Nad rámec požadavků stanovenýchčlánku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009 navíc velitel plavidla uvedenéhoodstavci 3 před tím, než vstoupí do oblasti uvedenéodstavci 2, učiní záznam do svého lodního deníku, kde uvede datumčas ukončení posledního rybolovuplánovaný přístav vykládky. Jestliže se na plavidlo vztahují požadavky článku 15 nařízení (ES) č. 1224/2009, předají se tyto informacesouladuuvedeným článkem. Množství kranase obecného, které je uchováváno na paluběnení zaznamenánolodním deníku, se považuje za ulovenédané oblasti.

Odůvodnění

Technická změna, která má upřesnit formulaci a zařadit odkaz na ustanovení nového nařízení o kontrole.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát sestavuje a uchovává seznam plavidel, jimž bylo vydáno zvláštní povolení uvedené v odstavci 1, a na svých oficiálních internetových stránkách tento seznam zpřístupní Komisi a ostatním členským státům.

3. Každý členský stát sestavuje a uchovává seznam plavidel, jimž bylo vydáno oprávněnírybolovu uvedené v odstavci 1, a na svých oficiálních internetových stránkách tento seznam zpřístupní Komisi a ostatním členským státům. Členský stát umístí tento seznam do zabezpečené části oficiálních webových stránek vytvořenýchsouladučlánkem 114 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odůvodnění

Technická úprava v souvislosti s přijetím nového nařízení o kontrole.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Aniž je dotčena kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1006/2008, odstavce 1 až 4 se vztahují také na rybářská plavidla třetích zemí, která majíúmyslu lovit západní populaci kranase obecného ve vodách Unie.

Odůvodnění

Vyjasnění ustanovení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud jdezápadní populaci kranase obecného, provádějí členské státy správní křížové kontrolykontroly dat stanovenéčlánku 19 nařízení (EHS) č. 2847/93. Zvláštní důraz se při tom klade na možnost vykazování malých pelagických druhů jiných než kranas obecný jako kranase obecného a naopak.

1. Při ověřování údajů týkajících se západní populace kranase obecnéhosouladučlánkem 109 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 se klade zvláštní důraz na možnost vykazování malých pelagických druhů jiných než kranas obecný jako kranase obecného a naopak.

Odůvodnění

Technická úprava v souvislosti s novým nařízením o kontrole.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. U plavidel vybavených systémem sledování plavidel (VMS) členské státy na základě výběru reprezentativních vzorků ověřují pomocí údajů VMS, že informace, které získala střediska pro sledování rybolovu (FMC), odpovídají činnostem zaznamenaným do lodního deníku. Tyto křížové kontroly se zaznamenávajípočítačově čitelné podoběuchovávají po dobu tří let. Zvláštní důraz se klade na jednotnost údajů o oblastech týkajících se činností pozorovaných v oblastech, kde se setkávají hranice populací kranase obecného, konkrétně v divizích ICES VIIIc a IXa, IVa a IVb, VIIe a VIId.

2. Zvláštní důraz se klade také na jednotnost údajů o oblastech týkajících se činností pozorovaných v oblastech, kde se setkávají hranice populací kranase obecného, konkrétně v divizích ICES VIIIc a IXa, IVa a IVb, VIIe a VIId.

Odůvodnění

S výjimkou zvláštních opatření zaměřených na boj proti nesprávnému vykazování oblastí a druhů v rámci tohoto nařízení by kontrolní a dohledová opatření měla být přijímána na základě nového nařízení o kontrole.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát uchovávázejména na svých oficiálních internetových stránkách zveřejňuje kontaktní údaje pro předkládání lodních deníkůprohlášenívykládce.

vypouští se

Odůvodnění

Kontrolní a dohledová opatření by měla být přijímána na základě nového nařízení o kontrole.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Článek 11 se použije ode dne použitelnosti článků 714 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009.

Odůvodnění

Technická změna vyjasňující ustanovení.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh vytyčuje dlouhodobý plán pro západní populaci kranase obecnéholov této populace. Komise stanovila právní nástroj pro řízení populace kranase obecného, přičemž vycházeladostupných referenčních bodů pro zachováníhledisek dlouhodobé udržitelnosti. Cílem tohoto návrhu je zajistit takové využívání živých vodních zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, environmentálnísociální podmínky.

I. Historické souvislosti

Návrh pocházídubna 2009opírá seprováděcí plán přijatý na Světovém summitu OSNudržitelném rozvoji konanémroce 2002Johannesburgu. Komise se zavazuje populace udržet nebo je obnovit na úroveň, která zajistí maximální udržitelný výnos, přičemžvyčerpaných populací by těchto cílů mělo být dosaženo co nejdřívepokud možno nejpozději do roku 2015.

V průběhu reformy společné rybářské politikyroce 2002 byly dohodnuty také víceleté plányplány obnovy.

Návrh Komise odráží vítanou iniciativu zúčastněných stranrámci regionálního poradního sboru pro pelagické populace.

Po vstupu Smlouvyfungování Evropské unie (SFEU)platnost dne 1. prosince 2009 byl tento návrh přeřazenpostupu konzultace do řádného legislativního postupu.

II. Souvislosti návrhu

Hlavními složkami sektoru, na které bude mít víceletý plán dopad, jsou majitelé, provozovateléposádky pelagických rybářských plavidel provozujících rybolovoblasti výskytu západní populace kranase obecného, tj.Severním moři, oblasti západně od Britských ostrovů, západní části Lamanšského průlivu, ve vodách západně od Bretaňského poloostrova,Biskajském zálivu a v oblasti severněseverozápadně od Španělska.

Z hospodářského hlediska je západní populace nejdůležitější populací kranase obecného ve vodách EU.

Biomasu reprodukující se populace nelze změřit, neboť údaje,něž se opírají vědecká doporučení pro danou populaci, nemají odpovídající hodnotu. Od roku 1977 se každé tři roky provádějí mezinárodní průzkumy jiker kranase obecného, které jsou nejdůležitějším informačním zdrojem nezávislým na rybolovu. Výsledné údaje však vědcům, kteří se zabývají rybolovem, dosud neumožnily dospětúplnému vyhodnocení populace. Využitím informacíprůzkumu jikerznalostítom, kolik jiker samice vyprodukujeobdobí tření, jsou vědci nicméně schopni odhadnout relativní množství biomasy reprodukující se populace. Navrhovaný plán řízení tyto problémy řešínově formuluje způsob určení celkového přípustného odlovu,nějž je vysoce pravděpodobné, že zajistí dlouhodobou udržitelnost populace.

Výzkumný projektroku 2004 financovaný Evropským společenstvím, jehož cílem bylo zjištění populace kranase obecného, potvrdil předchozí domněnky, že výskyt populace se týkávodseverního pobřeží Španělska. Na základě tohoto zjištění a s ohledem na řízení této populace bylynařízeníchTAC a o kvótách pro rok 2010 nově definovány oblasti řízení, pro něž mají být stanoveny TAC,to tak, aby se shodovalyhranicemi západní populace kranase obecného (viz příloha IA nařízení Rady 53/2010přílohanařízení Rady 219/2010).

Tento návrh se pokouší vynahradit nedostatek informacípopulaci tím, že pro plavidla provádějící lov kranase obecného stanoví vzorec pro výpočet maximální roční hodnoty celkového přípustného odlovu kranase obecnéhovymezených oblastí. Tento vzorec se opíráaktuálně nejspolehlivější vědeckébiologické ukazatele vývoje velikosti této populace.

Nad rámec opatření obsaženýchnařízení Rady (EHS) č. 2847/93nařízení Komise (ES) č. 1542/2007 Komise navíc stanovila zvláštní kontrolnídohledová opatření zaměřená proti nesprávnému vykazování oblastídruhů. Nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 bylo nyní nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009.

Na závěr má Komiseplánu provádět pravidelná hodnocení tohoto plánupřípadně houpravovat.

III. Posouzení zpravodaje

Zpravodaj návrh Komise celkově podporujeobzvláště by chtěl zdůraznit fungující spolupráci mezi odvětvímvědeckou komunitou,níž vzešel základ, na němž byl plán vypracován. Navzdory tomu, žemnožství biomasy reprodukující se populace kranase obecného máme omezené znalosti, plán seproblémy, které vyvstávajísouvislostiúdajihodnocením, rozumně vyrovnává. Plán nadto odvětví nabízí určitou míru stability, kterásoučasném období finanční nejistoty nabývá na důležitosti.

Komise sepředkládaném znění pokouší dosáhnout určitého pokrokuoblasti víceletých plánůdlouhodobý plán pro kranase obecného může posloužit jako model pro budoucí víceleté plány zabývající se regulací rybolovných práv ve vodách EU.

Zpravodaj nicméněnávrhu nařízení předkládá následující pozměňovací návrhy.

Za prvé se jednázměny, které jsou nezbytné pro přizpůsobení návrhu novému právnímu základu SFEUřádnému legislativnímu postupu (čl. 43 odst. 2 SFEU), neboť tento návrh předložila Komise před vstupem SFEUplatnost a v rámci postupu konzultace. Víceleté plány tvoří základ společné rybářské politikyjsou zásadním nástrojem zachování rybolovných zdrojů. Proto jsou do nich zahrnuta obecná ustanovení nezbytná pro plnění cílů společné rybářské politiky (tedy zajistit takové využívání živých zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, environmentálnísociální podmínky)musí být přijímány řádným legislativním postupem. Čl. 43 odst. 2 je tudíž pro tento návrh Komise vhodnýmdostatečným právním základemRada si pro sebe nemůže vyhrazovat pravomoc upravovat jednostranně parametry definovanénávrhu pro stanovení TAC.

S rozvojem vědeckého poznání by se na hodnoty, podle nichž jsou stanovovány biologické referenční hodnoty, mohla vztahovat novározdílná vědecká doporučení.takové situaci je zřejmé, že plán by měl stanovit možnost úpravy referenčních faktorů. Zpravodaj navrhuje, aby byla Komisi podle článku 290 SFEU svěřena pravomoc upravit jedenprvků vzorce stanovenéhočl. 7 odst. 1 písm. c) a v příloze – váhový faktor nebo směrnici odrážející početnost jiker –cílem přizpůsobit daný parametr novým vědeckým doporučením.

V případě, že VTHVR není schopen odhadnout výši výmětů včetně vypuštěných ryb (ryb vypuštěných do vody, aniž by byly vytaženy na palubu), dále zpravodaj navrhuje metodiku, která je spravedlivější než ta předložená Komisí. Znamenalo by to zohlednit historické údaje týkající se výmětů za posledních 15 let. Již regionální poradní sbor pro pelagické populace upozornil na to, že stanovená minimální míra 5 % seohledem na průměrnou míru výmětů za posledních 15 let jeví jako přehnaně vysoká,to i s přihlédnutímvýjimečně vysoké míře výmětůroku 1996, která dosáhla 4 %. Zpravodaj si zde dokonce klade otázku, zda účelem tohoto návrhu Komise není spíše trestat odvětví za to, že členské státy nebyly schopny poskytnout dostatečné údajevýmětech, než uplatňovat zásadu předběžné opatrnostibiologických podmínkách.

Pokud jdepřístup plavidel lovících kranase obecného do oblasti, zpravodaj se domnívá, že je nezbytné vytvořit pravidlo, které bude flexibilnější než to navržené Komisí. Je nutné zajistit možnost, aby plavidla lovícíjedné oblasti mohla svůj úlovek vyložitpřístavu nacházejícím seoblasti jiné. Zpravodaj by např. rád upozornil na otázku proplouvání oblastmi VIId, IVbcIIIa při plavbě do oblasti IVa (Norsko). Jinak by plavidlo lovícíseverní oblasti bylo nuceno vyložit svůj úlovekpřístavunové severní oblasti,když by bylo mnohem praktičtější jej vyložitpřístavunové západní oblasti. Zpravodaj proto navrhuje systém,němž je velitel rybářského plavidla povinen vést záznamyúlovkumístě vykládkysoučasně zajistit, aby jeho lovné zařízení bylo připevněnouskladněnosouladupravidly týkajícími se zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření.

Zpravodaj dále předkládá několik pozměňovacích návrhů, které mají zajistit, aby obecná kontrolnídohledová opatření byla přijímána na základě nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009zavedení kontrolního režimu Společenstvízajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. Zvláštní opatření zaměřená proti nesprávnému vykazování oblastídruhů by nicméně mohla být zahrnuta do rámce tohoto víceletého plánu.

Většina výše uvedených pozměňovacích návrhů je součástí návrhu postoje Rady, který během španělského předsednictví dne 19. března 2010 odsouhlasila pracovní skupina Radykterý byl zaslán Výboru pro rybolov EP. Mezitím však Rada jednáníEP přerušila kvůli tomu, žení probíhají interní diskuseněkolika právníchpolitických otázkách vznesených některými členskými státy.

Závěrem zpravodajsouladunedávných neformálním návrhem belgického předsednictví podporuje dva pozměňovací návrhy vztahující sečlánku 7, které dávají Radě určitou míru flexibility ve způsobu výpočtu celkového odstraněného množství tím, že stanovují dolníhorní hranici minimálního celkového odstraněného množství. Tyto pozměňovací návrhy mají umožnit kompromisní řešeníposílit konstruktivnípozitivní přístup uplatňovanýpřípadě tohoto legislativního návrhu.

Zpravodaj upřímně doufá, že bude možné tento plán přijmoutzavést co nejdříve,věří, že seblízké budoucnosti podaří dosáhnout dohody, která zajistí, aby opatření plynoucíplnění cílů společné rybářské politiky zůstala ve společné pravomoci spolutvůrců právních předpisů.


POSTUP

Název

Víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace

Referenční údaje

KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD)

Datum předložení EP

21.4.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

14.7.2009

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Pat the Cope Gallagher

1.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

21.7.2009

2.9.2009

1.10.2009

3.11.2009

 

1.12.2009

14.7.2010

30.8.2010

 

Datum přijetí

26.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Diane Dodds, Raül Romeva i Rueda

Datum předložení

28.10.2010

Poslední aktualizace: 12. listopadu 2010Právní upozornění