Postup : 2009/0112(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0299/2010

Předložené texty :

A7-0299/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.18
CRE 23/11/2010 - 6.18
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0420

ZPRÁVA     *
PDF 251kWORD 341k
29. října 2010
PE 429.575v03-00 A7-0299/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace

(KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica

PR COD_1amCom

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace

(KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0399),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7–0157/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

- s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. března 2010(1),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0299/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Sezóna lovu sardele obecné v Biskajském zálivu trvá od 1. července každého roku do 31. června roku následujícího. Za účelem zjednodušení je vhodné stanovit zvláštní opatření stanovující TAC pro každou rybářskou sezónu a rozdělení rybolovných práv mezi členské státy takovým způsobem, který se shoduje s tímto obdobím řízení, a to na základě doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR). To si tudíž vyžaduje postup odlišný od postupu stanovenéhočlánku 20 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002zachováníudržitelném využívání rybolovných zdrojůrámci společné rybářské politiky.

(4) Sezóna lovu sardele obecné v Biskajském zálivu trvá od 1. července každého roku do 31. června roku následujícího. Za účelem zjednodušení je vhodné stanovit zvláštní opatření stanovující TAC pro každou rybářskou sezónu a rozdělení rybolovných práv mezi členské státy takovým způsobem, který se shoduje s tímto obdobím řízení, a to na základě doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR). Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvyfungování Evropské unie musí Rada přijmout opatření ke stanovenípřidělení rybolovných práv.ohledem na specifické aspekty lovu sardele obecnéBiskajském zálivu je vhodné, aby Rada stanovila tato opatření způsobem, který umožňuje, aby se TACkvóty vztahovaly na jednotlivé rybářské sezóny.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Pokud by z takového hodnocení bylo zřejmé, že minimální úroveň biomasy reprodukující se populace nebo úrovně TAC, které jsou stanoveny v plánu, již nejsou vhodné, mělo by být zaručeno upravení plánu. Vzhledemtomu, že stanovenípřidělení rybolovných práv představují opatření, která majírámci společné rybářské politiky prvořadý významkterá mají přímý dopad na sociálně-ekonomickou situaci rybolovných loďstev členských států, je vhodné, aby si Rada ve vztahutěmto specifickým otázkám vyhradila právo přímého výkonu prováděcích pravomocí.

(7) Pokud by z takového hodnocení bylo zřejmé, že minimální úroveň biomasy reprodukující se populace nebo úrovně TAC, které jsou stanoveny v plánu, již nejsou vhodné, mělo by být zaručeno upravení plánu. Komise by proto měla být zmocněnapřijetí aktůpřenesené pravomocisouladučlánkem 290 Smlouvy, pokud jdezměny preventivní úrovně biomasy nebo úrovně celkového povoleného odlovu stanovenépřílozepodle příslušných úrovní biomasy. Zvláště důležité je, aby Komiseprůběhu příprav prováděla příslušné konzultace,tona úrovni odborníků.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Norma odlovu navrženáplánuvymezení TAC se zakládá na odhadech biomasy reprodukující se populace sardele obecné, které se provádějí každoročněkvětnu a v červnu, bezprostředně před obdobím řízení rybářské sezóny trvající od 1. července do 30. června. Zlepší-li se vědecké sledování populace, čímž se umožní dostatečně spolehlivě předpovídat na začátku každého roku objem přírůstku, pak bude možné zlepšit strategii odlovu ryb, která by odůvodňovala přizpůsobení tohoto dlouhodobého plánu pro populaci sardele obecné.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo zajištěno dodržování opatření stanovených tímto nařízením, je nutno zavést kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku. Vzhledem k velkému počtu plavidel o délce méně než 15 metrů, která se podílejí na lovu sardele obecné, je vhodné povinnosti stanovené nařízením Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel, rozšířit na všechna plavidla lovící sardel obecnou.

(8) Aby bylo zajištěno dodržování opatření stanovených tímto nařízením, je nutno zavést kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009zavedení kontrolního režimu Společenstvízajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky,změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008(ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94(ES) č. 1966/2006. Vzhledem k velkému počtu plavidel o délce méně než 15 metrů, která se podílejí na lovu sardele obecné, je vhodné povinnosti stanovené v článku 9 tohoto nařízení a v nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel, rozšířit na všechna plavidla lovící sardel obecnou.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Článek 3 – písm. e)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „stávající biomasou“ se rozumí průměrná velikost biomasy populace sardele obecné během rybářské sezóny.

e) „stávající biomasou“ se rozumí průměrná velikost biomasy populace sardele obecné v období měsíců květnačervna, které bezprostředně předchází rybářské sezóně, pro kterou má být stanoven TAC.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. e a) (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) „systémem sledování populace sardele obecné“ se rozumějí postupy jejího přímého hodnocení, které VTHVR umožňují stanovit hodnotu stávající biomasy populace sardele obecné.současné době tyto postupy zahrnují akustické sledování prováděnékvětnučervnumetodu denní produkce vajíček.

 

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Článek 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokud možno zaručit stabilitu rybolovu a zároveň udržet nízkou míru nebezpečí vyčerpání stavu této populace.

b) pokud možno zaručit dlouhodobou stabilitu rybolovu, která je nezbytným předpoklademzajištění finančníekologické udržitelnosti odvětví rybolovu,zároveň udržet nízkou míru nebezpečí vyčerpání stavu této populace.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud z důvodu nedostatku dostatečně přesnýchreprezentativních informací není VTHVR schopen předložit stanovisko ohledně stávající biomasy, stanoví se celkový přípustný odlov a kvóty takto:

2. Pokud z důvodu chybsystému monitorování nebo nedostatečně přesných nebo nekonzistentních odhadů úrovně stávající biomasy není VTHVR schopen předložit hodnocení ohledně stávající biomasy, stanoví se celkový přípustný odlov a kvóty takto:

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý rok bude Komise informovat dotyčné členské státy o doporučení VTHVR a potvrdí odpovídající celkový přípustný odlov a kvóty v souladu s přílohou I a vztahující se na rybářskou sezónu, která začíná k 1. červenci daného roku, a zveřejní tyto informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a na internetových stránkách Komise.

3. Každý rok bude Komise informovat dotyčné členské státy o doporučení VTHVR a potvrdí odpovídající celkový přípustný odlov a kvóty v souladu s přílohou I a vztahující se na rybářskou sezónu, která začíná k 1. červenci daného roku, a zveřejní tyto informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a na internetových stránkách Komise.případě potřeby oznámí Komise před 1. červencem orientační TAC do té doby, než bude nejvýše do patnácti dnů po zahájení sezóny stanovena konečná výše TAC.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úprava opatření

Přenesení pravomocí

Pokud VTHVR předloží stanovisko, že preventivní úroveň biomasy podle článku 3 nebo úrovně celkového povoleného odlovu stanovené v příloze I podle příslušných úrovní biomasy již neumožňují udržitelné využívání populace sardele obecné, rozhodne Radanových hodnotách těchto úrovní postupem stanovenýmčlánku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Pokud VTHVR předloží stanovisko, že preventivní úroveň biomasy podle článku 3 nebo úrovně celkového povoleného odlovu stanovené v příloze I podle příslušných úrovní biomasy již neumožňují udržitelné využívání populace sardele obecné, může Komise přijmout prostřednictvím aktůpřenesené pravomocisouladučlánkem 6a a s výhradou podmínek stanovenýchčláncích 6b6c nové hodnoty těchto úrovní.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Výkon přenesení pravomoci

 

1. Pravomoci přijímat aktypřenesené pravomoci uvedenéčlánku 6 jsou svěřeny Komisi na dobu 3 let od vstupu tohoto nařízeníplatnost. Komise předloží zprávupřenesených pravomocích nejpozději 6 měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužujestejně dlouhé období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezrušísouladučlánkem 6b.

 

2. Přijetí aktupřenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentuRadě.

 

3. Pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanovenýmčláncích 6b6c.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6b

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedenéčl. 6 kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postupcílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomípřiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgánKomisiuvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno,možné důvody tohoto zrušení.

 

3. Rozhodnutízrušení ukončuje přenesení pravomocí vyjmenovanýchdaném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebopozdějšímu dni, který jeněm upřesněn. Neovlivní platnost již platných aktůpřenesené pravomoci. Bude zveřejněnoÚředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Článek 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6c

 

Námitky proti aktůmpřenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktupřenesené pravomoci vznést námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodloužídva měsíce.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Radatéto lhůtě námitky proti aktupřenesené pravomoci nevznesou, aktpřenesené pravomoci se zveřejníÚředním věstníku Evropské unievstoupíplatnost dnemněm stanoveným.

Aktpřenesené pravomoci může být zveřejněnÚředním věstníku Evropské unievstoupitplatnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlamentRada Komisi informovalysvém záměru námitky nevyslovit.

 

3. Aktpřenesené pravomoci nevstoupíplatnostpřípadě, že proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán vyslovující námitky proti aktupřenesené pravomoci vysvětlí důvody takového jednání.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

vypouští se

Vztahnařízení (ES) č. 847/96

 

Na celkový přípustný odlovkvóty pro každou rybářskou sezónu podle této kapitoly se vztahuje čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996 kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovůkvót.

 

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Vztah vůči nařízení Komise (EHS) č. 2847/93

Vztah vůči nařízení (ES) č. 1224/2009

Kromě kontrolních opatření stanovenýchnařízení (EHS) č. 2847/93 a v kapitolenařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a v prováděcích pravidlech k uvedeným nařízením se použijí kontrolní opatření stanovená v této kapitole.

Kontrolní opatření stanovená v této kapitole se použijí spolukontrolními opatřeními stanovenýminařízení (ES) č. 1224/2009 a v prováděcích pravidlech k uvedenému nařízení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolu s ustanovením čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2371/2002 se povinnosti stanovené nařízením Komise (ES) č. 2244/2003 vztahují od 1. července 2010 i na plavidla uvedená v článku 9, jejichž celková délka nepřesahuje 15 metrů.

Spolu s ustanovením článku 9 nařízení (ES) č. 1224/2002 se povinnosti stanovené nařízením Komise (ES) č. 2244/2003 vztahují i na plavidla uvedená v článku 10 tohoto nařízení, jejichž celková délka nepřesahuje 15 metrů. Ustanovení čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 se nepoužijí.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V souvislosti se sardelí obecnou jsou členské státy povinny provádět správní křížové kontrolyověřování údajů podle článku 19 nařízení (EHS) č. 2847/93. Zvláštní důraz je nutno klást na možnost, že by jako sardel obecná mohly být vykazovány jiné druhy ryb a naopak.

1. Při ověřování údajů týkajících se sardele obecnésouladučl. 109 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 mají orgány členských států, jež odpovídají za sledování rybolovu, klást zvláštní důraz na možnost, že by jako sardel obecná mohly být vykazovány jiné druhy ryb a naopak.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.plavidel vybavených systémem sledování plavidel (VMS) členské státy za použití údajů VMS ověří, že informace získaná středisky pro sledování rybolovu (FMC) odpovídají činnostem zaznamenaným do lodního deníku. Tyto křížové kontroly musí být zaznamenáványpočítačově čitelné podobě po dobu tří let.

vypouští se

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát uchovávána svých úředních internetových stránkách zpřístupňuje kontaktní údaje pro předkládání lodních deníkůprohlášenívykládkách.

vypouští se

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

vypouští se

Vážení sardele obecné

 

Velitel rybářského plavidla je povinen zaručit, aby veškeré množství sardele obecné, které bylo ulovenooblasti vymezenéčlánku 2které je přechováváno na palubě nebo vyloženopřístavu Společenství, bylo před prodejem nebo přepravou na jiné místo zváženo na palubě čipřístavu vykládky. Váhy používané pro vážení musí být schváleny příslušnými orgány členského státu. Číselné údaje, které jsou výsledkem vážení, se použijí pro prohlášení uvedenéčlánku 8 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93.

 

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

vypouští se

Zákaz překládky

 

V oblasti uvedenéčlánku 2 je zakázáno provádět překládku sardele obecné na moři.

 

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Velitel rybářského plavidla Společenství, které má na palubě více než jednu tunu sardele obecné, nebo jeho zástupce je povinen před vplutím do přístavu či do jakéhokoli místa vykládky členského státu informovat příslušné orgány tohoto členského státu nejméně čtyři hodiny před vplutím o:

1. Odchylně od čl. 17 odst. 1čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se lhůta pro podání předběžné informacepřiplutí příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou se plaví, stanoví na jednu hodinu před předpokládaným vplutím do přístavu.

a) názvu přístavu nebo místa vykládky;

 

b) přibližné době připlutí do tohoto přístavu nebo místa vykládky;

 

c)množství všech druhů rybkg živé hmotnosti převyšujících 50 kg přechovávaných na palubě.

 

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členského státu, v němž má být vyložena více než jedna tuna sardele obecné, mohou požadovat, aby vykládka úlovků přechovávaných na palubě nezačala, dokud ji tyto orgány nepovolí.

2. Příslušné orgány členského státu, v němž má být vyložena více než jedna tuna sardele obecné, mohou požadovat, aby vykládka úlovků přechovávaných na palubě nezačala, dokud ji tyto orgány nepovolí. Vykládky by však neměly býtžádném případě odkládány nebo zpožďovány tak, aby byla snížena kvalita nebo prodejní hodnota ryb.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Velitel rybářského plavidla Společenství nebo jeho zástupce hodlající překládat nebo vykládat na moři jakékoli množství ryb přechovávaných na palubě nebo je vykládatpřístavu či místě vykládky třetí země, sdělí příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou se plaví, nejméně 24 hodin před překládkou či vykládkou na moři nebo před vykládkou ve třetí zemi informace uvedenéodstavci 1.

vypouští se

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.případě, že má býtrybářského plavidla Společenství vyložena ve Společenství více než jedna tuna sardele obecné, velitel plavidla zaručí, že takovéto vykládky proběhnou pouzeurčených přístavech.

vypouští se

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí přístavy, v nichž se budou vykládat jakákoli množství sardele obecné přesahující jednu tunu.

2. Státníregionální orgány každého členského státu určí přístavy, v nichž se budou vykládat jakákoli množství sardele obecné přesahující jednu tunu.

Odůvodnění

Je nutné podpořit příslušné regionální správní orgány v jejich práci v oblasti sledování, inspekce a dohledu, neboť tak jsou tyto činnosti ve skutečnosti prováděny.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát je povinen do 15 dnů od vstupu tohoto nařízeníplatnost veřejně zpřístupnit seznam určených přístavůdo 30 poté související postupy inspekcídohledutěchto přístavech včetně podmínek zaznamenávánívykazování množství sardele obecné při každé vykládce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajůúlovcích ryb členských států, představuje povolená odchylka při odhadu množství v kg na palubě % hodnoty v lodním deníku.

Odchylně od čl. 14 odst. 3 nařízení č. 1224/2009 představuje povolená odchylka při odhadu množství v kg na palubě 10 % hodnoty v lodním deníku.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

vypouští se

Přeprava sardele obecné

 

1. Příslušné orgány členského státu mohou požadovat, aby veškeré množství sardele obecné ulovenéoblasti uvedenéčlánku 2, které je poprvé vyloženodaném členském státě, bylo před přepravenímpřístavu první vykládky na jiné místo zváženo za přítomnosti kontrolorů.sardele obecné poprvé vyloženépřístavu určeném podle článku 15, musí být před jejich nabídnutímprvnímu prodejijejich prodejempřítomnosti kontrolorů pověřených členskými státy zváženy reprezentativní vzorky alespoň20 % počtu vykládek. Za tímto účelem dodají členské státy Komisi do jednoho měsíce od vstupu tohoto nařízeníplatnost detailní informacerežimu odběru vzorků, který bude použit.

 

2. Odchylně od článku 13 nařízení (EHS) č. 2847/93 musí být ke všem množstvím sardele obecné přesahujícím 50 kg, která jsou převážena na jiné místo, než je místo první vykládky nebo dovozu, přiložena kopie jednohoprohlášení stanovenýchčl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení, týkajících se množství přepravované sardele obecné. Výjimka stanovenáčl. 13 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení se nepoužije.

 

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státyplavidly, na něž se vztahuje toto nařízení, určísouladupřílohou II vnitrostátní kontrolní akční programyzajistí, aby plány odběru vzorků uvedenéčl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 2847/93 kladly zvláštní důraz na sledování činností takových plavidel.

vypouští se

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státyplavidly, na něž se vztahuje toto nařízení, do 30. září každého roku na svých úředních internetových stránkách Komisiostatním členským státům dotčeným tímto nařízením zpřístupní své vnitrostátní kontrolní akční programy společněprováděcím harmonogramem a s plány odběru vzorků uvedenýmiodstavci 1.

vypouští se

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 19 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise musí Regionálnímu poradnímu sboru pro jihozápadní vodstvo (SWWRAC) zpřístupnit informaceuplatňování vnitrostátních kontrolních akčních programůtaké informacezískaných výsledcích.

Odůvodnění

Tyto informace se týkají poradního sboru SWWRAC a napomohou lepšímu řízení nového plánu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 20

vypouští se

Inspekční standardy

 

Vnitrostátní kontrolní akční programy uvedenéčlánku 21 musí stanovit zvláštní inspekční standardy. Tyto standardy budou pravidelně přehodnocovány po provedení rozboru dosažených výsledků. Inspekční standardy se budou postupně vyvíjet, dokud nebude dosaženo cílových standardů uvedenýchpříloze III.

 

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 21

vypouští se

Zvláštní kontrolníinspekční programy

 

Odchylně od čl. 34c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 může zvláštní kontrolníinspekční program pro populaci sardele obecné trvat déle než tři roky od data, kdy vstoupilplatnost.

 

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21a

Zvláštní kontrolníinspekční program

 

Komise můžesouladučlánkem 95 nařízení (ES) 1224/2009 rozhodnoutprovádění zvláštního kontrolníhoinspekčního programu.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Příloha 1 – odst. 1 – rovnice – řádek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

{g SŜBγ, TAC max} if SŜBγ ≥ Bpa

MIN {g SŜBγ, TAC max} if SŜBγ ≥ Bpa

Odůvodnění

Chybí označení MIN pro vyjádření skutečnosti, že se jedná o minimální hodnotu, pokud jde o SŜB nebo TAC max.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti

Lov sardele obecné v Biskajském zálivu, oblast VIII, je ze sociálně-ekonomického hlediska velmi důležitý. Od roku 2005 je tento lov zastaven, počet plavidel od této doby klesl z 391 na 239 v roce 2009 (198 plavidel lovících vlečnou sítí s průměrně 12 členy posádky a 41 trawlerů s průměrně 6 členy posádky) a tato skutečnost má přímý dopad na více než 2 500 rodin. Toto zastavení lovu způsobilo velké těžkosti dotčeným skupinám (rybářům, výrobcům sítí, konzervárenskému průmyslu). Ztráta příjmu nebyla při pomoci poskytnuté členskými státy nijak kompenzována.

Je také nutno zmínit, že zastavením lovu se intenzita rybolovné činnosti plavidel přesunula na jiné druhy, zejména druhy pelagické (57 %) a na tuňáky (29 %).

2. Vypracování návrhu zprávy

Na návrhu zprávy intenzivně spolupracovali odborníci dotčeného odvětví, rybářská sdružení, příslušné svazy a regionální poradní sbor pro jihozápadní vody (SWWRAC) za přísného dohledu vědeckých pracovníků AZTI, IEO, IFREMER.

K formulaci dlouhodobého plánu řízení (LTMP –Long Term Management Plan) dala podnět Evropská komise v roce 2007 dva roky poté, kdy došlo ke kolapsu rybolovu a rybolovných zásob (které zde doposud nebyly obnoveny). Tento plán je odpovědí na naléhavou nutnost racionalizovat využívání zdrojů, neboť dříve existoval pouze TAC, který byl stanoven na mezní hranici udržitelnosti rybolovných zdrojů.

Jeho zavedení umožní vyjmout řízení stavu populace sardele obecné z politických jednání, která se konají každým rokem v prosinci, a umožní je nasměrovat tak, aby bylo možné plnit dlouhodobé cíle vytčené pro řízení evropských zdrojů a zajistit udržitelnost a maximální ziskovost, jak stanoví nařízení 2371/2002.

Proces tvorby návrhu plánu na řízení populace byl pozitivní: byl transparentní a zahrnoval všechny dotčené strany, umožnil zapojení rybářů a zúčastněných stran (prostřednictvím SWWRAC) společně s vědeckými pracovníky a zástupci Komise v diskusi o nejvhodnějším způsobu využívání zdrojů. Všichni byli vyslyšeni a rozdílné pohledy či postoje byly jasně vysvětleny. Výsledky tohoto interaktivního procesu se odrazily v různých hlediscích, pokud jde o definování norem odlovu, které mají být posuzovány.

3. Obsah návrhuzprávy

Návrh se opírá o rozsáhlé studie Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) v oblasti způsobů využívání rybolovných zdrojů s ohledem na cíle řízení a v souladu se současným vědeckým sledováním zdrojů. V roce 2008 se uskutečnila dvě setkání s cílem vyhodnotit různé možnosti využívání zdrojů, jejichž výsledkem byly dodatečné studie vypracované v roce 2009.

Norma odlovu stanoví TAC (celkový přípustný odlov) pro každý rybářský rok (od června do července následujícího roku) těsně po hodnocení stavu populace podle průzkumů prováděných každoročně v květnu, a tak se tyto informace v maximální míře ihned uplatní.

Zahrnuje možnosti omezení TAC v podobě maximální kvóty (33 000 t) nebo minimální kvóty (7 000 t), které částečně navrhli sami rybáři a které se ukázaly být z hlediska hospodářského výnosu přínosné.

V návrhu zprávy se navrhuje norma odlovu, která maximalizuje množství úlovku, při dodržení zásad obezřetnosti, v souladu s návrhem, který podpořila SWWRAC, s úrovní rizika mírně převyšující 10 %, na rozdíl od návrhu Komise, jenž předpokládá snížení o 25 % ve srovnání s TAC a kvótami uplatňovanými v předchozí sezóně. Ekonomická účinnost normy odlovu navržené ve zprávě se blíží maximálním ekonomickým hodnotám očekávaným pro tento druh rybolovu.

4. Účast odvětví

Sdružení rybářů dotčená lovem sardele obecné v Biskajském zálivu, oblast VIII, regionální poradní sbor a zástupci oceánografických institutů, kteří se podíleli na vypracování návrhu, byli pozváni na schůzi Výboru pro rybolov, jež se uskutečnila 1. října roku. Jednotlivé parlamentní skupiny tak mohly vyslechnout jejich názory a připomínky k návrhu Komise.

Návrh zprávy shrnuje stanoviska odvětví.

5. Články souvisejícíkapitolou 4 – Sledování, inspekcedohled (články 822)

Rada schválila na konci července nařízení, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné. V souladu s předpisy EP bude dokument projednáván na prosincovém zasedání. Dokument obsahuje 25 článků. Kapitola věnovaná sledování, inspekci a dohledu zahrnuje články 8 až 22.

V průběhu přezkumu plánu se zpravodajka dověděla, že Rada pracuje na novém nařízení o kontrole (ke kterému vydal Evropský parlament stanovisko v minulém volebním období), které chce schválit v polovině měsíce října a které se přímým způsobem dotýká článků 8 až 22 plánu pro populaci sardele obecné. Na schůzi, která se uskuteční v listopadu, Výbor pro rybolov projedná plán pro populaci sardele obecné, jehož články již bude pravděpodobně upravovat nové nařízení Rady.

S cílem situaci vysvětlit, zabránit rozporům, poskytnout kompletní informace poslankyním a poslancům a v rámci možností začlenit do tohoto návrhu představu zástupců daného odvětví se uskutečnila schůzka s příslušnými pracovníky Evropské komise. Na základě tohoto setkání může zpravodajka pouze sdělit, že budou dotčeny články 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 a 18. Některé články zůstanou zachovány, jiné budou uvedeny v obecném nařízení o kontrole, které Rada hodlá schválit ještě tento měsíc, a ostatní budou upraveny. Zpravodajka poukazuje na neobvyklost situace, kterou se snažila objasnit. Protože nemá k dispozici žádný dokument Rady, nemůže poskytnout podrobnější informace. Zpravodajka sice nepovažuje tento postup za nejvhodnější, taková je ovšem realita. I přesto však navrhla v návrhu zprávy k těmto článkům pozměňovací návrhy. Může se však stát, že v příhodný čas bude nutné předložit nové pozměňovací návrhy za účelem harmonizace obou textů.


POSTUP

Název

Dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace

Referenční údaje

KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD)

Datum předložení EP

29.7.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

17.9.2009

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

17.9.2009

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

2.9.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Izaskun Bilbao Barandica

1.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

2.9.2009

1.10.2009

3.11.2009

1.12.2009

 

14.7.2010

30.8.2010

 

 

Datum přijetí

26.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

13

9

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Diane Dodds, Raül Romeva i Rueda

Datum předložení

29.10.2010

Poslední aktualizace: 11. listopadu 2010Právní upozornění