Postopek : 2009/0112(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0299/2010

Predložena besedila :

A7-0299/2010

Razprave :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Glasovanja :

PV 23/11/2010 - 6.18
CRE 23/11/2010 - 6.18
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0420

POROČILO     *
PDF 240kWORD 338k
29. oktober 2010
PE 429.575v03-00 A7-0299/2010

o predlogu uredbe Sveta o določitvi dolgoročnega načrta za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

(KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(CNS))

Odbor za ribištvo

Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o določitvi dolgoročnega načrta za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

(KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(CNS))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0399),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0157/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

- ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. marca 2010(1),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0299/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Sezona ribolova na sardona v Biskajskem zalivu traja od 1. julija vsako leto do 30. junija naslednje leto. Zaradi poenostavitve je ustrezno, da se posebni ukrepi za določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC) za posamezno ribolovno sezono ter dodelitev ribolovnih možnosti med države članice določijo na način, ki je v skladu s tem obdobjem upravljanja, ter na podlagi mnenja Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF). Pri tem je treba torej upoštevati postopek, ki je drugačen od postopka iz člena 20 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike.

(4) Sezona ribolova na sardona v Biskajskem zalivu traja od 1. julija vsako leto do 30. junija naslednje leto. Zaradi poenostavitve je ustrezno, da se posebni ukrepi za določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC) za posamezno ribolovno sezono ter dodelitev ribolovnih možnosti med države članice določijo na način, ki je v skladu s tem obdobjem upravljanja, ter na podlagi mnenja Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF). V skladu s členom 43(3) PDEU mora Svet sprejeti ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti. Zaradi posebnosti ribolova na sardona v Biskajskem zalivu je primerno, da Svet te ukrepe določi tako, da TAC in kvote veljajo za ribolovno sezono.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Kadar bi ocena pokazala, da minimalna raven drstitvene biomase ali stopnje TAC, določene v načrtu, niso več ustrezne, je treba zagotoviti prilagoditev načrta. Glede na to, da sta določitev in dodelitev ribolovnih možnosti ukrepa največjega pomena v skupni ribiški politiki ter imata neposreden vpliv na družbeno-gospodarski položaj ribolovnega ladjevja držav članic, je ustrezno, da si Svet pridrži pravico do neposrednega izvajanja pooblastil v zvezi s temi specifičnimi vprašanji.

(7) Kadar bi ocena pokazala, da minimalna raven drstitvene biomase ali stopnje TAC, določene v načrtu, niso več ustrezne, je treba zagotoviti prilagoditev načrta. Zato mora biti Komisija v skladu s členom 290 Pogodbe pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov glede spreminjanja previdnostne ravni biomase ali stopenj TAC, ki so v Prilogi I navedene kot ustrezne posameznim ravnem biomase. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na ravni strokovnjakov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) V načrtu predlagano pravilo o izkoriščanju za določanje celotnega dovoljenega ulova temelji na ocenah drstitvene biomase sardona, pripravljenih vsako leto maja in junija tik pred obdobjem upravljanja za ribolovno sezono od 1. julija do 30. junija. Če bi se izboljšalo znanstveno spremljanje staleža, tako da bi lahko na začetku vsakega leta dovolj zanesljivo napovedali obnovo staleža, bi lahko izboljšali strategijo izkoriščanja za ribištvo, kar bi upravičilo prilagoditev tega dolgoročnega načrta za sardona.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Poleg ukrepov iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike je treba vključiti nadzorne ukrepe, da se zagotovi skladnost z ukrepi iz te uredbe. Ob upoštevanju velikega števila plovil z dolžino manj od 15 metrov, ki izvajajo ribolov na sardona, je ustrezno, da se obveznosti iz Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil razširijo na vsa plovila, ki lovijo sardona.

(8) Poleg ukrepov iz Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 je treba vključiti nadzorne ukrepe, da se zagotovi skladnost z ukrepi iz te uredbe. Ob upoštevanju velikega števila plovil z dolžino manj od 15 metrov, ki izvajajo ribolov na sardona, je ustrezno, da se obveznosti iz člena 9 te uredbe in iz Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil razširijo na vsa plovila, ki lovijo sardona.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „obstoječa biomasa“ pomeni povprečno vrednost biomase staleža sardona v ribolovni sezoni.

(e) „obstoječa biomasa“ pomeni povprečno vrednost biomase staleža sardona glede na obdobje maj–junij neposredno pred začetkom ribolovne sezone, za katero se določa največji dovoljeni ulov.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) „sistem spremljanja za stalež sardona“ pomeni postopke neposrednega ocenjevanja staleža sardona, s katerimi lahko STECF določi raven obstoječe biomase. Ti postopki sedaj obsegajo akustične raziskave maja in junija ter metodo ugotavljanja dnevne proizvodnje iker.

 

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) če je mogoče, zagotoviti stabilnost ribištva in hkrati ohraniti majhno tveganje izčrpanja staleža.

(b) če je mogoče, zagotoviti dolgoročno stabilnost ribištva, kar je osnovni pogoj za zagotavljanje ekonomske in ekološke vzdržnosti sektorja ribištva, in hkrati ohraniti majhno tveganje izčrpanja staleža.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar zaradi pomanjkanja dovolj točnih in reprezentativnih informacij STECF ne more podati mnenja v zvezi z obstoječo biomaso, so TAC in kvote naslednji:

2. Kadar STECF zaradi napake v sistemu spremljanja ali premalo natančnih ali nepovezanih ocen obstoječe ravni biomase ne more podati ocene v zvezi z obstoječo biomaso, so TAC in kvote naslednji:

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija vsako leto obvesti zadevne države članice o mnenju STECF ter v skladu z določbami iz Priloge I potrdi TAC in ustrezne kvote, ki se uporabljajo v ribolovni sezoni, ki se začne 1. julija navedenega leta, ter jih objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije in na spletni strani Komisije.

3. Komisija vsako leto obvesti zadevne države članice o mnenju STECF ter v skladu z določbami iz Priloge I potrdi TAC in ustrezne kvote, ki se uporabljajo v ribolovni sezoni, ki se začne 1. julija navedenega leta, ter jih objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije in na spletni strani Komisije. Komisija pa potrebi pred 1. julijem objavi okvirni TAC, končni TAC pa določi v 15 dneh po začetku sezone.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prilagoditev ukrepov

Prenos pooblastil

Če STECF meni, da previdnostna raven biomase iz člena 3 ali ravni TAC iz Priloge I, ki ustrezajo ustreznim ravnem biomase, niso več primerne za omogočanje trajnostnega izkoriščanja staleža sardona, Svet odloči o novih vrednostih za te ravni v skladu s postopkom iz člena 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Če STECF meni, da previdnostna raven biomase iz člena 3 ali ravni TAC iz Priloge I, ki ustrezajo ustreznim ravnem biomase, niso več primerne za omogočanje trajnostnega izkoriščanja staleža sardona, lahko Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 6a pod pogoji iz členov 6b in 6c sprejme nove vrednosti za te ravni.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Izvajanje pooblastil

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se Komisiji podeli za obdobje treh let po začetku veljavnosti te uredbe. Komisija najpozneje šest mesecev pred koncem triletnega obdobja pripravi poročilo o prenesenih pooblastilih. Prenos pooblastil se samodejno podaljša za enako dolga obdobja, razen če ga Evropski parlament ali Svet ne prekliče v skladu s členom 6b.

 

2. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3. Za pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, preneseno na Komisijo, veljajo pogoji, določeni v členih 6b in 6c.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6b

 

Preklic pooblastila

 

1. Podelitev pooblastil iz člena 6 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta.

 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu prenesenih pooblastil, o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede prenesena pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, ter morebitne razloge za preklic.

 

3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6c

 

Nasprotovanje delegiranim aktom

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko ugovarjata delegiranemu aktu v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

 

2. Če do izteka navedenega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom tega obdobja, če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da mu ne nameravata nasprotovati.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki ugovarja zoper delegirani akt, svojo odločitev utemelji.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

črtano

Povezanost z Uredbo (ES) št. 847/96

 

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto se uporablja za TAC in kvote, ki veljajo za vsako ribolovno sezono v skladu s tem poglavjem.

 

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Povezanost z Uredbo (EGS) št. 2847/93

Povezanost z Uredbo (ES) št. 1224/2009

Nadzorni ukrepi iz tega poglavja se uporabljajo poleg ukrepov iz Uredbe (EGS) št. 2847/93 in poglavja V Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 ter njihovih izvedbenih določb.

Nadzorni ukrepi iz tega poglavja se uporabljajo poleg ukrepov, predpisanih v Uredbi (ES) št. 1224/2009 ter njenih izvedbenih določbah.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg člena 22(1)(b) Uredbe (ES) št. 2371/2002 se od 1. julija 2010 za plovila iz člena 9, katerih skupna dolžina ne presega 15 metrov, uporabljajo tudi obveznosti iz Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003.

Poleg člena 9 Uredbe (ES) št. 1224/2002 se za plovila iz člena 10 te uredbe, katerih skupna dolžina ne presega 15 metrov, uporabljajo tudi obveznosti iz Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003. Člen 9(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 se ne uporablja.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice izvajajo v zvezi s sardonom upravna navzkrižna preverjanja in preverjanje podatkov v skladu s členom 19 Uredbe (EGS) št. 2847/93. Poseben poudarek je na možnosti, da so ulovi vrst, ki niso sardon, sporočani kot ulovi sardona, in obratno.

1. Pri preverjanju podatkov v skladu s členom 109(2) Uredbe (ES) št. 1224/2009 v zvezi s sardonom morajo organi držav članic, pristojni za nadzor ribištva, posebno pozornost posvetiti možnosti, da so ulovi vrst, ki niso sardon, sporočani kot ulovi sardona, in obratno.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice preverijo, ali informacije, prejete na centru za spremljanje ribištva (FMC), ustrezajo dejavnostim, navedenim v ladijskem dnevniku, z uporabo podatkov VMS. Taka navzkrižna preverjanja so v računalniško berljivi obliki zabeležena za obdobje treh let.

črtano

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Vsaka država članica vzdržuje in na svoji uradni spletni strani objavi kontaktne podatke za predložitev ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovarjanju.

črtano

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

črtano

Tehtanje sardona

 

Kapitan ribiškega plovila zagotovi, da se vsaka količina sardona, ulovljenega na območju iz člena 2, obdržanega na krovu ali iztovorjenega v pristanišču Skupnosti, stehta na krovu ali v pristanišču iztovarjanja pred prodajo ali prevozom iz pristanišča. Tehtnice, ki se uporabljajo za tehtanje, odobrijo pristojni nacionalni organi. Masa, ugotovljena pri tehtanju, se uporabi za deklaracijo iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2847/93.

 

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

črtano

Prepoved pretovarjanja

 

Pretovarjanje sardona na morju je prepovedano na območju iz člena 2.

 

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kapitan ribolovnega plovila Skupnosti z več kot eno tono sardona na krovu ali njegov zastopnik pred vsakim vplutjem v pristanišče ali kateri koli kraj iztovarjanja države članice sporoči pristojnim organom te države članice najmanj štiri ure pred takšnim vplutjem:

1. Z odstopanjem od člena 17(1) in člena 18(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 se rok za predhodno obveščanje pristojnih organov države članice zastave določi na eno uro pred predvidenim časom prihoda na mesto iztovarjanja.

(a) ime pristanišča ali kraj iztovarjanja;

 

(b) predvideni čas prihoda v to pristanišče ali kraj iztovarjanja;

 

(c) količine v kg žive mase vseh vrst, ki jih je na krovu več kot 50 kg.

 

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organi države članice, v kateri se namerava iztovoriti več kot ena tona sardona, lahko zahtevajo, da se iztovarjanje ulova, ki je na krovu, ne začne, dokler tega ne dovolijo.

2. Pristojni organi države članice, v kateri se namerava iztovoriti več kot ena tona sardona, lahko zahtevajo, da se iztovarjanje ulova, ki je na krovu, ne začne, dokler tega ne dovolijo. Vendar se iztovarjanje nikakor ne sme preložiti ali zakasniti tako dolgo, da bi se zmanjšala kakovost rib ali njihova prodajna vrednost.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kapitan ribolovnega plovila Skupnosti ali njegov zastopnik, ki želi pretovoriti ali iztovoriti na morju kakršno koli količino, ki je na krovu, ali iztovoriti v pristanišču ali kraju iztovarjanja tretje države, sporoči pristojnim organom države članice zastave najmanj 24 ur pred pretovarjanjem ali iztovarjanjem na morju ali iztovarjanjem v tretji državi informacije iz odstavka 1.

črtano

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar je za iztovor v Skupnosti namenjena več kot ena tona sardona z ribiškega plovila Skupnosti, kapitan plovila zagotovi, da se takšno iztovarjanje opravi samo v določenih pristaniščih.

črtano

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsaka država članica določi pristanišča, kjer se opravlja iztovarjanje več kot ene tone sardona.

2. Državni in regionalni organi posamezne države članice določijo pristanišča, kjer se opravlja iztovarjanje več kot ene tone sardona.

Obrazložitev

Pristojne regionalne uprave je treba vključiti v nadzor, inšpekcije in spremljanje, saj to pravzaprav že počnejo.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Vsaka država članica na svoji uradni spletni strani v roku 15 dni od datuma začetka veljavnosti te uredbe javno objavi seznam določenih pristanišč in v roku 30 dni še s tem povezane postopke inšpekcijskega pregleda in nadzorne postopke za ta pristanišča, vključno s pogoji za evidentiranje in poročanje o količinah sardona pri vsakem iztovoru.

črtano

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic znaša dovoljena meja odstopanja pri oceni količin rib na krovu v kg 5 % količine, ki je evidentirana v ladijskem dnevniku.

Z odstopanjem od člena 14(3) Uredbe (ES) št. 1224/2009, znaša dovoljena meja odstopanja pri oceni količin rib na krovu v kg 10 % količine, ki je evidentirana v ladijskem dnevniku.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18

črtano

Prevoz sardona

 

1. Pristojni organi države članice lahko zahtevajo, da se vsaka količina sardona, ulovljenega na katerem koli območju iz člena 2 in prvič iztovorjenega v tej državi članici, stehta v prisotnosti nadzornikov, preden se ga iz pristanišča prvega iztovarjanja prepelje drugam. V primeru sardona, ki se prvič iztovori v določenem pristanišču iz člena 15, se v prisotnosti nadzornikov, ki jih pooblastijo države članice, stehtajo reprezentativni vzorci, ki predstavljajo vsaj 20 % iztovorjenih količin, preden se jih prvič ponudi v prodajo in proda. V ta namen države članice v enem mesecu od dne začetka veljavnosti te uredbe Komisiji pošljejo podrobnosti o režimu vzorčenja, ki ga bodo uporabljale.

 

2. Z odstopanjem od člena 13 Uredbe (EGS) št. 2847/93 se vsem količinam sardona, ki so večje od 50 kg in se prepeljejo na kraj, ki ni kraj prvega iztovarjanja ali uvoza, priloži kopija ene od deklaracij iz člena 8(1) navedene uredbe, ki se nanaša na prepeljane količine sardona. Izjema iz člena 13(4)(b) navedene uredbe se ne uporablja.

 

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice s plovili, za katera velja ta uredba, opredelijo akcijski program za nacionalni nadzor v skladu s Prilogo II in zagotovijo, da načrti vzorčenja iz člena 6(6) Uredbe (ES) št. 2847/93 poseben poudarek namenijo spremljanju dejavnosti navedenih plovil.

črtano

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice s plovili, za katera velja ta uredba, vsako leto pred 30. septembrom dajo na svoji uradni spletni strani Komisiji in drugim državam članicam, ki jih zadeva ta uredba, na voljo akcijske programe za nacionalni nadzor in časovni načrt za njihovo izvedbo ter tudi načrte vzorčenja iz odstavka 1.

črtano

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Komisija Regionalnemu svetovalnemu svetu za jugozahodne vode posreduje informacije o izvajanju akcijskih programov za nacionalni nadzor ter o dobljenih rezultatih.

Obrazložitev

Regionalni svetovalni svet za jug je pristojen za ta sektor in tako bi se izboljšalo upravljanje novega načrta.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 20

črtano

Referenčna merila za inšpekcijske preglede

 

Akcijski programi za nacionalni nadzor iz člena 21 določijo specifična referenčna merila za inšpekcijske preglede. Ta referenčna merila se redno preverjajo na podlagi analiz doseženih rezultatov. Referenčna merila za inšpekcijske preglede se oblikujejo postopoma, dokler se ne dosežejo ciljna referenčna merila, opredeljena v Prilogi III.

 

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 21

črtano

Posebni programi za nadzor in inšpekcijske preglede

 

Z odstopanjem od člena 34c(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93 lahko posebni program za nadzor in inšpekcijske preglede za stalež sardona traja več kot tri leta od začetka njegove veljavnosti.

 

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 21 a

Posebni program za nadzor in inšpekcijske preglede

 

Komisija se lahko odloči za vzpostavitev posebnega programa za nadzor in inšpekcijske preglede v skladu s členom 95 Uredbe (ES) 1224/2009.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – enačba – tretja vrstica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

{g SŜBγ, TAC max} if SŜBγ ≥ Bpa

MIN {g SŜBγ, TAC max} if SŜBγ ≥ Bpa

Obrazložitev

Dopolnitev z MIN je potrebna, ker pojasnjuje, da gre za nižjo obeh vrednosti, torej SŜB ali TAC max.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

1.        Ozadje

Ribolov na sardona v Biskajskem zalivu na območju VIII ima velik družbenogospodarski pomen. Ker je od leta 2005 zaprt, se je flota zmanjšala s 391 plovil v letu 2005 na 239 v letu 2009 (198 plovil s potegalkami s povprečno 12 člani posadke in 41 plovil z vlečnimi mrežami s povprečno 6 člani posadke), kar neposredno vpliva na več kot 2500 družin. Zaprtje je prizadejalo resno škodo pri skupinah, ki so od te dejavnosti odvisne (ribiči, popravljavci ribiških mrež, konzervna industrija itd.) Izguba dohodka ni bila krita s kompenzacijsko pomočjo, ki bi jo odobrile države članice.

Omeniti je tudi treba, da se je ribolovni napor zaradi zaprtja tega ribolova prenesel na druge vrste, zlasti pelagične (57 %) in tuna (29 %).

2.        Priprava predloga in poročila

Predlog je nastal na osnovi tesnega sodelovanja zaposlenih v prizadetem sektorju, ribiških združenj, ustreznih zvez in regionalnega svetovalnega sveta za jug ter natančnega dela znanstvenikov z inštitutov AZTI, IEO in IFREMER.

Postopek izdelave dolgoročnega načrta upravljanja je Komisija sprožila leta 2007, dve leti po propadu ribištva in staleža (ki si še ni opomogel). Načrt ustreza nujni potrebi po racionalizaciji izkoriščanja tega vira, saj je prej obstajal le nespremenljiv TAC, ki se ni nanašal na stanje staleža.

Z njegovo uvedbo upravljanje sardona ne bo več predmet vsakoletnih decembrskih političnih pogajanj, ampak bo mogoče dosegati dolgoročne cilje pri upravljanju evropskih virov, hkrati pa zagotoviti njihovo trajnost in največji donos, kar je v skladu z Uredbo št. 2371/2002.

Postopek izdelave predlaganega načrta upravljanja je bil uspešen: bil je pregleden in je omogočal široko udeležbo ter sodelovanje med ribiči in zainteresiranimi stranmi (prek Regionalnega svetovalnega sveta za jugozahodne vode), znanstveniki in predstavniki Komisije, ki so razpravljali o najboljšem načinu izkoriščanja tega vira. Vsem se je prisluhnilo in vsi pogledi ali stališča so bili jasno predstavljeni. V tem interaktivnem postopku se je na različne načine obogatila opredelitev pravil o izkoriščanju, ki so se ocenjevala.

3.        Vsebina predloga in poročila

Predlog temelji na obsežnih raziskavah Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) v zvezi z oblikami izkoriščanja vira glede na cilje upravljanja in v skladu s trenutnim znanstvenim spremljanjem vira. Leta 2008 sta bili dve srečanji, namenjeni oceni različnih možnosti izkoriščanja vira, ki sta se uspešno končali z dodatnimi raziskavami v letu 2009.

Pravilo o izkoriščanju določa TAC (ali dovoljeno raven ulova) za vsako leto ribolova (od julija do junija prihodnjega leta), takoj po oceni staleža glede na ribolovno sezono maja vsako leto, torej se informacija uporabi takoj.

Vključuje dejavnike omejitve TAC na najvišjo (33.000 t) ali najnižjo (7000 t) kvoto, ki jo deloma predlagajo sami ribiči in katere prednosti za gospodarsko učinkovitost ribištva so dokazane.

Osnutek poročila uvaja pravilo o izkoriščanju, ki maksimira ulov ob upoštevanju previdnostnega načela, v skladu s predlogom, ki ga podpira Regionalni svetovalni svet za jugozahodne vode in pri katerem raven tveganja nekoliko presega 10 % (v nasprotju s predlogom Komisije, ki določa 25 % zmanjšanje glede na TAC in kvote, ki veljajo za predhodno ribolovno sezono). Gospodarska učinkovitost pravila o izkoriščanju iz poročila je blizu najvišji ravni, ki jo je še mogoče pričakovati pri tem ribolovu.

4.        Udeležba sektorja

Ribiške zveze, ki so vključene v ribolov na sardona v Biskajskem zalivu na območju VIII, regionalni svetovalni svet in predstavniki oceanografskih inštitutov, ki so sodelovali pri izdelavi predloga, so bili povabljeni na sejo Odbora za ribištvo, ki je bila 1. oktobra 2009. Tako so imele različne parlamentarne skupine možnost poslušati njihovo mnenje in pripombe na predlog Komisije.

V predlogu poročila se odražajo mnenja sektorja.

5.        Členi v zvezi s poglavjem IV Spremljanje, inšpekcijski pregledi in nadzor (členi 8 do 22)

Svet je uredbo o dolgoročnem načrtu za sardona odobril konec julija. V skladu s pravili Parlamenta se bo dokument obravnaval na decembrskem plenarnem zasedanju. Dokument vsebuje 25 členov. Poglavje, ki je posvečeno spremljanju, inšpekcijskim pregledom in nadzoru obsega člene 8 do 22.

Pri preučitvi načrta je poročevalka izvedela, da Svet pripravlja novo uredbo o nadzoru (o kateri je Parlament podal svoje mnenje v svoji prejšnji mandatni dobi), ki jo želi odobriti sredi oktobra in ki neposredno vpliva na člene 8 do 22 načrta za ribolov na sardona. Na novembrskem zasedanju bo Odbor za ribištvo razpravljal o načrtu za sardona, katerega členi bodo verjetno z novo uredbo Sveta že spremenjeni.

Da bi razčistila to situacijo, preprečila protislovja, ponudila poslancem popolne informacije ter v to delo v čim večji meri vključila vidike sektorja, se je poročevalka sestala z odgovornimi osebami pri Evropski komisiji. Po tem srečanju lahko poročevalka samo navede, da bodo spremenjeni členi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 in 18. Nekateri se bodo ohranili, drugi bodo preneseni v uredbo o splošnem nazoru, ki jo namerava Svet sprejeti še ta mesec, spet drugi bodo spremenjeni. Poročevalka bi rada opozorila na ta nenavaden položaj, ki ga je poskušala razčistiti. Brez kakršnega koli dokumenta Sveta ne more zagotoviti več informacij. Zdi se, da to ni najprimernejši postopek, vendar je situacija zdaj takšna. Kljub temu je poročevalka predlagala nekaj sprememb besedila členov v tem osnutku poročila. Lahko pa se zgodi, da bo treba zaradi uskladitve obeh besedil v ustreznem trenutku predložiti nove predloge sprememb.


POSTOPEK

Naslov

Dolgoročni načrt za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD)

Datum predložitve EP

29.7.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

17.9.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

17.9.2009

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

2.9.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Izaskun Bilbao Barandica

1.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

2.9.2009

1.10.2009

3.11.2009

1.12.2009

 

14.7.2010

30.8.2010

 

 

Datum sprejetja

26.10.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

13

9

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Diane Dodds, Raül Romeva i Rueda

Datum predložitve

29.10.2010

Zadnja posodobitev: 11. november 2010Pravno obvestilo