Διαδικασία : 2009/0160(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0303/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0303/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/11/2010 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0413

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 130kWORD 57k
9 Νοεμβρίου 2010
PE 438.283v03-00 A7-0303/2010

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης των Φερόων νήσων, με την οποία οι Φερόες νήσοι συνδέονται με το έβδομο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)

(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Herbert Reul

Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης των Φερόων νήσων, με την οποία οι Φερόες νήσοι συνδέονται με το έβδομο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)

(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11365/2010),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας που αφορά τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης των Φερόων νήσων, με την οποία οι Φερόες νήσοι συνδέονται με το έβδομο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (05475/2010),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 186 και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0184/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81, το άρθρο 90, παράγραφος 8 και το άρθρο 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0303/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας;

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Φερόων νήσων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

26.10.2010

Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου