Förfarande : 2009/0160(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0303/2010

Ingivna texter :

A7-0303/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/11/2010 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0413

REKOMMENDATION     ***
PDF 122kWORD 52k
9 november 2010
PE 438.283v03-00 A7-0303/2010

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Färöarnas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete, genom vilket Färöarna associeras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)

(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Herbert Reul

Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Färöarnas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete, genom vilket Färöarna associeras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (20072013)

(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (11365/2010),

–   med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Färöarnas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete, genom vilket Färöarna associeras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007−2013) (05475/2010),

–   med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0184/2010),

–   med beaktande av artiklarna 81, 90.8 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0303/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Färöarna.


ÄRENDETS GÅNG

Förenklat förfarande – beslut

26.10.2010

 

 

 

Senaste uppdatering: 11 november 2010Rättsligt meddelande