Postup : 2010/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0305/2010

Předložené texty :

A7-0305/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0410

ZPRÁVA     ***I
PDF 166kWORD 198k
3. listopadu 2010
PE 448.820v02-00 A7-0305/2010

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu

(KOM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Paolo De Castro

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu

(KOM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0336),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0305/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 182 – odst. 4 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) Německo předloží Komisi každý rok do 30. června zprávu o fungování monopolu a o podpoře poskytnuté v jeho rámci za předcházející rok. Kromě toho každoroční zprávy, které se mají předkládat od roku 2013 do roku 2016, musejí zahrnovat roční plán na následující rok týkající se postupného vyřazování malých lihovarů s paušální platbou, uživatelů lihovarů a ovocných družstevních lihovarů.

e) Německo předloží Komisi každý rok do 30. června zprávu o fungování monopolu a o podpoře poskytnuté v jeho rámci za předcházející rok. Komise předá tuto zprávu Evropskému parlamentuRadě. Kromě toho každoroční zprávy, které se mají předkládat v letech 2013 2016, musejí zahrnovat roční plán na následující rok týkající se postupného vyřazování malých lihovarů s paušální platbou, uživatelů lihovarů a ovocných družstevních lihovarů.

(1)

Stanovisko ze dne 15. září 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj je přijetí předloženého návrhu nakloněn, ovšem domnívá se, že při uplatňování nařízení je zapotřebí zohlednit několik prvků. Je toho názoru, že mělo být prováděno pravidelné hodnocení dopadu a že prodloužení monopolu nemělo přesáhnout rok 2013, tedy termín, kdy vstupuje v platnost nová SZP. Vzhledem k významu zapojení malých lihovarů do monopolu, k nutnosti dosáhnout většího pokroku směrem k tržnímu prostředí a ke skutečnosti, že předložené zprávy neprokazují porušování hospodářské soutěže na jednotném trhu, je však zpravodaj ochoten návrh podpořit.

Představení legislativního návrhu

Na základě čl. 182 odst. 4 jednotného nařízení o společné organizaci trhů a díky výjimce z pravidel státní podpory mohou německé orgány poskytovat státní podporu v rámci německého lihového monopolu pro produkty prodávané po dalším zpracování monopolem, jako je líh zemědělského původu.

Celková přípustná státní podpora je omezena na 110 milionů EUR ročně a většinou je poskytována zemědělcům, kteří dodávají příslušnou surovinu, a lihovarům, jež tuto surovinu zužitkovávají. Ovšem skutečný používaný rozpočet této výše nedosahuje a od roku 2003 jeho objem stále klesá (ze 110 milionů na 80 milionů EUR). Velká část lihovarů navíc už vyvinula úsilí, aby se připravila na vstup na volný trh, a vytvořila za tímto účelem družstva, investovala do zařízení s menší spotřebou energie a ve zvýšené míře prodává líh přímo. Podle současné úpravy by měla platnost odchylky vypršet 31. prosince 2010.

K usnadnění tohoto procesu přizpůsobení a k tomu, aby lihovary dostaly možnost na volném trhu přežít, je ovšem zapotřebí více času. Komise považuje prodloužení o několik let za nutné, aby se dokončil proces rušení monopolu a zastavení poskytování podpory a aby bylo možné monopol definitivně postupně odstranit.

K návrhu Komise je přiložen plán snižování množství lihu produkovaného monopolem až do jeho úplného zrušení, k němuž dojde k 1. lednu 2018. Byly rovněž určeny limity pro celkové využívané částky a připraveny kompenzace za odchod z monopolu. Mimoto byla stanovena povinnost předkládat každoročně Komisi zprávu o postupném rušení monopolu.

Postoj

Zpravodaj návrh podporuje, jelikož zprávy předložené Komisi neprokázaly, že by prostřednictvím monopolu docházelo k porušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Zdůrazňuje navíc, že tato opatření jsou důležitá pro hospodářství ve venkovských oblastech Německa, zejména pro malé lihovary.

Z dosud uskutečněných rozhovorů s Radou vyplynulo, že Rada návrh Komise do značné míry podporuje. Návrh ve svém stanovisku podpořil i Evropský hospodářský a sociální výbor(1).

Přesto se zpravodaj domnívá, že pokud jde o uplatňování nařízení, musí Komise zohlednit několik skutečností.

Především je zapotřebí získat jistotu, že toto prodlužování platnosti zvláštních opatření v rámci jednotného nařízení o společné organizaci trhů zůstane výjimkou a nestane se pravidlem. Dále je nutné opětovně se ujistit o tom, že existence německého lihového monopolu nebude prodlužována více, než bylo navrženo (do roku 2013 pro zemědělské lihovary s celní uzávěrou a do roku 2017 pro malé lihovary s paušální platbou). Delší prodloužení než do roku 2013 by není vhodné, jelikož nová SZP by si s sebou neměla již v začátcích nést problémy z minulosti, ale s ohledem na hospodářské potřeby německého hospodářství ve venkovských oblastech, a to zejména ve spolkových zemích, kde je malých lihovarů velký počet, se zpravodaj rozhodl toto prodloužení podpořit.

Pokud jde o předložení zprávy, zpravodaj lituje toho, že nebylo provedeno pravidelné hodnocení dopadů návrhu, a doufá, že se touto problematikou bude zabývat důkladná studie vlivu tohoto návrhu na vnitřní trh.

Mimoto je nutné, aby byl Parlament o procesu odstraňování monopolu a jakémkoliv dalším vývoji v této oblasti informován. Z tohoto důvodu pokládá za nezbytné, aby byl Parlament informován prostřednictvím pravidelně předkládaných zpráv.

(1)

Stanovisko specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/2010 ze dne…, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu, NAT 478 podpora/lihový monopol.


POSTUP

Název

Podpora poskytovaná v rámci německého lihového monopolu

Referenční údaje

KOM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD)

Datum předložení EP

24.6.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

6.7.2010

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Paolo De Castro

28.6.2010

 

 

Projednání ve výboru

29.9.2010

 

 

 

Datum přijetí

27.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Christophe Béchu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Daciana Octavia Sârbu, Dimitar Stoyanov, Artur Zasada

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Julie Girling, Toine Manders

Datum předložení

3.11.2010

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2010Právní upozornění