Postup : 2008/0142(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0307/2010

Predkladané texty :

A7-0307/2010

Rozpravy :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 19/01/2011 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0007

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 525kWORD 767k
5. novembra 2010
PE 433.081v03-00 A7-0307/2010

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

(11038/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Françoise Grossetête

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

(11038/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11038/2010 – C7-0266/2010),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0414),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0257/2008),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 114 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0307/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Pozícia Rady

Odôvodnenie 3a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a). V tomto všeobecnom rámci si samotné členské štáty ponechávajú zodpovednosť za poskytovanie bezpečnej, kvalitnej, účinnej a kvantitatívne postačujúcej zdravotnej starostlivosti občanom na vlastnom území. Členské štáty nesmú v žiadnom prípade zrušiť svoju zdravotnú starostlivosť z dôvodu jej dostupnosti v iných členských štátoch. Okrem toho ustanovenia tejto smernice umožňujú pacientom vybrať si, kde im bude poskytnutá zdravotná starostlivosť, a výsledkom tejto smernice nesmie byť žiadne podnecovanie pacientov k tomu, aby zdravotnú starostlivosť vyhľadávali v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Pozícia Rady

Odôvodnenie 5a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Táto smernica rešpektuje slobodu každého členského štátu rozhodnúť, aký typ zdravotnej starostlivosti považuje za vhodný, a nedotýka sa jej. Žiadne ustanovenie tejto smernice sa by sa nemalo vykladať spôsobom, ktorý by narúšal základné etické voľby členských štátov.

Všeobecná poznámka tákajúca sa všetkých PDN: Keďže takmer všetky PDN odzrkadľujú (mutatis mutandis) pozíciu EP z prvého čítania (pozri Ú. v. EÚ 184 E, 8.7.2010, s. 368), pod PDN sú vložené odkazy na príslušné odôvodnenia a ustanovenia.

(pozícia EP odôvodnenie 6)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  3

Pozícia Rady

Odôvodnenie 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Niektoré otázky súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, najmä preplatenie nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom má prijímateľ bydlisko, už Súdny dvor riešil. Keďže zdravotná starostlivosť je vyňatá z rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, je dôležité, aby sa tieto otázky riešili formou osobitného právneho nástroja Únie s cieľom dosiahnuť všeobecnejšie a účinnejšie uplatňovanie zásad, ktoré vypracoval Súdny dvor na základe jednotlivých prípadov.

(6) Niektoré otázky súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, najmä preplatenie nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom má prijímateľ bydlisko, už Súdny dvor riešil. Cieľom tejto smernice je dosiahnuť všeobecnejšie a aj účinnejšie uplatňovanie zásad, ktoré vypracoval Súdny dvor na základe jednotlivých prípadov.

1Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006. s. 36.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Pozícia Rady

Odôvodnenie 9

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Táto smernica by sa mala vzťahovať na jednotlivých pacientov, ktorí sa rozhodnú vyhľadať zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je pacient poistený. Ako potvrdil Súdny dvor, ani osobitná povaha zdravotnej starostlivosti, ani spôsob, akým sa organizuje alebo financuje, nevynímajú zdravotnú starostlivosť z oblasti uplatňovania základnej zásady slobody poskytovania služieb. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, sa však môže rozhodnúť obmedziť preplácanie nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť z dôvodov týkajúcich sa kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ak sa to dá opodstatniť osobitnými dôvodmi všeobecného záujmu vo vzťahu k verejnému zdraviu. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže na inom základe tiež prijať ďalšie opatrenia, ak je to opodstatnené vzhľadom na osobitné dôvody všeobecného záujmu. Súdny dvor v skutočnosti rozhodol, že ochrana verejného zdravia patrí medzi osobitné dôvody všeobecného záujmu, ktorými možno oprávniť obmedzenie slobody pohybu, ktorá sa ustanovuje v zmluvách.

(9) Táto smernica by sa mala vzťahovať na všetky druhy zdravotnej starostlivosti. Ako potvrdil Súdny dvor, ani osobitná povaha zdravotnej starostlivosti, ani spôsob, akým sa organizuje alebo financuje, ju nevynímajú z oblasti uplatňovania základnej zásady slobody pohybu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Pozícia Rady

Odôvodnenie 10

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Pojem „osobitné dôvody všeobecného záujmu“, na ktorý sa odkazuje v niektorých ustanoveniach tejto smernice, zaviedol Súdny dvor vo svojej judikatúre v súvislosti s článkami 49 a 56 zmluvy a môže sa ďalej vypracovať. Súdny dvor pri viacerých príležitostiach rozhodol, že vzhľadom na riziko závažného narušenia finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia je možné uznať osobitný dôvod všeobecného záujmu ako taký za odôvodnenú prekážku slobody poskytovania služieb. Súdny dvor rovnako uznal, že na cieľ zachovať dostupnosť vyvážených lekárskych a nemocničných služieb pre všetkých, a to z dôvodov verejného zdravia, sa môže vzťahovať jedna z výnimiek z dôvodu verejného zdravia, ktoré sa ustanovujú v článku 52 zmluvy, pokiaľ to prispieva k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany zdravia. Súdny dvor tiež rozhodol, že toto ustanovenie zmluvy členským štátom umožňuje obmedziť slobodu poskytovania lekárskych a nemocničných služieb, pokiaľ je zachovanie kapacít na poskytovanie ošetrenia alebo lekárskej kompetencie na vnútroštátnom území dôležité z hľadiska verejného zdravia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Pozícia Rady

Odôvodnenie 14a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Ako členské štáty potvrdili v záveroch Rady z 1. – 2. júna 2006, existuje súbor operačných zásad, ktoré sú spoločné pre systémy zdravotníctva v celej EÚ. Tieto operačné zásady sú potrebné na zabezpečenie dôvery pacientov v cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je nutná na dosiahnutie mobility pacientov, ako aj vysokého stupňa ochrany zdravia. Aj napriek týmto spoločným hodnotám sa však akceptuje, že členské štáty z etických dôvodov prijímajú rôzne rozhodnutia, pokiaľ ide o dostupnosť určitých druhov liečby a konkrétnych podmienok prístupu k nim. Touto smernicou nie je dotknutá etická rôznorodosť.

(pozícia EP odôvodnenie 14)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Pozícia Rady

Odôvodnenie 15

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Táto smernica by nemala ovplyvňovať pravidlá členských štátov týkajúce sa predaja liekov a zdravotníckych pomôcok cez internet.

(15) Táto smernica by nemala ovplyvňovať pravidlá členských štátov týkajúce sa predaja liekov a zdravotníckych pomôcok cez internet. Falšované lieky a zdravotnícke pomôcky sú však skutočne vážnym problémom najmä v kontexte cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  8

Pozícia Rady

Odôvodnenie 16a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Dôsledkom transpozície tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov a jej uplatňovania by nemalo byť podnecovanie pacientov k vyhľadávaniu ošetrenia mimo členského štátu, v ktorom sú poistení, proti ich vôli. Bolo by zvlášť nežiaduce, ak by rozhodnutie o podpore pacienta pri hľadaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte vychádzalo z iných ako medicínskych faktorov, napríklad nákladov na ošetrenie.

Odôvodnenie

W przypadku udzielania opieki zdrowotnej, bardzo ważne jest by pacjenci mieli zapewnione jak najbardziej komfortowe warunki. Dlatego pożądane jest leczenie ich blisko miejsca zamieszkania, zorganizowane w sposób dobrze im znany, by porozumiewali się z pracownikami służby zdrowia w swoim ojczystym języku. Zasadniczo, wyjazdy do innego państwa członkowskiego, by się leczyć, są czymś wyjątkowym. Pacjenci decydują się na taki krok, gdy w ich kraju odpowiednio skuteczne leczenie jest niedostępne. Celem nowego motywu (16a) jest zapewnienie, że pacjenci nie będą „wypychani” ze swego państwa członkowskiego ubezpieczenia, co może się zdarzać, wziąwszy pod uwagę, że obecnie systemy opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej usilnie dążą do równowagi finansowej. Istnieje zagrożenie, że niektórzy pracownicy służby zdrowia, świadczeniodawcy czy płatnicy mogliby, szukając oszczędności, próbować kierować pacjentów do innych państw członkowskich, zaniedbując przy tym ich potrzeby zdrowotne. Dyrektywa, której celem jest ochrona praw pacjentów, nie może stwarzać możliwości takiego postępowania. Proponowany motyw (16a) opisuje podobny problem, którego dotyczyła poprawka nr 12, wprowadzająca motyw (13a), przyjęta przez Parlament Europejski w kwietniu 2009 r. Ponieważ Rada jest przeciwna poprawce nr 12, ponieważ odczytuje ją jako sugerującą złą wolę państw członkowskich, konieczne jest skierowanie nowej poprawki, możliwej do przyjęcia przez Radę. Problem „wypychania” pacjentów z ich państw członkowskich jest zbyt istotny, by go całkiem pominąć.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Pozícia Rady

Odôvodnenie 18

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Aby sa pacienti mohli pri výbere cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte rozhodovať na základe dostatočných informácií, mal by členský štát poskytujúci ošetrenie zabezpečiť, aby pacienti z iných členských štátov na požiadanie dostali príslušné informácie o normách v oblasti bezpečnosti a kvality uplatňovaných na jeho území, ako aj o tom, ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti týmto normám podliehajú. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by okrem toho mali pacientom na požiadanie poskytnúť informácie o špecifických aspektoch služieb zdravotnej starostlivosti, ktoré ponúkajú. Táto smernica do tej miery, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti už poskytuje pacientom s bydliskom v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie relevantné informácie o týchto špecifických aspektoch, by nemala ukladať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť poskytovať vyčerpávajúcejšie informácie pacientom z iných členských štátov. Členskému štátu poskytujúcemu ošetrenie by nemalo nič brániť v tom, aby uložil povinnosť poskytovať informácie o špecifických aspektoch ponúkaných služieb zdravotnej starostlivosti aj iným subjektom ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako napr. poskytovateľom poistenia alebo verejným orgánom, ak by to bolo vhodnejšie vzhľadom na organizáciu jeho systému zdravotnej starostlivosti.

(18) Aby sa pacienti mohli pri výbere cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte rozhodovať na základe dostatočných informácií, mali by členské štáty zabezpečiť, aby pacienti z iných členských štátov na požiadanie dostali príslušné informácie o normách v oblasti bezpečnosti a kvality uplatňovaných na jeho území, ako aj o charaktere zdravotnej starostlivosti poskytovanej konkrétnym zdravotníckym zariadením. Tieto informácie by sa tiež mali sprístupniť dostupným spôsobom osobám so zdravotným postihnutím. Mali by byť dostupné okrem iného aj pomocou elektronických prostriedkov. Pokiaľ poskytovateľ zdravotnej starostlivosti už poskytuje pacientom s bydliskom v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie relevantné informácie o týchto špecifických aspektoch, táto smernica by nemala ukladať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť poskytovať vyčerpávajúcejšie informácie pacientom z iných členských štátov. Členskému štátu poskytujúcemu ošetrenie by nemalo nič brániť v tom, aby uložil povinnosť poskytovať informácie o špecifických aspektoch ponúkaných služieb zdravotnej starostlivosti aj iným subjektom ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako napr. poskytovateľom poistenia alebo verejným orgánom, ak by to bolo vhodnejšie vzhľadom na organizáciu jeho systému zdravotnej starostlivosti.

(pozícia EP odôvodnenie 15)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Pozícia Rady

Odôvodnenie 19

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa so všetkými pacientmi zaobchádzalo spravodlivo podľa toho, akú zdravotnú starostlivosť potrebujú, a nie podľa toho, v ktorom členskom štáte sú poistení. Členské štáty by pritom mali rešpektovať zásady voľného pohybu osôb v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, okrem iného aj na základe štátnej príslušnosti, potreby a proporcionality akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. Táto smernica by však poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nemala ukladať povinnosť prijímať na plánované ošetrenie pacientov z iných členských štátov alebo ich uprednostňovať na úkor iných pacientov, napr. predlžovaním obdobia čakania na ošetrenie pre iných pacientov. Prílev pacientov môže vytvoriť dopyt prevyšujúci existujúce kapacity, ktoré v členskom štáte pre daný typ ošetrenia existujú. V takýchto výnimočných prípadoch by si členské štáty mali ponechať možnosť prijať kroky na nápravu tejto situácie z dôvodov súvisiacich s verejným zdravím v súlade s článkami 52 a 62 zmluvy. Toto obmedzenie by sa nemalo dotýkať záväzkov členských štátov vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

(19) Keďže že nie je možné vopred vedieť, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientovi prichádzajúcemu z iného členského štátu alebo pacientovi z jeho vlastného členského štátu, je potrebné, aby požiadavky na zabezpečenie toho, že táto zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať v súlade so spoločnými princípmi a jasnými normami kvality a bezpečnosti, boli uplatniteľné na všetky typy zdravotnej starostlivosti, aby sa tým zabezpečila sloboda poskytovať a využívať cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto smernice. Orgány členských štátov musia rešpektovať spoločné základné hodnoty univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, spravodlivosti a solidarity, ktoré inštitúcie EÚ a všetky členské štáty všeobecne uznávajú ako súbor hodnôt, ktoré sú spoločné pre zdravotnícke systémy v celej Európe. Členské štáty by mali takisto zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty rešpektovali aj v prípade pacientov a občanov z iných členských štátov a aby sa so všetkými pacientmi zaobchádzalo spravodlivo podľa toho, akú zdravotnú starostlivosť potrebujú, a nie podľa toho, v ktorom členskom štáte sú poistení. Členské štáty by pritom mali rešpektovať zásady voľného pohybu osôb v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, okrem iného aj na základe štátnej príslušnosti, a potreby a proporcionality akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. Táto smernica by však poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nemala ukladať povinnosť prijímať na plánované ošetrenie pacientov z iných členských štátov alebo ich uprednostňovať na úkor iných pacientov s podobnými potrebami v súvislosti s ich zdravím, napr. predlžovaním obdobia čakania na ošetrenie pre iných pacientov.

(pozícia EP odôvodnenie 15)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Pozícia Rady

Odôvodnenie 19a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) V každom prípade by žiadne opatrenia, ktoré prijmú členské štáty s cieľom zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s jasnými normami kvality a bezpečnosti, nemali predstavovať nové prekážky vo voľnom pohybe pacientov, služieb a tovaru, napríklad liekov a zdravotníckych pomôcok.

(pozícia EP odôvodnenie 19)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Pozícia Rady

Odôvodnenie 20

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Malo by sa vyvíjať systematické a dlhodobé úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa normy kvality a bezpečnosti sprísňovali v súlade so závermi Rady a zohľadňujúc medzinárodný pokrok v lekárskej vede a všeobecne uznávané osvedčené lekárske postupy.

(20) Malo by sa vyvíjať systematické a dlhodobé úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa normy kvality a bezpečnosti sprísňovali v súlade so závermi Rady a so zreteľom na medzinárodný pokrok v lekárskej vede a všeobecne uznávané osvedčené lekárske postupy, ako aj nové zdravotnícke technológie.

(pozícia EP odôvodnenie 20)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  13

Pozícia Rady

Odôvodnenie 21

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Dôležité je preto zabezpečiť jasné spoločné povinnosti vo vzťahu k ustanoveniu mechanizmov reagujúcich na škody vzniknuté zdravotnou starostlivosťou, aby sa predchádzalo vzniku nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá by bola prekážkou pri prijímaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Systémy na riešenie škôd, ktoré vznikli v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie by sa nemali dotýkať možnosti členských štátov rozšíriť pokrytie svojich domácich systémov na pacientov z ich krajiny, ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť v zahraničí, ak je to pre pacienta vhodnejšie.

(21) Dôležité je preto zabezpečiť jasné spoločné povinnosti vo vzťahu k ustanoveniu mechanizmov reagujúcich na škody vzniknuté zdravotnou starostlivosťou vrátane poskytnutia následnej starostlivosti, aby sa predchádzalo vzniku nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá by bola prekážkou pri využívaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Systémy na riešenie škôd, ktoré vznikli v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie by sa nemali dotýkať možnosti členských štátov rozšíriť pokrytie svojich domácich systémov na pacientov z ich krajiny, ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť v zahraničí, ak je to pre pacienta vhodnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  14

Pozícia Rady

Odôvodnenie 23

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Právo na ochranu osobných údajov je základným právom uznaným v článku 8 Charty základných práv Európskej únie. Zabezpečenie kontinuity cezhraničnej zdravotnej starostlivosti závisí od prenosu osobných údajov týkajúcich sa pacientovho zdravia. Mal by sa umožniť voľný tok osobných údajov z jedného členského štátu do druhého, no zároveň by sa mali chrániť základné práva jednotlivcov. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa ustanovuje právo jednotlivcov na prístup k vlastným osobným údajom týkajúcim sa ich zdravia, napr. údajom v ich zdravotných záznamoch, ktoré obsahujú informácie o diagnóze, výsledkoch vyšetrení, posudkoch ošetrujúcich lekárov a akomkoľvek ošetrení alebo zákrokoch, ktoré boli pacientovi poskytnuté. Tieto ustanovenia by sa uplatňovali v kontexte cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

(23) Právo na ochranu osobných údajov je základným právom uznaným v článku 8 Charty základných práv Európskej únie. Zabezpečenie kontinuity cezhraničnej zdravotnej starostlivosti závisí od prenosu osobných údajov týkajúcich sa pacientovho zdravia. Mal by sa umožniť tok osobných údajov z jedného členského štátu do druhého, no zároveň by sa mali chrániť základné práva jednotlivcov. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa ustanovuje právo jednotlivcov na prístup k vlastným osobným údajom týkajúcim sa ich zdravia, napr. údajom v ich zdravotných záznamoch, ktoré obsahujú informácie o diagnóze, výsledkoch vyšetrení, posudkoch ošetrujúcich lekárov a akomkoľvek ošetrení alebo zákrokoch, ktoré boli pacientovi poskytnuté. Tieto ustanovenia by sa uplatňovali v kontexte cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  15

Pozícia Rady

Odôvodnenie 27

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Je vhodné vyžadovať, aby aj pacienti, ktorí využívajú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, ako sú okolnosti ustanovené v nariadení (ES) č. 883/2004, mohli využívať zásadu voľného pohybu služieb v súlade so zmluvou a s touto smernicou. Pacientom by sa malo zaručiť prevzatie nákladov na túto zdravotnú starostlivosť aspoň na úrovni, aká by sa uplatňovala v prípade, že by sa im rovnaká zdravotná starostlivosť poskytovala v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený. Tým by sa plne rešpektovala zodpovednosť členských štátov za stanovenie rozsahu zdravotného poistenia svojich občanov a zabráni sa významnému vplyvu na financovanie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti.

(27) Je vhodné vyžadovať, aby aj pacienti, ktorí využívajú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, ako sú okolnosti ustanovené v nariadení (ES) č. 883/2004, mohli využívať zásadu voľného pohybu pacientov a tovaru, napríklad liekov a zdravotníckych pomôcok, v súlade so zmluvou a s touto smernicou. Pacientom by sa malo zaručiť prevzatie nákladov na túto zdravotnú starostlivosť a na tovar súvisiaci so zdravotnou starostlivosťou, ktoré poskytol iný členský štát, než je členský štát, v ktorom sú poistení, aspoň na takej úrovni, aká by sa uplatňovala v prípade, že by sa im poskytovala rovnaká alebo rovnako účinná liečba v členskom štáte, v ktorom sú poistení. Tým by sa plne rešpektovala zodpovednosť členských štátov za stanovenie rozsahu zdravotného poistenia svojich občanov a zabráni sa významnému vplyvu na financovanie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Členské štáty však môžu vo svojich vnútroštátnych predpisoch ustanoviť preplácanie nákladov na ošetrenie podľa sadzieb platných v členskom štáte, kde sa ošetrenie poskytuje, ak je to pre pacienta výhodnejšie. Môže to byť najmä v prípade ošetrenia, ktoré sa poskytuje prostredníctvom európskych referenčných sietí.

(pozícia EP odôvodnenie 27)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Pozícia Rady

Odôvodnenie 29

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Ak sú tieto podmienky splnené, pacientom by sa nemali odoprieť práva, z ktorých preňho vyplývajú väčšie výhody, zaručené nariadeniami Únie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Preto sa každému pacientovi, ktorý žiada o povolenie na poskytnutie ošetrenia vhodného pre jeho zdravotný stav v inom členskom štáte, toto povolenie malo udeliť vždy za podmienok ustanovených v nariadeniach Únie, ak dané ošetrenie patrí medzi dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom má pacient bydlisko, a ak sa pacientovi dané ošetrenie nemôže poskytnúť v rámci časovej lehoty, ktorá je lekársky opodstatnená s prihliadnutím na jeho súčasný zdravotný stav a pravdepodobný priebeh ochorenia. Ak však pacient namiesto toho vyslovene požaduje poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe podmienok tejto smernice, dávky ktoré sa uplatňujú na preplatenie nákladov sa obmedzia na dávky, ktoré sa uplatňujú podľa tejto smernice.

(29) Ak sú tieto podmienky splnené, pacientom by sa nemali odoprieť práva, z ktorých preňho vyplývajú väčšie výhody, zaručené nariadeniami Únie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Preto sa každému pacientovi, ktorý žiada o povolenie na poskytnutie ošetrenia vhodného pre jeho zdravotný stav v inom členskom štáte, toto povolenie malo udeliť vždy za podmienok ustanovených v nariadeniach Únie, ak dané ošetrenie patrí medzi dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom má pacient bydlisko, a ak sa pacientovi dané ošetrenie nemôže poskytnúť v rámci časovej lehoty, ktorá je lekársky opodstatnená s prihliadnutím na jeho súčasný zdravotný stav a pravdepodobný priebeh ochorenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Pozícia Rady

Odôvodnenie 29a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(29a) Pacient sa môže rozhodnúť, ktorý mechanizmus mu viac vyhovuje, no vždy, keď je uplatňovanie nariadenia (ES) č. 883/2004 pre pacienta výhodnejšie, nemali by mu byť práva, ktoré mu zaručuje toto nariadenie, odopreté.

(pozícia EP odôvodnenie 29)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Pozícia Rady

Odôvodnenie 30

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Pacienti by v žiadnom prípade nemali čerpať finančné výhody zo zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte a prevzatie nákladov by sa preto malo obmedziť iba na skutočné náklady súvisiace s prijatou zdravotnou starostlivosťou.

(30) Pacienti by v žiadnom prípade nemali čerpať finančné výhody zo zdravotnej starostlivosti alebo zakúpenia tovaru v inom členskom štáte. Prevzatie nákladov by sa preto malo obmedziť iba na skutočné náklady. Členské štáty sa môžu rozhodnúť preplatiť ďalšie súvisiace náklady, napr. terapeutickú liečbu, za predpokladu, že celkové náklady neprekročia sumu preplácanú v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

(pozícia EP odôvodnenie 30)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Pozícia Rady

Odôvodnenie 31

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť nárok na preplatenie nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte, ak sa na takúto zdravotnú starostlivosť nevzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Rovnako by sa touto smernicou nemalo členským štátom brániť v tom, aby rozšírili svoj systém vecných dávok na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte. V tejto smernici by sa malo uznať, že členské štáty si môžu organizovať svoje vlastné systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia takým spôsobom, aby určili nárok na ošetrenie na regionálnej alebo miestnej úrovni.

(31) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť nárok na preplatenie nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte, ak sa na takúto zdravotnú starostlivosť nevzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený, okrem prípadov zriedkavých ochorení. Rovnako by sa touto smernicou nemalo členským štátom brániť v tom, aby rozšírili svoj systém vecných dávok na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte. V tejto smernici by sa malo uznať, že členské štáty si môžu organizovať svoje vlastné systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia takým spôsobom, aby určili nárok na ošetrenie na regionálnej alebo miestnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Pozícia Rady

Odôvodnenie 31a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(31a) Ak existuje niekoľko spôsobov, ktorými sa určitá choroba alebo zranenie môžu liečiť, pacient by mal mať právo na preplatenie nákladov na všetky spôsoby liečby, ktoré medzinárodná lekárska veda dostatočne odskúšala a otestovala, a to dokonca aj v prípade, keď nie sú dostupné v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

(pozícia EP odôvodnenie 32)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  21

Pozícia Rady

Odôvodnenie 32

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) V tejto smernici by sa nemal ustanoviť presun nárokov na sociálne zabezpečenie medzi členskými štátmi alebo iná koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia. Jediným cieľom ustanovení týkajúcich sa predchádzajúceho povolenia a preplatenia nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte by malo byť umožnenie slobody poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom a odstrániť neopodstatnené prekážky pri uplatňovaní tejto základnej slobody v rámci členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Preto by sa v tejto smernici v plnej miere mali rešpektovať rozdiely medzi národnými systémami zdravotnej starostlivosti a zodpovednosť členských štátov za organizáciu a poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti a lekárskej starostlivosti.

(32) V tejto smernici by sa nemal ustanoviť presun nárokov na sociálne zabezpečenie medzi členskými štátmi alebo iná koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia. Jediným cieľom ustanovení týkajúcich sa predchádzajúceho povolenia a preplatenia nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte by malo byť umožnenie slobody poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom a odstrániť neopodstatnené prekážky pri uplatňovaní tejto základnej slobody v rámci členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Preto by sa v tejto smernici v plnej miere mali rešpektovať rozdiely medzi národnými systémami zdravotnej starostlivosti a zodpovednosť členských štátov za organizáciu a poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti a lekárskej starostlivosti.

 

Touto smernicou by sa mali rešpektovať aj rôzne systémy riadenia a špecifické prístupy, ktoré si vybrali členské štáty pri integrácii verejného a súkromného poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Je dôležité dôraznejšie poukázať na dodržiavanie prioritnej úlohy, ktorú v oblasti zdravotnej starostlivosti zohrávajú členské štáty, pričom sa tiež zohľadní, že v článku 168 ods. 7 ZFEÚ sa stanovuje „Pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Zodpovednosť členských štátov zahŕňa správu zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti, ako aj rozdeľovanie zdrojov, ktoré sú im pridelené“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Pozícia Rady

Odôvodnenie 34

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Členské štáty si môžu zachovať všeobecné podmienky, kritéria oprávnenosti a regulačné a administratívne náležitosti týkajúce sa prijímania zdravotnej starostlivosti a preplatenia nákladov na zdravotnú starostlivosť, ako je napr. požiadavka konzultácie so všeobecným lekárom pred konzultáciou s odborníkom alebo pred poskytnutím nemocničnej starostlivosti, ktorá sa má uplatňovať aj v prípade pacientov, ktorí sa uchádzajú o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za predpokladu, že tieto podmienky sú potrebné a primerané cieľu, nie sú svojvoľné alebo diskriminačné. Tento postup môže zahŕňať posúdenie, ktoré vykoná zdravotnícky pracovník alebo administratívny pracovník v oblasti zdravotnej starostlivosti poskytujúci služby zákonnému systému sociálneho zabezpečenia alebo národnému systému zdravotníctva členského štátu, v ktorom je pacient poistený, ako je napr. všeobecný lekár alebo lekár prvého kontaktu, u ktorého je pacient prihlásený, ak je to potrebné na určenie individuálneho nároku pacienta na zdravotnú starostlivosť. Preto je vhodné vyžadovať, aby sa tieto všeobecné podmienky, kritériá a náležitosti uplatňovali objektívne, transparentne a nediskriminačným spôsobom a aby bolo vopred známe, že sa zakladajú hlavne na lekárskom zvážení a nepredstavujú pre pacientov uchádzajúcich sa o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte ďalšie zaťaženie v porovnaní s pacientmi, ktorým sa poskytuje ošetrenie v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, a aby sa tieto rozhodnutia prijímali čo možno najrýchlejšie. Touto požiadavkou by nemali byť dotknuté práva členských štátov stanoviť kritériá alebo podmienky predchádzajúceho povolenia v prípade pacientov, ktorí sa uchádzajú o zdravotnú starostlivosť v ich členskom štáte, v ktorom je pacient poistený. Keďže podmienky, kritériá a náležitosti týkajúce sa nárokov na zdravotnú starostlivosť, ako napr. určenie efektívnosti nákladov konkrétneho ošetrenia, je záležitosťou členského štátu, v ktorom je pacient poistený, nemôžu sa uvedené podmienky, kritériá a náležitosti vyžadovať v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie, keďže by to bolo prekážkou voľného pohybu tovaru, osôb a služieb. Členský štát poskytujúci ošetrenie však môže stanoviť podmienky, kritériá a náležitosti týkajúce sa klinického stavu, ako napr. posúdenie bezpečnostných rizík pre pacienta pri vykonaní konkrétneho postupu v prípade konkrétneho pacienta. Okrem toho uvedené podmienky, kritériá a náležitosti môžu zahŕňať postup na zabezpečenie toho, aby osoba uchádzajúca sa o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte chápala, že na prijímanú zdravotnú starostlivosť sa budú vzťahovať zákony a právne predpisy členského štátu poskytujúceho ošetrenie vrátane noriem kvality a bezpečnosti a iných noriem vyžadovaných týmto členským štátom, a že tejto osobe sa poskytne všetka technická, profesionálna a zdravotnícka podpora potrebná na podložené rozhodnutie o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pokiaľ takýto postup nie je diskriminačný ani nie je prekážkou voľného pohybu tovaru, osôb alebo služieb.

(34) Členské štáty si môžu zachovať všeobecné podmienky, kritéria oprávnenosti a regulačné a administratívne náležitosti týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti a preplatenia nákladov na zdravotnú starostlivosť, ako je napr. požiadavka konzultácie so všeobecným lekárom pred konzultáciou s odborníkom alebo pred poskytnutím nemocničnej starostlivosti, ktorá sa má uplatňovať aj v prípade pacientov, ktorí sa uchádzajú o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za predpokladu, že tieto podmienky sú potrebné a primerané cieľu, nie sú svojvoľné alebo diskriminačné. Tento postup môže zahŕňať posúdenie, ktoré vykoná zdravotnícky pracovník alebo administratívny pracovník v oblasti zdravotnej starostlivosti poskytujúci služby zákonnému systému sociálneho zabezpečenia alebo národnému systému zdravotníctva členského štátu, v ktorom je pacient poistený, ako je napr. všeobecný lekár alebo lekár prvého kontaktu, u ktorého je pacient prihlásený, ak je to potrebné na určenie individuálneho nároku pacienta na zdravotnú starostlivosť. Preto je vhodné vyžadovať, aby sa tieto všeobecné podmienky, kritériá a náležitosti uplatňovali objektívne, transparentne a nediskriminačným spôsobom a aby bolo vopred známe, že sa zakladajú hlavne na lekárskom zvážení a nepredstavujú pre pacientov uchádzajúcich sa o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte ďalšie zaťaženie v porovnaní s pacientmi, ktorým sa poskytuje ošetrenie v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, a aby sa tieto rozhodnutia prijímali čo možno najrýchlejšie. Touto požiadavkou by nemali byť dotknuté práva členských štátov stanoviť kritériá alebo podmienky predchádzajúceho povolenia v prípade pacientov, ktorí sa uchádzajú o zdravotnú starostlivosť v ich členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Pozícia Rady

Odôvodnenie 36

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora môžu členské štáty podmieniť prevzatie nákladov na nemocničnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte zo strany národného systému predchádzajúcim povolením. Súdny dvor uznal, že táto požiadavka je potrebná i rozumná, pretože počet nemocníc, ich geografické rozloženie, spôsob ich organizácie a ich vybavenie, dokonca aj charakter služieb zdravotnej starostlivosti, ktoré dokážu poskytovať, sú záležitosťou, v ktorej musí byť možné uplatniť v záujme splnenia rozličných potrieb plánovanie. Súdny dvor zistil, že cieľom uvedeného plánovania je zabezpečenie dostatočného a stáleho prístupu k vyváženému vysokokvalitnému nemocničnému ošetreniu v dotknutom členskom štáte. Okrem toho pomáha dosiahnuť želanú kontrolu nákladov a zabrániť v čo najväčšej možnej miere akémukoľvek plytvaniu finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi. Podľa Súdneho dvora by takéto plytvanie bolo o to škodlivejšie, že vo všeobecnosti sa uznáva, že v sektore nemocničnej starostlivosti vznikajú značné náklady a že tento sektor musí plniť rastúce potreby, pritom však finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii na zdravotnú starostlivosť, nie sú neobmedzené, nech už by sa uplatňoval akýkoľvek spôsob financovania.

(36) Známe skutočnosti svedčia o tom, že uplatňovanie zásad voľného pohybu v súvislosti s využívaním zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte v rámci krytia zaručeného zákonným systémom zdravotného poistenia členského štátu, v ktorom je pacient poistený, nenaruší systémy zdravotníctva členských štátov ani finančnú udržateľnosť ich systémov sociálneho zabezpečenia. Súdny dvor však konštatoval, že nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho narušenia finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia alebo cieľ udržať vyrovnané lekárske a nemocničné služby prístupné pre všetkých, môžu predstavovať naliehavé dôvody vo všeobecnom záujme, ktorými možno opodstatniť prekážky zásade slobody poskytovať služby. Súdny dvor takisto konštatoval, že počet nemocníc, ich geografické rozloženie, spôsob ich organizácie a ich vybavenie, dokonca aj charakter lekárskych služieb, ktoré sú schopné poskytovať, sú otázkami, pri ktorých musí byť možné uplatniť plánovanie. V tejto smernici by sa mal ustanoviť systém predchádzajúceho povoľovania preberania nákladov na nemocničnú starostlivosť využitú v inom členskom štáte v prípade, že sú splnené tieto podmienky: ak by bola liečba poskytnutá na jeho území, hradila by sa v rámci jeho systému sociálneho zabezpečenia, a následný odliv pacientov v dôsledku vykonávania tejto smernice vážne narúša alebo môže vážne narušiť finančnú rovnováhu systémov sociálneho zabezpečenia a/alebo tento odliv pacientov vážne narúša alebo môže vážne narušiť plánovanie a racionalizáciu v nemocničnom odvetví vykonávané s cieľom zamedziť nadmernej kapacite nemocníc, nerovnováhe v poskytovaní nemocničnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, udržať vyrovnané lekárske a nemocničné služby prístupné pre všetkých alebo udržať liečebnú kapacitu alebo lekárske spôsobilosti na území príslušného členského štátu. Keďže posúdenie presného dosahu očakávaného odlivu pacientov si vyžaduje komplexné predpoklady a výpočty, táto smernica umožňuje zaviesť systém predchádzajúceho povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že možno očakávať vážne narušenie systému sociálneho zabezpečenia. Malo by sa to vzťahovať aj na existujúce systémy predchádzajúceho povolenia, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8.

(pozícia EP odôvodnenie 38)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Pozícia Rady

Odôvodnenie 36a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(36a) Zriedkavé ochorenia spĺňajú podmienku hraničného výskytu menej než piatich postihnutých na 10 tisíc ľudí v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia a všetko sú to závažné a chronické ochorenia, ktoré často ohrozujú život. Pacienti postihnutí zriedkavými ochoreniami sa stretávajú s ťažkosťami pri stanovovaní diagnózy a liečbe, ktorá má zlepšiť kvalitu a zvýšiť dĺžku ich života;

 

_______

Ú. v. ES L18, 22.1.2000, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Pozícia Rady

Odôvodnenie 38

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Vzhľadom na to, že členské štáty zodpovedajú za stanovenie pravidiel, pokiaľ ide o riadenie, požiadavky, normy kvality a bezpečnosti a organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a keďže potreby plánovania sa v jednotlivých členských štátoch líšia, mali by členské štáty rozhodovať o tom, či je potrebné zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania, a ak áno, určujú, pre ktoré typy zdravotnej starostlivosti je predchádzajúce povolenie v kontexte ich systému potrebné v súlade s kritériami, vymedzenými v tejto smernici a vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora. Informácie o tejto zdravotnej starostlivosti by mali byť verejne prístupné.

(38) Vzhľadom na to, že členské štáty zodpovedajú za stanovenie pravidiel, pokiaľ ide o riadenie, požiadavky, normy kvality a bezpečnosti a organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a keďže potreby plánovania sa v jednotlivých členských štátoch líšia, mali by členské štáty rozhodovať o tom, či je potrebné zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania, a ak áno, určujú, pre ktoré typy zdravotnej starostlivosti je predchádzajúce povolenie v kontexte ich systému potrebné v súlade s kritériami vymedzenými v tejto smernici a vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora. Informácie o tejto zdravotnej starostlivosti by mali byť verejne prístupné vopred.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Pozícia Rady

Odôvodnenie 39

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Kritériá súvisiace s udeľovaním predchádzajúceho povolenia by mali byť opodstatnené vzhľadom na osobitné dôvody všeobecného záujmu, na základe ktorých je možné odôvodniť prekážky voľného pohybu zdravotnej starostlivosti. Súdny dvor identifikoval niekoľko možných dôvodov: riziko vážneho narušenia finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, cieľ zachovania rovnováhy lekárskych a nemocničných služieb otvorených pre všetkých z dôvodov verejného zdravia a cieľ zachovania kapacity pre poskytovanie ošetrenia alebo lekárskej spôsobilosti na vnútroštátnom území, nevyhnutné pre verejné zdravie a dokonca prežitie obyvateľstva. Taktiež je pri riadení systému predchádzajúceho povolenia dôležité zohľadniť všeobecnú zásadu zaistenia bezpečnosti pacienta v sektore, ktorý je známy svojou informačnou asymetriou. A naopak, odmietnutie udeliť predchádzajúce povolenie sa nesmie zakladať výlučne na dôvode, že na vnútroštátnom území existuje poradovník, ktorého cieľom je umožniť plánovanie a riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe vopred určených všeobecných klinických priorít, bez toho, aby sa v čase žiadosti o povolenie alebo o jej obnovenie objektívne lekársky neposúdil zdravotný stav pacienta, anamnéza a pravdepodobný vývoj ochorenia, stupeň bolesti, ktorou pacient trpí, alebo povaha jeho zdravotného postihnutia.

(39) Súdny dvor identifikoval niekoľko možných dôvodov: riziko vážneho narušenia finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, cieľ zachovania rovnováhy lekárskych a nemocničných služieb otvorených pre všetkých z dôvodov verejného zdravia a cieľ zachovania kapacity pre poskytovanie ošetrenia alebo lekárskej spôsobilosti na vnútroštátnom území, nevyhnutné pre verejné zdravie a dokonca prežitie obyvateľstva. Taktiež je pri riadení systému predchádzajúceho povolenia dôležité zohľadniť všeobecnú zásadu zaistenia bezpečnosti pacienta v sektore, ktorý je známy svojou informačnou asymetriou. A naopak, odmietnutie udeliť predchádzajúce povolenie sa nemôže zakladať na dôvode, že na vnútroštátnom území existuje poradovník, ktorého cieľom je umožniť plánovanie a riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe vopred určených všeobecných klinických priorít. Predchádzajúce povolenie možno zamietnuť len vtedy, ak pacient nemá nárok na príslušnú liečbu alebo na základe klinického posúdenia, alebo v prípade, ak je verejnosť vystavená vážnemu bezpečnostnému riziku. Rozhodnutie by malo vychádzať z objektívneho posúdenia zdravotného stavu pacienta, anamnézy a pravdepodobného vývoja ochorenia, stupňa bolesti, ktorou pacient trpí, alebo povahy jeho zdravotného postihnutia v čase podania žiadosti o povolenie alebo o jej obnovenie. V prípade zamietnutia by malo byť dostupné odvolacie konanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Pozícia Rady

Odôvodnenie 41

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) V každom prípade, ak by sa členský štát rozhodne zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania v súvislosti s preberaním nákladov na nemocničnú alebo špecializovanú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte v súlade s ustanovením tejto smernice, náklady na takúto starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte by mal takisto preplatiť členský štát, v ktorom je pacient poistený, a to do výšky nákladov, ktoré by sa predpokladali v prípade, že by sa rovnaká starostlivosť poskytla v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Ak sú však splnené podmienky stanovené v nariadení (EHS) č. 1408/71 alebočlánku 20 nariadenia (ES) č. 883/2004, malo by sa povolenie udeliť a mali by sa priznať dávky stanovené v súlade s týmto nariadením, pokiaľ pacient nepožaduje inak. Malo by sa to uplatňovať najmä v prípadoch, keď sa povolenie udelí po administratívnom alebo súdnom preskúmaní žiadosti a ak sa dotknutej osobe poskytlo ošetrenie v inom členskom štáte. V tomto prípade by sa nemali uplatňovať články 7 a 8 tejto smernice. Je to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým bolo predchádzajúce povolenie zamietnuté z dôvodov, ktoré sa neskôr ukázali ako neopodstatnené, majú v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie nárok na plné preplatenie nákladov súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým v inom členskom štáte.

(41) V každom prípade, ak sa členský štát rozhodne zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania v súvislosti s preberaním nákladov na nemocničnú alebo špecializovanú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte v súlade s ustanovením tejto smernice, náklady na takúto starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte by mal takisto preplatiť členský štát, v ktorom je pacient poistený, a to do výšky nákladov, ktoré by sa predpokladali v prípade, že by sa rovnaká alebo rovnako účinná liečba poskytla v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Ak sú však splnené podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 883/2004, malo by sa udeliť povolenie a mali by sa priznať dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. Malo by sa to uplatňovať najmä v prípadoch, keď sa povolenie udelí po administratívnom alebo súdnom preskúmaní žiadosti a ak sa dotknutej osobe poskytlo ošetrenie v inom členskom štáte. V tomto prípade by sa nemali uplatňovať články 7 a 8 tejto smernice. Je to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým bolo predchádzajúce povolenie zamietnuté z dôvodov, ktoré sa neskôr ukázali ako neopodstatnené, majú v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie nárok na plné preplatenie nákladov súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Pozícia Rady

Odôvodnenie 42

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Postupy týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti stanovené v členských štátoch by mali pacientom poskytovať záruku objektívnosti, nediskriminácie a transparentnosti tak, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia vnútroštátnych orgánov sa prijímajú včasne, s náležitou pozornosťou a ohľadom na celkové princípy, ako aj individuálne okolnosti každého prípadu. Uplatňuje sa to aj v prípade skutočného preplatenia nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte po poskytnutí ošetrenia pacientovi.

(42) Postupy týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti stanovené v členských štátoch by mali pacientom poskytovať záruku objektívnosti, nediskriminácie a transparentnosti tak, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia vnútroštátnych orgánov sa prijímajú včasne, s náležitou pozornosťou a ohľadom na celkové princípy, ako aj individuálne okolnosti každého prípadu. Uplatňuje sa to aj v prípade skutočného preplatenia nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte po poskytnutí ošetrenia pacientovi. Je vhodné, aby pacienti za bežných okolností dostali rozhodnutie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti do pätnástich kalendárnych dní. Toto obdobie by sa však malo skrátiť, ak je to odôvodnené naliehavosťou príslušného ošetrenia.

(pozícia EP odôvodnenie 42)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Pozícia Rady

Odôvodnenie 43

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Aby pacienti mohli uplatňovať svoje práva súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou v praxi, potrebujú náležité informácie o všetkých podstatných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Jedným z mechanizmov poskytovania uvedených informácií v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou je určenie národných kontaktných miest v rámci každého členského štátu. Informácie, ktoré by sa pacientom mali poskytovať povinne, by mali byť presne určené, národné kontaktné miesta však môžu dobrovoľne poskytovať viac informácií aj za podpory Európskej komisie. Informácie pre pacientov by národné kontaktné miesta mali poskytovať v každom úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa kontaktné miesto nachádza. Informácie sa môžu, ale nemusia poskytovať aj v inom jazyku.

(43) Aby pacienti mohli uplatňovať svoje práva súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou v praxi, potrebujú náležité informácie o všetkých podstatných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Jedným z mechanizmov poskytovania uvedených informácií v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou je určenie národných kontaktných miest v rámci každého členského štátu. Informácie, ktoré by sa pacientom mali poskytovať povinne, by mali byť presne určené. Národné kontaktné miesta však môžu dobrovoľne poskytovať viac informácií aj za podpory Európskej komisie. Informácie pre pacientov by národné kontaktné miesta mali poskytovať v každom úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa kontaktné miesto nachádza. Informácie sa môžu poskytovať aj v inom jazyku. Všetky informácie by mali byť dostupné okrem iného aj pomocou elektronických prostriedkov. Keďže otázky aspektov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti si budú vyžadovať aj spoluprácu orgánov v rôznych členských štátoch, tieto kontaktné miesta by mali zároveň vytvárať sieť, prostredníctvom ktorej by sa tieto otázky mohli najúčinnejšie riešiť. Tieto kontaktné miesta by mali navzájom spolupracovať a umožniť pacientom rozhodovať sa o otázkach cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na základe dostupných informácií. Mali by takisto poskytovať informácie o dostupných možnostiach v prípade problémov súvisiacich s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, najmä o mimosúdnom urovnávaní cezhraničných sporov. Pri vypracúvaní opatrení na poskytovanie informácii o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti by členské štáty mali posúdiť potrebu poskytovať informácie v prístupných formátoch a zohľadniť potenciálne zdroje dodatočnej pomoci zraniteľným pacientom, zdravotne postihnutým osobám a osobám s komplexnými potrebami.

(pozícia EP odôvodnenie 43)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Pozícia Rady

Odôvodnenie 43a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(43a) Je dôležité, aby pacient vedel vopred, aké predpisy sa budú uplatňovať. Rovnako jasné informácie sú potrebné v prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny. V takýchto prípadoch sa uplatňujú pravidlá vzťahujúce sa na zdravotnú starostlivosť ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, v súlade so všeobecnými princípmi stanovenými v tejto smernici, keďže v súlade s článkom 168 ods. 1 zmluvy sú za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti zodpovedné členské štáty. Pacientovi to pomôže rozhodovať sa na základe dostupných informácií a zamedzí sa tým nepochopeniu a nedorozumeniu. Takisto by sa vytvorila väčšia dôvera medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

(pozícia EP odôvodnenie 44)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Pozícia Rady

Odôvodnenie 44

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Členské štáty by mali rozhodnúť o forme a počte ich národných kontaktných miest. Takéto národné kontaktné miesta sa takisto môžu začleniť do existujúcich informačných stredísk a ich činnosti, alebo sa na nich zakladať za predpokladu, že sa jasne uvedie, že tieto miesta sú aj národnými kontaktnými miestami pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Národné kontaktné miesta by mali mať vhodné vybavenie na poskytovanie informácií o hlavných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Komisia by mala s členskými štátmi spolupracovať s cieľom uľahčiť spoluprácu národných kontaktných miest v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vrátane sprístupnenia príslušných informácií na úrovni Únie. Existencia národných kontaktných miest by nemala členským štátom brániť v tom, aby si zakladali iné prepojené kontaktné miesta na regionálnej alebo miestnej úrovni v závislosti od osobitnej organizácie ich systémov zdravotnej starostlivosti.

(44) Členské štáty by mali rozhodnúť o forme a počte ich národných kontaktných miest. Takéto národné kontaktné miesta sa takisto môžu začleniť do existujúcich informačných stredísk a ich činnosti, alebo sa na nich zakladať za predpokladu, že sa jasne uvedie, že tieto miesta sú aj národnými kontaktnými miestami pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Národné kontaktné miesta by sa mali zriadiť nezávislým, efektívnym a transparentným spôsobom. Národné kontaktné miesta by mali zapájať nezávislé organizácie pacientov, fondov nemocenského poistenia a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Národné kontaktné miesta by mali mať vhodné vybavenie na poskytovanie informácií o hlavných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Komisia by mala s členskými štátmi spolupracovať s cieľom uľahčiť spoluprácu národných kontaktných miest v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vrátane sprístupnenia príslušných informácií na úrovni Únie. Existencia národných kontaktných miest by nemala členským štátom brániť v tom, aby si zakladali iné prepojené kontaktné miesta na regionálnej alebo miestnej úrovni v závislosti od osobitnej organizácie ich systémov zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Pozícia Rady

Odôvodnenie 48

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48) Komisia by mala podporovať neustály rozvoj európskych referenčných sietí medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a centrami odborných znalostí v členských štátoch. Európske referenčné siete môžu zlepšovať prístup k diagnostike a poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom, ktorých stav si vyžaduje určitú koncentráciu zdrojov alebo odborných znalostí, a mohli by takisto byť ústrednými bodmi lekárskej odbornej prípravy a výskumu, šírenia informácií a hodnotenia. Táto smernica by preto mala motivovať členské štáty, aby podporovali neustály rozvoj európskych referenčných sietí. Európske referenčné siete sa zakladajú na dobrovoľnej účasti ich členov, ale Komisia by mala vypracovať kritériá a podmienky, ktoré by tieto siete mali spĺňať, aby mohli dostávať podporu od Komisie.

(48) Komisia by mala podporovať neustály rozvoj európskych referenčných sietí medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a centrami odborných znalostí v členských štátoch. Európske referenčné siete môžu zlepšovať prístup k diagnostike a poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom, ktorých stav si vyžaduje určitú koncentráciu zdrojov alebo odborných znalostí, a mohli by takisto byť ústrednými bodmi lekárskej odbornej prípravy a výskumu, šírenia informácií a hodnotenia, predovšetkým pokiaľ ide o zriedkavé ochorenia. Táto smernica by preto mala motivovať členské štáty, aby posilňovali neustály rozvoj európskych referenčných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Pozícia Rady

Odôvodnenie 49

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Technologický rozvoj pri cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti pomocou informačných a komunikačných technológií môže spôsobiť nejasnosti vo výkone dozornej povinnosti zo strany členských štátov, a tým zamedziť voľnému pohybu zdravotnej starostlivosti, ako aj spôsobiť ďalšie riziká pre ochranu zdravia. V jednotlivých členských štátoch Únie sa používajú veľmi odlišné a nekompatibilné formáty a normy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti s použitím informačných a komunikačných technológií, ktoré takisto vedú k vzniku prekážok pri tejto forme poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a môžu ohrozovať ochranu zdravia. Preto je potrebné, aby sa členské štáty zamerali na interoperabilitu systémov informačných a komunikačných technológií. Inštalácia systémov informačných a komunikačných technológií je však výlučne vo vnútroštátnej právomoci. V tejto smernici sa preto uznáva význam úsilia o zabezpečenie interoperability, ako aj riadne rozdelenie právomocí tým, že sa v nej ustanovuje, aby Komisia a členské štáty pokročili v spolupráci pri vypracúvaní opatrení, ktoré budú patriť medzi nástroje, ktorých použitie si členské štáty môžu v záujme podpory väčšej interoperability zvoliť, ktoré však zároveň v žiadnom prípade nebudú právne záväzné.

(49) Technologický rozvoj pri cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti pomocou informačných a komunikačných technológií môže spôsobiť nejasnosti vo výkone dozornej povinnosti zo strany členských štátov, a tým zamedziť voľnému pohybu zdravotnej starostlivosti, ako aj spôsobiť ďalšie riziká pre ochranu zdravia. V jednotlivých členských štátoch Únie sa používajú veľmi odlišné a nekompatibilné formáty a normy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti s použitím informačných a komunikačných technológií, ktoré takisto vedú k vzniku prekážok pri tejto forme poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a môžu ohrozovať ochranu zdravia. Preto je potrebné prijať konkrétne opatrenia na dosiahnutie interoperability systémov informačných a komunikačných technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti a na podporu prístupu pacientov k elektronickým aplikáciám v oblasti zdravia, ktoré by členské štáty mohli využívať, keď sa ich rozhodnú zaviesť. Tieto opatrenia by mali stanoviť najmä normy a terminológiu potrebné na dosiahnutie interoperability relevantných systémov informačných a komunikačných technológií s cieľom zabezpečiť bezpečné, kvalitné, dostupné a efektívne poskytovanie služieb cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  34

Pozícia Rady

Odôvodnenie 49a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(49a) Interoperabilita elektronickej zdravotnej starostlivosti (e-health) by sa mala realizovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa poskytovania zdravotníckych služieb prijatými s cieľom chrániť pacientov vrátane právnych predpisov o internetových lekárňach a najmä vnútroštátnych zákazov o zasielaní liekov na predpis v súlade s judikatúrou Súdneho dvora a smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.

 

1 Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Pozícia Rady

Odôvodnenie 49b (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(49b) Pravidelné štatistické prehľady a doplnkové údaje o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sú potrebné pre efektívne monitorovanie, plánovanie a riadenie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti, a najmä cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a ich vytváranie by sa malo začleniť v najvyššej možnej miere do rámca existujúcich systémov pre zber údajov, aby sa umožnilo vhodné monitorovanie a plánovanie so zreteľom na cezhraničnú starostlivosť.

(pozícia EP odôvodnenie 52)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Pozícia Rady

Odôvodnenie 50

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Stály pokrok v medicíne a zdravotníckych technológiách so sebou prináša príležitosti, ale aj problémy v systémoch zdravotníctva členských štátov. Spolupráca pri hodnotení nových zdravotníckych technológií môže byť pre členské štáty prospešná prostredníctvom úspor z rozsahu a zabránenia duplicitnému úsiliu, a môže aj poskytnúť lepší dôkazový základ pre optimálne využívanie nových technológií s cieľom zaistiť bezpečnú, vysokokvalitnú a účinnú zdravotnú starostlivosť. Takáto spolupráca si vyžaduje udržateľné štruktúry, ktoré zahŕňajú všetky príslušné orgány členských štátov na základe existujúcich pilotných projektov. Táto smernica by preto mala poskytovať základ pre stálu pomoc zo strany Únie pre takúto spoluprácu.

(50) Stály pokrok v medicíne a zdravotníckych technológiách so sebou prináša príležitosti, ale aj problémy v systémoch zdravotníctva členských štátov. Spolupráca pri hodnotení nových zdravotníckych technológií môže byť pre členské štáty prospešná prostredníctvom úspor z rozsahu a zabránenia duplicitnému úsiliu, a môže aj poskytnúť lepší dôkazový základ pre optimálne využívanie nových technológií s cieľom zaistiť bezpečnú, vysokokvalitnú a účinnú zdravotnú starostlivosť. Hodnotenie zdravotníckych technológií, ako aj možné obmedzenie prístupu k novým technológiám na základe niektorých rozhodnutí administratívnych orgánov však vyvolávajú množstvo zásadných sociálnych otázok, ktoré si vyžadujú účasť širokej skupiny zúčastnených strán a zavedenie životaschopného modelu riadenia. Preto musia byť do spolupráce zapojené nielen príslušné orgány všetkých členských štátov, ale aj všetky príslušné zúčastnené strany vrátane zdravotníckych pracovníkov, zástupcov pacientov a výrobcov. Táto spolupráca musí byť navyše založená na životaschopných zásadách riadenia, ako je transparentnosť, otvorenosť, objektívnosť a nestrannosť postupov.

(pozícia EP odôvodnenie 53)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Pozícia Rady

Článok 1 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V tejto smernici sa ustanovujú pravidlá na uľahčenie prístupu k bezpečnej a vysokokvalitnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a podporuje sa spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi členskými štátmi pri plnom dodržiavaní vnútroštátnych právomocí, pokiaľ ide o organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

1. V tejto smernici sa ustanovujú pravidlá na uľahčenie prístupu k bezpečnej a vysokokvalitnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a podporuje sa spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi členskými štátmi pri plnom dodržiavaní vnútroštátnych právomocí, pokiaľ ide o organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej cieľom je doplnenie platného rámca pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (nariadenie č. 883/2004) v záujme uplatňovania práv pacientov. Touto smernicou sa zavádza všeobecný rámec pre práva pacientov v oblasti cezhraničnej mobility. Členské štáty pri uplatňovaní tejto smernice zohľadňujú zásady spravodlivosti.

Odôvodnenie

S cieľom posilniť práva pacientov v cezhraničnej mobilite by mal byť použitý a doplnený už existujúci rámec koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia – nariadenie č. 883/2004/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Pozícia Rady

Článok 1 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Navrhovaná smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom bez ohľadu na jej organizáciu, spôsob poskytovania alebo financovania.

2. Navrhovaná smernica sa vzťahuje na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pacientom bez ohľadu na jej organizáciu, spôsob poskytovania alebo financovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Pozícia Rady

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) prideľovanie orgánov a prístup k orgánom na účely ich transplantácie;

(b) transplantácia orgánov;

Odôvodnenie

Celkový proces transplantácie orgánov je úplne závislý od dostupnosti daných orgánov v každom členskom štáte. Zahrnutie transplantácie orgánov do rozsahu pôsobnosti tejto smernice by viedlo k veľkým presunom pacientov z krajín s nízkym počtom darcov do krajín s vysokým počtom darcov a možným rozporom medzi pacientmi so život ohrozujúcimi ochoreniami, ktorí čakajú na transplantáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Pozícia Rady

Článok 1 – odsek 3 – písmeno ca (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) predaj liekov a lekárskych pomôcok na internete.

Odôvodnenie

V záujme právnej istoty sa vložením tohto návrhu do legislatívneho textu začleňuje rovnaké stanovisko Rady a Parlamentu, podľa ktorého by predaj liekov a lekárskych pomôcok na internete nemal patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Pozícia Rady

Článok 4 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Cezhraničná zdravotná starostlivosť sa poskytuje v súlade s právnymi predpismi členského štátu poskytujúceho ošetrenie a s normami a usmerneniami pre kvalitu a bezpečnosť ustanovenými týmto členským štátom.

1. Členský štát, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, je zodpovedný za organizáciu a poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pričom zohľadňuje zásadu všeobecnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, spravodlivosti a solidarity. Definuje jasné kvalitatívne normy pre zdravotnú starostlivosť na svojom území, zabezpečuje súlad s existujúcimi právnymi predpismi Únie o bezpečnostných normách a zabezpečuje, že:

 

(a) cezhraničná zdravotná starostlivosť sa poskytuje v súlade s právnymi predpismi členského štátu poskytujúceho ošetrenie;

 

(b) cezhraničná zdravotná starostlivosť sa poskytuje v súlade s normami a usmerneniami pre kvalitu vymedzenými členským štátom poskytujúcim ošetrenie;

 

(c) cezhraničná zdravotná starostlivosť nepovedie k tomu, aby boli pacienti proti svojej vôli nabádaní využívať zdravotnú starostlivosť mimo členského štátu, v ktorom sú poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Pozícia Rady

Článok 4 – odsek 2 – písmená a až f

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) aby sa pacientom na ich žiadosť poskytovali relevantné informácie o normách a usmerneniach uvedených v odseku 1 vrátane ustanovení o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a posúdení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a informácie o tom, na ktorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa tieto normy a usmernenia vzťahujú;

(a) aby národné kontaktné miesta pacientom na ich žiadosť poskytovali relevantné informácie o normách a usmerneniach uvedených v odseku 1 písm. b) vrátane ustanovení o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a posúdení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a informácie o tom, na ktorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa tieto normy a usmernenia vzťahujú, ako aj jasné informácie o nákladoch v súlade s článkom 7 ods. 6, o dostupnosti osobám so zdravotným postihnutím a o oprávnenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo o stave a čísle ich registrácie a o prípadných obmedzeniach týkajúcich sa ich praxe;

(b) aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti jednotlivým pacientom poskytovali relevantné informácie o dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie, jasné faktúry a jasné informácie o cenách, ako aj o oprávnenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo stave ich registrácie, ich poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany v súvislosti so zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí majú bydlisko v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie, už poskytli relevantné informácie o týchto otázkach, neukladá sa touto smernicou poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť, aby pacientom z iných členských štátov poskytovali informácie v širšom rozsahu;

(b) aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovali všetky relevantné informácie, čím sa umožní, že pacienti sa budú rozhodovať na základe nich, vrátane informácií o alternatívach a o dostupnosti, jasné faktúry a jasné informácie o cenách, ako aj o poistnom krytí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany v súvislosti so zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí majú bydlisko v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie, už poskytli relevantné informácie o týchto otázkach, neukladá sa touto smernicou poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť, aby pacientom z iných členských štátov poskytovali informácie v širšom rozsahu;

 

(ba) aby informácie, na ktoré sa odkazuje v bodoch a) a b), boli okrem iného široko dostupné v elektronickej podobe a tieto informácie boli prístupné aj v podobe prispôsobenej osobám so zdravotným postihnutím.

(c) aby existovali postupy podávania sťažností a mechanizmy, prostredníctvom ktorých môžu pacienti žiadať nápravu v súlade s právnymi predpismi členského štátu poskytujúceho ošetrenie, ak utrpeli škodu pri prijímaní zdravotnej starostlivosti;

(c) aby existovali transparentné postupy podávania sťažností a zavedené mechanizmy, prostredníctvom ktorých môžu pacienti žiadať nápravu a kompenzácie v súlade s právnymi predpismi členského štátu poskytujúceho ošetrenie, ak utrpeli škodu pri využívaní zdravotnej starostlivosti;

(d) aby sa pre ošetrenie poskytované na ich území zaviedli systémy poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania alebo záruka, alebo podobný mechanizmus, ktorý je im rovnocenný alebo v podstate s nimi porovnateľný, pokiaľ ide o ich účel, a ktorý je primeraný povahe a rozsahu rizika;

(d) aby sa pre ošetrenie poskytované na ich území zaviedli systémy poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania alebo záruka, alebo podobný mechanizmus, ktorý je im rovnocenný alebo v podstate s nimi porovnateľný, pokiaľ ide o ich účel, a ktorý je primeraný povahe a rozsahu rizika;

(e) aby sa v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na vykonávanie ustanovení Únie o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES zabezpečovalo základné právo na ochranu súkromia, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov;

(e) aby sa v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na vykonávanie ustanovení Únie o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES zabezpečovalo základné právo na ochranu súkromia, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov;

(f) aby pacienti, ktorí prijali ošetrenie, mali nárok na písomný alebo elektronický zdravotný záznam o danom ošetrení, a na prístup k minimálne jednej kópii tohto záznamu v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na vykonávanie ustanovení Únie o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES, a s výhradou týchto opatrení.

(f) aby pacienti, ktorí prijali ošetrenie, mali nárok na písomný alebo elektronický zdravotný záznam o danom ošetrení, na lekárske odporúčania týkajúce sa ďalšej starostlivosti a na prístup k minimálne jednej kópii tohto záznamu v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na vykonávanie ustanovení Únie o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES, a s výhradou týchto opatrení, bez toho, aby boli dotknuté výnimky uplatniteľné v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Pozícia Rady

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tým nie je dotknutá možnosť, aby členský štát poskytujúci ošetrenie v prípade osobitných dôvodov všeobecného záujmu prijal opatrenia vzťahujúce sa na prístup k ošetreniu s cieľom splniť svoju základnú zodpovednosť – a to zabezpečiť dostatočný a trvalý prístup k zdravotnej starostlivosti na svojom území. Takéto opatrenia sa obmedzujú na to, čo je nevyhnutné a primerané, a nemôžu sa stať prostriedkom svojvoľnej diskriminácie.

Tým nie je dotknutá možnosť, aby členský štát poskytujúci ošetrenie prijal opatrenia vzťahujúce sa na prístup k ošetreniu s cieľom splniť svoju základnú zodpovednosť – a to zabezpečiť dostatočný a trvalý prístup k zdravotnej starostlivosti na svojom území. Takéto opatrenia musia byť odôvodnené, obmedzujú sa na to, čo je nevyhnutné a primerané, a nemôžu sa stať prostriedkom svojvoľnej diskriminácie alebo prekážkou voľnému pohybu pacientov, služieb alebo tovaru, napríklad liekov a zdravotníckych pomôcok, a zverejnia sa vopred.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Pozícia Rady

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto smernica však nezaväzuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v členskom štáte k tomu, aby poskytli zdravotnú starostlivosť poistenej osobe z iného členského štátu alebo uprednostnili poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistenej osobe z iného členského štátu na úkor osoby, ktorá má podobné zdravotné potreby a je poistená v členskom štáte, ktorý poskytuje ošetrenie.

(pozícia EP článok 5 ods. 1h)

Odôvodnenie

1. čítanie, PDN 59 a 140

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Pozícia Rady

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na ich území používali rovnaký cenník zdravotnej starostlivosti pre pacientov z iných členských štátov ako pre domácich pacientov v porovnateľnej situácii, alebo ak neexistuje porovnateľná cena pre domácich pacientov, aby účtovali ceny vypočítané podľa objektívnych, nediskriminačných kritérií.

4. Členský štát, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, zabezpečí, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na jeho území používali rovnaký cenník zdravotnej starostlivosti pre pacientov z iných členských štátov ako pre domácich pacientov v porovnateľnej situácii bez ohľadu na sociálno-ekonomické postavenie pacienta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Pozícia Rady

Článok 4 – odsek 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Touto smernicou nie sú dotknuté zákony a právne predpisy členských štátov týkajúce sa používania jazykov, ani sa nimi nezavádza povinnosť poskytovať informácie v iných jazykoch, ako sú úradné jazyky v dotknutom členskom štáte.

5. Touto smernicou nie sú dotknuté zákony a právne predpisy členských štátov týkajúce sa používania jazykov. Členský štát, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, môže poskytovať informácie v iných jazykoch, ako sú úradné jazyky v tomto členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Pozícia Rady

Článok 4 – odsek 5a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Komisia môže v spolupráci s členskými štátmi vypracovať usmernenia s cieľom uľahčiť vykonávanie odseku 1, ak to bude potrebné na uľahčenie poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pričom vychádza z potreby vysokej úrovne ochrany zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Pozícia Rady

Článok 5 – písmená b – c

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) existovali mechanizmy umožňujúce poskytovať pacientom na ich žiadosť informácie o ich právach a nárokoch, ktoré v tomto členskom štáte majú v súvislosti s prijímaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, najmä pokiaľ ide o postupy stanovovania týchto nárokov, podmienok preplácania nákladov a systémov odvolania a nápravy, ak sa pacient domnieva, že ich práva nie sú dodržané, a postupy prístupu k týmto nárokom, podmienkam a systémom;

(b) existovali ľahko prístupné mechanizmy, okrem iného aj pomocou elektronických prostriedkov, umožňujúce poskytovať pacientom na ich žiadosť informácie o ich právach a nárokoch, ktoré v tomto členskom štáte majú v súvislosti s využívaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, najmä pokiaľ ide o postupy stanovovania týchto nárokov, podmienok preplácania nákladov a systémov odvolania a nápravy, ak sa pacient domnieva, že ich práva nie sú dodržané, a postupy prístupu k týmto nárokom, podmienkam a systémom, a informácie o podmienkach, ktoré sa uplatnia okrem iného vždy, keď pacient utrpí ujmu v dôsledku zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte.

 

Tieto informácie sa zverejňujú vo formátoch prístupných osobám so zdravotným postihnutím. Členské štáty uskutočnia konzultácie so zúčastnenými stranami vrátane organizácií pacientov, aby zabezpečili, že informácie budú jasné a dostupné. Pri informovaní o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa jasne rozlišuje medzi právami, ktoré majú pacienti na základe tejto smernice, a právami, ktoré vyplývajú z nariadenia (ES) č. 883/2004.

 

(ba) aby v prípade komplikácií vzniknutých v dôsledku zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí alebo v prípade potreby špeciálnej následnej starostlivosti zaručil poskytnutie rovnakej zdravotnej starostlivosti, aká sa poskytuje na jeho území;

(c) pacienti, ktorí si želajú prijímať alebo prijímajú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, mali prístup k minimálne jednej kópii svojho zdravotného záznamu v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na vykonávanie ustanovení Únie o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES, a s výhradou týchto opatrení.

(c) pacienti, ktorí si želajú využiť alebo využívajú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, mali prístup k minimálne jednej kópii svojho zdravotného záznamu v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na vykonávanie ustanovení Únie o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES, a s výhradou týchto opatrení. Ak je zdravotná dokumentácia vedená v elektronickej forme, majú pacienti zaručené právo získať kópiu tejto dokumentácie alebo právo na diaľkový prístup k tejto zdravotnej dokumentácii. Údaje sa môžu odosielať len s výslovným písomným súhlasom pacienta alebo jeho príbuzných.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určí jedno alebo viacero národných kontaktných miest pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámi Komisii.

1. Každý členský štát určí jedno alebo viacero národných kontaktných miest pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámi Komisii. Členské štáty zabezpečia, aby tieto národné kontaktné miesta zapájali zástupcov nezávislých organizácií pacientov, fondov nemocenského poistenia a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tieto národné kontaktné miesta sa zriadia nezávislým, efektívnym a transparentným spôsobom.

 

V členských štátoch by sa mali šíriť informácie o existencii týchto národných kontaktných miest tak, aby k nim mali pacienti jednoduchý prístup.

(pozícia EP článok 14 ods. 1)

Odôvodnenie

PDN č. 97 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  50

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Národné kontaktné miesta spolupracujú navzájom, ako aj s Komisiou. Národné kontaktné miesta pacientom na požiadanie poskytujú kontaktné údaje národných kontaktných miest v iných členských štátoch.

2. Národné kontaktné miesta uľahčujú výmenu informácií uvedených v odseku 3 a úzko spolupracujú navzájom, ako aj s Komisiou. Národné kontaktné miesta pacientom na požiadanie poskytujú kontaktné údaje národných kontaktných miest v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  51

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Národné kontaktné miesta v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie pacientom poskytujú informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vrátane informácií, ktoré sa poskytujú na požiadanie a týkajú sa osobitného práva poskytovateľa poskytovať služby alebo akýchkoľvek obmedzení ich výkonu, informácie uvedené v článku 4 ods. 2 písm. a), ako aj informácie o právach pacientov, postupoch pre sťažnosti a mechanizmoch pre žiadanie nápravy, podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

3. Národné kontaktné miesta v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie podporujú ochranu práv pacientov tým, že im poskytujú informácie, okrem iného aj pomocou elektronických prostriedkov, o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vrátane informácií, ktoré sa poskytujú na požiadanie a týkajú sa osobitného práva poskytovateľa poskytovať služby alebo akýchkoľvek obmedzení ich výkonu, informácie uvedené v článku 4 ods. 2 písm. a) a informácie o ochrane osobných údajov, úrovni dostupnosti zariadení zdravotnej starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj informácie o právach pacientov, postupoch pre sťažnosti a mechanizmoch pre žiadanie nápravy podľa právnych predpisov tohto členského štátu, a tiež informácie o dostupných možnostiach pri urovnávaní sporov, a pomáhajú nájsť vhodné riešenia mimosúdneho urovnávania v osobitných prípadoch vrátane poškodenia spôsobeného v dôsledku cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Národné kontaktné miesta v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, pacientom poskytujú informácie uvedené v článku 5 písm. b).

4. Národné kontaktné miesta v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, poskytujú pacientom a zdravotníckym pracovníkom informácie uvedené v článku 5 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Informácie uvedené v tomto článku musia byť ľahko dostupné, a to aj elektronickými prostriedkami.

5. Informácie uvedené v tomto článku musia byť vo formátoch, ktoré sú ľahko dostupné aj pre ľudí so zdravotným postihnutím.

(pozícia EP článok 14 ods. 6)

Odôvodnenie

1. čítanie – PDN č. 99

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, s výhradou ustanovení v článkoch 8 a 9 zabezpečuje, že náklady, ktoré poistencovi vznikli pri prijímaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, sú preplatené, ak dotknutá zdravotná starostlivosť patrí medzi dávky, na ktoré má poistenec nárok v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

1. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, s výhradou ustanovení v článkoch 8 a 9 zabezpečuje, že náklady, ktoré poistencovi vznikli pri využívaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, sú preplatené, ak je dotknutá zdravotná starostlivosť súčasťou služieb stanovených v právnych predpisoch, administratívnych predpisoch, usmerneniach a etických kódexoch lekárskych povolaní, na ktoré má poistenec nárok v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, alebo je rovnako účinná, ako zdravotná starostlivosť, ktorá je súčasťou týchto služieb. Členské štáty sa môžu rozhodnúť preplatiť len tie metódy ošetrovania, ktoré medzinárodná lekárska veda dostatočne vyskúšala a otestovala.

 

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 883/2004, členský štát, v ktorom je pacient poistený, uhradí členskému štátu, v ktorom sa poskytuje liečba, alebo poistenej osobe náklady, ktoré by boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa rovnako účinná zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území. Ak členský štát, v ktorom je pacient poistený, zamietne preplatenie nákladov na toto ošetrenie, musí svoje rozhodnutie lekársky odôvodniť. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa prepláca bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

 

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 883/2004, a na základe objektívneho klinického vyšetrenia podľa článku 9 ods. 3 majú pacienti postihnutí zriedkavými ochoreniami alebo pacienti, u ktorých sa takéto postihnutie predpokladá, právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a na preplatenie nákladov aj vtedy, ak príslušná diagnostika alebo liečba nie je súčasťou služieb stanovených v právnych predpisoch, administratívnych predpisoch, usmerneniach a etických kódexoch lekárskych povolaní v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený. Na takúto liečbu je potrebné predchádzajúce povolenie.

Odôvodnenie

Keďže diagnostika zriedkavých ochorení je prvým problémom, s ktorým sa pacienti stretávajú, klinické vyšetrenie by umožnilo potvrdiť podozrenie na zriedkavé ochorenie a sprístupniť pre takéto prípady cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a preplatenie nákladov aj vtedy, ak liečebné postupy nie sú súčasťou služieb poskytovaných v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Všetky náklady, ktoré poistencovi vznikli a ktoré prevyšujú maximálnu sumu uhrádzanú členským štátom, v ktorom je pacient poistený, znáša výlučne poistená osoba, okrem prípadov, keď sa členský štát, v ktorom je pacient poistený, rozhodne preplatiť poistenej osobe aj náklady prevyšujúce stanovenú maximálnu sumu.

Odôvodnenie

Limity, ktoré sa vzťahujú na preplácanie nákladov poistenej osoby členským štátom, v ktorom je pacient poistený, sú jasne uvedené v ods. 4 tohto článku. V súlade s cieľom poskytovať pacientom jasné informácie stanoveným v článkoch 5 a 6 by však bolo vhodné objasniť, že v prípade, keď náklady, ktoré poistencovi vznikli, prevyšujú maximálnu sumu uhrádzanú členským štátom, v ktorom je pacient poistený, musí tento rozdiel v nákladoch znášať výlučne poistená osoba. Toto ustanovenie samozrejme nebráni členskému štátu, v ktorom je pacient poistený, v tom, aby poistenej osobe preplatil náklady v plnej výške alebo vo väčšom rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť uhrádza členský štát, v ktorom je pacient poistený, do výšky nákladov, ktoré by členský štát, v ktorom je pacient poistený, prevzal, ak by sa zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území, avšak nie viac, ako sú skutočné náklady na prijatú zdravotnú starostlivosť.

4. Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť uhrádza alebo priamo zaplatí členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov, ktoré by členský štát, v ktorom je pacient poistený, prevzal, ak by sa zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území, avšak nie viac, ako sú skutočné náklady na využitú zdravotnú starostlivosť. Členské štáty môžu rozhodnúť o preplatení iných súvisiacich nákladov, napríklad nákladov na terapeutickú liečbu a ubytovanie a cestovných nákladov.

 

Dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť pri využití cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte osobám so zdravotným postihnutím v dôsledku jedného alebo viacerých postihnutí, uhrádza členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a pod podmienkou, že tieto náklady sú doložené postačujúcou dokumentáciou.

Odôvodnenie

PDN č. 68 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty na účely odseku 4 zavedú mechanizmus na výpočet nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktoré má poistencovi preplatiť členský štát, v ktorom je pacient poistený. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych, nediskriminačných kritériách, ktoré sa oznamujú vopred. Tento mechanizmus sa uplatňuje na príslušnej správnej úrovni v prípadoch, keď má členský štát, v ktorom je pacient poistený, decentralizovaný systém zdravotnej starostlivosti.

6. Členské štáty zavedú na účely tohto článku transparentný mechanizmus na výpočet nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych, nediskriminačných kritériách, ktoré sa oznamujú vopred. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych, nediskriminačných kritériách, ktoré sa oznamujú vopred uplatňuje sa na príslušnej (miestnej, regionálnej alebo celoštátnej) správnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 7

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže pre poistenca, ktorý sa uchádza o preplatenie nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť vrátane starostlivosti prijímanej prostredníctvom telemedicíny, stanoviť buď na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni rovnaké podmienky, kritériá oprávnenosti a regulačné a administratívne náležitosti, aké by stanovil, ak by sa zdravotná starostlivosť poskytovala na jeho území. Tento postup môže zahŕňať posúdenie, ktoré vykoná zdravotnícky pracovník alebo administratívny pracovník v oblasti zdravotnej starostlivosti poskytujúci služby zákonnému systému sociálneho zabezpečenia alebo národnému systému zdravotníctva členského štátu, v ktorom je pacient poistený, ako je napr. všeobecný lekár alebo lekár prvého kontaktu, u ktorého je pacient prihlásený, ak je to potrebné na určenie individuálneho nároku pacienta na zdravotnú starostlivosť. Žiadne z podmienok, kritérií oprávnenosti ani regulačných a administratívnych formalít stanovených podľa tohto odseku však nesmú mať diskriminačný charakter, ani sa nimi nesmú vytvárať neodôvodnené prekážky voľnému pohybu tovaru, osôb alebo služieb.

7. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže pre poistenca, ktorý sa uchádza o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť vrátane starostlivosti prostredníctvom telemedicíny, stanoviť buď na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni rovnaké podmienky, kritériá oprávnenosti a regulačné a administratívne náležitosti v súvislosti s využitím zdravotnej starostlivosti a preplatením nákladov na zdravotnú starostlivosť, aké by stanovil, ak by sa zdravotná starostlivosť poskytovala na jeho území. Tento postup môže zahŕňať posúdenie, ktoré vykoná zdravotnícky pracovník alebo administratívny pracovník v oblasti zdravotnej starostlivosti poskytujúci služby zákonnému systému sociálneho zabezpečenia alebo národnému systému zdravotníctva členského štátu, v ktorom je pacient poistený, ako je napr. všeobecný lekár alebo lekár prvého kontaktu, u ktorého je pacient prihlásený, ak je to potrebné na určenie individuálneho nároku pacienta na zdravotnú starostlivosť. Žiadne z podmienok, kritérií oprávnenosti ani regulačných a administratívnych formalít stanovených podľa tohto odseku však nesmú mať diskriminačný charakter, ani sa nimi nesmú vytvárať prekážky voľnému pohybu pacientov alebo tovaru, napríklad liekov a zdravotníckych pomôcok, a tieto podmienky, kritériá a formality sa zverejnia vopred.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 9

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže obmedziť uplatňovanie pravidiel vzťahujúcich sa na preplácanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa tohto článku:

vypúšťa sa

a) na základe osobitných dôvodov všeobecného záujmu, ako napr. vzhľadom na riziko závažného narušenia finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia alebo vzhľadom na cieľ zachovať rovnováhu nemocničných služieb otvorených pre všetkých, a

 

b) na poskytovateľov, ktorí sú pridružení k systému poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, záruke alebo k podobnému systému vytvorenému členským štátom poskytujúcim ošetrenie podľa článku 4 ods. 2 písm. d).

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 10

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Rozhodnutie obmedziť uplatňovanie tohto článku podľa odseku 9 písm. a) a b) sa obmedzuje na to, čo je nevyhnutné a primerané, a nesmie byť prostriedkom na svojvoľnú diskrimináciu alebo neodôvodnenou prekážkou voľného pohybu tovaru, osôb alebo služieb. Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia o obmedzení preplácania na základe z dôvodov, ktoré sa uvádzajú v odseku 9 písm. a).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Pozícia Rady

Článok 7a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Predchádzajúce oznámenie

 

Členské štáty môžu ponúknuť pacientom dobrovoľný systém predchádzajúceho oznámenia, na základe ktorého sa pacientovi, ktorý takéto oznámenie predloží, poskytne písomné potvrdenie maximálnej výšky nákladov, ktorá sa preplatí. Po tom, ako pacient toto písomné oznámenie predloží nemocnici poskytujúcej ošetrenie, členský štát, v ktorom je pacient poistený, preplatí náklady priamo tejto nemocnici.

Odôvodnenie

Pri uplatňovaní tohto dobrovoľného systému preplatí náklady priamo príslušný orgán členského štátu, v ktorom je pacient poistený, nemocnici poskytujúcej ošetrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže podmieniť preplatenie nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť predchádzajúcim povolením v súlade s týmto článkom a článkom 9.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zdravotná starostlivosť, na ktorú sa môže vzťahovať predchádzajúce povolenie sa obmedzuje na zdravotnú starostlivosť, ktorá:

2. Zdravotnú starostlivosť, na ktorú sa môže vzťahovať predchádzajúce povolenie, stanoví členský štát, v ktorom je pacient poistený, formou zoznamu, ktorý predloží Komisii. Obmedzuje sa na zdravotnú starostlivosť, ktorá:

(a) sa plánuje, keďže zahŕňa hospitalizáciu dotknutého pacienta minimálne počas jednej noci;

(a) sa plánuje, keďže zahŕňa hospitalizáciu dotknutého pacienta minimálne počas jednej noci;

(b) sa plánuje, keďže si vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia; alebo

(b) sa plánuje, keďže si vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia;

(c) zahŕňa formy ošetrenia, ktoré predstavujú osobitné riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo alebo ktoré by mohli vyvolávať závažné a konkrétne obavy, pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť starostlivosti, s výnimkou zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy Únie zaručujúce minimálnu úroveň bezpečnosti a kvality v členských štátoch Únie.

(c) zahŕňa formy liečby, ktoré predstavujú osobitné riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 2a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže stanoviť systém predchádzajúceho povoľovania v súvislosti s preplácaním nákladov na cezhraničnú starostlivosť zo svojho systému sociálneho zabezpečenia, ak sú splnené tieto podmienky:

 

(a) ak by sa zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území, bolo by ju možnú prevziať v rámci systému sociálneho zabezpečenia tohto členského štátu; a

 

(b) neexistencia predchádzajúceho povolenia by mohla spôsobiť vážne narušenie alebo pravdepodobne viesť k vážnemu narušeniu:

 

(i) finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia členského štátu; a/alebo

 

(ii) plánovania a racionalizácie v nemocničnom odvetví vykonávaných s cieľom zamedziť nadmernej kapacite nemocníc, nerovnováhe v poskytovaní nemocničnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, udržať vyrovnané lekárske a nemocničné služby prístupné pre všetkých alebo udržať liečebnú kapacitu alebo lekárske spôsobilosti na území príslušného členského štátu.

(pozícia EP článok 8 ods. 2)

Odôvodnenie

1. čítanie – PDN č. 76

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Systém predchádzajúceho povolenia vrátane kritérií na zamietnutie predchádzajúceho povolenia pacientom sa obmedzuje na to, čo je nevyhnutné a primerané, a nesmie predstavovať prostriedok svojvoľnej diskriminácie.

3. Systém predchádzajúceho povolenia sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004, obmedzuje sa na to, čo je nevyhnutné a primerané, a nesmie predstavovať prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo prekážku voľnému pohybu pacientov alebo tovaru, napríklad liekov a zdravotníckych pomôcok. Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia o obmedzení preplácania nákladov na základe dôvodov, ktoré sa uvádzajú v tomto článku.

Odôvodnenie

1. čítanie – PDN č. 77

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak pacient podá žiadosť o predchádzajúce povolenie, členský štát, v ktorom je pacient poistený, preverí, či sú splnené podmienky nariadenia (ES) č. 883/2004. Ak sú tieto podmienky splnené, udelí sa predchádzajúce povolenie podľa tohto nariadenia, ak pacient nepožaduje iný postup.

4. Pri každej žiadosti poistenca, ktorý chce využiť cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, o predchádzajúce povolenie, členský štát, v ktorom je pacient poistený, preverí, či sú splnené podmienky nariadenia (ES) č. 883/2004. Ak sú tieto podmienky splnené, udelí sa predchádzajúce povolenie podľa tohto nariadenia.

(pozícia EP článok 8 ods. 8)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže zamietnuť udelenie predchádzajúceho povolenia okrem iného z týchto dôvodov:

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže zamietnuť udelenie predchádzajúceho povolenia len z týchto dôvodov:

(a) pacient nemá nárok na predmetnú zdravotnú starostlivosť v súlade s článkom 7;

(a) pacient nemá nárok na predmetnú zdravotnú starostlivosť v súlade s článkom 7;

(b) predmetnú zdravotnú starostlivosť je možné poskytnúť na jeho území v termíne, ktorý je lekársky opodstatnený, zohľadňujúc súčasný zdravotný stav a pravdepodobný vývoj ochorenia dotknutej osoby;

 

(c) pacient podľa klinického hodnotenia bude s vysokou istotou vystavený bezpečnostnému riziku, ktoré nemožno považovať za prijateľné, a zohľadňujúc potenciálny prínos cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, o ktorú sa pacient uchádza;

(c) pacient podľa klinického hodnotenia bude s vysokou istotou vystavený bezpečnostnému riziku, ktoré nemožno považovať za prijateľné, a zohľadňujúc potenciálny prínos cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, o ktorú sa pacient uchádza;

(d) obyvateľstvo bude v dôsledku predmetnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s vysokou istotou vystavené značnému bezpečnostnému riziku;

(d) obyvateľstvo bude v dôsledku predmetnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s vysokou istotou vystavené značnému bezpečnostnému riziku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 5 – písmeno e

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) predmetnú zdravotnú starostlivosť má poskytnúť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vyvoláva závažné a konkrétne obavy, pokiaľ ide o dodržiavanie noriem a usmernení pre kvalitu starostlivosti a bezpečnosť pacienta vrátane ustanovení o dohľade, bez ohľadu na to, či sú tieto normy a usmernenia ustanovené zákonmi a predpismi alebo sú zavedené prostredníctvom akreditačných systémov zavedených v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie.

(e) príslušný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá povolenie, nie je registrovaný, nemá licenciu, nie je certifikovaný alebo akreditovaný, aby mohol poskytovať starostlivosť alebo vykonávať ošetrenie, pre ktoré sa vyžaduje žiadosť o povolenie podľa noriem a ustanovení ustanovených zákonmi a predpismi alebo zavedených prostredníctvom akreditačných systémov zavedených v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie.

Odôvodnenie

Dôvody na zamietnutie žiadosti o predchádzajúce povolenie nemožno ponechať otvorené. Preto ich treba konkrétne vymedziť. Prípady uvedené v kompromisných návrhoch Rady sú rozumné, musia sa však obmedziť len na tieto prípady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 5a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Systémy podávania žiadostí o predchádzajúce povolenie musia byť dostupné na miestnej/regionálnej úrovni a musia byť prístupné a transparentné so zreteľom na pacientov. Pravidlá podávania žiadostí o predchádzajúce povolenie a ich zamietnutia musia byť zverejnené a dostupné pred podaním žiadosti, aby sa žiadosť dala vybaviť spravodlivým a transparentným spôsobom.

(pozícia EP článok 8 ods. 5)

Odôvodnenie

PDN č. 79 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, na účely tejto smernice zverejní zoznam výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú podmienené predchádzajúcim povolením, ako aj všetky relevantné informácie o systéme predchádzajúceho povoľovania.

6. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, na účely tejto smernice zverejní zoznam výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú podmienené predchádzajúcim povolením, ako aj všetky relevantné informácie o systéme predchádzajúceho povoľovania vrátane odvolacích postupov v prípade zamietnutia žiadosti o povolenie.

(pozícia EP článok 8 ods. 7)

Odôvodnenie

PDN č. 81 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 6a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Pacientom, ktorí chcú využiť zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, sa zaručí právo požiadať o predchádzajúce povolenie v členskom štáte, v ktorom sú poistení, v prípade potreby aj elektronickými prostriedkami.

Odôvodnenie

Pacientom, ktorí sa v čase podania príslušnej žiadosti nenachádzajú v členskom štáte, v ktorom sú poistení, by sa malo zaručiť právo požiadať o predchádzajúce povolenie elektronickou formou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Pozícia Rady

Článok 9 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty zabezpečia vo všetkých prípadoch a vždy, keď je to vhodné, prevod prostriedkov zodpovedajúcich nákladom na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť priamo medzi príslušnými inštitúciami.

Odôvodnenie

Umožní to, aby pacienti využívajúci cezhraničnú zdravotnú starostlivosť podľa ustanovení tejto smernice, mohli vždy, keď je to možné, využívať rovnaký systém, ako stanovuje nariadenie č. 883/200. To, kde je to konkrétne možné, závisí od vnútroštátneho systému fakturácie (platby vopred alebo nie) zdravotnej starostlivosti a zabráni sa tým, aby pacienti platili vopred a čakali na preplatenie nákladov. Nebude sa tým vytvárať dodatočné bremeno pre členské štáty, pretože sa bude vychádzať z rovnakej praxe, akú už stanovilo a využíva uvedené nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Pozícia Rady

Článok 9 – odsek 1b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1b). Vo všetkých ostatných prípadoch zabezpečí členský štát, v ktorom je pacient poistený, aby sa pacientom preplatili náklady bez zbytočných prieťahov.

Odôvodnenie

V prípadoch, ak nie je možné zabezpečiť priamy prevod prostriedkov zodpovedajúcich nákladom na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť priamo medzi príslušnými inštitúciami a ak bolo udelené predchádzajúce povolenie, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa pacientom preplatili náklady bez zbytočných prieťahov. Vzhľadom na to, že starostlivosť, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie, je vo všeobecnosti drahšia, je to veľmi dôležité ustanovenie pre pacientov, najmä tých, ktorí majú menej finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Pozícia Rady

Článok 9 – odsek 2a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Pri stanovovaní lehôt, do ktorých je potrebné žiadosti o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť vybaviť, a pri skúmaní týchto žiadostí členské štáty zohľadnia:

 

(a) príslušný zdravotný stav,

 

(b) individuálne okolnosti,

 

(c) stupeň bolesti, ktorou pacient trpí,

 

(d) charakter pacientovho postihnutia a

 

(e) schopnosť pacienta vykonávať zamestnanie.

(pozícia EP článok 9 ods. 4)

Odôvodnenie

1. čítanie – PDN č. 87

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       75

Pozícia Rady

Článok 9 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa na administratívne rozhodnutia týkajúce sa využívania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte vzťahovalo administratívne preskúmanie a aby ich bolo možné súdne riešiť, čo zahŕňa ustanovenie predbežných opatrení.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa na každé administratívne alebo lekárske rozhodnutie týkajúce sa využívania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte vzťahovalo v jednotlivých prípadoch odvolacie konanie, ďalší lekársky posudok alebo administratívne preskúmanie a aby ich bolo možné súdne riešiť, čo zahŕňa ustanovenie predbežných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty si poskytujú vzájomnú pomoc v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vykonávanie tejto smernice, vrátane výmeny informácií o normách a usmerneniach pre kvalitu a bezpečnosť a ustanoveniach o dohľade s cieľom uľahčovať vykonávanie článku 7 ods. 9 a vrátane vzájomnej pomoci v prípade potreby upresniť obsah faktúr.

1. Členské štáty si poskytujú vzájomnú pomoc v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vykonávanie tejto smernice, vrátane výmeny informácií o normách a usmerneniach pre kvalitu a bezpečnosť a ustanoveniach o dohľade s cieľom uľahčovať vykonávanie článku 7 ods. 9, najmä medzi národnými kontaktnými miestami v súlade s článkami 4, 5 a 6, a vrátane vzájomnej pomoci v prípade potreby spresniť obsah faktúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty uľahčujú spoluprácu v poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni.

2. Členské štáty uľahčujú spoluprácu v poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, a to aj prostredníctvom informačných a komunikačných technológií a iných foriem cezhraničnej spolupráce.

(pozícia EP článok 15 ods. 2)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 2a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia nabáda členské štáty a najmä susediace štáty, aby medzi sebou uzatvorili dohody a vypracovali spoločné akčné programy.

 

Komisia ďalej nabáda členské štáty k spolupráci s cieľom vytvoriť oblasti, v ktorých budú mať pacienti lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, a to najmä v cezhraničných oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 2b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Členské štáty zabezpečia, aby boli registre, v ktorých sa uvádzajú zdravotnícki pracovníci, dostupné príslušným orgánom iných členských štátov.

(pozícia EP článok 15 ods. 4)

Odôvodnenie

PDN č. 100 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 2c (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2c. Členské štáty si bezodkladne a aktívne vymieňajú informácie o disciplinárnych a trestných konaniach voči zdravotníckym pracovníkom v prípadoch, keď tieto konania majú vplyv na ich registráciu alebo právo poskytovať služby.

(pozícia EP článok 15 ods. 5)

Odôvodnenie

PDN č. 100 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Pozícia Rady

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa lekárske predpisy vystavené v inom členskom štáte na meno pacienta, mohli na ich území vydať v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a aby akékoľvek obmedzenia týkajúce sa uznávania jednotlivých lekárskych predpisov boli zakázané, ak je uvádzanie daného lieku na ich trh povolené, s výnimkou obmedzení, ktoré:

Členské štáty zabezpečia, aby sa lekárske predpisy vystavené v inom členskom štáte na meno pacienta mohli na ich území vydať v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a aby akékoľvek obmedzenia týkajúce sa uznávania jednotlivých lekárskych predpisov boli zakázané, ak je uvádzanie daného lieku na ich trh povolené v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2001/83/EC, s výnimkou obmedzení, ktoré:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Pozícia Rady

Článok 11 – odsek 1 – pododseky 2 a 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uznávaním lekárskych predpisov nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy, ktorými sa riadi vydávanie liekov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Únie, ani predpisy, ktoré platia pre generickú a inú substitúciu. Uznávaním lekárskych predpisov nie sú dotknuté pravidlá pre preplácanie liekov. Na preplácanie nákladov na lieky sa vzťahuje kapitola III tejto smernice.

Uznávaním lekárskych predpisov nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy, ktorými sa riadi predpisovanie a vydávanie liekov vrátane predpisov, ktoré platia pre generickú a inú substitúciu. Uznávaním lekárskych predpisov nie sú dotknuté pravidlá pre preplácanie liekov. Na preplácanie nákladov na lieky prostredníctvom cezhraničné lekárskych predpisov sa vzťahuje kapitola III tejto smernice.

Tento odsek sa uplatňuje aj na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa v príslušnom členskom štáte zákonnou cestou umiestňujú na trh.

Tento odsek sa uplatňuje aj na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa v príslušnom členskom štáte zákonnou cestou umiestňujú na trh.

 

Uznávanie lekárskych predpisov nemá vplyv na žiadne profesionálne alebo etické záväzky, na základe ktorých by lekárnik musel odmietnuť vydať liek, ak bol lekársky predpis vydaný v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

(pozícia EP článok 16 ods. 1 body i), ii) a iii))

Odôvodnenie

1. čítanie – PDN č. 101

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Pozícia Rady

Článok 11 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia s cieľom uľahčiť vykonávanie odseku 1 prijme:

2. Komisia s cieľom uľahčiť vykonávanie odseku 1 prijme najneskôr do...*:

(a) najneskôr …* opatrenia, ktoré zdravotníckym pracovníkom umožňujú overovať pravosť predpisu a skutočnosť, či lekársky predpis v inom členskom štáte vystavil zdravotnícky pracovník v regulovanom povolaní, ktorý je podľa zákona oprávnený vystavovať predpisy; tieto opatrenia budú znamenať vypracovanie otvoreného zoznamu prvkov, ktoré majú lekárske predpisy obsahovať;

(a) opatrenia, ktoré zdravotníckym pracovníkom umožňujú overovať pravosť predpisu a skutočnosť, či lekársky predpis v inom členskom štáte vystavil zdravotnícky pracovník v regulovanom povolaní, ktorý je podľa zákona oprávnený vystavovať predpisy; tieto opatrenia budú znamenať vypracovanie jednotného formátu cezhraničných lekárskych predpisov EÚ a podporu interoperability lekárskych predpisov;

(b) usmernenia pre členské štáty pri vývoji interoperability elektronického predpisu;

(b) usmernenia pre členské štáty pri vývoji interoperability elektronického predpisu;

(c) najneskôr …* opatrenia uľahčujúce presné určenie liekov alebo zdravotníckych pomôcok predpísaných v jednom a vydaných v inom členskom štáte vrátane opatrení na zohľadnenie bezpečnosti pacienta v súvislosti so substitúciou v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ak právne predpisy členského štátu, v ktorom sa vydávanie uskutočňuje, takúto substitúciu povoľujú. Komisia okrem iného zohľadní používanie medzinárodného generického názvu a dávkovanie liekov;

(c) opatrenia uľahčujúce presné určenie liekov alebo zdravotníckych pomôcok predpísaných v jednom a vydaných v inom členskom štáte vrátane opatrení na zohľadnenie bezpečnosti pacienta v súvislosti so substitúciou v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ak právne predpisy členského štátu, v ktorom sa vydávanie uskutočňuje, takúto substitúciu povoľujú. Komisia okrem iného zohľadní používanie medzinárodného generického názvu a dávkovanie liekov;

(d) najneskôr …* opatrenia zabezpečujúce zrozumiteľnosť informácií pre pacientov, ktoré sa týkajú lekárskych predpisov, a v nich obsiahnutých pokynov na používanie liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

(d) opatrenia zabezpečujúce zrozumiteľnosť informácií pre pacientov, ktoré sa týkajú lekárskych predpisov, a v nich obsiahnutých pokynov na používanie liekov alebo zdravotníckych pomôcok vrátane zrozumiteľnosti rôznych názvov, ktoré sa používajú na pomenovanie tých istých liekov alebo zdravotníckych pomôcok;

(pozícia EP článok 16 ods. 2 písm. a) a b))

Odôvodnenie

PDN č. 101 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Pozícia Rady

Článok 11 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(da) opatrenia na zabezpečenie prípadného kontaktu medzi predpisujúcou a vydávajúcou stranou, čím sa má zaručiť dokonalé chápanie liečby a zároveň zachovanie dôvernosti údajov o pacientovi.

(pozícia EP článok 16 ods. 2 písm. d))

Odôvodnenie

PDN č. 101 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Pozícia Rady

Článok 11 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Opatrenia a usmernenia uvedené v odseku 2 písm. a) až d) sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

3. Opatrenia a usmernenia uvedené v odseku 2 písm. a) až da) sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Pozícia Rady

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak sa v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje starostlivosť, vydá predpis na lieky alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú bežne dostupné na predpis v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, členský štát, v ktorom je pacient poistený, rozhodne, či tento predpis výnimočne povolí alebo poskytne náhradný liek, ktorého terapeutický účinok sa považuje za rovnaký.

(pozícia EP článok 9 ods. 3)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia podporuje členské štáty v budovaní európskych referenčných sietí medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a centrami odborných znalostí v členských štátoch. Siete sa zakladajú na dobrovoľnej účasti ich členov, ktorí sa zúčastňujú činností siete a prispievajú k nim v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sú členovia usadení.

1. Komisia podporuje členské štáty v budovaní európskych referenčných sietí medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a centrami odborných znalostí v členských štátoch, najmä pokiaľ ide o zriedkavé ochorenia, ktoré čerpajú zo skúseností zo spolupráce v oblasti zdravotníctva nadobudnutých v rámci Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). Tieto siete sú trvalo otvorené pre nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem sa do nich zapojiť za predpokladu, že spĺňajú všetky požadované podmienky a kritériá.

(pozícia EP článok 17 ods. 1)

Odôvodnenie

1. čítanie – PDN č. 102

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Cieľom európskych referenčných sietí je pomáhať:

2. Cieľom týchto európskych referenčných sietí je:

(a) realizovať potenciál európskej spolupráce, pokiaľ ide o vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť pre pacientov a systémy zdravotnej starostlivosti prostredníctvom využívania inovácií v medicínskej vede a zdravotníckych technológiách;

(a) pomáhať realizovať potenciál európskej spolupráce, pokiaľ ide o vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť pre pacientov a systémy zdravotnej starostlivosti prostredníctvom využívania inovácií v medicínskej vede a zdravotníckych technológiách;

 

(aa) prispievať k zhromažďovaniu poznatkov o predchádzaní chorobám a liečbe najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení;

(b) uľahčovať vývoj diagnostiky a poskytovanie vysokokvalitnej a nákladovo efektívnej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú koncentráciu odborných poznatkov;

(b) uľahčovať vývoj diagnostiky a poskytovanie vysokokvalitnej a nákladovo efektívnej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú koncentráciu odborných poznatkov, a zlepšovať ich dostupnosť;

(c) nákladovo efektívne využívať zdroje, a to v maximálnej možnej miere;

(c) nákladovo efektívne využívať zdroje, a to v maximálnej možnej miere;

(d) posilniť výskum, epidemiologický dohľad, ako napr. registre, a poskytovať odbornú prípravu zdravotných pracovníkov;

(d) posilniť výskum, epidemiologický dohľad, ako napr. registre, a poskytovať odbornú prípravu zdravotných pracovníkov;

(e) uľahčovať virtuálnu aj fyzickú mobilitu odborných poznatkov a zhromažďovať, vymieňať si a šíriť informácie, poznatky a osvedčené postupy v rámci sietí aj mimo nich;

(e) uľahčovať virtuálnu aj fyzickú mobilitu odborných poznatkov a zhromažďovať, vymieňať si a šíriť informácie, poznatky a osvedčené postupy a najmä podporovať rozvoj diagnostiky zriedkavých ochorení v rámci sietí aj mimo nich;

 

 

(ea) stanoviť meradlo kvality a bezpečnosti a pomáhať pri vytváraní a šírení osvedčených postupov v rámci siete, ako aj mimo nej;

(f) pomáhať členským štátom, v ktorých je nedostatočný počet pacientov s konkrétnym zdravotným stavom alebo ktorým chýba technológia alebo odborné skúsenosti na poskytovanie vysokošpecializovaných služieb.

(f) pomáhať členským štátom, v ktorých je nedostatočný počet pacientov s konkrétnym zdravotným stavom alebo ktorým chýba technológia alebo odborné skúsenosti na poskytovanie celého rozsahu vysokošpecializovaných služieb najvyššej kvality;

 

(fa) zaviesť nástroje, ktoré umožnia čo najlepšie využívať existujúce zdravotnícke zdroje v prípade vážnych nehôd, najmä v cezhraničných oblastiach.

(pozícia EP článok 17 ods. 2)

Odôvodnenie

1. čítanie, PDN č. 103 a 104

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty sa nabádajú, aby uľahčovali budovanie európskych referenčných sietí:

3. Komisia v spolupráci s členskými štátmi s cieľom uľahčovať budovanie európskych referenčných sietí:

(a) výberom vhodných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a centier odborných poznatkov na ich území;

(a) identifikuje vhodných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a centrá odborných poznatkov na ich území;

(b) podporovaním účasti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a centier odborných poznatkov na činnosti európskych referenčných sietí.

(b) podporuje účasť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a centier odborných poznatkov na činnosti európskych referenčných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia na účely odseku 1:

4. Komisia v spolupráci s príslušnými odborníkmi a zúčastnenými stranami na účely odseku 1:

(a) vypracuje a zverejní kritériá a podmienky, ktoré by mali európske referenčné siete spĺňať, aby mohli dostávať podporu od Komisie;

(a) prijme zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré európske referenčné siete musia splniť, vrátane zoznamu oblastí s výskytom zriedkavejších ochorení, ktoré treba pokryť, a podmienok a kritérií požadovaných od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem zapojiť sa do európskych referenčných sietí, s cieľom zabezpečiť, aby európske referenčné siete predovšetkým:

 

(i) mali potrebné kapacity na diagnostiku, následnú liečbu pacientov a riadenie a existovali dôkazy o dobrých výsledkoch, pokiaľ je to uplatniteľné;

 

(ii) mali dostatočnú kapacitu a prevádzku na poskytovanie relevantných služieb a zachovanie kvality poskytovaných služieb;

 

(iii) mali kapacity na poskytovanie odborného poradenstva, diagnostikovanie alebo potvrdzovanie diagnózy, vypracúvanie a dodržiavanie usmernení týkajúcich sa dobrej praxe a implementáciu výsledných opatrení a kontrolu kvality;

 

(iv) mohli preukázať multidisciplinárny prístup;

 

(v) mali zabezpečené odborné znalosti a skúsenosti na vysokej úrovni, ktoré preukazujú ich publikácie, granty alebo čestné posty, vzdelávanie a odborná príprava;

 

(vi) významne prispievali v oblasti výskumu;

 

(vii) boli zapojené do epidemiologického dozoru, napr. prostredníctvom registrov;

 

(viii) boli úzko prepojené a spolupracovali s inými odbornými centrami a sieťami na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni a mali kapacity na vytváranie sietí;

 

(ix) boli úzko prepojené a spolupracovali so združeniami pacientov, ak takéto združenia existujú;

 

(x) mali primerané a účinné vzťahy s dodávateľmi technológií;

(b) vypracuje a zverejní kritériá hodnotenia európskych referenčných sietí;

(b) vypracuje, prijme a zverejní postupy týkajúce sa zriaďovania a hodnotenia európskych referenčných sietí;

(c) uľahčí výmenu informácií a odborných skúseností, pokiaľ ide o zriaďovanie európskych referenčných sietí a ich hodnotenie.

(c) uľahčí výmenu informácií a odborných skúseností, pokiaľ ide o zriaďovanie európskych referenčných sietí a ich hodnotenie.

 

c a) čiastočne financuje zriaďovanie týchto sietí.

(pozícia EP článok 17 ods. 3)

Odôvodnenie

1. čítanie, PDN č. 103 a 104. Komisia by mala pomáhať financovať zriaďovanie týchto sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Kritériá a podmienky uvedené v odseku 4 sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

5. Komisia prijme opatrenia uvedené v odseku 4 prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 16 a podmienkami uvedenými v článkoch 17 a 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Opatreniami prijatými podľa tohto článku sa neharmonizujú žiadne zákony ani právne predpisy členských štátov; tieto opatrenia v plnom rozsahu rešpektujú zodpovednosti členských štátov za organizáciu a poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti a lekárskej starostlivosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia členským štátom poskytuje podporu, aby európske systémy a služby elektronického zdravotníctva a interoperabilné aplikácie znamenali trvalé ekonomické a sociálne prínosy v záujme dosiahnutia vysokej miery dôvery a bezpečnosti, posilnenia kontinuity starostlivosti a zaistenia prístupu k bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

1. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijme osobitné opatrenia potrebné na dosiahnutie interoperability systémov informačných a komunikačných technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré budú využiteľné vždy, keď sa ich členské štáty rozhodnú zaviesť. Tieto opatrenia sú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov v jednotlivých členských štátoch, odzrkadľujú vývoj v oblasti zdravotníckych technológií a medicíny vrátane telemedicíny a telepsychiatrie a rešpektujú základné právo na ochranu osobných údajov. Špecifikujú najmä normy a terminológiu potrebné na dosiahnutie interoperability relevantných systémov informačných a komunikačných technológií s cieľom zaručiť bezpečné, kvalitné, dostupné a účinné poskytovanie služieb cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa pri využívaní služieb elektronického zdravotníctva a ďalších služieb telemedicíny:

 

(a) spĺňali rovnaké odborné zdravotnícke normy kvality a bezpečnosti, aké sú platné pre poskytovanie neelektronickej zdravotnej starostlivosti;

 

(b) zabezpečovala rovnaká ochrana pacientov, najmä prostredníctvom zavádzania príslušných regulačných požiadaviek pre zdravotníckych pracovníkov, ktoré zodpovedajú požiadavkám platným pre poskytovanie neelektronickej zdravotnej starostlivosti.

(pozícia EP odôvodnenie 19)

Odôvodnenie

1. čítanie – PDN č. 110

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 2 – písmeno a – bod i

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) neúplný zoznam údajov, ktoré sa majú zahrnúť do záznamov pacientov a ktoré si zdravotnícki pracovníci môžu vymieňať s cieľom umožniť kontinuitu cezhraničnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta, a

(i) neúplný zoznam údajov, ktoré sa majú zahrnúť do elektronických zdravotných záznamov a ktoré si zdravotnícki pracovníci môžu vymieňať s cieľom umožniť kontinuitu cezhraničnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta, a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) podporuje členské štáty pri vypracúvaní spoločných opatrení na identifikáciu a overovanie pravosti s cieľom uľahčiť prenosnosť údajov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

(b) prijíma opatrenia na identifikáciu a overovanie pravosti s cieľom zabezpečiť prenosnosť údajov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a zároveň zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti a ochranu osobných údajov. Tieto opatrenia sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Práca na opatreniach uvedených v písm. a) a písm. b) sa začne najneskôr dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Únia podporuje a uľahčuje spoluprácu a výmenu vedeckých informácií medzi členskými štátmi v rámci dobrovoľných sietí spájajúcich vnútroštátne orgány alebo úrady zodpovedné za posudzovanie zdravotníckej technológie, ktoré sú určené členskými štátmi. Členovia siete sa zúčastňujú na činnostiach siete a prispievajú k nim v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sú zriadení.

1. Únia podporuje a uľahčuje spoluprácu a výmenu vedeckých informácií medzi členskými štátmi. Komisia po konzultácii s Európskym parlamentom napomáha vytvorenie siete spájajúcej vnútroštátne orgány alebo úrady zodpovedné za posudzovanie zdravotníckej technológie, ktoré sú určené členskými štátmi. Členovia siete sa zúčastňujú na činnostiach siete a prispievajú k nim v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sú zriadení. Táto sieť vychádza zo zásad dobrej správy vecí verejných vrátane zásady transparentnosti, objektívnosti, nezávislosti odborných znalostí, spravodlivého konania a širokej účasti zainteresovaných strán zo všetkých relevantných skupín, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na zdravotníckych pracovníkov, zástupcov pacientov, sociálnych partnerov, vedcov a priemysel, pričom sa rešpektujú právomoci členských štátov v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie. Mená odborníkov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú sa na činnosti tejto siete, by mali byť verejne prístupné spolu s ich vyhlásením o konflikte záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Cieľmi podpory Únie, ktorá sa uvádza v odseku 1, :

2. Cieľom siete na posudzovanie zdravotníckych technológií je:

(a) podporovať členské štáty v ich spolupráci prostredníctvom vnútroštátnych orgánov alebo úradov uvedených v odseku 1; a

(a) podporovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo úradmi;

 

(aa) hľadať trvalo udržateľné spôsoby vytvárania rovnováhy medzi dostupnosťou liekov, oceňovaním inovatívnosti a riadením rozpočtov určeným na zdravotnú starostlivosť;

(b) podporovať členské štáty, pokiaľ ide o poskytovanie objektívnych, spoľahlivých, včasných, transparentných a prenosných vedeckých informácií o krátkodobej a dlhodobej účinnosti zdravotníckych technológií, a umožniť efektívnu výmenu týchto informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a úradmi.

(b) podporovať členské štáty, pokiaľ ide o poskytovanie objektívnych, spoľahlivých, včasných, transparentných, porovnateľných a prenosných vedeckých informácií o relatívnej účinnosti, ako aj o prípadnej krátkodobej a dlhodobej účinnosti zdravotníckych technológií, a umožniť efektívnu výmenu týchto informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a úradmi.

 

(ba) analyzovať charakter a druh informácií, ktoré sa môžu vymieňať;

 

(bb) zabrániť duplicite posudzovania európskymi regulačnými orgánmi, najmä pokiaľ tieto orgány prijímajú rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti, účinnosti, kvality a oprávnenosti skupín pacientov;

(pozícia EP článok 20 ods. 2)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 3a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty ustanovia orgány alebo inštitúcie zapojené do siete uvedenej v odseku 1 a oznámia Komisii ich názvy a kontaktné údaje.

(pozícia EP článok 20 ods. 3)

Odôvodnenie

PDN č. 135 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 3b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na zriadenie, riadenie a transparentné fungovanie tejto siete.

(pozícia EP článok 20 ods. 4)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 3c (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Komisia povolí, aby sa do tejto siete zapojili len tie inštitúcie, ktoré spĺňajú zásady správneho riadenia uvedené v odseku 1.

(pozícia EP článok 20 ods. 5)

Odôvodnenie

PDN č. 135 z prvého čítania

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Opatreniami prijatými podľa tohto článku sa nezasahuje do právomoci členských štátov pri rozhodovaní o vykonávaní záverov posudzovania zdravotníckej technológie, neharmonizujú sa nimi žiadne zákony ani právne predpisy členských štátov a v plnom rozsahu sa rešpektujú zodpovednosti členských štátov za organizáciu a poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti a lekárskej starostlivosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Pozícia Rady

Článok 15 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

1. Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

 

Komisia pritom vhodnou formou zabezpečuje konzultácie s expertmi z príslušných skupín pacientov a odborníkov, ako aj sociálnych partnerov, a to najmä v súvislosti s vykonávaním tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Pozícia Rady

Článok 16 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 5 sa Komisii udeľujú na obdobie päť rokov od ...*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobie s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 17 odvolajú.

Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 5 a článku 12 ods. 5 sa Komisii udeľujú na obdobie päť rokov od …*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobie s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 17 odvolajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Pozícia Rady

Článok 19a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 19a

Zbieranie údajov

 

1. Členské štáty zbierajú štatistické údaje o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, poskytnutej starostlivosti, poskytovateľoch a pacientoch, nákladoch a výsledkoch, ktoré sú potrebné na účely monitorovania. Tieto údaje zbierajú v rámci svojich všeobecných systémov na zbieranie údajov o zdravotnej starostlivosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie o tvorbe štatistiky a ochrane osobných údajov a osobitne článkom 8 ods. 4. smernice 95/46/ES.

 

2. Členské štáty zasielajú údaje uvedené v odseku 1 Komisii aspoň raz za rok s výnimkou údajov, ktoré sa už zbierajú podľa smernice 2005/36/ES.

 

Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté na vykonávanie štatistického programu Spoločenstva, ako aj opatrenia prijaté na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1338/2008, Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijme opatrenia na vykonávanie tohto článku.

 

4. V súlade s článkom 4 orgány verejnej správy členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje, pravidelne monitorujú dostupnosť, kvalitu a finančný stav svojich systémov zdravotníctva na základe údajov zozbieraných podľa článku 1.

 

5. Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijme:

 

(a) opatrenia potrebné na riadenie siete národných kontaktných miest stanovených v článku 6 a určí charakter a typ údajov, ktoré sa majú zbierať a vymieňať v rámci tejto siete;

 

(b) usmernenia týkajúce sa informácií pre pacientov stanovených v článkoch 5 a 6.

 

6. Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na dosiahnutie jednotnej úrovne bezpečnosti zdravotných údajov na vnútroštátnej úrovni, pričom zohľadní platné technické normy v tejto oblasti.

(pozícia EP článok 21 a článok 5 ods. 2, článok 5 ods. 3 a článok 5 ods. 4)

Odôvodnenie

čítanie, PDN 59 a 140

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Pozícia Rady

Článok 20 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do …**. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do …**. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

 

Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

** Ú. v.: tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

** Ú. v.: jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(1)

Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 368.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

V súčasnosti existuje príliš veľa neistoty v otázkach dostupnosti liečby, preplácania nákladov a zodpovednosti za následnú klinickú starostlivosť vo vzťahu k cezhraničnej starostlivosti.

Táto smernica má za cieľ poskytnúť všetkým pacientom, nielen tým, ktorí disponujú najlepšími informáciami, celý rad práv v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré už uznal Súdny dvor Európskej únie. Členské štáty si zachovajú plnú zodpovednosť za organizáciu a riadenie systémov sociálneho zabezpečenia. Návrh sa týka pacientov a ich mobility v rámci EÚ, nie voľného pohybu poskytovateľov služieb.

Cieľom nie je v žiadnom prípade stimulovať cezhraničnú starostlivosť ako takú, ale zabezpečiť jej dostupnosť, bezpečnosť a kvalitu, ak sa ukáže ako užitočná alebo potrebná. Potrebujeme viac informácií o právnych predpisoch vzťahujúcich sa na cestovanie do členského štátu, ktorý nie je členským štátom, v ktorom je pacient poistený, s cieľom využiť zdravotnú starostlivosť, a ich väčšiu zrozumiteľnosť. Súčasná situácia je neuspokojivá, pretože sa uplatňujú dva odlišné súbory právnych predpisov: nariadenie č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a pravidlá, ktoré sa postupne ustanovili na základe judikatúry Súdneho dvora.

Smernica predstavuje príležitosť pre pacienta založenú na potrebách, nie na jeho prostriedkoch, a na informovanom výbere, nie na donútení.

Prvé čítanie v Parlamente

23. apríla 2009 prijal Parlament v prvom čítaní návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom Parlamentu bolo kodifikovať touto smernicou judikatúru Súdneho dvora v oblasti cezhraničnej starostlivosti. Cieľom smernice je napríklad umožniť pacientom využívať potrebnú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť čo najrýchlejšie. Mobilita pacientov umožňuje obísť čakacie zoznamy celkom legitímnym spôsobom, pretože umožňuje pacientom využiť dostupné zdravotnícke kapacity v iných členských štátoch. Lekársky pokrok prináša aj to, že pri všetkých ochoreniach nie je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť miestne a v niektorých prípadoch je potrebné cestovať za hranice.

Smernica zavádza tieto zásady: pacienti môžu využívať všetku ambulantnú starostlivosť, na ktorú majú nárok vo svojom členskom štáte, v inom členskom štáte bez predchádzajúceho povolenia a získať za ňu úhradu do výšky, ktorú stanujú ich vlastné zdravotnícke systémy. Pacienti môžu využívať všetku nemocničnú starostlivosť, na ktorú majú nárok vo svojom členskom štáte, v inom členskom štáte a získať za ňu úhradu do výšky, ktorú stanovujú ich vlastné zdravotnícke systémy. Návrh obsahuje osobitnú ochrannú doložku pre prípady, ak by hrozilo, že nepredvídaný nárast objemu cezhraničnej starostlivosti spôsobí vážne ťažkosti. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora umožňuje smernica členskému štátu, aby v prípade nemocničnej starostlivosti vyžadoval predchádzajúce povolenie, ak je to potrebné na ochranu jeho zdravotníctva.

Kľúčovou otázkou je aj informovanosť a každý členský štát je povinný vytvoriť národné kontaktné miesta, ktoré budú informovať pacientov o dostupnej zdravotnej starostlivosti, administratívnych postupoch, podávaní sťažností a odvolaní a podobne.

Parlament sa v prvom čítaní jasne vyslovil v prospech smernice, ktorá prinesie istotu európskym občanom, bez toho, aby sa rozhodnutia o jednotlivých prípadoch prenechávali na súdy.

Parlament napokon prejavil želanie posilniť spoluprácu členských štátov prostredníctvom viacerých opatrení vrátane rozvoja elektronického zdravotníctva a vzájomného uznávania lekárskych predpisov.

Druhé čítanie v Európskom parlamente

V júni 2010 sa v Rade dosiahla politická dohoda.

Rada však neprevzala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu.

Návrh odporúčania do druhého čítania sa usiluje zachovať čo najviac pozíciu Parlamentu prijatú veľkou väčšinou a pritom zohľadniť výsledok rokovaní v Rade.

Návrh odporúčania do druhého čítania je v súlade s cieľom Rady zabrániť zdravotnej turistike. Súdny dvor uznal oprávnenosť zásady predchádzajúceho povoľovania nemocničnej starostlivosti. Táto zásada vychádza explicitne z potreby plánovať a racionalizovať zdravotnú starostlivosť s cieľom zamedziť nadmernej kapacite, nerovnováhe a logistickému plytvaniu, udržať lekárske a nemocničné služby prístupné pre všetkých a udržať potrebné lekárske spôsobilosti na území členského štátu.

Je však potrebné zdôrazniť, že rozsudky sa netýkali natoľko procesu povoľovania ako bezdôvodného využívania tohto procesu na to, aby sa obmedzili práva pacientov na vycestovanie za ošetrením alebo kládli prekážky využívaniu tohto práva. Z tohto dôvodu je cieľom zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania, jednoduchší pre pacientov, ktorý však umožní vopred upozorniť riadiacich pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti na prípadné mimoriadne náklady.

Rovnako sa zdá, že je ťažké definovať a primerane oceniť kritériá „kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti“, ktoré navrhla Rada.

Cieľom návrhu Parlamentu je aj posilniť práva pacientov, najmä poskytovaním informácií a spoluprácou členských štátov. Členský štát musí zabezpečiť, aby mali jeho občania prístup k informáciám.

Pokiaľ ide o elektronické zdravotníctvo, stanovisko Rady je len veľmi všeobecné. Cieľom návrhu do druhého čítania je prekonať tieto prvky tým, že sa riadne zohľadní potenciál elektronického zdravotníctva, ktoré potrebuje dohľad. Bez vplyvu na lekársku dôvernosť pri výmene a spoločnom využívaní dokumentov a údajov zohrávajú informačné a komunikačné technológie dôležitú úlohu v koordinovaní zdravotnej starostlivosti.

Bolo by poľutovaniahodné, keby európsky zákonodarca nebol pripravený na budúci vývoj a právne dôsledky by museli naďalej riešiť súdy.


POSTUP

Názov

Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Referenčné čísla

11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

23.4.2009                     T6-0286/2009

Návrh Komisie

KOM(2008)0414 – C6–0257/2008

Dátum oznámenia prijatia pozície Rady v prvom čítaní v pléne

23.9.2010

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

23.9.2010

Spravodajkyňa

  dátum menovania

Françoise Grossetête

21.7.2009

 

 

Predchádzajúci spravodajca

John Bowis

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.9.2010

 

 

 

Dátum prijatia

27.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

János Áder, Margrete Auken, Christofer Fjellner, Matthias Groote, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Bill Newton Dunn, Alojz Peterle, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anja Weisgerber, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Birgit Sippel, Jan Zahradil

Dátum predloženia

5.11.2010

Posledná úprava: 1. decembra 2010Právne oznámenie