Postup : 2010/2236(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0315/2010

Předložené texty :

A7-0315/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 8.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0425

ZPRÁVA     
PDF 195kWORD 108k
9. listopadu 2010
PE 442.796v02-00 A7-0315/2010

o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2009

(2010/0000(INI))

Výbor pro rozvoj

Zpravodajka: Eva Joly

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2009

(2010/2236(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda o partnerství z Cotonou) (1),

–   s ohledem na jednací řád Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU přijatý dne 3. dubna 2003(2) ve znění, které bylo naposledy pozměněno v Port Moresby (Papua- Nová Guinea) dne 28. listopadu 2008,

–   s ohledem na evropský konsensus o rozvoji podepsaný dne 20. prosince 2005(3),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(4),

–   s ohledem na prohlášení z Kigali o dohodách o hospodářském partnerství na podporu rozvoje, které přijalo smíšené parlamentní shromáždění v Kigali (Rwanda) dne 22. listopadu 2007(5),

–   s ohledem na luandské prohlášení o druhé revizi dohody o partnerství AKT-EU (dohoda o partnerství z Cotonou), které přijalo smíšené parlamentní shromáždění v Luandě (Angola) dne 3. prosince 2009(6),

–   s ohledem na komuniké z Georgetownu přijaté dne 26. února 2009 na karibském regionálním zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Georgetownu (Guayana) (7),

–   s ohledem na komuniké z Ouagadougou přijaté dne 30. října 2009 na západoafrickém regionálním zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Ouagadougou (Burkina Faso) (8),

–   s ohledem na Evropský konsensus o humanitární pomoci podepsaný dne 18. prosince 2007(9),

–   s ohledem na usnesení, která přijalo smíšené parlamentní shromáždění v roce 2009:

–   o výzvách pro demokratické respektování etnické, kulturní a náboženské rozmanitosti v zemích AKT a EU(10),

–   o dohodách o hospodářském partnerství a jejich dopadu na státy AKT(11),

–   o sociálních a environmentálních důsledcích změny klimatu v zemích AKT(12),

–   o úloze dohody o partnerství z Cotonou při řešení potravinové a finanční krize v zemích AKT(13),

–   o dosažení a upevnění míru, bezpečnosti, stability a řádné správy věcí veřejných v Somálsku(14),

–   o globálním řízení a reformě mezinárodních institucí(15),

–   o dopadu finanční krize na státy AKT(16)

–   o sociální a kulturní integraci a účasti mladých lidí(17),

–   o změně klimatu(18),

–   o situaci na Madagaskaru(19),

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A7-0315/2010),

A. vzhledem k tomu, že členové smíšeného parlamentního shromáždění vyjádřili během rozprav na svých řádných zasedáních v Praze (Česká republika) v dubnu 2009 a v Luandě (Angola) v prosinci 2009 znepokojení nad posledním vývojem jednání o dohodách o hospodářském partnerství,

B.  vzhledem k tomu, že výše uvedené nařízení (ES) č. 1905/2006, které předpokládá vytvoření tematických programů, jež se budou vztahovat i na země AKT, a programu doprovodných opatření pro země AKT, které jsou signatáři protokolu o cukru, bylo přijato,

C. vzhledem k tomu, že se komisař pro rozvoj a humanitární pomoc během zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v červnu 2007 ve Wiesbadenu (Německo) zavázal, že předloží národní a regionální strategické dokumenty pro země AKT (na období 2008– 2013) parlamentům k demokratickému přezkumu, přičemž s potěšením konstatuje, že byl tento závazek splněn,

D. vzhledem k tomu, že revize dohody o partnerství z Cotonou v roce 2010 je cennou příležitostí k posílení úlohy smíšeného parlamentního shromáždění a jeho regionálního rozměru, jakož i k posílení parlamentního dohledu v regionech AKT,

E.  vzhledem k vysoké úspěšnosti dvou regionálních zasedání smíšeného parlamentního shromáždění, která se v roce 2009 konala v Guayaně a v Burkina Fasu a která vedla k přijetí výše uvedených komuniké z Georgetownu a Ouagadougou,

F.  vzhledem k tomu, že zhoršování situace v Nigeru, Guineji a na Madagaskaru v roce 2009 mělo za následek odstranění parlamentní demokracie ve všech třech zemích, přičemž status jejich zástupců byl na 18. zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Luandě snížen na pozorovatele,

G. vzhledem k tomu, že přetrvávající konflikt v Demokratické republice Kongo vyústil ve vážné, opakované porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že je nezbytné poskytnout účinnou humanitární pomoc a posílit zapojení mezinárodního společenství,

H. vzhledem k činnosti Panafrického parlamentu a formalizaci vztahů mezi Panafrickým parlamentem a Evropským parlamentem a vzhledem k vytvoření meziparlamentní delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Panafrickým parlamentem,

1.  oceňuje, že i v roce 2009 vytvářelo smíšené parlamentní shromáždění rámec pro otevřený, demokratický a prohloubený dialog mezi EU a státy AKT, a vyzývá k lepšímu politickému dialogu;

2.  vítá kladnou odpověď nového komisaře pro obchod na žádost některých států a regionů AKT o přezkum sporných záležitostí zmíněných v rámci vyjednávání dohod o hospodářském partnerství, která je v souladu s prohlášeními předsedy Komise; zdůrazňuje, že je třeba, aby Parlament pečlivě sledoval vyjednávání dohod o hospodářském partnerství a jejich uplatňování;

3.  zdůrazňuje zejména klíčovou roli národních parlamentů států AKT, orgánů místní samosprávy a nestátních subjektů při sledování a správě národních a regionálních strategických dokumentů a při využívání Evropského rozvojového fondu (ERF) a vyzývá Komisi, aby zajistila jejich zapojení; dále zdůrazňuje, že při vyjednávání dohod o hospodářském partnerství je nutný náležitý parlamentní dohled;

4.  vybízí parlamenty států AKT, aby trvaly na tom, že je jejich vlády a Komise zapojí do přípravy a provádění národních a regionálních strategických dokumentů (na období 2008–2013) týkajících se spolupráce mezi EU a státy AKT a že zajistí jejich plnohodnotnou účast na vyjednávání dohod o hospodářském partnerství;

5.  vyzývá Komisi, aby parlamentům států AKT poskytovala veškeré dostupné informace a aby jim pomáhala při provádění demokratické kontroly, zejména prostřednictvím budování kapacit a zejména při vyjednávání a provádění dohod o hospodářském partnerství;

6.  upozorňuje na znepokojení smíšeného parlamentního shromáždění nad dopady stávající finanční krize, nad usnesením o dopadu finanční krize na státy AKT, které bylo přijato v Luandě a nad usneseními o jejím dopadu a o prohlášení o celosvětové potravinové a finanční krizi a na usnesení o dopadu krize na státy AKT a o vypořádávání se s ní; vybízí smíšené parlamentní shromáždění, aby pokračovalo v činnosti v této oblasti a hledalo nové a inovativní zdroje financování rozvoje, např. mezinárodní daň z finančních transakcí; dále vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby se zabývalo otázkou zrušení daňových rájů;

7.  vítá skutečnost, že se předchozí komisař pro rozvoj a humanitární pomoc během výše zmíněného zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Kigali zavázal, že předloží národní a regionální strategické dokumenty pro země AKT (na období 2008–2013) parlamentům k demokratickému přezkumu; rovněž oceňuje již odvedenou práci parlamentů některých států AKT při přezkumu těchto dokumentů; a také kontrolu regionálních strategických dokumentů ze strany smíšeného parlamentního shromáždění před přezkumem v polovině období a žádá, aby byl jeho příspěvek řádně zohledněn;

8.  v této souvislosti připomíná, že je třeba parlamenty úzce zapojit do demokratického procesu a do národních rozvojových strategií; zdůrazňuje jejich zásadní úlohu při zavádění, uplatňování a kontrole rozvojových politik;

9.  znovu opakuje, že je nakloněn začlenění ERF do rozpočtu EU s cílem posílit soudržnost, transparentnost a účinnost politiky rozvojové spolupráce a zaručit její demokratickou kontrolu; zdůrazňuje, že začlenění ERF do rozpočtu EU je také vhodnou odpovědí na obtíže při schvalování a uplatňování následujících ERF;

10. vyzývá parlamenty, aby prováděly důslednou parlamentní kontrolu ERF; zdůrazňuje klíčovou roli smíšeného parlamentního shromáždění v této debatě a vyzývá toto parlamentní shromáždění i parlamenty států AKT, aby se jí aktivně účastnily, zejména v souvislosti s ratifikací revidované dohody o partnerství z Cotonou;

11. s potěšením bere na vědomí, že smíšené parlamentní shromáždění má stále více parlamentní, a tudíž politický, charakter a že jeho členové jsou stále aktivnější a jejich rozpravy kvalitnější, což zásadní měrou přispívá k budování partnerství AKT-EU;

12. považuje prohlášení spolupředsedů smíšeného parlamentního shromáždění o situaci v Nigeru, podané dne 2. prosince 2009 v Luandě, a výše uvedené usnesení o situaci na Madagaskaru za významné příklady tohoto prohloubeného dialogu;

13. vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále sledovalo situaci v Súdánu, na Madagaskaru, v Nigeru a v Guineji;

14. vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby se nadále zabývalo situací v Somálsku, která ohrožuje životy somálského obyvatelstva a představuje hrozbu pro bezpečnost v regionu, a vyzývá EU, aby dodržela své závazky ohledně podpory právního státu, nastolení stability v regionu a boje proti pirátství;

15. vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále přispívalo k úsilí mezinárodního společenství o zvyšování povědomí o konfliktech na východě Demokratické republiky Kongo a aby podporovalo politické řešení krize dosažené na základě vyjednávání a veškerá opatření, která mohou být v rámci tohoto řešení navržena;

16. vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby s ohledem na význam regionální integrace pro mír a rozvoj ve státech AKT vedlo a dále prohlubovalo dialog s Panafrickým parlamentem a s parlamenty regionálních organizací;

17. vyjadřuje politování nad tím, že se smíšeným parlamentním shromážděním nebyla dostatečně konzultována příprava společné strategie EU-Afrika, a věří, že se smíšené parlamentní shromáždění bude aktivně podílet na uplatňování této strategie;

18. vítá skutečnost, že se v roce 2009 konala další regionální zasedání v souladu s dohodou o partnerství z Cotonou a jednacím řádem smíšeného parlamentního shromáždění; domnívá se, že tato setkání umožňují skutečnou výměnu názorů o otázkách týkajících se daného regionu, včetně prevence a řešení konfliktů, regionální soudržnosti, lidských práv, otázek životního prostředí a vyjednávání dohod o hospodářském partnerství; oceňuje práci organizátorů zasedání v Guayaně a Burkina Fasu, která byla mimořádně úspěšná;

19. vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby během svých regionálních zasedání zajistilo přísné sledování vyjednávání dohod o hospodářském partnerství;

20. vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada nevzala na vědomí opakované žádosti Evropského parlamentu zejména na smíšeném parlamentním shromáždění v Luandě, aby byla do revidované dohody z Cotonou zahrnuta přísnější doložka o zákazu diskriminace;

21. znovu opakuje, že princip všeobecné platnosti lidských práv a zákazu diskriminace je základem pro zlepšování legitimní demokratické správy věcí veřejných a politického dialogu v rámci smíšeného parlamentního shromáždění;

22. vybízí smíšené parlamentní shromáždění, aby posílilo úlohu svého výboru pro politické záležitosti a stalo se tak v rámci partnerství AKT-EU skutečným fórem pro debatu o dodržování lidských práv, demokratizaci společnosti a prevenci a řešení konfliktů;

23. oceňuje také zprávu o globálním řízení vypracovanou výborem pro politické záležitosti smíšeného parlamentního shromáždění a přijatou v Luandě, jež obsahuje výzvu k zásadní reformě světových finančních institucí;

24. bere na vědomí záměr Výboru pro hospodářský rozvoj, finance a obchod smíšeného parlamentního shromáždění pokračovat v práci na dohodách o hospodářském partnerství a způsobech, jak se vypořádat s krizí;

25. vyzdvihuje úsilí výboru pro sociální věci a životní prostředí smíšeného parlamentního shromáždění při sestavování zprávy o dětské práci a vítá jeho záměr zajistit vypracování analýzy a uspořádání diskuse o životním prostředí a sociálních podmínkách ve státech AKT;

26. rovněž vítá zprávy a usnesení o změně klimatu přijatá v roce 2009, která smíšenému parlamentnímu shromáždění umožnila prezentovat jeho stanovisko na kodaňském summitu;

27. s potěšením bere na vědomí stále výraznější zapojení nestátních subjektů na zasedáních smíšeného parlamentního shromáždění, jak dokládá debata vedoucí k přijetí výše uvedeného prohlášení z Port Moresby o stávající mezinárodní krizi a zpráva hospodářských partnerů o dohodách o hospodářském partnerství představená na zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Lublani;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě AKT, předsednictvu smíšeného parlamentního shromáždění a vládám a parlamentům České republiky a Angoly.

(1)

Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)

Úř. věst. C 231, 26.9.2003, s. 68.

(3)

Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41 (pozměněno nařízením Komise(ES) č. 960/2009 ze dne 14.10.2009 Úř. věst L 270, 15.10.2009, s.8).

(5)

Úř. věst. C 58, 1.3.2008, s. 44.

(6)

Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 43.

(7)

AP/100.509.

(8)

AP/100 607.

(9)

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zastoupených v Radě, Evropského parlamentu a Evropské komise: „Evropský konsensus o humanitární pomoci“ (Úř. věst. C 25, 30.1.2008, s. 1).

(10)

Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 19.

(11)

Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 24.

(12)

Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 31.

(13)

Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 38.

(14)

Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 43.

(15)

Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 20.

(16)

Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 24.

(17)

Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 29.

(18)

Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 36.

(19)

Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 40.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Smíšené parlamentní shromáždění se v roce 2009 sešlo dvakrát. 17. zasedání se konalo v Praze (Česká republika) od 6. do 9. dubna a 18. zasedání proběhlo v Luandě (Angola) od 30. listopadu do 3. prosince. Bylo přijato deset usnesení a luandské prohlášení o druhé revizi dohody o partnerství z Cotonou. Během roku se konala také dvě regionální zasedání – v Guayaně (karibská oblast) a v Burkina Fasu (západoafrická oblast).

Smíšené parlamentní shromáždění přijalo na svých zasedáních komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc – pana Louise Michela (v Praze) a pana Karla de Guchta (v Luandě) – a komisařku pro mezinárodní obchod – baronku Ashtonovou. Obou zasedání se postupně zúčastnili i spolupředsedové Rady AKT-EU.

Na činnosti parlamentního shromáždění se podíleli také:

pan Jan Kohout, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky, pan Mirek Topolánek, předseda vlády České republiky, pan Dias dos Santos, předseda Národního shromáždění Angolské republiky, a pan dos Santos, prezident Angolské republiky.

Rok 2009 byl nepříznivě ovlivněn rozhodnutím Rady ministrů AKT z prosince 2008 výrazně snížit rozpočet sekretariátu AKT na služební cesty, které významně omezilo schopnost jeho pracovníků účastnit se zasedání smíšeného parlamentního shromáždění konaných mimo Brusel. To vedlo ke zrušení plánované delegace pro sledování voleb do Evropského parlamentu ve Spojeném království a v Německu a k tomu, že smíšené parlamentní shromáždění nevyslalo žádné informační mise. V prosinci 2009 přijala Rada AKT opatření s cílem zajistit, aby finanční prostředky z rozpočtu na rok 2010 pokrývaly dvě plenární zasedání, jedno regionální zasedání a až dvě další mise.

Stálé výbory

Tři stálé výbory se sešly čtyřikrát: dvakrát v rámci zasedání (v Praze a v Luandě) a dvakrát (v Bruselu) mezi termíny zasedání. Hlavní činností těchto výborů je příprava zpráv, které jsou poté přijímány na plenárních zasedáních (celkem šest zpráv ročně).

Úkolem výborů je také kontrola provádění usnesení, která probíhá prostřednictvím slyšení úředníků Komise odpovědných za příslušné oblasti. Tato slyšení poskytují příležitost – a dostatek času – pro podrobnou diskusi o přijatých opatřeních. Dříve byla tato kontrola prováděna v rámci plenárních zasedání a jednalo se pouze o formalitu.

Výbor pro hospodářské záležitosti, finance a obchod byl pověřen dalším úkolem, a sice dohledem nad regionálními strategickými dokumenty pro jednotlivé oblasti AKT. Tyto strategické dokumenty byly zveřejněny v roce 2009 a Evropská komise v nich vytýčila strategii pro rozvoj každé příslušné oblasti. Výbor jmenoval pro každý regionální strategický dokument spoluzpravodaje a o jednotlivých strategických dokumentech předloží zprávy, jejichž závěry budou přijaty již na 19. zasedání ve Španělsku, aby mohly být začleněny do přezkumu v polovině období.

V neposlední řadě převzaly výbory odpovědnost za otázky společného zájmu v souvislosti s prováděním dohody o partnerství. Představují tak fórum pro dialog mezi poslanci Evropského parlamentu a poslanci parlamentů států AKT.

17. zasedání v Praze (Česká republika)

17. zasedání smíšeného parlamentního shromáždění se konalo ve dnech 6. až 9. dubna 2009 v Praze v České republice, tedy v zemi předsedající Radě EU.

Vedle zpráv stálých výborů byla na zasedání přijata usnesení o potravinové a finanční krizi a o situaci v Somálsku. Pracovní semináře o zdravotně postižených osobách, cestovním ruchu ve venkovských oblastech a právech menšin v České republice vzbudily velký zájem a přilákaly mnoho účastníků.

18. zasedání v Luandě (Angola)

18. zasedání smíšeného parlamentního shromáždění se konalo ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2009 v angolské Luandě.

Parlamentní shromáždění zde přijalo tři usnesení obsažená ve zprávách stálých výborů a dvě naléhavá usnesení o změně klimatu a o situaci na Madagaskaru. Přijato bylo rovněž luandské prohlášení o druhé revizi dohody o partnerství z Cotonou. Mimoto bylo přijato prohlášení spolupředsedů o situaci v Nigeru.

Pracovní semináře o odborné přípravě pro lepší řízení a správu, stavebních projektech a urbanistických projektech stěhování obyvatel poskytly příležitost k návštěvě země a k rozhovorům o řadě témat.

Informační a studijní mise

Z již uvedených důvodů nemohlo smíšené parlamentní shromáždění vyslat žádné informační mise či delegace pro sledování voleb, a to navzdory tlaku, které předsednictvo a členové smíšeného parlamentního shromáždění vyvíjeli na Radu a předsednictvo AKT. V roce 2010 se snad situace zlepší, jinak nebude smíšené parlamentní shromáždění schopno tyto důležité činnosti vyplývající z jednacího řádu vykonávat.

Jiné aktivity

Po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 vedla restrukturalizace Generálního ředitelství Evropského parlamentu pro vnější politiky k tomu, že se sekretariát smíšeného parlamentního shromáždění přesunul z Výboru pro rozvoj do nového oddělení v rámci ředitelství B. Oddělení AKT odpovídá rovněž za delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem a Jihoafrickou republikou. Tento přesun umožní, aby se pracovníci nového oddělení více zaměřili na práci smíšeného parlamentního shromáždění, a zajistí lepší návaznost činnosti, přičemž je zachován kontakt s bývalými kolegy z Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod. V období největšího pracovního vytížení, například v období plenárních zasedání, může oddělení AKT požádat o pomoc další útvary generálního ředitelství.

Perspektivy vývoje

Díky kvalitě své práce se smíšené parlamentní shromáždění prosadilo jako klíčový partner v oblasti spolupráce mezi Severem a Jihem.

Je nutné posílit parlamentní rozměr spolupráce, který umožní řádně využívat finanční prostředky a zajistit, že tyto prostředky budou vynaloženy k naplňování potřeb obyvatel a k dosahování rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Komise nyní předkládá národní a regionální strategické dokumenty ke kontrole jak Evropskému parlamentu, tak národním parlamentům států AKT. Je důležité, aby Výbor pro rozvoj a smíšené parlamentní shromáždění situaci sledovaly a zajistily řádné uplatňování tohoto nástroje parlamentní kontroly.

Parlamentní shromáždění hrálo a nadále hraje zásadní úlohu jako pozorovatel jednání o dohodách o hospodářském partnerství. Slyšení za účasti hlavních vyjednavačů obou stran, setkání s hospodářskými a sociálními partnery (jak v rámci formálních schůzí, tak na souběžných akcích) a spolupráce poslanců EP s poslanci z jižních států posílily transparentnost tohoto procesu a přispěly k lepšímu pochopení místních podmínek. Ať už jednání dopadnou jakkoli, nelze pochybovat o tom, že činnost parlamentního shromáždění tento proces ovlivnila.

V roce 2009 navrhly Komise a státy AKT druhou revizi dohody o partnerství z Cotonou, která má být projednána během roku 2010. Vzhledem k regionalizaci států AKT, která vyplývá z dohod o hospodářském partnerství, je pro smíšené parlamentní shromáždění důležité velmi pečlivě sledovat budoucí vývoj, aby zajistilo svou další existenci a rozvoj.

Založení Africké unie a rostoucí vliv Panafrického parlamentu představují bezpochyby výzvu pro spolupráci AKT-EU, a tudíž i pro Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU. Spolupráce mezi Evropským parlamentem a Panafrickým parlamentem byla zahájena v roce 2007 a v roce 2009 Evropský parlament vytvořil plnohodnotnou delegaci pro vztahy s Panafrickým parlamentem, přičemž je důležité, aby smíšené parlamentní shromáždění zohlednilo tyto vztahy při své činnosti.

V neposlední řadě byl na konci roku 2009 předložen návrh na vytvoření pracovní skupiny pro pracovní postupy smíšeného parlamentního shromáždění s cílem posílit politickou úlohu smíšeného parlamentního shromáždění a zefektivnit jeho činnost.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

26.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

Poslední aktualizace: 15. listopadu 2010Právní upozornění