Postup : 2010/2230(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0320/2010

Předložené texty :

A7-0320/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0409

ZPRÁVA     
PDF 185kWORD 113k
11. listopadu 2010
PE 450.594v02-00 A7-0320/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

(KOM(2010)0532 – C7-0314/2010 – 2010/2230(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Barbara Matera

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

(KOM(2010)0532 – C7-0314/2010 – 2010/2230(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0532 – C7-0000/2010),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (IID ze dne 17. května 2006), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (dále jen „nařízení o EFG“),

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0320/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost EGF rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí,

C. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji,

D. vzhledem k tomu, že Nizozemsko požádalo o pomoc v souvislosti s 598 případy ztráty zaměstnání v osmi podnicích, jejich činnost spadá do oddílu 58 (Vydavatelské činnosti) klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II v provincii Jižní Holandsko,

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EGF;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou v tomto ohledu může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

3.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; znovu poukazuje na to, že podpora ze strany EGF nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.  konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují podrobné údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu žádá o předložení srovnávacího hodnocení těchto údajů ve výročních zprávách, včetně posouzení, jaké dopady mají tyto dočasné a individualizované služby na dlouhodobou reintegraci propuštěných pracovníků na trh práce;

5.  vítá skutečnost, že v rámci uvolňování prostředků z EGF Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu alternativní zdroje prostředků na platby, neboť Evropský parlament opakovaně připomínal, že EGF byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a termíny plnění, a je tedy nutné identifikovat příslušné rozpočtové položky pro převod;

6.  bere nicméně na vědomí, že za účelem uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s touto žádostí budou prostředky na platby převedeny z rozpočtové položky určené na podporu malých a středních podniků a inovace; vyjadřuje politování nad závažnými nedostatky, kterých se dopustila Komise při provádění programů pro konkurenceschopnost a inovace, zejména během hospodářské krize, která by měla potřebnost takové podpory značně zvýšit;

7.  zdůrazňuje, že fungování a přínos EFG by měly být hodnoceny v souvislosti s obecným hodnocením programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007–2013 v polovině období;

8.  vítá novou podobu návrhu Komise, která předkládá ve svém vysvětlujícím prohlášení jasné a podrobné informace o uplatňování, analyzuje kritéria způsobilosti a vysvětluje důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je v souladu s žádostmi Parlamentu;

9.  schvaluje rozhodnutí přiložené k tomuto usnesení;

10. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady rozhodnutí podepsal a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xxxx

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/024 NL/Noord Holland a Zuid Holland oddíl 58, Nizozemsko)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EGF“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      Působnost EGF byla u žádostí podaných v období od 1. května 2009 rozšířena na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí.

(3)      Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)      Dne 30. prosince 2009 předložilo Nizozemsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v osmi podnicích, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do oddílu 58 (Vydavatelské činnosti), ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II Severní Holandsko (NL32) a Jižní Holandsko (NL33) a až do 31. května 2010 doplňovalo žádost o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit částku ve výši 2 326 459 EUR.

(5)      V souvislosti s uvedenou žádostí Nizozemska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolňuje částka ve výši 2 326 459 EUR na prostředky na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne …

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

              Úř. věst. C […], […], s. […].


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 500 milionů EUR získanou z rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok, příp. ze zrušených prostředků na závazky z posledních dvou let, s výjimkou prostředků souvisejících s okruhem 1b. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí nebo zrušené závazky.

Pokud jde o postup, k využití prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného výsledku posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Souběžné by bylo možné zorganizovat třístranné rozhovory s cílem dosáhnout dohody o využití tohoto fondu a požadované částky. Třístranné rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

II. Současný stav: návrh Komise

Dne 1. října 2010 Komise přijala nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF ve prospěch Nizozemska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, na trh práce.

Tato žádost je součástí souboru šesti vzájemně souvisejících žádostí, které se všechny týkají propouštění v osmi nizozemských regionech NUTS II v podnicích působících v polygrafickém odvětví, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do dvou různých oddílů, a to oddílu 18 (Tisk a rozmnožování nahraných nosičů) a 58 (Vydavatelské činnosti).

Jedná se o dvacátou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2010 a která se týká uvolnění prostředků z EGF v celkové výši 2 326 459 ve prospěch Nizozemska. Tato žádost se týká 598 pracovníků propuštěných z 8 podniků, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 58 (Vydavatelské činnosti) v rámci klasifikace NACE (2. revize) ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II Severní Holandsko (NL32) a Jižní Holandsko (NL33) v průběhu devítiměsíčního referenčního období od 1. dubna 2009 do 29. prosince 2009.

Tato žádost (věc EGF/2009/024 NL/Noord Holland a Zuid Holland) byla Komisi předložena dne 30. prosince 2009 a do 31. května 2010 doplněna o další informace. Žádost byla založena na intervenčním kritériu uvedeném v čl. 2 písm. b) nařízení o EGF, podle něhož musí dojít k propuštění nejméně 500 osob během devíti měsíců z podniků působících v tomtéž odvětví NACE Revize 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II členského státu.

Komise ve svém hodnocení vycházela ze souvislosti mezi propouštěním a důsledky rozsáhlých změn ve struktuře světového obchodu nebo finanční krize, z nepředvídatelné povahy těchto případů propouštění, prokázání počtu propuštěných pracovníků a dodržování kritérií uvedených v čl. 2 písm. a), vysvětlení nepředvídatelné povahy tohoto propouštění, určení podniků, které propouštějí, a kategorií pracovníků, na něž bude pomoc zaměřena, příslušné oblasti a jejích orgánů a zainteresovaných účastníků, dopadu propouštění na místní, regionální nebo celostátní zaměstnanost, koordinovaného souboru individualizovaných služeb, jež mají být financovány, včetně souladu s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů, dat, kdy byly individualizované služby pro postižené pracovníky zahájeny, nebo kdy mají být zahájeny, postupů pro konzultaci se sociálními partnery, řídících a kontrolních systémů.

V souladu s hodnocením Komise tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EGF, a Komise proto rozpočtovému orgánu doporučuje, aby žádost schválil.

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod prostředků (DEC 29/2010) v celkové výši 2 326 459 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v prostředcích na závazky a z rozpočtové položky Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci — Program pro podnikavost a inovaci (01 04 04) v prostředcích na platby do rozpočtových položek EGF (04 05 01).

Zpravodajka s uspokojením konstatovala, že Komise nalezla – v souladu s opakovanou výzvou Evropského parlamentu – alternativní zdroj prostředků na platby, který nepochází z nevyužitých prostředků v rámci fondu ESF.

Domnívá se však, že v tomto případě Komise nezvolila vhodný zdroj (rozpočtovou položku na podporu podnikání a inovací), neboť právě při uplatňování programů konkurenceschopnosti a inovací se Komise potýká se závažnými problémy. V období hospodářské krize by měly být tyto prostředky naopak spíše zvyšovány. Žádá proto Komisi, aby se pro platby napříště snažila hledat vhodnější rozpočtové položky.

Interinstitucionální dohoda povoluje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

V roce 2010 již rozpočtový orgán schválil patnáct návrhů na využití prostředků z fondu a na převod prostředků na technickou pomoc. Celkem to bylo 47 432 497 EUR, k čemuž je třeba připočíst dalších 17 746 171 EUR spojených s dalšími projednávanými návrhy (včetně tohoto návrhu). Do konce roku 2010 tak dosud zbývá 434 621 332 EUR.

III. Postup

Komise předložila žádost o převod finančních prostředků(3), aby mohly být do rozpočtu na rok 2010 zapsány konkrétní prostředky na závazky a na platby, v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Bude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě (výměna dopisů), jak stanovuje čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody by měl být do celého procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), který poskytuje konstruktivní podporu a přispívá ke správnému hodnocení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

V návaznosti na své hodnocení poskytl výbor EMPL Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, obsažený ve stanovisku připojenému k této zprávě.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 29/2010 ze dne 1. září 2010.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ES/jm

D(2010)52565

Vážený pan

Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru

ASP 13E158

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2009/024 NL/Noord Holland a Zuid Holland oddíl 58 (COM(2010)532 v konečném znění)

Vážený pane Lamassoure,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2009/024 NL/Noord Holland a Zuid Holland oddíl 58 a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že tato žádost se zakládá na článku 2b nařízení o EFG a zahrnuje 598 pracovníků propuštěných v průběhu referenčního období 9 měsíců mezi 1. dubnem a 29. prosincem 2009 ve 8 podnicích působících v odvětví vydavatelství, které popisuje oddíl 58 nařízení (ES) č. 1893/2006,

B)  vzhledem k tomu, že tato žádost je součástí souboru šesti vzájemně souvisejících žádostí, které se všechny týkají propouštění v osmi nizozemských regionech NUTS II v podnicích působících v polygrafickém odvětví, vzhledem k tomu, že se konkrétně týká EFG/2009/026 Nl/Noord Holland a Utrecht oddíl 18 a EGF/2009/027 NL/Noord Brabant a Zuid Holland oddíl 18,

C)  vzhledem k tomu, že toto odvětví bylo vážně zasaženo finanční krizí, která v tiskařském a vydavatelském odvětví vedla ke snížení poptávky po reklamních tiskovinách o přibližně 32 % a po časopisech a novinách o 7,5 %, resp. 18,2 %,

D)  vzhledem k tomu, že tiskařské a vydavatelské odvětví v Nizozemsku prošlo nákladným procesem restrukturalizace, aby si zachovalo technickou konkurenceschopnost s podniky mimo EU, zejména v Turecku, Číně a Indii, a vzhledem k tomu, že současná krize v sobě nese riziko, že budou negovány přínosy obrovských investic a rozsáhlé činnosti v tomto odvětví,

E)  vzhledem k tomu, že k propouštění došlo ve dvou sousedících regionech NUTS II s nezaměstnaností ve výši až 6,5 %; vzhledem k tomu, že v bodě odůvodnění 4 nařízení o EFG se uvádí, že je třeba zajistit, „aby byl finanční příspěvek z EFG zaměřen na pracovníky v nejvážněji zasažených oblastech a hospodářských odvětvích Společenství“,

F)  vzhledem k tomu, že v polygrafickém odvětví obecně je relativně vysoký podíl pracovníků starších věkových skupin, které jsou v obou dotčených provinciích značně postiženy nezaměstnaností; vzhledem, že tato žádost zahrnuje 149 propuštěných pracovníků starších 54 let a 12 pracovníků starších 65 let,

G)  vzhledem k tomu, že návrh koordinovaného souboru individualizovaných služeb byl předložen v úzké spolupráci se sociálními partnery v polygrafickém a mediálním odvětví, a vzhledem k tomu, že jejich „Nadace pro trh práce a Vzdělávací fond“ zřídila centrum mobility C3 (Centrum Creative Carrières), které bude realizovat opatření podporovaná z EFG; vzhledem k tomu, že tato opatření jsou stejná pro všech šest žádostí a podstatně se neodlišují ani od opatření, která ostatním propuštěným zaměstnancům v polygrafickém odvětví nabízí C3,

H)  vzhledem k tomu, že v polygrafickém odvětví existuje řada vzdělávacích projektů ESF, jejichž časový rozvrh se kryje s obdobím provádění EFG,

I)  vzhledem k tomu, že Nizozemsko žádá o podporu pro všechny propuštěné pracovníky, včetně osob starších 65 let,

J)  vzhledem k tomu, že ve všech šesti nizozemských žádostech jsou procenta zaměstnanců, kterých se žádosti týkají, stejně jako procenta profesních skupin stejná a uvedený počet propuštěných pracovníků patrně vychází z dohody mezi sociálními partnery; vzhledem k tomu, že v žádosti není uvedena skutečná struktura daných podniků,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o nizozemské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí v tom, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle nařízení o EFG (1927/2006) jsou splněny;

2.  vítá spolupráci ministerstva sociálních věcí se sociálními partnery v zájmu řešení snížené poptávky v tiskařském a vydavatelském odvětví v Nizozemsku, která odráží tradiční nizozemský přístup zvaný „poldr“; díky této spolupráci bylo možné na propouštění rychle reagovat (jeden den po skončení referenčního období);

3.  vítá, že podpora z EFG se používá v období krize na vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků a uznávání předchozích zkušeností; lituje nicméně, že opatření byla nedostatečně objasněna, takže není možné činit závěry o tom, jaké cíle a jaké strategie má vzdělávání propuštěných pracovníků, jichž se týká tato žádost; vychází z toho, že tento postup znesnadní hodnocení úspěšnosti přijatých opatření;

4.  žádá Komisi, aby podrobněji zkoumala, do jakých odvětví se pracovníci přesouvají ve smyslu rekvalifikace nebo založení vlastního podniku; cílem této podrobné analýzy by mělo být to, aby byla zajištěna dlouhodobá reintegrace těchto osob na trh práce, a tím i účelné využití prostředků z EFG; toto hodnocení by mělo být provedeno s ohledem na cíle strategie EU 2020;

5. vítá, že EFG je využíván jako doplněk k průběžné podpoře z ESF; lituje nicméně, že žádost neupřesňuje specifičnost a přidanou hodnotu opatření EFG;

6. žádá proto nizozemskou vládu o podrobnější informace o cílích těchto opatření.

S pozdravem

Pervenche Berès


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

9.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Poslední aktualizace: 16. listopadu 2010Právní upozornění