Postup : 2010/0220(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0324/2010

Předložené texty :

A7-0324/2010

Rozpravy :

PV 23/11/2010 - 5
CRE 23/11/2010 - 5

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.22
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0424

ZPRÁVA     *
PDF 378kWORD 534k
12. listopadu 2010
PE 448.908v02-00 A7-0324/2010

o návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů

(KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Bernhard Rapkay

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů

(KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0372),

–– s ohledem na čl. 107 odst. 3 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0296/2010),

–- s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0324/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 107 odst. 3 písm. e) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 107 odst. 3 písm. e) a článek 109 této smlouvy,

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu pozbude dne 31. prosince 2010 platnosti.

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu pozbude dne 31. prosince 2010 platnosti a pokud po tomto datu nebude existovat nový právní rámec povolující určité konkrétní druhy státní podpory uhelnému průmyslu, budou členské státy moci podporu poskytovat pouze v mezích stanovených obecnými pravidly pro státní podporu, která se vztahují na všechna odvětví.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Uhlí je využíváno nejen jako palivo, ale rovněž jako surovina pro chemický průmysl, a toto využití bude v budoucnu stále významnější.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Uzavření těžebních kapacit uhelného průmyslu Unie bude kompenzováno dovozem uhlí do Unie, což povede k tomu, že Unie bude zásobována uhlím z třetích zemí.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Malé přispění dotovaného uhlí k celkové skladbě zdrojů energie již neodůvodňuje zachování těchto dotací k zabezpečení zásobování energií na úrovni Unie.

(2) Malé přispění dotovaného uhlí k celkové skladbě zdrojů energie Unie znamená, že dotace poskytované na těžbu uhlí mohou přerušení dodávek energie vyrovnávat pouze v omezeném rozsahu. Státní podpora v odvětví těžby uhlí je nyní však na tak nízké úrovni, že nemůže narušovat hospodářskou soutěž. Minimální objem těžby uhlí v Unii by vytvořil strategickou rezervu a zachoval přístup k domácím zdrojům.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Skončení platnosti nařízení (ES) č. 1407/2002 některé členské státy donutí k rychlému uzavření uhelných dolů a k následnému řešení značných sociálních a regionálních důsledků.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Vzhledem k tomu, že uzavírání dolů má především v řídce osídlených regionech mimořádně závažné sociální a hospodářské dopady, je třeba zvážit případné začlenění cílené podpory ze strukturálních fondů EU do budoucích rozpočtů, a to i tehdy, nachází-li se postižené regiony v členských státech s méně závažnými hospodářskými problémy.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Podle čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie má členský stát právo stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, volit mezi různými energetickými zdroji a stanovit základní skladbu svého zásobování energií.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Politiky Unie podporující obnovitelná nízkouhlíková fosilní paliva při výrobě elektrické energie neodůvodňují časově neomezenou podporu pro nekonkurenceschopné uhelné doly. Kategorie podpory povolené nařízením (ES) č. 1407/2002 by proto neměly pokračovat po neomezeně dlouhou dobu.

(3) Co se týče politik Unie na podporu používání obnovitelných nízkouhlíkových fosilních paliv při výrobě elektrické energie, měly by členské státy předložit plán opatření zaměřených na zmírnění environmentálního dopadu využívání uhlí, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání uhlíku. To se týká všech druhů uhlí a všech druhů zdrojů. Je třeba připustit, že nahrazení dotovaného uhlí uhlím nedotovaným nebude mít žádný přínos pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Jelikož jsou domácí zdroje energie v Unii nedostatečné, lze podporu uhelného průmyslu odůvodnit její politikou na podporu využívání obnovitelných paliv a fosilních paliv s nízkým obsahem uhlíku pro výrobu energie. Kategorie podpory povolené nařízením (ES) č. 1407/2002 by neměly být v platnosti po neomezeně dlouhou dobu. Rozhodně by ale měla být zachována státní podpora určená na snížení míry znečištění pocházejícího z uhlí. Ukončení dotací by se nemělo vztahovat na doly, které po uplynutí desetiletého období budou schopny dosáhnout konkurenceschopnosti, ale budou i nadále potřebovat státní podporu na investice do technologií v oblasti ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by mít členské státy možnost přijmout opatření k zmírnění sociálních a regionálních důsledků uzavření těchto dolů, tj. náležité ukončení činností v rámci neodvolatelného plánu na uzavření podniku a/nebo financování mimořádných nákladů, zejména zděděných závazků.

(5) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by mít členské státy možnost přijmout opatření k zmírnění sociálních a regionálních důsledků případného uzavření těchto dolů, tj. náležité ukončení činností v rámci neodvolatelného plánu na uzavření podniku a/nebo financování mimořádných nákladů, zejména zděděných závazků.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Pracovníkům, jichž se týkají plány na uzavření dolů, by měla být okamžitě poskytována možnost rekvalifikace a za tímto účelem je třeba prozkoumat všechny možnosti čerpání finančních prostředků na regionální i vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Opatření na ochranu životního prostředí a náklady související s dlouhodobým uzavíráním dolů bude třeba financovat i po roce 2014. Předčasné ukončení dotací poskytovaných uhelnému průmyslu ze strany členských států by v postižených regionech způsobilo zásadní ekologické a finanční problémy a nakonec by bylo podstatně dražší než jejich postupné ukončování.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení vyznačuje přechod odvětví těžby uhlí z odvětvových pravidel na obecná pravidla pro státní podporu vztahující se na všechna odvětví.

vypouští se

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V zájmu omezení hospodářské soutěže na vnitřním trhu plynoucího z podpory na co nejnižší míru by se tato podpora měla postupně snižovat a být důsledně omezena na výrobní jednotky, u nichž se neodvolatelně plánuje ukončení činnosti.

(7) V zájmu omezení hospodářské soutěže na vnitřním trhu plynoucího z podpory na co nejnižší míru by tato podpora měla mít klesající tendenci a měla by být omezena na výrobní jednotky, u nichž se neodvolatelně plánuje ukončení činnosti, pokud se k plánovanému datu na ukončení činnosti nestanou konkurenceschopnými.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) K obnově bývalých těžebních lokalit je zapotřebí celé řady opatření, jako je odstranění těžebního zařízení z dolu a jeho zabezpečení, vyčištění lokality a odvedení odpadních vod. Financování této obnovy vyžaduje dlouhodobé plánování.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zmírnění negativního environmentálního dopadu podpory pro odvětví těžby uhlí by měl členský stát zpracovat plán vhodných opatření, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání CO2.

vypouští se

Odůvodnění

Požadavek je jako takový oprávněný, avšak v rámci tohoto nařízení odporuje systému, neboť musí být platný i pro dovážené uhlí. Jinak by se jednalo o diskriminaci domácího uhlí. Tento požadavek je třeba řešit prostřednictvím samostatných právních předpisů, pokud již neexistují, jako je tomu v případě zachycování a ukládání uhlíku.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Minimální úroveň těžby uhlí spolu s dalšími opatřeními, zejména k podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů, pomůže udržovat určitou část domácích zdrojů primární energie, což významně zvýší zabezpečení dodávek energie v Unii. Kromě toho bude určitý podíl domácích zdrojů primární energie rovněž podporovat plnění environmentálních cílů v rámci udržitelného rozvoje. V kontextu podpory domácích zdrojů energie Unie, jejímž cílem je vytvořit protiváhu obrovské závislosti Unie na dovozu, je třeba uvažovat o doplnění domácích nefosilních zdrojů zdroji fosilními, neboť v některých členských státech je jediným domácím fosilním zdrojem energie uhlí.

Odůvodnění

Také tento bod odůvodnění z nařízení č. 1407/2002 je stále platný. Komise nepodala důkaz o tom, že by ztratil platnost, ani neuvedla, proč by měl platit jeho opak.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8d) U elektráren sdružených za účelem výroby elektrické energie z uhlí bude domácí uhlí pravděpodobně nahrazeno uhlím dováženým, což povede ke značným nákladům na přepravu a k negativní uhlíkové stopě, aniž ve skutečnosti dojde ke změně v množství emisí CO2 z výroby energie.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8e) Podmínky pro těžbu uhlí se liší jak z geologického hlediska v závislosti na lokalitě, tak co se týče sociálních, bezpečnostních a environmentálních norem (týkajících se poklesu půdy a dalších škod na životním prostředí) v závislosti na politických okolnostech. Tyto rozdíly vedou k nerovným podmínkám hospodářské soutěže, především mezi uhlím pocházejícím z Unie a uhlím dováženým, což mělo v posledních desetiletích za následek značná restrukturalizační opatření v uhelném průmyslu Unie včetně velkého omezení těžby.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8g) Minimální úroveň těžby dotovaného uhlí bude také napomáhat udržování předního postavení technologií Unie v oblasti těžby a čistého spalování uhlí, což zejména umožní, aby byly tyto technologie poskytovány oblastem s významným objemem těžby uhlí v třetích zemích; tato skutečnost pak přispěje ke značnému celosvětovému snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů.

Odůvodnění

Také tento bod odůvodnění z nařízení č. 1407/2002 je stále platný. Komise nepodala důkaz o tom, že by ztratil platnost, ani neuvedla, proč by měl platit jeho opak.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8h) Uhlí se v Unii využívá převážně k výrobě elektrické energie a z menší části k výrobě koksu určeného pro ocelářský průmysl. Z důvodů ochrany životního prostředí je třeba výrobu elektrické energie z uhlí co nejrychleji opustit a přejít na výrobu udržitelnou. Pro ocelářský průmysl však uhlí v dohledné době nejspíš zůstane nepostradatelné. Vzhledem ke stále omezenějším zásobám ropy („ropný vrchol“) je pravděpodobné, že uhlí bude stále významnější náhradní surovinou pro chemický průmysl. Z dlouhodobého hlediska by proto nemělo být vyloučeno zachování přístupu k ložiskům uhlí v Unii, který by umožňoval pokračovat z technických důvodů v minimální úrovni těžby nenarušující hospodářskou soutěž, a to ani pokud by si tento krok vyžádal dlouhodobé poskytování státní podpory.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Při plnění tohoto úkolu musí Evropská komise zajistit, aby vytvoření, zachování a dodržování běžných podmínek hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě o trh s elektřinou, povaha podpory uhelnému průmyslu nesmí ovlivňovat výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí proto musí být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu.

(10) Při plnění tohoto úkolu by Komise měla zajistit vytvoření, zachování a dodržování běžných podmínek hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě o trh s elektřinou, povaha podpory uhelnému průmyslu nesmí ovlivňovat výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí proto musí být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu. Vzhledem k pravděpodobnému nárůstu cen energií by Komise měla pravidelně přehodnocovat možné přispění uhlí z Unie k zabezpečení dodávek energie.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Podpora se vztahuje pouze na náklady spojené s uhlím určeným k výrobě elektřiny, kombinované výroby tepla a elektřiny, k výrobě koksu a jako palivo pro vysoké pece v ocelářském průmyslu, pokud k jeho využití dochází v Unii.

2. Podpora se vztahuje na náklady spojené s uhlím určeným k výrobě elektřiny, ke kombinované výrobě tepla a elektřiny, k výrobě koksu a jako palivo pro vysoké pece v ocelářském průmyslu a na náklady spojené s investicemi do výzkumu a technologií usilujících o snížení emisí znečišťujících látek z uhlí, pokud k tomuto využití dochází v Unii.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je zahrnut do plánu na uzavření podniku, jehož konečný termín je stanoven nejpozději na 1. října 2014;

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je zahrnut do plánu na uzavření podniku, jehož konečný termín je stanoven nejpozději na 31. prosince 2018;

Odůvodnění

Navrhovaný termín v roce 2014 je zvolen nahodile a (ani na základě posouzení dopadů vypracovaného Komisí) není opodstatněný. S cílem zajistit sociálně přijatelné nařízení bez toho, aby více členských států postihlo hromadné propouštění, je podle závěrů posouzení dopadů Komise a podle vzoru nařízení č. 1407/2002 přiměřeným termínem rok 2018.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dotyčné výrobní jednotky musí být definitivně uzavřeny v souladu s plánem na uzavření podniku;

b) dotyčné výrobní jednotky musí být definitivně uzavřeny v souladu s plánem na uzavření podniku, pokud se k datu v něm uvedeném nestanou konkurenceschopnými a pokud energetické potřeby Unie nevyžadují, aby jejich činnost pokračovala;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) celková výše podpory na uzavření, kterou členský stát poskytne konkrétnímu podniku, musí mít klesající tendenci, přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě jdoucími patnáctiměsíčními obdobími nesmí být nižší než 33 procent podpory poskytnuté v prvním patnáctiměsíčním období stanoveném v plánu na uzavření podniku;

f) celková výše podpory na uzavření, kterou členský stát poskytne konkrétnímu podniku, musí mít klesající tendenci, přičemž roční snížení nesmí být nižší než 10 % podpory poskytnuté v prvním roce stanoveném v plánu na uzavření podniku;

Odůvodnění

Tato změna vyplývá z navrhované doby trvání v délce osmi let. Návrh Komise zde působí uměle a nerealisticky. Vychází pouze z termínu nahodile stanoveného na rok 2014.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(h) Členský stát musí zpracovat plán přijetí opatření zaměřený na zmírnění environmentálního dopadu využívání uhlí, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání CO2. Začlenění opatření představujících státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 do tohoto plánu nemá vliv na ohlašovací povinnost a povinnost zachovat status quo, které ukládá čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, ani na slučitelnost těchto opatření s vnitřním trhem.

vypouští se

Odůvodnění

Požadavek je jako takový oprávněný, avšak v rámci tohoto nařízení odporuje systému, neboť musí být platný i pro dovážené uhlí. Jinak by se jednalo o diskriminaci domácího uhlí. Tento požadavek je třeba řešit prostřednictvím samostatných předpisů, pokud již neexistují, například v souvislosti se zachycováním a ukládáním uhlíku.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li výrobní jednotky, jimž byla poskytnuta podpora podle článku 1, uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na uzavření podniku, který schválila Komise, získá dotyčný členský stát zpět podporu poskytnutou za celé období, jehož se plán na uzavření podniku týká.

2. Nejsou-li výrobní jednotky, jimž byla poskytnuta podpora podle článku 1, uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na uzavření podniku, který schválila Komise, nebo nestanou-li se k tomuto dni konkurenceschopnými, získá dotyčný členský stát zpět podporu poskytnutou za celé období, jehož se plán na uzavření podniku týká.

Odůvodnění

Požadavek je jako takový oprávněný, avšak v rámci tohoto nařízení odporuje systému, neboť musí být platný i pro dovážené uhlí. Jinak by se jednalo o diskriminaci domácího uhlí. Tento požadavek je třeba řešit prostřednictvím samostatných předpisů, pokud již neexistují, například v souvislosti se zachycováním a ukládáním uhlíku.


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

19.10.2010

paní Sharon Bowles

Předsedkyně

Hospodářský a měnový výbor

BRUSEL

Předmět:         Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

Vážena paní Bowlesová,

Hospodářský a měnový výbor požádal dne 29. září 2010 Výbor pro právní záležitosti, aby mu do 8. listopadu 2010 poskytl stanovisko k právnímu základu návrhu předloženého Komisí v souladu s čl. 37 odst. 2 jednacího řádu Parlamentu.

Komisí byl za výhradní právní základ návrhu určen čl. 107 odst. 3 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie, avšak zpravodaj Bernhardt Rapkay a předseda Hospodářského a měnového výboru mají pochybnosti o vhodnosti zvoleného právního základu a vznášejí dotaz, zda by neměl být doplněn jako druhý právní základ článek 109 SFEU.

I. Souvislosti

Po skončení platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli z roku 1951 dne 23. července 2002 se staly sekundární právní předpisy přijaté podle této Smlouvy, zejména rozhodnutí Komise č. 3632/93/ESUO ze dne 28. prosince 1993, kterým se stanoví pravidla Společenství týkající se státní podpory uhelnému průmyslu, zastaralými(1).

Z tohoto důvodu bylo přijato nařízení (ES) č. 1407/2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu(2) na základě čl. 87 odst. 3 písm. e) a článku 89 Smlouvy o ES s cílem zajistit zachování tohoto průmyslového odvětví prostřednictvím poskytnutí státních dotací na podporu restrukturalizace uhelného průmyslu, které měly napomoci omezení důsledků vyvolaných velkým snížením činnosti v tomto odvětví.

Vzhledem k tomu, že platnost nařízení (ES) č. 1407/2002 dne 31. prosince 2010 končí, předložila Komise návrh na přijetí nařízení mající za cíl snížení státní podpory uhelnému průmyslu, zvláště (nikoli však výhradně) pokud jde o podporu produkce. Návrh Komise stanovuje státní podporu k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů, tedy povolení dotací, které umožní řešit negativní dopady spojené s uzavíráním dolů a také sociální a environmentální aspekty. Účelem navrhovaného nařízení je tedy vyhovění výjimce z obecného pravidla, že státní podpora je neslučitelná s vnitřním trhem.

II. Dotčené články Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 107 Smlouvy o fungování Evropské unie(3)

(bývalý článek 87 Smlouvy o ES)

1. Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky či určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.

2. S vnitřním trhem jsou slučitelné:

...

3. Za slučitelné s vnitřním trhem mohou být považovány:

...

e) jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím.

...

Článek 109 Smlouvy o fungování Evropské unie

(bývalý článek 89 Smlouvy o ES)

Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem přijímat veškerá potřebná prováděcí nařízení k článkům 107 a 108, a zejména stanovit podmínky, za nichž se použije čl. 108 odst. 3, jakož i vymezovat druhy podpor, které jsou vyňaty z tohoto řízení…

III. Navrhovaný právní základ

Čl. 107 odst. 1 SFEU stanovuje obecnou zásadu, že státní podpora, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, je, pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy, neslučitelná s vnitřním trhem. Čl. 107 odst. 2 a odst. 3 písm. a), b) a c) pak stanoví kategorie státní podpory, které jsou nebo mohou být s vnitřním trhem slučitelné. Čl. 107 odst. 3 písm. e) dává Radě možnost určit, že za slučitelné s vnitřním trhem lze považovat i jiné kategorie podpor, a to na základě rozhodnutí na návrh Komise.

Článek 109 SFEU upravuje použití článku 107 SFEU a umožňuje Radě, aby na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem přijala prováděcí nařízení k článku 107.

Zatímco čl. 107 odst. 3 písm. e) SFEU nestanoví Radě konzultovat Parlament, článek 109 SFEU toto ukládá. …

IV. Judikatura k právnímu základu

Podle ustálené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu“.(4). Volba nesprávného právního základu může být tudíž odůvodněním pro neplatnost dotčeného aktu.

V. Cíl a obsah návrhu nařízení

Body odůvodnění v návrhu nařízení vymezují účel podpory následovně: …

a) Malý příspěvek dotovaného uhlí k celkové skladbě zdrojů energie již neodůvodňuje zachování těchto dotací k zabezpečení zásobování energií na úrovni Unie;

b) Politiky EU podporující obnovitelná nízkouhlíková fosilní paliva při výrobě elektrické energie neodůvodňují časově neomezenou podporu pro nekonkurenceschopné uhelné doly;

c) Proto se na odvětví těžby uhlí budou vztahovat pouze obecná pravidla pro státní podporu. V důsledku toho by nekonkurenceschopné uhelné doly, které v současnosti využívají podporu podle nařízení č. 1407/2002, již nemusely být způsobilé pro podporu a mohly by být nuceny ukončit svou činnost;

d) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by členské státy mít možnost přijmout opatření ke zmírnění sociálních a regionálních důsledků vyvolaných uzavřením těchto dolů;

e) Aby hospodářská soutěž na vnitřním trhu byla v důsledku podpor co nejméně narušena, mělo by docházet k postupnému snižování výše této podpory a k přísnému omezení na výrobní jednotky, u nichž se neodvolatelně plánuje ukončení činnosti;

(f) V zájmu zmírnění negativního environmentálního dopadu podpory pro odvětví těžby uhlí by měl členský stát zpracovat plán přiměřených opatření, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání CO2. Podniky by měly být způsobilé rovněž k získání podpory určené k pokrytí nákladů, jež vznikají v souvislosti s uzavřením jejich výrobních jednotek;

g) Komise by měla zajistit stanovení, zachování a dodržování běžných podmínek hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě o trh s elektřinou, nesmí povaha podpory uhelnému průmyslu ovlivňovat výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí by proto měly být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu.

Obsah normativní části je následující:

Článek 1 obsahuje definice. …

Článek 2 (Zásada) uvádí, že v souvislosti s konečným uzavřením nekonkurenceschopných uhelných dolů může být podpora pro uhelný průmysl považována za slučitelnou s řádným fungováním vnitřního trhu, pokud splňuje ustanovení tohoto nařízení. Dále stanoví, že podpora se vztahuje pouze na náklady týkající se uhlí určeného k výrobě elektřiny, ke kombinované výrobě tepla a elektřiny, k výrobě koksu a paliva pro vysoké pece v ocelářském průmyslu, pokud k jeho využití dochází v EU.

Články 3 a 4 velmi podrobně vymezují, jakou podporu lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem (podpora na uzavření a podpora na pokrytí mimořádných nákladů).

Zbývající články upravují použití těchto ustanovení (kumulace podpor, oddělení účtů, informace poskytované členskými státy). To vše přesahuje pouhé vymezení podpory, která má být považována za slučitelnou s vnitřním trhem.

VI. Určení vhodného právního základu

V prvé řadě je nutné podotknout, že čl. 107 odst. 3 písm. e) opravňuje Radu k přijetí rozhodnutí, nikoli nařízení. Je proto zřejmé, že tento článek nemůže být vhodným právním základem.

Zdálo by se, že se Rada snaží sloučit dva jednotlivé kroky tohoto postupu do jednoho:

1.  Určení nové kategorie podpory, která bude považována za slučitelnou s vnitřním trhem, na základě čl. 107 odst. 3 písm. e); to se bude provádět rozhodnutím.

2.  Stanovení podmínek, za nichž se použije čl. 107 odst. 3 písm. e), jakož i vymezení kategorií podpor, které jsou vyňaty z tohoto řízení. To je nutné provést nařízením. Z analýzy obsahu navrhovaného nařízení vyplývá velmi jasně, že výrazně přesahuje rámec pouhého určení nové kategorie podpory ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. e).

Proto se domníváme, že správným právním základem navrhovaného nařízení je čl. 107 odst. 3 písm. e) ve spojení s článkem 109 Smlouvy o fungování Evropské unie. Poukazuje se na skutečnost, že taková změna právního základu by neměla způsobit zpoždění v přijetí navrhovaného nařízení, neboť nebude mít žádný vliv na postup – konzultace s Parlamentem již proběhla, třebaže na nepovinném základě.

VII. Závěr a doporučení

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že je nutné, aby právní základ navrhovaného nařízení tvořil článek 109 SFEU ve spojení s čl. 107 odst. 3 písm. e) SFEU.

Výbor pro právní záležitosti proto na své schůzi dne 18. října 2010 odpovídajícím způsobem jednomyslně(5) rozhodl předložit vám následující doporučení: návrh nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (KOM(2010)0372) by měl být založen na článku 109 SFEU ve spojení s čl. 107 odst. 3 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie.

S pozdravem

Klaus-Heiner Lehne

(1)

Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 12.

(2)

Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 1.

(3)

Zvýraznění doplněno.

(4)

Věc C-45/86 Komise v. Rada („Všeobecné celní preference“) [1987] Sb. rozh. 1439, bod 5; věc C-440/05 Komise v. Rada [2007] Sb. rozh. I-9097; věc C-411/06 Komise v. Parlament a Rada (8. září 2009) (Úř. věst. C 267, 7.11.2009, s. 8).

(5)

Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Raffaele Baldassarre (místopředseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Françoise Castex, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Emil Stoyanov, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (9. 11. 2010)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů

(KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 010/0220(NLE))

Navrhovatel: Herbert Reul

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. .../…

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. .../…

o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů

o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů nebo jejich přeměny v doly konkurenceschopné

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1407/20025 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu pozbude dne 31. prosince 2010 platnosti.

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1407/20025 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu pozbude dne 31. prosince 2010 platnosti a pokud nebude existovat nový právní rámec povolující určité konkrétní druhy státní podpory uhelnému průmyslu, budou členské státy moci podporu poskytovat pouze v mezích stanovených obecnými pravidly pro státní podporu, která se vztahují na všechna odvětví.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Malé přispění dotovaného uhlí k celkové skladbě zdrojů energie již neodůvodňuje zachování těchto dotací k zabezpečení zásobování energií na úrovni Unie.

(2) Malé přispění dotovaného uhlí k celkové skladbě zdrojů energie v některých členských státech již neodůvodňuje zachování značných dotací k zabezpečení zásobování energií na úrovni Unie a členských států, pokud nemůže být splnění tohoto cíle zajištěno jinými prostředky.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Je třeba řádně zohlednit právo členských států zvolit si svou specifickou skladbu zdrojů energie, jak v souladu s povinnostmi EU v oblasti udržitelnosti, konkurenceschopnosti, energetické účinnosti, ochrany klimatu, využívání obnovitelných zdrojů energie a zabezpečení dodávek uvádí závěry předsednictví ze dne 9. března 2007 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Státní podpora poskytovaná při uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů by měla být využívána především k minimalizaci rostoucího rizika důlních havárií, zejména těch se smrtelnými následky, jež jsou způsobovány především nedostatečným financováním uhelného průmyslu.

Odůvodnění

Pokud se za každou cenu chce dosáhnout ziskovosti a neposkytují se žádné počáteční investice, počet důlních havárií roste.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Unie financuje výzkumné aktivity v oblasti čistého spalování uhlí, nových technologií těžby uhlí a projektů zachycování a ukládání uhlíku, a to přidělováním prostředků z rozpočtu v rámci systému rezervy pro nové účastníky na trhu, výzkumných a rozvojových programů EU, Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a Výzkumného fondu pro uhlí a ocel .

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Politiky Unie podporující obnovitelná nízkouhlíková fosilní paliva při výrobě elektrické energie neodůvodňují časově neomezenou podporu pro nekonkurenceschopné uhelné doly. Kategorie podpory povolené nařízením (ES) č. 1407/2002 by proto neměly pokračovat po neomezeně dlouhou dobu.

(3) Politiky Unie, které mimo jiné usilují o podporu výroby elektrické energie s nízkými emisemi CO2 z obnovitelných paliv a zemního plynu, neodůvodňují časově neomezené poskytování státní podpory uhelným dolům, které jsou nekonkurenceschopné na vnitřním trhu. Kategorie podpory povolené nařízením (ES) č. 1407/2002 by proto neměly pokračovat.

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu jsou uvedeny konkrétní politiky Unie i oblast, kde se vyskytuje malá konkurenceschopnost; je to (měl by být) společný trh, nikoli členské státy.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Politiky Unie usilující o zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu v Unii, zlepšení zabezpečení dodávek energie a snížení emisí CO2 vycházející ze stávající celní strategie by měly vést k omezení dovozu dotovaného uhlí ze třetích zemí.

Odůvodnění

EU chce zlikvidovat svůj vlastní těžební průmysl a nechrání jej před konkurencí zvenčí.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Komise by měla mít možnost v nutných a výjimečných případech a za účelem zajištění dodávek energií povolit na úrovni členských států řešení, jež by spočívala v prodloužení udělování dotací na těžbu černého uhlí v souladu s právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by mít členské státy možnost přijmout opatření k zmírnění sociálních a regionálních důsledků uzavření těchto dolů, tj. náležité ukončení činností v rámci neodvolatelného plánu na uzavření podniku a/nebo financování mimořádných nákladů, zejména zděděných závazků.

(5) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by mít členské státy možnost přijmout opatření ke zmírnění sociálních a regionálních důsledků případného uzavření těchto dolů, tj. náležité ukončení činností v rámci neodvolatelného plánu na uzavření podniku a/nebo financování mimořádných nákladů, zejména zděděných závazků.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Sociální účel přechodného období předcházejícího uzavření podniků provozujících těžbu uhlí by měl členským státům zaručit, že budou mít dostatečný čas na řešení nejzávažnějších důsledků, jež mají tato uzavírání pro sociální strukturu a k nimž patří nezaměstnanost, chudoba, rekvalifikace pracovníků a vytváření nových pracovních míst.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V zájmu omezení hospodářské soutěže na vnitřním trhu plynoucího z podpory na co nejnižší míru by se tato podpora měla postupně snižovat a být důsledně omezena na výrobní jednotky, u nichž se neodvolatelně plánuje ukončení činnosti.

(7) V zájmu omezení hospodářské soutěže na vnitřním trhu plynoucího ze státní podpory na co nejnižší míru by se tato podpora měla postupně snižovat a být omezena na výrobní jednotky, u nichž se plánuje ukončení činnosti. Pokud nejsou finanční opatření stanovena k těmto účelům, měla by být státní podpora vrácena s ohledem na uhelné doly, které uzavřeny nebyly.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zmírnění negativního environmentálního dopadu podpory pro odvětví těžby uhlí by měl členský stát zpracovat plán vhodných opatření, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání CO2.

(8) V zájmu zmírnění negativního environmentálního dopadu podpory na odvětví těžby uhlí a na dovoz uhlí by měl členský stát zpracovat místní plán vhodných opatření, například v oblasti energetické účinnosti a udržitelných zdrojů energie, a to vzhledem k tomu, že by tato opatření rovněž významně přispěla ke globálnímu snížení emisí CO2 a mohla by členským státům napomoci při plnění jejich závazků týkajících se balíčku opatření v oblasti změny klimatu a energetiky.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Minimální úroveň těžby uhlí spolu s jinými opatřeními, zejména těmi zaměřenými na prosazování obnovitelných zdrojů energie, by měla přispět k zachování kvóty pro primární zdroje energie, což umožní významně zvýšit zabezpečení energetických dodávek v Unii. Kromě toho přispěje kvóta pro autochtonní zdroje primární energie k prosazování environmentálních cílů týkajících se udržitelného rozvoje. V rámci této podpory autochtonních zdrojů energie v Unii, která má vytvořit protiváhu obrovské závislosti našeho kontinentu na zdrojích energie z třetích zemí, je třeba uvažovat o doplnění autochtonních zdrojů energie, jejichž jediným zástupcem je v mnoha členských státech uhlí, o nefosilní zdroje.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) V uhelných elektrárnách bude uhlí z autochtonních zdrojů s velkou pravděpodobností nahrazeno uhlím dováženým. Celkový dopad na emise skleníkových plynů závisí na emisích z těžby uhlí ve třetích zemích a z přepravy tohoto uhlí do Unie.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Podniky by měly být způsobilé rovněž k získání podpora určené k pokrytí nákladů, které v souladu s běžnou účetní praxí neovlivňují přímo výrobní náklady. Tato podpora je určena k pokrytí mimořádných nákladů vyplývajících z uzavření výrobních jednotek. Aby se zamezilo tomu, že tuto podporu využívají nepatřičně podniky, které uzavírají pouze některé své těžební lokality, měly by dotyčné podniky pro každou svou výrobní jednotku vést oddělené účetnictví.

(9) V řádně odůvodněných případech, kdy podniky, sdružení a nadace činné v odvětví těžby uhlí nemohou převzít mimořádné náklady, by tyto náklady měly financovat členské státy, aby byla zajištěna environmentální obnova bývalých těžebních lokalit a minimalizovány negativní sociální důsledky uzavírání dolů. Podniky by v těchto případech měly být způsobilé rovněž k získání podpory určené k pokrytí nákladů, které v souladu s běžnou účetní praxí neovlivňují přímo výrobní náklady. Tato podpora je určena k pokrytí mimořádných nákladů vyplývajících z uzavření výrobních jednotek. Aby se zamezilo tomu, že tuto podporu využívají nepatřičně podniky, které uzavírají pouze některé své těžební lokality, měly by dotyčné podniky pro každou svou výrobní jednotku vést oddělené účetnictví; podniky, které jinde provozují konkurenceschopné uhelné doly, nesmí těžit ze státní podpory poskytované na doly, které konkurenceschopné nejsou.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Při plnění tohoto úkolu musí Evropská komise zajistit, aby vytvoření, zachování a dodržování běžných podmínek hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě o trh s elektřinou, povaha podpory uhelnému průmyslu nesmí ovlivňovat výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí proto musí být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu.

(10) Při plnění tohoto úkolu by Komise měla zajistit vytvoření, zachování a dodržování běžných podmínek hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě o trh s elektřinou, povaha podpory uhelnému průmyslu nesmí ovlivňovat výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí proto musí být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu. V každém případě a v zájmu prevence sociálního nebo environmentálního dumpingu by orgány a instituce Unie měly zajistit, aby těžba uhlí pocházejícího ze třetích zemí, které je uváděné na trh v Unii, byla prováděna za dodržení určitých sociálních a environmentálních norem, které odpovídají těm, jež jsou platné pro doly v Unii.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Použití tohoto nařízení nevylučuje, aby podpora pro uhelný průmysl může být považována za slučitelnou s vnitřním trhem z jiných důvodů.

(11) Použití tohoto nařízení nevylučuje, aby podpora pro uhelný průmysl mohla být považována za slučitelnou s vnitřním trhem z jiných důvodů. Uplatňování tohoto nařízení navíc nevylučuje, aby byly podniky nebo regiony postižené uzavřením uhelného dolu způsobilé pro přijetí jiných finančních prostředků od členského státu nebo Unie, včetně prostředků pocházejících z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a fondů politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „uzavřením“ trvalé ukončení těžby a prodeje uhlí;

b) „uzavřením“ trvalé ukončení těžby a prodeje uhlí nebo dlouhodobá konzervace dolu, u nějž bylo prokázáno, že má rezervy na dobu nejméně 10 let;

Odůvodnění

Evropa si musí ponechat otevřená zadní vrátka pro obnovení domácí produkce v případě, že po roce 2020 dojde ve světě k neočekávaným změnám v hospodářské či politické situaci.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) „zastavením těžby“ trvalé ukončení nebo dočasné pozastavení těžby z důvodu nepříznivých hospodářských podmínek;

Odůvodnění

Zastavení těžby může být trvalé nebo dočasné.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „plánem na uzavření“ plán vypracovaný členským státem, který stanoví opatření vedoucí ke konečnému uzavření uhelných výrobních jednotek;

c) „plánem na uzavření“ plán vypracovaný členským státem, který stanoví opatření vedoucí ke konečnému uzavření uhelných výrobních jednotek a jehož výsledkem je, že jsou tyto jednotky definitivně zlikvidovány nebo uvedeny do nečinného stavu;

Odůvodnění

Je třeba položit si otázku, zda by definitivní uzavření dolu znamenalo jeho fyzickou likvidaci, včetně zasypání šachet. Možná by bylo lepším řešením přečkat období hospodářského poklesu uvedením dolu do tzv. nečinného stavu, tj. pozastavit těžbu, ale zachovat jeho využitelnost.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Podpora se vztahuje pouze na náklady spojené s uhlím určeným k výrobě elektřiny, kombinované výroby tepla a elektřiny, k výrobě koksu a jako palivo pro vysoké pece v ocelářském průmyslu, pokud k jeho využití dochází v Unii.

2. Podpora se vztahuje pouze na náklady spojené s uhlím určeným k výrobě elektřiny, kombinované výroby tepla a elektřiny, k výrobě koksu a jako palivo pro vysoké pece v ocelářském průmyslu a na náklady spojené s výzkumem a investicemi do technologií usilujících o zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek z uhlí, pokud k tomuto využití dochází v Unii.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je zahrnut do plánu na uzavření podniku, jehož konečný termín je stanoven nejpozději na 1. října 2014;

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je zahrnut do plánu na uzavření podniku, jehož konečný termín je stanoven nejpozději na 31. října 2020;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) podpora udělená podle tohoto odstavce nesmí mít za následek znečištění dalších oblastí a s ním spojené trvalé náklady ani další poškození životního prostředí v důsledku těžby uhlí;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ab) členské státy, jež mají v úmyslu financovat v rámci tohoto nařízení provozní náklady po 31. prosinci 2010, musí předložit nezávisle vypracované analýzy přínosů a nákladů, v nichž bude vypočten hospodářský dopad rozšířených režimů státní podpory; aby byly měly tyto analýzy význam, musí se odpovídajícím způsobem zabývat výslednými sociálními a environmentálními náklady a přínosy;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dotyčné výrobní jednotky musí být definitivně uzavřeny v souladu s plánem na uzavření podniku;

b) dotyčné výrobní jednotky musí být definitivně uzavřeny v souladu s plánem na uzavření podniku, pokud se do 31. října 2020 nestaly konkurenceschopnými nebo pokud energetické potřeby Unie nevyžadují, aby jejich činnost pokračovala;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) výše podpory na tunu měrného paliva nesmí způsobit snížení cen uhlí z Unie v místě dodání pod úroveň cen uhlí podobné kvality ze třetích zemí;

d) výše podpory na tunu měrného paliva nesmí způsobit snížení cen uhlí z Unie v místě dodání pod úroveň cen uhlí podobné kvality ze třetích zemí a je nutné vyloučit dovážení uhlí, na jehož těžbu je poskytována státní podpora ve třetích zemích;

Odůvodnění

Dovozy ze třetích zemí jsou často levné proto, že je těžba uhlí v těchto zemích podporována státem.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) celková výše podpory na uzavření, kterou členský stát poskytne konkrétnímu podniku, musí mít klesající tendenci, přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě jdoucími patnáctiměsíčními obdobími nesmí být nižší než 33 procent podpory poskytnuté v prvním patnáctiměsíčním období stanoveném v plánu na uzavření podniku;

f) celková výše podpory na uzavření, kterou členský stát poskytne, musí mít klesající tendenci, přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě jdoucími třináctiměsíčními obdobími nesmí být nižší než 10 procent podpory poskytnuté v prvním třináctiměsíčním období stanoveném v plánu na uzavření podniku; tato klesající tendence však nesmí platit pro doly, které se během tohoto období staly konkurenceschopnými a které i nadále potřebují investice z veřejných zdrojů ke snižování znečišťujících účinků uhlí;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) celková výše podpory na uzavření poskytnutá uhelnému průmyslu v členském státě nesmí po roce 2010 v žádném roce překročit výši podpory, která byla poskytnuta tímto členským státem a schválená Komisí podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 1407/2002 na rok 2010.

g) celková výše podpory na uzavření poskytnutá uhelnému průmyslu v členském státě nesmí po roce 2010 v žádném roce překročit výši podpory, která byla poskytnuta tímto členským státem a schválená Komisí podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 1407/2002 na rok 2010, s výjimkou těch členských států, které v současné době provozují podzemní doly, jejichž uzavření se plánuje na rok 2013 a které dosud neobdržely státní podporu v souladu s tímto nařízením a jejichž náklady na výrobu uhlí přesahují prodejní cenu v místě dodání, která byla určena svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek panujících na světovém trhu;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) Členský stát musí zpracovat plán přijetí opatření zaměřený na zmírnění environmentálního dopadu využívání uhlí, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání CO2. Začlenění opatření představujících státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 do tohoto plánu nemá vliv na ohlašovací povinnost a povinnost zachovat status quo, které ukládá čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, ani na slučitelnost těchto opatření s vnitřním trhem.

h) členský stát musí zpracovat plán přijetí opatření zaměřený na zmírnění environmentálního dopadu využívání autochtonního a dováženého uhlí v oblasti řešení šetrných k životnímu prostředí, v němž bude zvláštní pozornost věnována regionům s jediným druhem průmyslu, v nichž jsou uhelné doly hlavními zaměstnavateli, a vytváření místních udržitelných pracovních příležitostí a investic. Začlenění opatření představujících státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU do tohoto plánu nemá vliv na ohlašovací povinnost a povinnost zachovat status quo, které ukládá čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, ani na slučitelnost těchto opatření s vnitřním trhem.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) je povinné zveřejnit důkazy o transparentnosti nákladů vzniklých podnikům a sdružením a podrobnosti týkající se finančních prostředků poskytnutých členskými státy. Za tímto účelem se evropským orgánům každoročně předkládá zpráva.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) aby byly zmírněny sociální dopady uzavření dolu, předloží členské státy plán sociální a hospodářské obnovy daného těžebního regionu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li výrobní jednotky, jimž byla poskytnuta podpora podle článku 1, uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na uzavření podniku, který schválila Komise, získá dotyčný členský stát zpět podporu poskytnutou za celé období, jehož se plán na uzavření podniku týká.

2. Nejsou-li výrobní jednotky, jimž byla poskytnuta podpora podle článku 1, uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na uzavření podniku, který schválila Komise, a pokud Komise neschválí revizi plánu na uzavření podniku, získá dotyčný členský stát zpět veškerou podporu poskytnutou za celé období, jehož se plán na uzavření podniku týká.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) nákladů vzniklých několika podnikům.

b) nákladů vzniklých uzavřením dolů, jež mají strukturu sdružení nebo nadace a které nemohou být jiným podnikem, sdružením nebo nadací převzaty – v řádně odůvodněných případech mohou členské státy financovat mimořádné náklady, jejichž cílem je zajistit environmentální obnovu bývalých těžebních lokalit a zajistit minimalizaci negativních sociálních důsledků uzavírání dolů. Aby se zamezilo tomu, že tuto podporu získají nepatřičně podniky, které uzavírají pouze některé své těžební lokality, měly by dotyčné podniky pro každou svou výrobní jednotku vést oddělené účetnictví.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Kategorie nákladů, na něž se vztahuje odstavec 1, jsou vymezeny v příloze. Odstavec 1 se nepoužije na náklady vyplývající z nedodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

2. Kategorie nákladů, na něž se vztahuje odstavec 1, jsou vymezeny v příloze. Odstavec 1 se nepoužije na náklady vyplývající z nedodržování sociálních, environmentálních a jiných platných předpisů.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Důkazy o transparentnosti nákladů vzniklých podnikům a sdružením a podrobnosti týkající se finančních prostředků poskytnutých členskými státy se zveřejňují. Za tímto účelem se orgánům Unie předkládá výroční zpráva.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Maximální výše podpory schválená podle tohoto nařízení platí bez ohledu na to, je-li podpora financována zcela ze státních prostředků, nebo je-li částečně financována Unií.

1. Jelikož financování provozních a mimořádných nákladů musí provádět především podniky, nadace a sdružení a až v druhé řadě orgány členských států nebo Unie, platí maximální výše podpory schválená podle tohoto nařízení bez ohledu na to, je-li podpora financována zcela ze státních prostředků, nebo je-li částečně financována Unií.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) mohou být poskytovány nad rámec podpory povolené podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace poskytované členskými státy

Plány na uzavření a další informace poskytované členskými státy

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Na základě informací poskytnutých členskými státy v souladu s článkem 7 může Komise v případě potřeby předložit Radě návrh na změnu tohoto nařízení, jež by se týkala prodloužení jeho uplatňování v souvislosti s poskytováním podpory na krytí mimořádných nákladů.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2026.

Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2030.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

9.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

10

8

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

António Fernando Correia De Campos, Andrzej Grzyb, Yannick Jadot, Silvana Koch-Mehrin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Morten Løkkegaard, María Muñiz De Urquiza


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (4. 11. 2010)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů

(KOM(2010)0372 – C7–0296/2010 – 2010/0220(NLE))

Navrhovatel: Jan Březina

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu pozbude dne 31. prosince 2010 platnosti.

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu pozbude dne 31. prosince 2010 platnosti a pokud nebude existovat nový právní rámec povolující určité konkrétní druhy státní podpory uhelnému průmyslu, budou členské státy moci podporu poskytovat pouze v mezích stanovených obecnými pravidly pro státní podporu, která se vztahují na všechna odvětví.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Některé členské státy se ve srovnání se stávajícími a předpokládanými cenami na světovém trhu potýkají s velmi vysokými náklady na těžbu, a jejich těžba černého uhlí proto není v současné době z ekonomického hlediska konkurenceschopná a s velkou pravděpodobností zůstane nekonkurenceschopná i v budoucnu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Malé přispění dotovaného uhlí k celkové skladbě zdrojů energie již neodůvodňuje zachování těchto dotací k zabezpečení zásobování energií na úrovni Unie.

(2) Dotované uhlí má pouze minimální dopad na zabezpečení dodávek energie na úrovni Unie. Na úrovni jednotlivých členských států je situace různá. Ačkoli se zdá, že nedochází k narušení hospodářské soutěže, malé přispění dotovaného černého uhlí k celkové skladbě zdrojů energie v Unii značně omezuje schopnost těchto dotací kompenzovat případné narušení dodávek, ať již se jedná o uhlí či o jiné zdroje energie.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Těžební regiony v Evropské unii, stejně jako zaměstnanci a orgány veřejné správy v těchto regionech, často závisejí na těžce vydobytých dohodách o uhlí, které uzavřely jejich vnitrostátní vlády (například v Německu, které si udrží své dosavadní postavení až do roku 2018, a do jisté míry i v Polsku). Tyto regiony by neměly být poškozovány nedostatečnou koordinací unijní a vnitrostátní regulace.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Skončení platnosti nařízení (ES) č. 1407/2002 donutí některé členské státy k uzavření černouhelných dolů na svém území a k řešení sociálních a regionálních důsledků tohoto kroku, k nimž může patřit i všeobecné zbídačení celých komunit, jež může být v některých regionech velmi rozsáhlé.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Zaměstnanci postižení uzavíráním dolů a jejich rodiny nerozlišují mezi jednotlivými politickými úrovněmi, na nichž jsou rozhodnutí přijímána. Nevhodně načasovaná uzavření dolů mohou vést ke značné ztrátě důvěry v politický proces.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d) Vysoce negativní sociální a hospodářský dopad uzavírání dolů je patrný zejména v řídce osídlených regionech. Je třeba zvážit, zda by neměly být ve víceletém finančním rámci pro období po roce 2013 vyčleněny finanční prostředky na poskytování zvláštní podpory z evropských strukturálních fondů regionům ohroženým budoucím uzavíráním dolů, i pokud by mezi příjemci této pomoci měly být regiony nacházející se ve členských státech s menšími hospodářskými problémy.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Politiky Unie podporující obnovitelná nízkouhlíková fosilní paliva při výrobě elektrické energie neodůvodňují časově neomezenou podporu pro nekonkurenceschopné uhelné doly. Kategorie podpory povolené nařízením (ES) č. 1407/2002 by proto neměly pokračovat po neomezeně dlouhou dobu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Nevhodně načasované ukončení těžby uhlí by však vedlo k rozsáhlé ztrátě pracovních míst v členských státech s těžebním průmyslem a v souvisejících hospodářských odvětvích, aniž by existovala souvislost s případnými klimatickými přínosy. Úsilí o ochranu klimatu vyvíjené těmito členskými státy je již tak značné, což zpochybňuje celkovou ekologickou hodnotu dalších donucovacích opatření Unie v této oblasti.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Vzhledem k tomu, že EU nemá dost autochtonních zdrojů energie, její politiky na podporu obnovitelných zdrojů energie a fosilních paliv s nízkým obsahem uhlíku k výrobě elektrické energie ospravedlňují podporu poskytovanou uhelným dolům v některých členských státech. Kategorie podpory povolené nařízením (ES) č. 1407/2002 by neměly být v platnosti po neomezeně dlouhou dobu. V každém případě by měla být zachována veškerá veřejná podpora, která má za cíl snižovat dopady znečištění způsobeného uhlím. Z eliminace podpory budou rovněž vyňaty doly, které budou mít v době uplynutí lhůty uvedené v plánu na uzavření podniku nesporné vyhlídky stát se konkurenceschopnými do 31. prosince 2022 a jež budou vyžadovat finanční injekci z veřejného sektoru, aby mohly investovat do technologií k environmentálním účelům.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Komise by měla v nutných případech umožnit prodloužení poskytování dotací na těžbu černého uhlí v některých členských státech, a to v souladu s právními předpisy Unie a s ohledem na specifickou situaci v některých regionech.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by mít členské státy možnost přijmout opatření k zmírnění sociálních a regionálních důsledků uzavření těchto dolů, tj. náležité ukončení činností v rámci neodvolatelného plánu na uzavření podniku a/nebo financování mimořádných nákladů, zejména zděděných závazků.

(5) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by mít členské státy možnost přijmout opatření k zmírnění sociálních a regionálních důsledků případného uzavření těchto dolů, tj. náležité ukončení činností v rámci neodvolatelného plánu na uzavření podniku a/nebo financování mimořádných nákladů, zejména zděděných závazků.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Plán financování opatření na ochranu životního prostředí a zděděných závazků byl vytvářen na delší období, než je období nyní stanovené Komisí, které má skončit v roce 2014, což vede k obavám ze značných ekologických a finančních problémů v postižených regionech.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení vyznačuje přechod odvětví těžby uhlí z odvětvových pravidel na obecná pravidla pro státní podporu vztahující se na všechna odvětví.

vypouští se

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V zájmu omezení hospodářské soutěže na vnitřním trhu plynoucího z podpory na co nejnižší míru by se tato podpora měla postupně snižovat a být důsledně omezena na výrobní jednotky, u nichž se neodvolatelně plánuje ukončení činnosti.

(7) V zájmu omezení hospodářské soutěže na vnitřním trhu plynoucího z podpory na co nejnižší míru by tato podpora měla být snížena a omezena na výrobní jednotky, u nichž se neodvolatelně plánuje ukončení činnosti.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Uzavření dolu vyžaduje řadu opatření k sanaci těžební lokality, k nimž patří odstranění těžebního zařízení z dolu, vyčištění lokality, zabezpečovací práce v hlubinných dolech a odvádění odpadních vod.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Komise a členské státy by měly učinit vše pro nasměrování či pro umožnění nasměrování veškerých potenciálních finančních prostředků na usnadnění uzavření nekonkurenceschopných uhelných dolů a na zmírnění obecných hospodářských a sociálních dopadů uzavírání dolů, a to prostřednictvím opatření, jako jsou investice do příslušných regionů, např. prostřednictvím daňových výjimek či rekvalifikace dotčených zaměstnanců nebo dokonce nabídnutím odchodu do předčasného důchodu části stávajících důlních pracovníků.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zmírnění negativního environmentálního dopadu podpory pro odvětví těžby uhlí by měl členský stát zpracovat plán vhodných opatření, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání CO2.

vypouští se

Odůvodnění

Návrh nařízení má jít ruku v ruce s uzavíráním nekonkurenceschopných uhelných dolů. Ekologické úvahy jsou s touto logikou v rozporu, neboť dané doly mají brzy ukončit svou činnost.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) V uhelných elektrárnách bude uhlí z místních zdrojů s velkou pravděpodobností nahrazeno uhlím dováženým. Celkový dopad na emise skleníkových plynů závisí na emisích z těžby uhlí ve třetích zemích a z přepravy tohoto uhlí do Unie.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Minimální úroveň těžby uhlí spolu s jinými opatřeními, zejména opatřeními k prosazování obnovitelných zdrojů energie, pomůže zachovat kvótu pro primární zdroje energie, což umožní významně zvýšit zabezpečení energetických dodávek v Unii. Kromě toho určitá kvóta pro autochtonní primární zdroje energie přispěje k podpoře environmentálních cílů v souvislosti s udržitelným rozvojem. V rámci této podpory autochtonních zdrojů energie v Evropě, která má vytvořit protiváhu obrovské závislosti našeho kontinentu na vnějších zdrojích energie, je třeba uvažovat o doplnění autochtonních zdrojů energie, jejichž jediným zástupcem je v mnoha členských státech uhlí, o nefosilní zdroje.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Při plnění tohoto úkolu musí Evropská komise zajistit, aby vytvoření, zachování a dodržování běžných podmínek hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě o trh s elektřinou, povaha podpory uhelnému průmyslu nesmí ovlivňovat výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí proto musí být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu.

(10) Při plnění tohoto úkolu by Komise měla zajistit vytvoření, zachování a dodržování běžných podmínek hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě o trh s elektřinou, povaha podpory uhelnému průmyslu by neměla ovlivňovat výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí by proto měly být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu. Komise by rovněž měla pravidelně přehodnocovat potenciální přínos evropského černého uhlí k zabezpečení energetických dodávek s ohledem na předvídatelné změny obecných světových cen energií a konkrétně uhlí.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je zahrnut do plánu na uzavření podniku, jehož konečný termín je stanoven nejpozději na 1. října 2014;

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je zahrnut do plánu na uzavření podniku, jehož konečný termín je stanoven nejpozději na 31. prosince 2020;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dotyčné výrobní jednotky musí být definitivně uzavřeny v souladu s plánem na uzavření podniku;

(b) dotyčné výrobní jednotky musí být definitivně uzavřeny v souladu s plánem na uzavření podniku, pokud nemůže být do lhůty v něm uvedené a s ohledem na právní předpisy Unie uznána legitimita mimořádného počátečního poskytnutí veřejných finančních prostředků danému dolu na výrobu energie z uhlí, přičemž toto rozhodnutí musí vycházet ze skutečnosti, že daný důl má nesporné vyhlídky stát se konkurenceschopným do 31. prosince 2022, nebo pokud je jeho pokračující provoz nezbytný k uspokojení energetických potřeb Unie;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) dotyčné výrobní jednotky vykazovaly činnost ke dni 31. prosince 2009;

e) dotyčné výrobní jednotky vykazovaly činnost ke dni 31. prosince 2008;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) celková výše podpory na uzavření, kterou členský stát poskytne konkrétnímu podniku, musí mít klesající tendenci, přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě jdoucími patnáctiměsíčními obdobími nesmí být nižší než 33 procent podpory poskytnuté v prvním patnáctiměsíčním období stanoveném v plánu na uzavření podniku;

f) celková výše podpory na uzavření, kterou členský stát poskytne konkrétnímu podniku, musí mít klesající tendenci. Tomuto snižování podpory nepodléhají doly, kterým se v tomto období podařilo stát se konkurenceschopnými a které potřebují veřejné investice pouze ke snižování znečišťujících účinků uhlí;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) celková výše podpory na uzavření poskytnutá uhelnému průmyslu v členském státě nesmí po roce 2010 v žádném roce překročit výši podpory, která byla poskytnuta tímto členským státem a schválená Komisí podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 1407/2002 na rok 2010.

g) celková výše podpory na uzavření poskytnutá uhelnému průmyslu v členském státě nesmí po roce 2011 v žádném roce překročit výši podpory, která byla poskytnuta tímto členským státem a schválená Komisí podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 1407/2002 na rok 2010.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) Členský stát musí zpracovat plán přijetí opatření zaměřený na zmírnění environmentálního dopadu využívání uhlí, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání CO2. Začlenění opatření představujících státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 do tohoto plánu nemá vliv na ohlašovací povinnost a povinnost zachovat status quo, které ukládá čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, ani na slučitelnost těchto opatření s vnitřním trhem.

vypouští se

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li výrobní jednotky, jimž byla poskytnuta podpora podle článku 1, uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na uzavření podniku, který schválila Komise, získá dotyčný členský stát zpět podporu poskytnutou za celé období, jehož se plán na uzavření podniku týká.

2. Nejsou-li výrobní jednotky, jimž byla poskytnuta podpora podle článku 1, uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na uzavření podniku, který schválila Komise, nebo pokud nebyla uznána legitimita této podpory na základě odst. 1 písm. b), získá dotyčný členský stát zpět podporu poskytnutou za celé období, jehož se plán na uzavření podniku týká.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) se nezapočítávají do maximální výše podpory povolené podle tohoto nařízení a mohou být poskytovány nad rámec této podpory.

Odůvodnění

To, že členské státy poskytují státní podporu na uzavření dolu, jim nesmí bránit v podání žádosti o prostředky z EGF. Sociální a ekonomické důsledky uzavření uhelného dolu jsou mnohem rozsáhlejší než důl samotný.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

28.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Juozas Imbrasas, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Elisabeth Schroedter, László Surján, Patrice Tirolien

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

María Muñiz De Urquiza, Andrea Češková


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

9.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

8

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Knut Fleckenstein, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

Poslední aktualizace: 17. listopadu 2010Právní upozornění