Postup : 2010/0179(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0325/2010

Předložené texty :

A7-0325/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.15
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0417

ZPRÁVA     *
PDF 185kWORD 223k
15. listopadu 2010
PE 445.856v02-00 A7-0325/2010

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu

(KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: David Casa

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu

(KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0331),

–   s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0173/2010),

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0325/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídajícím způsobem změnila;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice - pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Bylo by předčasné stanovovat trvalou úroveň základní sazby nebo zvažovat změnu úrovně minimální sazby, dokud nebudou k dispozici výsledky konzultací o nové strategii DPH, které by měly řešit budoucí uspořádání a odpovídající úroveň harmonizace.

(4) Bylo by předčasné stanovovat trvalou úroveň základní sazby nebo zvažovat změnu úrovně minimální sazby, dokud nebudou k dispozici výsledky konzultací o nové strategii DPH, které by měly řešit budoucí uspořádání a odpovídající úroveň harmonizace. Nová strategie DPH by se měla zaměřit na reformu pravidel pro DPH způsobem, který aktivně podporuje cíle vnitřního trhu. Cílem nové strategie DPH by mělo být snížit administrativní zátěž, odstranit daňové překážky a zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky a podniky náročné na pracovní sílu, a současně zajistit odolnost systému proti podvodům.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice - pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Proto je vhodné zachovat stávající minimální základní sazbu na úrovni 15 % do dalšího období, které bude dostatečně dlouhé na to, aby byla zajištěna právní jistota a umožněn další přezkum.

(5) Proto je vhodné zachovat stávající minimální základní sazbu na úrovni 15 % do dalšího období, které bude dostatečně dlouhé na to, aby byla zajištěna právní jistota a umožněn další přezkum, přičemž strategie jednotného trhu bude v tomto ohledu sloužit jako vodítko.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice - pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Opatření nevylučuje další přezkum legislativy týkající se DPH před 31. prosincem 2015, který by se týkal nové strategie DPH.

(6) Opatření nevylučuje další přezkum legislativy týkající se DPH před 31. prosincem 2015, který by se týkal nové strategie DPH. Ke konečnému systému by se mělo pokud možno přikročit do 31. prosince 2015.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice - pozměňující akt

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Přezkum

 

1. Komise do 31. prosince 2013 předloží legislativní návrhy, aby stávající přechodnou úroveň minimální sazby DPH nahradila konečným systémem.

 

2. Za účelem uplatňování odstavce 1 uskuteční Komise rozsáhlé konzultace se všemi zúčastněnými stranami, jak veřejnými, tak i soukromými, o nové strategii DPH. Tyto konzultace se budou přinejmenším zabývat sazbami DPH, včetně snížených sazeb DPH, vhodností stanovit maximální sazbu DPH, rozsahem DPH, odchylkami od systému, alternativními možnostmi struktury a fungování DPH, včetně místa zdanění u dodávek uvnitř Unie. O výsledcích těchto konzultací předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu.

(1)

     Stanovisko ze dne... (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Komise ve svém textu navrhuje stávající požadavek, aby země EU uplatňovaly minimální základní sazbu DPH ve výši 15 %, prodloužit o 5 let. Návrh tedy nebude mít na daňové sazby žádný dopad. Komise navrhuje, aby prodloužení vstoupilo v platnost k 1. lednu 2011 na období do 31. prosince 2015. Základem návrhu je článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Souvislosti

S ohledem na vytvoření vnitřního trhu bez hranic, k němuž mělo dojít v lednu 1993, předložila Komise návrhy na stanovení konečného systému daňové harmonizace. Co se týče sazeb, Komise původně navrhla harmonizované zdanění vyznačující se dvěma povinnými sazbami DPH (základní a sníženou sazbou) a harmonizaci sazeb, které členské státy uplatňují, a to v rámci příslušného rozpětí.

Když však začalo být jasné, že se v Radě nepodaří dosáhnout politické dohody o přijetí návrhů Komise do 1. ledna 1993, rozhodla Rada přijmout přechodný systém. V souvislosti se sazbami přijala směrnici 92/77/EHS, která sblížila sazby a zavedla systém minimálních sazeb. Směrnice stanovila, že od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1996 nesmí být základní sazba nižší než 15 %. Toto ustanovení bylo od té doby čtyřikrát prodlouženo. Poslední prodloužení končí dnem 31. prosince 2010.

Rozšíření, k nimž došlo v roce 2004 a v roce 2007, nevedla k žádným změnám sazeb DPH, které se ve všech 27 členských státech nadále pohybují mezi 15 % a 25 % (viz příloha). Komise potvrdila, že žádný členský stát nevyslovil k prodloužení základní sazby DPH námitku.

Aby byla zachována míra harmonizace sazeb, jíž bylo již dosaženo, předložila Komise dvakrát návrhy na stanovení rozpětí základní sazby, s minimální sazbou 15 % a maximální sazbou 25 % (KOM(95) 731 a KOM(1998) 693). Rozpětí bylo odvozeno ze sazeb uplatňovaných v členských státech, kde se základní sazby vždy pohybovaly mezi 15 % a 25 %.

Tyto návrhy na sblížení sazeb Rada v obou případech pozměnila a ponechala pouze zásadu minimální sazby se spodní hranicí ve výši 15 %, která je srovnatelná se systémem, jenž byl zaveden směrnicí z roku 1992.

Rada ovšem při přijímání dalších směrnic (96/95/ES, 1999/49/ES, 2001/4/ES a 2005/92/ES) souhlasila s tím, že namísto toho učiní v zápisu Rady toto prohlášení:

Členské státy se zavazují k tomu – do míry, kterou lze dnes předvídat –, že od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 učiní vše pro to, aby zabránily rozšíření stávajícího rozpětí 10 procentních bodů nad současnou nejnižší základní sazbu uplatňovanou v členských státech.

Předběžné posouzení zpravodaje – budoucnost systému DPH

Komise ve svém stávajícím návrhu poukazuje na to, že důvodem prodloužení není pouze zaručit podnikům právní jistotu, což zpravodaj plně podporuje, ale rovněž umožnit další hodnocení přiměřené úrovně základní sazby DPH na úrovni EU.

Komisař Šemeta při výměně názorů s Hospodářským a měnovým výborem oznámil, že Komise vydá zelenou knihu o přezkumu systému DPH s cílem vytvořit příznivější prostředí pro podnikání a jednodušší a pevnější systém pro členské státy. Zpravodaj se domnívá, že Komise by měla nejen posoudit specifickou otázku základní sazby DPH a dalších sazeb, ale rovněž, jak oznámil komisař, širší problematiku nové strategie DPH, včetně rozsahu DPH a odchylek.

Zpravodaj připomíná, že stávající systém DPH, který je čím dál složitější, a to nejen s ohledem na sazby, nedrží tempo s rozvojem vnitřního trhu. To staví evropské podniky, a zejména malé a střední podniky, do nevýhodného postavení. Jak Evropský parlament v minulosti připomněl, má navíc systém DPH ve své současné podobě a tak, jak je uplatňován v členských státech, nedostatky, které podvodníci využívají ve svůj prospěch, čímž jsou daňové příjmy ochuzovány o miliardy eur.

Zpravodaj proto naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně předložila výsledky své analýzy a aby do této rozpravy zapojila Evropský parlament.

Příloha

Základní sazby DPH v členských státech

Členské státy

Základní sazba

Belgie

21

Bulharsko

20

Česká republika

20

Dánsko

25

Německo

19

Estonsko

20

Řecko

23

Španělsko

18

Francie

19,6

Irsko

21

Itálie

20

Kypr

15

Lotyšsko

21

Litva

21

Lucembursko

15

Maďarsko

25

Malta

18

Nizozemsko

19

Rakousko

20

Polsko

22

Portugalsko

21

Rumunsko

24

Slovinsko

20

Slovensko

19

Finsko

23

Švédsko

25

Spojené království

17,5


POSTUP

Název

Změna směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu

Referenční údaje

KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)

Datum konzultace s EP

8.7.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

7.9.2010

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

David Casa

6.7.2010

 

 

Projednání ve výboru

4.10.2010

26.10.2010

 

 

Datum přijetí

9.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Knut Fleckenstein

Poslední aktualizace: 16. listopadu 2010Právní upozornění