Postopek : 2010/2217(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0327/2010

Predložena besedila :

A7-0327/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2010 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0427

POROČILO     
PDF 150kWORD 83k
16. november 2010
PE 450.878v02-00 A7-0327/2010

o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2010 za proračunsko leto 2010, oddelek III – Komisija

(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2217(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: László Surján

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2010 za proračunsko leto 2010, oddelek III – Komisija

(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2217(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 te pogodbe, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a te pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(1), zlasti členov 37 in 38,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kot je bil dokončno sprejet 17. decembra 2009(2),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2010 za proračunsko leto 2010, ki ga je Komisija predložila 24. septembra 2010 (KOM(2010)0533),

–   ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 8/2010, ki ga je Svet oblikoval leta 2010 (0000/2010 – C7-0000/2010),

–   ob upoštevanju členov 75b in 75e svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0327/2010),

A. ker predlog spremembe proračuna št. 8/2010 za splošni proračun za leto 2010 zajema naslednje elemente:

–   uporabo Solidarnostnega sklada EU v znesku 13.022.500 EUR v obveznostih in plačilih za škodo, ki so jo povzročile poplave na Irskem,

–   ustrezno zmanjšanje plačil za 13.022.500 EUR v vrstici 04 02 01 – Dovršitev Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (2000–2006),

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 8/2010, da se prilagoditev proračuna uradno vključi v proračun za leto 2010,

1.  se seznanja s predlogom spremembe proračuna št. 8/2010;

2.  odobri nespremenjeno stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 8/2010 in naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bila sprememba proračuna št. x/2010 dokončno sprejeta, ter poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1

(2)

UL L 64, 12.3.2010

(3)

UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1


OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 37 finančne uredbe lahko Komisija predloži predlog spremembe proračuna, „če obstajajo neodložljive, izjemne ali nepredvidene okoliščine“.

Glede posameznih točk predloga spremembe proračuna št. 8/2010 ima poročevalec naslednje pripombe:

1. Uporaba Solidarnostnega sklada EU

Evropska komisija je 24. septembra 2010 predložila predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi solidarnostnega sklada, ki temelji na določbah točke 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Pogoji za upravičenost do uporabe sredstev sklada so podrobno navedeni v omenjeni točki, pa tudi v uredbi Sveta št. 2012/2002(1) o ustanovitvi solidarnostnega sklada. Treba je opozoriti, da sklad ni namenjen poplačilu zasebne škode, temveč popravilu infrastrukture in refinanciranju.

Prav tako je treba omeniti, da je to prvi predlog za uporabo solidarnostnega sklada v proračunskem letu 2010. Medinstitucionalni sporazum omogoča uporabo solidarnostnega sklada do letne zgornje meje 1 milijarde EUR.

Irske oblasti ocenjujejo, da skupna neposredna škoda, nastala zaradi naravne nesreče, znaša 520,9 milijona EUR. Ta znesek pomeni približno 55,68 % običajnega praga za uporabo sredstev solidarnostnega sklada, ki velja za Irsko v letu 2010 in znaša 935,45 milijona EUR (0,6 % BND po podatkih iz leta 2008).

Sklep o uporabi sredstev sklada je predmet vzporednega osnutka poročila, ki priporoča odobritev sklepa. Ta predlog spremembe proračuna sledi osnovnemu sklepu v skladu s točko 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

2. Financiranje

Komisija v okviru zgornje meje 1 milijarde EUR predlaga uporabo 13.022.500 EUR v obveznostih in plačilih za posledice poplav na Irskem. Ustrezna sredstva za plačila naj bi prerazporedili iz poglavja 04 02 01 – Dovršitev Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (2000–2006).

Skupni letni proračun, ki je na voljo za solidarnostni sklad, znaša 1 milijardo EUR. V letu 2010 sredstva še niso bila porabljena za predhodne vloge, zato je na voljo še celoten znesek.

Po dodelitvi tega nadomestila bo v Solidarnostnem skladu EU ostalo 98,6 % sredstev, ki jih bo mogoče dodeliti do konca leta.

Tako je Komisija v predlogu spremembe proračuna (št. 8/2010 z dne 24. septembra 2010) predlagala dodelitev naslednjih zneskov pomoči:

Zneski – solidarnostni sklad

Člen Postavka

Postavka

FO

Odobrena sredstva 2010

Sprememba proračuna št. 8

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

13 06

Solidarnostni sklad

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Solidarnostni sklad Evropske unije – države članice

3.2

p.m.

p.m.

13 022 500

13 022 500

13 022 500

13 022 500

 

Člen 13 06 01

 

p.m.

p.m.

13 022 500

13 022 500

13 022 500

13 022 500

Predlaga se prerazporeditev 13.022.500 EUR v plačilih iz področja politike 4 – Zaposlovanje in socialne zadeve

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2010

Predlog spremembe proračuna št. 8/2010

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

04 02

Evropski socialni sklad

 

 

 

 

 

 

 

04 02 01

Dovršitev Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

280 800 000

 

-13 022 500

p.m.

267 777 500

Poročevalec predlaga sprejetje predloga spremembe proračuna št. 8/2010.

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (UL L 311, 14.11.2002, str. 3–8)


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

9.11.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi

Zadnja posodobitev: 17. november 2010Pravno obvestilo